FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/88/14 ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» κατά την συνεδρίασή του την 21η Νοεμβρίου 2012 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάσταση οικονομικής θέσης... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 4 Κατάσταση συνολικών εσόδων... 4 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας... 6 Κατάσταση ταμειακών ροών... 7 Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Δομή Ομίλου Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Λογιστικές Μέθοδοι Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Λοιπές Προβλέψεις Φόρος Εισοδήματος Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα πληρωτέα Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη Αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας δια το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας Σημαντικότερες μεταβολές στην κατάσταση Οικονομικής θέσης και Αποτελεσμάτων περιόδου Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

3 Κατάσταση οικονομικής θέσης O ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/ /12/2011 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα Πάγια Υπεραξία Άυλα περουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Κεφάλαια Aποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρίας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Κρατικές επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 3

4 Κατάσταση αποτελεσμάτων Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Σημ. 30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων (33.457) (29.943) (11.444) (10.220) (33.555) (29.901) (11.327) (10.094) Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.608) (1.529) (481) (461) (1.405) (1.302) (416) (402) Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (422) (375) (144) (123) (422) (375) (144) (123) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.044) (2.064) (717) (695) (1.923) (1.917) (675) (641) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης (11) (129) 0 (14) (10) (109) 0 (2) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (386) (319) (121) (124) (372) (316) (116) (123) Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 18 (70) 6 8 (21) 25 (25) 93 Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχ (34) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 5.7 (675) (702) (257) (197) (650) (693) (249) (189) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται σε : -Ιδιοκτήτες μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές 10 (11) 10 (11) Βασικά Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (Ευρώ ανά μετοχή) 5.9 0,2329 0,2339 0,0941 0,0598 0,2259 0,2419 0,0874 0,0655 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Κατάσταση συνολικών εσόδων Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Κέρδη μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού 44 (57) 21 (58) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (5) (37) (0) (9) (5) (37) (0) (9) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 39 (94) 21 (67) (5) (37) (0) (9) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Κατανέμονται σε : -Ιδιοκτήτες μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές 22 (27) 15 (25) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 4

5 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά Συναλλαγματ ικές διαφορές Αποτελέσματ ενοποίησης α εις νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίω ν Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (22) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (37) (42) (27) Διανεμηθέντα μερίσματα (9) (9) Μεταφορά σε Αποθεματικά (1.607) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1.233) (56) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (1.055) (1.055) 0 (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ (65) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (72) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (5) Διανεμηθέντα μερίσματα Μεταφορά σε Αποθεματικά (193) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.172) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.055) (1.055) 0 (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ (40) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 5

6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματ α εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (37) Διανεμηθέντα μερίσματα Μεταφορά σε Αποθεματικά (1.544) 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1.233) (56) 0 0 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (1.055) (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (5) Διανεμηθέντα μερίσματα Μεταφορά σε Αποθεματικά (193) 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.172) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.5.12) (1.055) (1.055) Υπόλοιπο τέλους 30/9/ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 6

7 Κατάσταση ταμειακών ροών Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές 28 (44) 26 (44) Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας (177) (141) (138) (160) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (427) (448) (427) (448) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (464) (676) (259) (705) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (3.207) (1.112) (3.142) (1.294) (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων(πλην τραπεζών) (1.325) (1.451) Μείον: Καταβεβλημένοι φόροι (329) (668) (302) (638) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργ ικές δραστηριότητες(α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (73) 0 (73) 0 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.142) (1.583) (2.142) (1.548) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β) (2.078) (1.486) (2.078) (1.425) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (1.473) (1.380) (1.415) (1.336) Επιστροφή κεφαλαίου (1.053) (1.054) (1.053) (1.054) Μερίσματα πληρωθέντα 0 (9) 0 0 Επιχορηγήσεις επενδύσεων Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) (2.050) (426) (2.192) (374) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (42) (207) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 13 (12) 0 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 7

8 Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1.Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών ειδών συσκευασίας προοριζόμενων κυρίως για την βιομηχανία τροφίμων, αλλά και για άλλες εξελιγμένες ειδικές εφαρμογές. Η Εταιρία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» δραστηριοποιείται συγκεκριμένα στην παραγωγή εύκαμπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας τα οποία απευθύνονται ευρέως σε πολλούς τομείς, o κυριότεροs από τους οποίους είναι ο κλάδος συσκευασίας τροφίμων. Η Εταιρία έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία στην παραγωγή films συσκευασίας πολλαπλών στοιβάδων, κατέχοντας στην Ελληνική αγορά κυρίαρχη θέση καθόσον ο ανταγωνισμός προέρχεται από περιορισμένο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η Εταιρία συστάθηκε αρχικά ως Ομόρρυθμη Εταιρία το 1979 στο Κορωπί Αττικής. Το 1988 από Ομόρρυθμη μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία στη σημερινή της μορφή, υπό την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», με βάση τον Ν. 1297/1972 και τον κ.ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. 11/ , τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Έχει την έδρα της (καταστατική και διοικητική) στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, στη θέση Τζήμα (Τ.Κ , τηλέφωνο ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 18563/06/Β/88/14. Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας ευρίσκονται στην θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής σε δύο ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικής εκτάσεως τ.μ. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι τ.μ. περίπου. Η Εταιρία από τις 19 Σεπτεμβρίου 1995 λειτουργεί και είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της, το οποίο της έχει χορηγηθεί από την εταιρία Βureau Veritas. Επίσης τον Απρίλιο του έτους 2003 η Εταιρία πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο υγιεινής, το British Retail Consortium (BRC). Το εν λόγω πρότυπο - πανευρωπαϊκής αναγνώρισης - εισάγει υψηλότατες απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας προϊόντος και ποιότητας. Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του (Κωδικός ΟΑΣΗΣ : ΦΛΕΞΟ) 2.Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 που καλύπτουν την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως και 30 η Σεπτεμβρίου 2012, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ καθώς και των θυγατρικών εταιριών FESCOPACK Sp.zo.o και FLEXOSYSTEMS Ltd Belgrade, στις οποίες η FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ ασκεί έλεγχο και με τις οποίες υφίσταται σχέση μητρικής-θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920. (Ο Όμιλος). Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκπεφρασμένες σε χιλιάδες ευρώ. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές στα αθροίσματα, των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων και 8

9 αναλύσεων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι εν λόγω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης H λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τα προβλεπόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Kατά συνέπεια η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων της παρουσιαζομένης περιόδου, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρίας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 3.Δομή Ομίλου Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω. Επωνυμία Έδρα Δραστηριότ ητα % Συμμετοχής 30/9/2012 % Συμμετοχής 30/9/2011 Είδος Συμμετοχής Σχέση που υπαγ όρευσε την ενοποίηση Έτος κτήσης Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Κορωπί- Αττικής Μητρική FESCOPACK Sp. zo.o FLEXOSYSTEMS LTD BELGRADE Malbork Πολωνίας Σερβία Παραγωγή Εύκαμπτη πλαστική συσκευασία 75,00 75,00 Άμεση Εμπορία Εύκαμπτη πλαστική συσκευασία 100,00 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής 2007 Το ποσοστό συμμετοχής 2010 Μέθοδος Ενοποίησης Καθαρής Θέσης ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΩΝ ΙΝΟVA ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Κορωπί- Αττικής Θήβα Παραγωγή Εύκαμπτη πλαστική συσκευασία 47,71 47,55 Άμεση 2001 Παραγωγή Άκαμπτη πλαστική συσκευασία 50,00 50,00 Άμεση

10 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συγγενούς εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ», αποφάσισε κατά την συνεδρίαση αυτής της αφενός μεν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ, με καταβολή μετρητών, αφετέρου δε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ. Η FLEXOPACK άσκησε το δικαίωμα προτίμησης που διαθέτει αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ενόψει της μη ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος από το σύνολο των μετόχων της εν λόγω εταιρείας το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία αυτή αυξήθηκε κατά τα ανωτέρω. Επίσης μετά τη μη συμμετοχή των λοιπών μετόχων της συγγενούς εταιρείας, η FLEXOPACK κάλυψε στο σύνολό του το εκδοθέν Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο. 3.1 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους. Η κίνηση των επενδύσεων αναλύεται ως εξής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2011 Υπόλοιπο έναρξης Αποκτήσεις επιχειρήσεων 0 0 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Υπόλοιπο λήξης Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Η κίνηση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/2011 Υπόλοιπο έναρξης Αύξηση κεφαλαίου στην ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ Μερίδιο κέρδους/ ζημίας (μετά φορολογίας) 39 (94) 0 0 Υπόλοιπο λήξης Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αποτιμώνται με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως, ενώ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 10

11 4. Πληροφόρηση κατά τομέα Επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς», και πιο συγκεκριμένα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του εν λόγω Προτύπου, οι δραστηριότητες του ομίλου παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Στις ανωτέρω προϋποθέσεις προβλέπεται ότι ο λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης : α) του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων», που στη περίπτωση του Ομίλου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και β) για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. ΟΜΙΛ ΟΣ 30/9/2012 ΕΛ Λ Α ΔΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ενδοομιλικές Απαλοιφές ΣΥΝΟΛΟ Eσοδα από εξωτερικούς πελάτες Στοιχεία Ενεργητικού (1.932) Αγορές Παγίων ΟΜΙΛ ΟΣ 30/9/2011 ΕΛ Λ Α ΔΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ενδοομιλικές Απαλοιφές ΣΥΝΟΛΟ Eσοδα από εξωτερικούς πελάτες Στοιχεία Ενεργητικού (1.690) Αγορές Παγίων

12 5.Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 5.1 Λογιστικές Μέθοδοι Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 5.3 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, ή των θυγατρικών της καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Ομίλου στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας έχουν ως εξής : Η Εταιρία στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, έχει εγγυηθεί προς πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της θυγατρικής πολωνικής Εταιρίας «Fescopack Sp. Z.o.o», για την ομαλή αποπληρωμή εκ μέρους της τελευταίας ποσού δανείου ύψους 250 χιλ. ευρώ περίπου. Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις H Εταιρεία εμπλέκεται σε ορισμένες δικαστικές διεκδικήσεις κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της, η πλειονότητα των οποίων αφορά σε διεκδίκηση της είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών της. Μεταξύ των διεκδικήσεων αυτών υφίστανται και ορισμένες αξιώσεις αποζημιώσεως που διατηρεί η Εταιρεία σε βάρος της ΔΕΗ, οι οποίες ευρίσκονται στο τελικό στάδιο διεκδικήσεώς τους, ενώ μεγάλο μέρος των απαιτήσεων αυτών έχουν επιδικασθεί αμετακλήτως και έχουν ήδη εισπραχθεί. Ο καθορισμός των ενδεχομένων απαιτήσεων της Εταιρείας σχετικά με τις εν λόγω δικαστικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη εκ προοιμίου διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες αναφορικά με τους νόμους και τους κανονισμούς και η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων μπορεί να διαφέρει από τις αρχικές εκτιμήσεις. Κατά το παρόν χρονικό στάδιο οι ενδεχόμενες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος της ΔΕΗ, το εκτιμώμενο ύψος των οποίων προσεγγίζει το ποσό των Ευρώ περίπου, είναι πιθανό να ευδοκιμήσουν, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορισθεί χρονικά το σημείο τελεσιδίκου ευδοκιμήσεως αυτών. 5.4 Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις Οι παγιοποιήσεις του εννεαμήνου 2012 ανήλθαν σε: Όμιλος : 2,125 εκατ. Ευρώ Εταιρία : 2,125 εκατ. Ευρώ 12

13 Οι παγιοποιήσεις του του εννεαμήνου 2011 ανήλθαν σε: Όμιλος : 1,583 εκατ. Ευρώ Εταιρία : 1,548 εκατ. Ευρώ Η αναπόσβεστη αξία των παγίων που εκποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από τον Όμιλο κατά το εννεάμηνο του 2012 είναι 4 χιλ. ευρώ και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση κέρδους 32 χιλ. ευρώ. 5.5 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική Εταιρία είναι οι χρήσεις 2008 έως και Οι σωρευτικά σχηματισμένες προβλέψεις έναντι του ενδεχόμενου επιβολής πρόσθετων φόρων κατά τον φορολογικό έλεγχο, ανέρχονται σε 138 χιλ. ευρώ και αφορούν την μητρική εταιρία. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Για την χρήση 2011 η FLEXOPACK AEBE και οι συγγενείς της εταιρίες INOVA Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ και ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε έχουν ενταχθεί στον φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 και από τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά που τους χορηγήθηκαν δεν προέκυψαν πρόσθετες επιβαρύνσεις. (Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη). Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι: FESCOPACK Sp. zo.o : FLEXOSYSTEMS Ltd Belgrade : INOVA Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ : ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε : Λοιπές Προβλέψεις Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σωρευτικά σχηματιστεί την 30/9/2012 ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε 142 χιλ. ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό 138 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και 4 χιλ. ευρώ αφορούν λοιπές προβλέψεις. 5.7 Φόρος Εισοδήματος Τα ποσά του φόρου εισοδήματος που επιβάρυναν την ενδιάμεση περίοδο αναλύονται ως εξής. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φόρος περιόδου Αναβαλλόμενος φόρος Σύνολο

14 Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας που ισχύει στη τρέχουσα χρήση και ο οποίος ανέρχεται σε 20%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την χρήση 2011 ανέρχονταν επίσης σε 20%. Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί με τις μη εκπιπτόμενες φορολογικά δαπάνες. 5.8 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2012 : Ομίλου 241 άτομα. Εταιρίας 215 άτομα. Απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2011 : Ομίλου 235 άτομα. Εταιρίας 210 άτομα. 5.9 Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Κέρδη μετά απο φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (1) Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (2) , , , , , , , ,024 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (1)/(2) 0,2329 0,2339 0,0941 0,0598 0,2259 0,2419 0,0874 0,0655 Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις Μερίσματα πληρωτέα Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις, την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012 ενέκρινε με την κατά νόμο αναγκαία πλειοψηφία (άνω του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης

15 5.11 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Σε θυγατρικές επιχειρήσεις Σε συγγενείς επιχειρήσεις Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Από θυγατρικές επιχειρήσεις Από συγγενείς επιχειρήσεις Έσοδα από μερίσματα Από θυγατρικές επιχειρήσεις Από συγγενείς επιχειρήσεις Απαιτήσεις Από θυγατρικές επιχειρήσεις Από συγγενείς επιχειρήσεις Υποχρεώσεις Σε θυγατρικές επιχειρήσεις Σε συγγενείς επιχειρήσεις Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Οι συναλλαγές της εταιρείας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τις θυγατρικές της έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους). 15

16 5.12 Αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας δια το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 20η Απριλίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: α) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,40 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι από 0,52 Ευρώ σε 0,62 Ευρώ. β) Ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,62 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών ( ,72), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,53 Ευρώ εκάστης. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-2972/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της, της 23ης Μαΐου 2012 για την ταυτόχρονη αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) ορίστηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 31η Μαΐου 2012 (ημερομηνία αποκοπής η 29η Μαΐου 2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,09 Ευρώ ανά μετοχή) ορίστηκε η 7η Ιουνίου Σημαντικότερες μεταβολές στην κατάσταση Οικονομικής θέσης και Αποτελεσμάτων περιόδου Παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη των μεγεθών και επιδόσεων της Εταιρείας και του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του Α. Τα κυριότερα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων, έχουν ως εξής. 16

17 ΟΜΙΛΟΣ Διαφορά Δ% Κύκλος εργασιών ,75% Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης (854) -64,73% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ,39% Κέρδη προ φόρων (17) -0,48% Κέρδη μετά από φόρους ,37% Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (12) -0,42% ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διαφορά Δ% Κύκλος εργασιών ,35% Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης (838) -63,01% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (15) -0,26% Κέρδη προ φόρων (231) -6,54% Κέρδη μετά από φόρους (187) -6,60% Β. Σημαντικότερες μεταβολές στην κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 30/9/2012 και στην κατάσταση Οικονομικής θέσης της 30/9/2012. Οι σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων προέρχονται κυρίως από την μητρική Εταιρία και έχουν ως εξής. 1. H αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 11,75% (και 12,35% σε εταιρικό επίπεδο) σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης στην διεθνή αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρία. 2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με την συγκρισιμότητα των κερδών του εννεαμήνου 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. α) Τα ενοποιημένα «άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» παρουσίασαν μείωση 854 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε 465 χιλ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι το εννεάμηνο του 2011 η Εταιρεία είχε εισπράξει έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο (επιδικασθείσα αποζημίωση) ύψους 509 χιλ. ευρώ. β) Μη συνυπολογιζομένου του ανωτέρω εκτεθέντος έκτακτου εσόδου 509 χιλ. ευρώ που ενίσχυσε τα κέρδη του εννεαμήνου του 2011, η ποσοστιαία αύξηση των μετά φόρων κερδών σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 17,96% και σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχετο σε 9,07%. Περαιτέρω, μη συνυπολογιζομένου του ως άνω έκτακτου εσόδου, σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζουν άνοδο 10,33% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) άνοδο 16,84%, ενώ σε εταιρικό επίπεδο η άνοδος EBITDA ανέρχεται σε 9,75% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 9,21%. 3. Η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 2,564 εκατ. Ευρώ, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων. 4. Η αύξηση του λογαριασμού «προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» κατά 4,000 εκατ. Ευρώ, οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση μεγαλύτερων αγορών πρώτων υλών, λόγω της ανόδου των πωλήσεων. 17

18 5.14 Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς Δεν υπάρχουν άλλα πλην των ανωτέρω εκτεθέντων, σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα της περιόδου αναφοράς. Κορωπί 21/11/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Σ.ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ/ΑΕ ΑΔΤ/Σ ΑΔΤ/Χ Α.Μ.3544/99 18

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 www.edrasis.gr ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιόδου 01.01.2012 Οι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα