ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2014"

Transcript

1 Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΓΟΥ 49 Τ.Κ , ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: Φαξ: Πληροφορίες: ΤΑΜΠΑΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2014 Ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια <ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας>. Προϋπολογιζόµενη δαπάνη ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν 1.1 Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.2 Toυ Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 115/Α/1995) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 1.3 Του Π.. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/1995) «Περί Οργανισµού της Γενικής /νσης Κρατικών Προµηθειών». 1.4 Του Ν. 2522/1997 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 1.5 Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999 ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ. ΑΝ.». 1.6 Την Οδηγία 2004/18ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. 1.7 Του Π.. 370/1995 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου προς το κοινοτικό δίκαιο» όπως τροποποιήθηκε µε το Π..105/2000 (ΦΕΚ 100/2000 ), «κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 1.8 Του Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 1.9 Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 1

2 1.11 Tου Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το υπ αριθµ. πρωτ /2484/ µε Α Α: ΒΕΖΚΛ-ΦΟΡ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας µε θέµα «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Την υπ αριθµ. 458/20/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας µε την οποία εγκρίνει τη σκοπιµότητα προµήθειας ιµατισµού για τους περιθαλπόµενους και γίνεται σύσταση επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισµού. 2.2 Την υπ αριθµ. 501/23/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας µε την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 2.3 Την υπ αριθµ.607/29/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας µε την οποία εγκρίνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ιµατισµού των περιθαλποµένων για τα παραρτήµατα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας ιµατισµού για τα παραρτήµατα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας». Προϋπολογιζόµενη δαπάνη ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Παραρτήµατος Αποθεραπείας Και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας στις ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.:00 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή. Οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Γραφείο Προµηθειών του Παραρτήµατος Αποθεραπείας Και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας µέχρι και ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα14 :00 µ.µ. Προσφορές εταιριών οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία µας µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Η ιακήρυξη θα διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του προγράµµατος ιαύγεια και την ιστοσελίδα (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων). Όσοι από τους ενδιαφερόµενους αδυνατούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη ηλεκτρονικά µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης σε έντυπη µορφή από το Τµήµα Προµηθειών του Παραρτήµατος Αποθεραπείας Και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας, οδός Τέρµα Φαναρίου, Τ.Κ , καθηµερινά από 09:00 π.µ. - 14:00 µ.µ. Η πληρωµή της δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο θα γίνει από την εταιρία στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός. 2

3 Άρθρο 1 o ικαιολογητικά συµµετοχής 1.Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, -δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας). -δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις, πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης σ αυτούς. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. -δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. β. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού που να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο το δικαίωµα αυτό. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.. 118/2007. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισµού. 3

4 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτούς, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλουν να υποβάλουν σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος αποσφραγίζεται και ελέγχεται από το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ηµεροµηνία και ώρα, που θα οριστεί από σχετική πρόσκληση, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.) (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας). 4

5 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. (2)Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισµοί: 5

6 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας). (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6

7 Άρθρο 2 ο Τρόπος υποβολής προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφηµένη σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξύσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να µονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισµένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. - Ο αριθµός της διακήρυξης. - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: Κλειστός Υπο-φάκελος µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο να εσωκλείονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 1ο της παρούσας διακήρυξης. Κλειστός Υπο-φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ήτοι: Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι η επιχείρηση έχει οικονοµικά και τεχνικά τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση της εν λόγω προµήθειας. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι αν η επιχείρηση κηρυχτεί ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις αποθήκες των παραρτηµάτων α) Παράρτηµα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρίες Καρδίτσας β)παράρτηµα Α.Μ.Ε.Α. Λάρισας <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ> και γ) Παράρτηµα Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν την ίδια. Πάσα ζηµιά αυτών κατά την µεταφορά βαρύνει τον προµηθευτή ο οποίος έχει την υποχρέωση να προβαίνει στην άµεση αντικατάσταση. Γ) Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η συµφωνία µε τα στοιχεία που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης για το κάθε προσφερόµενο είδος. Σε ξεχωριστό κουτί/ιά µε την ένδειξη «ΕΙΓΜΑΤΑ» θα τοποθετηθούν δείγµατα των προσφερόµενων ειδών. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από το αρµόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα δείγµατα. Η µη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. Προσφορές χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά απορρίπτονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και δεν λαµβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζοµένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ιακήρυξης. Η Επιτροπή διενέργειας του ιαγωνισµού µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τιµή θα δοθεί σε (Ευρώ) ανά τεµάχιο χωρίς Φ.Π.Α. (ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά) σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ. 7

8 Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επίσης προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση συνυποβολής µε τη προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της. Στην προσφορά πρέπει να δηλώσει ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 3 ο Ισχύ προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120), προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Άρθρο 4 ο Τιµή Η τιµή επί ποινή απόρριψης θα δοθεί σε (Ευρώ). Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. Το ποσοστό Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια ή προσφερόµενη τιµή. 8

9 Άρθρο 5 ο Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Άρθρο 6 ο Ενστάσεις Προσφυγές Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α / ) και το Ν. 3886/ (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ. Άρθρο 7 ο Αξιολόγηση Προσφορών Η τελική επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή σε συνδυασµό µε την ποιότητα του προσφερόµενου είδους. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στην εταιρία/ες µε την χαµηλότερη τιµή αφού ληφθεί όµως υπόψη και η ποιότητα του προσφερόµενου είδους, εκ των εταιριών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή και δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές (Π 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) Σε περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά (Άρθρο 21, παρ. η, Π..118/2007). Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 9

10 τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ. και ζ του Π.. 118/2007. Άρθρο 8 ο Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού - Υπογραφή σύµβασης Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα γίνει από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον/ους ανακηρυχθέντα/ες προµηθευτή/ές. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της καθαρής αξίας της προµήθειας και ισχύ µέχρι την επιστροφή της, η οποία και θα παραµείνει στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Άρθρο 9 ο Πληρωµή - Κρατήσεις Η πληρωµή του/των προµηθευτή/ών θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα και όχι πέρα των εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» και βάση των νοµίµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.) και µετά από έγκριση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από το Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3% - Χαρτόσηµο 2% - Ο.Γ.Α χαρτ/µου 20% - Φόρος 4% - Υπερ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. 0,10% (Χαρτόσηµο 3% & ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου πάνω στο ποσό της προαναφερόµενης κράτησης) 10

11 Άρθρο 10 ο Παράδοση Παραλαβή Η παράδοση θα γίνεται από τον προµηθευτή µε δικά του µεταφορικά µέσα, έξοδα και ευθύνη στις αποθήκες του Παραρτήµατος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρίες Καρδίτσας (Τέρµα Φαναρίου, 43100). Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από οριζόµενη από το.σ. Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή ή απόρριψη των υπό προµήθεια ειδών και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Άρθρο 11 ο Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Ν. 2286/95 όπως ισχύουν κάθε φορά. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α ΛΑΡΙΣΑΣ<Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ> ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1.ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (120Τεµάχια) Να είναι φτιαγµένες από ύφασµα 65%polyester-35%cotton, µε κοντά µανίκια, µε ενσωµατωµένα παπουτσάκια, µε διπλό γαζί στα τελειώµατα, µε φερµουάρ στην πλάτη ενισχυµένο στο πίσω µέρος και διπλογαζωµένο, µε πρόσθετο ύφασµα στη βάση του φερµουάρ και κουµπί στο τελείωµα σε ποικιλία χαρούµενων, ανεξίτηλων χρωµάτων. υνατότητα προσαρµογής και µεταποίησης από τον προµηθευτή. 2. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (120 Τεµάχια) Να είναι φτιαγµένες από ύφασµα 65%polyester-35%cotton µε µακριά µανίκια µε λάστιχο, µε ενσωµατωµένα παπουτσάκια, µε διπλό γαζί στα τελειώµατα, µε φερµουάρ στην πλάτη ενισχυµένο στο πίσω µέρος και διπλογαζωµένο, µε πρόσθετο ύφασµα στη βάση του φερµουάρ και κουµπί στο τελείωµα σε ποικιλία χαρούµενων, ανεξίτηλων χρωµάτων. υνατότητα προσαρµογής και µεταποίησης από τον προµηθευτή. ΜΕΓΕΘΟΣ Ν 0 2 Ν 0 3 Ν 0 4 Ν 0 5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ 2 ΤΕΜΑΧΊΩΝ (ΣΕΤ 120)(µπλούζα-παντελόνι), χειµερινές, από µαλακό υλικό 100% βαµβάκι. Το παντελόνι να έχει λάστιχο στη µέση, χωρίς κουµπιά, και άλλα µικρά αποσπώµενα υλικά που ενδέχεται να καταποθούν. Το επάνω µέρος να είναι µπλούζα µε λαιµό κόψη σε σχήµα V, χωρίς κουµπιά και άλλα µικρά αποσπώµενα υλικά που ενδέχεται να καταποθούν. Να προσφέρονται σε ποικιλία ανεξίτηλων χρωµάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Small 10 Medium 20 Large 40 Xlarge 50 4.ΚΑΛΤΣΕΣ, (210 ΖΕΥΓΗ) Βαµβακερές. Να προσφέρονται σε ποικιλία χρωµάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. N O 36 N O 37 N O 38 N O 39 N O 40 N O 42 N O

13 5.ΜΠΛΟΥΖΕΣ Α) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) από βαµβακερό δροσερό ύφασµα, µε κοντό µανίκι, λαιµόκοψη. Να µην φέρουν κουµπιά και άλλα µικρά αποσπώµενα υλικά που ενδέχεται να καταποθούν. Β) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΑΝ ΡΙΚΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) από βαµβακερό δροσερό ύφασµα, µε κοντό µανίκι, λαιµόκοψη. Να µην φέρουν κουµπιά και άλλα µικρά αποσπώµενα υλικά που ενδέχεται να καταποθούν. Γ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) φούτερ, µε λάστιχο στα µανίκια, µε λαιµόκοψη. Να µην φέρουν κουµπιά και άλλα µικρά αποσπώµενα υλικά που ενδέχεται να καταποθούν. ΜΠΛΟΥΖΕΣ MEDIUM LARGE XLARGE ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ) ΑΝ ΡΙΚΕΣ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ Να προσφέρονται σε ποικιλία ανεξίτηλων χρωµάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. 6.ΚΟΝΤΆ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΆ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟ ΓΌΝΑΤΟ (βερµούδες), ΤΕΜΑΧΙΑ 150 βαµβακερά, µε λάστιχο στη µέση χωρίς κουµπιά, κορδόνι και άλλα µικρά αποσπώµενα υλικά που ενδέχεται να καταποθούν. Να προσφέρονται σε ποικιλία ανεξίτηλων χρωµάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. MEDIUM LARGE XLARGE ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ ΕΣΩΡΟΥΧΑ, ΤΕΜΑΧΙΑ 200 (κυλότες) γυναικεία και ανδρικά (σλιπ) βαµβακερά, µε λάστιχο στη µέση. Χρώµα λευκό. Ν 0 5 Ν 0 5 Ν 0 6 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝ ΡΙΚΑ ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ, (ΤΕΜΑΧΙΑ 200) µε τιράντα και κοντό µανίκι, γυναικεία και ανδρικά από βαµβακερό υλικό, χρώµα λευκό. MEDIUM LARGE XLARGE ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ τιράντα ΑΝ ΡΙΚΑ τιράντα ΑΝ ΡΙΚΑ κοντό µανίκι ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ κοντό µανίκι

14 9.ΠΥΤΖΑΜΕΣ( ΤΕΜΑΧΙΑ 80 ) γυναικείες και ανδρικές,βαµβακερές, ανεξίτηλα χρώµατα, η µπλούζα µε λαιµόκοψη και λάστιχα στα µανίκια, το παντελόνι µε λάστιχο στη µέση,χωρίς κουµπιά. ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ SMALL MEDIUM LARGE XLARGE ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΑΝ ΡΙΚΕΣ ΝΥΧΤΙΚΙΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 80) Α.ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ, µακρύ µανίκι, µε λαιµόκοψη, ανεξίτηλα χρώµατα διάφορα, βαµβακερές. Β.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ, κοντό µανίκι, µε λαιµόκοψη διάφορα, βαµβακερές. ΝΥΧΤΙΚΙΕΣ LARGE XLARGE ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 20 20, ανεξίτηλα χρώµατα 11.ΚΟΛΑΝ Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ,(Τεµάχια200) µακριά,χρώµατα διάφορα(σύνθεση 50% βαµβάκι- 50% lycra) Β.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ,(Τεµάχια200) κοντά έως το γόνατο,χρώµατα διάφορα(σύνθεση50 %βαµβάκι-50% lycra) MEDIUM LARGE XLARGE ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΑΛΣΟΝ( Τεµάχια 100), ελαστικό,χρώµατος µαύρο και καραµελέ,40 DEΝ. Μέγεθος 50τεµ MEDIUM- 50τεµ LARGE 13.ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΟΣΟΝΙΑ ( ΖΕΥΓΗ 300), βαµβάκι άνω του 80%, χωρίς σφικτό λάστιχο,χρώµατα διάφορα. Ν 0 36 έως 40 και Ν 0 40 έως46 14.ΦΟΥΣΤΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ 40 Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ, µακριές,χρώµατα ανεξίτηλα διάφορα, µε λάστιχο στην µέση, συνθετικές. Τεµάχια 10,Μέγεθος LARGE. Τεµάχια 10,Μέγεθος X LARGE Β.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ, κοντές έως το γόνατο,χρώµατα ανεξίτηλα διάφορα, µε λάστιχο στην µέση,συνθετικές. Τεµάχια 10,Μέγεθος LARGE. Τεµάχια 10,Μέγεθος XLARGE 14

15 15.ΣΟΥΤΙΕΝ, ΤΕΜΑΧΙΑ 100 Α) χωρίς µπανέλα, χωρίς δαντέλα, ανεξίτηλα χρώµατα µε κούµπωµα(κοπίτσες) στο πίσω µέρος, µε ρυθµιζόµενες τιράντες µη αποσπώµενες. Β) Αθλητικού τύπου, µε τιράντες µη αποσπώµενες, ανεξίτηλα χρώµατα. ΣΟΥΤΙΕΝ Ν 0 4 Ν 0 5 Ν 0 6 Ν 0 7 ΑΠΛΟ Αθλητικού τύπου ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΜΠΑΚΙΑ,40 ΤΕΜΑΧΙΑ Μακό, σε ποικιλία χρωµάτων ανεξίτηλων, µε κοντό µανίκι. Τεµάχια 20, Μέγεθος MEDIUM Τεµάχια 20, Μέγεθος LARGE 17. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΡΟΜΠΕΣ,40 ΤΕΜΑΧΙΑ Βαµβακερές, σε ποικιλία χρωµάτων ανεξίτηλων, µε ζώνη στην µέση. Τεµάχια 20,Μέγεθος MEDIUM Τεµάχια 20,Μέγεθος LARGE 18. Παντελόνια τζίν ενηλίκων, σε διάφορα µεγέθη ανεξίτηλα.temaxia 20 15

16 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 1. Μπλούζες φούτερ µε λάστιχο στα µανίκια και λαιµόκοψη χωρίς κουµπιά και φερµουάρ, (σύνθεση βαµβακερή), χρώµατα διάφορα. Νούµερα S.M.L. ΤΕΜΑΧΙΑ Κολάν µακριά, χρώµατα διάφορα. (σύνθεση 50% βαµβάκι-50% lycra ).Νούµερα S.M.L.-ΤΕΜΑΧΙΑ Φόρµες σετ (σύνθεση βαµβακερή), η µπλούζα µε λαιµόκοψη και λάστιχο στα µανίκια, το παντελόνι, µε λάστιχο στη µέση και στα πόδια, χωρίς κουµπιά, φερµουάρ και αυτοκόλλητα λογότυπα, χρώµατα διάφορα. Νούµερα S.M.L. και παιδικά νούµερα από 5 έως 14.ΤΕΜΑΧΙΑ Πυτζάµες (σύνθεση βαµβακερή), η µπλούζα µε λαιµόκοψη και λάστιχο στα µανίκια, το παντελόνι µε λάστιχο στη µέση και στα πόδια, χωρίς κουµπιά, φερµουάρ και αυτοκόλλητα λογότυπα. Νούµερα S.M.L. και παιδικά νούµερα από 5 έως 14.ΤΕΜΑΧΙΑ Κάλτσες σοσόνι (σύνθεση 50%βαµβάκι-50% lycra), χωρίς σφικτό λάστιχο. ΤΕΜΑΧΙΑ Κιλότες γυναικείες (σύνθεση 100% βαµβάκι), χρώµατος λευκό. Νούµερα S.M.L.XL.ΤΕΜΑΧΙΑ Εσώρουχο ανδρικό (σύνθεση βαµβακερή) µε µαλακό λάστιχο, χρώµατος λευκό. Νούµερα S.M.L. ΤΕΜΑΧΙΑ Φανέλες γυναικείες, αµάνικες, (σύνθεση βαµβακερή), χρώµατος λευκό. Νούµερα S.M.L. ΤΕΜΑΧΙΑ Φανέλες ανδρικές αµάνικες, (σύνθεση βαµβακερή), χρώµατος λευκό. Νούµερα S.M.L. ΤΕΜΑΧΙΑ 40. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 1. Κολάν κοντά έως το γόνατο, χρώµατα διάφορα (σύνθεση 50% βαµβάκι- 50% lykra). Νούµερα S.M.L. ΤΕΜΑΧΙΑ Βερµούδες (σύνθεση βαµβακερή), µε λάστιχο στη µέση χωρίς κουµπιά και φερµουάρ. Νούµερα S.M.L. και παιδικά νούµερα από 5 έως 14.ΤΕΜΑΧΙΑ Μπλούζες κοντοµάνικες (σύνθεση βαµβακερή), µε λαιµόκοψη, χρώµατα διάφορα. Νούµερα S.M.L. και παιδικά νούµερα από 5 έως 14.ΤΕΜΑΧΙΑ Παντελόνια τζίν.temaxia 300. Όλα τα ρούχα να έχουν ανεξίτηλα χρώµατα. 16

17 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.Νυχτικά γυναικεία : 500 τεµάχια Τύπου µακό, διάφορα χρώµατα, µε V, σύνθεση 70% βαµβάκι 30% συνθετικό Σε διάφορα µεγέθη 2.Φούτερ φόρµες : 500 τεµάχια ιάφορα χρώµατα, σύνθεση 70% βαµβάκι 30% συνθετικό, µε V σε διάφορα µεγέθη 3.Φανέλες µε µανίκι : 150 τεµάχια Φανέλες χωρίς µανίκι : 150 τεµάχια Λευκό χρώµα, σύνθεση 100% βαµβάκι σε διάφορα µεγέθη 4.Κάλτσες τύπου χούλα χούπ Γυναικείες : 350 τεµάχια Ανδρικές : 150 τεµάχια Χρώµα : µαύρο, µπλε, καφέ 5.Ζακέτες γυναικείες : 100 τεµάχια Χρώµα : µαύρο, µπλε Σύνθεση : 50% µάλλινο 50% ακρυλικό 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ..Ε.Α ΛΑΡΙΣΑΣ <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ> ΕΙ ΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΣΩΜΕΣΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (120 Τεµάχια) 2. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (120 Τεµάχια) ΦΟΡΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ 2 ΤΕΜΑΧΊΩ(ΣΕΤ 120)(µπλούζα-παντελόνι), χειµερινές, από µαλακό υλικό 100% βαµβάκι. ΚΑΛΤΣΕΣ, (210 ΖΕΥΓΗ) ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΜΠΛΟΥΖΕΣΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΑΝ ΡΙΚΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΟΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΥΤΖΑΜΕΣ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΥΝΤΙΚΙΕΣ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΛΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΟΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ EΣΩΡΟΥΧΑ 200ΤΕΜ ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ 200ΤΕΜ ΠΥΤΖΑΜΕΣ 80 ΤΕΜ. ΝΥΧΤΙΚΙΕΣ 80 ΤΕΜ ΚΟΛΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΟΛΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 200 ΤΕΜ ΚΑΛΣΟΝ 100 ΤΕΜ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΟΣΟΝΙΑ 300ΖΕΥΓΗ ΦΟΥΣΤΕΣ 40 ΤΕΜ ΣΟΥΤΙΕΝ 100 ΤΕΜ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΜΠΑΚΙΑ 40 ΤΕΜ ΓΥΝΑΙΚΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΡΟΜΠΕΣ 40 ΤΕΜ 18

19 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΤΖΙΝ 20 ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Προσφορά για τα ανωτέρω είδη χωρίς ΦΠΑ Προσφορά για τα ανωτέρω είδη µε ΦΠΑ 19

20 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΙ ΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ 500ΤΕΜ ΚΟΛΑΝ ΜΑΚΡΙΑ 900 ΤΕΜ ΦΟΡΜΕΣ ΣΕΤ 400 ΤΕΜ ΠΥΤΖΑΜΕΣ 50 ΤΕΜ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΟΣΟΝΙ 500 ΤΕΜ ΚΙΛΟΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 500 ΤΕΜ ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΑΝ ΡΙΚΟ 50 ΤΕΜ ΦΑΝΕΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΑΜΑΝΙΚΕΣ 40 ΤΕΜ ΦΑΝΕΛΕΣ ΑΝ ΡΙΚΕΣ ΑΜΑΝΙΚΕΣ 40 ΤΕΜ ΚΟΛΑΝ ΟΝΤΑ ΕΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ 500 ΤΕΜ ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ 200 ΤΕΜ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 500 ΤΕΜ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΤΖΙΝ 300 ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Προσφορά για τα ανωτέρω είδη χωρίς ΦΠΑ Προσφορά για τα ανωτέρω είδη ME µε ΦΠΑ 20

21 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙ ΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ ΝΥΧΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 500 ΤΕΜ ΦΟΥΤΕΡ ΦΟΡΜΕΣ 500 ΤΕΜ ΦΑΝΕΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙ 150 ΤΕΜ ΦΑΝΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙ 150 ΤΕΜ ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΥΠΟΥ ΧΟΥΛΑ ΧΟΥΠ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 350 ΤΕΜ ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΥΠΟΥ ΧΟΥΛΑ ΧΟΥΠ ΑΝΤΡΙΚΕΣ 150 ΤΕΜ ΖΑΚΕΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 100ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Προσφορά για τα ανωτέρω είδη χωρίς ΦΠΑ Προσφορά για τα ανωτέρω είδη µε ΦΠΑ Η Πρόεδρος Του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 21