Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ"

Transcript

1 Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.06a40/2014/m007 Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο του Γραφείου Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ - 1 -

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ. 06A40/2014/M007 Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο του Γραφείου Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο υπογεγραμμένος (Οι υπογεγραμμένοι) : Εκπροσωπούντες εγκύρως τον προσφέροντα : Εδρεύοντα / Κατοικούντα εν : Υπό την ιδιότητά μου (μας) ως : - έχοντας λάβει γνώση των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και έχοντας επισκεφθεί τους χώρους - έχοντας λάβει γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων και των μνημονευομένων σε αυτήν εγγράφων - αναλαμβάνω (αναλαμβάνουμε) ανεπιφύλακτα, βάσει των οριζομένων στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, να εκτελέσουμε το ακόλουθο έργο: συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο του Γραφείου Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα, μέσω της αντικατάστασης του συστήματος παραγωγής ψύξης και θερμότητας, των συσκευών διάχυσης της ψύξης και της θερμότητας, και της διανομής - η ούτω υποβληθείσα προσφορά με (μας) δεσμεύει μόνον εφόσον η αποδοχή της μου (μας) κοινοποιηθεί εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών

3 ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Αναλαμβάνω (Αναλαμβάνουμε) την εκτέλεση του έργου που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης βάσει των διατάξεων της σύμβασης και της συνημμένης σε αυτήν συγγραφής υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ Η προσφορά τιμών είναι εκπεφρασμένη σε ευρώ (EUR). Τα τιμολόγια θα εκδίδονται σε αυτό το νόμισμα. Οι τιμές θα αναγράφονται άνευ ΦΠΑ Το συνολικό ποσόν των εργασιών ανέρχεται σε: EUR βάσει του γενικού συνόλου του ανακεφαλαιωτικού δελτίου τιμών. Η τιμή είναι σταθερή και μη αναθεωρήσιμη Ανάλυση της τιμής Έλαβα (Ελάβαμε) γνώση των λεπτομερών δελτίων και του ανακεφαλαιωτικού δελτίου. Τα λεπτομερή δελτία και το ανακεφαλαιωτικό δελτίο θα επισυναφθούν ως παραρτήματα στο παρόν έγγραφο. Τα λεπτομερή και ανακεφαλαιωτικά δελτία τιμών αναγράφουν τις ποσότητες και τις τιμές που προσφέρονται για την εκτέλεση του έργου που καθορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων, στο τεύχος διοικητικών υποχρεώσεων και στις τεχνικές προδιαγραφές. Αναλαμβάνω (Αναλαμβάνουμε) τον έλεγχο των δηλουμένων ποσοτήτων και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση διαπιστωμένης ασυμφωνίας. Οι τυχόν διορθώσεις, κενά και προσθήκες θα αναγράφονται ευκρινώς σε φύλλο που θα επισυναφθεί εν παραρτήματι Πληρωμές Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξοφλήσει τα οφειλόμενα δυνάμει της παρούσας σύμβασης ποσά εμβάζοντάς τα στον ακόλουθο λογαριασμό που αναγράφεται στο εν παραρτήματι πληροφοριακό δελτίο : Συνετάγη σε ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ μονογραφημένο σε κάθε σελίδα στ.. στις - 3 -

4 ιδιόχειρη μνεία «ανέγνωσα και αποδέχομαι, ισχύει ως προσφορά και δέσμευση» Σφραγίδα του προσφέροντος Όνομα(Ονόματα) Υπογραφή(Υπογραφές) Παράρτημα υποχρεωτικό Παράρτημα I.: Παράρτημα II. Δελτίο τραπεζικών στοιχείων, υπογεγραμμένο Δελτία τιμών, συμπληρωμένα, μονογραφημένα και υπογεγραμμένα - 4 -

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ : οφείλετε υποχρεωτικά να υπογράψετε το παρόν έγγραφο δίπλα από το πεδίο που προβλέπεται για τη σφραγίδα της τράπεζας. Εάν επισυνάψετε αντίγραφο πρόσφατου αποσπάσματος του τραπεζικού λογαριασμού, δεν χρειάζεται να επικυρωθεί το δελτίο τραπεζικών στοιχείων από την τράπεζά σας

