ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ, ΤΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΩΡΟΙ: τμ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΩΡΟΙ: τμ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να προσφέρει όλα τα αναγκαία μηχανήματα και εργαλεία καθαρισμού. Αυτά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως σε περίπτωση βλάβης τους τα ως άνω εργαλεία και μηχανήματα ώστε η εκτέλεση του εργοληπτικού έργου να είναι απρόσκοπτη. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλα τα απαραίτητα απορρυπαντικά προϊόντα για την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών. Αυτά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και θα ελέγχονται για τη σύνθεση και την ποιότητά τους από το Νοσοκομείο. Δεν θα αναδύουν δυσάρεστες οσμές, δεν θα είναι τοξικά για τον άνθρωπο ή επιβλαβή για το περιβάλλον και δεν θα προκαλούν φθορές βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου. Οι αναλογίες διάλυσης των καθαριστικών προϊόντων θα τηρούνται όπως καθορίζονται από την εταιρεία παραγωγής τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων του Νοσοκομείου, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε χώρου. Τα απορρυπαντικά προϊόντα με καθαριστικές ιδιότητες θα είναι εγκεκριμένα από το Γενικό ημείο του κράτους (ΓΚ). Τα απορρυπαντικά προϊόντα που έχουν παράλληλα καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες θα είναι εγκεκριμένα και από το Γενικό ημείο του κράτους (ΓΚ) και από το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τα αναγκαία διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου (NaCIO4%-5%) παρέχονται από τον ανάδοχο και θα φέρουν έγκριση είτε από το ΓΚ είτε από τον ΕΟΦ. Για τα προσφερόμενα απορρυπαντικά, θα προσκομισθούν (απαράβατος όρος) από τους διαγωνιζόμενους στην Τεχνική Προσφορά εμπορικά φυλλάδια, φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) καθώς και

2 επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων καταχώρησης από ΓΚ ή/και ΕΟΦ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 3. Οι εταιρείες παραγωγής αλλά και οι εταιρείες διάθεσης ή αντιπροσώπευσης των απορρυπαντικών προϊόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πιστοποιηθεί τουλάχιστον σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για την διασφάλιση της ποιότητας. Επιπλέον πιστοποιήσεις θα λαμβάνονται θετικά υπόψη. Πιστά αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών πρέπει να προσκομισθούν στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 4. Τα αναγκαία απολυμαντικά προϊόντα που θα απαιτηθούν (όπως διαλύματα αλδεϋδών, διαλύματα αλκοολών, διαλύματα αλάτων τεταρτοταγούς αμμωνίου, ταμπλέτες χλωρο-ισοκυανουρικού νατρίου κλπ) θα παρέχονται από το Νοσοκομείο και θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του αναδόχου σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. 5. Οι χώροι στους οποίους θα χρησιμοποιούνται τα καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα, ο τρόπος εφαρμογής τους, η συχνότητα εναλλαγής τους κλπ θα καθορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, και της Επιτροπής Ελέγχου Καθαριότητας. 6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του δηλαδή να συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών αποζημιώσεων εισφορών, κλπ όντας πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικού του ότι: (α) Ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη σχέση έχει με το Νοσοκομείο. (β) έναντι του προσωπικού ο ανάδοχος φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις. (γ) Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά (του προσωπικού αυτού) εντός των χώρων του νοσοκομείου όπου πρέπει να τηρείται τάξη, ησυχία.

3 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου των Ασφαλιστικών Οργανισμών και κάθε τρίτου σε σχέση με οτιδήποτε άπτεται της εργολαβίας καθαρισμού (π.χ. μισθοδοσία ή αποζημιώσεις προσωπικού κλπ). 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής, διαφορετικά το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέψει σε κανένα εργαζόμενο του να εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή. 10. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία (στολή εργασίας) καθώς και υπόδηση (κλειστά αντιολισθητικά υποδήματα εργασίας). Τα ενδύματα θα είναι ποιότητας και χρώματος αποδοχής του Νοσοκομείου, και θα χορηγούνται στους εργαζόμενους σε επαρκή αριθμό ώστε η εμφάνισή του προσωπικού είναι καλή. Επίσης στο προσωπικό θα χορηγούνται τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας. 11. Το προσωπικό οφείλει να είναι άψογο στη συμπεριφορά του προς το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και τα όργανα του όσο και προς αυτούς που συναλλάσσονται μαζί του και ιδιαίτερα τους ασθενείς αλλά και προς τους τρίτους. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται κατά την εργασία του με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφαλείας και Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ που πρέπει να τηρούνται. 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του το οποίο θα κριθεί από το Νοσοκομείο ως ακατάλληλο για (ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο) μόλις ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως από το Νοσοκομείο. 13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως: Α. Κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου. Β. Κάθε ζημιά που θα προκαλείται (κατά τον καθαρισμό) από προσωπικό του σε πράγματα του Νοσοκομείου, ενώ περίπτωση μη αποκατάστασης, θα παρακρατείται η αντίστοιχη χρηματική αξία από το οφειλόμενο εργοληπτικό τίμημα. 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε: Α. Τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων (Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Εργασίας).

4 Β. Τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και ειδικότερα σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Γ. Τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων και ειδικότερα τους αναγκαίους εμβολιασμούς. 15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί υπεύθυνους επόπτες εργασιών που θα παρευρίσκονται καθημερινά στο έργο. Οι επόπτες θα ελέγχουν τον προγραμματισμένο καθαρισμό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, την τήρηση συχνότητας και ωραρίου πραγματοποίησης του, θα βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου για την άμεση αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων κλπ. Ουσιαστικό καθήκον τους θα είναι η εποπτεία του προσωπικού (προϊστάμενοι βάρδιας). Ο ανάδοχος πρέπει να απασχολεί δύο (2) επόπτες πλέον των καθαριστών-στριών. 16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο που δεν ενοχλεί τη λειτουργία και την ησυχία του νοσοκομείου, καθώς και την ασφάλεια των ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού (ενδεικτικά προειδοποιητικές πινακίδες «ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ» κλπ). 17. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την ασφαλή αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο. Επίσης παρέχει τις αναγκαίες ποσότητες νερού και ηλεκτρισμού για τη διενέργεια των καθαρισμών. Τέλος το Νοσοκομείο ως κύριος του έργου θα παραχωρήσει χώρο, για την ενδιαίτηση και την ανάπαυση (ΠΔ 16/1996 άρθρο 10 παράρτημα 1, παράγρ.18 και 21.1) του προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΣ Καθαρισμός Ή ξεσκόνισμα επιφανειών Απολύμανση Διατήρηση καθαριότητας Σκούπισμα πλύσιμο Απομάκρυνση διάσπαρτων σκουπιδιών Καθαρισμός κάδων απορριμμάτων Βαθύς εξονυχιστικός καθαρισμός Καθαρισμός υαλοπινάκων Τοπικό καθάρισμα δαπέδου Αφαίρεση γραφημάτων ΟΡΙΣΜΟΣ Η φυσική απομάκρυνση των ανόργανων και οργανικών ρύπων από όλες τις επιφάνειες του χώρου και του εξοπλισμού. Γίνεται με την χρήση υγρών πανιών και απορρυπαντικών διαλυμάτων. Πέρασμα με υγρό πανί ή άλλο υλικό που αφήνει την επιφάνεια καθαρή και χωρίς στίγματα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες ουσίες καθαρισμού, όπως ενδείκνυται Η σωστή χρήση απολυμαντικών προϊόντων ουσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. Οι συνεχείς έλεγχοι και εργασίες που επαναλαμβάνονται όταν απαιτείται ώστε η καθαριότητα να διατηρείται στο απαιτούμενο επίπεδο. Σκούπισμα με υφασμάτινη σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα ή πανέτα μιας χρήσης για τους χώρους εντός του Νοσοκομείου ή για τη συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών, σκόνης, ακαθαρσιών κλπ. Πλύσιμο με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό ώστε να καθαρίζονται και να απομακρύνονται οι λεκέδες Συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών και αντικειμένων με σκούπισμα ή με τα χέρια και την χρήση γαντιών και απόθεση τους σε πλαστικές σακούλες, αποκομιδή και απομάκρυνση από το χώρο Πέρασμα των επιφανειών τους και των δοχείων τους με υγρό πανί για την απάλειψη στιγμάτων, κηλίδων και οσμών και αντικατάσταση του σάκου με καθαρό Καθαρισμός επιφανειών με χρήση σκληρής βούρτσας (με το χέρι ή μηχανικά) ή/ και εκτόξευση νερού υπό πιεση και τη χρήση χημικών απορρυπαντικών κατάλληλης σύνθεσης για την απάλειψη ακαθαρσιών και συσσωρευμένων ρύπων ρήση κατάλληλου καθαριστικού υγρού για τζάμια και απομάκρυνση ακαθαρσιών, σκόνης και λεκέδων με τρίψιμο Απομάκρυνση κηλίδων ρύπων, αυτοκόλλητων και ουσιών κολλώδους φύσεως με τη χρήση των κατάλληλων χημικών ουσιών, εάν αυτές είναι απαραίτητες Αφαίρεση γραφημάτων από επιφάνειες με τη χρήση κατάλληλων χημικών ουσιών οι οποίες δεν καταστρέφουν το υλικό της επιφάνειες ή το τελείωμα της και καθαρίζουν την επιφάνεια της χωρίς έντονα ίχνη Αποκόλληση τσίχλας Απομάκρυνση τσίχλας και παρόμοιων κολλωδών ουσιών και κηλίδων με την μέθοδο «ψύξης και απόξεσης» όταν ενδείκνυται Στέγνωμα Γυάλισμα Σφουγγάρισμα Στέγνωμα επιφανειών μετά από πλύσιμο, με τη χρήση υφάσματος, σφουγγαρίσματος, στεγνωτήρα με αέρα άλλων ενδεικνυόμενων μέσων Γυάλισμα επιφανειών με στεγνό ύφασμα ή τσόχα ή βούρτσα μετά από το πλύσιμο, ώστε να είναι καθαρές και χωρίς λεκέδες Απομάκρυνση περιστασιακών απορριμμάτων με σφουγγαρίστρα, νερό και απορρυπαντικό κατάλληλης

6 σύνθεσης για την αφαίρεση ακαθαρσιών και συσσωρευμένης βρωμιάς ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Όλο το προσωπικό του ανάδοχου πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στη καθημερινή και στη γενική καθαριότητα: Α ΓΕΝΙΚΑ 1. Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους πρέπει να αρχίζει από τα καθαρότερα σημεία και να προχωράει προς τα πιο ρυπαρά 2. Σε ραγίσματα, αρμούς και γωνίες συγκεντρώνεται σκόνη και βρωμιά που είναι οπτικά δυσάρεστη ενώ όταν οι περιοχές αυτές είναι υγρές ενθαρρύνουν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Τα σημεία αυτά πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς. 3. Πρέπει να ελέγχονται οι ψευδοροφές διότι το κενό διάστημα βοηθά την συσσώρευση σκόνης αλλά διευκολύνει και την πρόσβαση πτηνών. 4. Για τις εμφανείς κηλίδες αίματος, ή άλλων βιολογικών υγρών σε επιφάνεια: Η κηλίδα καλύπτεται με χαρτοβάμβακα εμποτισμένο με αδιάλυτη χλωρίνη (ελάχιστη συγκέντρωση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ppm) για χρόνο περίπου 10 λεπτών. Η κηλίδα και το απολυμαντικό απομακρύνονται με απορροφητική πετσέτα (χαρτοβάμβακα) πάντα φορώντας γάντια, και στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια με τον συνήθη τρόπο. 5. Όλοι οι χώροι πρέπει να σκουπίζονται πριν από το σφουγγάρισμα εκτός στους χώρους των μονάδων και των χειρουργείων οι οποίοι θα σκουπίζονται με την μέθοδο «υγρής σάρωσης». 6. Απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα, γιατί φορτίζει την ατμόσφαιρα με μικρόβια. 7. Όπου χρησιμοποιείται κοινή σκούπα (μόνο για εξωτερικούς χώρους) θα πρέπει να βρέχεται με νερό πριν το σκούπισμα και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διατηρείται νοτισμένη καθ όλη τη διάρκεια του σκουπίσματος. 8. Το σκούπισμα στο νοσοκομείο να γίνεται μόνο με υφασμάτινη σκούπα η οποία θα πλένεται σε πλυντήριο και θα στεγνώνει καθημερινά ή σκούπα από υλικό μιας

7 χρήσεως (ειδική πανέττα μιας χρήσεως) ή με ηλεκτρική σκούπα αρίστης ποιότητας με ειδικά φίλτρα αυξημένης ασφάλειας. 9. Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά, γιατί μπορεί να χάσουν την απολυμαντική τους δράση ή να δημιουργήσουν χημικές ενώσεις και αναθυμιάσεις. 10. Να χρησιμοποιούνται οι σωστές δοσολογίες του καθαριστικού προϊόντος ή του απολυμαντικού. Η υπερδοσολογία αφήνει υπολείμματα ενώ η μικρή ποσότητα δεν καθαρίζει σωστά. 11. Η σφουγγαρίστρα σε όλους τους χώρους να χρησιμοποιείται κάθε πρωί καθαρή και στεγνή και ποτέ να μην τοποθετείται / παραμένει μέσα στον κουβά στο τέλος της εργασίας. 12. Ο εξοπλισμός (τα τροχήλατα) να είναι επισημασμένος με την ονομασία του χώρου δηλαδή του τμήματος που χρησιμοποιείται. 13. Το νερό των κάδων σφουγγαρίσματος θα αλλάζεται από δωμάτιο σε δωμάτιο. 14. Απαγορεύεται η γενικευμένη χρήση γαντιών. Δεν πρέπει οι καθαριστές να αγγίζουμε με λερωμένα γάντια, πόρτες, πόμολα, καρέκλες, τηλέφωνα, κρεβάτια κλπ. 15. Τα κλιμακοστάσια καθημερινά ελέγχονται και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (λεκέδες, τσίχλα, διαφημιστικά αυτοκόλλητα, σκουπίδια, δαχτυλιές σε πόρτες και τζάμια κλπ), διενεργείται άμεσα καθαρισμό τους. 16. Σε δωμάτιο ασθενούς με λοιμώδες νόσημα πρέπει να υπάρχουν στην αποθήκη ξεχωριστά πανιά και σφουγγαρίστρα. Μετά την αποχώρηση του ασθενούς απορρίπτονται. Β ΤΡΟΠΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ Το set σφουγγαρίσματος αποτελείται από δύο κουβάδες: Μπλε, που χρησιμοποιείται για το σφουγγάρισμα Κόκκινο, που χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα Ο στίφτης βρίσκεται πάντα στην πλευρά του κόκκινου κουβά ώστε να φορτίζεται με μικρόβια μόνο ο συγκεκριμένος κουβάς. Μπλε κουβάς : 16 λίτρα νερό και απορρυπαντικό ή απολυμαντικό. Κόκκινος κουβάς : 12 λίτρα νερό καθαρό μόνο.

8 ΟΔΗΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΟΥΒΑ 1 ο : Βουτάτε τη σφουγγαρίστρα στον μπλε κουβά και σφουγγαρίζετε μικρή επιφάνεια 2 ο : Στύβετε στο κόκκινο κουβά και στη συνέχεια καθαρίζετε ένα τμήμα του πατώματος. 3 ο :Ξεπλένετε τη σφουγγαρίστρα στο κόκκινο κουβά και στύβετε καλά 4 ο :Βουτάτε την σφουγγαρίστρα στον μπλε κάδο και σφουγγαρίστε μικρή επιφάνεια 5 ο :Βουτάτε στον κόκκινο κάδο, ώστε να ξεπλυθεί. Συνεχίζετε με την ίδια σειρά. 6 ο :Για να συνεχίσετε το σφουγγάρισμα της επιφάνειας, συνεχίζουμε με το 1 ο βήμα. Λοιπές οδηγίες: Α. Μετά το τέλος της εργασίας η σφουγγαρίστρα πρέπει να πλένεται σε καθαρό διάλυμα απορρυπαντικού, ξεβγάζεται σε καθαρό νερό και τοποθετείται σε διάλυμα χλωρίνης αραιωμένη 1:5 για χρόνο λεπτών. Β. Μετά ξεπλένεται και αφήνεται να στεγνώσει ανάποδα. Γ. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς σφουγγαρίστρες διαθέσιμες σε κάθε τμήμα για να υπάρχει δυνατότητα να στεγνώσουν καλά. Δ. Σε κάθε βάρδια πρέπει να χρησιμοποιείται στεγνή σφουγγαρίστρα. Ε. Οι κουβάδες πλένονται μετά το τέλος της εργασίας με διάλυμα χλωρίνης 2% και γυρίζοντας ανάποδα στεγνώνουν καλά. ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΛΙΚΕΙΤΟΡ Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται με πανέττα επαναχρησιμοποιούμενη και κάδο, ή σύστημα ρυθμιζόμενης ροής εμποτισμού της πανέττας με έτοιμο διάλυμα. ΙΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Καθαρίζονται οι πανέττες σφουγγαρίσματος σε πλυντήριο (όχι στο χέρι), σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. 2. Οι κάδοι νερού μέσα και έξω με διάλυμα χλωρίνης 2% και τοποθετούνται ανάποδα για να στεγνώσουν. Δεν παραμένει η σφουγγαρίστρα μέσα στον κάδο. 3. Καθαρίζονται καλά οι βάσεις των κάδων και τα τροχήλατα που περιέχουν τα υλικά καθαριότητας. 4. Καθαρίζονται οι χώροι που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα. 5. Τα χοντρά γάντια πλένονται καλά και αφήνονται για να στεγνώσουν.

9 6. Τα γάντια μιας χρήσεως, μετά το τέλος της εργασίας πετιούνται στα μολυσματικά απορρίμματα. 7. Μετά την αφαίρεση των γαντιών αμέσως μετά πλένονται τα χέρια. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Να βρίσκονται πάντα ανηρτημένες στους χώρους των καθαριστών/στριών. 1. Η σφουγγαρίστρα αλλάζει κάθε πρωί και δεν θα φυλάσσεται ποτέ στον κουβά. 2. Η σφουγγαρίστρα που χρησιμοποιείται στα W.C. του κοινού να μην χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους. 3.Το νερό των κάδων να αλλάζεται από θάλαμο σε θάλαμο. 4. Όταν σφουγγαρίζετε χρησιμοποιείται πάντοτε την κίτρινη πινακίδα, στην οποία αναγράφεται: «ΠΡΟΣΟΗ ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟ» 5.Γάνται μιας χρήσεως φοράτε για τη συλλογή αίματος και σε θάλαμο, όπου νοσηλεύεται ασθενής με λοιμώδη νόσο. 6. Οι σάκοι απορριμμάτων δένονται πάντα με σφιγκτήρες. 7. Στο τέλος της εργασίας σας καθαρίζετε: 1) Τους κάδους του νερού, εξωτερικά και εσωτερικά, καθώς και τις βάσεις τους. 2) Τα τρόλεϊ που περιέχουν τα υλικά καθαριότητας. 3) Τα φίλτρα από τις ηλεκτρικές σκούπες 4) Την αποθήκη που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιφάνειες: ρώμα κάδου χρώμα πανιών μπλε: θάλαμοι δωμάτια Νοσηλείας ρώμα κάδου χρώμα πανιών πράσινο: γραφεία σαλόνια ρώμα κάδου χρώμα πανιών κίτρινο: νιπτήρες ντουζιέρες πλακάκια ρώμα κάδου χρώμα πανιών κόκκινο: τουαλέτες

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» ΣΚΟΠΟΣ Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε χώρους όπου νοσηλεύονται ασθενείς η οποία έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς και το προσωπικό. Οι προκαθορισμένες οδηγίες και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ένας «γενικός» ή «καθημερινός» καθαρισμός δωματίου ασθενούς απαιτείται για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών. Οι καθαρισμός πρέπει να απομακρύνει και όχι να ανακατανέμει τη σκόνη, τα σωματικά υγρά και τους μικροοργανισμούς. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) πρέπει να επιτηρεί και να ελέγχει την μεθοδολογία και την συχνότητα καθαρισμού και τα αποτελέσματα με εργαστηριακούς ελέγχους. Σε περιπτώσεις επιδημιών εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες εφόσον το κρίνει απαραίτητο η Ε.Ν.Λ. Μέθοδος «καθημερινού» καθαρισμού δωματίου Αερισμός δωματίου όταν δεν υπάρχει κεντρικός κλιματισμός Σκούπισμα δωματίου με υφασμάτινη ή ηλεκτρική σκούπα ή μιας χρήσεως πανέττα Καθαρισμός σε έπιπλα, πόρτες δωματίου, χειρολαβές, φωτισμό άνωθεν κλίνης, μηχανήματα ενδοεπικοινωνίας, τηλεφωνικής συσκευής, φωτιστικών, κάδρων, κουδουνιών ασθενών, στηριγμάτων ορών. Καθαρισμός της παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών & κομοδίνων) Ξεσκόνισμα σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα του δωματίου Ελέγχονται και αφαίρεση από αποτυπώματα των χεριών από όλες τις επιφάνειες Σφουγγάρισμα του δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά. Μέθοδος «γενικού» καθαρισμού δωματίου Αερισμός δωματίου όταν δεν υπάρχει κεντρικός κλιματισμός

11 Σκούπισμα δωματίου με υφασμάτινη ή ηλεκτρική σκούπα ή μιας χρήσεως πανέττα Με χρήση σκάλας καθαρισμός τοίχος και των καλυμμάτων κλιματισμού Καθαρισμός καλύμματος φωτισμού ανά τρίμηνο Καθαρισμός πλαισίων παραθύρου και πόρτας, οι ρόδες κλίνης και κομοδίνου Καθαρισμός επίπλων, θυρών δωματίου, χειρολαβών, φωτισμού άνωθεν κλίνης, μηχανήματα ενδοεπικοινωνίας, τηλεφωνικής συσκευής, φωτιστικών, κάδρων, κουδουνιών ασθενών, στηριγμάτων ορών. Καθαρισμός αδιάβροχου στρώματος και αναποδογύρισμα Αντικαθίστανται λερωμένες κουρτίνες σε παραβάν, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, όταν απαιτείται (πλύσιμο κουρτινών κάθε εξάμηνο) Ξεσκόνισμα με υγρό πανί σε εσωτερικά περβάζια των παραθύρων Καθαρισμός σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα του δωματίου Καθαρισμός σε υφασμάτινα καθίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα Καθαρισμός σε όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις επιφάνειες. Σφουγγάρισμα σχολαστικά τα δάπεδα με τη μέθοδο του διπλού κουβά Η γενική καθαριότητα γίνεται το ίδιο σχολαστικά σε όλους τους χώρους ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του χώρου του κάθε Νοσοκομείου. ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Αδειάζετε τα απορρίμματα χρησιμοποιώντας τα κόκκινα ελαστικά γάντια. Σαπουνίζετε τα καλάθια των απορριμμάτων, και φροντίζετε για το καλό ξέβγαλμα με νερό και στέγνωμα με το κόκκινο πανί. Καθαρισμός λεκάνης Σαπουνίζετε εξωτερικά την λεκάνη ρησιμοποιείστε στην πορσελάνη τη σκληρή πλευρά του σφουγγαριού με στόχο την απομάκρυνση της πέτρας που δημιουργείται ή χρησιμοποιείστε κομμάτι μαλακό σύρμα (πλαστικό) για μια χρήση για αφαίρεση δύσκολων εμφανών οργανικών ρύπων. Ξεβγάλετε τη λεκάνη με ζεστό νερό Στεγνώστε με το κόκκινο πανί Καθαρισμός νιπτήρα Σαπουνίστε το νιπτήρα

12 Ξεβγάλετε το νιπτήρα με άφθονο ζεστό νερό Στεγνώστε με το κίτρινο πανί Σκουπίστε εξωτερικά τη θήκη χειροπετσετών και την σαπουνοθήκη. Καθαρισμός δαπέδου Σκουπίστε το δάπεδο Καθαρίζετε το σοβατεπί Με σκούπα αναρρόφησης μαζεύονται τα νερό από το δάπεδο Σφουγγαρίστε με τη μέθοδο του διπλού κουβά μετά τον μηχανικό καθαρισμό Οι χώροι υγιεινής μετά τον καθαρισμό απολυμαίνονται με χλωρίνη ή το καθορισμένο απολυμαντικό από την Ε.Ν.Λ. Περιοδικός απαραίτητος έλεγχος κάθε 2-3 ώρες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου όπως τα μαγειρεία, έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς. Οι προκαθορισμένες οδηγίες και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση. ΓΕΝΙΚΑ Ο καθαρισμός του χώρου είναι καθημερινός και συνεχής, ενώ ο γενικός μηχανικός καθαρισμός γίνεται κάθε 15 ημέρες. Ο καθημερινός έλεγχος γίνεται από τον υπεύθυνο Κουζίνας, ενώ παράλληλους ελέγχους κάνει το Γραφείο Επιμέλειας και το Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων. Την ευθύνη του Γενικού Καθαρισμού έχει το γραφείο Επιμέλειας και ο προϊστάμενος του χώρου. ΟΔΗΓΙΕΣ - Το τροχήλατο καθαρισμού είναι αποκλειστικά και μόνο για τα μαγειρεία. - Ο καθαρισμός των μαγειρείων γίνεται μετά το πέρας της βραδινής διανομής φαγητού. - Η σειρά των εργασιών καθαρισμού έχει ως εξής: 1. Σκουπίζεται πάντα με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας με ενισχυμένο φίλτρο.

13 2. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι τοίχοι με χρήση σκάλας, αρχίζοντας από ψηλά προς τα χαμηλά. 3. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι ψευδοροφές, καπάκια κλιματισμού και τα καπάκια φωτισμού. 4. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες του χώρου (πάγκους, τροχήλατα, εξωτερικές επιφάνειες ψυγείων, πλυντηρίων, ντουλαπιών). 5. Επιβάλλεται η συχνή αλλαγή του νερού. 6. Καθαρισμός πάγκων εργασίας και νεροχυτών. 7. Πλένονται με απορρυπαντικό και ξεβγάζονται και στεγνώνουν όλοι οι κάδοι των απορριμάτων. 8. Καθαρισμός εστιών και λοιπού εξοπλισμού κουζίνας. 9. Καθαρίζονται, απολυμαίνονται και στεγνώνουν όλα τα τροχήλατα των ερμαρίων αποθήκευσης φαγητού. 10. Καθαρισμός φίλτρων - Βύθισμα σε δοχείο με ζεστό νερό να απομακρυνθούν τα λίπη και το καθαριστικό. - Παραμονή για περίπου μια ώρα. - Ξέβγαλμα με άφθονο νερό. - Στέγνωμα και τοποθέτηση στη θέση τους. - Σφουγγαρίζεται το δάπεδο με μηχανή τριβής. - Ο καθαρισμός επαναλαμβάνεται εντός της ημέρας, όποτε απαιτείται. Γενικός καθαρισμός. Ο γενικός καθαρισμός της κουζίνας γίνεται με το προσωπικό καθαρισμού. Η συχνότητα είναι ανάλογη με το φόρτο εργασίας της κουζίνας και το επίπεδο του καθημερινού καθαρισμού. Οι εργασίες γενικού καθαρισμού περιλαμβάνουν: - Καθαρισμό και πλύσιμο φίλτρων κλιματισμού. - Καθαρισμό και πλύσιμο φίλτρων απαγωγών. - Πλύσιμο τοιχοποιίας πλακιδίων με ισχυρό απορρυπαντικό για λίπη. - Πλύσιμο πάγκων και νεροχυτών. - Γενικό καθαρισμό αποθηκών. - Πλύσιμο κάδων απορριμάτων. - Πλύσιμο τροχών όλων των τροχήλατων κουζίνας (τραπέζια, καρότσια μεταφοράς δίσκων, πιατοθήκες κλπ.) - Γενικό καθαρισμό λοιπών βοηθητικών χώρων. - Σκούπισμα και μηχανικό πλύσιμο δαπέδων και σχαρών δαπέδων.

14 Η εργασία γενικού καθαρισμού ΔΕΝ περιλαμβάνει τον εξοπλισμό κουζίνας παρά είναι καθήκον του προσωπικού του Γραφείου Διατροφής. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 1. Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. 2. Μετακίνηση των αντικειμένων χωρίς να αλλάζονται οι θέσεις τους. 3. Καθαρισμός ραφιών. 4. Καθαρισμό και απολύμανση: - Ράφια - Τοίχους - Πόρτες - Καπάκια φωτισμού - ώρους πίσω από αντικείμενα - Καθαρισμός ψυγείων μόνο εξωτερικά με μαλακό σφουγγάρι 5. Σφουγγάρισμα δαπέδου με μηχανή τριβής 6. Ο καθαρισμός των ψυγείων γίνεται εξωτερικά μόνο με μαλακό σφουγγάρι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας στον χώρο των πλυντηρίων του ακάθαρτου ιματισμού και διακίνησης του καθαρού ιματισμού (εκτός των ρούχων ασθενών). Οι προκαθορισμένες οδηγίες και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση. ΓΕΝΙΚΑ Ο καθημερινός καθαρισμός του χώρου είναι καθημερινός, ιδιαίτερη σημασία δίνεται κατά το τέλος της καθημερινής εργασίας των πλυντηρίων. Γενική καθαριότητα γίνεται μία φορά το μήνα και σε μέρα που δεν λειτουργεί (π.χ. χώρος των πλυντηρίων Σάββατο). Ο καθημερινός έλεγχος γίνεται από τον Προϊστάμενο του γραφείου Ιματισμού, ενώ παράλληλους ελέγχους κάνει το γραφείο επιστασίας και το γραφείο ελέγχου λοιμώξεων. Την ευθύνη του γενικού καθαρισμού έχει ο προϊστάμενος του χώρου και το γραφείο επιστασίας.

15 ΟΔΗΓΙΕΣ - Το τροχήλατο καθαρισμού είναι αποκλειστικά και μόνο για τα πλυντήρια. - Ο καθαρισμός γίνεται μετά το τέλος των εργασιών. - Η σειρά των εργασιών έχει ως εξής: 1. Καθαρισμός των πάγκων εργασίας με υγρό πανί, καθαριστικό και ξέβγαλμα. 2. Καθαρισμός των χαμηλών επιφανειών του εξοπλισμού. 3. Καθαρισμός βοηθητικών χώρων (αποδυτήρια, τουαλέτες κλπ.) με τις συνήθειες οδηγίες. 4. Καθαρισμός δαπέδων με σκούπισμα πρώτα με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας και μηχανικό πλύσιμο δαπέδων. 5. Αποκομιδή τυχόν απορριμμάτων και καθαρισμός των κάδων. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΩΡΟΥ 1) Καθαρισμός εξαερισμού εξωτερικά με πανιά μιας χρήσεως ή καθαριστικό καθώς και λοιπών σωληνώσεων. 2) Καθαρισμός τοιχοποιίας (σκούπισμα και ξαράχνιασμα τοίχων αφαίρεση τοπικών λεκέδων πλύσιμο με μάκτρον ή σφουγγάρι). 3) Καθαρισμός φωτισμού (ξεσκόνισμα πλύσιμο με πανί). 4) Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά τζαμιών (και πλαισίων). 5) Καθαρισμός όλου του εξοπλισμού. 6) Γενική καθαριότητα βοηθητικών χώρων με τις συνήθεις οδηγίες. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Καθαρισμός αεραγωγών εξαερισμού (ανά 3μηνο ή εξάμηνο ανάλογα με τις ανάγκες σύμφωνα με την υπόδειξη του προϊσταμένου του χώρου). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Η διαδικασία αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ακολουθεί την ίδια διαδικασία για τους δύο τύπου απορριμμάτων: μολυσματικά και οικιακού τύπου. Ο διαχωρισμός γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Αναφέρεται ότι τα μολυσματικά απορρίμματα συλλέγονται σε κόκκινους σάκους, που χρησιμοποιούνται τα ειδικά χάρτινα κυτία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το προσωπικό καθαριότητας είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή, τη μεταφορά και τη σωστή αποθήκευση των απορριμμάτων. Η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από τους χώρους συγκέντρωσής τους γίνεται σε καθημερινή βάση σε καθορισμένες από την Επιτροπή καθαριότητας ώρες.

16 Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων αφού γεμίσουν μέχρι τα ¾ πριν μεταφερθούν δένονται καλά με ειδικούς πλαστικούς σφιγκτήρες που δεν ξανανοίγουν. Αν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, τοποθετείται σε δεύτερο του ιδίου χρώματος που και αυτός δένεται καλά. Οι σάκοι συλλογής που τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων δεν επαναχρησιμοποιούνται δεν αδειάζονται αλλά κάθε φορά αντικαθίστανται με καθαρούς. Οι κόκκινες σακούλες (μολυσματικά απορρίμματα) τοποθετούνται στο χώρο ακαθάρτων και ακολουθούν τις οδηγίες του νοσοκομείου ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης των μολυσματικών απορριμμάτων. Ο χώρος διατηρείται σχολαστικά καθαρός. Οι κόκκινες σακούλες να είναι βαρέως τύπου από ανθεκτικό πλαστικό. Το πλύσιμο των χεριών τους είναι απαραίτητο για τους απορριμματοφορείς αμέσως μόλις βγάλουν τα γάντια τους και όταν τελειώσουν τη μεταφορά των απορριμμάτων. Οι ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά απορριμμάτων, θα υποδειχθούν από τα Γραφεία Επιστασίας, καθαρίζονται αμέσως μετά τις ώρες μεταφοράς απορριμμάτων που προαναφέρθηκαν. ΣΥΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΩΡΟ Κάτωθι παρατίθενται ενδεικτικοί πίνακες συχνοτήτων εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας για τα βασικότερα είδη χώρων των Νοσοκομείων. Οι πίνακες αυτοί θα οριστικοποιηθούν κατά την εγκατάσταση αναδόχου με τη συνεργασία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Επιτροπής Καθαριότητας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙ ΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙ ΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Αερισμός δωματίων Σκούπισμα Σφουγγάρισμα Καθαρισμός κρεβατιών, κομοδίνων τραπεζιδίων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

17 Καθαρισμός τηλ. Συσκευών, φωτιστικών, καλοριφέρ Καθαρισμός ντουλαπιών Αποκομιδή απορριμάτων Καθαρισμός απολύμανση νιπτήρων Σκούπισμα σφουγγάρισμα βεραντών Γενικός καθαρισμός WC ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σκούπισμα σφουγγ. Απολύμανση ειδών υγιεινής Αποκομιδή απορριμάτων Τοποθέτηση χαρτιών υγείας και σαπουνιού Γενικός καθαρισμός ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Σκούπισμα σφουγγάρισμα Καθαρισμός επίπλων, συσκευών, ντουλαπιών Αποκομιδή απορριμμάτων Γενικός καθαρισμός ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Σκούπισμα σφουγγάρισμα Αποκομιδή απορριμμάτων WC Προσωπικού Γενικός καθαρισμός ΣΑΛΟΝΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Καθάρισμα επίπλων και καθισμάτων Άδειασμα & πλύσιμο δοχ. Απορριμμάτων Σκούπισμα σφουγγάρισμα δαπέδου Ψύκτης νερού πλύσιμο, γυάλισμα, απολύμανση 3

18 Γενικός καθαρισμός ΚΟΙΝΟΡΗΣΤΑ WC ΒΟΗΘ. ΩΡΟΙ Σκούπισμα σφουγγάρισμα Γενικός καθαρισμός ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαρισμός τζαμιώνπλαισίων-πρεβαζιών (εσωτερικά) Καθαρισμός τζαμιώνπλαισίων-πρεβαζιών (εξωτερικά) Καθαρισμός εξωτερικών τζαμιών με ανυψωτικά μηχ. Αφαίρεση τοποθέτηση κουρτινών Βαθύς καθαρισμός στίλβωση δαπέδου 2 2 2

19 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Σκούπισμα-Σφουγγάρισμα-Απολύμαση Καθαρισμός επίπλων, συσκευών, ντουλαπιών, φωτιστικών, καλοριφέρ Αποκομιδή Απορριμμάτων WC προσωπικού Καθαρισμός- απολύμανση νιπτήρων Γενικός καθαρισμός ΚΟΙΝΟΡΗΣΤΟΙ ΩΡΟΙ Σκούπισμα- σφουγγάρισμα δαπέδου Καθάρισμα επίπλων και καθισμάτων Άδειασμα & πλύσιμο δοχ. Απορριμμάτων Ψύκτης νερού πλύσιμο, γυάλισμα, απολύμανση Κοινόχρηστα WC Καθαρισμός απολύμανση νιπτήρων Καθαρισμός εξωτερικού χώρου Γενικός καθαρισμός ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΩΡΟΙ Σκούπισμα σφουγγάρισμα δαπέδου Καθαρισμός επίπλων, συσκευών, ντουλαπιών, φωτιστικών, καλοριφέρ Αποκομιδή απορριμμάτων Καθαρισμός WC Γενικός καθαρισμός ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαρισμός τζαμιών πλαισίων πρεβαζιών (εσωτερικά) Καθαρισμός τζαμιών πλαισίων πρεβαζιών (εξωτερικά) Αφαίρεση τοποθέτηση κουρτινών Βαθύς καθαρισμός στίλβωση δαπέδου ΚΑΘΗΜΕΡΙ ΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙ ΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜ Α ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑ ΙΑ ΜΗΝΙΑ ΙΑ ΕΤΗΣΙ Α Για τις εξωνοσοκομειακές δομές η συχνότητα και ο τρόπος καθαρισμού και ο αριθμός των εργαζομένων, θα ορίζεται κάθε μήνα από τον προϊστάμενο Επιστασίας και τη Υπεύθυνη Τομεάρχισσα.

20 ` ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 1. Τρόλλεϋ ορόφου καθαριστριών 2. Καρότσια σφουγγαρίσματος 3. Μηχανές απορρόφησης σκόνης 4. Μηχανές απορρόφησης υγρώνσκόνης 5. Μηχανές πλύσης μοκετών χαλιών 6. Περιστροφικές μηχανές μονού δίσκου 7. Πλυντήριο-στεγνωτήριο 8. Αμαξίδια μεταφοράς απορριμμάτων 9. Σφουγγαρίστρες 10. Σφουγγαράκια 11. Ξεσκονόπανα 12. Γάντια χοντρά κουζίνας 13. Γάντια χοντρά για βαριές εργασίες 14. Σακούλες απορριμμάτων 15. Σκάλες 16. Λάστιχα νερού 17. Μπαλαντέζες 18. Πινακίδες «ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ» 19. Αυτοκινούμενα Σάρωθρα εξωτ. ώρων 20. Ανυψωτικό μηχάνημα καθ.τζαμιών

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 1. Απορρυπαντικό (ρη ουδέτερο) γενικής χρήσης 2. Απορρυπαντικό (ρη αλκαλικό) γενικής χρήσης 3. Απορρυπαντικό (ρη αλκαλικό) δύσκολων ρύπων 4. Απορρυπαντικό (ρη αλκαλικό) χώρων υγιεινής 5. Απορρυπαντικό (ρη όξινο) χώρων υγιεινής 6. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (4-5%) 7. Καθαριστικό τζαμιών, καθρεπτών 8. Καθαριστικό χαλιών και μοκετών 9. Καθαριστικό γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών 10. Αφαλατικό γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών 11. Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών 12. Μεταλλική παρκετίνη δαπέδων μαρμάρου PVC 13. Αυτογυάλιστη παρκετίνη για δάπεδα από Linoleum 14. Αφαιρετικό παρκετίνης δαπέδων μαρμάρου PVC 15. Aφαιρετικό παρκετίνης για δάπεδα μόνο από Linoleum Στον πίνακα προσφερόμενων καθαριστικών προϊόντων, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι πλέον των υλικών που καταγράφονται, θα πρέπει να συμπεριλάβουν και το κόστος που απαιτείται για χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι χειρός και χειροπετσέτες, ώστε να καλύπτονται οι διακόσιες δέκα εννέα (219) τουαλέτες που βρίσκονται στους χώρους.

22 Για την υλοποίηση του έργου θα απασχοληθούν: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 12 5ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 6 ΣΑΒ/ΚΑ & ΑΡΓΙΕΣ 3ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 9 5ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΩΡΗ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 2 Τα παραπάνω ωράρια θα κατανεμηθούν ως εξής: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΝΥΤΕΡΙΝΟ ΩΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΤΑΡΣΗ - ΠΑΘ-ΕΡΓ ΓΕΜΕΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

23 16 ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝ ΥΠ + ΤΡΑΠΕΖ ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ ΓΡ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΨΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΨΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ- ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΤ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΩΡΟΙ ΚΛΠ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ & ΑΡΓΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΝΥΤΕΡΙΝΟ ΩΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΤΑΡΣΗ - ΠΑΘ-ΕΡΓ ΓΕΜΕΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

24 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 2 ΚΟΙΝ ΥΠ + ΤΡΑΠΕΖ ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ ΓΡ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΨΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΨΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ - ΕΞΙΑΤΡ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΩΡΟΙ ΚΛΠ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( controls,2 αίθουσες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡIΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΥΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ο καθαρισµός των εσωτερικών χώρων θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΤΕΥΧΟΣ 4

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΤΕΥΧΟΣ 4 ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθηµερινός καθαρισµός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ΕΗ Α.Ε./ ΣΜ (συνολικού εµβαδού 8.090,10 τ.µ. και 25.000 τ.µ. αντίστοιχα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συχνότητα εργασιών καθαρισμού Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Α ΜΗΕ Α.Ε./ ΣΣΜ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 7.200 Τ.Μ. ΚΑΙ 25.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 ΤΚ. 54636 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προς καθαρισμό χώροι του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, επί των οδών Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Χαλκίδα 16/05/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 16/5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» Οι χώροι που ανατίθενται στον ανάδοχο είναι: I. Όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου, Εσωτερικοί Εξωτερικοί. Επίσης, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ''

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ'' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ'' ΕΙ ΟΣ :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ CPV :90911200-8 Σύνολο εσωτερικών χώρων 10.288 τ.µ Σύνολο εξωτερικών χώρων 150 τ.µ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 ΤΚ. 54636 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ (CPV:90911000-6) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. O ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες Σπίτι τ Ευρωπαϊκή Ένωσ: Συνολική επιφάνεια των χώρων εργασία και κοινόχρηστων χώρων (συνολική επιφάνεια: 1.470 m²) Πόλη και διεύθυνση: Λεωφόρο Βύρωνο 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρο Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ23 / 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στη Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90910000-9) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα εγκαταστάσεων Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2009» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 7205831-5833-1173 / Fax 210 7254767 e-mail: enl@evaggelismos-hosp.gr

ΤΗΛ. 210 7205831-5833-1173 / Fax 210 7254767 e-mail: enl@evaggelismos-hosp.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υ.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7205831-5833-1173 / Fax 210 7254767 e-mail: enl@evaggelismos-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Για τι είδους χρήση προορίζεται το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων; Το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων προορίζεται για εσωτερική χρήση στο πλυντήριο πιάτων. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 90911200-8 Π/Υ 800.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Αριθμός Πιστοποιητικού 91215 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό: Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης 23/03/2012 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Δ/νση : Καντανολέοντος 10 Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1α. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Παράρτημα 1α. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών εγκαταστά υγιεινής και τις κουζίν (συνολική επιφάνεια:1.086,00m 2 ωράριο εργασίας: ΐΰ.υυ - üu.uü ΜΑ ΕΑ=εφόσον απαιτείται, 5Ε= 5χ την εβδομάδα (κάθε μέρα, 1 Ε= 1χ την εβδομάδα, 2Μ= 2χ το μήνα, 1 Μ= 1χ το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ''

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ'' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ'' ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μήλεση Μαριλένα ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ FAX : 213 2058614 MAIL: milesi@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783167 2015-05-18

15PROC002783167 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 18-5-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 14367 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & Της.. ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας,

Διαβάστε περισσότερα

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ''ΛΑΪΚΟ' ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Η Πρόεδρος του.σ. υποβάλλει προς τα µέλη του.σ. την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων στους ασθενείς των Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 8-03-205 Αριθ. πρωτ.:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 322 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 23 205276, φαξ 23 205348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Θ-ΑΨΛ 30/06/2013». 30/06/2013». Τηλ. 213 1500823. E-mail: cterzaki@mou.gr

ΑΔΑ: Β4Λ9Θ-ΑΨΛ 30/06/2013». 30/06/2013». Τηλ. 213 1500823. E-mail: cterzaki@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα 06 / 06 / 2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. πρωτ: 1983 ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 19.920,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.581,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 19.920,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.581,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 19.920,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.581,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.501,60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί: Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπηρεσίας Ταχ/κή /νση Ωφέλιµη Επιφάνεια Εργατοώρες

Στοιχεία Υπηρεσίας Ταχ/κή /νση Ωφέλιµη Επιφάνεια Εργατοώρες ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου 8364/22-09-2014 Στην Κόρινθο σήμερα 22/09/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ AΣΦAΛJΣEΩN ίii;t* ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ libι;ι & ~ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑ=ΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ. 848/30-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4A8ΠΟΡΡΘ-Π5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ)

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) εµφανίζεται υπό µορφή εποχιακών εξάρσεων και επιδηµιών σε παγκόσµια κλίµακα Συµπτώµατα γρίπης Τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα