ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ Αθήνα : 24/4/2015 Γραφείο Προμηθειών Αριθ. Πρωτ. : 1226 ΤΗΛ. : ΦΑΞ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καταληκτικός Χρόνος κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία : 18/5/2015 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο. Ημερομηνία : 15/5/2015 Ημέρα : Παρασκευή Ώρα : μ.μ. Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (κτίριο Διοίκησης) Προϋπολογισμός δαπάνης ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης.

2 Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν. 2716/1999 ( ΦΕΚ 96/Α /1999), άρθρο 12, περί επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσω των Κοι.Σ.Π.Ε. 2. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α /2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 37/ ). 3. Του Ν. 3204/03 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 296/ ). 4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 5. Του N. 3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ). 7. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150/ ). 8. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α / ). 9. Του N. 3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α / ). 10. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση ιδιωτικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α / ). 11. Του Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/655 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 173/Α ). 12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α /2-3-11). 13. Του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α / ). 14. Του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41/Α /1-3-12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εφαρμογή του νόμου Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις». 15. Της υπ αριθ. 3567/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585/Β/ ) περί Έγκριση ΠΠΥΥ έτους Του υπ αρ / έγγραφο της 1 ης Υ.Πε. Αττικής σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νοσοκομείου για διενέργεια διαγωνισμού αναφορικά με τις υπηρεσίες καθαριότητας. 17. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3 18. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 19. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε καθαριότητα των παρακάτω χώρων του Νοσοκομείου. 20. Την υπ αριθ. 7/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατ αποκλειστικότητα νομικά πρόσωπα και φορείς που απασχολούν εργαζόμενους η πλειοψηφία των οποίων είναι άτομα με αναπηρίες, τα οποία λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες π.χ. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 2716/1999, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (Π.Δ. 60/2007 άρθρο 18). Απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής κατ αποκλειστικότητα στο διαγωνισμό, βάσει των κριτηρίων που θέτει η ανωτέρω παράγραφος είναι τα εξής : 1. Καταστατικό ή άλλο νόμιμο έγγραφο σύστασης. 2. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή έγκριση σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή. 3. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων του προσφέροντα είναι άτομα με αναπηρίες, τα οποία λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ως εξής : Μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη " προσφορά " β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ " ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ " γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : 1. Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο θα εσωκλείονται : 1.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει που να δηλώνονται ότι : α. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

4 β. δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης γ. δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. ε. είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους, εν γένει προς τον Δημόσιο Τομέα. στ. δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. ζ. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. η. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/ θ. Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ι. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία). ια. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ). Επίσης ο ανάδοχος υπό ποινή απόρριψης θα πρέπει να αποστείλει με την προσφορά του όλα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στον N. 3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 και κατάλογος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία διετία συνοδευόμενο από πιστοποιητικά Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών, που θα βεβαιώνουν ότι η καθαριότητα που έχει ανατεθεί εκτελείται κανονικά και χωρίς προβλήματα και στα οποία να αναφέρεται το ποσό, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσής τους. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του συμμετέχοντος και όσοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω αποκλείονται. 3. Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και ολογράφως και θα περιλαμβάνει τις τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

5 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί ποινή απόρριψης, στην οικονομική προσφορά να αναφέρουν το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία την οποία προσφέρουν. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σύμφωνη με την κατώτερη αναγραφόμενη τιμή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ή εάν δεν αναγράφεται θα είναι μειωμένη από τις ανώτατες καθοριζόμενες τιμές από τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχουν. Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ' αυτές σχέση του ευρώ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική παραλαβή του έργου. Αποκλείεται η αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς. Οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να προσφέρουν ξεχωριστά το κατ αποκοπή μηνιαίο τίμημα για τα ζητούμενα άτομα και το μηνιαίο κόστος για κάθε ένα άτομο ξεχωριστά ήτοι : α) Μηνιαίο συνολικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ. β) Μηνιαίο τίμημα για ένα άτομο πρωινής βάρδιας χωρίς ΦΠΑ. γ) Μηνιαίο τίμημα για ένα άτομο απογευματινής βάρδιας χωρίς ΦΠΑ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Εφόσον οι συμμετέχοντες παρίστανται στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

6 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ. 5805/ Υπουργικής Απόφασης και του Π.Δ. 118/07. Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 1. την κατακύρωση της ανάθεσης 2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων 3. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές : α) εφόσον το υλικό είναι διαιρετό, γίνεται κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας β) εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής επιλέγεται με διαπραγμάτευση Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Αυτός στον οποίο θα κατακυρωθούν οι εργασίες θα κληθεί για την υπογραφή σχετικής σύμβασης και θα καταβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό που θα καλύπτει το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπηρεσιών που προσέφερε πλέον ΦΠΑ με χρόνο ισχύος δύο (2) επιπλέον μηνών από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο και της προβλεπόμενης συμβατικής παράτασης που ζητάει η διακήρυξη στο άρθρο 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την κατακύρωση της ανάθεσης ο ανάδοχος καλείται από το Νοσοκομείο να προσέλθει και να υπογράψει τη σύμβαση σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την πρόσκληση. Αν περάσει η προθεσμία των 10 ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί, το Νοσοκομείο μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί η ανάθεση των εργασιών στον επόμενο επιλεγέντα ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για δώδεκα μήνες και θα μπορεί να παραταθεί για δώδεκα μήνες ακόμη με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, με τις εξής όμως προϋποθέσεις : α) Η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. β) Στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάσεων θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να διακοπεί μονομερώς από το Νοσοκομείο κατά την περίπτωση τελεσφόρησης ενιαίου διαγωνισμού με φορέα διενέργειας ΦΠΥΥΚΑ που υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια

7 ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παρακολουθείται από Τριμελή Επιτροπή. Εφόσον, παρατηρήσει παραλείψεις ή παρατυπίες σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις ή σε σχέση με ένα στοιχειώδες επίπεδο καθαριότητας, η Τριμελής Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι παραλείψεις ή παρατυπίες και καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων και συμμόρφωση με τις υποδείξεις σε αυτό. Τα πρακτικά από την πλευρά της Τριμελούς Επιτροπής και η παροχή εξηγήσεων από την πλευρά της αναδόχου πραγματοποιείται εγγράφως και πρωτοκολλείται. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η κατάθεση ενός τέτοιου πρακτικού και ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που αναγράφονται σε αυτό δύναται να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο από 10% έως 50% επί της συμβατικής μηνιαίας τιμής, το τελικό ύψος της οποίας θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος και ύστερα από σχετική έκθεση της Υπηρεσίας. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο θα παρακρατείται κατά την εξόφληση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στον οποίο θα γνωστοποιείται με έγγραφο που θα αναφέρει και την αιτιολογία επιβολής του. Η επανάληψη της ίδιας ή άλλης παράλειψης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα επισύρει το ανώτατο ποσοστό προστίμου. Η μη συμμόρφωση εκ νέου επισύρει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εκπτώτου. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, με την προσκόμιση του τιμολογίου μετά την παραλαβή των εργασιών και τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που διέπονται από το Ν. 2286/95, το Ν. 3580/07, παρακράτηση Φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2992/02), το Ν. 4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014) και την υπ αριθ. 1120/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών του δημοσίου Νόμοι και διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Νοσοκομείου, επιφάνειας περίπου 1.645,53 τ.μ., και συγκεκριμένα όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και του αύλειου χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω :

8 Η καθαριότητα των παραπάνω χώρων θα πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο από 6.00 π.μ μ. μ. και κάθε Κυριακή και αργίες από 7.00 π.μ μ.μ. καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στις υποβληθείσες προσφορές να αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων και των ωρών που απαιτούνται για την καθαριότητα, κατά την εκτίμηση της εταιρείας, σύμφωνα όμως με την κείμενη νομοθεσία (εργατική και ασφαλιστική). Α. Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Ι Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ 1 ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ Θάλαμοι Νοσηλείας : Θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται δύο (2) φορές την ημέρα ( πρωί και απόγευμα) και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Το πρωί το σκούπισμα σφουγγάρισμα των θαλάμων θα γίνεται πριν τις 9:30π.μ. και το απόγευμα μετά τις 6:30μ.μ. Καθαριότητα κλινών, στρωμάτων, αεροστρωμάτων και κομοδίνων ασθενών που εξέρχονται από το Νοσοκομείο. Καταμέτρηση ακάθαρτου χρησιμοποιημένου ιματισμού ασθενών και παράδοση στην υπεύθυνη ιματισμού. Απομάκρυνση του ακάθαρτου χρησιμοποιημένου ιματισμού ασθενών από την παθολογική κλινική και μεταφορά του στον ενδεδειγμένο χώρο. Βοηθητικοί χώροι / Τουαλέτες : Σχολαστικό καθάρισμα θα γίνεται 3 φορές την ημέρα (πρωί μεσημέρι απόγευμα) και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Οι σφουγγαρίστρες και τα σφουγγάρια vetex θα είναι ξεχωριστά για τους βοηθητικούς χώρους και θα έχουν διακριτικά. Στο τέλος της καθαριότητας οι σφουγγαρίστρες θα πλένονται και θα απολυμαίνονται και θα μένουν να στεγνώνουν. Μετά την καθαριότητα, οι νιπτήρες (τουαλετών και θαλάμων ), οι ντουζιέρες και οι λεκάνες θα απολυμαίνονται με νερό και χλωρίνη. Οι καθρέπτες και τα φωτιστικά κοινόχρηστων χώρων και θαλάμων θα καθαρίζονται 1 φορά εβδομαδιαίως και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Γραφείο Νοσηλείας : Θα σκουπίζεται και θα σφουγγαρίζεται τρεις (3) φορές την ημέρα και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Οι κάδοι απορριμμάτων θα αδειάζονται 5 6 φορές ημερησίως και τα απορρίμματα θα μεταφέρονται στους ενδεδειγμένους χώρους.. Γραφεία Ιατρών (Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας και Επιμελητών) : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Γραφείο Προϊσταμένης : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Δύο (2) Βεράντες Η Μ Ι Ο Ρ Ο Φ Ο Σ Κλιμακοστάσιο Υπνοδωμάτια Ιατρών : Θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται μια φορά την ημέρα (πρωινή βάρδια ) και εκτάκτως όταν χρειαστεί.

9 Θα στρώνονται τα κρεβάτια των εφημερευόντων ιατρών και θα παραδίδεται ο ακάθαρτος ιματισμός στην υπεύθυνη του ιματισμού απ όπου θα παραλαμβάνεται και καθαρός ιματισμός. Αίθουσα Ιατρών (Βιβλιοθήκη) Βοηθητικοί χώροι/τουαλέτες : Σχολαστικό καθάρισμα θα γίνεται 1 φορά την ημέρα (πρωί) και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Οι σφουγγαρίστρες και τα σφουγγάρια vettex θα είναι ξεχωριστά για τους βοηθητικούς χώρους και θα έχουν διακριτικά. Στο τέλος της καθαριότητας οι σφουγγαρίστρες θα πλένονται και θα απολυμαίνονται και θα μένουν να στεγνώνουν. Μετά την καθαριότητα, οι νιπτήρες, οι ντουζιέρες και οι λεκάνες θα απολυμαίνονται με νερό και χλωρίνη. Οι καθρέπτες και τα φωτιστικά κοινόχρηστων χώρων θα καθαρίζονται 1 φορά εβδομαδιαίως και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Γραφείο Διοικητή : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Γραφείο Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Διαβητολογικό Ιατρείο - Καρδιολογικό Ιατρείο Υπέρηχοι : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Γραφείο Κίνησης : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Εξωτερικά Παθολογικά Ιατρεία: Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Οι κάδοι απορριμμάτων θα αδειάζονται 3 4 φορές ημερησίως. Γραφείο Επιτροπής Πιστοποιητικών : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Γραφείο Ακτινολόγων - Ακτινολογικό Ιατρείο : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Γραφείο Μικροβιολόγων Μικροβιολογικό Εργαστήριο: Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Σαλόνι Εισόδου Αίθριο Ψύκτες : Θα καθαρίζονται καθημερινά με απορρυπαντικό και 2 φορές την εβδομάδα θα απολυμαίνονται με χλωρίνη. Διοικητικές Υπηρεσίες (Γραφεία ) : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται.

10 Φαρμακείο (Γραφείο Αποθήκη) : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Αποδυτήρια : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Νεκροθάλαμος Σκούπισμα : Το σκούπισμα θα γίνεται πάντα με σκούπα βρεγμένη και θα προηγείται του σφουγγαρίσματος. Το σκούπισμα θα γίνεται 1 φορά ημερησίως και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Σφουγγάρισμα : Το σφουγγάρισμα θα γίνεται με απορρυπαντικό, με τη μέθοδο του διπλού κουβά. Οι σκούπες και οι σφουγγαρίστρες θα είναι ξεχωριστές για τον χώρο του νεκροθαλάμου και μετά το πέρας της εργασίας θα πλένονται θα απολυμαίνονται με αραιωμένη χλωρίνη. Θυρωρείο : Μία φορά ημερησίως μετά το πέρας της πρωινής εργασίας και εκτάκτως όταν χρειαστεί θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται. Αυλές : Θα σκουπίζονται μια φορά την ημέρα (απόγευμα) και θα πλένονται με λάστιχο 3 φορές την εβδομάδα και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Σκάλες εισόδου Εκκλησία Βοηθητικοί Χώροι / Τουαλέτες : Σχολαστικό καθάρισμα θα γίνεται 1 φορά την ημέρα (απόγευμα) και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Οι σφουγγαρίστρες και τα σφουγγάρια vetex θα είναι ξεχωριστά για τους βοηθητικούς χώρους και θα έχουν διακριτικά. Στο τέλος της καθαριότητας οι σφουγγαρίστρες θα πλένονται και θα απολυμαίνονται και θα μένουν να στεγνώνουν. Μετά την καθαριότητα, οι νιπτήρες και οι λεκάνες θα απολυμαίνονται με νερό και χλωρίνη. Οι καθρέπτες και τα φωτιστικά κοινόχρηστων χώρων θα καθαρίζονται 1 φορά εβδομαδιαίως και εκτάκτως όταν χρειαστεί. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ Θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2 φορές την ημέρα (πρωί απόγευμα). Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων : Σκάλα, διάδρομοι, ασανσέρ και ξεσκόνισμα των επίπλων που τυχόν υπάρχουν σε αυτούς. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σκάλας εισόδου. Μια φορά τον μήνα θα γίνεται παρκετάρισμα με παρκετίνη που να μην γλιστρά. Τα τοιχώματα του ανελκυστήρα θα πλένονται και θα απολυμαίνονται 1 φορά την εβδομάδα.

11 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Θα πλένονται και θα απολυμαίνονται με διάλυμα χλωρίνης 1 φορά την εβδομάδα. Τα καλαθάκια απορριμμάτων των γραφείων θα πλένονται και θα απολυμαίνονται κάθε 15 ημέρες. ΤΖΑΜΙΑ Των θαλάμων και των γραφείων,θα πλένονται μέσα και έξω μία ( 1) φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν χρειαστεί ( απογευματινή βάρδια). ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΕΣ Καθαρίζονται καθημερινά με νωπό πανί και απολυμαίνονται μια (1) φορά την εβδομάδα. Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών απορριμμάτων από τους χώρους του Νοσοκομείου με ειδικούς κάδους (HOSPITAL BOXES) και η μεταφορά τους στον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Πόρτες παράθυρα παντζούρια τοίχοι φωτιστικά καλοριφέρ ντουλάπες και επίστρωση του δαπέδου με παρκετίνη όπου ενδείκνυται γίνεται μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν χρειαστεί. Οι προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων σε συνεργασία με την Επιτροπή Καθαριότητας θα ευθύνονται για τον έλεγχο χρήσης αντισηπτικών και χλωρίνης από τους υπαλλήλους του συνεργείου και τον τρόπο διάθεσης των υλικών. Β. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σκούπισμα : Το σύστημα θα γίνεται πάντα με πανέτα Μ.Χ. για κάθε χώρο. Το σκούπισμα θα προηγείται πάντα του σφουγγαρίσματος Σφουγγάρισμα : Το σφουγγάρισμα θα γίνεται με απορρυπαντικό ενδεδειγμένο για χώρους Νοσοκομείου με τη μέθοδο των δυο κουβάδων. Οι κουβάδες και οι σφουγγαρίστρες μετά το πέρας της εργασίας θα πλένονται και θα απολυμαίνονται με χλωρίνη και θα στεγνώνουν μέχρι την επομένη. Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να εφοδιάζεται από τον εργοδότη τακτικά με πλαστικά γάντια. Ξεσκόνισμα : Το ξεσκόνισμα θα γίνεται σε όλες τις επιφάνειες (κομοδίνα ασθενών, ντουλάπες, τραπεζάκια ) με χρήση υγρών πανιών Μ.Χ που δεν αφήνουν στίγματα εμποτισμένων με απολυμαντικό. Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους πρέπει να αρχίζει από τα καθαρότερα σημεία προς τα βρώμικα. Να ελέγχονται οι ψευδοροφές διότι το κενό διάστημα βοηθά την συσσώρευση σκόνης. Να ελέγχονται οι γωνίες και τα ραγίσματα διότι εκεί συγκεντρώνεται σκόνη και βρωμιά και ενθαρρύνεται ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων. Για τις εμφανείς κηλίδες αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών σε μια επιφάνεια γίνονται τα ακόλουθα : α) Η κηλίδα καλύπτεται με χαρτοβάμβακα με αδιάλυτη χλωρίνη για 10

12 β) Απομακρύνεται ο χαρτοβάμβακας και η επιφάνεια καθαρίζεται με το γνωστό τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα. Η κοινή σκούπα θα χρησιμοποιείται μόνο για εξωτερικούς χώρους αφού προηγουμένως βρέχεται με νερό. Τα απολυμαντικά δεν αναμειγνύονται ποτέ με απορρυπαντικά γιατί χάνουν την απολυμαντική τους δράση και δημιουργούν αναθυμιάσεις. Το νερό των κάδων θα αλλάζεται από δωμάτιο σε δωμάτιο. ΠΡΟΣΟΧΗ : Απαγορεύεται η συνεχής χρήση γαντιών Δεν πρέπει οι καθαρίστριες να αγγίζουν με χρησιμοποιημένα γάντια τις πόρτες, πόμολα, καρέκλες, κρεβάτια, τηλέφωνα, ασανσέρ, τοίχους κ.λ.π. Οι καθαρίστριες δεν χρησιμοποιούν γάντια για το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα. Καθημερινά γίνεται έλεγχος από τον υπεύθυνο του συνεργείου για λεκέδες, τσίχλες, διαφημιστικά αυτοκόλλητα, σκουπίδια, δαχτυλιές σε πόρτες, τοίχους, τζάμια κ.λ.π. Για τα δωμάτια ασθενών με λοιμώδες νόσημα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά πανιά και σφουγγαρίστρα, τα οποία πετάγονται μετά την αποχώρηση του ασθενούς. Η σφουγγαρίστρα που χρησιμοποιείται στα WC του κοινού να μην χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους. Γάντια χοντρά χρησιμοποιούνται μόνο όταν καθαρίζονται τα WC. Γάντια μιας χρήσεως χρησιμοποιούνται για την συλλογή αίματος και σε θάλαμο όπου νοσηλεύεται ασθενής με λοιμώδες νόσο. Οι σάκοι απορριμμάτων δένονται πάντα με σφιγκτήρες. Στο τέλος της εργασίας καθαρίζονται : Οι κάδοι του νερού εξωτερικά και εσωτερικά και οι βάσεις τους. Τα τρόλεϊ που περιέχουν τα υλικά καθαριότητας. Η αποθήκη που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων. o Περιστροφική μηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, μοκετών o Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκπομπής θορύβου. o Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκπομπής θορύβου. Χρησιμοποιούνται για μεγάλες επιφάνειες. o Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους. o Αφροπαραγωγός για μοκέτες. o Μηχάνημα γυαλίσματος παρκετίνης δαπέδου. o Παρκετέζα για στέγνωμα του υγρού δαπέδου. o Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, μεγάλης ισχύος απορρόφησης W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µμικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήματα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες. o Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα με την υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές. o Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης.

13 o Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - εξαερισµού. o Συστήματα διπλού κουβά σφουγγαρίσματος για γραφεία κοινοχρήστους χώρους και διαφορετικοί για τις τουαλέτες. o Κουβαδάκια καθαρισμού με χρωματική κωδικοποίηση για διαφορετική χρήση το καθένα: μπλε έπιπλα, κόκκινο λεκάνη τουαλέτας, πράσινο άλλες επιφάνειες, κίτρινο- είδη υγιεινής. o Πανάκια καθαρισμού για τον καθαρισμό επιφανειών χρωματικά κωδικοποιημένα για διαφορετική χρήση το καθένα: μπλε έπιπλα, κόκκινο λεκάνη τουαλέτας, πράσινο άλλες επιφάνειες, κίτρινο- είδη υγιεινής. o Πινακίδες προειδοποίησης «ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ». ΓΡΑΦΕΙΑ : Ξεσκόνισμα των επίπλων των γραφείων και των αντικειμένων αυτών, των τηλεφώνων, των σωμάτων θέρμανσης και των βιβλιοθηκών, πάντα με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείμενα που βρίσκονται τοποθετημένα στις επιφάνειες. Καθαρισμός των επιφανειών, των γραφείων και των πλαστικών καθισμάτων με ειδική πετσέτα και κατάλληλο απορρυπαντικό. Τοπικός καθαρισμός πορτών και τοίχων. Καθαρισμός των πόμολων των πορτών με απολυμαντικό υγρό. Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών. Σκούπισμα των μοκετών (όπου υπάρχουν) με την ηλεκτρική σκούπα με ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία, όπως πίσω από τις πόρτες, κάτω από τα γραφεία καθώς και τοπικός καθαρισμός σε περίπτωση λεκέδων με κατάλληλο απορρυπαντικό όπως επίσης και των καρεκλών που είναι επενδυμένες με ύφασμα κ.λ.π. Σκούπισμα των δαπέδων με ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία, όπως πίσω από τις πόρτες, κάτω από τα γραφεία και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια σφουγγαρίσματος θα τοποθετούνται ειδικές πινακίδες προειδοποίησης ότι «ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ». Μετά το σφουγγάρισμα το δάπεδο θα στεγνώνεται με καθαρή παρκετέζα προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποκομιδή, μεταφορά και τοποθέτηση των απορριμμάτων στους ειδικούς προς τούτο κάδους και χώρους συλλογής τους. Η απομάκρυνσή τους θα γίνεται με όλους τους κανόνες υγιεινής. Μεταφορά του χαρτιού για ανακύκλωση σε κάδο ανακύκλωσης. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ : Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των λεκανών και των καπακιών με ειδικό απορρυπαντικό-απολυμαντικό υγρό (χλωρίνη). Καθαρισμός των νιπτήρων, βρυσών και σαπουνοθηκών με ειδικό απορρυπαντικόαπολυμαντικό. Καθαρισμός των καθρεπτών. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με απορρυπαντικό-απολυμαντικό υγρό. Τοπικός καθαρισμός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες και γύρω από τους νιπτήρες με ειδικό απορρυπαντικό-απολυμαντικό υγρό. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων. Αλλαγή χαρτιού υγείας, σαπουνιού και χειροπετσετών που χορηγεί το Νοσοκομείο.

14 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό επαρκές, εξειδικευμένο με το αντικείμενο (καθαριότητα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων), υγιές, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς, απέναντι σε τρίτους και το προσωπικό του Νοσοκομείου και με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το προσωπικό καθαριότητας θα εργάζεται με στολή την οποία παρέχει ο ανάδοχος και θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά (ταμπελίτσα, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου και η επωνυμία της εταιρείας). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία λίστα με τα ονόματα που θα αναλάβουν την καθαριότητα του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και τα κατάλληλα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία θα προκύπτει ότι τα παραπάνω άτομα είναι ασφαλισμένα. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του συνεργείου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα παραβρίσκεται στην υπηρεσία με υπαιτιότητά του κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο προ, κατά και μετά τη διάρκεια εργασιών του συνεργείου. Ορίζει επόπτη του οποίου το όνομα γνωστοποιεί στην Διεύθυνση του Νοσοκομείου και ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί έκτατους ελέγχους με σκοπό την πιστή εφαρμογή όλων των συμβατικών υποχρεώσεων και τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης θα ενημερώνει για τυχόν απουσία υπαλλήλου του και αντικατάσταση αυτού από άλλο πρόσωπο. Είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και του επόπτη καθαριότητας καθημερινά δε το έργο θα επιβλέπεται από επιτροπή ελέγχου που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Νοσοκομείο, η οποία στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Επίσης είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία του υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι της καθαριότητας του Νοσοκομείου και οποιαδήποτε ώρα κατά την διάρκεια του τακτικού ωραρίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία), και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ να ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, το οποίο ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο. Υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καθαριότητα υλικά που ενδείκνυται για Νοσοκομειακούς χώρους (απολυμαντικά, απορρυπαντικά κ.λ.π.) τα οποία θα είναι πρώτης ποιότητος, καθώς και τα αναγκαία μηχανήματα και σκεύη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες πυρασφάλειας στον χώρο που θα του δοθεί από το Νοσοκομείο για την φύλαξη των υλικών της. Με την ανάληψη των εργασιών του συνεργείου θα γίνει καθαρισμός όλων των χώρων, παραθύρων μετά παντζουριών, τοίχων, πορτών, επίπλων, κρεβατιών κ.λ.π. και επίστρωση του δαπέδου όπου ενδείκνυται με παρκετίνη. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα επαναλαμβάνονται κάθε 30 ημέρες και θα διεκπεραιώνονται εντός 1-2 ημερών κατόπιν συνεννοήσεως με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

15 Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει την υλοποίηση όλων των ανωτέρω θα επιβάλλεται από το Νοσοκομείο ποινική ρήτρα (για κάθε παράλειψη), παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του εργολάβου έκπτωτου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια, θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο εργασίας τους και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς καθαριότητας των χώρων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 FAX : 213 2058614 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( Δ 4/2014 ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μήλεση Μαριλένα ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ FAX : 213 2058614 MAIL: milesi@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 365/14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ: 1127

Περιστέρι 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ: 1127 1 Περιστέρι 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ: 1127 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγραφιώτου 2 Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛ. Τηλέφωνο: 210.5705553 FAX: 210.5768255 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 06 Ιουνίου 2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ046904Μ-ΦΗΣ. Γραφείο : Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγρίνιο, 06 Ιουνίου 2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ046904Μ-ΦΗΣ. Γραφείο : Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγρίνιο, 06 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 9309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΥ046904Μ-ΦΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002027447 2014-05-06

14PROC002027447 2014-05-06 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14PROC002380112 2014-11-04 Χανιά, 4/11/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 10303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουνιαλή 2Α Ταχ. Κωδ.: 731 00 Πληροφορίες: Σταυρούλα Στιβανάκη Τηλ.: 2821047111-101 Fax: 2821047108

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

11/02/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10. οο π.μ.

11/02/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10. οο π.μ. ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: Πλ. Αγ.Βαρβάρας Ταχ. Κωδ.: 34100 Πληροφορίες: κ. Λιάσκος Τηλέφωνο: 2221066102 Fax: 2221087993 Χαλκίδα 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:1580 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Παγγαίου

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Παγγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Θωμαΐδου Ζωή Τηλ. +30 25923 50029 Fax: +30 25923 50077 E-mail: thomaidou@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001677677 2013-10-22

13PROC001677677 2013-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνίες δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο ------------------------------------------------------------------------------------------------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΠ.ΥΠ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ & ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Αριθ. Τηλ.: 2108705989-984

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002153557 2014-07-08

14PROC002153557 2014-07-08 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Κουτρομάνος Αντώνιος Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ &ΚΥΠΡΟΥ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26310 55683,81 FAX: 26310 556888 Ημερομηνία 08/07/2014 Α. Π. 7891 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14PROC002153557

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4A8ΠΟΡΡΘ-Π5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα. Μαρούσι, 18/09/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.920/39 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 6-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> Φλώρινα 20--205 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΙΑ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΙΚΟ ΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Εγνατίας 9 Πληροφορίες : Α.ΤΩΤΟΥ Τηλέφωνο : (23853) 50266 Τ.Κ. : 53 00 ΠΡΟ ΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 8-03-205 Αριθ. πρωτ.:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 322 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 23 205276, φαξ 23 205348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 21 / 04 /2015 Αρ.Πρωτ: 3003 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προκηρύσσουμε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 20/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 13728 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου ΤΗΛ.: 26613-60538 -641

Διαβάστε περισσότερα