ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρέθυµνο :21/2/2013 Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ.1402 Ταχ. /νση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Γ. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ Τηλ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». (β) του Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». (γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (δ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί δηµοσίου Λογιστικού». (ε) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.». (στ) του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 2. Τις αποφάσεις: (α) Την µε αριθµ. 51/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (β) Την αριθµ. 776/2013 έκθεση ανάληψης δαπάνης

2 3. Το µε αρ. πρωτ. Οικ. 576/ έγγραφο της /νσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής µέριµνας της Π.Ε.Ρ, µε το οποίο διαβιβάζεται στο τµήµα Προµηθειών της Π.Ε.Ρ Τεχνική έκθεση/προδιαγραφές του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης έτους 2013, καθώς και το αριθµ. Οικ. 191/ έγγραφο της Γενικής /νσης ηµόσιας Υγείας & κοινωνικής Μέριµνας από το οποίο προκύπτει ότι στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κρήτης έχει προβλεφθεί πίστωση συµπεριραµβανοµένου του Φ.Π.Α για την εκτέλεση του εν λόγω προγράµµατος στην Π.Ε Ρεθύµνης. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1- Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013» Προϋπολογιζόµενης δαπάνης ΕΥΡΩ µαζί µε το Φ.Π.Α. 2- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κεντρικό Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο) Τµήµα Προµηθειών (ισόγειο γραφείο 011) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/3/2013 ΤΕΤΑΡΤΗ π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 3- ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών

3 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β 4.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΝΣΗΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ 4.4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ηµόσιο. Περίληψη της ιακήρυξης: 1. Θα δηµοσιευθεί α) Μια φορά στις παρακάτω ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες οι οποίες στο τιµολόγιο πληρωµής θα επισυνάπτουν τρία (3) αντίτυπα το φύλλου δηµοσίευσης: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η δηµοσίευση θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 2. Θα τοιχοκολληθεί: α) Στο πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. 3. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, και στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ.

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2013 Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της /νσης ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε Ρεθύµνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟ ΕΙ ΟΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ Μέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την υπογραφή ΦΟΡΕΑ της συµβάσεως, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη /νση ηµόσιας Υγείας χρονοδιάγραµµα που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Στην τεχνική έκθεση (παράρτηµα Γ ) της /νσης ηµόσιας ηµόσιας Υγείας & κοιν. Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, αναφέρονται οι τοµείς όπου θα γίνονται οι ψεκασµοί. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Μ.Τ.Π.Υ. 3% ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν.2198/1994 Επίσης επί της ανωτέρω κράτησης διενεργείται κράτηση 2% Χαρτόσηµο. Κράτηση 20% ΟΓΑ επί Χαρτοσήµου και κράτηση 0,10 % επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, υπέρ της Ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρος Εισοδήµατος.

5 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη µορφή µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που ορίζεται από τη διακήρυξη. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, Πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά, τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς) Πιστοποιητικό ISO 9001/2000 ή ισοδύναµο Άδεια εντοµοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Υπεύθυνη δήλωση για πλήρη αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 4. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

6 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ιακήρυξη. 8. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόµενοι ή οι εκπρόσωποι τους λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 9. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 2. ΤΙΜΕΣ Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. 1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα µέχρι ποσοστού 30%. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει τµηµατικά σε τρεις δόσεις µε την εξόφληση του 1/3 της συµβατικής αξίας µε το ΦΠΑ και µετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου ψεκασµών που θα παραδίδεται, έπειτα από πιστοποίηση από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής /παρακολούθησης της /σης ηµ. Υγείας & κοινωνικής µέριµνας, για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών.

7 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις: 1. Μ.Τ.Π.Υ. 3%. 2. Χαρτόσηµο 2%. 3. ΟΓΑ επί Χαρτοσήµου 20%. 4. Υπέρ της Ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων 0,10 % επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος. Τα προβλεπόµενα παραστατικά για την πληρωµή, υποβάλλονται από τον ανάδοχο, στη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. 6. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 6.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 6.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ. 6.3 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η \ξη. 6.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. -Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 6.5 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 6.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π... (118/07).

8 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Για την προστασία της ηµόσιας Υγείας µετά και την επανεµφάνιση κρουσµάτων Ελονοσίας, άγκειου Πυρετού και Ιού του υτικού Νείλου στη χώρα µας, καθώς και για την περιστολή του παράγοντα όχλησης και των δυσµενών επιπτώσεων, τόσο στην Αγροτική όσο και στην Τουριστική οικονοµία της Κρήτης, κρίνεται επιτακτική η εφαρµογή προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών και για το έτος Το πρόγραµµα, όπως αυτό εφαρµόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο αποσκοπεί στην καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών αφενός στο υδρόβιο στάδιο (αυγό - προνύµφη - νύµφη) και αφετέρου στο τέλειο έντοµο, µε εφαρµογές ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Το πρόγραµµα των ψεκασµών θα πρέπει να εφαρµόζεται ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, χωρίς µεγάλες χρονικές αποκλίσεις. Σαν µέθοδος εφαρµόζεται ο ψεκασµός από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών εκκόλαψης, οι οποίες είναι κάθε ποσότητα νερού κυρίως στάσιµου, όπως όχθες ποταµών, λιµνών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, βαρέλια µε νερό, φραγµένες υδρορροές, ανοιχτές αποχετεύσεις και όπου αλλού µπορεί να παραµείνει ποσότητα στάσιµου νερού. Όσον αφορά τις ενδοοικιακές εστίες, οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν για την εξουδετέρωση τους -ύστερα από συνεργασία µε την Υπηρεσία µας ( /νση ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας. Σχετική εγκύκλιο θα αποστείλουµε στους ήµους της Π.Ε. Ρεθύµνης). Επισηµαίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει φέτος, πολύ νωρίς το πρόγραµµα, το αργότερο, τέλος Μαρτίου αρχές Απριλίου, πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών και να διαρκέσει οπωσδήποτε µέχρι και τον Νοέµβριο (8 Μήνες), αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών. Συγκεκριµένα οι πρώτοι ψεκασµοί πρέπει να εφαρµοστούν όταν τα διαχειµάζοντα θηλυκά άτοµα γεννάνε στα λιµνάζοντα νερά και δίνουν

9 τις «πρώτες γενιές» οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη µετέπειτα αύξηση των πληθυσµών των κουνουπιών. Ο ψεκασµός θα γίνεται από το έδαφος µε κατάλληλους ψεκαστήρες, που εκτοξεύουν το ψεκαστικό υγρό υπό πίεση, ώστε αυτό να φτάσει στην επιφάνεια του νερού της εστίας, υπερνικώντας το εµπόδιο της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης. Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, η χρήση για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα ζώων ή φυτών, ή ζουν σ αυτό ζώντες οργανισµοί. Η ανάθεση του έργου σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µπορεί να γίνει στο όνοµα ατόµου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία εκδίδεται στο όνοµα γιατρού, επόπτη δηµόσιας υγείας, γεωπόνου, φαρµακοποιού, χηµικού, χηµικού µηχανικού, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα, θα πρέπει να ορίσει εγγράφως τον υπεύθυνο επιστήµονα ( εφοδιασµένο µε τη σχετική άδεια) ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρµογής και συντονισµού του έργου. Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνεται από Επόπτες ηµόσιας Υγείας της /νσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, από Γεωπόνους της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου σε συνεργασία µε τους ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Οι εργάτες που θα ασχοληθούν µε το πρόγραµµα, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ατοµικής προφύλαξης κατά τον ψεκασµό, όπως χρήση ειδικών υποδηµάτων (γαλότσες) και κατάλληλων µασκών, για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντοµοκτόνου, καθώς και αδιαπότιστη στολή και είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν µε αυστηρότητα τα µέτρα που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία µας αλλά και η ανάδοχος εταιρεία. Σχετικά µε τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, συνιστούµε σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.31343/ και Υ1/Γ.Π.οικ.46957/ εγκύκλιους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και µε τον Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων (ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης 24/01/2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ο οποίος είναι: Αριθµός Ηµ/νία Εγκρισης Εγκρισης Εµπορικό Ονοµα Εγγυηµένη Σύνθεση Ποσοστό % Λήξη Εγκρισης Κατηγορία Παρασκευαστής Χώρα /8/1981 K-OTHRINE deltamethrin Bayer SAS, Bayer 2.5% β/β 31/12/2015 Environmental Science /2/1986 Imperator 25 EC permethrin 25% β/ο 31/12/2015 SOREX LIMITED ΓΑΛΛΙΑΣ ΗΠΑ Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Κάτοχος Έγκρισης BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.

10 /4/1990 BOSS Mat BHT /4/1990 BOSS Mat 2.43% β/β 31/12/2014 Πανέρας Ν. ηµήτριος Πανέρας Ν. 4% β/β 31/12/2014 ηµήτριος Πανέρας Ν /4/1990 BOSS Mat d-allethrin 4% β/β 31/12/2014 ηµήτριος /2/1991 VAPONA MAT 4% β/β 31/12/2015 Punch Industries /2/1991 VAPONA MAT d-allethrin 4% β/β 31/12/2015 Punch Industries /4/1991 Pyrox mat X d-allethrin 4% β/β 31/12/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Σ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Σ /3/1992 k FUZI, Liquid BHT EUROCHEMICA, 6% β/ο 31/12/2016 ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /3/1992 k FUZI, Liquid d-allethrin EUROCHEMICA, 5.4% β/ο 31/12/2016 ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /3/1992 k PYROX LIQUID BHT 6% β/ο 31/12/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ /3/1992 k PYROX LIQUID d-allethrin 5.4% β/ο 31/12/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ /6/1992 k SOLFAC 10 WP cyfluthrin Bayer SAS, Bayer 10% β/β 31/12/2016 Environmental Science /3/1994 COBRA Liquid d-allethrin 5.4% β/β 31/12/ /3/1994 COBRA Liquid BHT 6% β/β 31/12/ /3/1994 COBRA mat BHT 2% β/β 31/12/ /3/1994 COBRA mat d-allethrin 4% β/β 31/12/ /3/1994 COBRA mat 4% β/β 31/12/2013 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Πανέρας Ν /3/1994 BOSS Liquid d-allethrin 5.4% β/β 31/12/2013 ηµήτριος Πανέρας Ν /3/1994 BOSS Liquid BHT 6% β/β 31/12/2013 ηµήτριος /3/1995 AROXOL MAT d-allethrin 4.5% β/β 31/12/2014 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ /3/1995 AROXOL MAT /3/1995 AROXOL MAT dibutylhydroxytoluene 1.7% β/β 31/12/2014 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ /5/1995 RAID mat d-allethrin /5/1995 RAID mat BHT 4.5% β/β 31/12/2014 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 3.28% β/β 31/12/2014 S.C. Johnson Hellas Ltd. 1.12% β/β 31/12/2014 S.C. Johnson Hellas Ltd /5/1995 COBRA spiral d-allethrin 0.2% β/β 31/12/2014 ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΑΘ /5/1995 FUZI, Mat Πανέρας Ν. ηµήτριος Πανέρας Ν. ηµήτριος Πανέρας Ν. ηµήτριος ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ EUROCHEMICA, ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ EUROCHEMICA, ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΓΑΛΛΙΑΣ BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πανέρας Ν. ηµήτριος Πανέρας Ν. ηµήτριος ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ EUROCHEMICA, 4% β/β 31/12/2014 ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ S.C. Johnson Hellas Ltd. S.C. Johnson Hellas Ltd. ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΑΘ. EUROCHEMICA, ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ /5/1995 FUZI, Mat BHT 2% β/β 31/12/2014 EUROCHEMICA, EUROCHEMICA,

11 ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /5/1995 FUZI, Mat d-allethrin EUROCHEMICA, 4% β/β 31/12/2014 ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /5/1996 Katol liquid BHT 6% β/ο 31/12/2015 ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν /5/1996 Katol liquid d-allethrin 5.4% β/ο 31/12/2015 ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ EUROCHEMICA, ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ /5/1996 Katol mat d-allethrin 4% β/β 31/12/2015 ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν /5/1996 Katol mat 4% β/β 31/12/2015 ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν /5/1996 Katol spiral d-allethrin 0.2% β/β 31/12/2015 ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. SOLFAC automatic /3/1997 k spray /3/1997 k AROXOL 2000 Liquid d-allethrin BAYER cyfluthrin 0.1% β/ο 31/12/2016 Environmental Science SA 5.04% β/ο 31/12/2016 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΓΑΛΛΙΑΣ /4/1998 k FUZI spiral d-allethrin EUROCHEMICA, 0.2% β/β 31/12/2016 ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /1/1999 ICON 2,5 CS /1/1999 FENDONA 6 SC /2/ /2/1999 RAID αεροζόλ για ιπτάµενα έντοµα RAID αεροζόλ για ιπτάµενα έντοµα lambda cyhalothrin alphacypermethrin tetramethrin d-phenothrin Syngenta Crop. 2.5% β/ο 31/12/2013 Protection AG 6% β/ο 31/12/2013 BASF Agro B.V % β/β 31/12/2013 S.C. Johnson Hellas Ltd % β/β 31/12/2013 S.C. Johnson Hellas Ltd. ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ /2/1999 TOP GUN Liquid d-allethrin 5.4% β/β 31/12/2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ /2/1999 TOP GUN ΜΑΤ d-allethrin 3.3% β/β 31/12/2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /10/1999 APOTHOL SPRAY REPELLANT BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΑΦΑΡΜ, deet 8.8% β/β 31/12/2013 Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ /10/1999 APOTHOL LOTION deet ΤΑΦΑΡΜ, 22% β/β 31/12/2013 Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ /4/2000 TOP GUN Spiral d-allethrin 0.2% β/β 31/12/2014 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /4/ /4/ /7/ /7/2000 Mr Fist Spray για ιπτάµενα έντοµα Mr Fist Spray για ιπτάµενα έντοµα AROXOL ΜΕ D- PHENOTHRIN AROXOL ΜΕ D- PHENOTHRIN tetramethrin d-phenothrin tetramethrin 0.21% β/β 31/12/2014 AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ 1% β/β 31/12/2014 ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ 0.075% β/β 31/12/2014 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0.322% β/β 31/12/2014 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ AGROTECHNICA /9/2000 ATTACK 25 WP permethrin 25% β/β 31/12/2014 Ο.Β.Ε.Ε /11/2000 Baygon ΙΠΤΑΜΕΝΑ transfluthrin /11/2000 Baygon ΙΠΤΑΜΕΝΑ cyfluthrin 0.04% β/β 31/12/2014 S.C.Johnson ΕuroAFNE Limited 0.025% S.C.Johnson 31/12/2014 β/β ΕuroAFNE Limited EUROCHEMICA, ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε. BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. S.C. Johnson Hellas Ltd. S.C. Johnson Hellas Ltd. ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε. ΗΝΩΜΕΝΟ S.C. Johnson Hellas ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ltd. ΗΝΩΜΕΝΟ S.C. Johnson Hellas ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ltd.

12 /11/2000 BAYGON MASTER, µε NAK transfluthrin 37.5% β/β 31/12/2014 S.C.Johnson ΕuroAFNE Limited /3/2001 APOTHOL MAT d-allethrin ΤΑΦΑΡΜ, 4% β/β 31/12/2015 Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ /3/2001 APOTHOL MAT /3/2001 Baygon Spiral transfluthrin /12/ /12/2001 VAPONA MAX FIK AEROZOL VAPONA MAX FIK AEROZOL ΤΑΦΑΡΜ, 4% β/β 31/12/2015 Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΗΝΩΜΕΝΟ S.C. Johnson Hellas ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ltd. ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 0.03% β/β 31/12/2015 SCJ EurAFNE Limited ΗΝΩΜΕΝΟ S.C. Johnson Hellas ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ltd. d-tetramethrin 0.3% β/β 31/12/2015 Punch Industries d-phenothrin /2/2002 k TEZA MEC prallethrin /2/2002 k TEZA MEC cyphenothrin 0.12% β/β 31/12/2015 Punch Industries 0.133% β/β 31/12/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 0.267% β/β 31/12/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Σ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Σ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ /2/2002 k Mr FIST liquid d-allethrin 5.4% β/β 31/12/2016 ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ /2/2002 k REDY pyrethrins I+II /2/2002 k REDY deltamethrin 0.12% β/β 31/12/2016 ACTIVA s.r.l % β/β 31/12/2016 ACTIVA s.r.l /2/2002 k CAT MAT d-allethrin 4% β/β 31/12/ /2/2002 k CAT MAT 4% β/β 31/12/2016 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ZOBELE INDUSTRIE /3/2002 k AROXOL SPIRAL d-allethrin 0.3% β/β 31/12/2016 ΙΤΑΛΙΑΣ CHIMICHE S.P.A ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ /3/2002 k SATO MAT d-allethrin 4% β/β 31/12/2016 ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ /3/2002 k SATO MAT ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 4% β/β 31/12/2016 ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2002 k MR FIST MAT d-allethrin 4% β/β 31/12/2016 ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ /3/2002 k MR FIST MAT AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ 4% β/β 31/12/2016 ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ /4/2002 k SATO LIQUID d-allethrin 5.4% β/β 31/12/2016 ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ /4/2002 k SATO SPIRAL d-allethrin 0.2% β/β 31/12/2016 ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ /4/2002 k CAT SPIRAL d-allethrin 0.2% β/β 31/12/ /4/2002 k CAT LIQUID d-allethrin 5.4% β/β 31/12/ /10/2002 MOUFFLON SPRAY tetramethrin /10/2002 MOUFFLON SPRAY ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 0.21% β/β 31/12/2016 ΚΩΣΤΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 1% β/β 31/12/2016 ΚΩΣΤΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ /1/2004 TAI Liquid d-allethrin 5.4% β/β 31/12/2013 ΤΑΙ ΑΒΕΕ /1/2004 Aroxol stick d-allethrin 0.22% β/β 31/12/2013 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ AIR, PACK, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ ΤΑΙ ΑΒΕΕ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

13 /7/ /7/2004 TEZA spray για ιπτάµενα έντοµα TEZA spray για ιπτάµενα έντοµα d-tetramethrin d-phenothrin /7/2004 TEZA LIQUID prallethrin /12/2004 PYROX SPRAY W/B tetramethrin /12/2004 PYROX SPRAY W/B d-phenothrin /1/2005 TEZA MAT prallethrin /1/2005 TEZA MAT 0.258% β/β 31/12/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 0.103% β/β 31/12/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 1.83% β/β 31/12/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 0.322% β/β 31/12/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 0.075% β/β 31/12/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 1.125% β/β 31/12/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 1.125% β/β 31/12/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ /10/2005 STEEL 25 EC permethrin 25% β/ο 31/12/2014 ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ /10/2005 AlphaCYPERMETHRIN alphacypermethrin FARMA-CHEM 6% SC /10/2005 DELTAMETHRIN FARMA-CHEM 2,5% WP /11/2005 CLEAR SCORE aerosol tetramethrin /11/2005 CLEAR SCORE aerosol /11/2005 CLEAR SCORE PLUS tetramethrin 6% β/ο 31/12/2014 ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ deltamethrin 2.5% β/β 31/12/2014 ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 1.85% β/β 31/12/2014 MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS 10% β/β 31/12/ % β/β 31/12/2014 MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS /11/2005 CLEAR SCORE PLUS pyrethrins 0.5% β/β 31/12/ /11/2005 CLEAR SCORE PLUS /11/2005 CLEAR SCORE SAFE 8.226% β/β 31/12/2014 MEGA SYSTEMS 10.8% β/β 31/12/2014 MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS /11/2005 CLEAR SCORE SAFE pyrethrins 1.5% β/β 31/12/ /3/ /3/2006 OSKAR Εντοµοκτόνο SPRAY OSKAR Εντοµοκτόνο SPRAY tetramethrin /4/2006 ELT-P pyrethrins /4/2006 ELT-P ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 0.21% β/β 31/12/2015 OSKAR HELLAS ΕΠΕ 1% β/β 31/12/2015 OSKAR HELLAS ΕΠΕ 1.75% β/β 31/12/2015 FAREN INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A 11.68% β/β 31/12/2015 FAREN INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A OR.MA. s.a.s., di /4/2006 ECOSOL 1,5+10,8 ΑΕ pyrethrins 1.5% β/β 31/12/2015 Mangogna & C /4/2006 ECOSOL 1,5+10,8 ΑΕ /8/2006 PUBEX plus aerosol 10.8% β/β 31/12/2015 OR.MA. s.a.s., di Mangogna & C 3% β/ο 31/12/2015 COPYR S.P.A /8/2006 PUBEX plus aerosol pyrethrins 0.4% β/ο 31/12/2015 COPYR S.P.A /11/2006 DU-DIM 2 DT diflubenzuron 2% β/β 31/12/2015 CHEMTURA NETHERLANDS B.V. ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS MEGA SYSTEMS OSKAR HELLAS ΕΠΕ OSKAR HELLAS ΕΠΕ FAREN HELLAS A.E FAREN HELLAS A.E Silver Line ΕΠΕ Silver Line ΕΠΕ ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΛΛΑΝ ΙΑ Κ.Σ. Σ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ /1/2007 k VAPONA LIQUID 60 prallethrin 3.17% 31/12/2016 Punch Industries ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14 NIGHTS β/ο /4/2007 k RAID SPIRAL 1 d-allethrin 0.19% β/β 31/12/2016 S.C. Johnson Hellas Ltd. Σ S.C. Johnson Hellas Ltd /5/2007 k VAPE MAT prallethrin 1.3% β/β 31/12/2016 GUABER S.r.l. ΙΤΑΛΙΑΣ ΦΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /6/2007 k TEZA SPIRAL prallethrin /6/2007 k EXTRA INSECT FREE 0.075% β/β 31/12/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 8.226% β/β 31/12/2016 Spring Air /6/2007 k EXTRA INSECT FREE pyrethrins 0.5% β/β 31/12/2016 Spring Air /6/2007 k EXTRA INSECT FREE tetramethrin 1.692% β/β 31/12/2016 Spring Air ZOBELE INDUSTRIE /7/2007 k SPIRA LIQUID H d-allethrin 4.4% β/ο 31/12/2016 ΙΤΑΛΙΑΣ CHIMICHE S.P.A BAYGON BAYVAP /9/2007 k PROTECTOR mat BAYGON BAYVAP /9/2007 k PROTECTOR mat ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ Spring Air Spring Air Spring Air ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ pyrethrins 2.3% β/β 31/12/2016 SCJ EurAFNE Limited ΗΝΩΜΕΝΟ S.C. Johnson Hellas ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ltd. 4.2% β/β 31/12/2016 SCJ EurAFNE Limited ΗΝΩΜΕΝΟ S.C. Johnson Hellas ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ltd. Σηµειώνεται ότι: 1) Όλα τα παραπάνω σκευάσµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την έγκριση κυκλοφορίας τους. Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους απαγορεύεται ρητώς. 2) Η χρήση σκευασµάτων σε εφαρµογές που δεν προβλέπονται από την έγκρισή τους ή την ετικέτα τους γίνεται µόνο µε Υπουργική Απόφαση µετά από γνωµοδότηση του ΑΣΥΓΕΦ. 3) εν υπάρχουν άλλα εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών πέραν των αναφεροµένων στο παρόν έγγραφο. 4)Οποιαδήποτε άλλα σκευάσµατα (π.χ. φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική ουσία από αυτές που αναφέρθηκαν αλλά δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας για χρήση εναντίον των κουνουπιών (δηλ. ως βιοκτόνα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση των κουνουπιών. 5) Πέραν των εγκεκριµένων σκευασµάτων στη χώρα µας για χρήση εναντίον των κουνουπιών, οποιαδήποτε άλλα βιοκτόνα σκευάσµατα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιστηµονικά συγγράµµατα κλπ., δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών στη χώρα µας. 6)Εφόσον υπάρξουν αλλαγές των αναφεροµένων φαρµάκων µετά από νέες εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα.

15 7) Ο ψεκασµός µπορεί επίσης να γίνει και µε οποιοδήποτε άλλο εντοµοκτόνο αφού εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας. Οι υψηλότερες δόσεις εφαρµόζονται στα πολύ ακάθαρτα νερά και ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται περίπου ανά ηµέρες σε κάθε περιοχή και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της περιοχής. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση είναι η διενέργεια ψεκασµού, από τον ανάδοχο του έργου, τουλάχιστον 5 φορές σε κάθε τοµέα. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν και ακµαιοκτονίες, οι οποίες θα εφαρµοστούν σε όλη την επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, σύµφωνα µε τις τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν. Εάν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Ελέγχου του Προγράµµατος καταπολέµησης, η εφαρµογή των ακµαιοκτονιών µπορεί να παραταθεί και µετά από τη επίσηµη λήξη του προγράµµατος (εφαρµογή και 5 ου κύκλου ψεκασµών). Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί στους τοµείς που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, η δαπάνη δε για την εφαρµογή του θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κρήτης. Όσον αφορά τις χρησιµοποιούµενες ποσότητες των εντοµοκτόνων αυτές θα εξαρτηθούν κατά πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και από την ύπαρξη τυχόν έκτακτων καταστάσεων. Οι ποσότητες αυτές θα ελέγχονται από την Υπηρεσία µας, όπως και η εφαρµογή του όλου έργου της καταπολέµησης των κουνουπιών, στο µέτρο βέβαια του δυνατού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει µετά το πέρας του κάθε κύκλου ψεκασµού τεχνική έκθεση στην οποία θα αναγράφονται τα σκευάσµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν καθώς και οι ποσότητες αυτών. Επίσης στην έκθεση αυτή θα υπάρχει σαφής διαχωρισµός (των σκευασµάτων ποσοτήτων) ανά τοµέα. Ο ανάδοχος θα προβεί σε λεπτοµερή χαρτογράφηση των περιοχών ανάπτυξης κουνουπιών καθώς και των νέων εστιών που αναγνωρίζονται. Η χρήση GPS κρίνεται απαραίτητη καθώς και η αποτύπωση των σηµείων εφαρµογής των ψεκασµών σε ευδιάκριτο χάρτη (συνίσταται η χρήση χάρτη µε κλίµακα 1:5000 ή εφαρµογή προγράµµατος Google Earth). Στοιχεία της λεπτοµερής χαρτογράφησης θα κατατίθενται στην /νση ηµόσιας Υγείας στο τέλος του κάθε κύκλου ψεκασµών/ανά τοµέα, σε ηλεκτρονική µορφή. Ο ανάδοχός, οφείλει να παραλάβει από την /νση ηµόσιας Υγείας την λεπτοµερή χαρτογράφηση που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2012, η οποία θα τον βοηθήσει στην ευκολότερη ανίχνευση των σηµείων εφαρµογής των ψεκασµών. Μετά το τέλος του κάθε κύκλου ψεκασµών, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στην /νση ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας, τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ανωτέρω καθώς και τυχόν προβλήµατα και δυσχέρειες που προκύπτουν, κατά την εφαρµογή του προγράµµατος. Επίσης τα συνεργεία καταπολέµησης κουνουπιών του ανάδοχου οφείλουν να παρουσιάζονται στους ήµους ή στα ηµοτικά ιαµερίσµατα κατά την ηµέρα και ώρα που θα ορίζεται ρητά από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που θα εκδίδεται και θα κοινοποιείται τόσο στην /νση ηµόσιας Υγείας, όσο και στους ήµους της Π.Ε Ρεθύµνης, και θα επεµβαίνουν σε σηµεία που θα υποδεικνύονται από τους Αρµόδιους εκπρόσωπους των ήµων.

16 Για την επιτυχία του προγράµµατος και της πλέον αποτελεσµατικής καταπολέµησης των εντόµων, είναι αναγκαία η συνεργασία µε τις ηµοτικές Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς, που γνωρίζουν τις εστίες της περιοχής τους, για την από κοινού λήψη των αναγκαίων µέτρων, ανιχνεύοντας όλες τις εστίες, τόσο µέσα στους οικισµούς, όσο και έξω από αυτούς, σε ακτίνα δύο (2) χιλιοµέτρων από τις κατοικηµένες περιοχές, που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. Θα πραγµατοποιείται ενηµέρωση των ηµάρχων, Υπαλλήλων (που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα), Τοπικών Παραγόντων καθώς και Πολιτών για το πού πρέπει να γίνουν οι ψεκασµοί αλλά και τι αφορούν αυτοί. Συγκεκριµένα η Υπηρεσία µας (πριν την εφαρµογή κάθε νέου προγράµµατος) θα προχωρεί στη συγγραφή ενηµερωτικού φυλλαδίου, το οποίο θα διανέµεται ώστε να υπάρχει καλή πληροφόρηση, περί ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών. Εκτός όµως από τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα δίνονται από την Υπηρεσία µας κρίνεται αναγκαία και η συµβολή στην πληροφόρηση, όπου αυτή χρειαστεί, και από τον ανάδοχο του έργου καταπολέµησης των κουνουπιών. Θα πραγµατοποιείται στην αρχή του κάθε κύκλου, ενηµέρωση της Υπηρεσία µας από τον ανάδοχο του έργου και θα αφορά τα σηµεία που θα πραγµατοποιούνται ανά ηµέρα οι ψεκασµοί τους κατωτέρω τοµείς (κύκλος ανά ηµέρα). Επίσης υποχρεούνται οι ήµοι στο τέλος του κάθε κύκλου να στέλνουν βεβαίωση πραγµατοποίησης του προγράµµατος καθώς και ελέγχου της ορθής λειτουργίας-εργασίας του αναδόχου. Είναι αυτονόητο ότι οι εργάτες ψεκαστές πρέπει να καταστρέφουν και κάποιες εστίες στάσιµων νερών, εκεί όπου υπάρχει η δυνατότητα και δεν προκαλούνται ζηµιές. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος θα είναι θεαµατικά, εάν ψεκάζονται οι κατοικηµένες περιοχές, χωρίς να µένουν αψέκαστα κενά και κυρίως µε τη συµβολή των πολιτών στην εξουδετέρωση των ενδοοικιακών εστιών, που είναι και η βασική αιτία του προβλήµατος. Επιπλέον σας πληροφορούµε ότι οι τοµείς του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών είναι όλη η επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίνεται στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου, σε σηµεία και οικισµούς της επικράτειας στα οποία υπάρχουν στάσιµα ύδατα, εκβολές ποταµών. Επιπρόσθετα το πρόγραµµα θα εφαρµόζεται σε σηµεία στα οποία βρίσκονται αστικά ή άλλα λύµατα (οικισµοί του νοµού που δεν διαθέτουν κατάλληλη µέθοδο επεξεργασία των λυµάτων τους) καθώς και σε εγκαταστάσεις και εξόδους βιολογικών ή άλλων καθαρισµών. Ακολουθούν οι τοµείς του προγράµµατος καταπολέµησης των κουνουπιών για το έτος 2013.

17 ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 1 ος ΤΟΜΕΑΣ: Παλιά Πόλη Ρεθύµνου. 2 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Ρεθύµνης µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Ρέθυµνο, Αρµένοι, Γουλεδιανά, Καρέ, Κάστελλος, Κούµοι, Μαρουλά, Όρος, Πρασιές, Ρουσοσπίτι, Σελλίου, Χροµοναστηρίου. 3 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Ν. Φωκά µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Ατσιπόπουλο, Άγιος Κωνσταντίνος, Άνω Βαλσαµόνερο, Γεράνι, Γωνιά, Ζουρίδι, Καλονύκτη, Κάτω Βαλσαµόνερο, Μαλάκι, Μούντρου, Πρινέ, Ρούστικα, Σαϊτούρες, Φρατζεσκιανά Μετόχια. 4 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Λαππαίων µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Αργυρούπολη, Αρχοντική, Βιλανδρέδο, Επισκοπή, Καρωτή, Κάτω Πόρου, Κούφης, Μυριοκεφάλων. 5 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Αρκαδίου µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Άδελε, Αµνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ), Ελεύθερνας, Έρφοι, Κυριάννας, Μέσης, Παγκαλοχώρι, Πηγής, Πρίνου, Σκουλούφια, Χαµαλεύρι, Χάρκια. 6 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Κουλούκωνα µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Αγιάς, Αγ. Ιωάννη, Αίµονα, Αλόιδες, Αξός, Απλαδιανά, Βενί, Γαράζο, αµαβόλου, οξαρού, Επισκοπής, Θεοδώρας, Καλύβου, Κρυονερίου, Λιβαδίων, Χώνου, Ζωνιανών. 7 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Γεροποτάµου µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς:αγγελιανά, Αγ. Μάµα, Αλφά, Αχλαδέ, Καλανδαρέ, Μαργαρίτες, Μελιδόνι, Μελισσουργακίου, Ορθέ, Πανόρµου, Πασαλιτών, Περάµατος, Ρουµελή, Σισών, Σκεπαστής, Χουµερίου. 8 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Συβρίτου µε µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Βισταγής, Νεύς Αµαρίου, Άνω Μέρους, Αποστόλων, Βρυσών, Βωλεώνων, Γερακαρίου, Ελένες, Θρόνου, Καλογέρου, Μέρωνα, Μοναστηρακίου, Παντάνασας, Πατσού. 9 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Κουρητών µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Αγ. Παρασκευής, Αγ. Ιωάννη, Αποδούλου, Βιζαρίου, Κουρουτών, Λαµπιωτών, Λοχριάς, Νίθαυρης, Πετροχωρίου, Πλατανίων, Πλατάνου, Φουρφουρά. 10 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Φοίνικα µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Αγ. Βασιλείου, Αγ. Ιωάννη, Αγκουσελιανά, Ασώµατου, Κοξαρέ, Λευκόγείων, Μαριού, Ροδακίνου, Σελλίων.

18 11 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Λαµπης µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς: Αγ. Γαλήνης, Ακούµια, Αρδάκτου, ριµίσκου, Καρίνων, Κεντροχωρίου, Κεραµέ, Κισσού, Κρύας Βρύσης, Λαµπινής, Μέλαµπες, Μουρνές, Μιξόρρουµα, Ορνές, Σακτούρια, Σπήλι. 12 ος ΤΟΜΕΑΣ: ηµοτική Ενότητα Ανωγείων µε τα τοπικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς. Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου Βουµβουράκης Νεκτάριος Νικόλαος Επόπτης ηµόσιας Υγείας

19 Ε Ι Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 1. Η προσφορά για το έργο «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης Χρήση 2013» δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει, των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του προγράµµατος και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµιάς εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισµού. 2. Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα φάρµακα, τα εργαλεία ως και τα µεταφορικά µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών που αναλαµβάνει. 3. Οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 4. Μέσα σε δεκαπέντε µέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει χρονοδιάγραµµα που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα ηµέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. 5. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της εκτελέσεως των εργασιών. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πλατεία ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Τ.Κ ΡΕΘΥΜΝΟ.. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των..ευρω. (και ολογράφως).. υπέρ της εταιρείας. \νση.αφμ για τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του προγράµµατος «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Π.Ε Ρεθύµνης έτους 2013» σύµφωνα µε την υπ. αρ \. διακ\ξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της.

21 - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη \ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

22 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας.. \νση ΑΦΜ..για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για την εκτέλεση του προγράµµατος«καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης» (αρ.διακ/ξης /..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.

23 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Διακήρυξης 41171/3467)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Διακήρυξης 41171/3467) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 30-04-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 41171/3467 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Κουµουνδούρου 29

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 12 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 32526 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 78-04/10-2-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002593967 2015-02-24

15PROC002593967 2015-02-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002745797 2015-05-04

15PROC002745797 2015-05-04 ΦΑΚΕΛΟΣ: αλληλογραφία με τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 39059 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαµπρινή Παρθένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα