ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση προϋπολογισμού Επιτροπής Ανταγωνισμού έτους Έγκριση της υπ αριθμ. 241/2013 απόφασης του Δη μοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης περί διόρθωσης ειδικότητας εργαζομένου Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 32 και 41 του κα νονισμού εσωτερικής Υπηρεσίας του Γενικού Ορ γανισμού Εγγειών Βελτιώσεων Ορεστιάδας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το διάστημα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου έτους 2013 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δια φάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυ ριακές πλην των αναφερόμενων στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ (1) Έγκριση προϋπολογισμού Επιτροπής Ανταγωνισμού έτους 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137Α ), όπως προ στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2.α. του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α ), «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσμα τικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 3. Τα Π.Δ. 116/2013 (ΦΕΚ 151/τ.Α / ) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», και Π.Δ. 119/2012 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ 152Α / ) «τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 4. Την υπ αριθμ /ΔIOE/546/ (ΦΕΚ 1653, τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί ανά θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αθανασίου Σκορδά. 5. Την υπ αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105, τ.β ) από φαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα» 6. Tις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α / ) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. 7. Τις διατάξεις των παρ. 1α), 1β), 1γ) και 1δ) του άρθρου 46 του Π.Δ. 117/ (ΦΕΚ 54Β / ) «Κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγω νισμού». 8. Το Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α / ) «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 9. Την υπ αριθμ. 2/53593/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 10. Την υπ αριθμ. 7871/ εισήγηση του Προέ δρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα «επιστροφή σχεδίου ΚΥΑ Προϋπολογισμού έτους 2014 για περαι τέρω μείωση δαπανών» τακτικού προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2014». 11. Το υπ αριθμ. 2/77363/ΔΠΓΚ/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 12. Το γεγονός ότι από την έγκριση του παρόντος προϋπολογισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Αντα γωνισμού, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρ

2 43814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θρου 17 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α / ), συνο λικών ποσών εσόδων/εξόδων, επτά εκατομμυρίων και δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00) και δέκα έξι εκα τομμυρίων, επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00) αντίστοιχα, του έτους O Προϋπολογισμός αυτός να προσαρτηθεί στον κρα τικό Προϋπολογισμό. Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ F Αριθμ /37861 (2) Έγκριση της υπ αριθμ. 241/2013 απόφασης του Δημο τικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης περί διόρθωσης ειδικότητας εργαζομένου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανι σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης». γ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοι νοτήτων», σύμφωνα με το οποίο: «..Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο...καταλαμβάνει είτε κενές οργανι κές θέσεις, είτε με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη παρεμ φερούς ειδικότητας...». δ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Την υπ αριθμ. 69/2009 (ΦΕΚ 1626/Β/ ) από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αργυρούπολης» με την οποία συστά θηκαν προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρό νου στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αργυρού πολης», για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αργυρούπολης (ΔΕΑΔΑ), με την οποία η Φιλικόζη Ρουσουντάνα του Σάλβα κατετάγη σε κατηγορία ΔΕ Μουσικού πιάνου. 3. Την υπ αριθμ. 4716/2655/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία καταργήθηκαν τα ΝΠΔΔ «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας», «ΚΑΠΗ», «Πολιτιστικός Οργανισμός», «Δημοτι κός Παιδικός Σταθμός Ελληνικού» και «Δημοτικό Ωδείο Ελληνικού» (ΦΕΚ 793/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ / πράξη του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΑΤΑΠ με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο της Φιλικόζη Ρουσουντάνας του Σάλβα, ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονε μόμενα από το Τμήμα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 5. Το γεγονός ότι η ως άνω πράξη αντικαθιστά ως προς την αντιστοιχία την υπ αριθμ. 33/164/2009 προη γούμενη πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου λίου του ΔΟΑΤΑΠ, η οποία και ακυρώνεται. 6. Την υπ αριθμ. 241/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διόρθωση της υπ αριθμ. 69/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλί ου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αργυ ρούπολης» ως προς το σημείο «συστήνεται μία θέση κατηγορίας ΔΕ Μουσικού πιάνου και κατατάσσεται η Φιλικόζη Ρουσουντάνα του Σάλβα» στο ορθό «συστήνε ται μία θέση κατηγορίας ΠΕ Μουσικού πιάνου και κατα τάσσεται σε αυτή Φιλικόζη Ρουσουντάνα του Σάλβα», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 241/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διόρθω ση της υπ αριθμ. 69/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δή μου Αργυρούπολης» ως προς το σημείο «συστήνεται μία θέση κατηγορίας ΔΕ Μουσικού πιάνου και κατατάσ σεται η Φιλικόζη Ρουσουντάνα του Σάλβα» στο ορθό «συστήνεται μία θέση κατηγορίας ΠΕ Μουσικού πιάνου και κατατάσσεται σε αυτή η Φιλικόζη Ρουσουντάνα του Σάλβα», ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ Μουσικού πιάνου 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΙΛΙΚΟΖΗ ΡΟΥΣΟΥΝΤΑΝΑ του Σάλβα Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η θέση ΔΕ Μουσικού ανωτέρων θεωρητικών που είχε συσταθεί με την υπ αριθμ. 69/2009 απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργα νισμός Δήμου Αργυρούπολης» (ΦΕΚ 1626/Β/ ) για τον ανωτέρω υπάλληλο, καταργείται. Από την απόφαση αυτή δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οι κονομικού έτους Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. Οικ (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 32 και 41 του κανονισμού εσωτερικής Υπηρεσίας του Γενικού Οργανισμού Εγ γειών Βελτιώσεων Ορεστιάδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/58 «περί έργων εγγείων βελτιώσεων» (ΦΕΚ 181 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και συγκεκριμένα το άρθρο 17 αυτού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του από Β.Δ «περί οργανι σμών εγγείων βελτιώσεων», (ΦΕΚ 243 Α/ ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 1, 44 και 45 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ 94/1993 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα Διανομαρχιακού Επιπέδου Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40 Α/ ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 332/1983 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας και Προϊστα μένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γε ωργίας στους Νομάρχες» (ΦΕΚ 119 Α/ ). 5. Το Π.Δ. 685/ «περί συστάσεως Γενικού Ορ γανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β) Ορεστιάδας» (ΦΕΚ 154 Α/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ) και ιδιαί τερα την παράγραφο Β15 του άρθρου 186 «περί άσκησης εποπτείας των ΓΟΕΒ από τις Περιφέρειες». 7. Το Π.Δ. 144/ για τον οργανισμό της Πε ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 237/A/ ) και ιδιαίτερα την παράγραφο 3γ του άρθρου 7 «περί υπαγωγής στο Τμήμα Δομών Περιβάλλο ντος των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερεια κών Ενοτήτων, της άσκησης εποπτείας επί των Γ.Ο.Ε.Β» 8. Την υπ αριθμ. 3304/ απόφαση του Νομάρ χη Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κ.Ε.Υ. του Γ.Ο.Ε.Β Ορεστιάδας. 9. Την υπ αριθμ. 3165/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 60/ πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας, περί τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β αριθμός φύλλου 2592/ Τα άρθρα 39 και 41 του ισχύοντος Κ.Ε.Υ. 11. Την υπ αριθμ. 64/ πράξη του Δ.Σ. Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας, με θέμα «τροποποίηση του ΚΕΥ του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας». 12. Την υπ αριθμ. Η 8176/ απόφαση της εποπτεύουσας αρχής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 64/ πράξη του Δ.Σ. Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η υπ αριθμ. 64/ πράξη του Δ.Σ. του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστι άδας, με την οποία τροποποιείται ο Κανονισμός Εσω τερικής Υπηρεσίας του, ως εξής: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Υ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 2 Αρμοδιότητες και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Στην παράγραφο 2 συμπληρώνεται περίπτωση ια: «ια) Αποφασίζει και εγκρίνει κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή την παραχώρηση πάσης φύσης οχημάτων και μηχανημάτων του Οργανισμού προς τους ΤΟΕΒ και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο φορέα του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 5 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντή Συμπληρώνεται παράγραφος 16: «16. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για την παρα χώρηση πάσης φύσης οχημάτων και μηχανημάτων του Οργανισμού προς τους ΤΟΕΒ και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο φορέα του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)». Άρθρο 7 Τμήμα Διοικητικό Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 & 7 ως εξής: «3. Η παρακολούθηση προσελεύσεως και αποχωρή σεως του προσωπικού για την εφαρμογή του καθορι ζόμενου εκάστοτε ωραρίου εργασίας. 7. Η παρακολούθηση της κινήσεως των αυτοκινήτων όταν αυτά κινούνται για εργασίες του τμήματος». Άρθρο 8 Τμήμα Οικονομικό Στην αρχή του άρθρου συμπληρώνεται: «Ο Διευθυντής ορίζει τους υπαλλήλους του Οικο νομικού.. Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση που ο Προϊστάμενος εκτελεί και τα καθήκοντα του Ταμία και απαιτείται υπογραφή και των δύο, ως Ταμίας υπογράφει ο αναπληρωτής του Ταμία». Στο τέλος του άρθρου προστίθεται: «Επίσης, το Οικονομικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της κινήσεως των αυτοκινήτων, όταν αυτά κινούνται για εργασίες του τμήματος». Η παράγραφος 4 εδαφ. Α.γ) τροποποιείται ως εξής: «γ) Μεριμνά για την κατάθεση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα των, πέραν των αναγκών του Οργα νισμού, ευρισκομένων στο ταμείο μετρητών». Άρθρο 9 Τμήμα Γεωτεχνικό Συμπληρώνεται παράγραφος 40 και η υπάρχουσα 40 αναριθμείται σε 41. «40. Η παρακολούθηση της κινήσεως των αυτοκινήτων, όταν αυτά κινούνται για εργασίες του τμήματος». Άρθρο 10 Τμήμα Μηχανολογικό ή Τεχνικό Συμπληρώνεται παράγραφος 20 και η υπάρχουσα 20 αναριθμείται σε 21. «20. Επίσης, το Μηχανολογικό ή Τεχνικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της κινήσεως των αυτοκινήτων, όταν αυτά κινούνται για εργασίες του τμήματος». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις Τροποποιείται ως εξής: «Οι τακτικές οργανικές θέσεις του Οργανισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα είναι οι παρακάτω:

4 43816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατηγορία Κλάδος Θέσεις Ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλε ΠΕ Μηχανικών 1 (μία) κτρονικού Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού 1 (μία) Λογιστικού ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 (μία) Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ ή ΔΕ Γεωτεχνικών 2 (δύο) Τεχνολόγου Γεωπονίας ή Γεωργοτεχνίτη ΔΕ Οικονομικού 1 (μία) Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού 1 (μία) Οδηγού Αυτοκινήτων ΔΕ Τεχνικών 4(τέσσερις) Ηλεκτροτεχνίτη, Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου ΔΕ Τεχνικών 2 (δύο) ΔΕ Τεχνικών 1 (μία) Μηχανικός Αυτοκινήτων Μηχανοτεχνίτη, Πρακτικού μηχανικού, Εργοδηγού Μηχανο λόγου Σύνολο θέσεων 14(δεκατέσσερις) Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατατάσσονται στους βαθμούς ΣΤ (εισαγωγικός), Α (καταληκτικός). Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς ΣΤ (εισαγωγικός), Β (καταληκτικός). Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς ΣΤ (εισαγωγικός), Γ (καταληκτικός)». Άρθρο 14 Κατανομή Οργανικών Θέσεων Τροποποιείται ως εξής: 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Θέσεις α) Διοικητικός Λογιστικός κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ»» 1 β) Οδηγός αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ»» 1 2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ α) Οικονομικός Λογιστικός κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ»» 1 β) Οικονομικός Λογιστικός κατηγορίας ΔΕ»» 1 3. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ α) Τεχνολόγος Γεωπονίας κατηγορίας ΤΕ ή Γεωργοτεχνίτης κατηγορίας ΔΕ»» 2 4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ή ΤΕΧΝΙΚΟ α) Μηχανολόγος Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ»» 1 β) Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος κατηγορίας ΔΕ»» 4 γ) Εργοδηγός Μηχανολόγος ή Πρακτικός Μηχανικός κατηγορίας ΔΕ»» 2 δ) Μηχανικός Αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ»» 1 Σύνολο»» 14 Άρθρο 20 Λύση σχέσεως εργασίας τακτικού προσωπικού Η παρ. 2 συμπληρώνεται ως εξής: «2. Σύμφωνα με το ν. 4093/12, σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ,00 ευρώ». Άρθρο 21 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου Οι παρ. 2 και 3 τροποποιούνται ως εξής: «2. Το προσωπικό ορισμένου χρόνου πλην του από το εδάφιο (ιστ) του παρόντος προβλεπόμενου, προσλαμβά νεται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται απ τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως αυτός ισχύει, και την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, η διαδικασία που θα ακολου θείται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την κείμενη Νομοθεσία, είναι η εξής: Το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή εντός των περιθωρίων των πιστώσεων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. Για την πλήρωση των θέ σεων απαιτείται προηγουμένως πρόσκληση στον Τύπο, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί σε μια τοπική Εφημερίδα δέκα (10) μέρες πριν τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ΔΣ με απόφασή του θα καθορίζει τα δικαιολογητικά που αφορούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάθε ειδικότητα καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «3. Για τους υδρονομείς και επόπτες υδρονομέων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν με το Π.Δ. 499/75 όπως αυτό ισχύει καθώς και με την κείμενη Νομοθεσία». Άρθρο 27 Πειθαρχικά όργανα Οι παρ. 1, 2 και 3 τροποποιούνται ως εξής: «1. Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν: α) οι Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι (ο Διευθυντής και ο Πρόεδρος ΔΣ) β) το Διοικητικό Συμβούλιο γ) η Εποπτεύουσα Αρχή Ειδικότερα ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει σε όλο το προσωπικό του Οργανισμού την ποινή της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι αποδοχών δέκα (10) ημερών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει σε όλο το προσωπικό του Οργανισμού την ποινή της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι αποδοχών ενός (1) μηνός. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή. Είναι αρμόδιο για να δικάσει κατ έφεση τις ποινές που επι βάλλουν οι Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι και να κρίνουν αυτές οριστικώς. Δύναται κατά την εκδίκαση της έφε σης να μειώσει ή να επαυξήσει την ποινή που επιβλή θηκε απ το Διευθυντή ή τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση προσαύξησης της ποινής δύναται η δυνατότητα στον τιμωρηθέντα της προσφυγής στην Εποπτεύουσα Αρχή η οποία κρίνει οριστικώς. Η Εποπτεύουσα Αρχή κρίνει οριστικώς, κατόπιν προ σφυγής απ τον τιμωρηθέντα, περί της επιβολής των ποινών που επιβλήθηκαν αρχικώς απ το Δ.Σ. Η διαδικα σία που ακολουθείται κατά την εκδίκαση της προσφυ γής, καθορίζεται από την Εποπτεύουσα Αρχή. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής από φασης. «2. Άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από τους Πειθαρχικώς Προ ϊσταμένους ή το Δ.Σ. είτε με την παραπομπή του στο Δ.Σ. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης των Πειθαρχικώς Προϊσταμέ νων ή του Δ.Σ. είτε με παραπομπή ενώπιον του Δ.Σ. Σε περίπτωση προσφυγής στην Εποπτεύουσα Αρχή, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την προσφυγή.» «3. Παραπομπή στο Διοικητικό Συμβούλιο α) Αν οι Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι κρίνουν ότι το πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρείται με ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς τους, παραπέμπουν την υπόθεση με εισήγησή τους στο Δ.Σ. β) Δεν επιτρέπεται παραπομπή της υπόθεσης στην εποπτεύουσα αρχή από το Δ.Σ.» Άρθρο 28 Πειθαρχικές διαδικασίες Τροποποιείται ως εξής: «1. Πειθαρχικές διαδικασίες είναι: Α. Προκαταρκτική εξέταση α) Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση πει θαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του. β) Προκαταρκτική εξέταση μπορεί να ενεργήσει ή να διατάξει κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος του υπαλ λήλου. Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο πειθαρχι κώς προϊστάμενος έλαβε γνώση των περιστατικών που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή, αν η προ καταρκτική εξέταση διεξάγεται από υπάλληλο κατόπιν εντολής του πειθαρχικώς προϊσταμένου, περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση της ανάθεσής της. γ) Αν ο Πειθαρχικώς Προϊστάμενος που ενεργεί προ καταρκτική εξέταση κρίνει, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ότι δεν συντρέχει περίπτωση πει θαρχικής δίωξης, περατώνει την εξέταση με αιτιολογη μένη έκθεσή του. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από ανώτερο πει θαρχικώς προϊστάμενο. Αν, αντιθέτως, ο Πειθαρχικώς Προϊστάμενος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει ότι έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με ποινή της αρμοδιότητάς του, καλεί τον υπάλληλο σε απολογία. Αν κρίνει, είτε πριν από την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε μετά την απολογία του, ότι δικαιολογείται η επιβολή βαρύτερης ποινής, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Αν, τέλος, κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα χρει άζεται περαιτέρω διερεύνηση, διατάσσει την ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Στην περίπτωση που η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται από υπάλληλο κατό πιν εντολής του πειθαρχικώς προϊσταμένου, αυτός θέτει υπ όψη του πειθαρχικώς προϊσταμένου τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί καθώς και αιτιολογημένη έκθεσή του για το αν συντρέχει ή όχι περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, έτσι ώστε να αποφασίσει ο πειθαρχικός προ ϊστάμενος. Β. Ένορκη διοικητική εξέταση α) Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύ νονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. β) Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς προϊστάμενο και ενεργείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή. Η ένορ κη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της. Ο υπάλληλος, ο οποίος διεξάγει την ένορκη διοικητική εξέταση, μπορεί να ζητήσει, με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, πα ράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα μήνα. γ) Κατά την εξέταση του υπαλλήλου, στον οποίο απο δίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφαρ μόζονται αναλόγως οι παρακάτω διατάξεις: Ο διωκόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης και μέχρι το τέλος της εξέτασής του να ζη

6 43818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες. Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόμενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος εξε τάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται μετά δικηγό ρου. Η μη προσέλευση του διωκομένου ή η άρνηση του να εξετασθεί, δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης. δ) Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του υπαλλήλου που την ενεργεί. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προ ϊστάμενο ο οποίος διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πει θαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη. 2. Κλήση σε απολογία α. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο υπάλληλος δεν κληθεί προηγουμένως σε απολογία. Η εξέταση του διωκομένου κατά το στάδιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης δεν αναπληρώνει την κλήση σε απολογία. β. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τάσσεται εύ λογη προθεσμία για απολογία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από δύο (2) ημέρες, όταν ο υπάλληλος καλείται σε απολογία από τον πειθαρχικώς προϊστάμενο και από τρεις (3) ημέρες όταν αυτός κα λείται από το ΔΣ. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και έως το τριπλάσιο της αρχικής προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του διωκομένου. γ. Όταν μετά την κλήση του διωκομένου σε απολο γία ακολουθεί παραπομπή στο Δ.Σ., δεν απαιτείται νέα κλήση σε απολογία. δ. Μετά την κλήση σε απολογία η υπόθεση περατούται με την έκδοση απόφασης. 3. Απολογία α. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Ενώπιον του Δ.Σ. επιτρέπεται στον διωκόμενο και η προφορική συ μπληρωματική απολογία. β. Η απολογία παραδίδεται με απόδειξη στο όργανο το οποίο καλεί σε απολογία. γ. Με την απολογία του ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για να υποβάλει έγγρα φα στοιχεία. Η παροχή της προθεσμίας και η διάρκεια της εναπόκειται στην κρίση του οργάνου το οποίο τον καλεί σε απολογία. 4. Παράσταση διωκόμενου στο ΔΣ α. Μετά την υποβολή της απολογίας στο ΔΣ ή την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της, η υπόθεση συζητείται κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. β. Ο διωκόμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να παρα στεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον του Δ.Σ, όταν αυτό τον καλεί σε απολογία. Η μη προσέλευση του διωκομένου δεν εμπο δίζει την πρόοδο της διαδικασίας. γ. Αν το Δ.Σ. κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοι χεία, αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης και διατάσσει συμπληρωματική ανάκριση. 5. Κοινοποίηση στον διωκόμενο Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδο ποίηση του διωκομένου επιδίδονται από υπάλληλο του Οργανισμού στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί. Για την επίδοση αυτή συντάσσε ται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπο γράφεται από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση. 6. Πειθαρχική απόφαση Α. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως. Β. Στην απόφαση μνημονεύονται: α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της, β) το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και ο βαθμός του κρινόμενου, γ) τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που συ νιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένα κατά τόπο και χρόνο, δ) η υποβολή ή όχι απολογίας, ε) η αιτιολογία της απόφασης, στ) η γνώμη των μελών του συλλογικού οργάνου που μειοψήφησαν και ζ) η απαλλαγή του κρινόμενου ή η ποινή που του επιβάλλεται. Αν η πειθαρχική απόφαση περί της ενοχής του διωκο μένου λαμβάνεται κατά πλειοψηφία απ το ΔΣ, όλα τα μέλη του ΔΣ ψηφίζουν για την επιβλητέα ποινή. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Γ. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από το όρ γανο που την εκδίδει. Όταν αυτή εκδίδεται από το ΔΣ, υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Δ. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με τη φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνω στοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο ενεργείται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του πα ρόντος άρθρου. Στον υπάλληλο γνωστοποιείται επίσης η τυχόν δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεως ή προσφυ γής, κατά περίπτωση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και η σχετική προθεσμία ασκήσεώς της. Ε. Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται. Ανάκληση της πειθαρχικής απόφασης επιτρέπεται κατ εξαίρεση σε περίπτωση πρόδηλης παρανομίας. Ανάκληση πει θαρχικής απόφασης Πειθαρχικώς Προϊσταμένου γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 29 Αποδοχές τακτικού προσωπικού Συμπληρώνονται οι παρ. 1 και 7 ως εξής: «1. Το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού αμείβεται με μηνιαίο μισθό. Οι αποδοχές του τακτικού προσω πικού καταβάλλονται δεδουλευμένες στο τέλος κάθε 15θημέρου, με προκαταβολή τουλάχιστον ίση με το μισό των καθαρών αποδοχών του μηνιαίου μισθού. Στην εξό φληση αποδοχών του μηνός κατά το δεύτερο 15θήμερο, δίνεται η δυνατότητα της καταβολής έως και μία (1) ημέρα πριν την τελευταία εργάσιμη. Οι αποδοχές του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τακτικού προσωπικού αποτελούνται απ το βασικό μισθό και τα λοιπά επιδόματα ως κατωτέρω: «7. Στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού, καταβάλ λεται αποζημίωση για υπερεργασία, υπερωριακή εργα σία, νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι μες εορτές, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους τακτικούς δημοσίους υπαλλή λους του ΥΠ.Α.Α.Τ. κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και όπως αναφέρεται στο εκάστοτε μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατ έτος και κατά μήνα που δύναται να πραγματοποιήσει ο κάθε υπάλληλος εγκρίνονται απ την Εποπτεύουσα Αρχή (υπ αριθμ. 346/ έγγραφο του ΥΠΑΑΤ). Η υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται απ τον Διευθυντή και η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα και τί θεται για έγκριση απ το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ Άρθρο 32 Ωράριο εργασίας Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3, συμπληρώνε ται παρ. 5 και η υπάρχουσα 5 αναριθμείται σε 6. «2. Το επί συμβάσει ορισμένου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού ως προς τις ώρες εργασίας ακολουθεί τις ισχύουσες και εφαρμοζόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή το ωράριο του τακτικού προσωπικού. «3. Ο Διευθυντής δύναται να εφαρμόσει την εργασία των πέντε ή έξι ημερών την εβδομάδα σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία για τους τακτικούς και επί συμ βάσει υπαλλήλους του Οργανισμού, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Οργανισμού.» «5. Ο Διευθυντής δύναται με απόφασή του να μετα βάλλει το ωράριο ορισμένων υπαλλήλων και εργατών σε έκτακτες και κατ επείγουσες περιπτώσεις, όπως πλημμύρες, αυξημένη ζήτηση αρδευτικού νερού, για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και να ενημερώνει στην επόμενη συνεδρίαση το ΔΣ. Όταν ομαλοποιούνται οι συνθήκες θα ανακαλεί την απόφασή του και το προ σωπικό θα ακολουθεί το ωράριο όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Επίσης δύναται με απόφασή του να θέτει σε 24ωρη λειτουργία τον Οργα νισμό όταν κρίνει πως αυτό επιβάλλεται για την εξυπη ρέτηση των παραγωγών της περιοχής δικαιοδοσίας του». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 Ισχύς Κανονισμού Τροποποιείται ως εξής: «Ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ενεκρίθει με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΟΕΒ Ορ/δας και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 3304/ απόφαση Νομάρχη Έβρου. Έχει τροποποιηθεί έως σήμερα με τις παρακάτω απο φάσεις του Δ.Σ.: 1) 11/2/ , 2) 19/1/ , 3) 14/7/ , 4) 1/5/ , 5) 7/2/ , 6) 3/2/ , 7) 9/2/ , 8) 7/6/ , 9) 2/3/ , 10)3/4/ , 11)1/13/ , 12) 13/4/ , 13) 21/2/ , 14) 1/6/ , 15) 4/2/ ) 2/6/ , 17) 14/7/ , 18) 3/4/ , 19) 7/4/ , 20) 6/4/ , 21) 1/6/ , 22) 5/5/ ) 10/2/ , 24) 1/23/ , 25) 7/6,7/ , 26) 11/5/ , 27) 7/6/ , 28) 12/6/ , 29) 2/3/ , 30) 9/7/ , 31) 2/9/ , 32) 5/1/ , 33) 13/3/ , 34) 8/7/ , 35) 8/60/ , (ΦΕΚ 2592/ ). Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 6 Νοεμβρίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ F Αριθμ /2690 (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το διάστημα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου έτους 2013 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής », όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4. Το υπ αριθμ /838/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα). 5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα), λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων αναγκών σε τεχνική υποστήριξη των χρηστών και των συνεργατών στις απομακρυσμένες Υπηρεσίες της Π.Δ.Μ., κ.α. 6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 584,17 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι σμού του έτους 2013, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα τινής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διά στημα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου έτους 2013, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνσηςη (Έδρα) Αριθμός υπαλλήλων Ώρες απογευματινής εργασίας

8 43820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις (20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο. Κυβέρνησης. Κοζάνη, 6 Νοεμβρίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ F Αριθμ. Οικ.5400 (5) Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυρια κές πλην των αναφερόμενων στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 2. Το Π.Δ 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πε λοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α/ ) «Κανόνες Ρύθμισης της αγο ράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 και του άρθρου 14 του Ν. 2194/ Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3337/2005 (ΦΕΚ 202/Α / «Αρχές και κανόνες για την εξυγίαν ση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν στις συσκέψεις που πραγματοποιήθη καν στις και στις και υποβλήθηκαν εγγράφως. 7. Το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες του έτους, εκδηλώνεται ιδιαίτερα αυξημένο καταναλωτικό ενδια φέρον. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ ϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε: Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστη μάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, προαι ρετικά και άλλες Κυριακές πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, ως εξής: Α) Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Πε ριφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Β) Στις παρακάτω οριζόμενες περιοχές, όλες τις Κυ ριακές του χρόνου: 1) Στο ιστορικό κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου. 2) Στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας. 3) Στη Δημοτική Ενότητα Φενεού. 4) Στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων. 5) Στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Συνοικίας Τρικάλων, Μέση Συνοικίας Τρικάλων, Κάτω Συνοικίας Τρικάλων, Καρυάς, Ευρωστίνης Ροζενών. Γ) Στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου Περαχώρας και στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου τις Κυριακές για το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου έως και 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυ ριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994, εντός του ωραρίου από 11:00 μέχρι 20:00 και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού μέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.), όπως αυτό ανα γράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 2) Να μην ανήκουν με οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσε ων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise). 3) Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεω ρηθεί ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση. Κυβερνήσεως. Κόρινθος, 7 Νοεμβρίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 2 /6 /2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11059

Νέα Φιλαδέλφεια 2 /6 /2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11059 www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 2 /6 /2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11059 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αρ. Πρωτ: 45 Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2131514572 Ε-mail : gen-sec@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Π.Ε. Καβάλας έτους 2013.. 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8925

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8925 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 144

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2283 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 26 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1440/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1440/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 326518/3550 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Παλαμά

Θέμα: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Παλαμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Παλαμάς 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 1872 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12 Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12277 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 5/2011

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κ. Τραντάλη ΤΗΛ.: 210 3291414 Αθήνα, 18.03.2014 FAX : 210 3291461 Αριθμ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κ. Τραντάλη ΤΗΛ.: 210 3291414 Αθήνα, 18.03.2014 FAX : 210 3291461 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 3221772 ------------ ----------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3273 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8725/837 Έγκριση της υπ αριθμ. 101/2005 απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης Αποχέτευσης Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεάπολη 08/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4823 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 443 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4280 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/14393/2731/ 50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 147 /2013

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 147 /2013 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:233 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. : 40003- ΑΓΙΑ Τηλ. : 2494350122 Α Π Ο Φ Α Σ Η 147 /2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια 4 06-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 6.111.- Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1 Ταχ.Κωδ. : 340

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ιωάννινα 20-03-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 37671 Απάντηση σε: 194964 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 148 /2013

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 148 /2013 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:234 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. : 40003- ΑΓΙΑ Τηλ. : 2494350122 Α Π Ο Φ Α Σ Η 148 /2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 23/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Αποφ.: 259 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθ 3/2016 αποφάσεως περί Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 828 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27890/23.06.2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2017 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής πάσης φύσεως υλικών- εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών.

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής πάσης φύσεως υλικών- εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα