ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως"

Transcript

1 «ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ».Τ: AUDIT SERVICES Α.Ε. Ζαλόγγου 4, Αγία Παρασκευή Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017 Audit Services ΑΕ Σελίδα 1 / 16

2 Ισολογισµός της 30 Ιουνίου 2017 Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Εταιρεία: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (AUDIT SERVICES AE) Χρήση : 5η εταιρική ( 1 Ιουλίου Ιουνίου 2017 ) ΓΕΜΗ : Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Λοιπός εξοπλισµός 790,14 0,11 Σύνολο 790,14 0,11 Σύνολο µη κυκλοφορούντων 790,14 0,11 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Εµπορικές απαιτήσεις , ,90 Λοιπές απαιτήσεις , ,14 Προπληρωµένα έξοδα 5.730, ,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,41 Σύνολο , ,45 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,45 Σύνολο ενεργητικού , ,56 Καθαρή θέση Καταβληµένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 697,66 640,18 Αποτελέσµατα εις νέο , ,67 Σύνολο , ,85 Σύνολο καθαρής θέσης , ,85 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους , ,67 Σύνολο , ,67 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,21 Σύνολο , ,21 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις , ,40 Λοιποί φόροι και τέλη , ,72 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης , ,60 Λοιπές υποχρεώσεις , ,54 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 4.735, ,57 Σύνολο , ,83 Σύνολο υποχρεώσεων , ,04 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,56 ευτέρα, 7 Σεπτέµβριος 2017 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σαµοθράκης Γεώργιος Γεωργίου Μάριος ΠανταζήςΣπυρίδων Α Τ AΕ Α Τ ΑΚ Αρ Αδ Α' Audit Services ΑΕ Σελίδα 2 / 16

3 Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (AUDIT SERVICES AE) Χρήση : 5η εταιρική ( 1 Ιουλίου Ιουνίου 2017 ) ΓΕΜΗ : Ποσά σε Ευρω Σηµείωση Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,00 Κόστος πωλήσεων ( ,78) ( ,85) Μικτό αποτέλεσµα , ,15 Λοιπά συνήθη έσοδα 149,90 0, , ,15 Έξοδα διοίκησης ( ,62) ( ,27) Έξοδα διάθεσης (22.379,67) (99.241,14) Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων , ,74 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 25,46 219,10 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (15.619,60) (15.636,90) Αποτέλεσµα προ φόρων 3.466, ,94 Φόροι εισοδήµατος (2.317,09) (1.985,97) Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 1.149, ,97 ευτέρα, 7 Σεπτέµβριος 2017 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σαµοθράκης Γεώργιος Γεωργίου Μάριος Πανταζής Σπυρίδων Α Τ AΕ Α Τ ΑΚ Αρ Αδ Α' Audit Services ΑΕ Σελίδα 3 / 16

4 Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Πληροφορίες σχετικά µε ( άρθρο 29, παρ.3): Εταιρεία: "AUDIT SERVICES AE" - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Τύπος εταιρείας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήση : 5η εταιρική ( 1 Ιουλίου Ιουνίου 2017 ) Έδρα: Ζαλόγγου 4, Αγία Παρασκευή ΓΕΜΗ : Λειτουργία βάση παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Μέγεθος οντότητας: Πολύ µικρή Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον τον Ν.4308/2014 όπως ισχύει. Κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Άρθρο 29, παρ. 6, Ν. 4308/2014: Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει εν έγινε παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτηµα. Άρθρο 29, παρ. 7, Ν. 4308/2014: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία υποχρέωση σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε τα σχετιζόµενα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. εν χρειάστηκε να γίνουν Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων Άρθρο 29, παρ. 5, Ν. 4308/2014: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώςοι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 1) Τα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: -Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. -Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25. 2) απάνες ανάπτυξης δεν υπήρξαν για να εξεταστούν οι οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως περιουσιακό στοιχείο βάση του άρθρου 18, του Ν / ) Ιδιοπαραγόµενα ή ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια δεν υπήρξαν. Audit Services ΑΕ Σελίδα 4 / 16

5 4) εν υπήρξαν εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία και υπεραξία. 5) Αποσβέσεις παγίων. Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της οντότητας επέλεξε µε βάση την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του παγίου. 6) Η υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν. 7) Αποµείωση παγίων. Τα άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης δεν προέκυψαν εν αναστράφηκαν ζηµίες αποµείωσης προηγούµενων περιόδων εν υπήρξε αναστροφή της αποµείωσης υπεραξίας. 8) Παύση αναγνώρισης παγίων. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισµό και το κέρδος ή ζηµία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται. Audit Services ΑΕ Σελίδα 5 / 16

6 9) Χρηµατοδοτική µίσθωση. εν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία µε χρηµατοδοτική µίσθωση και δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκµισθώθηκαν σε τρίτους δυνάµει χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 10) Λειτουργική µίσθωση. Για τις λειτουργικές µισθώσεις αυτοκινήτων τα µισθώµατα αναγνωρίστηκαν ως έξοδα στα αποτελέσµατα 11) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης. Αποµείωση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης δεν υπήρξαν. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν: α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. Εµφάνιση στον ισολογισµό. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα Audit Services ΑΕ Σελίδα 6 / 16

7 ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το συµβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού τους. 12) Το κόστος πώλησεων υπηρεσιών προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει: µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω στοιχείο, στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο. Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος πωληθέντων. 13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 14) Υποχρεώσεις 14.1 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά. Τόκοι χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Audit Services ΑΕ Σελίδα 7 / 16

8 εν υπήρξαν τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18 παράγραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του Ν. 4308/2014 Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος και του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους Προβλέψεις. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να Audit Services ΑΕ Σελίδα 8 / 16

9 απαιτηθεί για το διακανονισµό τους ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 15) Κρατικές επιχορηγήσεις 15.1.Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν 16) Αναβαλλόµενοι φόροι. Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Άρθρο 29, παρ. 10, Ν. 4308/2014: Τα περιουσιακά στοιχεία και οι Σε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε το υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιµετρήθηκαν µεταγενέστερα της άρθρο 24, παρατίθεται: αρχικής τους αναγνώρισης α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας στην εύλογη αξία τους. επιµέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που έχουν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία. β) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές επιµέτρησης. γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισµού: η εύλογη αξία, οι µεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα, καθώς και οι µεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε ανάλυση σε µικτό ποσό και αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία. ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συµπεριλαµβανόµενων των όρων και των συνθηκών που µπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα µελλοντικών χρηµατοροών. στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισµό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύµφωνα µε το άρθρο 24. Audit Services ΑΕ Σελίδα 9 / 16

10 Άρθρο 29, παρ. 11, Ν. 4308/2014: Σε περίπτωση επιµέτρησης χρηµατοπιστωτικών µέσων στην τιµή κτήσης: α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων: α.1) η εύλογη αξία των µέσων αυτών, εάν αυτή µπορεί να προσδιοριστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, και α.2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των µέσων και τη φύση τους. β) Για τα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους: β.1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων είτε των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων και β.2) οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκµηριωµένα οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας. α) Η εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. β) εν υπήρξαν µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που να υπερβένουν τη εύλογη αξία τους. Άρθρο 29, παρ. 8, Ν. 4308/2014: Πάγιο ενεργητικό Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρµοστεί επιµέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. β) Τις προσθήκες, τις µειώσεις και τις µεταφορές µεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου. γ) Τις αποσβέσεις και αποµειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. δ) Τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. ε) Τις λοιπές µεταβολές των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. στ) Το ποσό µε το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. ζ) Λοιπές µεταβολές. Άρθρο 29, παρ. 26, Ν. 4308/2014: Η επωνυµία, η έδρα και η νοµική µορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας στο τέλος του παρόντος προσαρτήµατος. εν υπάρχει οντότητα στην οποία συµµετέχει η εταιρείας ως εταίρος και να ευθύνεται απεριόριστα. Audit Services ΑΕ Σελίδα 10 / 16

11 Μετοχικό κεφάλαιο Άρθρο 29, παρ. 12, Ν. 4308/2014: Για την καθαρή θέση της οντότητας: α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. β) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. γ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν µέσα στην περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριµένου κεφαλαίου. δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συµµετοχής, µετατρέψιµων τίτλων, δικαιωµάτων αγοράς τίτλων, δικαιωµάτων προαίρεσης ή παρόµοιων τίτλων ή δικαιωµάτων, µε µνεία του αριθµού τους, της αξίας τους και των δικαιωµάτων που παρέχουν. ε) Ανάλυση κάθε αποθεµατικού µε σύντοµη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. στ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των κατεχόµενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. α) Το µετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβληµένο. β) Οι τίτλοι της καθαρής θέσεις είναι σε αριθµό και ονοµαστικής αξίας 50 Ευρώ ο κάθε ένας. γ) εν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι κατά την διάρκεια της χρήσης. δ) εν υπάρχουν αυτών των κατηγοριών τίτλοι και συµµετοχές. ε) Τα σχηµατισµένα αποθεµατικά είναι: i-το τακτικό αποθεµατικό του αρθ.44 του Ν.2190, ύψους 697,66. Από τις προηγούµενες χρήσεις είχε σχηµατισθεί 640,18 ευρώ και κατά την κλειόµενη 57,48 ευρώ. ii-τα σωρρευµένα κέρδη εις νέον ύψους ,72 στ) εν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. Άρθρο 29, παρ. 16, Ν. 4308/2014: Προβλέψεις και υποχρεώσεις Το συνολικό ποσό των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων (ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσµευση που αφορά παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες οµίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. εν υπάρχουν χρηµατοιοκονοµικές δεσµεύσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό. Άρθρο 29, παρ. 14, Ν. 4308/2014: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Άρθρο 29, παρ. 13, Ν. 4308/2014: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται µε εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής της εξασφάλισης. εν υπάρχουν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις απαιτητές µετά τα 5 έτη. εν έχει χορηγηθεί καµία εξασφάλιση για χρέη της ίδια της εταιρείας. Audit Services ΑΕ Σελίδα 11 / 16

12 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως Άρθρο 29, παρ. 30, Ν. 4308/2014: Στα µέλη το Σ δόθηκαν οι παρακάτω Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αµοιβές σε µέλη αµοιβές, διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων Τακτικές αµοιβές Σ: ,00 ευρώ στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσµεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα µέλη των εν λόγω συµβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συµβουλίου. Άρθρο 29, παρ. 25, Ν. 4308/2014: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων, µε µνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. εν υπάρχουν Αποτελέσµατα χρήσεως Άρθρο 29, παρ. 24, Ν. 4308/2014: Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών µε ανάλυση κατά Παροχή υπηρεσιών: κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, στο εσωτερικό σε ΝΠΙ ,00 ευρώ εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν στο εσωτερικό σε ΝΠ ,93 ευρώ ουσιωδώς µεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων στο εξωτερικό εντός ΕΕ 5.000,00 ευρώ και παροχής των υπηρεσιών. Σύνολο κύκλου εργασιών (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο ,93 ευρώ άρθρο 25, παρ. 6 και 7, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαµβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγµατοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του ηµοσίου και τρίτων εισπραττόµενοι φόροι) Άρθρο 29, παρ. 23, Ν. 4308/2014: Για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων. β) Ανάλυση του µέσου όρου των απασχολούµενων ανά κατηγορία. γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόµενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών: γ.1) Μισθοί και ηµεροµίσθια. γ.2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. γ.3) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Μέσος όρος προσωπικού: 8 άτοµα Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: ιοικητικό (υπαλληλικό): 8 άτοµα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: -Μισθοί προσωπικού : ,55 ευρώ -Κοινωνικές επιβαρύνσεις : ,55 ευρώ Λοιπές παροχές: ,35 ευρώ Προβλέψεις για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: 3.523,33 ευρώ Audit Services ΑΕ Σελίδα 12 / 16

13 Άρθρο 29, παρ. 17, Ν. 4308/2014: Το ποσό και τη φύση των επιµέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόµο προβλέπεται συµψηφισµός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συµψηφισµού. εν υπάρχει κάποιο έσοδο ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας ώστε να θεωρηθεί σηµαντικό προς αναφορά. Συµψηφισµοί εσόδων και εξόδων προβλεπόµενοι από το Ν. 4308/2014 δεν υπάρχουν Άρθρο 29, παρ. 18, Ν. 4308/2014: Το ποσό τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 20. Ποσά τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 4308/2014 δεν υπάρχουν. Συνδεόµενα µέρη Άρθρο 29, παρ. 31, Ν. 4308/2014: Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί η οντότητα µε τα συνδεδεµένα µέρη, περιλαµβανοµένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεµένου µέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι πληροφορίες για τις επιµέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα µπορούν να συναθροίζονται ανάλογα µε τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεµένου µέρους στη χρηµατοοικονοµική θέση της οντότητας. Λήψεις υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη Ενοίκιο ,96 ευρώ Κοινόχρηστα 8.101,89 ευρώ Λογιστικά 6.960,00 ευρώ Χρεωστικοί τόκοι ,00 ευρώ Γραµµατειακή ,58 ευρώ Υποδοµές 1.421,43 ευρώ Σύνολο εσόδων ,86 ευρώ Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη δεν υπάρχουν εν υπάρχουν απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες κατά την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 30/06/2017. Υπόλοιπα υποχρεώσεων, απόρροια των παραπάνω συναλλαγών,την 30/06/2017: Εµπορικές υποχρ.: 1.847,60 ευρώ άνεια: ,21 ευρώ Σύνολο: ,81 ευρώ Άρθρο 29, παρ. 27, Ν. 4308/2014: Η επωνυµία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. Άρθρο 29, παρ. 28, Ν. 4308/2014: Η επωνυµία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαµβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27. εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. Audit Services ΑΕ Σελίδα 13 / 16

14 Άρθρο 29, παρ. 29, Ν. 4308/2014: Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προµηθευτεί τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες. Εάν δεν είναι διαθέσιµες οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος. εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. Λοιπές πληροφορίες Άρθρο 29, παρ. 32, Ν. 4308/2014: Οι συνολικές αµοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για συµβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριµένα κατά κατηγορία. εν χρεώθηκαν αµοιβές για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων καθώς η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σε έλεγχο. Άρθρο 29, παρ. 19, Ν. 4308/2014: Η προτεινόµενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. Άρθρο 29, παρ. 20, Ν. 4308/2014: Το ποσό µερισµάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. Άρθρο 29, παρ. 21, Ν. 4308/2014: Ο λογιστικός χειρισµός των ζηµιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. Ο λογιστικός χειρισµός των ζηµιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. Τα καθαρά κέρδη περιόδου µετά φόρου ύψους 1.149,53 ευρώ διανεµήθηκαν σε 57,48 ευρώ ( 1/20 ) για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και τα υπόλοιπα 1.092,13 ευρώ συναθροιζόµενα µε τα µεταφερόµενα κέρδη προηγούµενων ετών, µεταφέρθηκαν στα κέρδη εις νέον σχηµατίζοντας αποθεµατικό ύψους ,72 ευρώ, εν καταβλήθηκε µέρισµα στην περίοδο. εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. Άρθρο 29, παρ. 22, Ν. 4308/2014: Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόµενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισµού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της περιόδου και την καθαρή θέση. Άρθρο 29, παρ. 33, Ν. 4308/2014: Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε στους επόµενους 12 µήνες, εφόσον είναι σηµαντικά. εν αναγνωρίζονται αναβαλλόµενοι φόροι εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα και οπωσδήποτε στους επόµενους 12 µήνες Audit Services ΑΕ Σελίδα 14 / 16

15 Άρθρο 29, παρ. 4, Ν. 4308/2014: Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή τους εν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, Άρθρο 29, παρ. 15, Ν. 4308/2014: Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των διακανονισµών της οντότητας, που δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό, καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις των διακανονισµών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισµών αυτών είναι σηµαντικά και εφόσον η δηµοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίµησης της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας. Άρθρο 29, παρ. 9, Ν. 4308/2014: Η φύση σηµαντικών γεγονότων που προκύπτουν µετά το τέλος της περιόδου, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στον ισολογισµό της κλειόµενης περιόδου και τις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις τους. εν υπάρχουν εν υπάρχουν ευτέρα, 7 Σεπτέµβριος 2017 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σαµοθράκης Γεώργιος Γεωργίου Μάριος Πανταζής Σπυρίδων Α Τ AΕ Α Τ ΑΚ Αρ Αδ Α' Audit Services ΑΕ Σελίδα 15 / 16

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΫΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Άρθρο 29, παρ. 8, Ν. 4308/2014 ) ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εταιρεία: "AUDIT SERVICES AE" - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Χρήση : 5η εταιρική ( 1 Ιουλίου Ιουνίου 2017 ) ΓΕΜΗ : ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2016 ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/ /6/2016 ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/ /6/2017 Η/Υ 7.379,34 790, , , ,24 790,10 ΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΙΠΟΥ 400,00 221,29-621,29 399,99 221,26-621,25 0,04 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.779, , , ,23 221, ,49 790,14 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 7.779, , , ,23 221, ,49 790,14 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σαµοθράκης Γεώργιος Γεωργίου Μάριος Πανταζής Σπυρίδων Α Τ AΕ Α Τ ΑΚ Αρ Αδ Α' Audit Services ΑΕ Σελίδα 16 / 16

PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Q PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)- ΓΕΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 34, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.562.748,38 3.363.239,02 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.Μ.ΑΕ 18284/80/B/88/143

ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.Μ.ΑΕ 18284/80/B/88/143 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 3-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 094214837 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 71606120000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 18284/80/B/88/143 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014) Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη Ν.4308/2014 Επωνυμία της οντότητας DINO ΑΒΕΕ Άρθρο 29 παρ. 3 Νομικός τύπος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. Γενικές πληροφορίες (Άρθρο 29 3) Γενικές πληροφορίες: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CULTURE FACTORY ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Α.Ε. για τη χρήση 1.1.2015 31.12.2015 βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 3.1 Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2015 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0 Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε. Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ποσά σε Ευρώ 31ης

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ποσά σε µονάδες ευρώ

Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ποσά σε µονάδες ευρώ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΑΣΙ «Η ΚΟΛΟΣΣΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. Μ.Α.Ε. 12146/80/Β/86/109 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 71487820000 Ισολογισµός 31 εκεµβρίου 2015 ( Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 0002896001000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ 31.12.2016 Σημείωση 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.128.754,65 1.399.307,54 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 86, 104 46 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3814801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

DLK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

DLK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ DLK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2015) Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 10561 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12194870100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Τ. ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μ.Τ. ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Τ. ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 18 η εταιρική χρήση( 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

VIMAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

VIMAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIMAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σωρού 7, Μαρούσι, 15125 Αρ.Μ.Α.Ε. 13383/01ΑΤ/Β/86/167 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83213802000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 05885104000 Α.Φ.Μ. 0944852244 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια (κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2016- Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,060.05 1,136.05

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΞ

Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΞ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Αρ.Μ.Α.Ε: 23698/03/Β/91/26 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123413007000 ΜΕΓΑΡΙΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ: ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : "ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ" ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Κωλέττη 5, Πεντέλη, 15236 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 126910601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014)

Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014) Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31.12.2015 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014) Απάντηση Πληροφορίες σχετικά με ( άρθρο 29, παρ.3): α) Επωνυμία της οντότητας. Κεντρική Ένωση Χανίων Α.Ε.Σ. Α.Ε. β)

Διαβάστε περισσότερα

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για τη χρήση VESTITEL HELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ με Α.Φ.Μ. : 094208775, Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , ,78 Σύνολο , ,78

Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , ,78 Σύνολο , ,78 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

( ,74) ( ,12) Σύνολο καθαρής θέσης , ,88

( ,74) ( ,12) Σύνολο καθαρής θέσης , ,88 Σημείωση: Ποσά σε μονάδες ευρώ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2η Εταιρική Χρήση ( 01/01/2015-31/12/2015 ), ΓΕ.Μ.Η.: 124312001000 2015

Διαβάστε περισσότερα

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ADVANTECH AE ΑΡ.ΓΕΜΗ 121948699000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 31.12.2015... 2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία... 3 Προσάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 Αεροπορίας 8 Αλιμος Αττικής ΤΚ 17455 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή ΚΟΜΕΤ ΑΕ - ΑΦΜ 094360590 - ΓΕΜΗ 83648602000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31/12/2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/16-31/12/16 (Ποσά σε ) 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα , ,83 Λοιπός εξοπλισμός , ,13 Σύνολο , ,96. Λοιπά άυλα 950,32 619,45 Σύνολο 950,32 619,45

Ακίνητα , ,83 Λοιπός εξοπλισμός , ,13 Σύνολο , ,96. Λοιπά άυλα 950,32 619,45 Σύνολο 950,32 619,45 IMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ B.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30818/01ΝΤ/Β/94/1853 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121573001000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 27001940000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

"F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "" Πλάτωνος 58, 104 41 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.51485/01/Β/02/203 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004709501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (1/1 31/12/ 2015).

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (1/1 31/12/ 2015). Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου 2015-12η Εταιρική χρήση (1/1 31/12/ 2015). 10 Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία Επωνυμία: ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ "ΙΟΝΙΟΝ MARINE A.E." ΑΡ.ΓΕΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΙΟΝΙΟΝ MARINE A.E. ΑΡ.ΓΕΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Ποσά σε ευρώ) ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ "ΙΟΝΙΟΝ MARINE A.E." ΑΡ.ΓΕΜΗ 028057612000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Ποσά σε ευρώ) Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TOTAΛ MΑΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.

TOTAΛ MΑΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε. «TOTAΛ MAΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.» ΗΠΕΙΡΟΥ 64 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 017378055000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΙΣ ΕΠΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, ΤΚ54626 ΑΦΜ: 999970766 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΙΣ ΕΠΕ» ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Λ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26241/01ΑΤ/Β/92/1698 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001492901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ. Β.5 Ισολογισμός Εταιρείας Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 Πάγια 169.963,68 155.573,24 Μείον: Αποσβεσμένα 30.153,65 12.131,81 Μείον: Απομειωμένα - 30.153,65-12.131,81 139.810,03 143.441,43 Αποθέματα 46.152,48

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του Αθανασίου ιάκου 1, , Λάρισα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του Αθανασίου ιάκου 1, , Λάρισα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του 2015 Αθανασίου ιάκου 1, 412 22, Λάρισα Αριθµός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 026536240000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αρ. Μ.Α.Ε /62/Β/99/0358

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αρ. Μ.Α.Ε /62/Β/99/0358 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 122, 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Μ.Α.Ε. 44884/62/Β/99/0358 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 038190605000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα