M.B.A. Tourism Management*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M.B.A. Tourism Management*"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M.B.A. Tourism Management* *(Hospitality, Travel and Leisure Industries) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάνατζμεντ Τουρισμού «Ένα μοναδικό Μ.Β.Α. Πρόγραμμα με επιπρόσθετες γνώσεις στο Μάνατζμεντ Τουρισμού» 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων 2.2 Προϋποθέσεις εγγραφής 2.3 Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 2.4 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών 4.2 Χρονικός προγραμματισμός μαθημάτων 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών 5.2 Διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

3 1. Εισαγωγή Το παρόν Ενημερωτικό Φυλλάδιο παρουσιάζει το πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Μάνατζμεντ Τουρισμού (ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ). Επισημαίνονται τα εξής: 1. Το ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ είναι διάρκειας τριών εξαμήνων για φοιτητές πλήρους απασχόλησης για σπουδές! 2. Το ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ απαιτεί τηνκαταβολή διδάκτρων. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Μάνατζμεντ Τουρισμού (ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)]. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονες διοικητικές/ επαγγελματικές γνώσεις. Η προαγωγή της έρευνας (οικονομική -επιχειρηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (και ιδιαίτερα των τουριστικών) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο βαθμό που ο τρόπος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ επηρεάζεται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ορισμένα χαρακτηριστικά του υπόκεινται σε αλλαγές, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του. 2. Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών 2.1 Διαδικασία υποβολήςαιτήσεων υποψηφίων Κάθε χρόνο δημοσιεύεται στον Τύπο σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους που προσδιορίζει: 1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίωνγια εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ 2. Τηνπροθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 3. Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών 2.2 Προϋποθέσεις εγγραφής Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω: 1. Έντυπη αίτηση 2. Αντίγραφο πτυχίου 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει) 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουντίτλους της αλλοδαπής 6. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας 7. Βιογραφικό Σημείωμα 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ 3

4 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή από τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. 2.3 Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί Στο ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου Ιδρύματος της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι Έλληνες πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. 2.4 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ). Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία είναι προκριματική, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων αξιολογεί αρχικά τους υποψήφιους και καλεί για συνέντευξη τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό από τους εισακτέους. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, πέραν αυτών που ορίζονται στο Ν.3685/2008 (άρθρο 4) είναι τα εξής: Βαθμός πρώτου πτυχίου με σταθμιστή 60% Αναγνωρισμένος σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος (εφ όσον υπάρχει) με σταθμιστή 10% Γνώση Αγγλικής γλώσσας με σταθμιστή 10% Συστατικές επιστολές με σταθμιστή 20% Τα μόρια από την πρώτη φάση αξιολόγησης για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης είναι μέχρι 100, με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 70%. Ο σχετικός κατάλογος των προκριθέντων στη πρώτη φάση προωθείται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ, η οποία τους ενημερώνει σχετικά και τους καλεί για προσωπική συνέντευξη, σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 4

5 Στη δεύτερη φάση η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων διενεργεί προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων υποψηφίων από την πρώτη φάση. Για τους υποψηφίους οι οποίοι εργάζονται, προϋπόθεση είναι η προσκόμιση εκπαιδευτικής άδειας ή γραπτής άδειας εργοδότου για μειωμένη απασχόληση με στόχο την ανελλιπή και αποτελεσματική φοίτηση του υποψηφίου. Η ομαλή φοίτηση και ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δυσχερής έως ανέφικτη για άτομα με οποιασδήποτε μορφής πλήρη επαγγελματική απασχόληση. Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω κριτήρια : Επικοινωνία Ωριμότητα Αποφασιστικότητα και διάθεση για μεταπτυχιακές σπουδές Προϋπηρεσία Γνώσεις σχετικές με το Αντικείμενο Σπουδών Τα μόρια για κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά είναι μέχρι 100 και ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής αξιολόγησης στην τελική βαθμολογία είναι ίσος προς 30%. Από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και στις δύο φάσεις (με σταθμιστές 70% για την πρώτη φάση και 30% για τη δεύτερη), καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και, ενδεχομένως, επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων του 1 ου εξαμήνου, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του 1 ου εξαμήνου. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ. Φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους (π.χ μη λήψη πτυχίου έως την εξεταστική του Σεπτεμβρίου) δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής (δηλαδή το ήμισυ των διδάκτρων του 1 ου εξαμήνου). 3. Δομή και περιεχόμενο προγράμματος σπουδών 1. Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ με έμφαση στις ανάγκες των ελληνικών, κυρίως, επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του ευρύτερου τουριστικού τομέα. 2. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα και αρχίζει τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο 5

6 μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος και να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Στο ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤόλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. 3. Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα, από αγγλική κυρίως βιβλιογραφία. 4. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του (και τη συγγραφή-υποβολή της διπλωματικής του εργασίας) εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (3 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης από το νόμο παράτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι 12 μήνες με απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς με πλούσια εμπειρία και γνώση των θεμάτων διοίκησης (με έμφαση στις υπηρεσίες και τον ευρύτερο Τουριστικό Τομέα). Το πρόγραμμα είναι, ενδεικτικά, το ακόλουθο: Προκαταρκτικά Μαθήματα Στοιχεία Στατιστικής Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αρχές Λογιστικής Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Διδάσκοντες Μ. Σφακιανάκης & Π. Μαραβελάκης Δ. Γεωργακέλλος Γ. Παπαναστασόπουλος Β. Πέκκα-Οικονόμου & X. Γκότσης Μαθήματα Μαθήματα Α Εξαμήνου Διδάσκοντες Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ι Διοίκηση Ταξιδιωτικών και Μεταφορικών Επιχ/σεων Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων Μάρκετινγκ Τουριστικών και Μεταφορικών Επιχ/σεων Χρηματοοικονομική Διοικητική Λογιστική Οικονομική για Διοίκηση Γ.Ζούνη Μ. Βασταρδής E.Σαμπράκος Εμμ. Κονδύλης Μ. Τσόγκας Ν. Τσαγκαράκης Ι. Πάγγειος Β. Πέκκα -Οικονόμου Μαθήματα Μαθήματα Β Εξαμήνου Διδάσκοντες Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ηγεσία - Σεμινάριο Ν. Γεωργόπουλος Εμμ. Κονδύλης 6

7 Έρευνα Μάρκετινγκ Οικονομοτεχνικές Μελέτες Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΙΙ Τουριστική Νομοθεσία Τουριστικές Επενδύσεις Ποιότητα σε Υπηρεσίες Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό Αθαν. Κουρεμένος Δ. Γεωργακέλλος Μ. Βασταρδής Αρ. Σινανιώτη Π. Αρτίκης Λ. Χυτήρης Μ. Σφακιανάκης Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας Γ Εξάμηνο 4. Λειτουργία προγράμματος σπουδών 4.1 Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για αριθμό απουσιών, ανεξαρτήτως λόγων-αιτιών, πέρα από το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ο φοιτητής θα υποχρεούται σε επανάληψη του μαθήματος εντός του αντίστοιχου επομένου εξαμήνου. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Η αναπλήρωση μαθήματος γίνεται εντός του ιδίου εξαμήνου, από τον ίδιο διδάσκοντα. 4.2 Χρονικός προγραμματισμός μαθημάτων Για τα μαθήματα όλων των εξαμήνων οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ομοιόμορφα στη διάρκεια του προβλεπόμενου χρόνου για το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά προτίμηση τις απογευματινές ώρες και με βάση την αρχή της συνέχειας των ωρών διδασκαλίας. 5. Υποχρεώσεις φοιτητών Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ-ΔΕΜΤ είναι υποχρεωμένοι: Να παρακολουθούν αδιαλείπτως τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να προσέρχονται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων. Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. Να προσέρχονται για τις προβλεπόμενες εξετάσεις εγκαίρως με το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας. 7

8 Να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόμενες και οριζόμενες ημερομηνίες (π.χ υποβολή δηλώσεων, καταβολή διδάκτρων). Να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος (πχ επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις). Η μη τήρηση των παραπάνω στο βαθμό που δυσχεραίνει την παρακολούθηση μαθημάτων και εξέταση σε αυτά, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχει καταβάλει μια εβδομάδα πριν την έναρξη (του εξαμήνου) τα προβλεπόμενο δίδακτρα. 5.1 Εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Στον τελικό βαθμό μπορεί να συνυπολογίζεται κατά την κρίση του διδάσκοντος με στάθμιση ο βαθμός σε ενδεχόμενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους φοιτητές εγγράφως με την έναρξη του μαθήματος. Η αξιολόγηση των επιδόσεων τους γίνεται με βαθμολογική κλίμακα, η οποία έχει ως εξής: 8,50-10 Άριστα 7-8,49 Λίαν Καλώς 5-6,99 Καλώς Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ένας μεταπτυχιακός φοιτητής επιτρέπεται να αποτύχει σε δύο το πολύ μαθήματα. Αποτυχία σε περισσότερα από δύο μαθήματα σε ένα εξάμηνο οδηγεί αυτομάτως στον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε μάθημα ή μη προσέλευσής του στις εξετάσεις, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης (σε χρόνο που καθορίζει ο διδάσκων-εξεταστής) στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όταν ο φοιτητής αποτύχει και δεύτερη φορά συγκροτείται ειδική τριμελής επιτροπή, η οποία καλεί τον φοιτητή σε ειδική εξέταση για την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων του στο συγκεκριμένο μάθημα ή για τον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα. Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λ.π., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ Διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 1 ου και 2 ου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στο Διευθυντή της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικό έντυπο με τον τίτλο/θέμα της διπλωματικής εργασίας και προτείνει επιβλέποντα καθηγητή (μετά 8

9 τη σύμφωνη γνώμη του). Η αποδοχή της προτάσεως για τη διπλωματική εργασία γίνεται από τον επιβλέποντα αρχικά και το Διευθυντή της Συντονιστικής Επιτροπής στη συνέχεια. Ο Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής (ένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι ερευνητής των βαθμίδων Α, Β, Γ, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) και υποβάλλει σχετική κατάσταση προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος. Η διπλωματική εργασία αρχίζει μετά το 2 ο Εξάμηνο σπουδών και παραδίδεται μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (τέλος 3 ου Εξαμήνου). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί τρίμηνη παράταση, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος. Ο φοιτητής υποβάλλει εκθέσεις προόδου, στον επιβλέποντα καθηγητή (ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι, οι προδιαγραφές και οι ημερομηνίες της έρευνας και εκπόνησης της διπλωματικής). Για τη δομή και τον τρόπο συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής ακολουθεί τον προτεινόμενο και ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής υποβάλλει από ένα αντίγραφο σε κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (μετά το εξώφυλλο) κάθε αντιγράφου ο φοιτητής δηλώνει υπεύθυνα ότι η εργασία του έχει εκπονηθεί από τον ίδιο και ότι αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια συνέρχεται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία και συμπεράσματα της εργασίας του. Η Εξεταστική Επιτροπή, αξιολογεί τη διπλωματική εργασία σύμφωνα με την κλίμακα που προβλέπεται για τα μαθήματα. Στη συνέχεια, συμπληρώνει ειδικό έντυπο-πρακτικό εξέτασης, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός αριθμητικώς και ολογράφως και το στέλνει στη Γραμματεία του ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ. Ο φοιτητής μετά την τελική έγκριση της διπλωματικής του εργασίας την υποβάλλει σε ηλεκτρονική (CD) και έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 6. Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος Εκτός από τη Γραμματεία του Τμήματος που επιλαμβάνεται των διαφόρων διοικητικών θεμάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, χορήγηση πτυχίων κ.λπ.) λειτουργεί και Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής διεκπεραιώνει θέματα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το πρόγραμμα σπουδών, τις επαφές με τις διάφορες εταιρίες/οργανισμούς, συνεργαζόμενα ιδρύματα κ.λπ. 7. Καταβολή διδάκτρων Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εφικτή μόνο με την καταβολή διδάκτρων κάθε εξάμηνο από τους μεταπτυχιακούς 9

10 φοιτητές. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος. 1. Το ύψος των διδάκτρων ανά εξάμηνο είναι ευρώ (Τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής). 2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι του προγράμματος ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων του 1 ου εξαμήνου, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του 1 ου εξαμήνου. 3. Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχει καταβάλει μια εβδομάδα πριν την έναρξη (του εξαμήνου) τα προβλεπόμενο δίδακτρα. 4. Η αδυναμία ή απροθυμία έγκαιρης τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων των φοιτητών, επιτρέπει στη Συντονιστική Επιτροπή την ακύρωση ή αναβολή μαθημάτων του προγράμματος, τον αποκλεισμό τους από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του Παν/μίου Πειραιώς. 8. Διεθνείς φοιτητές του MBA-Tourism Management Το πρόγραμμα έχει διεθνή απήχηση και προσελκύει μεταπτυχιακούς φοιτητές από διάφορες χώρες (όπως Ρωσία, Ρουμανία, Μεξικό κ.λπ.) οι οποίοι, συνήθως, σπουδάζουν με υποτροφία, όπως οι ακόλουθοι: Cynthia Luna-Aguilar Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de Mexico Public Accounting Μεξικό Alexei Chango Ακαδημία Οικονομίας ΓΚ.Β Πλεχάνοβ, Mόσχα Δίπλωμα Οικονομολόγου-Χρηματοοικονομικά Ρωσία Dorina Cobzaru Academia de Studii Economice, Moldova Diploma de Licenta: Μάνατζμεντ Μολδαβία Ina Lebedev Academia de Studii Economice, Moldova Diploma de Licenta: Μάνατζμεντ-Οικονομικά 10

11 Μολδαβία Boris Artur Nadcrinicinii Academia De Studii Economice, Moldova Diploma De Licenta: Οικονομικά Μολδαβία Roxana Lucia Stoicea Academia de Studii Economice, Bucuresti Diploma de Licenta: Διοίκηση Επιχειρήσεων Ρουμανία Angela Tsigaridis Universitatea Dunarea De Jos Galati Diploma de Licenta: Οικονομικά Ρουμανία 11

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα