ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Κοινός ιαγωνισµός στα διασυνδεόµενα Νοσοκοµεία Νοµού Λασιθίου. Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια <<Aπολυµαντικών>>, προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου, Γ.Ν-ΚΥ Ιεράπετρας, Γ.Ν-Κ.Υ. Σητείας. Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. του Π.. 60/2007, (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005», 2. του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπου αναλογικά εφαρµόζεται, 3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 4. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 5. του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/ ) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος», 6. της Υπουργικής απόφασης µε αρ /808/2006 (ΦΕΚ 433/Β/96) «Καθορισµός του επιτοκίου προκαταβολών που δίδονται από το ηµόσιο για προµήθεια προϊόντων, υπηρεσιών ή εκτέλεση συµβάσεων»,

2 7. του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). 8. Του Ν. 3867/2010, Άρθρο 27, Παρ 11<<Εξόφληση προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών>>. 9. Την υπ αριθµ: 8414/ Απόφαση της ΕΠΥ µε θέµα <<Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ππυυ έτους 2011, πιστώσεις 2011 και Την υπ αριθµ. 4/ απόφαση του ιοικητή του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου. 11. Την υπ αριθµ: 280/ απόφαση του Ενιαίου ιοικητικού Συµβουλίου των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού. Η πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς αναρτάται και διατίθεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου Οι εταιρείες που επιθυµούν να συµµετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν την τεχνική και οικονοµική προσφορά στη Γραµµατεία του Γ. Ν.-ΚΥ Σητείας µε κλειστό ταχυδροµικό φάκελο έως τις 19/07/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00µµ. Η αποσφράγιση των τεχνικών και των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί στις 20/7/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µµ από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα κρίνονται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να γίνονται αποδεκτές. Κατά την διαδικασία µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τηρηθούν είναι οι παρακάτω: 1. Το δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή τεχνική και οικονοµική προσφορά και δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 2. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή για περισσότερα από τα ζητούµενα είδη. 3. Οι τιµές να δοθούν ανά ζητούµενο είδος και µονάδα µέτρησης σε ευρώ και να

3 περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις εκτός Φ.Π.Α. 4. Σε περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα πρέπει υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του Παρατηρητηρίου. 5. Για κάθε προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο κωδικός αριθµός του είδους όπως είναι καταχωρηµένος στο Παρατηρητήριο Τιµών της Ε.Π.Υ. και η τιµή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιµών της Ε.Π.Υ. 6. Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ανά ζητούµενο είδος. 7. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση του διαγωνισµού όργανο, µπορεί να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. 8. Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου πώλησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» και βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον φάκελο τεχνικής προσφοράς (επί ποινή απόρριψης) µια Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διαδικασίας τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα, β) δεν υπάρχουν τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της εταιρείας, γ) ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή και δεν αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου, δ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, στ) δεν υπάρχει ασυνέπεια της εταιρείας στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον δηµόσιο τοµέα,

4 ε) ότι ο προσφέρων διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή και Ευρωπαϊκά ή/ και Εθνικά πρότυπα (CE MARK ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή εφ όσον πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό µε τον ενιαίο πίνακα των οικονοµικών προσφορών ανά είδος που θα κοινοποιηθεί στις συµµετέχουσες εταιρείες µετά την έγκριση του από το ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο θα προχωρήσει στη σύναψη συµβάσεων µε τις µειοδότριες εταιρείες, διάρκειας δώδεκα(12) µηνών και µέχρι εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τµήµα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το κάθε Νοσοκοµείο, τµηµατικά µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή ύστερα από αποστολή της αίτησης παραγγελίας από το Γραφείο ιαχείρισης Υλικού του Νοσοκοµείου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ ΓΝΚΥ- ΙΕΡΑΠΕΤ ΡΑΣ ΓΝΚΥ- ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛ ΕΥ ΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ., ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΜΗ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ : GRAM (+) KAI GRAM(-) ΒΑΚΤΗΡΙ ΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙ ΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (ΤΒ), Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΩΝ ΗΒV- HIV - HCV. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ, PLEXIGLASS Κ.Λ.Π.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ. ΜΕ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΤ ΣΠΡΕΫ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ, ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΝΑ Α ΡΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ HBV - HIV - HCV. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛ ΕΫ ΕΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ Ή ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΛΙΚΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, PLEXIGLASS,ΜΕΤΑΛΛΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΤΜΙΖΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΡΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 min. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 1 LT. ΛΙΤ

5 3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙ ΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΟΙΩΣΗ Ή ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ, ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΥΨΗΛOY ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛ ΕΥ ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΑ ΚΛΠ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΒΑΚΤΗΡΙ ΙΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ, ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙ ΙΟΥ Τ.Β. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΩΡΕΑΝ ΤΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΟΘΕΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ GRAM (+) KAI GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙ ΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙ ΙΟΥ ΤΒ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛ ΕΫ ΕΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT ΜΕ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΛΙΤ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΚΙΑ ΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚ ΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC) ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΥΓΡΟ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. ΝΑ ΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΤΗ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΟΘΕΙ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΚΙΑ ΑΝΑ ΚΥΤΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΤΙΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΛΕΠΤΩΝ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΤ ΛΙΤ ΛΙΤ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΛΙΤ 10 10

6 10 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΖΥΜΑ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΝΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MIS, ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΗ, ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ PRIONS (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ, Ε ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΑΘΙΣΗ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ PH ΠΕΡΙΠΟΥ 12, ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΕΧΕΙ Α ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT. NA EXEI ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΟΥ ΕΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΞΕΒΓΑΛΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΡΑΣΗ (ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ), ΜΕ ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH- ΠΕΡΙΠΟΥ 7,9-, ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 50%, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΟΣΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- <0,1%-, ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΕΧΕΙ Α ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΕΡΜΙ ΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΝΑ ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ PH ΤΗΣ ΕΠΙ ΕΡΜΙ ΑΣ ΟΥ ΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΝΑ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ... ΛΙΤ ΕΝΥ ΑΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΕΝ ΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟ- ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ.MΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ. ΛΙΤ ΕΝΥ ΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΛΙΤ 20 20

7 16 17 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΛΑ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΙΠΗΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΛΙΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΛΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ( ΑΠΕ Α,ΤΟΙΧΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΘΑΛΑΜΟΥ Σ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΥ Η ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΝΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΑΛΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ,ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ,ΙΟΚΤΟΝΑ,ΦΥ ΜΑΤΙΟΚΤΟΝΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ(ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ,ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ,PVC).NA ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ Α ΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΛΙΤ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΚΟΡΑΜΙ ΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE ΝΑ ΕΧΕΙ Α ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΧΩΡΙΣ ΑΛ ΕΥ ΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΙΚΤΟΝΑ,ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ,ΦΥΜΑΤΟΚΤΟΝ Α,ΙΟΚΤΟΝΑ.ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ.ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΩ ΙΟ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ,Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE ΚΑΙ Α ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΡΕΑΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

8 21 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ MONITOR, Η/Υ ΘΕΡΜΟΚΙΤΙ ΕΣ Κ.Λ.Π.) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ(ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ,MONITORS,Η- Υ,ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΚΛΠ.)ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛ ΕΥ ΕΣ.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ,ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΥΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ CE. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΕ Μ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ OLYMPUS/MIELE MINI ETD ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΛΚΟΟΛΗ. ΣΤΑ 100g ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 20g ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ ΕΫ Η. ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΦΡΙΣΜΟΣ. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΑΛ ΕΫ ΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 lit. Η ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΗΛΩΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ OLYMPUS/MIELE MINI ETD ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ OLYMPUS/MIELE MINI ETD ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ: ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ, ΕΝΖΥΜΑ,ΓΛΥΚΟΛΕΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ(ΓΛΥΚΟΛΕΣ) ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 lit. Η ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΗΛΩΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ OLYMPUS/MIELE MINI ETD ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΛΙΤ 20 20

9 24 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ANIOS SPECIAL DJP 10L.ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ANIOS AEROSEPT 250 VF ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ANIOS SPECIAL DJP 10L.ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ANIOS AEROSEPT 250 VF ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΤ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Το Νοσοκοµείο κατά την υπογραφή της σύµβασης θα διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξοµειώνει τις ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εντός τις προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες των Νοσοκοµείων. Ο Αν. ιοικητής του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας Μακρονικολάκης Εµµανουήλ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα