ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1. Ο επιβλέπων και εν γένει οι έχοντες υποχρέωση επίβλεψης κάθε δραστηριότητας, επιθεωρούν τακτικά τους χώρους από πλευράς ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού και αναφέρουν στη ιοίκηση προφορικά ή γραπτά οποιαδήποτε παράλειψη µέτρων ασφάλειας, και υγείας του προσωπικού. 2. Παράλληλα οι πίνακες παρακολουθούν, είναι χρήσιµο βοήθηµα για τους υπεύθυνους της λήψης των µέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής του Προσωπικού (επιβλέποντες Αξκοί, επικεφαλής συνεργείων, κλπ). 3. Ως γνωστόν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας και µε σκοπό την πρόληψη ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία, καθώς και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν την κατηγορία κάθε έργου (π.χ. τεχνικά έργα). 4. Οι ερωτήσεις των συνηµµένων πινάκων ελέγχου προέκυψαν αφενός από τις επιταγές της κείµενης νοµοθεσίας και αφετέρου από τη βιβλιογραφία, πάνω σε "ευαίσθητα σηµεία" σε δραστηριότητες που συχνά γίνονται αιτία πρόκλησης ατυχηµάτων. 5. Με τις ερωτήσεις των πινάκων που παρατίθενται στη συνέχεια, καλύπτονται όλες οι βασικές δραστηριότητες, καθώς και µεγάλο µέρος ειδικών εργασιών ή ειδικών κατασκευών. 6. Ο χρήστης των πινάκων κατά την κρίση του, θα επιλέξει εκείνους τους πίνακες που καλύπτουν κάθε φορά τις ανάγκες ελέγχου της συγκεκριµένης δραστηριότητας, χωρίς να είναι αναγκαία η συµπλήρωση του συνόλου των πινάκων που παρατίθενται.

2

3 Θ - 3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Στρατόπεδο: Εξυπηρετούµενη ή Υπεύθυνη Μονάδα : Τµήµα/θέση/σηµείο ελέγχου: Ελεγκτής: Ηµεροµηνία: (Υπόδειγµα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ) 1.1. Γειωµένη περίφραξη Επισήµανση στην περίφραξη Αποστάσεις ασφαλείας των στοιχείων από το έδαφος Θέση του υποσταθµού στο στρατόπεδο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ 2.1. Αποστάσεις ασφαλείας των εναέριων δικτύων από το έδαφος, τα διακινούµενα µηχανήµατα και υλικά....

4 Θ - 4 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.2. Σήµανση και επισήµανση των αποστάσεων των εναέριων δικτύων από το έδαφος Επισήµανση θέσης υπογείου δικτύου Αναχωρήσεις και αφίξεις από τον πίνακα ελέγχου για τα βοηθητικά δίκτυα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ 3.1. Υλικά κατασκευής Στεγανότητα υνατότητα κλειδώµατος Μόνιµη εγκατάσταση γείωσης Ύπαρξη στοιχείων συντηρητή Αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.1. Έλεγχος για ύπαρξη υπογείων δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών...

5 Θ - 5 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4.2. Μεταβολή αποστάσεων ασφαλείας λόγω επιχωµάτωσης Εκσκαφές στην περιοχή έδρασης στύλων ή πύργων Ανύψωση ή µετατόπιση ηλεκτρικού δικτύου της ΕΗ Συσσώρευση ή στήριξη υλικών στη βάση στύλων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΙΚΤΥΑ 5.1. Προσέγγιση υψηλών οχηµάτων ή µηχανηµάτων σε εναέρια δίκτυα 5.2. Εκτέλεση εργασιών µε µεταλλικά αντικείµενα κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς Προστατευτικοί φράκτες στα δίκτυα της ΕΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 6.1. Στεγάνωση και γείωση µόνιµων φωτιστικών σηµείων Ύπαρξη µετασχηµατιστή υποβιβασµού τάσης για φορητά φωτιστικά Θέση και επισήµανση καλωδίων τροφοδοσίας...

6 Θ - 6 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 6.4. Πρόκληση φθοράς στα επιδαπέδια καλώδια από στοιχεία του δαπέδου Κατάσταση ρευµατοδοτών και ρευµατοληπτών Ύπαρξη γειώσεων στα ηλεκτρικά µηχανήµατα και συσκευές.... Νοµοθετικές-κανονιστικές διατάξεις Ειδική νοµοθεσία: Π..1073/81(ΦΕΚ 260/A), N.1396/83(ΦΕΚ 126/Α), ΑΠ /84(ΦΕΚ 154/Β), Π..225/89(ΦΕΚ 106/Α), Π..305/96(ΦΕΚ 212/Α) Γενική νοµοθεσία: Ν.1568/85(ΦΕΚ177/Α), Π..17/96(ΦΕΚ11/Α), Π..105/95(ΦΕΚ67/Α), Π..395/94(ΦΕΚ220/Α), Π..396/94(ΦΕΚ220Α), Π..95/78(ΦΕΚ20/Α), Κανονισµός εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Κανονισµοί-Οδηγίες ΕΗ.

7 Θ - 7 ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΣΤΡΑΤΟΠΕ Α Στρατόπεδο: Εξυπηρετούµενη ή Υπεύθυνη Μονάδα : Τµήµα/θέση/σηµείο ελέγχου: Ελεγκτής: Ηµεροµηνία: (Υπόδειγµα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις 1. Τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις ακολουθούν τις προβλέψεις ιατάξεων όπως ο ΚΕΗΕ και τις απαιτήσεις ισχύος; 2. Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα και οι συσκευές, φορητά ή µη, ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις ισχύος, την εργασία και τις προβλέψεις του ΚΕΗΕ; 3. Τυχόν µεταφερόµενες καλωδιώσεις (µετά τον ηλεκτρικό πίνακα) έχουν αυξηµένη µηχανική αντοχή και επαρκείς µονώσεις και ανταποκρίνονται στις καταναλώσεις;

8 Θ - 8 α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις 4. ίκτυα, κυκλώµατα, ηλεκτρικοί πίνακες, εγκαταστάσεις, συσκευές, εργαλεία και µηχανήµατα γενικά είναι σε καλή κατάσταση, γειωµένα και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εκτάκτως σε περίπτωση βλάβης; 5. Κάθε κατασκευή και συντήρηση γίνεται υπεύθυνα από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο; 6. Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες είναι τύπου στεγανού και κλειδώνουν; 7. Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες γειώνονται µε µόνιµη σταθερή γείωση; 8. Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες, έχουν Αυτόµατο ιακόπτη ιαφυγής ( ιαφορικής Προστασίας- Αντιηλεκτροπληξιακό); 9. Έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα που αποκλείουν προσέγγιση του προσωπικού σε ηλεκτροφόρους αγωγούς - εναέριους ή και υπόγειους - ή άλλα στοιχεία που έχουν ηλεκτρική τάση; 10. Οι µεταφορές υλικών και η διέλευση υψηλών οχηµάτων ή µηχανηµάτων πραγµατοποιούνται µακριά από θέσεις όπου υπάρχουν δίκτυα ή άλλοι ηλεκτροφόροι αγωγοί; 11. Σε περιπτώσεις που το παραπάνω είναι αδύνατο, λαµβάνονται ειδικά µέτρα ασφαλείας σε συνεννόηση µε την ΕΗ;

9 Θ - 9 α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις 12. Έχουν ληφθεί ειδικά προστατευτικά µέτρα όπως η κατασκευή πετσωµάτων, πλαισίων και άλλων προφυλακτήρων κτλ, για αποφυγή επαφής ή προσέγγισης ατόµων, οχηµάτων ή µηχανηµάτων σε δίκτυα, παροχές και άλλα επικίνδυνα σηµεία; 13. Τυχόν επεµβάσεις σε δίκτυα (ακόµα και µία απλή ανύψωση) πραγµατοποιούνται από την ΕΗ ή αρµόδιο Αδειούχο Ηλεκτρολόγο του κυρίου των δικτύων; 14. Πριν κάθε εκσκαφή έχει διερευνηθεί ενδεχόµενο ύπαρξης στην περιοχή υπόγειων καλωδίων και έχουν εντοπισθεί αυτά; 15. Εκσκαφές σε περιοχή έδρασης κολώνων ή πύργων και επίχωση µε αποτέλεσµα µεταβολή της στάθµης σε περιοχή δικτύων γίνεται µόνον µετά συνεννόηση και έγκριση της ΕΗ; 16. Σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών, λαµβάνονται έκτακτα µέτρα προστασίας γειτονικών δικτύων; 17. Υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα που εγκαθιστώνται στην περιοχή των έργων, εξασφαλίζονται και επισηµαίνονται ευκρινώς; 18. Έχουν αποκλεισθεί πρόχειρες ή ανορθόδοξες λύσεις που "εξυπηρετούν" αλλά τελικά εγκυµονούν κινδύνους; 19. Τα φορητά καλώδια τροφοδοσίας, ακολουθούν διαδροµές που δεν δηµιουργούν κινδύνους, έχουν δε αυτά επισηµανθεί; 20. Έχουν αποκλεισθεί τα έστω "προσωρινά περάσµατα" καλωδίων από επικίνδυνες θέσεις (από κουφώµατα, δάπεδα διαδρόµων ή κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή

10 Θ - 10 α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις χηµικά κτλ) 21. Οι φορητές λυχνίες (µπαλαντέζες), βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τροφοδοτούνται µε πολύ Χαµηλή Τάση (42 ή 36 V) µέσω µετασχηµατιστή (ποτέ αυτοµετασχηµατιστή); 22. Οι χρησιµοποιούµενοι ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες είναι στεγανού τύπου; 23. H όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας περιλαµβάνουν πάντως αγωγό γείωσης; 24. Σε περιβάλλον εύφλεκτο, όπως αποθήκες ευφλέκτων, εκρηκτικών κτλ, έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις και φωτιστικά στεγανά ή όπως προβλέπουν οι ειδικοί Κανονισµοί; 25. Σε επίκαιρα σηµεία υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που απαγορεύουν την είσοδο και τον χειρισµό σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή/και παρέχουν οδηγίες για διαδικασίες χειρισµού ή διάσωσης; ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

11 Θ - 11 Νοµοθετικές-κανονιστικές διατάξεις Ειδική νοµοθεσία: Π..1073/81(ΦΕΚ 260/A), N.1396/83(ΦΕΚ 126/Α), ΑΠ /84(ΦΕΚ 154/Β), Π..225/89(ΦΕΚ 106/Α), Π..305/96(ΦΕΚ 212/Α) Γενική νοµοθεσία: Ν.1568/85(ΦΕΚ177/Α), Π..17/96(ΦΕΚ11/Α), Π..105/95(ΦΕΚ67/Α), Π..395/94(ΦΕΚ220/Α), Π..396/94(ΦΕΚ220Α), Π..95/78(ΦΕΚ20/Α), Κανονισµός εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Κείµενα υποστήριξης(µη υποχρεωτικής εφαρµογής): -Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, -Οδηγία 92/57/ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της Επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ -Κώδικας πρακτικής του.γ.ε. Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές -Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων Για να δουλεύεις µε ασφάλεια σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα ( αφορά τις διατάξεις των Π..1073/81 και 778/80) -Κανονισµοί-Οδηγίες ΕΗ Επεξήγηση συµπλήρωσης Πίνακα Ελέγχου: 1. Η στήλη ΝΑΙ σηµειώνεται όταν υπάρχουν τα µέτρα τα οποία ελέγχει η ερώτηση. Στην περίπτωση αυτή η στήλη Προτ/τα (=Προτεραιότητα) παραµένει κενή. 2. Η στήλη ΟΧΙ σηµειώνεται όταν δεν υπάρχουν τα µέτρα τα οποία ελέγχει η ερώτηση. 3. Στην περίπτωση αυτή στη στήλη Προτ/τα συµπληρώνουµε µε Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ ανάλογα µε την επιτακτικότητα λήψης µέτρων. Χαµηλή προτεραιότητα Ι, υψηλή ΙΙΙ.

12 Θ - 12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ Εξυπηρετούµενη Μονάδα : Τίτλος Έργου : Τµήµα/θέση/σηµείο ελέγχου: Ελεγκτής: Ηµεροµηνία: (Υπόδειγµα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις 1. Υπάρχει στο έργο Συντονιστής Ασφάλειας; 2. Έχει συνταχθεί; α. Σχέδιο Ασφάλειας; β. Φάκελος Ασφάλειας; 3. Το Σχέδιο και ο Φάκελος αναπροσαρµόζονται κατά την πορεία της κατασκευής; 4. Τηρείται Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 5. Έχουν ανατεθεί σε προσωπικό µε τα κατάλληλα προσόντα οι

13 Θ - 13 α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις αρµοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας; 6. Έχετε αναθέσει σε εµπειρογνώµονες τις παραπάνω αρµοδιότητες; 7. Πριν από την έναρξη κάθε φάσης εργασιών κάνετε εκτίµηση του κινδύνου; Συµβουλεύεστε και αναπροσαρµόζετε όπου χρειάζεται το Σχέδιο Ασφάλειας; 8. Στην εκτίµηση αυτή συµµετέχει το προσωπικό; 9. Η αποτροπή του κινδύνου επιχειρείται µε τεχνικά και οργανωτικά µέτρα συλλογικής προστασίας; 10. Σε περίπτωση µη επάρκειας των ανωτέρω χρησιµοποιούνται µέτρα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ); Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό φέρουν κράνη και ειδικά παπούτσια; 11. Ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Γιατρός όπου υπάρχει και προβλέπεται εισηγούνται για: α. Την επιλογή των εργασιακών µεθόδων; β. Την επιλογή των ΜΑΠ; 12. Συνεργάζεστε στενά µε το προσωπικό για την Ασφάλεια και την

14 Θ - 14 α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις Υγιεινή του; 13. Aναθέτετε στο προσωπικό καθήκοντα στα οποία έχει δυνατότητα ανταπόκρισης; 14. Όπου χρειάζεται παρεµβαίνετε διορθωτικά; 15. Σε χώρους εργασίας αποµονωµένους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος έχετε εγκαταστήσει σύστηµα ειδοποίησης; 16. Eλέγχετε τις εγκαταστάσεις και τα µέσα Πυρόσβεσης, τα µέσα παροχής Άµεσης Βοήθειας κτλ; 17. Ελέγχετε και συντηρείτε όλα τα µέσα και συστήµατα ασφαλείας; 18. Οι διάδροµοι κυκλοφορίας και οι έξοδοι κινδύνου από το έργο είναι συνεχώς ελεύθεροι; 19. Είναι αναρτηµένες οι επισηµάνσεις ασφαλείας, οδηγίες για περίπτωση ατυχήµατος και τα απαραίτητα τηλέφωνα και διευθύνσεις ανάγκης (αρµόδιοι Προϊστάµενοι, Γιατροί, Νοσοκοµεία, Πυροσβεστική κτλ);

15 Θ - 15 α/α Ερώτηση Ναι Όχι Προτ/τα Παρατηρήσεις 20. Στους χώρους εργασίας διατηρούνται υλικά και ουσίες σε ποσότητες που δεν δηµιουργούν κίνδυνο; 21. Περιορίζετε κατά το δυνατό τον αριθµό του προσωπικού που εκτίθενται σε φυσικούς και χηµικούς παράγοντες ή και σε άλλους κινδύνους; 22. Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έχουν προσπέλαση µόνον το απαραίτητο και εξειδικευµένο προσωπικό; 23. Σε ιδιαίτερα βαρειές ή δυσµενείς ή ανθυγιεινές συνθήκες προβλέπετε διαλείµµατα; 24. Ελέγχετε τακτικά τη συγκέντρωση ή την ένταση φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους ; 25. Καταγράφετε και εξετάζετε τις συνθήκες ατυχηµάτων για αποτροπή όµοιων περιστατικών; 26. Συζητάτε µε το προσωπικό για τα αίτια ατυχηµάτων και τα απαιτούµενα µέτρα αποτροπής ανάλογων περιστατικών;

16 Θ - 16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ : Νοµοθετικές-κανονιστικές διατάξεις Ειδική νοµοθεσία: Π..778/80(ΦΕΚ193/A), Π..1073/81(ΦΕΚ 260/A), N.1396/83(ΦΕΚ 126/Α), ΑΠ /84(ΦΕΚ 154/Β), Π..225/89(ΦΕΚ 106/Α), Π..305/96(ΦΕΚ 212/Α) Γενική νοµοθεσία: Ν.1568/85(ΦΕΚ177/Α), Π..17/96(ΦΕΚ11/Α), Π..105/95(ΦΕΚ67/Α), Π..395/94(ΦΕΚ220/Α), Π..396/94(ΦΕΚ220Α), Π..397/94(ΦΕΚ221/Α) Κείµενα υποστήριξης (µη υποχρεωτικής εφαρµογής): -Ανακοινώσεις δηµοσίευσης και εγκύκλιοι εφαρµογής των παραπάνω νοµοθετηµάτων, -Οδηγία 92/57/ΕΟΚ και ενηµερωτικά φυλλάδια της Επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε αυτήν: α. Ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό κλάδο β. Τέσσερις ενδεικτικοί οδηγοί για την εφαρµογή της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ -Κώδικας πρακτικής του.γ.ε. Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές -Ενηµερωτικό φυλλάδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων Για να δουλεύεις µε ασφάλεια σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα ( αφορά τις διατάξεις των Π..1073/81 και 778/80) Επεξήγηση συµπλήρωσης Πίνακα Ελέγχου: 1. Η στήλη ΝΑΙ σηµειώνεται όταν υπάρχουν τα µέτρα τα οποία ελέγχει η ερώτηση. Στην περίπτωση αυτή η στήλη Προτ/τα (=Προτεραιότητα) παραµένει κενή. 2. Η στήλη ΟΧΙ σηµειώνεται όταν δεν υπάρχουν τα µέτρα τα οποία ελέγχει η ερώτηση.

17 Θ Στην περίπτωση αυτή στη στήλη Προτ/τα συµπληρώνουµε µε Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ ανάλογα µε την επιτακτικότητα λήψης µέτρων. Χαµηλή προτεραιότητα Ι, υψηλή ΙΙΙ.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων

Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Τµήµα Μελετών ηµοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων Ανάπλαση περιοχής µεταξύ των οδών Μοναστηρίου - 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΓΕΝΙΚΑ Το παρών Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας συντάχτηκε λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) (Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) (Εγκύκλιος 130159/7-5-97 Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/Αρ. Φύλλου 16/14/01/2003) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΑΡΓΙΑ ΑΣ.Ε ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΗΜΟΥΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠ : 488.000,00 (ΕΥΡΩ) µε τον Φ.Π.Α VII ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Βασίλης Λουκίδης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Τμηματάρχης Υ&Α της Εργασίας, ΕΟΑΕ Υ&Α της Εργασίας στα Τ.Ε. Κομοτηνή, 21 Νοεμβίιου 2008 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ***

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1. Οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί. Πιο ειδικοί, περιλαμβάνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Σ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100 /2015 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 04/2015 Κ.Α:30-7333.0032 Προϋπ 69.870,28 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΡΓΟ : «Ανάδειξη του Κάστρου Ζακύνθου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 144.701,75 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»» ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)../

Διαβάστε περισσότερα