Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση Τηλ , Fax Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2015 Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ ΦΠΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διενεργεί ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ύστερα από τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 12 η / συνεδρίασή του (θέμα 113 ο ) και κατά την 1 η / συνεδρίασή του (θέμα 68 ο ) καθώς και την με αριθμ. 228/2015 (ΑΔΑ: Β5ΜΚ Ε28) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ανάθεση του έργου ανάκτησης αργύρου από τα υγρά στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με ΦΠΑ, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 1

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τον παραπάνω διαγωνισμό με τους εξής όρους: 1) Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι σε δύο αντίγραφα, καθαρογραμμένη, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και να δηλώνεται σ αυτήν υπεύθυνα ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, καθώς και αν στην τιμή που προσφέρεται περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης, εκτός αν αυτές ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 2) Την προσφορά σας κλεισμένη σε φάκελο θα την παραδώσετε στην επιτροπή του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 η μεσημβρινή, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/95 και του Π/Δ 118/07 καθώς και των ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1537/12 Β ) «Μέτρα όροι & περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λ.π.», ΚΥΑ 24994/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β) «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ADR) κ.λ.π.», KYA 8668/2007 (ΦEK 287/B) «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κ.λ.π.» 3) Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην προσφορά σας πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους. 4) Ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο ανάκτησης αργύρου από τα υγρά στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δικό του εξοπλισμό και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση να απομακρύνει τυχόν υπάρχοντες απαργυρωτές και να παραδώσει στο Νοσοκομείο την καθαρή ποσότητα αργύρου με την απαραίτητη πιστοποίηση. Για λόγους ασφαλείας οι κάδοι των απαργυρωτών θα πρέπει να τοποθετηθούν στο χώρο των εμφανιστηρίων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. 2

3 5) Η παραλαβή των απαργυρωτών, των υγρών εμφάνισης και στερέωσης καθώς και του ανακτημένου αργύρου θα πραγματοποιείται παρουσία τριμελούς επιτροπής του Νοσοκομείου η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, από έναν χειριστή και έναν τεχνικό. 6) Η παράδοση του ανακτημένου αργύρου θα γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το πέρας του χρόνου πλήρωσης και αντικατάστασης των κάδων απαργύρωσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σημειωθούν καθυστερήσεις στην παράδοση του αργύρου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει για κάθε μέρα καθυστέρησης χρηματική ποινή ως ρήτρα ίση με 200,00 ευρώ. Ανάλογα, στην περίπτωση που μεμονωμένα ή συνολικά το ποσό της χρηματικής ρήτρας ξεπεράσει τα 1.000,00 ευρώ, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης που θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης. 7) Σε πιθανά ατυχήματα, που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των υγρών στερέωσης από την ανάδοχο εταιρεία, εντός ή εκτός του Νοσοκομείου, η κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για την εξυγίανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία, καθώς και όλες οι σχετικές ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν. 8) Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή εφόσον η προσφερόμενη εργασία καλύπτει πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 9) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο να υπογράψει σχετική σύμβαση και υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησης ή μη έγκαιρης προσέλευσης κηρύσσεται έκπτωτος και η παραγγελία διενεργείται εις βάρος του, βάσει του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 10) α)η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 113/2010 και στο Ν 4152/13 μετά τη διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος θεωρημένο από την Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την παράδοση του σχετικού τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνεται σε ευρώ. 3

4 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν 4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ. 2β, του Ν 4072/2012. Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και που δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου (Ν.2286/95, Π.Δ. 118/07). Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4

5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη Τηλ Fax Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Τ. Κυρίτση ΣYΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Θεσσαλονίκη σήμερα την. του μήνα., του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος,οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία, τηλ.:.., φαξ:,που εκπροσωπείται νόμιμα από Έχοντας υπόψη : 1.Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την... η / (θέμα... ο ) συνεδρίασή του, για την ανάθεση του έργου ανάκτησης αργύρου από τα υγρά στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με ΦΠΑ, 2.Τη με αριθμ. 9/2015 διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Την με αριθμ.... πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου (περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής) 4. Την προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου. 5. Τα από και. Πρακτικά παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με την πρότασή της για την κατακύρωσή του. 5

6 6. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώτου συμβαλλομένου κατά την.. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 7. Την με αριθμ...απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 8. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του ΠΔ 118/07 του Ν 3329/05, του Ν 3527/07 και του Ν 3580/07, Ν 3846/2010. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Αρθρο 1 ο Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «ανάδοχος», το έργο της ανάκτησης αργύρου από τα υγρά στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ.: 9/2015 διακήρυξης, καθώς και τους όρους της παρούσης σύμβασης. Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από μέχρι και, με δικαίωμα μονομερούς, από πλευράς του Νοσοκομείου, τρίμηνης παράτασης, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, αλλά μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας ή της νόμιμης παράτασης, εφόσον γίνει ανάθεση του έργου από Κεντρική Υπηρεσία. Επίσης η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για το ίδιο έργο. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Αρθρο 2 ο Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαχείριση και επεξεργασία των υγρών στερέωσης που παράγονται στα ακτινολογικά εργαστήρια του Νοσοκομείου (10500lit). Αναλυτικά: Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται: - Με δικά του μέσα και δική του δαπάνη να εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο τον ανάλογο εξοπλισμό για την ανάκτηση του αργύρου εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Με δικό του εξοπλισμό και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση να απομακρύνει τους ήδη υπάρχοντες απαργυρωτές και να παραδώσει στο Νοσοκομείο την καθαρή ποσότητα αργύρου με την απαραίτητη πιστοποίηση. - Να προβεί σε αντικατάσταση των κάδων απαργύρωσης, εντός 24ώρου, παρουσία τριμελούς επιτροπής του Νοσοκομείου στις παρακάτω περιπτώσεις: 6

7 Α) όταν συμπληρωθεί ο χρόνος ζωής τους Β) όταν κορεστούν λόγω όγκου των διερχομένων υγρών στερέωσης και η επεξεργασία τους παύσει να είναι επαρκής Γ) όταν παρουσιαστούν βλάβες, διαρροές ή άλλες δυσλειτουργίες. - Να ελέγχει τακτικά, παρουσία των υπευθύνων των ακτινολογικών εργαστηρίων: Α) τους κάδους απαργύρωσης για τυχόν βλάβες ή πληρότητα, Β) τη συγκέντρωση του αργύρου στα τελικά απόβλητα πριν αυτά διοχετευθούν στο αποχετευτικό δίκτυο με τα ειδικά χαρτάκια ελέγχου (test papers) για τυχόν αστοχία του συστήματος συλλογής του. Ιδιαίτερα στα σημεία μεγάλης παραγωγής, ο έλεγχος θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα παρουσία των υπευθύνων των εργαστηρίων. Σε περίπτωση πλήρωσης των κάδων ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την επικείμενη αντικατάστασή τους. - Να παραδίδει στο Νοσοκομείο, σε καθαρή μορφή και με την απαραίτητη πιστοποίηση, τον άργυρο που αναλογεί με βάσει την ποσότητα του ακατέργαστου υλικού που περιλαμβάνει από τους κάδους του και την περιεκτικότητα του αργύρου σε αυτό. Ως βάση εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται η ποσότητα ενός (1) κιλού καθαρού αργύρου ανά τόνο υγρών στερέωσης για το Νοσοκομείο. Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των κάδων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των συσκευών αυτών, για την άψογη λειτουργία και τη σταθερή απόδοσή τους. Το Νοσοκομείο, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, έχει το δικαίωμα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο και να του επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις. Αρθρο 3 ο Οι κάδοι απαργύρωσης θα σφραγίζονται (μολυβδοσφράγιση + καρτελάκι που αναγράφεται η ημερομηνία σφράγισης), πρίν την τοποθέτησή τους παρουσία της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου. Επιπλέον θα σφραγίζονται η είσοδος και η έξοδος των υγρών των κάδων κατά την τοποθέτησή τους, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτούς, όπως και κατά την αποσύνδεσή τους. Για την μεταφορά των κάδων στις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας, η εταιρεία υποχρεούται να συμπληρώνει τριπλότυπο συνοδευτικό έντυπο (αντίγραφο του οποίου μένει στο Νοσοκομείο), στο οποίο θα αναγράφεται το είδος, η προέλευση, το μέσο μεταφοράς και ο προορισμός. Η συσκευασία μεταφοράς θα είναι ανάλογα επισημασμένη. Αντίστοιχα θα τηρείται μητρώο/πρωτόκολλο παράδοσης υλικών και παραλαβής αργύρου, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία τοποθέτησης και αποκομιδής της συσκευής καθώς και κάθε παρέμβαση στη συσκευή, και θα υπογράφει η ορισμένη τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου και ο ανάδοχος. 7

8 Ο άργυρος που θα ανακτάται θα ζυγίζεται και θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής με όλα τα σχετικά στοιχεία. Το πρωτόκολλο παραλαβής θα είναι απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του αναδόχου. Η παράδοση του ανακτημένου αργύρου θα γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το πέρας του χρόνου πλήρωσης και αντικατάστασης των κάδων απαργύρωσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σημειωθούν καθυστερήσεις στην παράδοση του αργύρου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει για κάθε μέρα καθυστέρησης χρηματική ποινή ως ρήτρα ίση με 200,00 ευρώ. Ανάλογα, στην περίπτωση που μεμονωμένα ή συνολικά το ποσό της χρηματικής ρήτρας ξεπεράσει τα 1.000,00 ευρώ, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης που θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης. Σε πιθανά ατυχήματα, που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των υγρών στερέωσης από την ανάδοχο εταιρεία, εντός ή εκτός του Νοσοκομείου, η κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για την εξυγίανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία, καθώς και όλες οι σχετικές ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν. Ανάλογα, σε περιπτώσεις όπου από νομίμους ελέγχους ( όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 19396/1997) των εγκαταστάσεών της αναδόχου εταιρείας διαπιστωθούν παρεκκλίσεις με συνέπεια την προσωρινή ή οριστική παύση των εργασιών της αναδόχου εταιρείας, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με δική του δαπάνη τη συνέχιση της διαχείρισης των υγρών στερέωσης, έως την παύση της ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης. Αρθρο 4 ο Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 113/2010 και στο Ν 4152/13 μετά τη διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος θεωρημένο από την Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την παράδοση του σχετικού τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η πληρωμή των δαπανών των κέντρων υγείας θα πραγματοποιείται από και εφεξής από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης, σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4238/2014. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις,και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε 8

9 συμπληρωματικής σύμβασης βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν 4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ. 2β, του Ν 4072/2012. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Αρθρο 5 ο Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της οποίας έλαβε γνώση ο προμηθευτής. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2286/95 (προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) και του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). Αρθρο 6 ο Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής από τον προμηθευτή κατατέθηκε η με αριθμό..αξίας.. ευρώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας με ισχύ μέχρι της επιστροφής της. Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για τον προμηθευτή ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Παραγόμενη ετήσια ποσότητα, περίπου λίτρα υγρά εμφάνισης και στερέωσης από τα ακτινολογικά εργαστήρια του Νοσοκομείου. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ακτινολογικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Όταν πραγματοποιείται η απαργύρωση εντός Υ.Μ θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει κάδους απαργύρωσης, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών ποσοτήτων υγρών στερέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Απαιτούνται μικροί και μεγάλοι κάδοι. Οι μικροί να έχουν δυνατότητα επεξεργασίας όγκου διερχόμενων υγρών στερέωσης έως και 600 λίτρα και οι μεγάλοι περισσότεροι από 600 και έως 1000 λίτρα. Ο αριθμός των κάδων που απαιτούνται για να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες εκτιμάται σε περίπου 8-10 μικρούς και μεγάλους. Οι παραπάνω αριθμοί κάδων μπορούν να τροποποιηθούν, αν οι κάδοι απαργύρωσης έχουν διαφορετική δυνατότητα επεξεργασίας αποβλήτων υγρών στερέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το Νοσοκομείο και να καταρτίσουν πρόγραμμα διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Οι προσφερόμενοι κάδοι απαργύρωσης πρέπει : - Να έχουν διάρκεια ζωής/ δραστικότητας τουλάχιστον 6 μήνες. - Να είναι απλοί στη τοποθέτηση. - Να είναι ασφαλείς στη χρήση. - Να είναι ανθεκτικοί και να μην παρουσιάζουν διαρροές. - Να συνδέονται απευθείας με τα εμφανιστήρια. Επιπλέον τα υγρά εμφάνισης και υγρά στερέωσης μετά από τη διαδικασία απαργύρωσης εντός της Υ.Μ. πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλους υποδοχείς π.χ. δοχεία, δεξαμενές με τις απαραίτητες σημάνσεις, έτσι ώστε να μην ρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο άμεσο ή έμμεσο η υγεία του ανθρώπου και να υπάρχει η διασφάλιση ότι οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες ή μέθοδοι δεν θα βλάψουν το περιβάλλον. Ο εξοπλισμός και εγκατάσταση θα πρέπει να είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Η καλή λειτουργία όλης της εγκατάστασης και η συντήρηση αυτής θα είναι υποχρέωση του αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Η παραλαβή των υγρών εμφάνισης και στερέωσης ανεξαρτήτου περιεκτικότητας αργύρου θα πραγματοποιείται παρουσία τριμελούς Επιτροπής του Νοσοκομείου και ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα ανάλογα έγγραφα, 10

11 βεβαιώσεις,παραστατικά για την τήρηση αρχείου και την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των υγρών στερέωσης θα διαθέτει ειδικά χαρτάκια ελέγχου αργύρου (test papers) ή οποιοδήποτε άλλο μέσο απαραίτητο για τον έλεγχο περιεκτικότητας του αργύρου στα υγρά στερέωσης. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί τακτικούς μηνιαίους ελέγχους για τυχόν βλάβες ή πληρότητα παρουσία των υπευθύνων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Μετά την ανάληψη, ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα και δική του δαπάνη να εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο τον ανάλογο εξοπλισμό για την ασφαλή και ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων (εμφάνισης και στερέωσης) των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει διαθέσιμο εφεδρικό απαργυρωτή για αλλαγή του παλαιού. Οι μετρήσεις καθώς και αλλαγές του απαργυρωτή όπως επίσης και οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι θα πρέπει να καταγράφονται σε βιβλίο που θα το έχουν οι Υπεύθυνοι των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση των κάδων απαργύρωσης, εντός 24ώρου, παρουσία τριμελούς επιτροπής του Νοσοκομείου,- όταν συμπληρωθεί ο χρόνος ζωής τους,- όταν κορεστούν λόγω του όγκου των διερχόμενων υγρών στερέωσης και συνεπώς η επεξεργασία τους παύσει να είναι επαρκής, -όταν παρουσιάσουν βλάβες, διαρροές ή άλλες δυσλειτουργίες. Σε περίπτωση πλήρωσης των κάδων απαργύρωσης, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την επικείμενη αντικατάστασή τους. Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των κάδων απαργύρωσης βαρύνουν εξ ολοκλήρου την εργολήπτρια εταιρεία, η οποία ευθύνεται για την άψογη λειτουργία και τη σταθερή απόδοση τους. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει στο Νοσοκομείο, σε καθαρή μορφή και με την απαραίτητη πιστοποίηση τον άργυρο που αναλογεί με βάση την ποσότητα του ζυγισμένου ακατέργαστου υλικού που παραλαμβάνει από τους κάδους του και την περιεκτικότητα του αργύρου σε αυτό. Ως βάση εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται η ποσότητα ενός κιλού καθαρού αργύρου ανά τόνο υγρών στερέωσης για το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας ευθύνης του. Όταν η απαργύρωση πραγματοποιείται εκτός Υ.Μ. ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να τοποθετήσει κατάλληλους υποδοχείς με τις κατάλληλες σημάνσεις για τη συλλογή των υγρών εμφάνισης και στερέωσης (ανεξαρτήτου περιεκτικότητας αργύρου), από τα Ακτινολογικά Εργαστήρια του Νοσοκομείου. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο άμεσο ή έμμεσο η υγεία του ανθρώπου και να υπάρχει η διασφάλιση ότι οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες ή μέθοδοι δεν θα βλάψουν το περιβάλλον. Ο εξοπλισμός και η εγκατάσταση είναι υποχρέωση του αναδόχου. Η καλή λειτουργία όλης της εγκατάστασης και η συντήρηση αυτής είναι υποχρέωση του αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 11

12 Η παραλαβή των υγρών εμφάνισης και στερέωσης ανεξαρτήτου περιεκτικότητας αργύρου θα πραγματοποιείται παρουσία τριμελούς Επιτροπής του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα ανάλογα έγγραφα, βεβαιώσεις, παραστατικά για την τήρηση αρχείου και την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των υγρών στερέωσης θα διαθέτει ειδικά χαρτάκια ελέγχου αργύρου (test papers) ή οποιοδήποτε άλλο μέσο απαραίτητο για τον έλεγχο περιεκτικότητας του αργύρου στα υγρά στερέωσης. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί τακτικούς μηνιαίους ελέγχους για τυχόν βλάβες ή πληρότητα παρουσία των υπευθύνων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι θα πρέπει να καταγράφονται σε βιβλίο που θα το έχουν οι Υπεύθυνοι των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Για λόγους ασφαλείας οι κάδοι των απαργυρωτών θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εμφανιστηρίων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Η τριμελής Επιτροπή Εποπτείας του Νοσοκομείου θα πρέπει να αποτελείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, από έναν Χειριστή και ένα Τεχνικό. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει την τήρηση του απαραίτητου αρχείου που θα διατηρεί ο υπεύθυνος του κάθε τμήματος και εάν δεν υπάρχει θα φροντίζει για τη δημιουργία και τήρηση του. Επιπλέον και η τριμελής Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί μηνιαίες επισκέψεις στα σχετικά τμήματα και να ειδοποιεί τον Ανάδοχο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να απομακρύνει με δικό του εξοπλισμό και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση τα υπάρχοντα υγρά και να παραδώσει στο Νοσοκομείο την καθαρή ποσότητα αργύρου με την απαραίτητη πιστοποίηση. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια διαχείρισης επικίνδυνων υλικών και Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης καθώς και επεξεργασίας αργυρούχων αποβλήτων καθώς και ότι προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σχετικό με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων,όπως αυτά ορίζονται στη σχετική Εθνική Νομοθεσία, δηλαδή για απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και προσδιορίζονται με εξαψήφιους κωδικούς που φέρουν αστερίσκο. Έχοντας υπόψη τις ήδη παραγόμενες ποσότητες το 2013 και 2014, τα υγρά απόβλητα εμφάνισης και στερέωσης από τα ακτινολογικά εργαστήρια του Νοσοκομείου υπολογίζουμε περίπου σε λίτρα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΑΧΑΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 26/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΤΝ469078-Ξ24 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα