ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 4/ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 4/21-2-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 4/ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Α / Α ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ ΑΗ ΘΔΜΑ Τπμβμιή πνόηαζεξ γηα ιεηημονγία ημο Φεζηηβάι Σαηκηώκ Μηθνμύ Μήθμοξ, ςξ αοηόκμμμο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμμο Δνάμαξ ΠΔΡΙΛΖΦΖ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ Σο Δημοτικό υμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα: ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ αίτημα για την έκδοση απόφασης του Τπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/10, με την οποία θα επιτρέπεται η αυτοτελής άσκηση της δραστηριότητας του Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ως μεταφερόμενη από Κοινωφελή Επιχείρηση, από αυτόνομο ΝΠΔΔ που θα λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό τις δραστηριότητες του Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους Δράμας, γιατί ένας τόσο σημαντικός θεσμός θα υποβαθμιστεί εάν ενταχθεί σε έναν φορέα με ποικίλες δράσεις (κοινωνικές, τουριστικές, αθλητικές και άλλες πολιτιστικές) και δεν θα του επιτρέπεται η αυτόνομη και διακριτή αναγνώριση και παρουσία σε όλα τα εθνικά και διεθνή συνέδρια και διοργανώσεις. Β) ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, στην περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό από το ΤΠΕ, να επιτραπεί η αυτόνομη λειτουργία ενός δεύτερου ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/10, με την ονομασία «Πολιτιστικός Οργανισμός - Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους Δράμας», που θα ασκεί τις δραστηριότητες του υπάρχοντος ΝΠΔΔ «Μουσικός Οργανισμός Δήμου Δράμας» και τις δραστηριότητες του Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Επισημαίνει ότι, το ΝΠΔΔ Μουσικός Οργανισμός Δήμου Δράμας έχει εδώ και πολλά χρόνια ιδιόκτητο κτήριο και την ευθύνη λειτουργίας: α) Ψδείου με 900 μαθητές, β) Υιλαρμονικής με μεγάλη παράδοση και με παραρτήματα σε 3 Κοινότητες του Δήμου, και, επίσης, στις αίθουσές του προβάλλονται κάθε χρόνο ταινίες του Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους Δράμας και πραγματοποιούνται πολλές παράλληλες εκδηλώσεις» Έγθνηζε πνςημθόιιμο πνμζςνηκήξ θαη μνηζηηθήξ παναιαβήξ ημο ένγμο «Μειέηε Καηαζθεοή Δεμμηηθμύ Μεγάνμο Δνάμαξ» Ο κ. Δήμαρχος, πρότεινε την μη έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μελέτη Κατασκευή Δημοτικού Μεγάρου Δράμας», για τους παρακάτω λόγους 1) το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (σελ. 3) καταγράφεται στην (Α) Παρατήρηση ότι λήφθηκε υπόψη το δεδομένο ότι «Κατά τον χρόνο της συντέλεσης της παραλαβής του εν λόγω έργου, ο 1 ος Α.Π.Ε. αυτού είναι εγκεκριμένος και σε ισχύ, καθώς δεν υπάρχει καμία περί αντιθέτου απόφαση διοικητικού ή δικαστικού οργάνου. Επομένως η Επιτροπή Παραλαβής οφείλει να

2 παραλάβει το έργο όπως η σύμβαση αυτού διαμορφώνεται από τον 1 ο Α.Π.Ε., όπως αυτός εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή.» ήμερα, έχει ανακληθεί η απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 1 ος Α.Π.Ε., επομένως έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και οι συνθήκες που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή Παραλαβής. 2) την Σεχνική Έκθεση της Προμελέτης του Έργου (παράγρ. 4 σελ. 11 Προδιαγραφές υλικών εξωτερικού κελύφους ), η οποία είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, αναφέρεται ότι «το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία δεν απαιτούν συχνή συντήρηση και εξασφαλίζουν την διαχρονικότητα στους χρωματισμούς. Σα στοιχεία που κυριαρχούν είναι το εμφανές μπετόν,». το έργο, σύμφωνα και με όσα αναγράφονται στο σημερινό ( ) έγγραφο του αναδόχου, «Σα φουσκώματα που εμφανίζονται στις εξωτερικές επιφάνειες (εμφανή μπετά)του κτιρίου, από τα μουρέλα, θα αποκατασταθούν» υνεπώς, διαπιστώνεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν απαιτούν συχνή συντήρηση. 3) την Σεχνική Έκθεση της Προμελέτης του Έργου (παράγρ. 4 σελ. 12 Προδιαγραφές υλικών εσωτερικών χώρων ), η οποία είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, αναφέρεται ότι «Οι ψευδοροφές γενικά θα είναι διάτρητες μεταλλικές εφοδιασμένες στην επάνω τους επιφάνεια με πάπλωμα πετροβάμβακα, ώστε να διασφαλίζου άριστη ηχοαπορρόφηση και μέγιστη πυραντίσταση.» το έργο, σύμφωνα και με όσα αναγράφονται στο από έγγραφο του αναδόχου, αναγνωρίζεται ότι δεν τοποθετήθηκε πετροβάμβακας και διατυπώνεται η πρόθεση να τοποθετηθεί πετροβάμβακας 5 εκ. κατόπιν εντολής του Δήμου. υνεπώς, διαπιστώνεται ότι το έργο δεν είναι απόλυτα σύμφωνο με τα οριζόμενα στην προμελέτη. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μαργαρίτης Θωμάς, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Φατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος Φριστόδουλος, 5) Δάντζερας Ιωάννης, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 7) Φαραλαμπίδης Ανδρέας, δήλωσαν παρόντες Μειοψηφούντων των: 1) ούτου Κων/νου, 2) Σερζή Ανέστη, 3) Μελισσινού τυλιανού, 4) Ευμοιρίδη Κων/νου και 5) Κάργα Γεωργίου διότι, εφόσον

3 ύκαρε πνμγναμμαηηθήξ ζύμβαζεξ με ηεκ Ιενά Μεηνόπμιε Δνάμαξ, γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο «Καηαζθεοή θηηνίμο ζίηηζεξ απόνςκ Ιενάξ Μεηνμπόιεςξ Δνάμαξ» Ακαμόνθςζε πνμϋπμιμγηζμμύ Δήμμο Δνάμαξ, Α ηνημήκμο Καηακμμή Α δόζεξ από ημοξ Κ.Α.Π., γηα ηεκ θάιορε ιεηημονγηθώκ δαπακώκ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ ημο Δήμμο Έγθνηζε πμζμύ γηα έθδμζε δηαηαθηηθώκ Σνμπμπμίεζε ηεξ οπ ανηζμ. 67/2011 ΑΔ, πενί εγγναθήξ ημο Δήμμο ςξ ζοκδνμμεηή γηα ημ 2011, ζε εθεμενίδεξ, πενημδηθά θαη ειεθηνμκηθά μέζα εγκρίθηκε ο ΑΠΕ του έργου, ανεξάρτητα από αν έπρεπε να εγκριθεί ή όχι, οφείλουν να ψηφίσουν την παραλαβή του έργου, για να μην είναι και ανακόλουθοι με την απόφαση του Δ περί ανάκλησης του ΑΠΕ, την οποία και καταψήφισαν. Χήφισαν την παραλαβή του έργου, με παράλληλη διασφάλιση εκτέλεσης των εργασιών που αναλαμβάνει, ως συμβατική υποχρέωσή του να εκτελέσει ο ανάδοχος Ομόφωνα περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Δράμας, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας» Ομόφωνα περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Δράμας, Α τριμήνου 2011 Ομόφωνα περί κατανομής Α δόσης από τους Κ.Α.Π., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Ομόφωνα, μετά από πρόταση του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Κυριάκου, περί αύξησης του ποσού, από ,00 σε ,00, με διατακτικές προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής, σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου 2ββ το άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 (ΥΕΚ 163/Α/ ), για την ενίσχυση απόρων δημοτών, κατά τις εορτές του Πάσχα του 2011 Ομόφωνα περί τροποποίησης της υπ αριθμ. 67/2011 ΑΔ με θέμα «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το 2011, σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», συμπληρώνοντάς την, με την σύνδεση των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, της δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης και του κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών για την τουριστική προβολή του δήμου με μια σύνδεση connx ΟΣΕ ανά τηλεφωνική σύνδεση όπως παρακάτω: Α/ Α ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Μηνιαίο Κοστος Γημοτική Αστυνομία 17, ΚΑΛΛΙΦΤΣΟ 17, ΚΑΛΟ ΑΓΡΟ 17, ΚΟΤΓΟΤΝΙΑ 17, ΛΙΒΑΓΔΡΟ 17, ΜΑΚΡΤΠΛΑΓΙ 17, ΜΑΤΡΟΒΑΣΟ 17, ΜΙΚΡΟΥΩΡΙ 17, ΜΟΝΑΣΗΡΑΚΙ 17, ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ 17, ΝΙΚΟΣΑΡΑ 17, ΞΗΡΟΠΟΣΑΜΟ 17, ΙΓΗΡΟΝΔΡΟ 17, ΥΩΡΙΣΗ 17,50 15 ΚΔΝΣΡΟ 17,50

4 ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΠΙΚΔΠΣΩΝ Μηνιαίο κόστος 262,50 Ετήσιο κόστος 3150, Μείςζε Δηαγναθή πνεώκ μθεηιεηώκ Ομόφωνα περί Μείωσης Διαγραφής μετά από αιτήσεις που υπεβλήθησαν στο δήμο Δράμας, περί διαγραφής ολόκληρου ή εν μέρει του ποσού που βεβαιώθηκε με τον 1633/2010 βεβαιωτικό κατάλογο ( μεταφορά στο 2011 με αριθμ. 570 /2011) από την επιβολή του τέλους 2% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων οικονομικού έτους 2005, και για τους λόγους που αναφέρονται στις αιτήσεις, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (διακοπή δραστηριότητας, εμπορική δραστηριότητα μη υπαγόμενη στο συγκεκριμένο τέλος κλπ.) Αίηεμα δηαγναθήξ μθεηιήξ από πνεμαηηθό θαηάιμγμ (Κ.Ο.Κ.) Καζμνηζμόξ ανηζμμύ εγθαηάζηαζεξ θαη πνήζεξ μηθεμάηςκ από εθδηδόμεκα με αμμηβή πνόζςπα Καζηένςζε ενγαζίαξ Κονηαθώκ θαη ελαηνεζίμςκ εμενώκ ζε οπάιιειμ ημο Δήμμο Δνάμαξ πνμξ ζομπιήνςζε ηεξ εβδμμαδηαίαξ οπμπνεςηηθήξ θαη πένακ αοηήξ γηα ημ έημξ ύζηαζε Δηανθμύξ οκημκηζηηθήξ Γπηηνμπήξ με ηίηιμ «Κμμβηθό εμείμ Γπαθήξ» (ΚΟΓ) Ομόφωνα περί διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο (Κ.Ο.Κ.) Ομόφωνα περί καθορισμού του αριθμού εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων από εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα, σε οκτώ (8) Ομόφωνα περί σσμπλήρωσης της υπ αριθμ. 348/2010 ΑΔ με θέμα «Καθιέρωση Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών σε υπαλλήλους του Δήμου Δράμας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν αυτής για το έτος 2011» και καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας : τριών (3) υπαλλήλων της υπηρεσίας νεκροταφείων, για υπερωριακή εργασία σαράντα (40) ώρες μηνιαίως μέχρι την ώρα, και δύο (2) υπαλλήλων της διοικητικής υπηρεσίας (τελετάρχη και υπευθύνου κάλυψης συστημάτων ήχου) για εργασία κατά τα αββατοκύριακα και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής, καθώς και για υπερωριακή σαράντα (40) ώρες μηνιαίως μέχρι την Ομόφωνα περί σύστασης Διαρκούς υντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό ημείο Επαφής» (ΚΟΕ), αποτελούμενης από τους παρακάτω: 1) Γρηγορίου Κυριάκο, δημοτικό σύμβουλο

5 2) Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, δημοτική υπάλληλο, ΠΕ6, Σοπογράφο Μηχανικό, με βαθμό Α 3) Κιοσσέ Ιωάννη, δημοτικό υπάλληλο, ΠΕ6, Σοπογράφο Μηχανικό, με βαθμό Γ 4) Ιωσηφίδου Αικατερίνη, δημοτική υπάλληλο, ΠΕ 9 Περιβαλλοντολόγων, με βαθμό Β 5) Μαντή Δέσποινα, δημοτική υπάλληλο, ΣΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ 6) Πανταζίδης Γεώργιος, δημοτικό υπάλληλο, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 7) Παλαντζιάν Δημήτριος, δημοτικό υπάλληλο, ΣΕ23, Δημοτικών Αστυνόμων, με βαθμό Δ 8) Ερίκης Φρήστος, δημοτικό υπάλληλο, ΠΕ1 Διοικητικού Έθηαθηε μηθμκμμηθή εκίζποζε δεμόηε Ομόφωνα περί έγκρισης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημότη Δράμας Καζμνηζμόξ ηημήξ μμκάδμξ απμδεμίςζεξ, ζύμθςκα με ηεκ πνάλε πνμζθύνςζεξ 1/1991 ζημκ Ξενμπόηαμμ Δνάμαξ Γκςμμδόηεζε γηα ημκ πνμζδημνηζμό πνήζεξ γεξ ( ημήμα Α-Β-Γ-Δ-Γ.Π-Ρ--Α, έθηαζεξ η.μ., ημο με ανηζμό 3/147 αγνμηεμαπίμο ημο Αγνμθηήμαημξ Ξενμπμηάμμο Ομόφωνα περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης, για ένα προσκυρούμενο στη φερόμενη με το διακριτικό αριθμό «2α» (τοϊμενίδης Αλέξανδρος) ακίνητη ιδιοκτησία, εδαφικό τμήμα ιδιοκτησίας της τέως Κοινότητας Ξηροποτάμου και νυν Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας, εμβαδού 31,00 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την υπ αριθ. 1/ πράξη προσκύρωσης-τακτοποίησης και αναλογισμού οικοπέδων του Σμήματος Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Δράμας, στο ποσό των 70,00 ανά τ.μ. Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί ο μ ό φ ω ν α α ρ ν η τ ι κ ά Για τον προσδιορισμό χρήσης γης ως χώρου αποθήκευσης όγκων μαρμάρου στο τμήμα Α-Β-Γ- Δ-Ε-..-Π-Ρ--Α, έκτασης τ.μ του με αρ. 3/147 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου (αρχικής διανομής έτους 1929), προκειμένου να εξετασθεί στη συνέχεια, η εκμίσθωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην «Ι. ΜΠΤΡΟ Κ. ΠΑΠΠΟ & ΙΑ Ο.Ε.» διότι σύμφωνα με την 10/2011 απόφαση του υμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου: α) ο συγκεκριμένος χώρος θα αναβαθμισθεί με καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής «ΛΑΚΚΟ», από τα υπάρχοντα σκουπίδια και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί περιπατητικό μονοπάτι κατά μήκος των δύο γεφυρών και β) στη συγκεκριμένη περιοχή, από το ύψος της κάτω γέφυρας και βόρεια, δεν θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση για προσδιορισμό χρήσης γης και δεν θα πρέπει να παραχωρείται ή να

6 εκμισθώνεται κοινόχρηστη έκταση σε κανέναν και για κανένα σκοπό, επειδή στο σημείο βρίσκεται κτηνοτροφική ποτίστρα και θα δημιουργηθούν προβλήματα με τους κτηνοτρόφους του Ξηροποτάμου Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος, τοποθετήθηκε αρνητικά για τον προσδιορισμό χρήσης γης, ως χώρου αποθήκευσης όγκων μαρμάρου Γκςμμδόηεζε γηα ημκ πνμζδημνηζμό πνήζεξ γεξ ( ημήμα Α-Β-Γ-Δ-Α έθηαζεξ η.μ., ημο με ανηζμό 3/141αγνμηεμαπίμο ημο Αγνμθηήμαημξ Ξενμπμηάμμο) θαη (ημήμα Α-Β-Γ-Δ-Α έθηαζεξ η.μ., ημο με ανηζμό 3/143) αγνμηεμαπίμο ημο Αγνμθηήμαημξ Ξενμπμηάμμο Γκςμμδόηεζε γηα παναπώνεζε θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ γηα ηεκ ακέγενζε ζηαοιηθώκ εγθαηαζηάζεςκ Γκςμμδόηεζε γηα θαζανηζμό κέςκ ζέζεςκ ζηάζμεοζεξ (πηάηζαξ) ΣΑΞΙ Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί ο μ ό φ ω ν α α ρ ν η τ ι κ ά Για τον προσδιορισμό χρήσης γης ως χώρου φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, α) σε τμήμα Α-Β-Γ- Δ-Α, έκτασης τ.μ του με αρ. 3/141 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου και β) σε τμήμα Α-Β-Γ-Δ-Α, έκτασης τ.μ του με αρ. 3/143 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου, προκειμένου να εξετασθεί στη συνέχεια, η εκμίσθωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην «COMPUTER PROGRAM, Ι. ΣΙΜΠΑ & ΙΑ» διότι σύμφωνα με την 11/2011 απόφαση του υμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου: α) οι κοινόχρηστες εκτάσεις που έχουν εκμισθωθεί έως σήμερα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εντός των ορίων του Αγροτήματος Ξηροποτάμου, ανέρχονται σε εκατοντάδες στρέμματα και θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι λιγοστές εκτάσεις που απέμειναν για άλλους σκοπούς, β) στη συγκεκριμένη περιοχή, από το ύψος της ΒΙ.ΠΕ και βόρεια, δεν θα πρέπει να εκμισθώνεται ή να παραχωρείται πλέον κοινόχρηστη έκταση για φωτοβολταϊκά συστήματα, για να παραμείνει η τράπεζα γης που θα αξιοποιηθεί μελλοντικά για άλλες χρήσεις Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος, τοποθετήθηκε αρνητικά για τον προσδιορισμό χρήσης γης, ως χώρου φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί ο μ ό φ ω ν α θ ε τ ι κ ά περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης τ.μ. (τεμάχιο 5166-Φ/250) του Αγροκτήματος Ξηροποτάμου, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, από τον Πάνο Βασίλειο του Νικολάου Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος, τοποθετήθηκε θετικά για την εν λόγω παραχώρηση Ομόφωνα ψηφίσθηκε η πρόταση του προέδρου του Δ.., περί αναβολής της συζήτησης του θέματος, για

7 Αιιαγή ζέζεξ αγνμηηθήξ μδμύ ζημ Αγνόθηεμα Δνάμα Αμπειόθεπμη Έγθνηζε 1 μο ΑΠΓ ημο ένγμο «Δηαμμνθώζεηξ θμηκ. πώνςκ ΣΔ Μηθνμπςνίμο (θαη παηδηθή πανά μηθηζμμύ παιηκκμζημύκηςκ)» Ο ΓΚΣΑΚΣΟ Έθδμζε ρεθίζμαημξ θαηά ηεξ απόθαζεξ ηεξ ΣΡΑΙΝΟΓ, ζπεηηθά με ηεκ ακαζεώνεζε ηςκ δνμμμιμγίςκ ηεξ πενημνηζμό ηςκ οθηζηάμεκςκ δνμμμιμγίςκ από θαη πνμξ ημ ζηδενμδνμμηθό ζηαζμό ηεξ Δνάμαξ Ο ΓΚΣΑΚΣΟ Έθδμζε ρεθίζμαημξ γηα ηεκ με εγθαηάζηαζε πανάκμμςκ μεηακαζηώκ ζηεκ πενημπή ημο Δήμμο Δνάμαξ θαη ζηεκ εονύηενε πενημπή ημο Ν. Δνάμαξ επόμενη συνεδρίαση του Δ.., μετά από το από αίτημα του ωματείου ιδιοκτητών ΣΑΦΙ Δράμας, προκειμένου να επανελεγχθούν όλες οι θέσεις στάθμευσης ΣΑΦΙ στην πόλη της Δράμας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και χαρτογράφησης των θέσεων αυτών, για πλήρη ενημέρωση των πολιτών ή επισκεπτών (ανάρτηση σε site ή σε ενημερωτικά φυλλάδια) Γνωμοδοτεί Ομόφωνα θετικά, περί αλλαγής θέσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3147/2003, αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Δράμα Αμπελόκηποι, η οποία τώρα βρίσκεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 1126 και 1127, 1128, σε νέα θέση μεταξύ των αγροτεμαχίων 1127, 1128 και 1129, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Ομόφωνα περί έγκρισης 1 ου ΑΠΕ του έργου «Διαμορφώσεις κοιν. χώρων ΣΔ Μικροχωρίου (και παιδική χαρά οικισμού παλιννοστούντων) Ομόφωνα περί έκδοσης ψηφίσματος κατά της απόφασης της ΣΡΑΙΝΟΕ, σχετικά με την αναθεώρηση των δρομολογίων της περιορισμό των υφιστάμενων δρομολογίων από και προς το σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας Κατά πλειοψηφία περί έκδοσης ψηφίσματος μη αποδοχής εγκατάστασης παράνομων μεταναστών στην περιοχή του Δήμου Δράμας και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Δράμας Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, διότι όπως δήλωσε, δεν συμμετέχει σε συζήτηση εφόσον χρησιμοποιείται ο όρος «Λαθρομετανάστες». Επισήμανε ότι, οι λεγόμενοι «Λαθρομετανάστες», είναι οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, όχι γιατί το θέλησαν, αλλά εξ αιτίας οικονομικών και πολιτικών λόγων Ο ΓΚΣΑΚΣΟ Απμδμπή πνεμαημδόηεζεξ γηα θάιορε δαπάκεξ μηζζμδμζίαξ θαζανηζηνηώκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ Δράμα Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας Μυροφόρα Χωμά Ομόφωνα περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν.

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/28-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 623/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ. 128/2012 απόφασης της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/23-12-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 628/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 146/2013 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Απόφασης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο κ. Πρόεδρος, αποχώρησε εκτάκτως από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4 ου τακτικού θέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα