ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Μεταφορά θέσης κλάδου ΠΕ Διοικ. στο Υπουργείο Εσωτερικών *Μεταφορά θέσης στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων.. 3 *Μεταφορά θέσης από κλάδο ΠΕ Διοικ. σε κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων στο Δήμο Εδεσσας *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΔΕ Ειδικού Έν στολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, στον κλάδο ΤΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτι κής Αστυνομίας στο Δήμο Έδεσσας *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Κέρκυρας Νομού Κέρκυρας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης *Μεταφορά θέσης ΠΕ κατηγορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Μεταφορά θέσης κλάδου ΠΕ Διοικ. στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με την υπ αριθμ. 7031/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ), τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμ ματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 2023 Β ) και ύστερα από τη γνωμοδότηση του Υπη (1) ρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτε ρικών, όπως αυτή διατυπώθηκε στο με αριθμό 6/ πρακτικό του, μετατάσσεται η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών του Υπουργείου Εσωτερικών, Βασιλική Κλουβάτου του Μανούσου, στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εσωτερι κών: 3274/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 340Γ /2012. Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ (2) *Μεταφορά θέσης στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. Με την υπ αριθμ. Φ /11/12/Σ.32821// από φαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά τη γνωμοδότηση του πενταμελούς υπηρεσια κού συμβουλίου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, ως πρακτικό 10/ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του Ν. 3528/07, ο Μόνιμος Πολιτικός Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Τσιώρος Γεώργιος του Ιωάννη, Ε Βαθμού, Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με ειδικότητα Διοικητικού, μετατάσσεται στον Κλάδο ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, με ειδικότητα Στατιστικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35, παράγραφος 5 του Ν. 4024/11. Η εν λόγω μετάταξη δεν επιφέρει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 328Γ /2012. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /Γ7 (3) Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως

2 19488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το άρθρο 5, παράγραφο 11 (περιπτώσεις β, γ, ζ και η ) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β, γ, δ, η και θ ). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α / ). 4. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α / ) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες δια τάξεις», καθώς και τις διατάξεις της με αριθμ. 3345/ (ΦΕΚ Β 649/ ) υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296). 5. Τον Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/ /τ.Α ), άρθρο Τον Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ /τ.Α ), άρθρο 2, παρ Την υπ αριθμ /Γ7/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) με θέμα «Λειτουργία Καλλι τεχνικών Γυμνασίων». 8. Την υπ αριθμ /Γ7 (ΦΕΚ 690/τ.Β / ) υπουργική απόφαση τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ7/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτε χνικών Σχολείων». 9. Την υπ αριθμ /Γ7 (ΦΕΚ 690/τ.Β / ) υπουργική απόφαση τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ7/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων». 10. Την υπ αριθμ /Γ7 (ΦΕΚ 1417/Β / ) υπουργική απόφαση) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων». 11. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 771/τ.Β / ) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α, Β και Γ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1890/τ.Β / ). 12. Την 63447/Γ2/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921/τ.Β / ) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α, Β, Γ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου». 13. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1213/τ.Β / ) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης Γενικού Λυκείου». 14. Την υπ αριθμ /ΣΤ7/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 763/τ.Β / ) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου». 15. Την υπ αριθμ /Γ7/ (ΦΕΚ 329/τ.ΥΟΔΔ/ ) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επιτρο πής Καλλιτεχνικών Σχολείων» και την με αριθμ. υπουργική απόφαση /Γ7/ (ΦΕΚ 371/τ.ΥΟΔΔ/ ) «Διορθώσεις σφαλμάτων». 16. Την υπ αριθμ. 202/ πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. 17. Την υπ αριθμ 206/ πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. 18. Την υπ αριθμ. 15/ πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ως εξής: Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα Γλωσσική Διδασκαλία 3 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες Αγγλικά 3 ώρες Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες Μαθηματικά 4 ώρες Γεωγραφία 1 ώρα Βιολογία 2 ώρες Φυσική Αγωγή 2 ώρες Πληροφορική 1 ώρα 28 ώρες Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα Εικαστικό εργαστήρι 7 ώρες Ιστορία Τέχνης 2 ώρες Χορός 2 ώρες Υποκριτική Αυτοσχεδιασμός 4 ώρες Αγωγή Προφορικού Λόγου 1 ώρα Θεατρολογία 1 ώρα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεατρική Κίνηση Χορός 2 ώρες Κινηματογράφος 3 ώρες Δημιουργική Γραφή 1 ώρα Κλασικός Χορός 3 ώρες Σύγχρονος Χορός 4 ώρες Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες Μουσική 2 ώρα Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Α Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες Β ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες Αγγλικά 2 ώρες Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες Μαθηματικά 4 ώρες Χημεία 1 ώρα Γεωγραφία 1 ώρα Φυσική Αγωγή 2 ώρες Πληροφορική 1 ώρα 27 ώρες Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα Εικαστικό εργαστήρι 9 ώρες Ιστορία Τέχνης 2 ώρες Χορός 1 ώρα 15 ώρες Υποκριτική 4 ώρες Αυτοσχεδιασμός Θεατρικό παιχνίδι 1 ώρα Αγωγή Προφορικού Λόγου 1 ώρα Θεατρολογία 1 ώρα Θεατρική Κίνηση χορός 2 ώρες Κινηματογράφος 3 ώρες Δημιουργική γραφή 1 ώρα 15 ώρες Κλασικός Χορός 3 ώρες Σύγχρονος Χορός 4 ώρες Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες Μουσική 2 ώρα Εικαστικά 2 ώρες 15 ώρες Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες Γ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1 ώρα Αγγλικά 2 ώρες Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες

4 19490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαθηματικά 4 ώρες Χημεία 1 ώρα Βιολογία 1 ώρα Φυσική Αγωγή 2 ώρες Πληροφορική 1 ώρα 28 ώρες Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα Εικαστικό εργαστήρι 9 ώρες Ιστορία Τέχνης 2 ώρες Χορός 1 ώρα Θέατρο 1 ώρα Υποκριτική Αυτοσχεδιασμός 4 ώρες Θεατρικό παιχνίδι 1 ώρα Θεατρολογία 1 ώρα Θεατρική Κίνηση χορός 2 ώρες Κινηματογράφος 3 ώρες Δημιουργική γραφή 1 ώρα Κλασικός Χορός 3 ώρες Σύγχρονος Χορός 4 ώρες Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες Μουσική 2 ώρες Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες Άλγεβρα 2 ώρες Γεωμετρία 3 ώρες Ξένη Γλώσσα 2 ώρες Φυσική 3 ώρες Χημεία 2 ώρες Βιολογία 1 ώρα Φυσική Αγωγή 1 ώρα 26 ώρες Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας Υποχρεωτικά Ζωγραφική 5 ώρες Γλυπτική 3 ώρες Χαρακτική 2 ώρες Φωτογραφία 1 ώρα Ιστορία Τέχνης 2 ώρες 13 ώρες Κινησιολογία 2 ώρες Υποκριτική 4 ώρες Φωνητική Ορθοφωνία 1 ώρα Δραματοποίηση κειμένου 2 ώρες Ιστορία Θεάτρου Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες 13 ώρες Κλασικός χορός 6 ώρες Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες Ρυθμός Μετρική Κίνηση 2 ώρες Ιστορία Τέχνης 1 ώρα 13 ώρες

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. Ερευνητική Εργασία Project 3 ώρες Η ερευνητική εργασία Project στην Α τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και καλλιτεχνικής παιδείας συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μαθημάτων επιλογής που αναφέρονται παρακάτω: Μαθήματα Επιλογής Πολυμέσα Σκηνογραφία Περφόρμινγκ Άρτ Κόσμημα Εργαστήρι σκηνογραφίας Μουσικό θέατρο Ιστορία κουστουμιού Τεχνική σεναρίου Ντεκουπάζ Κινηματογραφική τεχνολογία Μοντάζ Εργαστήρι σκηνογραφίας Μουσικό θέατρο Ιστορία κουστουμιού Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες Β ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες Νεοελληνική Γραμματεία 2 ώρες Μαθηματικά 2 ώρες Γεωμετρία 2 ώρες Χημεία 2 ώρες Βιολογία 1 ώρα Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς 1 ώρα Ά Ξένη Γλώσσα 2 ώρες Φυσική Αγωγή 1 ώρα 22 ώρες Α2. Μαθήματα Κατευθύνσεων Α) Θεωρητική Κατεύθυνση Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 ώρες Αρχές Φιλοσοφίας 2 ώρες Λατινικά 2 ώρες 8 ώρες Β) Θετική Κατεύθυνση Υποχρεωτικά Μαθηματικά 3 ώρες Χημεία 2 ώρες 7 ώρες Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση Υποχρεωτικά Μαθηματικά 3 ώρες Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 ώρες 7 ώρες Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας Υποχρεωτικά Ζωγραφική 5 ώρες Γλυπτική 3 ώρες Χαρακτική 2 ώρες Πολυμέσα 1 ώρα Ιστορία Τέχνης 1 ώρα Κινησιολογία Σωματική έκφραση 1 ώρα Υποκριτική 3 ώρες Στοιχεία σκηνοθεσίας Θεάτρου 2 ώρες Φωνητική Τραγούδι 2 ώρες Ιστορία Θεάτρου Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες Κλασικός χορός 6 ώρες Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες Μουσική Μετρική Αυτοσχεδιασμός 1 ώρα Ιστορία Τέχνης 1 ώρα

6 19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες Γ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 1 ώρα Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες Νεοελληνική Γραμματεία 2 ώρες Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2 ώρες Φυσική 1 ώρα Βιολογία 1 ώρα Κοινωνιολογία 1 ώρα Ά Ξένη Γλώσσα 2 ώρες Φυσική Αγωγή 1 ώρα 16 ώρες Α2. Μαθήματα Κατευθύνσεων Α) Θεωρητική Κατεύθυνση Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 ώρες Λατινικά 2/3 ώρες Β) Θετική Κατεύθυνση Υποχρεωτικά Μαθηματικά 5 ώρες Φυσική 3 ώρες Χημεία 2 ώρες Βιολογία 2 ώρες Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση Υποχρεωτικά Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής Μαθηματικά 5 ώρες Φυσική 3 ώρες Χημεία Βιοχημεία 2 ώρες Ηλεκτρολογία 2 ώρες Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Μαθηματικά 5 ώρες Φυσική 3 ώρες Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 ώρες Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2 ώρες Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας Υποχρεωτικά Ζωγραφική 6 ώρες Γλυπτική 2 ώρες Χαρακτική 1 ώρα Βιομηχανικό σχέδιο 1 ώρα Εργαστήρια πολυμέσων και τεχνολογικών εφαρμογών 2 ώρες Κινησιολογία Σωματική έκφραση 2 ώρες Υποκριτική 3 ώρες Σκηνοθεσία Θεάτρου 2 ώρες Φωνητική Τραγούδι 1 ώρα Ιστορία Θεάτρου 1 ώρα Αισθητική Κινηματογράφου Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας 1 ώρα Κλασικός χορός 5 ώρες Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες Μουσική Ρυθμός Στοιχεία χορογραφίας 2 ώρες Κινησιολογία 1 ώρα Γ. Μαθήματα Επιλογής (Ένα από όλα) 2 ώρες Επαγγελματικό περιβάλλον 2 ώρες Θεωρία Τέχνης Στοιχεία Αισθητικής 2 ώρες Γραμμικό σχέδιο Αρχιτεκτονική 2 ώρες Κεραμική 2 ώρες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες Σκηνογραφία Ενδυματολογία 2 ώρες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φωτισμός Θεάτρου 2 ώρες Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 2 ώρες Ντοκιμαντέρ 2 ώρες Κινηματογραφική τεχνολογία Φωτογραφία Κιν/φου 2 ώρες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες Σκηνογραφία Ενδυματολογία 2 ώρες Φωτισμός Θεάτρου 2 ώρες Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 2 ώρες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες Από την δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική διάταξη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (4) *Μεταφορά θέσης από κλάδο ΠΕ Διοικ. σε κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων στο Δήμο Εδεσσας. Με την υπ αριθμ. 20/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), των άρθρων 28, 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α / ) και ύστερα από την αριθμ. 13/θέμα 8ο/ σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πέλλας, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας, Τρυψιάνης Αγγελάκης του Κωνσταντίνου, με βαθμό Β, από τον κλά δο ΠΕ Διοικητικού στον κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων, του ιδίου Δήμου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας. (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 2725/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 328Γ /2012. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (5) *Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΔΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, στον κλάδο ΤΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνο μίας στο Δήμο Έδεσσας. Με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), των άρθρων 28, 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α / ) και ύστερα από την αριθμ. 13/θέμα 3ο/ σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πέλλας, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας, Ελευθεριάδου Ερμιόνη του Ευαγγέλου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, στον κλάδο ΤΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτι κής Αστυνομίας, του ιδίου Δήμου, με ταυτόχρονη με ταφορά της θέσης που κατέχει. Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας: 1205/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 2728/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 328Γ /2012. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (6) *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Χαλκιδέων Νομού Ευ βοίας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσ σαλονίκης. Με την υπ αριθμ. 200/17848/ απόφαση Δη μάρχου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συντα ξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παρά γραφος 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Χαλκιδέων Νομού Εύβοιας η οποία παρέχεται με την αριθ. 1688/37874/ απόφαση του, τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Εύβοιας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθ. 32/ πρακτικό συ νεδρίασης του καθώς και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νο μού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 2/ συνεδρίασης του, μετατάσσεται ο Στέφανος Θωμάς του Νικολάου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε, από το Δήμο Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

8 19494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορ δελιού Εύοσμου για την πρόβλεψη της δαπάνης: 17952/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 23421/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 348Γ /2012. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑ (7) *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Κέρκυρας Νομού Κέρ κυρας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσ σαλονίκης. Με την υπ αριθμ. 202/17919/ απόφαση Δη μάρχου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 παράγραφος 6 και 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/ Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροπο ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί ανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Κέρκυρας Νο μού Κέρκυρας η οποία παρέχεται με την αριθ / απόφαση του, τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομού Κέρκυρας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο από πρακτικό συνεδρίασης του καθώς και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 2/ συνε δρίασης του, μετατάσσεται η υπάλληλος Μαρία Τζίκου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) με βαθμό ΣΤ, από το Δήμο Κέρ κυρας Νομού Κέρκυρας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορδε λιού Εύοσμου για την πρόβλεψη της δαπάνης: 17953/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 23642/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 348Γ /2012. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑ *Μεταφορά θέσης ΠΕ κατηγορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α / ) το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.α ) και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη τικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. αριθμ. συνεδρ. 160/ , μετατάσσεται ο Χαράλαμπος Κυριαζόπουλος του Κωνσταντίνου υπάλληλος του Πανεπιστημίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Διοικητι κών Γραμματέων ΔΕ Κατηγορίας, με Ε βαθμό, σε ομοι όβαθμη θέση ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Κατηγορίας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικότητας αυτής. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 6307/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 333Γ /2012. Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ε. ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ (8) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX