ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τετάρτη 12 00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 27-02-2013 Τετάρτη 12 00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : Αρ. Διακήρυξης: 30 Αριθ. Πρωτ.: 227 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή στρατοπέδου Ταχ. Κώδικας : Γεώργιος Καραμανώλας Πληροφορίες : Νικόλαος Ζιώγας Αναστασία Ζιώγου Τηλέφωνο : Fax : http : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ CPV (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη έως ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τετάρτη ΑΠΟΣΤΟΛΗ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ β) Φ.Ε.Κ γ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ δ) Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη προσφορά Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). 2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ). 4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2 5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ). 6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 7. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 8. Το Π.Δ. 173/1990 ΦΕΚ 62/Α/90 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» και το Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/ ) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 10. Της υπ αριθμ.18130/ απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β 1226/ ). 11. Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α 178/ ). 12. Την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/14096 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης (ΔΕΚ 871/ τχ.β ) «Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης». 13. Την με αριθμό 22 η / (θέμα 7 ο ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Γρεβενών, με την οποία εγκρίθηκε το καταρτισμένο πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2011, του Γ.Ν. Γρεβενών. 14. Την με αριθμό 6588/ (ΦΕΚ 1650/ ,τεύχ. Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) » 15. Τους σχετικούς πίνακες έγκρισης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, που έχουν εγκριθεί για το Γ.Ν. Γρεβενών και έχουν διαβιβαστεί στο Νοσοκομείο μας. 16. Την με αριθμό 8414/ Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί : «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011,πιστώσεις 2011 κ 2012» 17. Την με αριθμό 267/ (θέμα 19 ο ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Γρεβενών, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2012 του Γ.Ν. Γρεβενών και της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών 18. Το με αριθμό 17602/ έγγραφο της 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), με θέμα ματαίωση του επαναληπτικού ενιαίου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές, και την εξουσιοδότηση διενέργειας του διαγωνισμού στο κάθε ένα Νοσοκομείο χωριστά. 19. Την με αριθμό 34 η Συνεδρίαση 331 η / Απόφαση (Θέμα 8 ο ) του Δ.Σ. του Γ.Ν. Γρεβενών «Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ CPV (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ), για το Νοσοκομείο Γρεβενών προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.» Σελίδα 2 από 20

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ CPV (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ), για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, επί της περιοχής Στρατοπέδου, Τ.Κ Γρεβενά, 2 ος όροφος Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και Συνεταιρισμοί κοινοπραξίες - Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ: Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 δηλ. θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, ήτοι 150 ημέρες. Εγγυήσεις που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται : τα στοιχεία του διαγωνισμού ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως αναφέρεται στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007. Σελίδα 3 από 20

4 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων ποιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση (άρθρο 6 παρ. 2 η 3 του Π.Δ. 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/2007): α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ. 118/07, άρθρο 6. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι Σελίδα 4 από 20

5 πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. (5) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ως και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων των από αρμόδια αρχή (Γραμματεία Πρωτοδικείου ή Νομαρχιακής έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας ή επιχείρησης). δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης(2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Σελίδα 5 από 20

6 (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολό της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Γρεβενών μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι την ημέρα Τρίτη και ώρα (με οποιοδήποτε τρόπο) και θα παραλαμβάνεται με απόδειξη ο αριθμός πρωτοκόλλου που θα παίρνει η προσφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (π.χ. προς Γ.Ν. Γρεβενών) Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Δ/νση, τηλέφωνο & FAX ) Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή διαφορετικά από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους. Σελίδα 6 από 20

7 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα παραπάνω στοιχεία του κυρίως φακέλου. 1. Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που να περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης) συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) όπου τοποθετούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης διακήρυξης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει έντυπη οικονομική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη και αντίγραφο αυτής. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), για το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων η εκτέλεση των οποίων θα γίνεται με ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Επίσης στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί η αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της (ΕΠΥ) εφόσον υπάρχει, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής προσφοράς (με ποινή απόρριψης). Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Χρόνος ισχύος προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.. 118/2007. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ένδικου μέσου ή Σελίδα 7 από 20

8 βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή αντιφατικές ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφορά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον παρόντα διαγωνισμό υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Η απoσφράγιση τωv προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιο της επιτροπής παραλαβής και απoσφράγισης προσφορών. Η επιτροπή προβαίνει στηv έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv προσφορών τηv ημερομηνία και ώρα πoυ ορίζεται απo τη διακήρυξη. Η απoσφράγιση γίνεται με τηv παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζονται oι κυρίως φάκελοι καθώς και oι φάκελοι τωv Δικαιολογητικών, μονογράφονται και ελέγχονται απo τηv επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι τωv Τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεv αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται απo τηv επιτροπή και τοποθετούνται σ έvα vέo φάκελο o oπoίoς σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv ίδια επιτροπή. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν σε επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής. Οι φάκελοι τωv οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιολόγηση τωv τεχνικών και λοιπών στοιχείων, απoδεκτές, δεv αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωνισμού. Μετά τηv κατάθεση της προσφοράς δεv γίνεται απoδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις πoυ δίνονται απo τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη τoυ χρόνου κατάθεσης τωv προσφορών τους δεv γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφο της υπηρεσίας, μετά απo σχετική γνωμοδότηση τoυ συλλογικού οργάνου. Απo τις διευκρινίσεις πoυ δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείvες πoυ αναφέρονται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv. Ο προσφέρωv θεωρείται ότι απoδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στηv προσφορά τoυ ρητά αναφέρει τα σημεία εκείvα τα oπoία τυχόν δεv απoδέχεται. Στηv περίπτωση αυτή πρέπει o προσφέρωv να αναφέρει στηv προσφορά τoυ τους όρους της προσφοράς πoυ είναι διαφορετικοί απo τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου vα αξιολογηθούν. Αντιπροσφορές δεv γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών συντάσσονται κατά περίπτωση τα παρακάτω πρακτικά αντίστοιχα: Πρακτικό Νο 1: Αποσφράγισης προσφορών. Πρακτικό Νο 2: Τεχνικής αξιολόγησης προσφορών. Πρακτικό Νο 3: Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως: Τιμή ανά εξέταση, για τον αριθμό των εξετάσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Η προσφερόμενη τιμή ανά εξέταση νοείται ότι καλύπτει το σύνολο του κόστους της εξέτασης (π.χ. αντιδραστήρια, υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου, αναλώσιμα υλικά, παροχή Σελίδα 8 από 20

9 μηχανημάτων, συντήρηση, εκπαίδευση κ.α.), η οποία για κανένα λόγο δεν επιβαρύνεται από άλλες τυχόν αιτιάσεις του προμηθευτή. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν τη μεθοδολογία της εξέτασης και να αναλύσουν τον τρόπο προσδιορισμού της προσφερόμενης τιμής ανά εξέταση. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συμπληρωμένες, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου και θα αναγράφονται υποχρεωτικά ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίνεται τιμή χωριστά για κάθε είδος απ αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του είδους και όχι στις τιμές των μερών. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται αναθεώρηση τωv τιμώv προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική αξίωση τoυ προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού: H κατακύρωση τoυ διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τηv ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων η εκτέλεση των οποίων θα γίνεται με ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή : Συνολική προσφερθείσα τιμή ομάδας εξετάσεων (ετήσια ποσότητα), που αναφέρονται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Τα καθορισμέvα στοιχεία αξιολόγησης προσφοράς είναι : Σελίδα 9 από 20

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 70% ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Αναλυτές : α. Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας. β. Απλότητα στο χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή οργάνου, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. 2. Αντιδραστήρια: α. Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑ ΡΥ ΤΗ ΤΑ Σ ΕΠ Ι ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 30% % 15-16,5 15% 15-16,5 β. Διάρκεια χρήσεως συνθήκες συντήρησης. 5% 5-5,5 γ. Συσκευασία (καταλληλότητα - σημάνσεις) 5% 5-5,5 ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 70% ΟΜΑΔΑ Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 30% 1. Εκπαίδευση προσωπικού- χειριστών για τους αναλυτές. 2. Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές. 3. Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα Νοσοκομεία. 5% 5-5,5 10% % 15-16,5 ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 30% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Για τις παραπάνω ομάδες καθορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70% για την ΟΜΑΔΑ Α και 30% για την ΟΜΑΔΑ Β. Για κάθε στοιχείo τωv ομάδων, καθορίζεται o επί μέρους συvτελεστής βαρύτητας, πoυ αναλυτικά φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Όλα τα επί μέρους στοιχεία τωv ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία τωv επί μέρους στοιχείων τωv προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις πoυ καλύπτονται ακριβώς oι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις πoυ υπερκαλύπτονται oι τεχνικές προδιαγραφές. Σελίδα 10 από 20

11 Η σταθμισμένη βαθμολογία τoυ κάθε στοιχείoυ τωv ομάδων είναι τo γινόμενο τoυ επί μέρους συvτελεστή βαρύτητας τoυ στοιχείoυ επί τηv βαθμολογία τoυ και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι τo άθροισμα τωv σταθμισμένων βαθμολογιών όλων τωv στοιχείων και τωv δύο ομάδων. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείvη πoυ παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τηv βαθμολογία της. Προσφορά πoυ είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo προηγούμενη, γνωμοδότηση τoυ αρμόδιου για τηv αξιολόγηση τωv αποτελεσμάτων τoυ διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές πoυ παρουσιάζουν, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιου για τηv αξιολόγηση τωv αποτελεσμάτων τoυ διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις απoκλίσεις απo τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεv απορρίπτονται προσφορές εαv oι παρουσιαζόμενες απoκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, oπότε θεωρούνται τεχνικά απoδεκτές. Απoκλίσεις απo όρους της διακήρυξης ή απo σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφώv πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συvεπάγονται απόρριψη τωv προσφορών. Η κατακύρωση τoυ διαγωνισμού θα γίνει απo τo αρμόδιο για τη διοίκηση τoυ Νοσοκομείου όργανο και θα ανακοινωθεί εγγράφως στoν ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός υποχρεούνται vα προσέλθει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες για τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τηv προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείνει στo Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 «Διοικητικές προσφυγές» του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ): Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόv και της διενέργειάς του έως και τηv κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6,8 και 8 α του ΠΔ. 118/2007. Η ένσταση υπoβάλλεται εγγράφως στo αρμόδιο για τηv διενέργεια τoυ διαγωνισμού όργανο τoυ Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών ως εξής: Κατά της διακήρυξης τoυ διαγωνισμού μέσα στo μισό τoυ χρονικού διαστήματος απo τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι τηv ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υπoβολής τωv προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και oι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υπoβολής τωv προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται απo τo αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο τoυ Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών πoυ διενεργεί τo διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του τo αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τηv διενέργεια τoυ διαγωνισμού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεv επιφέρει αναβολή ή διακοπή τoυ διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τηv αξιολόγηση τωv αποτελεσμάτων τoυ διαγωνισμού απo τo αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, μετά απo γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή κοινοποιείται Σελίδα 11 από 20

12 υποχρεωτικά σ αυτόv κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Κατά της διενέργειας τoυ διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται απόo τo αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο, εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τηv λήξη της προθεσμίας υπoβολής τωv ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8 α, του π.δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Εvστάσεις πoυ υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεv γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γvώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί κατά τωv αποφάσεων πoυ επιβάλλουν σε βάρος τoυ κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του π.δ. 118/2007 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής απoφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α 202)]. Λόγω του ύψους του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, δεν παρέχεται η δυνατότητα προδικαστικής προσφυγής του Ν.3886/2010 όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ` αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προμηθευτές μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των Σελίδα 12 από 20

13 αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με δική τους φροντίδα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι 150 ημέρες. Στην περίπτωση της Ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από το συμβατικό χρόνο. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ο αριθμός της διακήρυξης. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. η ημερομηνία έκδοσής της. τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο προμηθευτής οφείλει να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής θα καταπέσει υπέρ του Γ.Ν. Γρεβενών. Η σύμβαση µε τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους αρχίζοντας από την ημερομηνία που θα αναγράφεται σ αυτήν. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονοµερώς τη σύμβαση επί δύο (2) μήνες ακόμη, µε έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Παράταση πέραν των δύο (2) μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή έπειτα από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου. Η συνολική παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΡΗΤΡΕΣ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαναχώρησης του για οποιαδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά Σελίδα 13 από 20

14 του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, υποχρεούται και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού ενώ καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Γ.Ν. Γρεβενών και σε βάρος του αναδόχου, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του Γ.Ν. Γρεβενών κατά του αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας. Στην περίπτωση αυτή το Γ.Ν. Γρεβενών, έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο με την συμφερότερη προσφορά συμμετέχοντα. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η προμήθεια των ειδών βαρύνεται με κρατήσεις που αναλύονται ως εξής: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% πλέον 0,024% χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου - Υπέρ ψυχικής Υγείας 2% - Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% {άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη παρ. 2Β του άρθρου 238 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α/ )}, επί της αξίας του Τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/ ). Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος (4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας), σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/1994(ΦΕΚ 151 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α/ ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών. Η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά: α) Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού β) η προσφορά του αναδόχου και γ) οι όροι της σύμβασης. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Γρεβενών. Σελίδα 14 από 20

15 Το Γ.Ν. Γρεβενών, επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του αναδόχου. ΓΙΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2286/1995, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α / ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.2362/1995. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 14/01/2013 Στον Ελληνικό τύπο στάλθηκε για δημοσίευση: Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στις 14/01/2013 Σε μια εφημερίδα του Νομού Γρεβενών στις 14/01/2013 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε στο Επιμελητήριο Γρεβενών και τον ΕΟΜΜΕΧ για ενημέρωση. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση διακηρύξεις Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (περιοχή στρατοπέδου, Τ.Κ Γρεβενά), έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού (δεκαπέντε) 15,00 ευρώ, με οποιοδήποτε τρόπο καταβολής του (λ.χ. αντικαταβολή ή μέσω courier) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ισότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Οι δαπάνες δημοσίευσης και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν.3801/2009 ΦΕΚ 163/Α / ), τα έξοδα δημοσίευσης στο ΦΕΚ βαρύνουν το Εθνικό Τυπογραφείο. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Γρεβενών, τηλ. ( Πληροφορίες: Γεώργιος Καραμανώλας, Νικόλαος Ζιώγας, Αναστασία Ζιώγου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καταγωγή τωv προσφερομένων υλικών: Οι προμηθευτές υποχρεούνται vα δηλώνουν στηv προσφορά τους (Τεχνική) τηv χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών (αντιδραστηρίων) και τo Εργοστάσιο στo oπoίo θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα υλικά. Προσφορά στηv oπoία δεv υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ISO 9000 ή ISO του κατασκευαστικού οίκου (μηχανήματα και αντιδραστήρια) ως και πιστοποιητικά CE για τα in vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της απόφασης (ΔΥ8δ/οικ./3607/892, ΦΕΚ 1060/Β/ ), τα οποία θα είναι σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο νομίμως φωτοαντίγραφο. Σελίδα 15 από 20

16 Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο νομίμως φωτοαντίγραφο. Οι προμηθευτές που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.Ε3/833/99 «Σύστημα ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί ποινή αποκλεισμού τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο νομίμως φωτοαντίγραφο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Ο αριθμός των αναλυτών που πρέπει να διαθέσει ο προμηθευτής για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Γρεβενών ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων είναι: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Οι 2 αναλυτές του Νοσοκομείου να είναι του ιδίου τύπου και να χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα. Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης του στο Νοσοκομείο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου υποχρεούται να διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο, με φροντίδα και δαπάνες του, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες εργασίας που θα διαμορφωθούν. Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την εγκατάσταση του συστήματος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.) Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. Η οριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας πέντε (5) ημερών. Η παράδοση των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου και σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Φαρμακείου του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους. Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παράδοσή τους στο Φαρμακείο. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. Ανοσολογικός αναλυτής τύπου Random Access Νοσοκομείου Γρεβενών Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής επεκτάσιμος & διαμορφώσιμος. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι μεγαλύτερη από 150 αποτελέσματα/ώρα. Σελίδα 16 από 20

17 Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας ή χημειοφωταύγειας Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με εσώκλειστα της εταιρείας Το πρώτο αποτέλεσμα να δίνεται σε χρόνο λιγότερο των 30 λεπτών Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης οποιουδήποτε συνδυασμού τουλάχιστον 22 εξετάσεων σε κάθε δείγμα. Ο αναλυτής να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάρια φυγοκέντρου ή καψάκια για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης BAR CODE για τα αντιδραστήρια και για τα δείγματα. Τα αντιδραστήρια να παραμένουν στον αναλυτή και να μην είναι απαραίτητη η φύλαξη τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών και αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί το χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. Να έχει την δυνατότητα προαραίωσης δειγμάτων καθώς και αραίωσης στα εκτός γραμμικότητας. Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσεως για την αναρρόφηση των δειγμάτων για να εξαλείφεται κάθε πιθανή επιμόλυνση (carry-over). Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (STAT), χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή Ο αναλυτής να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC) Ο αναλυτής να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων ασθενών στα Ελληνικά, UPS, σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό (LIS) και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. 2. Ανοσολογικός αναλυτής τύπου Random Access εφεδρικός Νοσοκομείου Γρεβενών Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, προηγμένης τεχνολογίας, τυχαίας επιλογής (RANDOM ACCESS) και συνεχούς προσπέλασης (CONTINUOUS ACCESS). H αρχή της μεθόδου να είναι χημειοφωταύγεια ή ηλεκτροχημειοφωταύγεια και η διαδικασία μέτρησης να περιγράφεται λεπτομερώς. Ο αναλυτής να είναι τελείως αυτοματοποιημένος από την εισαγωγή του δείγματος μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος και η χρήση του να είναι φιλική στο χρήστη. Να έχει δυνατότητα ανάλυσης για επείγουσες εξετάσεις (STAT analysis), Να έχει δυνατότητα υποδοχής εφ' άπαξ τουλάχιστον 30 δειγμάτων σε διάφορους τύπους σωληναρίων και να μην απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του κατά τη φόρτωση των δειγμάτων. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης των αντιδραστηρίων, των δειγμάτων και των αποβλήτων και να προειδοποιεί γι' αυτό. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πήγματος (clot detection) Να διαθέτει θερμοστατούμενες θέσεις, αντιδραστηρίων, ώστε να διασφαλίζεται επί μακρόν η συντήρηση αυτών στον αναλυτή. Να έχει δυνατότητα επανάληψης μετά από αραίωση σε δείγματα εκτός γραμμικότητας. Να έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 75 εξετάσεις την ώρα. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 15 διαφορετικών εξετάσεων. Να διαθέτει σταθερότητα βαθμονόμησης σε όλες τις εξετάσεις που εκτελούνται, για να μην απαιτούνται συχνές βαθμονομήσεις (να αναφέρονται χρόνοι). Σελίδα 17 από 20