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Οι τιμές του κατωτέρω δελτίου περιλαμβάνουν κάθε προμήθεια και παροχή, δηλαδή: Παράδοση, εγκατάσταση, ρύθμιση, ζυγοστάθμιση, προγραμματισμό, παραμετροποίηση, ηλεκτρική καλωδίωση, προσαρμογή περιβλημάτων και σωληνώσεων, δοκιμές και κάθε προμήθεια και παροχή σύμφωνη προς τους κανόνες της τέχνης που τυχόν δεν απαριθμούνται. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μονά δα Ποσότη τα PU άνευ φόρου PT άνευ φόρου 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ 1.1 Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Αναστρέψιμη αντλία θερμότητας, αέρος-ύδατος, ονομαστική ψυκτική ισχύς 183 kw, ονομαστική θερμική ισχύς 199 kw. 1.2 Πρωτογενής διανομή και συνοδευτικές διανομές Συλλέκτες Συλλέκτης αποτελούμενος από χαλύβδινο μαύρο σωλήνα τεντωμένο χωρίς οξυγονοκόλληση διαμέτρου DN 250 mm, με 1 σύνδεση εισόδου και 5 συνδέσεις εξόδου διαμέτρου DN 40. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά εξαρτήματα και Κύκλωμα και αντλίες a b c Φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση (GB-05), παροχή 7,8 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 11 bars. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά εξαρτήματα και Φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση (GB-04), παροχή 24 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 1 bar. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά εξαρτήματα και Φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία τριών ταχυτήτων με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση (GB-03), παροχή 20 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 0,88 bar. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά εξαρτήματα και d e Φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση (GB-02), παροχή 17,5 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 0,57 bar. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά εξαρτήματα και Φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση (GB-01), παροχή 17,2 m3/h και μέγιστο ύψος άντλησης 0,275 bar. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά εξαρτήματα και Βαλβίδες και εξαρτήματα - 6 -

7 Βαλβίδα πεταλούδα από ελατό χυτοσίδηρο, DN 50 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα πεταλούδα από ελατό χυτοσίδηρο, DN 65 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα πεταλούδα από ελατό χυτοσίδηρο, DN 80 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα πεταλούδα από ελατό χυτοσίδηρο, DN 100 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα εξισορρόπησης, DN 40mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα εξισορρόπησης DN 50 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα εξισορρόπησης DN 65 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα εξισορρόπησης DN 80 mm, περιλαμβάνεται η Βαλβίδα εξισορρόπησης DN 100 mm, περιλαμβάνεται η U 3 U 6 U 6 Κένωση, περιλαμβάνεται η U 5 Φίλτρα DN 50 με σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα PN 16 Φίλτρα DN 65 με σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα PN 16 Φίλτρα DN 80 με σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα PN 16 Μανόμετρο 4 Θερμόμετρο και a b c d e Χαλύβδινος σωλήνας και μόνωση σωληνώσεων ψυγμένου ύδατος και συνοδευτικά εξαρτήματα Σωληνώσεις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος κλιματισμού αποτελούμενες από χαλύβδινους μαύρους σωλήνες τεντωμένους χωρίς οξυγονοκόλληση διαμέτρου κατώτερης των 2" DN 50 mm, περιλαμβάνεται η Σωληνώσεις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος κλιματισμού αποτελούμενες από χαλύβδινους μαύρους σωλήνες τεντωμένους χωρίς οξυγονοκόλληση διαμέτρου 2" DN 50 mm, περιλαμβάνεται η Σωληνώσεις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος κλιματισμού αποτελούμενες από χαλύβδινους μαύρους σωλήνες τεντωμένους χωρίς οξυγονοκόλληση διαμέτρου 2 1/2" DN 65, περιλαμβάνεται η Σωληνώσεις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος κλιματισμού αποτελούμενες από χαλύβδινους μαύρους σωλήνες τεντωμένους χωρίς οξυγονοκόλληση διαμέτρου 3" DN 80 mm, περιλαμβάνεται η Σωληνώσεις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος κλιματισμού αποτελούμενες από χαλύβδινους μαύρους σωλήνες τεντωμένους χωρίς οξυγονοκόλληση διαμέτρου 4" DN 100 mm, περιλαμβάνεται η Διάφορα εξαρτήματα a Kit πλήρωσης, περιλαμβάνεται η Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 80 λίτρων, b περιλαμβάνεται η Σύστημα θερμαινόμενου καλωδίου για σωληνώσεις c εξωτερικού χώρου με θερμοστάτη στους 5ºC και ενσωματωμένη ηλεκτρική πρίζα. 1.3 Μονάδες fun coil Μονάδα fun coil σε ψευδοροφή - 7 -

8 a Οριζόντια χωρίς επένδυση μονάδα fun coil (FC-02), Τύποι : U 3 b Οριζόντια χωρίς επένδυση μονάδα fun coil (FC-04),. Τύποι : U 4 c Οριζόντια χωρίς επένδυση μονάδα fun coil (FC-08), U Εμφανής μονάδα fun coil Κάθετη μονάδα fun coil με επένδυση (FC-10), a Εξωτερική μονάδα fun coil Κάθετη μονάδα fun coil χωρίς επένδυση (FC-01), περιλαμβάνονται εξαρτήματα a b c d e Κάθετη μονάδα fun coil χωρίς επένδυση (FC-01), περιλαμβάνονται εξαρτήματαventilo-convecteur vertical non carrossé (FC-03), accessoires inclus. Κάθετη μονάδα fun coil χωρίς επένδυση (FC-05), Κάθετη μονάδα fun coil χωρίς επένδυση (FC-06), Κάθετη μονάδα fun coil χωρίς επένδυση (FC-09), U U 5-8 -

9 f Οριζόντια μονάδα fun coil χωρίς επένδυση (FC-11), περιλαμβάνονται εξαρτήματαventilo-convecteur horizontal non carrossé (FC-11), accessoires inclus. ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 3 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πίνακας ηλεκτρικού CL στη στέγη - αντλία θερμότητας/εξαρτήματα - κανάλια καλωδίων χωρίς αλογόνα και κανάλια καλωδίων από γαλβανισμένο χάλυβα. 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 3.1 Ηχομονωτικά πάνελ 3.2 Χάλυβας για τις βάσεις ασφαλείας 3.3 Χώρος τεχνικού εξοπλισμού 4 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των υφισταμένων εγκαταστάσεων κλιματισμού. ΣΥΝΟΛΟ 4 5 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 5.1 Θέση σε λειτουργία 5.2 Φάκελοι As-built ΣΥΝΟΛΟ 5-9 -

10 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Συνολική τιμή άνευ φόρου ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ / ΨΥΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 4 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Το παρόν έγγραφο περιγράφει περιληπτικά την κάθε θέση. Οι λεπτομέρειες της κάθε θέσης βρίσκονται στη συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές (S.T.). Όπου : Pos = Θέση FFT = Κατ αποκοπήν U = Μοναδιαίο PU = Μοναδιαία τιμή PT = Συνολική τιμή

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.06a40/2014/m007

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής θερμότητας και ψύξης στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής θερμότητας και ψύξης στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ. 06A40-2014-M021

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 40641/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθμ.Πρωτ. 9289 Fax: 210.347.1105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα. ΑΠ. 236 Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 18/ 03 /2014 Αρ. πρωτ. 164 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11526 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Υ Π Η Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 18Π/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 18Π/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 279/24-5-11 Tηλέφωνο : 2810-392213 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1480/17-2-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1480/17-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 28413-43172 Telefax : 28410-83327 e-mail- gkoxara@agnhosp.gr Ιστοσελίδα:www.agnhosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 08.02.2013 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 100 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β49Τ6ΣΙ-ΕΥ5 Πειραιάς, 18 /5/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Συμφερότερη προσφορά 27-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Συμφερότερη προσφορά 27-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 21/2012 Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 ΤΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15 Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Ημερομηνία: 22/6/2012 Μ. Γερουλάνου 117 Αρ. Πρωτ. 285 16452, Αργυρούπολη Πληροφορίες: Ελένη Ροδίτη Τηλέφωνο: 210-9622290 e-mail: ssa@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Διαμόρφωση χώρων του κτιρίου Δ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για την υποδοχή μεγάλων οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΛΙΟΝ, 19-12-2014 Αριθ. πρωτ. 5530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ. Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη:

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο Χαμηλότερη τιμή

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο Χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕ5Π469Η25-Γ84 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 24-4 -2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 5 /2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα