15SYMV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV002751202 2015-05-05"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ,39 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ZΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ.» Στη Λάρισα σήμερα, , ημέρα, Πέμπτη μεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) που εδρεύει στη Λάρισα, Οδό Σωκράτους 111, με ΑΦΜ , Β Δ.Ο.Υ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, Σταματία Παπαγεωργίου εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κατερίνη, 3ο χλμ. Κατερίνης-Λάρισας, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Κατερίνας Μιχ. Διατσίδου (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. αρ.947/ ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Δημήτριο Τριανταφύλλου του Αλεξάνδρου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Περδίκα 18, με ΑΔΤ ΑΖ /2007,σύμφωνα και με τον αριθμό 7354/ , εφεξής «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 3181/33719/ απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού, με εντολή του ασκούντος τα καθήκοντα Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε., για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ZΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε., ΕΤΟΥΣ 2015» και την σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη, 2. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 3. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 3148/33575/ , Α.Δ.Α.:Ψ4ΤΖΟΡ10-Μ6Η, Α.Δ.Α.Μ.:15REQ , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ,44, της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού με εντολή του ασκούντος τα καθήκοντα Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε., 4. Τη με αρ. πρωτ. 6238/68860/ απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού, με εντολή του ασκούντος τα καθήκοντα Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε., με την οποία εγκρίνεται το με αρ. 4/ πρακτικό της Επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισμό, βάσει του οποίου αναδείχτηκε μειοδότης και επιλέγεται ως ανάδοχος για μέρος της προμήθειας ζωοτροφών πτηνοτροφών συνολικής αξίας ,39 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στις δασικές υπηρεσίες της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., 5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 6. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α /150), όπως ισχύει, Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Η αφ ενός συμβαλλόμενη Α.Δ.Θ.Στ.Ε. α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο «Ανάδοχο», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ZΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.» 1

2 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα (α) στη με αρ. 3181/33719/ Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως (Παραρτήματα I και II αντίστοιχα), (γ) στην κείμενη νομοθεσία και (δ) στη με αρ. πρωτ. 6238/68860/ απόφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. Δημητρίου Τριανταφύλλου, δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση όλων όσων ανωτέρω ανατίθενται έναντι του συνολικού ποσού των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (18.638,40 ) χωρίς Φ.Π.Α. ή των είκοσι μία χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (21.061,39 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ZΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Στ.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015 με δυνατότητα δίμηνης παράτασης (29/2/2016), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η παροχή οδηγιών για τη συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωματώνεται στο Παράρτημα II της παρούσας σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου και πρέπει, επίσης, να παραδοθούν άρτια στους χώρους που έχουν προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι αναγραφόμενες ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές, έχουν εκτιμηθεί κατ ανώτατο όριο και δύνανται να μειωθούν σε περίπτωση ανωτέρας βίας π.χ. επιζωοτία ή μείωση του ζωικού πληθυσμού. 3. Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και τη χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων. 4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή εκτέλεση των προμηθειών. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αντικατάσταση των ειδών που εμφανίζουν εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης). 2

3 ΆΡΘΡΟ 2 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και προμήθειας των ειδών. 2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την οριστική παραλαβή να διδάξει πλήρως και επαρκώς το προσωπικό που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την αποθήκευση, τη συντήρηση και την ασφάλεια των υλικών, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης όλων όσων έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού όλων των εργασιών. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον χώρο που θα υποδείξουν οι Δασικές Υπηρεσίες της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών του και η κυκλοφορία του προσωπικού. ΆΡΘΡΟ 3 Τίμημα 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) αναγράφεται στον πίνακα 1. του παραρτήματος Ι που συντάχτηκε σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα II) και είναι δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (18.638,40 ) πλέον Φ.Π.Α. 2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη και την προσφορά του. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς το χώρο που θα υποδείξουν οι Δασικές Υπηρεσίες και προς τις τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών και 3

4 μηχανημάτων που ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με μοναδική εξαίρεση τον Φ.Π.Α.. 4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού αυτών που έχει αναθέσει εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΆΡΘΡΟ 4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ αρ. GRH εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία 24 Απριλίου 2015 της Τράπεζας ALPHA BANK συνολικού ύψους 372,77 Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 2 του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα ALPHA BANK. 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007, β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 5 Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες 1. Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να μεταφέρει και παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά εντός των επομένων από την αποστολή του Δελτίου Παραγγελίας - επτά ημερών, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται στις Δασικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης ανάθεσης. 2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες από τις Δασικές Υπηρεσίες θέσεις, και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει και εντάξει τα υλικά στις τελικές τους θέσεις, να απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας και συναρμολόγησης από τους χώρους εγκατάστασης. 4. Στο τέλος της παράδοσης θα γίνει οριστική παραλαβή των υλικών από την Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλης της ποσότητας σε χώρο του Αναδόχου. 6. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος εγγύησης. 7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). 4

5 ΆΡΘΡΟ 6 Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες 1. Η παραλαβή των αγαθών, κατά την προσκόμισή τους γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής των Υλικών η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Α.Δ.Θ.Στ. Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας και πριν από την εξόφληση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, με πλήρη γνώση του τρόπου εφαρμογής όλων των υλικών και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή των υλικών προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τα συνοδεύουν και ενημερώνεται διεξοδικά και το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών που θα αναλάβει μελλοντικά την κατανάλωσή τους. 3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10 επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 8 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 6 και 7 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 9 Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής-Κρατήσεις 1. Η πληρωμές στον Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας. 5

6 2. Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας με την εξόφληση του 100 της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας. ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Η καταβολή του τιμήματος στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: Κράτηση 0,10 επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με Ν. 4013/2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ). Κατά την πληρωμή του προμηθευτή, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4 επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για πωλήσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198/94 (43Α / ). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του Αναδόχου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Π/Υ της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού με εντολή του ασκούντος τα καθήκοντα Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε αρ. πρωτ. οικ.3148/33575/ , Α.Δ.Α.:Ψ4ΤΖΟΡ10-Μ6Η, Α.Δ.Α.Μ.:15REQ , ύψους ,44 ΆΡΘΡΟ 10 Απαγόρευση Υποκατάστασης Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. ΆΡΘΡΟ 12 Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με αυτά που του έχουν ανατεθεί να υλοποιήσει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 6

7 Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης της προμήθειας και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης της προμήθειας ή του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 13 Αντίκλητος Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. ΆΡΘΡΟ 14 Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 15 Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (της Λάρισας). ΆΡΘΡΟ Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 3181/33719/ Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. 4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΆΡΘΡΟ 17 Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία(3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. 7

8 Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα το ένα παραμένει στην Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και δύο λαμβάνει ο Ανάδοχος. ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1 Πίνακας ειδών ποσοτήτων, τιμών, αξιών που κατακυρώθηκαν στην Ανάδοχο «ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.» κατά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ZΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 8

9 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» α/α τμήμα τος ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (1) (2) (3) (4)=(2)Χ(3) 1 Σιτάρι , ,60 2 Αραβόσιτος , ,00 9 Φύραμα συντήρησης (Pellet 3-5mm) , ,80 13 Φύραμα συντήρησης ορεινής πέρδικας (ιοσδύναμο νο , ,00 9Γ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13 Είκοσι μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά ,39 9

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πίνακας 2 Εκτιμώμενες ποσότητες σε τόνους και αξίες σε ανά Δασαρχείο της Απ. Δ. Θ. & Στ. Ε. α/α τμήματος Περιγραφή ειδών ανά τμήμα Λάρισας Τρικάλων Καλαμπάκας Μουζακίου Λαμίας Αταλάντης Καρπενησίου Σύνολα Σύνολα Αξιών χωρίς ΦΠΑ Σύνολα Αξιών με ΦΠΑ 1 Σιτάρι 2,16 7,20 9, , ,97 2 Αραβόσιτος 3,60 3,00 4,80 2,00 13, , ,66 3 Αραβόσιτος σπασμένος 2,16 3,00 5, , ,70 4 Κριθάρι 2,40 2,40 672,00 759,36 5 Τριφύλλι ξερό σε μπάλες 30 κιλών 0,70 2,40 2,00 5, , ,16 6 Φύραμα ωοτοκίας (pellet 5mm) 2,00 5,60 7, , ,24 7 Φύραμα ανάπτυξης νεοσσών μέχρι 7 ημερών (ψίχουλο-τραχανάς) 5,04 1,00 4,80 10, , ,04 8 Φύραμα ανάπτυξης νεοσσών μέχρι 7-12 ημερών(ψίχουλο-τραχανάς) 8,00 2,50 8,00 18, , ,60 9 Φύραμα συντήρησης (Pellet 5mm) 5,76 10,00 16,00 25,60 57, , ,22 10 Φύραμα ωοτοκίας ορεινής Πέρδικας (ισοδύναμο νο 8Κ) 11 Φύραμα ανάπτυξης νεοσσών ορεινής πέρδικας (ισοδύναμο νο 9G) 1,32 1,32 752,40 850,21 12 Φύραμα ανάπτυξης ορεινής πέρδικας (ισοδύναμο νο 9Β) 2,28 2, , ,73 13 Φύραμα συντήρησης ορεινής πέρδικας (ιοσδύναμο νο 9Γ) 6,00 6, , ,40 14 Ιχθυοτροφή γεννήτορα classic extra 1P ( ή ισοδύναμο classic extra 1p) 0,170 0,17 238,00 268,94 15 Ιχθυοτροφή γεννήτορα classic extra 2P ( ή ισοδύναμο classic extra 2p) 0,170 0,17 238,00 268,94 16 Ιχθυοτροφή γεννήτορα 3P διαστ. 6mm περίπου επιπλέουσα 0,058 0,058 92,80 104,86 17 Ιχθυοτροφή γεννήτορα 2P διαστ. 4mm περίπου επιπλέουσα 0,085 0, ,00 172,89 18 Ιχθυοτροφή ιχθυδίων nutra pro 3.0 (ή ισοδύναμο nutra pro 3.0) 0,02 0,020 78,00 88,14 19 Ιχθυοτροφή ιχθυδίων nutra pro 4.0 (ή ισοδύναμο nutra pro 4.0) 0,01 0,010 49,00 55,37 ΣΥΝΟΛΑ 18,72 24,70 0,143 32,25 53,60 7,20 12,00 139, , ,44 10

11 Όλα τα προσφερόμενα είδη ζωοτροφών πτηνοτροφών ιχθυοτροφών να είναι αρίστης ποιότητας. Οι δημητριακοί καρποί (σιτάρι, αραβόσιτος, κριθάρι,, βρώμη) να είναι απαλλαγμένοι σκόνης, ξένων σωμάτων και υλικών και το ποσοστό των σπασμένων σπόρων να μην υπερβαίνει το 2-3 max, η δε υγρασία να είναι max. Τα πίτυρα να έχουν υγρασία 14 max, τέφρα 2,50 max. 15SYMV Πίνακας 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ Ανάπτυξης νεοσσών μέχρι 7 ημερών (ψίχουλο) Ανάπτυξης νεοσσών μέχρι 7-12 ημερών (τραχανάς) Συντήρησης (πέλετ 2-3 χιλ.) Σύνθεση φυράματος Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστ ο Μέγιστο Λίπος 4,0 6,0 3,0 4,0 3,0 4,0 Ολικές πρωτεϊνες (Νχ 6,25) 28,0 24,0 18,0 Ολικές κυταρρίνες 5,0 5,0 5,0 Τέφρα 14,0 12,0 12,0 Υγρασία 13,0 12,0 12,0 Φώσφορος 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 Ασβέστιο 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να κυμαίνονται μέχρι ± 5 από τα αναγραφόμενα, ενώ είναι δυνατό να τροποποιηθούν και μέχρι ± 15 για την ποιοτική βελτίωση των φυραμάτων ανάλογα με τις διαπιστώσεις των Υπηρεσιών. Για όλα τα ανωτέρα είδη φυραμάτων : 1. Οι πρώτες ύλες θα είναι σιτάρι, αραβόσιτος, σογιάλευρο, ιχθυάλευρο, φωσφορικό διασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο και αλάτι. 2. Οι βιταμίνες που θα περιέχονται σε αυτά θα είναι: Βιτ. Α IU/kg Βιτ. D IU/kg Βιτ. Ε- 7,5 IU/kg Βιτ. 2-4 mg/kg Βιτ. Κ 3-10 mg/kg Χολίνη 400 mg/kg Νιασίνη 15 mg/kg Παντοθενικό ασβέστιο 10 mg/kg Τα φυράματα θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και το κατάλληλο αντικοκκιδιακό σκεύασμα. Οι σάκοι συσκευασίας των φυραμάτων θα πρέπει να είναι χάρτινοι, ασφαλείς, ικανοποιητικής αντοχής και θα πρέπει να φέρουν καρτελάκι με τις παρακάτω ενδείξεις: Ημερομηνία παραγωγής- λήξης. Ποσοστιαία αναλογία συστατικών του φυράματος. Πρώτες ύλες. Αντικοκκιδιακό σκεύασμα που περιέχεται και η δόση που χρησιμοποιήθηκε. Βιταμίνες που έχουν προστεθεί και ο χρόνος διατήρησής τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές για το φύραμα ωοτοκίας (pellet 5mm) είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα 3 και αφορούν το αντίστοιχο της ορεινής πέρδικας. 11

12 Ειδικότερα, για τα φυράματα ορεινής πέρδικας, λόγω του ότι το συγκεκριμένο είδος είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε όλα τα στάδια εκτροφής, οι απαιτούμενες πτηνοτροφές πρέπει να είναι χωρίς προσθήκη αντιβιοτικών, αυξητικών ορμονών και ιχθυάλευρων ή κρεατάλευρων και να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 15SYMV Πίνακας 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Σύνθεση φυράματος ορεινής πέρδικας. Ανάπτυξης νεοσσών (εναρκτήρια) Ωοτοκίας Ανάπτυξης Ολικές Αζωτούχες ουσίες 21,00 28,00 24,00 18,00 Ολικό Λίπος 3,50 5,00 3,50 3,50 Ολικές ινώδεις ουσίες 4,00 4,20 4,40 4,20 Τέφρα 12,00 7,00 6,00 7,00 Υγρασία 10,00 12,00 12,00 12,00 Ασβέστιο 3,50 0,90 0,91 0,90 Ολ. Φώσφορος 0,43 0,75 0,65 0,60 Αλάτι 0,40 0,35 0,40 0,40 Λυσίνη 1,10 1,60 1,30 1,30 Μεθειονίνη 0,45 0,56 0,56 0,36 Κυστίνη 0,76 0,98 0,70 Συντήρησης Συστατικά σύνθεσης φυραμάτων ωοτοκίας: Καλαμπόκι, σογιάλευρο, σιτάρι, πίτυρα σίτου, μαρμαρόσκονη, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, σογιέλαιο, πρόμειγμα βιταμινών - ιχνοστοιχείων, αμινοξέα, οξινιστής. Συστατικά σύνθεσης φυραμάτων ανάπτυξης νεοσσών: Καλαμπόκι, σογιάλευρο, σογιέλαιο, μαρμαρόσκονη, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, πρόμειγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων, αμινοξέα, οξινιστής, κοκκιδιοστατικό, αντιοξειδωτικό. Συστατικά σύνθεσης φυραμάτων ανάπτυξης: Καλαμπόκι, σογιάλευρο, σογιέλαιο, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, μαρμαρόσκονη, πρόμειγμα βιταμινών - ιχνοστοιχείων, οξινιστής, κοκκιδιοστατικό, αντιοξιεδωτικό. Συστατικά σύνθεσης φυραμάτων συντήρησης: Καλαμπόκι, σιτάρι, σογιάλευρο, υποπροϊόντα αλευροποιίας, φωσφορικό διασβέστιο, μαρμαρόσκονη, αλάτι, πρόμειγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων, οξινιστής. 12

13 Πίνακας 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ (CLASSIC EXTRA,NUTRA PRO) ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σύνθεση Ισοδύναμο classic extra Ισοδύναμο nutra pro 4 Ισοδύναμο nutra pro 3 Ακατέργαστη πρωτεϊνη 41,00 58,00 55,00 Ακατέργαστο λίπος 12,00 12,00 16,00 Ακατέργαστη κυτταρίνη 3,00 0,90 1,00 Ακατέργαστη τέφρα 6,50 9,50 10,00 Φώσφορος 0,90 1,50 1,40 Εύπεπτη Ενέργεια 14,20 18,80 18,80 Βιταμίνη Α IU/kg 10000, , ,00 Βιταμίνη D3 IU/kg 1250, , ,00 Βιταμίνη E (mg) 150,00 240,00 250,00 Βιταμίνη C (mg) 75, ,00 500,00 Λυσίνη 2,40 4,00 3,50 Μεθειονίνη 0,75 1,70 1,50 Κυστίνη 0,60 0,70 0,70 Συστατικά σύνθεσης: Ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο, πλήρης σόγια, σογιέλαιο, γλουτένη σίτου, ηλιάλευρο, σιτάρι & προϊόντα σιταριού, ΒΗΤ (βουτηλιωμένο υδροξυκυτολουόλιο). 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ [προστίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως υποβλήθηκε] 14

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΙΠΟΣ 4,0 6,0 ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Νχ 6,25) 28,0 ΦΥΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ 5,0 ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΕΧΡΙ 7 ΤΕΦΡΑ 14,0 ΗΜΕΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 13,0 (ψίχουλο) ΦΩΣΦΟΡΟΣ 0,6 1,0 ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,0 1,5 ΛΙΠΟΣ 3,0 4,0 ΦΥΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΕΧΡΙ 7-12 ΗΜΕΡΩΝ (ψίχουλο) ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Νχ 24,0 6,25) ΟΛΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ 5,0 ΤΕΦΡΑ 12,0 ΥΓΡΑΣΙΑ 12,0 ΦΩΣΦΟΡΟΣ 0,6 1,0 ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,0 1,5 ΛΙΠΟΣ 3,0 4,0 ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Νχ 6,25) 18,0 ΦΥΡΑΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ 5,0 (πέλλετ 3-5 mm.) ΤΕΦΡΑ 12,0 ΥΓΡΑΣΙΑ 12,0 ΦΩΣΦΟΡΟΣ 0,6 1,0 ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,0 1,5 Πρώτες Ύλες: Σιτάρι, αραβόσιτος, σογιάλευρο, ιχθυάλευρο, φωσφορικό διασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο και αλάτι. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Βιτ. Α IU/kg, Βιτ. D IU/kg, Βιτ. Ε- 7,5 IU/kg, Βιτ. 2-4 mg/kg Βιτ. Κ 3-10 mg/kg, Χολίνη 400 mg/kg, Νιασίνη 15 mg/kg Παντοθενικό ασβέστιο 10 mg/kg Τα φυράματα θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και το κατάλληλο αντικοκκιδιακό σκεύασμα. Συσκευασία φυραμάτων. Σάκοι χάρτινοι 40kg, ασφαλείς, ικανοποιητικής αντοχής, με καρτελάκι με τις παρακάτω ενδείξεις: - Ημερομηνία παραγωγής- ημερομηνία λήξης - Ποσοστιαία αναλογία συστατικών του φυράματος - Πρώτες ύλες - Αντικοκκιδιακό σκεύασμα που περιέχεται και η δόση που χρησιμοποιήθηκε - Βιταμίνες που έχουν προστεθεί και ο χρόνος διατήρησης τους. 15

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΡΑΜΑ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΦΥΡΑΜΑ ΩΟΤΟΚΙΑΣ (pellet 3-5mm) Ολικές αζωτούχες ουσίες 21,00 Ολικό λίπος 3,50 Ολικές ινώδεις ουσίες 4,00 Τέφρα 12,00 Υγρασία 10,00 Ασβέστιο 3,50 Ολ. Φώσφορος 0, 43 Αλάτι 0,40 Λυσίνη 1,10 Μεθειονίνη 0,45 Κυστίνη 0,76 Συστατικά Καλαμπόκι, σογιάλευρο, σιτάρι, πίτυρα σίτου, μαρμαρόσκονη, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, σογιέλαιο, πρόμειγμα βιταμινών - ιχνοστοιχείων, αμινοξέα, οξινιστής., ΦΥΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Εναρκτήρια) Ολικές αζωτούχες ουσίες 28,00 Ολικό λίπος 5,00 Ολικές ινώδεις ουσίες 4,20 Τέφρα 7,00 Υγρασία 12,00 Ασβέστιο 0,90 Ολ. Φώσφορος 0,75 Αλάτι 0,35 Λυσίνη 1,60 Μεθειονίνη 0,56 Κυστίνη 0,98 Συστατικά Καλαμπόκι, σογιάλευρο, σογιέλαιο, μαρμαρόσκονη, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, πρόμειγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων, αμινοξέα, οξινιστής, κοκκιδιοστατικό, αντιοξειδωτικό ΦΥΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ολικές αζωτούχες ουσίες 24,00 Ολικό λίπος 3,50 Ολικές ινώδεις ουσίες 4,40 Τέφρα 6,00 Υγρασία 12,00 Ασβέστιο 0,91 Ολ. Φώσφορος 0,65 Αλάτι 0,40 Λυσίνη 1,30 Μεθειονίνη 0,56 Συστατικά Καλαμπόκι, σογιάλευρο, σογιέλαιο, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, μαρμαρόσκονη, πρόμειγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων, οξινιστής, κοκκιδιοστατικό, αντιοξειδωτικό. ΦΥΡΑΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ολικές αζωτούχες ουσίες 18,00 Ολικό λίπος 3,50 Ολικές ινώδεις ουσίες 4,20 Τέφρα 7,00 Υγρασία 12,00 Ασβέστιο 0,90 Ολ. Φώσφορος 0,60 Αλάτι 0,40 Λυσίνη 1,30 Μεθειονίνη 0,36 Κυστίνη 0,70 Συστατικά Καλαμπόκι, σιτάρι, σογιάλευρο, υποπροϊόντα αλευροποιίας, φωσφορικό διασβέστιο, μαρμαρόσκονη, αλάτι, πρόμιγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων, οξινιστής. Τα φυράματα ορεινής πέρδικας είναι χωρίς προσθήκη αντιβιοτικών, αυξητικών ορμονών και ιχθυαλεύρων ή κρεαταλεύρων. Συσκευασία φυραμάτων. Σάκοι χάρτινοι 40kg, ασφαλείς, ικανοποιητικής αντοχής, με καρτελάκι με τις παρακάτω ενδείξεις: - Ημερομηνία παραγωγής- ημερομηνία λήξης - Ποσοστιαία αναλογία συστατικών του φυράματος - Πρώτες ύλες - Αντικοκκιδιακό σκεύασμα που περιέχεται και η δόση που χρησιμοποιήθηκε - Βιταμίνες που έχουν προστεθεί και ο χρόνος διατήρησης τους. 16

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα προσφερόμενα είδη ζωοτροφών πτηνοτροφών είναι άριστης ποιότητας. Οι δημητριακοί καρποί (σιτάρι, αραβόσιτος, κριθάρι) είναι απαλλαγμένοι σκόνης, ξένων σωμάτων και υλικών και το ποσοστό των σπασμένων σπόρων δεν υπερβαίνει το 2-3 max. Υγρασία max. ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ i. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ii. η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες των Υπηρεσιών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που θα παρουσιάζονται, καθ όλο το έτος, με μεταφορικό μέσο της εταιρίας μας. iii. η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Φυλάσσετε τα προϊόντα σε χώρο δροσερό και ξηρό Να καταναλώθούν εντός 4 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Η Βιοζωκατ α.ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρησης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP), πιστοποιημένα από την TUV HELLAS. Ακολουθούν συνημμένα πιστοποιητικά και αντίγραφο του Κωδικού Εγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 17

15SYMV002744201 2015-04-30

15SYMV002744201 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 40.217,38 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ZΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ:14SYMV002087409 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο

ΑΔΑΜ:14SYMV002087409 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο ΑΔΑΜ:14SYMV002087409

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΤEΡΥΓΑΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΟΡOΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ ΜΙΧΑHΛ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΣΥΜΒΑΣΗ

«Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4302

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Σέρρες, 28 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1514 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 15-2-2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2-3-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558 Πληροφορίες: Α. Μαραγκάκη Τηλ.: 2103245957 Fax.: 2103226979 e-mail: melt@culture.gr Αθήνα, 4/4/2014

Διαβάστε περισσότερα