HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1561 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Με νέο προεδρείο Συνεδριάζει σήµερα το Ν. Σ. υτικής Αττικής Στο επίκεντρο η διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου Óåë. 3-6 ικαστική η οδός για εργαζόµενους του δήµου Άνω Λιοσίων Αιτία τα παλαιόθεν οφειλόµενα και οι συµβάσεις έργου Óåë. 3-4 Καρέ - καρέ η εξέλιξη της κατασκευής του ΚΕΛΘ Ο φωτογραφικός φακός του «Θριασίου» στο εργοτάξιο που κατασκευάζεται το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Θριασίου Πεδίου και αποτυπώνει την πρόοδο των εργασιών Ολοκληρωµένο το 40% του έργου, αναµένεται κορύφωση εργασιών τους καλοκαιρινούς µήνες και το Σεπτέµβριο Óåë ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Οι µαθητές ταξίδεψαν το κοινό τους στο δικό τους µουσικό παραµύθι Θύµα ληστείας άνδρας στη Μάνδρα Του άρπαξαν τσάντα µε φάρµακα και εξαφανίστηκαν ÓÐÏÑ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΟΙ ΠΑΙ ΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ Óåë. 6 Óåë. 4 Óåë Óåë.. 2 Τελετή λήξης σήµερα στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ασπροπύργου Για τον 3ο χρόνο λειτουργίας

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ ευτέρα Καιρός: Έντονες νεφώσεις και σποραδικές βροχοπτ ώσεις Άνεµοι: Μεταβλητοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 17 έως 26 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Καρέ- καρέ η εξέλιξη της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ κατασκευής του ΚΕΛΘ Ο φωτογραφικός φακός του «Θριασίου» στο εργοτάξιο που κατασκευάζεται το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Θριασίου Πεδίου και αποτυπώνει την πρόοδο των εργασιών Ολοκληρωµένο το 40% του έργου, αναµένεται κορύφωση εργασιών τους καλοκαιρινούς µήνες και το Σεπτέµβριο Είναι ένα από τα µεγαλύτερα έργα- από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως το µεγαλύτερο- που υλοποιούνται αυτή τη στιγµή στο Θριάσιο Πεδίο. Ο λόγος για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Θριασίου Πεδίου (ΚΕΛΘ) γνωστότερο και ως βιολογικό καθαρισµό, που αποτελεί το τελευταίο και σηµαντικότερο κοµµάτι για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου που κατασκευάζεται σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα και το οποίο υπήρξε στόχος πολυετών αγώνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. εργοτάξιο και κατέγραψε καρέ- καρέ την εξέλιξη των έργων κατασκευής των µονάδων που αποτελούν το ΚΕΛΘ στο χώρο που εφάπτεται της εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, δίπλα στη Χαλυβουργική. Οι µονάδες του ΚΕΛΘ Αντλιοστάσιο Εισόδου Πρόκειται για το πρώτο κοµµάτι του βιολογικού καθαρισµού, όπου γίνεται η υποδοχή των λυµάτων, τα οποία µε τη χρήση ειδικών αντλιών ανυψώνουν τα λύµατα προκει- Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Γερµανός ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Αντλιοστάσιο Εισόδου Στο ΚΕΛΘ, θα εισρέουν τα λύµατα των τεσσάρων πόλεων, όπου θα υπόκεινται επεξεργασία πριν την τελική έκχυση του νερού που θα αποµένει, στον κόλπο της Ελευσίνας. Ο φωτογραφικός φακός του «Θριάσιο» µπήκε στο Θύµα ληστείας άνδρας στη Μάνδρα Του άρπαξαν τσάντα µε φάρµακα και εξαφανίστηκαν ύο ληστές εισέβαλαν στο σπίτι ενός άνδρα στη Μάνδρα Αττικής και, µε τη χρήση σωµατικής βίας, κατάφεραν να του αποσπάσουν µία τσάντα µε φ- άρµακα. Ο άτυχος άνδρας διακοµίστηκε µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκοµείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από τις αστυνοµικές Αρχές. ΑΝ. ΤΣ. µένου να οδηγηθούν στο Κέντρο προεπεξεργασίας, όπου γίνεται και ο πρώτος διαχωρισµός. Το κτίριο του αντλιο στασίου εισόδου βρίσκεται σε προχωρηµένη κατασκευή. συνέχεια σελ. 8-9

3 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ικαστική η οδός για εργαζόµενους του δήµου Άνω Λιοσίων Αιτία τα παλαιόθεν οφειλόµενα και οι συµβάσεις έργου ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï Την απόφαση να προχωρήσουν πιο δυναµικά τόσο για το θέµα των απλήρωτων δεδουλευµένων των µεταφερόµενων εργαζοµένων όσο και τις συµβάσεις έργου και stage έλαβαν την Πέµπτη στη συνέλευσή τους εργαζόµενοι του δήµου Άνω Λιοσίων. Τη λύση της δικαστικής αγωγής εναντίον του δήµου για να διεκδικήσουν τους χρωστούµενους µισθούς τους από εποχή προηγούµενης διοίκησης επέλεξαν οι εργαζόµενοι, αφού η σηµερινή δηµοτική αρχή έχει καταβάλλει µόνο ένα µέρος τους. Προ πόθεση για την προώθηση της αγωγής είναι να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθµός αυτών των ατόµων, αλλά και το ύψος των οφειλοµένων, ώστε στη συνέχεια να απευθυνθούν στη δικηγόρο και να καταθέσουν την αγωγή. Γι αυτό κατέληξαν στην απόφαση να ζητηθεί µία συγκεντρωτική κατάσταση από την σχετική υπηρεσία του δήµου, ώστε να δηµιουργηθεί κοινός φάκελος για όλους. Περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας θα προκύψουν την ερχόµενη Πέµπτη, οπότε και θα παρευρεθεί η δικηγόρος στη νέα συνέλευση των εργαζοµένων για να α- παντήσει στα ερωτήµατά τους. Το ιστορικό των συµβάσεων Σ αυτή την ίδια συνέλευση το «παρών» έδωσε δικηγόρος - εργατολόγος, η οποία επιδίωξε να κατατοπίσει τους εργαζόµενους για το ποια είναι η κατάσταση σχετικά µε τις συµβάσεις έργου ορισµένου χρόνου και αν αυτές µπορούν να µετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό αυτών των συµβάσεων, ανατρέχοντας στην κοινοτική οδηγία του 1999 που διασφάλιζε τους συµβασιούχους, αφού όριζε ότι ορισµένου χρόνου θα συνάπτονται µόνο στην περίπτωση που κάποιος αναπληρώνει κάποιον άλλο ή όταν καλύπτει παροδικές ανάγκες του εργοδότη. Όµως, ο Έλληνας νοµοθέτης θέλησε να αποφύγει την εφαρµογή της οδηγίας µε αποτέλεσµα να προβεί σε αναθεώρηση του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, άσχετα αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δε µπορούν να γίνουν αορίστου. Έκτοτε η µετατροπή ή όχι των συµβάσεων εναπόκειται στο δικαστή, ο οποίος αν διαπιστώσει ό- τι ο εργαζόµενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 4 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 Åëåõóßíá Παπαδοπούλου Σοφία - Κοντούλη 9 Ôçë Áóðñüðõñãïò Λιόση Ιωάννα - Σαλαµίνος ÌÜíäñá Βασιλείου Ισιδώρα - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñé Χ. Παπασπυρόπουλος - Φυλής Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Με νέο προεδρείο συνεδριάζει σήµερα το Ν. Σ. υτικής Αττικής Στο επίκεντρο η διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου Υπό την προεδρία του νέου προέδρου Λεωνίδα Μίχα συνεδριάζει σήµερα το Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτικής Αττικής και στο επίκεντρο της συνεδρίασης στις βρίσκεται, το έργο της διαπλάτυνσης της Επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου και η ένταξη της ο- λοκλήρωσης της µελέτης και της κα-τασκευής στον Άξονα προτεραιότητας «01 Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας - Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική ». Στην ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης, περιλαµβάνονται επίσης θ- έµατα που έχουν να κάνουν µε την έγκριση περιβαλλοντικών µελετών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης έχει ως εξής: 1. Αποδοχή της Απόφασης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για Ένταξη της Πράξης «Ολοκλήρωση Μελέτης Βελτίωσης Χάραξης και ιαπλάτυνσης Επαρχιακής Οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου (Ορεινό Τµήµα)» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 Ενίσχυση Υπο-δοµών Προσπελασιµότητας - Ενέργειας» του Ε.Π. «Αττική ». Εισηγητής: Γ. Στρατιδάκης 2.Αποδοχή της Απόφασης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ-ΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΠΕ ΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας - Ενέργειας» του Ε.Π. «Αττική ». Εισηγητής: Γ. Στρατιδάκης 3.3η Τροποποίηση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Μελετών 2010 Νοµαρχιακής Αυτοδιοί-κησης υτικής Αττικής.Εισηγητής: Γ. Στρατιδάκης 4.4η Τροποποίηση Έργων Κ.Α.Π. Ιδίων Εσόδων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υτικής Ατ-τικής Έτους 2010.Εισηγητής: Γ. Στρατιδάκης 5. 4η Αναµόρφωση Προ πολογισµού Οικ. Έτους 2010 Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υτικής Αττι-κής. Εισηγήτρια: Φρ. Μπίρη 6.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την προσθήκη νέου ισόγειου κτιρίου µε χρήση εµπορικής αποθήκης σε υφιστάµενο κτίριο της εταιρείας «GOLDAIR CARGO ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ.6

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ΤITAN - Στις 5 Ιουλίου εγκαίνια της έκθεσης "Ερυσίχθων, η σύγχρονη ανάγνωση του µύθου" Τα εγκαίνια της έκθεσης Το πολιτιστικό κέντρο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" "Ερυσίχθων, η σύγχρονη ανάγνωση του µύθου", που θα πραγµατοποιηθούν στις 5 Ιουλίου 2010, στο πολιτιστικό κέντρο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" της Ελευσίνας, ανακοίνωσε η ε- ταιρία Τιτάν ΑΕ. Πρόκειται για την ετήσια εικαστική έκθεση, θεσµό που υποστηρίζει η ΑΕ Τσιµέντων Τιτάν σε συνεργασία µε το δήµο Ελευσίνας, όπου µε τη συµµετοχή καταξιωµένων Ελλήνων καλλιτεχνών, που µε τα δικά τους µέσα έκφρασης ο καθένας, δίνουν τη δική τους άποψη για τη διαχρονική απληστία της α- νθρώπινης φύσης σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος " άσος - Ζωή - Πολιτισµός" της Ακαδηµίας Αθηνών και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Την οργάνωσή της επιµελήθηκε το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της ηµοκρατίας. Σηµειώνεται ότι η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από 5 Ιουλίου έως 3 Οκτωβρίου 2010 και θα λειτουργεί καθηµερινά 10:00-14:00 και 18:00-22:00, εκτός ευτέρας και εκαπενταύγουστου. Απώλειες στη µετάφραση του µνηµονίου Περισσότερα µέτρα εις βάρος των εργαζοµένων στην αγγλική έκδοση Άνω κάτω έχει γίνει η Βουλή, µε αφορµή µία ερώτηση τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε την οποία το κείµενο του µνηµονίου στην αγγλική έκδοσή του περιέχει επιπλέον µέτρα από την ελληνική έκδοση εις βάρος των εργαζοµένων. Ποια είναι, λοιπόν, τα επιπλέον µέτρα που δεν έχουµε ακόµη δει; Το πρώτο είναι η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για συντάξεις να είναι κάτω από 2,5% επί του ΑΕΠ κατά την περίοδο , ενώ το δεύτερο έχει να κάνει µε την άµεση ισχύ της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στον δηµόσιο τοµέα στα 65 έτη, αντίθετα µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες που κάνουν λόγο για σταδιακή εφαρµογή του σχετικού µέτρου κατά την περίοδο 2011 έως Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι καινούργιοι κανόνες σχετικά µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι νέες απαιτήσεις συνταξιοδότησης θα παγώσουν και θα εξεταστούν µετά τη θέσπιση των νέων κανόνων. «Ειδικά αυτή η διάταξη παραβιάζει κάθε έννοια συνταγµατικής νοµιµότητας» επισηµαίνουν στην ερώτησή τους ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Βασίλης Μουλόπουλος, η Ευαγγελία Αµανατίδου-Πασχαλίδου και ο Μιχάλης Κριτσωτάκης. «ιακυβεύω την πολιτική µου υπόσταση» είχε πει στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος. Τελετή λήξης σήµερα στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ασπροπύργου Για τον 3ο χρόνο λειτουργίας Πανηγυρικό χαρακτήρα, θα έχει και η φετινή τελετή λήξης του «Ανοιχτού Πανεπιστηµίου», του ήµου Ασπροπύργου, που φέτος κλείνει αισίως τον 3ο χρόνο λειτουργίας του. Η Τελετή Λήξης του «Ανοιχτού Πανεπιστηµίου», θα πραγ- µατοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου, σήµερα ευτέρα, 28 Ιουνίου, στις 8µ.µ., παρουσία Πανεπιστηµιακών που διαµένουν στην Αττική, οι οποίοι θα επιδώσουν, στους πολίτες που παρακολούθησαν τις διαλέξεις, τις Βεβαιώσεις που χορηγεί ο θεσµός, τόσο ως «Αισχίνειος Σχολή» όσο και ως «Φροντιστήριο του Ασπρόπυργου». Το καλλιτεχνικό µέρος της Τελετής, έχουν αναλάβει στελέχη και µαθητές του ηµοτικού Ωδείου, που θα παρουσιάσουν, στις διαφορετικές ενότητες της εκδήλωσης, τους τέσσερις ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, σε διασκευή για quinteto χάλκινων πνευστών, από τον Σπύρο Ρούβα, και τα τραγούδια «Λες και δεν είν αλήθεια», και «ε µε µέλλει» (του Κώστα Γιαννίδη), «Κουτσή κιθάρα» (του Μάνου Λο ζου), «Κι εσύ τρελή µε τυραννάς» (της Μαρίζας Κωχ, «Λιανοτράγουδα» (του Μάνου Χατζιδάκι), και «Θεσσαλονίκη» (του Θάνου Μικρούτσικου). Θα παίξουν οι Μουσικοί, Μπαλαµός Παναγιώτης (1η τροµπέτα), Βερήχος Θεοφάνης (2η τροµπέτα), Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης (Τροµπόνι), Φρόνιµος ηµήτρης (Κόρνο), Μυρώνης Αναστάσιος (Τούµπα), Γιώργος εδούσης (Πιάνο), Καλογερίδης Βασίλης (Κιθάρα 1η), Μπεθάνη Μαριλένα (Κιθάρα 2η), Πισσάνης ηµήτριος(φλάουτο). Θα τραγουδήσουν ο Γιώργος εδούσης κι η Αθανασία Καπρούλια. Συνέχεια από σελ. 3 την εγκρίνει. Καθοριστική, αλλά όχι δεσµευτική θα είναι η απόφαση της Ολοµέλειας του Άρειου Πάγου στις 23 Σεπτέµβρη του Ωστόσο, αν η απόφαση θα είναι θ- ετική, θα δηµιουργήσει καλές προ ποθέσεις για τους συµβασιούχους και θα δώσει µεγαλύτερη ευχέρεια στους δικαστές να ευνοούν τις µετατροπές. Εκτός Ο.Ε.Υ. ακόµη οι µεταφερόµενοι Η δικηγόρος ολοκληρώνοντας την ενηµέρωση, προέτρεψε τους εργαζόµενους να καταθέσουν αγωγή, διότι όπως είπε έχουν τέτοια ποσοστά επιτυχίας, που αξίζει να το παλέψουν. Θετική θα είναι η βεβαίωση του εργοδότη ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά όχι καθοριστική. Ο εργοδότης δεν είναι άλλος από το ήµαρχο Χ. Παππού, ο ο- ποίος προσήλθε στη συνέλευση µαζί µε τον αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ.. Καµπόλη για να δηλώσει ότι είναι µε το µέρος των συµβασιούχων. εσµεύτηκε δε ότι την επόµενη ηµέρα θα συγκαλούσε έκτακτο ηµοτικό Συµβούλιο µε θέµατα α) τη λήψη δανείου για την εξόφληση των οφειλοµένων στους εργαζόµενους και β) Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ήµου για να συµπεριληφθούν οι θέσεις των υπαλλήλων που µεταφέρθηκαν από τις ηµοτικές Επιχειρήσεις, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το δεύτερο θέµα είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου στις 3 Ιουνίου, δηµιουργώντας ανασφάλεια στους εργαζόµενους για το µέλλον τους. Αυτήν εξέφρασαν οι υπάλληλοι και στη συνέλευση, αφήνοντας αιχµές για δόλο της δηµοτικής α- ρχής στην ενέργεια της αναβολής. Πάντως, µε δόλο ή χωρίς, το θέµα δε συζητήθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου που τελικά έγινε το πρωί της Παρασκευής, αλλά είχε µοναδικό θέµα τη λήψη δανείου 8 εκατοµµυρίων ευρώ. Γ. Κρυστάλλη

5 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Κλειστή η Λ. ηµοκρατίας στον Ασπρόπυργο µέχρι την Τετάρτη Λόγω έργων ανάπλασης Για την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του ιστορικού κέντρου του Ασπροπύργου, προχωρά η ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στη Λεωφόρο ηµοκρατίας. Από χθες Κυριακή, 27 Ιουνίου, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώµατος στην κεντρική οδική αρτηρία, η πρώτη φάση των οποίων περιλαµβάνει την ασφαλτόστρωση του τµή- µατός της, από την 28ης Οκτωβρίου ως την Πτεράρχου Αναστασίου Τσίγκου (Ιατρού). Εξ αιτίας της συγκεκριµένης παρέµβασης, που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου, θα υπάρξουν αλλαγές στη διαδροµή των λεωφορειακών γραµµών Γ 16 και 866 (από Λεωφόρο ηµοκρατίας, δεξιά στην 28ης Οκτωβρίου, αριστερά στη Θρασυβούλου, δεξιά στην Αγίου Γεωργίου, και στη συνέχεια στη γνωστή διαδροµή). Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, και η ηµοτική Αρχή, ζητάει την κατανόηση από τους κατοίκους, τους καταστηµατάρχες της περιοχής, αλλά και όλους τους Ασπροπυργιώτες και τους επισκέπτες της Πόλης, που θα στερηθούν τη δυνατότητα να διέρχονται από τη Λεωφόρο ηµοκρατίας, δηλώνοντας ότι η ενόχληση, για ένα τετραήµερο, θα είναι προσωρινή, από τα έργα όµως, που θα ολοκληρωθούν σταδιακά, για να µην αναστατώνεται η κοινωνική και οικονοµική ζωή της πόλης κι από τη συνολική αναβάθµιση της εικόνας του Ασπρόπυργου, θα ωφεληθούµε όλοι. ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ( Μέρος γ) Συνεχίζονται οι Εγγραφές µαθητών στην Επαγγελµατική Σχολή Ασπροπύργου. Η περίοδος εγγραφών είναι µέχρι τέλος Ιουνίου. Τον Σεπτέµβριο (έως τις 14) θα εγγράφονται µόνο όσοι έχουν µείνει µετεξεταστέοι. Η ΕΠΑΣ δέχεται ως µαθητές αποφοίτους Α τάξης Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), και αποφοίτους Λυκείου προς απόκτηση επαγγελµατικού Πτυχίου επιπέδου 3. Η διάρκεια φ- οίτησης είναι δύο έτη (όσο και το ΙΕΚ). Η φοίτηση γίνεται το απόγευµα (4.30 έως 8.00 ). Οι Ειδικότητες που λειτουργούν στην ΕΠΑΣ Ασπροπύργου είναι: 1) Θερµο δραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητές Κεντρικής Θέρµανσης 2) Σχεδιαστές Εσωτερικών Χώρων 3) Βοηθοί Φυσικοθεραπευτές 4) Αισθητική Τέχνη και 5) Κοµµωτική Τέχνη. Σήµερα παρουσιάζουµε την ειδικότητα των Βοηθών Φυσικοθεραπευτών. Το αντικείµενο εργασίας του Βοηθού Φυσικοθεραπευτή είναι να προετοιµάζει κατάλληλα τον ασθενή, καθοδηγούµενος από τον Φυσικοθεραπευτή, γνωρίζοντας: α) τον τρόπο λειτουργίας των µηχανηµάτων, τους κανόνες και τα υλικά β) την εφαρµογή απλών ασκήσεων γ) τις τεχνικές της µάλαξης δ) τους όρους υγιεινής και ασφάλειας ε) να κρατά και να ενηµερώνει τα ιστορικά των ασθενών στ) να στηρίζει συµβουλευτικά και ψυχολογικά τον ασθενή ζ) να παραγγέλνει, να παραλαµβάνει και να αποθηκεύει τα α- ναλώσιµα υλικά. Με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά κατά την φοίτηση στην ΕΠΑΣ, µπορεί να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Φυσικοθεραπευτήρια (δηµόσια ή ι- διωτικά), σε Νοσοκοµεία, σε Ιδρύµατα Αποκατάστασης, σε Ιατρεία θεραπευτικών Λουτροπηγών και σε Γυµναστήρια. Ναι στον Επιµελητηριακό Καλλικράτη Λέει το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά Τη θετική εκτίµησή του για το θ- έµα της ενοποίησης των επι- µελητηρίων, στο πλαίσιο εφαρµογής του Επιµελητηριακού Καλλικράτη δηλώνει µε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) κ. Γ. Μπενέτος. Όπως αναφέρει ο κ. Μπενέτος O κ. Μπενέτος ''δεν καταλαβαίνω την εναντίωση εγκρίτων προέδρων επιµελητηρίων για τη µη συνένωση των Επιµελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης ή γενικότερα για την εφαρµογή του Επιµελητηριακού Καλλικράτη''. Ο κ. Μπενέτος εκτιµά ότι δεν συντρέχει λόγος η ε- πιχειρηµατική δραστηριότητα να εκπροσωπείται ξεχωριστά στην εποχή της διεθνοποίησης και της παγκοσµιοποίησης και θεωρεί ότι µπορούν να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια στέγη επιµελητηριακής εκπροσώπησης, π.χ. στις τρεις µεγάλες πόλεις της χώρας, οι έµποροι, οι βιοτέχνες, οι βιοµήχανοι, οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι επαγγελµατίες. ιερωτάται µάλιστα σε σχετική ανακοίνωσή του: ''στους λοιπούς νοµούς της χώρας πως συνυπάρχουν και λειτουργούν αρµονικά και µε επιτυχηµένη πορεία;''. Εκτιµά δε ότι τα οφέλη για τον τελικό δέκτη των υπηρεσιών των επιµελητηρίων, δηλαδή για τα µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας, θα πολλαπλασιαστούν µε τη λειτουργία ενός ενιαίου επιµελητηρίου, α- φού θα εξοικονοµηθούν πόροι για την αρτιότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των µελών, µέσα από τις διαδικασίες λειτουργίας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της υπηρεσίας µιας στάσης (one stop shop). Ακόµη η φωνή των παραγόντων της οικονοµικής δραστηριότητας θα ακούγεται ενιαία. Ηµερίδα στο Ζεφύρι Με οµιλητές τη Λιάνα Κανέλλη και το Νίκο Τζοβλά Η Επιτροπή Ειρήνης Ζεφυρίου και ο Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου διοργανώνουν ηµερίδα µε θ- έµα «Οικονοµική κρίση, Νατο κές δαπάνες της Ελλάδας- Αιγαίο-Ελληνοτουρκικά» Η εκδήλωση θα γίνει σήµερα ευτέρα 28 Ιούνη και ώρα 19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ζεφυρίου ( Μπουµπουλίνας και 17ης Νοεµβρίου). Οµιλητές θα είναι η Λιάνα Κανέλλη Βουλευτής του ΚΚΕ και Νίκος Τζοβλάς απόστρατος Αξ/κος ΠΝ (Μέλος ΚΕΘΑ).

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Οι µαθητές ταξίδεψαν το κοινό τους στο δικό τους µουσικό παραµύθι Στα σκαριά η νοµοθετική αντιµετώπιση για τους ΕΜΘ Το δικό τους µουσικό παραµύθι έφτιαξαν οι µαθητές του 2ου Γυµνασίου Άνω Λιοσίων τη ευτέρα 21 Ιουνίου, τιµώντας την παγκόσµια ηµέρα της µουσικής. Οι µαθητές, σε συνεργασία µε τους συλλόγους διδασκόντων και γονέων, διοργάνωσαν µια εξαίσια µουσική βραδιά, που εκτυλίχθηκε στο προαύλιο του σχολείου, µε υπέροχες µελωδίες και αγαπηµένα ακούσµατα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων τραγουδοποιών. Εξάλλου, η πρόσκληση το έλεγε ξεκάθαρα: «Ελάτε να ταξιδέψουµε στον υπέροχο κόσµο της µουσικής και του χορού, ντυµένοι όλοι µε τα όνειρά µας, τη νιότη και την αγάπη µας. Ελάτε ν απλώσουµε τα χέρια και να παίξουµε µε ήχους, χρώµατα και νότες, χορούς, βήµατα και αρώµατα καλοκαιρινά» όπερ και εγένετο! Το πρόγραµµα, στο οποίο συµµετείχαν και έδωσαν την ψυχή, το ταλέντο και τη φωνή τους, µαθητές από όλες τις τάξεις, καθώς και οι καθηγητές Κωνσταντίνος Γούσης (κιθάρα) και Ευάγγελος Κάλιοσης (σαξόφωνο), ξεκίνησε µε την υπέροχη µπαλάντα (νανούρισµα) Summertime (Στίχοι : Ira Gershwin Du Bosse Heyward Μουσική : George Gershwin) και συνεχίστηκε µε τα: - Φτιάξε καρδιά µου το δικό σου παραµύθι (Στίχοι : Μ. Κριεζή Μουσική. Τσακνής) - Γυρίζω τις πλάτες µου στο µέλλον (Στίχοι µουσική. Τσακνής) - Σ ακολουθώ (Στίχοι µουσική Μ. Λο ζος) - Μ αρέσει να µη λέω πολλά (Στίχοι µουσική Υπόγεια Ρεύµατα) - Η µπαλάντα του Οδοιπόρου (Στίχοι Μ. Ελευθερίου Μουσική Μ. Χατζιδάκις) - Ωδή στον Γεώργιο Καρα σκάκη (Στίχοι µουσική. Σαββόπουλος) - Αγάπη µου Fidella (Στίχοι Μουσική Roberto Lizzi) - Over the Hill (Στίχοι Μουσική Monika) - Τούτο το µήνα Μαύρα µου µάτια (Κρητικό Παραδοσιακό) - Αυτοσχεδιασµός (Μουσική από τους Ροκφόρ) - Rock n roll Queen (Στίχοι Μουσική The Subway) - Tres Delinquents (Στίχοι: Φιλόλογος Ραψωδός, Μουσική Delinquent Habits) - Κουνηθείτε (Στίχοι On / Off, Μουσική Reggae ton) - Εξαιρέσεις (Στίχοι Μουσική Rous) Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα µουσικά κοµµάτια, συνο συνέχεια απο σελ. 3 δεύτηκαν από Power Point µε προβολές υπέροχων καλοκαιρινών εικόνων και πρόσωπα παιδιών, που άγγιξαν το κοινό στην ψυχή. Ήταν ένα πραγµατικά υπέροχο µουσικό ταξίδι, µε υπευθύνους καθηγητές τους: Ελένη Αθανασίου, Λάµπρο Ντάλη και Μιχαήλ Φειδάκη, ενώ πολύτιµη υπήρξε η στήριξη της υπεύθυνης Πολιτιστικών Προγραµ- µάτων της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κας Κατερίνας Κωστή. Αφήσαµε για το τέλος, την αξιαγάπητη διευθύντρια του 2ου Γυµνασίου κα Αλεξάνδρα Νταβαρίνου, η οποία µίλησε για τους µαθητές της, το διδακτικό προσωπικό και το σύλλογο γονέων µε λόγια αγάπης και βαθειάς εκτίµησης. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στις σηµαντικές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τη χρονιά που πέρασε οι µαθητές, µε τη στήριξη των καθηγητών και των γονιών τους. Ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, κατά το σύντοµο χαιρετισµό του, µίλησε µε συγκίνηση για τη διευθύντρια του σχολείου, την οποία όπως υπογράµµισε, είχε την τύχη, να έχει καθηγήτρια στα πρώτα της εκπαιδευτικά βήµατα και να αποκοµίσει από εκείνη πολύτιµες γνώσεις. Ο ίδιος, τόνισε ότι η ηµοτική Αρχή θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα κτιριακά προβλήµατα που υπάρχουν και ζήτησε από τους µαθητές, να συµβάλλουν κι εκείνοι µε όλες τους τις δυνάµεις, προκειµένου να διαφυλαχτεί το περιβάλλον του σχολείου. Τις υπέροχες ερµηνείες των µαθητών, χειροκρότησαν επίσης µε θέρµη, η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, ο Αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικονοµάκης και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ελένη Χανιωτάκη. S.A.» στην εκτός σχεδίου περιοχή Ρίκια του ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής: Ε. αβάκης 7.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του ερ-γοστασίου ε- πεξεργασίας PVC της εταιρείας ΠΕΒΕΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. που βρίσκεται στη θέση Γκο-ύρι του ήµου Μάνδρας. Εισηγητής: Ε. Κοκµοτός 8.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής µιγµάτων πτηνοτροφών (φυραµάτων) του Συ-νεταιρισµού Πτηνοτρόφων Μεγάρων ΣΥΝ.Π.Ε. στο 43ο χλµ. ΠΕΟΑΚ-Μέγαρα (ΟΤ 558) του ήµου Μεγαρέων. Εισηγητής: Ε. Κοκµοτός 9.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας προσωρινής α- ποθήκευσης χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων της εταιρείας «ΣΑΠΩΝΟ-ΠΟΙΕΙΑ ΥΙΟΙ Κ. ΜΙΧΑΛΛΕΛΗ Ο.Ε.» στη θέση ΚΡΙΜΠΑΤΣΙ ή ΡΟΝΤΟΣΚΛΑΒΙ του ήµου Ερυθρών. Εισηγητής: Ε. Κοκµοτός 10.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής οργανικών λιπασµάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοχωµάτων της εταιρείας «Αφοι Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση Σκλήρη στη Μαγούλα Αττικής, λόγω α. χρήσης και α υλών από υποπρο όντα ζωικής προέλευσης στη παραγωγή βελτιωτικών εδάφους (χωρίς αύξηση παραγωγής) και β. µη καταγραφέντος σταδίου ζύµωσης στις προηγούµενες ΑΕΠΟ στη παραγωγή οργανικών λιπασµάτων. Εισηγητής:. Ποδιώτης 11. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ και µεταλλικών υπολειµµάτων της Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που πρόκει-ται να εγκατασταθεί στη θέση «Σφαγεία» στη Μάνδρα Αττικής. Εισηγητής:. Ποδιώτης. Απαντά ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας στο Βασίλη Οικονόµου Σε απάντηση της ε- ρώτησης (Αρ. Πρωτ / ) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόµου, αναφορικά µε τις εξελίξεις γύρω από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ Ε. Βενιζέλος, απάντησε ότι όπως είχε αναφέρει και στην προηγούµενη απάντησή του επί του θέµατος τα αιτήµατα περί της ασφαλιστικής και σταδιοδροµικής τακτοποίησης των ΕΜΘ, όπως και λοιπών στελεχών των Ενόπλων υνάµεων που δεν είναι µόνιµοι από την κατάταξή τους, πρέπει να αντιµετωπιστούν νοµοθετικά. Η σχετική αρµοδιότητα ανήκει πρωτίστως στο Υπουργείο Οικονοµικών που λαµβάνει υπόψη τις θέσεις του ΥΠΕΘΑ. Οι εργασίες της διακλαδικής επιτροπής που είχε συσταθεί σχετικά έχουν ολοκληρωθεί και τα συµπεράσµατά της ήδη εξετάζονται εν όψει της αναθεώρησης του νόµου περί ιεραρχίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων. Τέλος µας αναφέρει ότι η ερώτηση του Βουλευτή Βασίλη Οικονόµου διαβιβάζεται και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Απολύονται 300 του ΥΠ.ΠΟ.Τ. µε συνοπτικές διαδικασίες Περίπου 300 συµβασιούχοι εργαζόµενοι στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., που προσλήφθηκαν στις αρχές Μα ου 2010 µε 6µηνες συµβάσεις, απολύονται. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι δούλεψαν για 50 µέρες δίχως να πληρωθούν για τη δουλειά που έ- καναν, δίχως να λάβουν τα αντίστοιχα ένσηµά τους. Το ΥΠ.ΠΟ.Τ. τους απέλυσε, ανακοινώνοντάς τους ότι αρνείται να αποδεχτεί την προσφορά της εργασίας τους, γιατί η υπηρεσία βρήκε ότι είχαν εργαστεί ξανά στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. πριν την παρέλευση της τετράµηνης διακοπής που επιβάλλεται στο δηµόσιο. Η τετράµηνη διακοπή επιβάλλεται, προκειµένου οι συµβασιούχοι να µην κατοχυρώνουν δικαιώµατα, που θα αναγκάσουν τις υπηρεσίες, αν εκείνοι προσφύγουν στα δικαστήρια, να υπογράψουν συµβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς αποδεικνύεται ότι τελικά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η νοµική υπηρεσία του υπουργείου βρήκε σε έλεγχο, που έ- κανε ότι κάποιοι εκ των νέων συµβασιούχων επιστηµονικό προσωπικό, αλλά και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων σε ε- ποπτευόµενους φορείς, µουσεία, Ν.Π..., κ.ά. επαναπροσλήφθηκαν σύµφωνα µε τις τελευταίες προκηρύξεις του ΥΠ.ΠΟ.Τ. είχαν δηλαδή εργαστεί ξανά στο υπουργείο πριν περάσει το τετράµηνο. Έτσι εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων ως όφειλαν πριν τους προσλάβουν οι αρµόδιοι ζήτησαν από όλους αυτούς τους εργαζόµενους να υπογράψουν µια υπεύθυνη δήλωση, η οποία ανέφερε ότι αν το ΥΠ.ΠΟ.Τ. διαπιστώσει (ενώ το είχε ήδη διαπιστώσει) πως κάποιοι είχαν ξαναεργαστεί το τελευταίο τετράµηνο στο υπουργείο ακόµα και µε άλλη ειδικότητα δέχονται ως συµβασιούχοι να µην πληρωθούν, να µην πάρουν τα ένσηµά τους και να µην υπολογιστεί αυτό το διάστηµα ως χρόνος προ πηρεσίας, καθώς επίσης και ότι δέχονται να σταλούν στον Εισαγγελέα για το ποινικό αδίκηµα της απόκρυψης εργασίας. Όλα αυτά αφού είχε διαπιστωθεί από τον έλεγχο των στοιχείων µισθοδοσίας των τελευταίων µηνών του υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού πόσοι ήταν αυτοί, ποιοι ήταν και πού εργάζονταν. Κι όλα αυτά για 300 συµβασιούχους - εργαζόµενους, οι οποίοι είχαν καταφέρει να πιάσουν δουλειά µέσω του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π.

7 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΝΤ Τον Νοέµβρη, πράγµατι δεν θα έχουµε βουλευτικές εκλογές. Θα έχουµε εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, όµως αυτή την φορά δεν θα µοιάζουν µε καµία από όσες προηγήθηκαν, γιατί: 1. Προβλήµατα όπως πχ α- πασχόληση, υγεία, παιδεία, σε ακραίες δε περιπτώσεις µέχρι και εξασφάλιση τροφής θα γίνουν κυρίαρχα. 2. Ο Καλλικράτης, νέο θεσµικό εργαλείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στον προσανατολισµό της. Στις νέες συνθήκες, τα διλήµµατα όσων εκλεγούν θα είναι α- µείλικτα: Ιδιωτικοποιώ την καθαριότητα η βρωµίζει η πόλη, φορολογώ τους πολίτες η δεν φτιάχνω παιδικές χαρές, βάζω τροφεία σε παιδικούς η τους κλείνω, απολύω συµβασιούχους η δεν καθαρίζω τους κήπους, επιµελούµαι των σχολικών κτιρίων η τα αφήνω να καταρρεύσουν, φορολογώ τους πολίτες η δεν πληρώσω τους προµηθευτές, αναλαµβάνω την πρωτοβάθµια περίθαλψη η παραδίδω την υγεία στα νύχια των ιδιωτών κοκ. Να ποιο καλωσόρισµα θα έχουν τα ηµοτικά συµβούλια, ως αποτέλεσµα των πολιτικών της Κυβέρνησης της Ευρωπα κής Ένωσης και του ΝΤ. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα βρεθεί σε ένα τέτοιο τοπίο που σε τίποτα δεν θα αντιστοιχεί µε τον πάγια καταγεγραµµένο κοινωνικό της ρόλο. Όπως τουλάχιστον αυτόν τον γνωρίζαµε στην προ ΝΤ ε- ποχή. Η Κυβέρνηση µε σύνθηµα την διοικητική µεταρρύθµιση και παρασύνθηµα τον Καλλικράτη θα επιτεθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως επιτίθεται κατά των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Προβλέψιµη συνέπεια των αλλαγών αυτών είναι η διαφοροποίηση των προγραµµάτων που θα καταθέσουν οι ηµοτικοί συνδυασµοί. Όσοι τουλάχιστον δεν είναι εξαρτηµένοι από τις Κυβερνητικές πολιτικές. Όταν προβλήµατα ζωής των πολιτών πχ απασχόληση, παιδεία, υγεία κοκ πρακτικά θα κυριαρχούν, είναι αδύνατο να σφυρίζει γι αυτά αδιάφορα η αυτοδιοίκηση φοβούµενη µήπως.. κατηγορηθεί για κοµµατικοποίηση. Όταν δεν θα έχει προσωπικό να περισυλλέξει τα σκουπίδια και θα ζητά κονδύλια δύσκολο θα κατηγορηθεί για.. αντικυβερνητική πολιτική. Όταν µια ολόκληρη πόλη και οι κάτοικοι της θα βγουν από τους µέχρι πρότινος συντεταγµένους ρυθµούς ζωής τους, πρακτικά θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί αυτό από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς, ναι µεν τον Νοέµβρη δεν θα έχουµε βουλευτικές εκλογές αλλά ηµοτικές, όµως τα κριτήρια της ψήφου των πολιτών αντικειµενικά θα αλλάξουν, θα προσαρµοστούν στα παραπάνω νέα δεδοµένα. Οι πολίτες θα επιλέξουν ανάµεσα σε συνδυασµούς που θα συγκρουστούν µε τις πολιτικές αυτές, ώστε να τις αλλάξουν, η θα στηρίξουν συνδυασµούς που απλώς θα τις διαχειριστούν. Γύρω από αυτό το νέο δίληµµα θα περιστραφεί η προεκλογική µάχη. Αλλοίµονο λοιπόν εάν χάσει η αυτοδιοίκηση βασικά χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα όπως κοινωνική αλληλεγγύη, υπεράσπιση των πιο αδύνατων µελών της, σύγκρουση µε κάθε Κυβέρνηση που βιάζει το περιβάλλον η πάψει να κινητοποιεί τους πολίτες για να λυθούν προβλήµατα κοκ. Αλλοίµονο δε, εάν σύµφωνα µε τον Καλλικράτη, καταντήσει αντί τοπικής αυτοδιοίκησης που δίνει λόγο στους από κάτω, απλή διοίκηση που θα δίνει διαπιστευτήρια στους κάθε φόρα από πάνω Κυβερνώντες. Η αριστερά πάντως µε τα Περιφερειακά και ηµοτικά της ψηφοδέλτια θα δώσει την µάχη ώστε να παραµείνει η αυτοδιοίκηση αυτό που είναι: ιεκδικητικός, φιλικός και πιο κοντινός προς τους πολίτες θ- εσµός. Θα είµαστε παρόντες να αγωνιστούµε µε όλους, ανεξάρτητα από κοµµατικές η άλλες πεποιθήσεις, για µια τοπική αυτοδιοίκηση που δεν θα συρθεί από τις Κυβερνητικές πολιτικές. Ικανή να δίνει µέσα και έξω από τα ηµοτικά συµβούλια την µάχη για την υπεράσπιση τόσο των µικρών τοπικολαικών, όσο και των γενικότερων προβληµάτων ζωής που απασχολούν τους πολίτες. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Επικεφαλής ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Νοµαρχιακός σύµβουλος Η ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΡΩΤΑ Για τα όρια γονικής ασφαλιστικής προστασίας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων - άνεργων νέων Σε ερώτησή τους προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι 4 ανεξάρτητοι βουλευτές της Ανανεωτικής Πτέρυγας Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός αναφέρουν: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας ασφαλιστικής νο- µοθεσίας, οι νέοι µέχρι την συµπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών, υπάγονται στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους, έχουν την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη του φορέα αυτών καθώς και την ανάλογη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του φ- ορέα ασφάλισης των γονέων τους. Μετά την συµπλήρωση του 18ου έτους συνεχίζει να υφίσταται η ασφαλιστική κάλυψη και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους, ως προστατευόµενα µέλη, µόνον εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι και ΤΕΙ µέχρι το 24ο έτος και το 26ό έτος της ηλικίας τους, εφόσον παρακολουθούν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νέοι, εφόσον δεν εργάζονται και δεν έχουν δική τους ασφαλιστική κάλυψη, παραµένουν ανασφάλιστοι και χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες για την απασχόληση στην χώρα µας, η τρέχουσα οικονοµική κρίση πλήττει άµεσα τους νέους, µε ποσοστό άνω του 30% αυτών να φωτό αρχείου βρίσκεται σε καθεστώς µακροχρόνιας ανεργίας και συνεπώς να είναι ανασφάλιστοι και χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Με δεδοµένο ότι άλλες χώρες, για να αντιµετωπίσουν το ίδιο πρόβληµα, έχουν ήδη διευρύνει τα χρονικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης των γονέων προς τα τέκνα καθώς και των αντίστοιχων ιατροφαρµακευτικών παροχών, Ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: - Ποια είναι η θέση τους για την αντιµετώπιση του προαναφερόµενου θέµατος; - Προτίθενται να επανεξετάσουν το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και να διευρύνουν τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην παροχή της γονικής ασφαλιστικής κάλυψης των τέκνων, καθώς και στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους - άνεργους νέους και ποια θα είναι αυτά;. ΙΑΒΗΜΑ ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΣΕΕ & Α Ε Υ Οι αντιρρήσεις, οι αντιδράσεις και οι αγώνες των εργαζοµένων για το Ασφαλιστικό συνεχίζονται και εντείνονται, για την απόκρουση και ακύρωση των Ασφαλιστικών και των Εργασιακών ανατροπών, καθώς και για την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ. Η ΓΣΕΕ και Α Ε Υ έχουν ήδη προκηρύξει 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για την ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ Ειδικότερα για το Ασφαλιστικό Νοµοσχέδιο, την ηµέρα κατάθεσης του ΓΣΕΕ και Α Ε Υ, θα πραγµατοποιήσουν διάβηµα διαµαρτυρίας στη Βουλή. Οι ενωτικοί αγώνες και οι αντιδράσεις των εργαζοµένων µε κάθε µορφή και έκφραση θα συνεχιστούν, ώστε να αποτραπεί η κατεδάφιση του Ασφαλιστικού συστήµατος. Σαλαµίνα: Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού στο ΚΕΘΕΑ «Νόστος» φωτο αρχείου Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιολογικού καθαρισµού λυµάτων της θεραπευτικής κοινότητας «Νόστος» στα Σελήνια Σαλαµίνας, όπως ανακοίνωσε η Νοµαρχία Πειραιά. Ο προ πολογισµός του έργου ανήλθε στα ευρώ, ενώ η χρηµατοδότησή του έγινε από ίδια έσοδα της Νοµαρχίας. Το σηµαντικό αυτό περιβαλλοντικό έργο, που αποτελούσε πάγιο αίτηµα των ανθρώπων του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ έρχεται να δώσει αειφορική λύση στο αποχετευτικό πρόβληµα της θεραπευτικής µονάδας, επιτυγχάνοντας υψηλό βαθµό καθαρισµού των λυµάτων και παρέχοντας τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του νερού για άρδευση του περιβάλλοντος χώρου. Όπως ανέφερε σχετικά ο νοµάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, η κατασκευή του βιολογικού καθαρισµού α- ποδεικνύει την ισχυρή θέληση της νοµαρχίας να συνδράµει όλους όσοι έχουν διαβεί τον δύσκολο και ε- πικίνδυνο δρόµο των ναρκωτικών. «Ειλικρινά χαιρόµαστε που παρά την δύσκολη οικονοµικά περίοδο που διανύουµε, καταφέραµε να κάνουµε ένα ακόµα σηµαντικό βήµα στο δρόµο της κοινωνικής αλληλεγγύης, παραδίδοντας ταυτόχρονα στους συµπολίτες µας στη Σαλαµίνα ένα έργο φιλικό προς το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής του νησιού», τόνισε ο κ. Μίχας.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 Κτίριο προεπεξεργασίας Κατασκευασµένο στην άκρη του δυτικού κοµµατιού (προς την κατεύθυνση της Εθνικής Οδού ) της έκτασης του ΚΕΛΘ, το κτίριο προεπεξεργασίας θα υποδέχεται τα λύµατα και εκεί θα πραγµατοποιείται ένας πρώτος διαχωρισµός. Για αυτό το σκοπό διαθέτει Εν συνεχεία η λάσπη οδηγείται σε ιδικό αποθηκευτικό χώρο και καταλήγει στη µονάδα αφυδάτωσης. Το τελικό προ όν µπορεί να χρησιµποιηθεί ως καύσιµη ύλη σε εργοστάσιο για την παραγωγή τσιµέντου. Ωστόσο, το τελικό προ όν του ΚΕΛΘ Θριασίου θα καταλήγει στο ΧΥΤΑ. Σύστηµα αερισµού Βιοαντιδραστήρες δύο είδη εσχαρών, οι οποίες κατακρατούν «ογκώδη» και λιγότερο «ογκώδη» υλικά, ό- πως πακέτα τσιγάρων χαρτιά αλλά και οικιακά έλαια και άλλα. Στη συνέχεια, στον ίδιο χώρο µετά τον πρώτο αυτό διαχωρισµό πραγµατοποιείται εξά- µωση. Τα λύµατα µέσω του φρεατίου παροχής, όπου γίνεται και µέτρηση της παροχής στη συνέχεια οδηγούνται µέσω φρεατίου διανοµής και κατανέµονται στις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης. Το κτίριο προεπεξεργασίας αυτή τη στιγµή είναι ήδη κατασκευασµένο και αναµένεται ο απαραίτητος εξοπλισµός για τη λειτουργία του. εξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης Πρόκειται για τη διαδικασία που εκλύει τις περισσότερες οσµές, αφού πραγµατοποιείται µε ειδικά ξέστρα ο διαχωρισµός της λάσπης. Για αυτό το λόγο, όπως µας εξήγησαν οι υπεύθυνοι για την κατασκευή του έργου θα τοποθετηθούν βιολογικοί θόλοι που θα σκεπάσουν τις δεξαµενές και σε συνδυασµό µε την µονάδα απόσµησης εσωτερικά των Το υγρό (θολό νερό ) που έχει προκύψει µετά τον πρώτο διαχωρισµό από τη λάσπη, οδηγείται στην µονάδα αερισµού. Πρόκειται για µια µεγάλη κατασκευή εντός του ΚΕΛΘ, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Αποτελείται από τέσσερις δεξαµενές οι οποίες διαχωρίζονται. Στη βάση αυτών πρόκειται να τοποθετηθεί σύστηµα αερισµού( διαχυτήρες αέρα) και αναδευτήρες όπου επιτυχγάνεται η αποµάκρυνση βιοµάζας και εν συνεχεία το υγρό που αποµένει οδηγείται στις δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης. εξαµενές ευτεροβάθµιας καθίζησης δεξαµενών θα συγκρατούν τις όποιες οσµές. Σε αυτή τη φάση έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των δυο δεξαµενών και των φρεατίων που οδηγούν σε αυτές και πραγµατοποιούνται έλεγχοι στεγανότητας. Από τη διαδικασία της καθίζησης προκύπτει η λάσπη και ένα θολό υγρό. Η µεν λάσπη οδηγείται σε µονάδα περεταίρω ζύµωσης- όπου επιτυγχάνεται η πάχυνσή της και εν συνεχεία στους χωνευτήρες, στη µονάδα αφυδάτωση, απ όπου προκύπτει µια σκόνη η οποία και τελικά οδηγείται στο ΧΥΤΑ. Το δε υγρό(νερό), οδηγείται για νέα επεξεργασία στη µονάδα αερισµού (βιοαντιδραστήρες). Χωνευτές Οι δύο πύργοι που (σκεπαστοί και αυτοί) που γίνονται ορατοί από την Εθνική οδό, έχουν κατασκευαστεί (την ηµέρα του ρεπορτάζ πραγµατοποιούνταν εργασίες σκεπάστρων), εκεί πραγµατοποιείται η διαδικασία επεξεργασία της λάσπης. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει βιοαέριο, το οποίο θα αποθηκεύεται σε ειδικό χώρο και θα χρησιµοποιείται- ό- πως µα τόνισαν οι υπεύθυνοι του έργου, και θα καλύπτει αποκλειστικά και οριακά τις ε- νεργειακές ανάγκες του ΚΕΛΘ, αφού θα παράγεται ηλεκτρισµός. Και οι δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης έχουν κατασκευαστεί και πραγµατοποιούνται δοκιµές στεγανότητας. Εκεί πραγµατοποιείται νέος διαχωρισµός λάσπης από το νερό, η οποία και οδηγείται εκ νέου στις µονάδες πάχυνσης και χώνευσης. Το νερό αυτό οδηγείται σε µονάδες που πραγµατοποιούν το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας αποφωσφόρησης - διύλισης απολύµανσης από µικροοργανισµούς µε σύστηµα υπεριωδών ακτινών, οι οποίες εµποδίζουν την αναπαραγωγή των µικροοργανισµών αυτών. Τέλος το νερό αυτό καθαρό πλέον µέσω της µονάδας ανύψωσης διαχέεται µέσω αγωγού που καταλήγει 1,5 χιλιόµετρο στη θάλασσα.

9 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Κέντρο ελέγχου του ΚΕΛΘ Οι χρόνοι του έργου Η κατασκευή του κτιρίου αναµένεται να ξεκινήσει το αµέσως επόµενο διάστηµα, εκεί θα εγκατασταθεί το σύστηµα τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού ολόκληρου του ΚΕΛΘ και των µονάδων που το αποτελούν. ΜΟΝΑ Α ΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΑ Ο ΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΟΥ 1,5 ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το χρονοδιάγραµµα του έργου, προβλέπει την παράδοση του στις αρχές εκεµβρίου, από το χρονικό εκείνο σηµείο θα ξεκινήσει και η τετράµηνη δοκιµαστική πριν την κανονική του λειτουργία. Αυτή τη στιγµή έχει ολοκληρωθεί ένα ποσοστό περίπου στο 40% των εργασιών που αφορούν κυρίως κατασκευές των µονάδων και αυτές αναµένεται να κορυφωθούν εντός του καλοκαιριού. Παράλληλα, εντός των µηνών του καλοκαιριού σταδιακά θα πραγµατοποιείται και η παραλαβή του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, όπου θα τοποθετείται άµεσα. Επίσης, σε αυτό το επίπεδο οι εργασίες αναµένεται να κορυφωθούν το Σεπτέµβριο, όπου θα παραληφθεί ο µεγαλύτερος όγκος του εξοπλισµού. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο Θριάσιο ο υπεύθυνος του έργου από την πλευρά της ΕΥ ΑΠ, τα έργα στο ΚΕΛΘ εξελίσσονται οµαλά και θα υπάρξει κορύφωση εντός του καλοκαιριού, όπως επίσης και στην κατασκευή του πρωτοβάθµιου δικτύου. Περικλής Μαραγκός Πράσινο φώς για αποχέτευση σε «Παράδεισο» και «Αεροδρόµιο» - Τα άλλα αιτήµατα του ήµου Ελευσίνας στη σύσκεψη µε τους εκπροσώπους της Ε. Ε. Και οι περιοχές του «Παραδείσου» - «Αεροδροµίου» της Ελευσίνας θα συνδεθούν µε το α- ποχετευτικό δίκτυο του Θριασίου Πεδίου, ό- πως είναι γνωστό και προέκυψε από την σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα στο Υπουργείο Οικονοµίας, η οποία αφορούσε ενηµέρωση για την πρόοδο του έργου. Σηµειώνεται ότι στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ε. Ε., εκπρόσωποι της ΕΥ ΑΠ και της ελληνικής κυβέρνησης, ο Νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης, ο δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, ο δήµαρχος Μαγούλας Θεόφιλος Ρόκας και ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων του ήµου Ελευσίνας Παναγιώτης Λινάρδος. Όπως τόνισε, ο αντιδήµαρχος οι µελέτες για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε αυτές τις δύο περιοχές ήταν έτοιµες και επαναβεβαιώθηκε η αποδοχή τους κατά τη διάρκεια της σύσκεψης µε τους εκπροσώπους της Ευρωπα κής Ένωσης, προκειµένου να ξεκινήσουν οι περαιτέρω διαδικασίες. «Πρόκειται για µια σηµαντική εξέλιξη καθώς και οι δυο αυτές περιοχές θα αποκτήσουν α- ποχετευτικό δίκτυο». Επιπλέον, όπως υποστήριξε ο κ. Λινάρδος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε το αδιαπραγµάτευτο, για το ήµο Ελευσίνας, της ολοκλήρωσης του δευτεροβάθµιου δικτύου στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας. Μια περιοχή- που όπως εξήγησε- πιθανόν να παρουσιάσει και τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Ωστόσο τόνισε στη συνέχεια, ότι έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι για την αρχαιολογία- καθώς υπάρχουν στοές στο υπέδαφος- και το έργο µπορεί να συνεχιστεί µε διπλάσιο αριθµό µηχανηµάτων και προσωπικού. Τέλος, κατά τη σύσκεψη ο ήµος Ελευσίνας έθεσε και το αίτηµα της επεξεργασίας του νερού που θα προκύπτει από τον Βιολογικό καθαρισµό, ούτως ώστε να είναι ικανό να χρησιµοποιηθεί για το πότισµα των κοινόχρηστων χώρων. «Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει µε πολύ µικρό κόστος», υπογράµµισε καταλήγοντας ο κ. Λινάρδος. Π. Μαραγκός

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ΠΗΡΕ ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΚΑΙ ΗΜΟΥ Η Ο ΑΤΤΑΛΟΣ Σε µεγάλη Αλεπού εξελίσεται ο πρόεδρος του Ατταλου κ.τάσος Μαρκεζίνης.Ο ισχυρός άνδρας έκλεισε δυο σπουδαίες µεταγραφές. Πρόκειται για τον τερµατοφύλακα Λάµπρο Κατσιώνης που αγωνίστηκε στο Πανελευσινιακό και τη Νέα Πέραµο και τον κεντρικό αµυντικό Γιώργο ηµούδη. ΥΝΑΤΟΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Με τον Κώστα Λινάρδο στον πάγκο αναµένεται να συνεχίσει και τη νέα χρονιά ο Ίκαρος Ασπροπύργου ο οποίος θα εµφανιστεί πιο ισχυρός στο νέο πρωτάθληµα.οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την οµάδα του Ίκαρου να έχει πλησιάσει τον Αστέρα Μαγούλας για να πάρει δύο παίκτες µε τη µορφή δανεισµού. Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ AΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Με νέα πρόσωπα θα ε φανιστεί τη νέα περίοδο ο Ηρακλής Ελευσίνας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές από το περσινό ρ- όστερ της ο άδας άλλον δεν θα παρα- είνουν και για τη νέα χρονιά. Κάποιοι από αυτούς δεν βρίσκονται στα πλάνα του Κατσάφαρου και κάποιοι πιθανόν να ην τα βρούν στις συζητήσεις που θα κάνουν για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Μέλος της διοίκησης έλεγε πάντως ότι ακό- α και αν φύγουν κάποιοι θα αντικατασταθούν ε εξίσου καλούς παίκτες και η καλή περσινή αγωνιστική χρονιά του Ηρακλή Ελευσίνας θα επαναληφθεί. ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝ ΡΑ Μεταγραφική στασιµότητα επικρατεί στην Μάνδρα. Οι άνθρωποι του Μανδρα κού, τρίβουν τα χέρια τους, από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο βασικός τους αντίπαλος Πανελευσινιακός, και δεν έχουν λόγο να βιάζονται στις µεταγραφικές κινήσεις. Στόχοι επιλέγονται, συναντήσεις διεξάγονται, συζητήσεις γίνονται αλλά µεταγραφή καµία, αφού περιµένουν να δουν τι µεταγραφές θα κάνει ο Πανελευσινιακός. Ο ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Έκλεισε γυµναστή για την ο- µάδα ο Αίας Παραλίας. Από την Ελευσίνα και τον Πανελευσινιακό, όπου εργαζόταν πέρσι, θα µετακοµίσει στον Ασπρόπυργο και τον Αία Παραλίας ο καλός γυµναστής Κώστας Παρθενίου, που θα αποτελέσει το "δεξί χέρι" του Γιάννη Μπότση. ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑΓΡAΦΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ Σε πέντε µεταγραφικές κινήσεις θα προχωρήσει ο Αστέρας Μαγούλας ώστε να παρουσιαστεί ισχυρός στο νέο πρωτάθληµα. Στις µεταγραφές αυτές δεν υπολογίζονται οι Λάµπρου και Καραµάνος που αποκτήθηκαν τον περασµένο εκέµβριο από τον Ασπρόπυργο αλλά δεν αγωνίστηκαν ποτέ λόγω προβλήµατος στα δελτια τους. Σύµφωνα µε πληρορφορίες ο Αστέρας Μαγούλας θα "κυνηγήσει" έναν αµυντικό, δύο χαφ και δύο επιθετικούς. ΚΟΙΤΑΝΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Το πρωτάθληµα είναι ο φετινός στόχος για τον Αστέρα Μαγούλας. Οι άνθρωποι της οµάδας πιστεύουν ότι η τρίτη θέση που κατέλαβε στο περσινό πρωτάθληµα ο Αστέρας, δεν τους φτάνει και θέλουν το κάτι παραπάνω.βέβαια λόγω και των πολλών οµάδων που θα υποβιβαστούν την προσεχή χρονιά, είναι υποχρεωµένη µια οµάδα να πρωταγωνιστήσει. Ο πρόεδρος Αντώνης Ρόκας κρατάει προσγειωµένους τους συνεργάτες του αλλά "µύχιος πόθος" και του ιδίου είναι η άνοδος του Αστέρα σε επαγγελµατική κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο ίδιος πάντως σε µια παρέα έλεγε ότι " δεν βιάζεται να προχωρήσει σε κινήσεις" και ότι " θα κάνει το καλύτερο δυνατόν, για να παρουσιαστεί ο Αστέρας πιο ισχυρός από πέρσι".

11 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΟΙ ΠΑΙ ΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΜΣΕ:ΚAΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΡΑΠΙΝΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2010 Οι Παίδες του Ασπροπύργου γιόρτασαν την πρώτη θέση στο πρωτάθληµα ΕΠΣ Α. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο γήπεδο Ασπροπύργου και απονε- µήθηκε κύπελλο και µετάλλια. Στο πρωτάθληµα έλαβαν µέρος οι ο- µάδες του Αστέρα Μαγούλας,Βύζας Μεγάρων, Πανελευσινιακός, Ακράτητος,Μανδραικός,Κριός, Λέων, Απόλλων Ποντίων. Πρώτοι σκόρερ της οµάδας του Γιάννη Πρίφτη αναδείχθηκαν οι: Σιδηρόπουλος 13, Νιόπας 9. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακολούθησε φιλικό µάτς µε το Κερατσίνι. Αγωνίστηκαν οι: Φλωριάν, Μαυρίδης,Σώτας, Μουζάκας, Πετρόπουλος, Πείδης, Σηµαιοφορίδης, Βράντζος, Στεφανίδης,Νιόπας,Σιδηρόπουλος. Στην φωτογραφία η οµάδα Παίδων του Ασπροπύργου µε τον προπονητή τους Γιάννη Πρίφτη και στην άλλη απο την απονοµή κυπέλλου. ιακρίνονται οι: ηµήτρης Τριβέλλας πρόεδρος ερασιτεχνη, ο Νίκος Καµπόλης, ο αρχηγός της οµάδας των Παίδων ηµήτρης Μουζάκας και ο προπονητής Γιάννης Πρίφτης. ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΟΙ ΠΑΙ ΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗΣ-ΤΡΙΒΕΛΑΣ-ΜΟΥΖΑΚΑΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ Παρά τη µικρή συµµετοχή των µαθητών του ΣΜΣΕ στο καλοκαιρινό τουρνουά ράπιντ 2010 στον Σκακιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας, υπήρχε άφθονο κέφι και πολλά παγωτά... Το τουρνουά έγινε µε αφορµή το τελείωµα των µαθηµάτων. Αγωνιστικά στην κατηγορία των λιλιπούτειων µαθητών του ΣΜΣΕ µέχρι Ά ηµοτικού νίκησε η Άννα Γαλάτη, στην κατηγορία µέχρι Γ' ηµοτικού ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και µέχρι ΣΤ' ηµοτικού ο Αλέξανδρος Ρούτσης. Στο τέλος όλοι ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και ρ- αντεβού το Σεπτέµβρη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ: "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ Ο ΒΥΖΑΣ'' Το όνοµά του αναµένεται να είναι από τα πιο hot του φετινού µεταγραφικού καλοκαιριού για τις οµάδες της Β' και της Γ Εθνικής. Ο λόγος για τον Ηλία Ατµατζίδη, ο οποίος ήδη παίζει στο ρ- επορτάζ πολλών οµάδων, καθώς µετά τις πολύ καλές εµφανίσεις που πραγµατοποίησε µε την φ- ανέλα του Βύζαντα Μεγάρων στο πρωτάθληµα της Γ Εθνικής της σεζόν που µας πέρασε, ανέβασε τις... µετοχές του στο κατακόρυφο. Ο 23χρονος µεσοεπιθετικός τόνισε σε συνεντευξή του αναφέρθηκε στο δικό του µέλλον, στην α- γωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε και βρήκε τον Βύζα να χάνει την άνοδο στο µπαραζ µε τα Τρίκαλα, αλλά και στις ελπίδες που συνεχίζει να έχει για την... Β' Εθνική! -Παναγιώτη ο Βύζας την σεζόν που ολοκληρώθηκε παρόλο που στην µεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήµατος ήταν πρώτος, τελικά έχασε την άνοδο στο µπαραζ, είστε πικραµένοι γι' αυτό; Είναι πολύ λυπηρό που δεν ανεβήκαµε. είξαµε µία σταθερότητα όλη τη χρονιά, αλλά στα δύο παιχνίδια που είχαµε την ευκαιρία. υστυχώς δεν τα καταφέραµε. Μας έχει µείνει πικρία γιατί ήταν κάτι το οποίο θα άλλαζε τα δεδοµένα της οµάδας, αλλά και τα δικά µας των παικτών σε προσωπικό επίπεδο. Η πικρία γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν αναλογιστούµε το κλίµα που είχαµε όλη τη σεζόν µέσα στα αποδυτήρια της οµάδας. Πάντως, ακόµα πε ριµένουµε και εµείς τις όποιες εξελίξεις, διότι πολλά ακούγονται για τις οµάδες που πρόκεται να πέσουν απο την Β' Εθνική λόγω χρεών. -Πάµε τώρα σε εσένα. Αρκετά δηµοσιεύµατα σε φέρνουν ως ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ στόχο άλλων ο- µάδων απο την Β' και την Γ' Εθνική, εσύ τι έχεις να πεις για το µέλλον σου ενόψει της νέας σεζόν; Προσωπικά, οι φιλοδοξίες µου είναι µεγάλες, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει ο Βύζας και οι συζητήσεις που θα γίνουν θα παίξουν σηµαντικό ρόλο. Ο Βύζας πάντως ανήκει στη Β' Εθνική και ό- λοι θα θέλαµε να είµαστε µέλος της οµάδας -Ένα µήνυµα που θες να στείλεις προς τον κόσµο των Μεγάρων; Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσµο που µας στάθηκε τόσο πολύ όλη αυτή την περίοδο. Ήταν πραγµατικά συγκλονηστικός και θα τον έχω πάντα στην καρδιά µου, γιατί η αγάπη του για την οµάδα είναι πολύ δυνατή. Κρίµα που τους απογοητεύσαµε. ΕΞΙ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Με την συµµετοχή των: Αλεξάνδρα Τερζιδάκη, Κωνσταντίνα Ράγιου, Παναγιώτη Λίτσα, Χρήστου και Αλέξανδρου Κουσκούτη και Κωνσταντίνου Τσουκαλά ξεκίνησαν τα Πανελλήνια Ατοµικά Νεανικά Πρωταθλήµατα 2010 στην Χαλκιδική. Oι τελικοί αγώνες διεξάγονται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής σε αίθουσα του HOTEL Athos palace τεσσάρων αστέρων και θα διαρκέσει µέχρι την 1η Ιουλίου. ΠΗΡΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ Σε µια µεταγραφή που θα ενισχύσει την επιθετική της γραµµή προχώρησε ο Μανδρα κός. Η οµάδα της Μάνδρας απέκτησε τον επιθετικό ηµήτρη Ταµπουράκη,που πέρσι αγωνίστηκε στο πρωτάθληµα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων υτικής Αττικής, µε τα χρώµατα του Άτταλου Νέας Περάµου. Είναι µια λύση που σίγουρα θα βοηθήσει την επιθετική γραµµή του Μανδρα κού στη επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την πρώτη θέση. ΕΓΚΥΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Εκατοντάδες συλλήψεις και εµπρησµοί στο περιθώριο της G20 Μεγάλης έκτασης συµπλοκές, πρωτοφανείς για την πόλη, ανάµεσα σε διαδηλωτές και α- στυνοµικούς σηµειώθηκαν στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Τορόντο του Καναδά ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε εκατοντάδες συλλήψεις. Τα επεισόδια άρχισαν όταν οµάδα µερικών ε- κατοντάδων αναρχικών, σύµφωνα µε τις Αρχές, ξέφυγε από τον κυρίως όγκο της µίας ειρηνικής διαδήλωσης. Οµάδες µασκοφόρων διαδηλωτών προκάλεσαν ζηµιές στο κέντρο της πόλης, καταστρέφοντας βιτρίνες καταστηµάτων ενώ πυρπόλησαν οχήµατα της αστυνοµίας και µέσων ενηµέρωσης. Η αστυνοµία έκανε χρήση δακρυγόνων ενώ όπως παραδέχτηκε ο αρχηγός της α- στυνοµίας του Τορόντο ήταν τα χειρότερα ε- πεισόδια «βανδαλισµού και καταστροφών στους δρόµους µας» και µάλιστα σε κεντρικά σηµεία. Τουλάχιστον 130 άνθρωποι συνελήφθησαν, ανάµεσά τους πιστεύει η αστυνοµία και οι οργανωτές των επεισοδίων. «Είναι εγκληµατίες που ήρθαν στη πόλη για να προκαλέσουν ε- πεισόδια», είπε για όσους συµµετείχαν στα ε- πεισόδια ο αρχηγός της αστυνοµίας. Πορεία Ισραηλινών υπέρ της απελευθέρωσης του Γκιλάντ Σαλίτ Χιλιάδες Ισραηλινοί ξεκίνησαν από νωρίς εχθές Κυριακή πορεία από τα βόρεια της χώρας προς την Ιερουσαλήµ, προκειµένου να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση να καταλήξει σε συµφωνία ανταλλαγής κρατουµένων µε τη Χα- µάς, µε στόχο την απελευθέρωση του επί τέσσερα έτη όµηρου στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ. Με σηµείο εκκίνησης την οικογενειακή κατοικία του στρατιώτη στο Μίτζπε Χίλα, η πορεία οργανώθηκε από τους γονείς του Σαλίτ µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης τεσσάρων ετών από την απαγωγή του στα σύνορα του Ισραήλ µε τη Λωρίδα της Γάζας. Στην πλειονότητά τους είναι ντυµένοι µε λευκά µπλουζάκια και κασκέτα που γράφουν έγραφαν «Ο Γκιλάντ είναι ακόµη ζωντανός» ενώ κρατούν πανό που γράφουν «Ήρθε η ώρα να γυρίσει σπίτι ο Γκιλάντ». Ο πατέρας του Γκιλάντ, Νόαµ Σαλίτ, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του δήλωσε: «εν θα γυρίσω σπίτι χωρίς τον Γκιλάντ». Στο τέλος της πορείας ο Νόαµ, η σύζυγός του Αβίβα και τα άλλα δύο παιδιά τους θα εγκατασταθούν σε σκηνή κοντά την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαµίν Νετανιάχου µέχρι την απελευθέρωση του γιου τους, όπως τονίζουν. «Περιµέναµε επί τέσσερα χρόνια και περιµένουµε ακόµη, αυτοί που τον έστειλαν εκεί πρέπει και να τον φέρουν πίσω», πρόσθεσε ο Νόαµ Σαλίτ. Η τύχη του Σαλίτ παραµένει άγνωστη καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον ζει ή όχι. Την Παρασκευή, η εφηµερίδα Yediot A- haronot δηµοσίευσε έρευνα, σύµφωνα µε την οποία το 72% των Ισραηλινών είναι υπέρ της ανταλλαγής εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουµένων, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως και χαρακτηρισµένων από το Ισραήλ ως δολοφόνων, µε τον Σαλίτ. Το 21% είναι αντίθετο στην ανταλλαγή. Ωστόσο, το 74% θεωρεί «α- µελητέα ή ανύπαρκτη» την πιθανότητα να αφεθεί ελεύθερος ο Γκιλάντ Σαλίτ «χωρίς το Ισραήλ να αφήσει ελεύθερους εκατοντάδες τροµοκράτες, αλλά και δολοφόνους». Νεκροί από εισβολή ενόπ- λου σε κέντρο αποκατάστα- σης τοξικοµανών στο Μεξικό Βαρύτατα οπλισµένο άντρα, ο οποίος εισέβαλε το Σάββατο το βράδυ σε κέντρο αποτοξίνωσης στην πόλη Γκοµέζ Παλάσιο, στην πολιτεία Ντουράνγκο του βόρειου Μεξικού, µε αποτέλεσµα να δολοφονηθούν εννέα άνδρες ανακοίνωσαν οι τοπικές Aρχές. Οι τραυµατίες είναι εννέα, προσθέτουν οι Αρχές. Όπως διευκρινίστηκε από την Εισαγγελία της περιοχής, µεταξύ των θυµάτων συγκαταλέγεται και ο ιδιοκτήτης του κέντρου, το οποίο περιέθαλπε περίπου 50 άτοµα. Ο πόλεµος µεταξύ των καρτέλ που µάχονται για τον έλεγχο της τοπικής αγοράς και της διακίνησης των ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου ανθρώπους στο Μεξικό, από το Τον τελευταίο καιρό στο Μεξικό έχουν πραγ- µατοποιηθεί πολλές δολοφονικές επιδροµές σε κέντρα αποτοξίνωσης, µε πιο πρόσφατη αυτή της 11ης Ιουνίου στην πολιτεία Τσιουάουα, όπου περίπου τριάντα ένοπλοι επιτέθηκαν και σκότωσαν 19 άτοµα. Όπως εξηγούν αστυνοµικές πηγές, στα κέντρα αποτοξίνωσης βρίσκουν συχνά καταφύγιο µικροέµποροι, οι οποίοι ελπίζουν ότι θα αποφύγουν τόσο την αστυνοµία, όσο και τις αντίπαλες συµµορίες. Αντιδράσεις στην Τουρκία καθώς σφίγγει ο κλοιός διαδικτυακής λογοκρισίας Κατηγορώντας τη Google για προσβολές κατά της Τουρκίας αλλά και για... φοροδιαφυγή, η Άγκυρα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στο ιαδίκτυο, όχι όµως χωρίς να συναντά αντιδράσεις. Στις φωνές όσων προειδοποιούν για καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης προστίθεται τώρα ο πρόεδρος Αµπντουλάχ Γκιούλ. «εν µπορώ να αποδεχθώ το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται στην κατηγορία των χωρών που απαγορεύουν το YouTube και εµποδίζουν την πρόσβαση στο Google» έγραψε ο Γκιούλ στο λογαριασµό του στο Twitter. Προειδοποίησε ότι η διαδικτυακή φραγή «εµποδίζει την Τουρκία να ενταχθεί στον κόσµο». Νωρίτερα αυτή την εβδοµάδα, ο υπουργός Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών Μπιναλί Γιλντιρίµ κατηγόρησε την υπηρεσία YouTube -η ο- ποία ανήκει στη Google- ότι επιδίδεται σε «πόλεµο κατά της Τουρκικής ηµοκρατίας». Πέτρα του σκανδάλου ήταν διάφορα βίντεο που σχολιάζουν τον Κεµάλ Ατατούρκ η περιέχουν ανάλογο «προσβλητικό» περιεχόµενο. Η αρχή της υπόθεσης πάει πίσω στο 2007, ό- ταν η Τουρκία ψήφισε νόµο κατά του κυβερνοεγκλήµατος σε µια προσπάθεια να πατάξει την παιδική πορνογραφία, τον ηλεκτρονικό τζόγο και την τροµοκρατική προπαγάνδα. Ο νόµος ενεργοποιήθηκε το 2008 όταν η Άγκυρα επέβαλε φραγή στο YouTube λόγω βίντεο που ανέβαζαν οι χρήστες για να σατιρίσουν τον Κεµάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Φέτος τον Ιούνιο η Τουρκία επέκτεινε την α- παγόρευση και σε άλλες υπηρεσίες της Google που χρησιµοποιούν τις ίδιες διαδικτυακές διευθύνσεις (IP) µε το YouTube, αναφέρει τώρα το Associated Press. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΤΕΡΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της µε αριθµό 19/2009 απόφασης της Β /θµιας Ε.Ε..Α. Εφετείου Αθηνών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 998/79, η Β /θµια Ε.Ε..Α. Εφετείου Αθηνών Εξέδωσε Την µε αριθµ. 19/2009 απόφασή της µε την οποία απορρίπτει οµόφωνα την µε αριθµ. πρωτ. 213/ προσφυγή του ηµητρίου Μαυραγάνη, κατά της αριθµ. 6/2000 Απόφασης της Α/Βάθµιας Ε.Ε..Α. Νοµ. υτικής Αττικής, επικυρώνει αυτήν και την αριθµ. 3280/ πράξη χαρακτηρισµού του ασἀρχη Αιγάλεων ως προς το χαρακτηρισµό της επίδικης έκτασης, και χαρακτηρίζει την έκταση εµβαδού 0,693 στρ. στη θέση Σχιστό ήµου Κορυδαλλού, επί των οδών Σαρανταπόρου και Αβοριτίου, η ο- ποία απεικονίζεται στο διάγραµ- µα κλ. 1:200 που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού, µε τα στοιχεία ΑΒΓ ΕΖΗΘΑ, του Αρχιτεκτονικού γραφείου Χ. Λογοθετίδου και στο συνηµµένο σ αυτήν απόσπασµα πινακίδας ΓΥΣ κλ. 1: /7 και 6454/1 του δασολόγου Χρήστου Γκάτση, ως δάσος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ( όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003) και της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η προθεσµία για την υποβολή τυχόν αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. κατά της απόφασης αυτής εκ µέρους οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση αυτής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τ.Σ.Υ. Νικόλαος Καλογήρου Πρόεδρος Εφετών Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Υ. Θεόδωρος αγκλής ασοπόνος Σεληνιακή έκλειψη σε «µεγέθυνση» λόγω δυσεξήγητου φαινοµένου Η µερική έκλειψη Σελήνης, που έγινε ορατή το Σάββατο από τη Βόρειο Αµερική και µέρος της Ασίας, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή λόγω ενός δυσεξήγητου φαινοµένου, το οποίο κάνει το φεγγάρι να φαίνεται µεγαλύτερο όταν βρίσκεται χαµηλά πάνω από τον ορίζοντα. Η έκλειψη ξεκίνησε στις ώρα Ελλάδας και η σκιά της Γης θα καλύψει σταδιακά το 54% του δίσκου της Σελήνης.Το παράξενο φαινόµενο της µεγεθυµένης έκλειψης δεν ήταν ορατό από την Ευρώπη - ένώ έγινε αντιληπτό µόνο στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία και ορισµένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού. Το ανθρώπινο µάτι βλέπει την πανσέληνο πιο µεγάλη όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, παρόλο που οι κάµερες α- ποδεικνύουν ότι πρόκειται µόνο για ψευδαίσθηση -ο δίσκος της Σελήνης στην πραγµατικότητα δεν µεγαλώνει. «Αν και η έκλειψη ήταν µόνο µερική, φαινόταν µεγεθυµένη λόγω της "σεληνιακή ψευδαίσθησης" -αποτέλεσµα του γεγονός ότι η έκλειψη συµβαίνει κοντά στον ορίζοντα» αναφέρει ανακοίνωση της NASA. «Για λόγους που δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί από τους αστρονόµους ή τους ψυχολόγους, η Σελήνη φαίνεται αφύσικα µεγάλη όταν βρίσκεται χαµηλά στον ουρανό και λάµπει µέσα από δέντρα, κτήρια και άλλα αντικείµενα σε πρώτο πλάνο».»στην πραγµατικότητα, το χαµηλό φεγγάρι δεν είναι πιο πλατύ από οποιοδήποτε άλλο φεγγάρι. Οι κάµερες το αποδεικνύουν, αλλά το ανθρώπινο µάτι επιµένει για το αντίθετο» συνεχίζει η ανακοίνωση. To φαινόµενο της µεγεθυµένης Σελήνης έχει παρατηρηθεί από την εποχή του Αριστοτέλη, ωστόσο κανείς µέχρι σή- µερα δεν έχει καταλήξει σε µια ικανοποιητική εξήγηση.

13 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Επιστολή Παπανδρέου στη G20 υπέρ της φορολόγησης των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ιεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου, απέστειλε προς τους α- ρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών - µελών του G20 επιστολή, µε την οποία τους κοινοποιεί Ψήφισµα του Συµβουλίου της Σοσιαλιστικής ιεθνούς για την παγκόσµια οικονοµία και την οικονοµική µεταρρύθµιση. Ο κ.παπανδρέου στην επιστολή, αφού σηµειώνει την «ευρεία συναίνεση για την απαιτούµενη στρατηγική εξόδου από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση», που επιτεύχθηκε µεταξύ των 350 συµµετεχόντων στις συζητήσεις του Συµβουλίου της Σοσιαλιστικής ιεθνούς, επισηµαίνει ότι «παρά το γεγονός ότι οι χώρες του G20 αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του πληθυσµού του πλανήτη, είναι ι- διαίτερα σηµαντικό να ακουστούν και οι φωνές των χωρών που δεν εκπροσωπούνται στο G20». Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ιεθνούς αναφέρει ότι το ψήφισµα περιλαµβάνει σειρά από α- πτά µέσα πολιτικής που µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα και εφιστά την προσοχή των παραληπτών της επιστολής στις συγκεκριµένες προτάσεις για τη φορολόγηση των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Από Σεπτέµβριο η συζήτηση για τις αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Στις αρχές Σεπτεµβρίου θα ξεκινήσει η διαβούλευση για τις αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που αφορούν την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τον αριθµό των ιδρυµάτων, το επιστηµονικό αντικείµενο των σχολών και σειρά άλλων ζητηµάτων. Πάντως, αύξηση στη χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων δεν προβλέπεται, σύµφωνα µε τα όσα είπε στην Σύνοδο των Πρυτάνεων η υπουργός Παιδείας Αννα ιαµαντοπούλου. Περαιτέρω επιδείνωση βλέπει για την ελληνική οικονοµία ο Π.Τόµσεν του ΝΤ Συρρίκνωση κατά 4% της ελληνικής οικονοµίας πριν την ε- πιστροφή στην ανάπτυξη το 2012 προβλέπει το ΝΤ, εκ τίµηση που είναι «νωρίς ακόµη για να αναθεωρηθεί» σύµφωνα µε τον επικεφαλής της αποστολής του Ταµείου στην Ελλάδα Πόουλ Τόµσεν. Σε συνέντευξή του στο Βήµα της Κυριακής, ο αξιωµατούχος του ΝΤ αρνείται ότι το Ταµείο ζήτησε από το υπουργείο Εργασίας την περικοπή κατά 50% στις αποζηµιώσεις των απολύσεων, στηρίζοντας τη µείωση του εργατικού κόστους µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Η ενδιάµεση αξιολόγηση της τρόικας την περασµένη ε- βδοµάδα δείχνουν ότι το πρόγραµµα εξελίσσεται οµαλά και το έλλειµµα µειώνεται, ενώ ο Π.Τόµσεν αναφέρει ότι οι προβλέψεις του Ταµείου για συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ πριν την επιστροφή στην ανάπτυξη το 2012 είναι ακόµη νωρίς για να αναθεωρηθούν. Το ελληνικό πρόγραµµα «είναι ένα αξιόπιστο πρόγραµµα, και µε την εφαρµογή του η Ελλάδα θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε τρία χρόνια» ανέφερε ο αξιωµατούχος του ΝΤ, λέγοντας επίσης ότι τα µέτρα είναι δύσκολα αλλά «δεν µπορούµε να τα αποκαλέσουµε άδικα». Ο Π.Τόµσεν αποκλείει επίσης λόγω του «τεράστιου κόστους» την επαναδιαπραγµάτευση του ελληνικού χρέους, υποστηρίζοντας ότι η εφαρµογή του προγράµµατος της Αθήνας θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη της, δίνοντάς της τη δυνατότητα να µακρύνει τη διάρκεια λήξης του χρέους µε οµόλογα µακράς ωριµότητας. Ο επικεφαλής της αποστολής του ΝΤ για την Ελλάδα α- ναφέρει τέλος, ερωτηθείς για πιθανή κοινωνική αναταραχή, ότι ο ελληνικός λαός «είναι ευπροσάρµοστος και γνωρίζει ότι η εναλλακτική λύση θα είναι ακόµη χειρότερη µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης». Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη υπέγραψε την ίδρυση της Ανανεωτικής ηµοκρατικής Αριστεράς Με µια οµιλία, που σε πολλά σηµεία της θύµιζε ιδεολογική διακήρυξη, ο Φώτης Κουβέλης περιέγραψε το πρωί της Κυριακής τα χαρακτηριστικά του νέου κόµµατος, της Ανανεωτικής ηµοκρατικής Αριστεράς, που φιλοδοξεί «να έρθει ξανά στο προσκήνιο υπερασπιζόµενη το δηµόσιο συµφέρον». Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη εκατοντάδων στελεχών της Ανανεωτικής Πτέρυγας, οι περισσότεροι εκ των οποίων α- ποχώρησαν από τον Συνασπισµό πρόσφατα, υπέγραψαν την «ληξιαρχική πράξη γεννήσεως» του κόµµατος. Ο κ. Κουβέλης απευθυνόµενος στα στελέχη του κόµµατος είπε ότι «είµαστε αισιόδοξοι και συγχρόνως υπεύθυνοι», διαβεβαίωσε ότι «πατάµε σε πολύ γερό έδαφος» και διακήρυξε ότι «εντάσσουµε τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στη στρατηγική του δηµοκρατικού δρόµου προς το σοσιαλισµό, ειδικά µέσα στις συνθήκες της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης». Ο κ. Κουβέλης υπογραµµίζοντας εξ αρχής και τον οικολογικό προσανατολισµό της Α Α, τόνισε ότι Αριστερά και Οικολογία δεν είναι πλέον δυνατό να λειτουργήσουν χωριστά ως δυνάµεις σφαιρικού µετασχηµατισµού. Μαζί, όµως, προσθεσε, µπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραµα, µια προγραµµατική καινοτοµία και κατάκτηση για τον κόσµο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Η σύµπλευση µε τον οικολογικό χώρο, είπε ο κ. Κουβέλης, επιβάλλεται από την υιοθέτηση µιας συνολικής οπτικής για την αναπτυξιακή προοπτική σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Αναφερόµενος στην καστάσταση της οικονοµίας και στην κυβερνητικη πολιτική ο κ. Κουβέλης σηµείωσε ότι ζούµε τους τελευταίους µήνες την παταγώδη, καταστροφική κατάρρευση του πελατειακού κράτους που στήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Ζούµε, πρόσθεσε, τη χρεοκοπία του πολιτικού συστήµατος που δόµησε το πολιτικό στερεότυπο του δικοµµατισµού, που κυριάρχησε σε όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο. Ο κ. Κουβέλης κατηγόρησε για την κατάσταση αυτή τα δύο µεγάλα κόµµατα σηµειώνοντας ότι δικαίως πολύ µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας τους αποδοκιµάζουν και πρόσθεσε ότι αν οι πολίτες είχαν εναλλακτικές λύσεις θα έβαζαν κυριολεκτικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τα συγκεκριµένα κόµµατα. Σύµφωνα µε τον κ. Κουβέλη η αντιµετώπιση της κρίσης πρέπει να πορεύεται µαζί µε την εκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και την καταπολέµηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, τον έλεγχο των δαπανών του δηµοσίου. Μόνον έτσι µπορεί να ανοίξει ο δρόµος της ριζικής αλλαγής των απαράδεκτων και άνισων µέτρων που πάρθηκαν σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων. Στόχος του νέου κόµµατος, όπως τον περιέγραψε ο κ. Κουβέλης είναι να «διαµορφώσουµε µαζί µε ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις την αριστερή απάντηση στην κρίση» και υπογράµµισε: «Η δική µας θέση πιάνει το νήµα της παράδοσης της ελληνικής αριστεράς, της πατριωτικής στάσης ευθύνης όταν η χώρα και η κοινωνία βρίσκεται σε µεγάλους κινδύνους.». Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Τα συνθετικά ναρκωτικά δηµοφιλέστερα των παραδοσιακών, διαπιστώνει έκθεση του ΟΗΕ Λονδίνο: Η χρήση ουσιών µετακινείται από την κοκα νη και τα οπιοειδή προς τα συνθετικά ναρκωτικά, όπως οι α- µφεταµίνες, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Στην Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά διατυπώνεται η πρόβλεψη ότι σύντοµα θα υπάρχουν περισσότερα άτοµα που θα κάνουν χρήση συνθετικών ναρκωτικών ουσιών απ' αυτούς που κάνουν όπιο, ηρωίνη και κοκα νη συνολικά. Το Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα του ΟΗΕ (UNODC) διαπιστώνει επίσης ότι η χρήση κοκα νης έχει πέσει σηµαντικά στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά ο αριθµός των χρηστών στην Ευρώπη έχει διπλασιαστεί. Αυτή η αλλαγή στην ζήτηση της ουσίας έχει συντελέσει στην ε- δραίωση νέων οδών διακίνησης µέσω της υτικής Αφρικής. Το εµπόριο ναρκωτικών προκαλεί αστάθεια σε πολλές α- ναπτυσσόµενες χώρες, ειδικά στην Αφρική και την Λατινική Αµερική. «Οι Ευρωπαίοι χρήστες κοκα νης εξοντώνουν τα παρθένα δάση των νδεων και διαφθείρουν κυβερνήσεις των χωρών της υτικής Αφρικής», εξηγεί ο διευθυντής του UNODC Αντόνιο Μαρία Κόστα. Αύξηση στην χρήση ναρκωτικών ουσιών παρατηρείται επίσης στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε την χρήση ηρωίνης να αυξάνεται στην ανατολική Αφρική και την χρήση κοκα νης στην υτική και Νότια Αφρική. Στην Ευρώπη, η ζήτηση της συνθετικής ουσίας έκσταση παρουσιάζει πτώση ή στασιµότητα. Αλλά την ίδια στιγµή γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής στην Ασία. «εν λύνουµε το πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών αλλάζοντας την χρήση από τον ανεπτυγµένο στον α- ναπτυσσόµενο κόσµο», τονίζει ο αξιωµατούχος των Ηνωµένων Εθνών. Στην Ευρώπη ο αριθµός των χρηστών κοκα νης έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας τα τέσσερα περίπου εκατοµµύρια στην τρέχουσα δεκαετία. Η αγοραστική αξία ανέρχεται στα 34 δισεκατοµµύρια δολάρια, σχεδόν ίση µε αυτή της Βορείου Αµερικής. Ωστόσο, η παγκόσµια παραγωγή κοκα νης έχει πέσει κατά 12% µε 18% την τελευταία τριετία και η α- γορά της Βόρειας Αµερικής έχει συρρικνωθεί, εν µέρει λόγω των αστυνοµικών επιχειρήσεων κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών στην Κολοµβία (χώρα παραγωγής) και το Μεξικό (χώρα διακίνησης). Τέλος από την έκθεση του UNODC διαπιστώνεται µια πτωτική τάση στην παγκόσµια κατανάλωση ηρωίνης. Επίσης αναµένεται ραγδαία πτώση της παραγωγής οπίου εντός του 2010 εξαιτίας ενός φυτοπαθογόνου που απειλεί να καταστρέψει το ένα τέταρτο της παραγωγής παπαρούνας στο Αφγανιστάν.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τιµή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ισόγειο δυοµισάρι µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα τριάρι καινούριο, α- νεξάρτητο, µε αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και α- ποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο ε- πικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δω- µατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ενέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí Åëåõóßíá óôç èýóç Ìðëüêï åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. ìå õðüóôåöï, öùò, íåñü, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Êïñßíèïõ 257. Ôçë :00-17:00 (22.2) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 496 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή συζητήσιµη. (3.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ äéáìýñéóìá óôç Ìáãïýëá (ÈÝóç ÐÜôçìá) 90 ô.ì. 2 èýóåéò ãêáñüæ êáé 2 áðïèþêåò. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë (29.3) Ðùëåßôáé ìïíïêáôïéêßá ôñéþí äéáìåñéóìüôùí óå ïéêüðåäï 265 ô. ì., óôçí ðåñéï Þ íù Öïýóá Áóðñïðýñãïõ, ðëçóßïí ôçò Ëåïöþñïõ ÍÁÔÏ. Ôï ïßêçìá äéáèýôåé öùò êáé íåñü. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò; Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) Ðùëåßôáé Áãñüêôçìá 4.5 óôñåììüôùí áðï áñáêôçñéóìýíï áðï ôï Äáóáñ åßï, åíôüò âéïìç áíéêþò æþíçò, óôïííïìü Âïéùôßáò (10 ëì áðï ôï ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò , êéí: (18.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ «Από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΕΚΜΕ TMUCB METKA ζητούνται εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (9.6) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë (15.3) Æçôåßôáé κοπέλα για καφενείο στο κέντρο του Ασπροπύργου. Τηλ (2.6) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇÇ ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÈÑÉÁÓÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κέντρο Εργασίας Ατόµων µε Αναπηρία Άνω Λιοσίων ζητούνται νέοι και νέες, άνω των 17 ετών για τη διάθεση του Ανθολογίου µε τις Αληθινές ιδακτικές Ιστορίες, καθώς και των διαφόρων αποτελεσµάτων εργασιοθεραπείας των µελών του Κ.Ε.Α. Πληροφορίες στα τηλ: , και ώρες 09:00 16:00. (ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341) ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARKING. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4) ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη, µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6) ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997 ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός Άρωµα γυναίκας Κυρίες της Αυτοδιοίκησης Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ ΗΛΙΚΙΑ: «"ΤΑ ΝΕΑ" έχουν πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

2 η Επιμορφωτική συγκέντρωση ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A /11/2016

2 η Επιμορφωτική συγκέντρωση ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A /11/2016 2 η Επιμορφωτική συγκέντρωση ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A. 2016-17 1/11/2016 Γενική οδηγία για εθνικές κατηγορίες (υπενθύμιση): Αθλητής/αθλήτρια για τον/την οποίο/οποία έχει κατατεθεί το δελτίο του στη γραμματεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Βολονάκης, είναι από τον Αύγουστο του 2011 ο προπονητής της ομάδας Κ20 του ΟΦΗ.

Ο Δημήτρης Βολονάκης, είναι από τον Αύγουστο του 2011 ο προπονητής της ομάδας Κ20 του ΟΦΗ. Ο Δημήτρης Βολονάκης, είναι από τον Αύγουστο του 2011 ο προπονητής της ομάδας Κ20 του ΟΦΗ. Μετά από συμφωνία με το Νίκο Μαχλά την εποχή εκείνη, ο Δημήτρης Βολονάκης αποχώρησε από τον πάγκο του Αλμυρού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας. Η έρευνα για τη φτώχεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

15822/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

15822/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθµ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 15822/03-04-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 99/2012 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθµ. 083/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος.

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος. Ανοίγει αύριο η αυλαία του 4ου ομίλου της Football League 2 στην οποία συμμετέχουν η ΑΕΜ και ο Άρης Αιτωλικού. Το cityvoice.gr βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Μεσολογγίου η οποία προετοιμάζεται ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει!

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σίγουρα από το βράδυ της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1242-2/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1242-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 10-05-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1242-2/10-05-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικός Σύµβουλος ήµου Friedriechshain Kreuzberg Το Βερολίνο είναι από ένας ενοποιηµένος ήµος µε ένα διοικητικό σύστηµα δυο βαθµίδων.

ηµοτικός Σύµβουλος ήµου Friedriechshain Kreuzberg Το Βερολίνο είναι από ένας ενοποιηµένος ήµος µε ένα διοικητικό σύστηµα δυο βαθµίδων. «ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ FRIEDRIECHSHAIN KREUZBERG ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγητής: ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ηµοτικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφε - και Πρόεδρε- του απερχόμενου Δ.Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε,

Συνάδελφε - και Πρόεδρε- του απερχόμενου Δ.Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, Συνάδελφε - και Πρόεδρε- του απερχόμενου Δ.Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή κάτι ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Μπασκόζος για 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ (Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους στα ΕΠΑΛ-Τάξης Μαθητείας

Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους στα ΕΠΑΛ-Τάξης Μαθητείας Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους στα ΕΠΑΛ-Τάξης Μαθητείας του Ν. 4386/2016 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας- 3 ο ΕΚ Πειραιά Παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί: Βρυσούλη Νικόλ ΠΕ17.01, Μπέη Παναγιώτα ΠΕ17.03, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 30.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 29018 ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑ Σ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 460 H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αφού έλαβε υπόψη Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύντομη ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νίκου Ζαχαριάδη Σταύρος Τζίμας

Η σύντομη ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νίκου Ζαχαριάδη Σταύρος Τζίμας Η σύντομη ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νίκου Ζαχαριάδη Σταύρος Τζίμας Η ενδεκάδα του ΚΚΕ στην Πολωνία με το «εθνόσημο» στην μπλούζα, που δημιουργήθηκε στο Ζγκόρτζελετς το 1950 με εντολή Ζαχαριάδη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Κύριε πρόεδρε σας είναι γνωστό ότι η ιδρυση της σχολής βιοιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα αναβάλλεται για το μέλλον. Κατά πόσο πιστεύεται ότι αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές της επαρχίας είναι οι πρώτοι από τους επαγγελματίες του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ Οδός: Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα Τηλ: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαξ: 26210 34004 Πρακτικό 22 ης συνεδρίασης του ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Αγαπητοί κάτοικοι Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, ως Δήμαρχος βρίσκομαι στην ευχάριστη θεση να εγκαινιάζω έναν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 Ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής με αδαμάντινο χαρακτήρα και απαράμιλλο ήθος, ο καλυβιώτης Φώτης Πεσλής, μετά από 33 χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους, έχει τη μοναδική ευλογία να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό της υπ αριθµ 2ης 22/2/2017 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β /βάθµιας Εκπ/σης του. Πύργου. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Κύριε Υπουργέ, Κύριοι βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Φίλε Πρόεδρε του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστηµα και η αντιπαράθεση που εξελίσσεται µε την κυβέρνηση, για την «εφαρµογή» της 70/99 οδηγίας, δεν είναι παρά η κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση προς την Επιτροπή Εθνικών ομάδων για την λειτουργία των Εθνικών ομάδων Ανδρών. Σωτήρης Δρίκος

Εισήγηση προς την Επιτροπή Εθνικών ομάδων για την λειτουργία των Εθνικών ομάδων Ανδρών. Σωτήρης Δρίκος Εισήγηση προς την Επιτροπή Εθνικών ομάδων για την λειτουργία των Εθνικών ομάδων Ανδρών. Σωτήρης Δρίκος Ο αθλητισμός Εθνικών ομάδων είναι αθλητισμός υψηλού επιπέδου. Η πρόοδος σε αυτό το κομμάτι των σπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 3/21.04.2016 Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Παναγούλεια 2016 - Αγώνες Ειρηνοδροµίας- 15 Μάιου 2016 - www.eirinodromia.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Ειρηνοδροµίας 2016 ήµος Αγ. ηµητρίου Αττικής Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 11-05-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/11-05-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 58 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Κυρίες και κύριοι

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Κυρίες και κύριοι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κου Μανώλη Αλιφιεράκη στην εκδήλωση με θέμα : «Κόκκινα» Επιχειρηματικά Δάνεια και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους. Δευτέρα 30-05-2016, ώρα 19.00 Κυρίες και κύριοι Με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων. Μούσες-Μοίρες

Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων. Μούσες-Μοίρες Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων Μούσες-Μοίρες Μοίρες Λάχεσις : τραβούσε το λαχνό Άτροπος : έκοβε το νήµα της ζωής ευτέρα 1 Μαρτίου 2004. Βρισκόµαστε στη ΕΥΑΛ ( ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 75946 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 4 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ερµούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2008 Α. Εισαγωγή Την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 για την Περιφέρειά µας και µε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6533/05-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5 ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6533/05-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5 ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6533/05-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5 ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 055/2014 ΘΕΜΑ Αιτήµατα για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Ερωτήµατα 1 έως 6 αναφέρονται στους γονείς του ερευνώµενου, και ειδικότερα στη

Διαβάστε περισσότερα

4) την απόφαση 147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Ω1ΛΩΗΟ-Ρ9Χ)

4) την απόφαση 147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Ω1ΛΩΗΟ-Ρ9Χ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 155 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017 Αγαπητοί γονείς, O Δήμος μας στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ξεκινά μια δυναμική προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ. Αριθµ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37273/20-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 220/2012 ΘΕΜΑ Αιτήµατα για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα