FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/88/14 ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» κατά την συνεδρίασή του την 21η Νοεμβρίου 2012 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάσταση οικονομικής θέσης... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 4 Κατάσταση συνολικών εσόδων... 4 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας... 6 Κατάσταση ταμειακών ροών... 7 Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Δομή Ομίλου Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Λογιστικές Μέθοδοι Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Λοιπές Προβλέψεις Φόρος Εισοδήματος Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα πληρωτέα Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη Αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας δια το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας Σημαντικότερες μεταβολές στην κατάσταση Οικονομικής θέσης και Αποτελεσμάτων περιόδου Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

3 Κατάσταση οικονομικής θέσης O ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/ /12/2011 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα Πάγια Υπεραξία Άυλα περουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Κεφάλαια Aποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρίας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Κρατικές επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 3

4 Κατάσταση αποτελεσμάτων Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Σημ. 30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων (33.457) (29.943) (11.444) (10.220) (33.555) (29.901) (11.327) (10.094) Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.608) (1.529) (481) (461) (1.405) (1.302) (416) (402) Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (422) (375) (144) (123) (422) (375) (144) (123) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.044) (2.064) (717) (695) (1.923) (1.917) (675) (641) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης (11) (129) 0 (14) (10) (109) 0 (2) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (386) (319) (121) (124) (372) (316) (116) (123) Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 18 (70) 6 8 (21) 25 (25) 93 Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχ (34) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 5.7 (675) (702) (257) (197) (650) (693) (249) (189) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται σε : -Ιδιοκτήτες μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές 10 (11) 10 (11) Βασικά Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (Ευρώ ανά μετοχή) 5.9 0,2329 0,2339 0,0941 0,0598 0,2259 0,2419 0,0874 0,0655 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Κατάσταση συνολικών εσόδων Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Κέρδη μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού 44 (57) 21 (58) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (5) (37) (0) (9) (5) (37) (0) (9) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 39 (94) 21 (67) (5) (37) (0) (9) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Κατανέμονται σε : -Ιδιοκτήτες μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές 22 (27) 15 (25) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 4

5 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά Συναλλαγματ ικές διαφορές Αποτελέσματ ενοποίησης α εις νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίω ν Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (22) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (37) (42) (27) Διανεμηθέντα μερίσματα (9) (9) Μεταφορά σε Αποθεματικά (1.607) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1.233) (56) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (1.055) (1.055) 0 (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ (65) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (72) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (5) Διανεμηθέντα μερίσματα Μεταφορά σε Αποθεματικά (193) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.172) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.055) (1.055) 0 (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ (40) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 5

6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματ α εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (37) Διανεμηθέντα μερίσματα Μεταφορά σε Αποθεματικά (1.544) 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1.233) (56) 0 0 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (1.055) (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (5) Διανεμηθέντα μερίσματα Μεταφορά σε Αποθεματικά (193) 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.172) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.055) (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 6

7 Κατάσταση ταμειακών ροών Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές 28 (44) 26 (44) Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας (177) (141) (138) (160) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (427) (448) (427) (448) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (464) (676) (259) (705) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (3.207) (1.112) (3.142) (1.294) (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων(πλην τραπεζών) (1.325) (1.451) Μείον: Καταβεβλημένοι φόροι (329) (668) (302) (638) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργ ικές δραστηριότητες(α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (73) 0 (73) 0 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.142) (1.583) (2.142) (1.548) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β) (2.078) (1.486) (2.078) (1.425) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (1.473) (1.380) (1.415) (1.336) Επιστροφή κεφαλαίου (1.053) (1.054) (1.053) (1.054) Μερίσματα πληρωθέντα 0 (9) 0 0 Επιχορηγήσεις επενδύσεων Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) (2.050) (426) (2.192) (374) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (42) (207) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 13 (12) 0 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 7

8 Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1.Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών ειδών συσκευασίας προοριζόμενων κυρίως για την βιομηχανία τροφίμων, αλλά και για άλλες εξελιγμένες ειδικές εφαρμογές. Η Εταιρία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» δραστηριοποιείται συγκεκριμένα στην παραγωγή εύκαμπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας τα οποία απευθύνονται ευρέως σε πολλούς τομείς, o κυριότεροs από τους οποίους είναι ο κλάδος συσκευασίας τροφίμων. Η Εταιρία έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία στην παραγωγή films συσκευασίας πολλαπλών στοιβάδων, κατέχοντας στην Ελληνική αγορά κυρίαρχη θέση καθόσον ο ανταγωνισμός προέρχεται από περιορισμένο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η Εταιρία συστάθηκε αρχικά ως Ομόρρυθμη Εταιρία το 1979 στο Κορωπί Αττικής. Το 1988 από Ομόρρυθμη μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία στη σημερινή της μορφή, υπό την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», με βάση τον Ν. 1297/1972 και τον κ.ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. 11/ , τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Έχει την έδρα της (καταστατική και διοικητική) στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, στη θέση Τζήμα (Τ.Κ , τηλέφωνο ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 18563/06/Β/88/14. Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας ευρίσκονται στην θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής σε δύο ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικής εκτάσεως τ.μ. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι τ.μ. περίπου. Η Εταιρία από τις 19 Σεπτεμβρίου 1995 λειτουργεί και είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της, το οποίο της έχει χορηγηθεί από την εταιρία Βureau Veritas. Επίσης τον Απρίλιο του έτους 2003 η Εταιρία πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο υγιεινής, το British Retail Consortium (BRC). Το εν λόγω πρότυπο - πανευρωπαϊκής αναγνώρισης - εισάγει υψηλότατες απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας προϊόντος και ποιότητας. Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του (Κωδικός ΟΑΣΗΣ : ΦΛΕΞΟ) 2.Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 που καλύπτουν την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως και 30 η Σεπτεμβρίου 2012, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ καθώς και των θυγατρικών εταιριών FESCOPACK Sp.zo.o και FLEXOSYSTEMS Ltd Belgrade, στις οποίες η FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ ασκεί έλεγχο και με τις οποίες υφίσταται σχέση μητρικής-θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920. (Ο Όμιλος). Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκπεφρασμένες σε χιλιάδες ευρώ. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές στα αθροίσματα, των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων και 8

9 αναλύσεων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι εν λόγω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης H λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τα προβλεπόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Kατά συνέπεια η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων της παρουσιαζομένης περιόδου, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρίας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 3.Δομή Ομίλου Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω. Επωνυμία Έδρα Δραστηριότ ητα % Συμμετοχής 30/9/2012 % Συμμετοχής 30/9/2011 Είδος Συμμετοχής Σχέση που υπαγ όρευσε την ενοποίηση Έτος κτήσης Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Κορωπί- Αττικής Μητρική FESCOPACK Sp. zo.o FLEXOSYSTEMS LTD BELGRADE Malbork Πολωνίας Σερβία Παραγωγή Εύκαμπτη πλαστική συσκευασία 75,00 75,00 Άμεση Εμπορία Εύκαμπτη πλαστική συσκευασία 100,00 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής 2007 Το ποσοστό συμμετοχής 2010 Μέθοδος Ενοποίησης Καθαρής Θέσης ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΩΝ ΙΝΟVA ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Κορωπί- Αττικής Θήβα Παραγωγή Εύκαμπτη πλαστική συσκευασία 47,71 47,55 Άμεση 2001 Παραγωγή Άκαμπτη πλαστική συσκευασία 50,00 50,00 Άμεση

10 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συγγενούς εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ», αποφάσισε κατά την συνεδρίαση αυτής της αφενός μεν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ, με καταβολή μετρητών, αφετέρου δε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ. Η FLEXOPACK άσκησε το δικαίωμα προτίμησης που διαθέτει αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ενόψει της μη ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος από το σύνολο των μετόχων της εν λόγω εταιρείας το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία αυτή αυξήθηκε κατά τα ανωτέρω. Επίσης μετά τη μη συμμετοχή των λοιπών μετόχων της συγγενούς εταιρείας, η FLEXOPACK κάλυψε στο σύνολό του το εκδοθέν Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο. 3.1 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους. Η κίνηση των επενδύσεων αναλύεται ως εξής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2011 Υπόλοιπο έναρξης Αποκτήσεις επιχειρήσεων 0 0 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Υπόλοιπο λήξης Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Η κίνηση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/2011 Υπόλοιπο έναρξης Αύξηση κεφαλαίου στην ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ Μερίδιο κέρδους/ ζημίας (μετά φορολογίας) 39 (94) 0 0 Υπόλοιπο λήξης Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αποτιμώνται με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως, ενώ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 10

11 4. Πληροφόρηση κατά τομέα Επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς», και πιο συγκεκριμένα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του εν λόγω Προτύπου, οι δραστηριότητες του ομίλου παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Στις ανωτέρω προϋποθέσεις προβλέπεται ότι ο λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης : α) του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων», που στη περίπτωση του Ομίλου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και β) για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. ΟΜΙΛ ΟΣ 30/9/2012 ΕΛ Λ Α ΔΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ενδοομιλικές Απαλοιφές ΣΥΝΟΛΟ Eσοδα από εξωτερικούς πελάτες Στοιχεία Ενεργητικού (1.932) Αγορές Παγίων ΟΜΙΛ ΟΣ 30/9/2011 ΕΛ Λ Α ΔΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ενδοομιλικές Απαλοιφές ΣΥΝΟΛΟ Eσοδα από εξωτερικούς πελάτες Στοιχεία Ενεργητικού (1.690) Αγορές Παγίων

12 5.Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 5.1 Λογιστικές Μέθοδοι Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 5.3 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, ή των θυγατρικών της καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Ομίλου στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας έχουν ως εξής : Η Εταιρία στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, έχει εγγυηθεί προς πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της θυγατρικής πολωνικής Εταιρίας «Fescopack Sp. Z.o.o», για την ομαλή αποπληρωμή εκ μέρους της τελευταίας ποσού δανείου ύψους 250 χιλ. ευρώ περίπου. Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις H Εταιρεία εμπλέκεται σε ορισμένες δικαστικές διεκδικήσεις κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της, η πλειονότητα των οποίων αφορά σε διεκδίκηση της είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών της. Μεταξύ των διεκδικήσεων αυτών υφίστανται και ορισμένες αξιώσεις αποζημιώσεως που διατηρεί η Εταιρεία σε βάρος της ΔΕΗ, οι οποίες ευρίσκονται στο τελικό στάδιο διεκδικήσεώς τους, ενώ μεγάλο μέρος των απαιτήσεων αυτών έχουν επιδικασθεί αμετακλήτως και έχουν ήδη εισπραχθεί. Ο καθορισμός των ενδεχομένων απαιτήσεων της Εταιρείας σχετικά με τις εν λόγω δικαστικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη εκ προοιμίου διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες αναφορικά με τους νόμους και τους κανονισμούς και η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων μπορεί να διαφέρει από τις αρχικές εκτιμήσεις. Κατά το παρόν χρονικό στάδιο οι ενδεχόμενες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος της ΔΕΗ, το εκτιμώμενο ύψος των οποίων προσεγγίζει το ποσό των Ευρώ περίπου, είναι πιθανό να ευδοκιμήσουν, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορισθεί χρονικά το σημείο τελεσιδίκου ευδοκιμήσεως αυτών. 5.4 Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις Οι παγιοποιήσεις του εννεαμήνου 2012 ανήλθαν σε: Όμιλος : 2,125 εκατ. Ευρώ Εταιρία : 2,125 εκατ. Ευρώ 12

13 Οι παγιοποιήσεις του του εννεαμήνου 2011 ανήλθαν σε: Όμιλος : 1,583 εκατ. Ευρώ Εταιρία : 1,548 εκατ. Ευρώ Η αναπόσβεστη αξία των παγίων που εκποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από τον Όμιλο κατά το εννεάμηνο του 2012 είναι 4 χιλ. ευρώ και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση κέρδους 32 χιλ. ευρώ. 5.5 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική Εταιρία είναι οι χρήσεις 2008 έως και Οι σωρευτικά σχηματισμένες προβλέψεις έναντι του ενδεχόμενου επιβολής πρόσθετων φόρων κατά τον φορολογικό έλεγχο, ανέρχονται σε 138 χιλ. ευρώ και αφορούν την μητρική εταιρία. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Για την χρήση 2011 η FLEXOPACK AEBE και οι συγγενείς της εταιρίες INOVA Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ και ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε έχουν ενταχθεί στον φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 και από τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά που τους χορηγήθηκαν δεν προέκυψαν πρόσθετες επιβαρύνσεις. (Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη). Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι: FESCOPACK Sp. zo.o : FLEXOSYSTEMS Ltd Belgrade : INOVA Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ : ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε : Λοιπές Προβλέψεις Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σωρευτικά σχηματιστεί την 30/9/2012 ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε 142 χιλ. ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό 138 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και 4 χιλ. ευρώ αφορούν λοιπές προβλέψεις. 5.7 Φόρος Εισοδήματος Τα ποσά του φόρου εισοδήματος που επιβάρυναν την ενδιάμεση περίοδο αναλύονται ως εξής. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φόρος περιόδου Αναβαλλόμενος φόρος Σύνολο

14 Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας που ισχύει στη τρέχουσα χρήση και ο οποίος ανέρχεται σε 20%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την χρήση 2011 ανέρχονταν επίσης σε 20%. Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί με τις μη εκπιπτόμενες φορολογικά δαπάνες. 5.8 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2012 : Ομίλου 241 άτομα. Εταιρίας 215 άτομα. Απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2011 : Ομίλου 235 άτομα. Εταιρίας 210 άτομα. 5.9 Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Κέρδη μετά απο φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (1) Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (2) , , , , , , , ,024 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (1)/(2) 0,2329 0,2339 0,0941 0,0598 0,2259 0,2419 0,0874 0,0655 Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις Μερίσματα πληρωτέα Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις, την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012 ενέκρινε με την κατά νόμο αναγκαία πλειοψηφία (άνω του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης

15 5.11 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Σε θυγατρικές επιχειρήσεις Σε συγγενείς επιχειρήσεις Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Από θυγατρικές επιχειρήσεις Από συγγενείς επιχειρήσεις Έσοδα από μερίσματα Από θυγατρικές επιχειρήσεις Από συγγενείς επιχειρήσεις Απαιτήσεις Από θυγατρικές επιχειρήσεις Από συγγενείς επιχειρήσεις Υποχρεώσεις Σε θυγατρικές επιχειρήσεις Σε συγγενείς επιχειρήσεις Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Οι συναλλαγές της εταιρείας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τις θυγατρικές της έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους). 15

16 5.12 Αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας δια το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 20η Απριλίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: α) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,40 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι από 0,52 Ευρώ σε 0,62 Ευρώ. β) Ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,62 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών ( ,72), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,53 Ευρώ εκάστης. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-2972/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της, της 23ης Μαΐου 2012 για την ταυτόχρονη αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) ορίστηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 31η Μαΐου 2012 (ημερομηνία αποκοπής η 29η Μαΐου 2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,09 Ευρώ ανά μετοχή) ορίστηκε η 7η Ιουνίου Σημαντικότερες μεταβολές στην κατάσταση Οικονομικής θέσης και Αποτελεσμάτων περιόδου Παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη των μεγεθών και επιδόσεων της Εταιρείας και του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του Α. Τα κυριότερα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων, έχουν ως εξής. 16

17 ΟΜΙΛΟΣ Διαφορά Δ% Κύκλος εργασιών ,75% Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης (854) -64,73% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ,39% Κέρδη προ φόρων (17) -0,48% Κέρδη μετά από φόρους ,37% Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (12) -0,42% ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διαφορά Δ% Κύκλος εργασιών ,35% Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης (838) -63,01% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (15) -0,26% Κέρδη προ φόρων (231) -6,54% Κέρδη μετά από φόρους (187) -6,60% Β. Σημαντικότερες μεταβολές στην κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 30/9/2012 και στην κατάσταση Οικονομικής θέσης της 30/9/2012. Οι σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων προέρχονται κυρίως από την μητρική Εταιρία και έχουν ως εξής. 1. H αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 11,75% (και 12,35% σε εταιρικό επίπεδο) σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης στην διεθνή αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρία. 2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με την συγκρισιμότητα των κερδών του εννεαμήνου 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. α) Τα ενοποιημένα «άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» παρουσίασαν μείωση 854 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε 465 χιλ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι το εννεάμηνο του 2011 η Εταιρεία είχε εισπράξει έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο (επιδικασθείσα αποζημίωση) ύψους 509 χιλ. ευρώ. β) Μη συνυπολογιζομένου του ανωτέρω εκτεθέντος έκτακτου εσόδου 509 χιλ. ευρώ που ενίσχυσε τα κέρδη του εννεαμήνου του 2011, η ποσοστιαία αύξηση των μετά φόρων κερδών σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 17,96% και σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχετο σε 9,07%. Περαιτέρω, μη συνυπολογιζομένου του ως άνω έκτακτου εσόδου, σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζουν άνοδο 10,33% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) άνοδο 16,84%, ενώ σε εταιρικό επίπεδο η άνοδος EBITDA ανέρχεται σε 9,75% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 9,21%. 3. Η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 2,564 εκατ. Ευρώ, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων. 4. Η αύξηση του λογαριασμού «προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» κατά 4,000 εκατ. Ευρώ, οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση μεγαλύτερων αγορών πρώτων υλών, λόγω της ανόδου των πωλήσεων. 17

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα