εξοπλισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Κ.Α. : , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εξοπλισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Κ.Α. : 15.7135.0006, 15.7133.0005, 15.7133.0001, 15.6654.0003"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού» Κ.Μ. : Π 88 / 2014 Κ.Α. : , , , , , , ΠΡΟΫΠ.: ,29 με Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/ ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας ήμων και Κοινοτήτων» Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α'/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ΕΞΗΝΤΑ ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΚΟΣΙΑ ΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (62.202,29 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, και το ποσό θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του ήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2014, αναλυτικά ως εξής: 2

3 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ Κ.Α. ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΥ Κ.Α. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 61,50 50,00 11,50 61, ,00 698,64 568,00 130,64 698, ,00 393,60 320,00 73,60 393, ,00 182,53 148,40 34,13 182, ,00 157,44 128,00 29,44 157, ,00 367,77 299,00 68,77 367, ,00 84,87 69,00 15,87 84,87 ΣΥΝΟΛΑ , , ,29 3

4 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑ Α 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μονάδας 1.1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 25 ΘΕΣΕΩΝ τεμάχιο 1 825,00 825, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΑΠΕ ΟΥ τεμάχιο 1 340,00 340, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 12 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ τεμάχιο 1 405,00 405, ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 0,94Χ0,47Χ1,32 τεμάχιο 1 400,00 400, ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ 571,00 571,00 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ τεμάχιο ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ τεμάχιο 1 85,00 85, ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ τεμάχιο 1 469,00 469, ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τεμάχιο 1 202,00 202, ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ τεμάχιο 2 140,00 280,00 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ 1.10 ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ52Χ200 εκ. τεμάχιο 2 472,00 944, ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ τεμάχιο 2 45,00 90, ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ τεμάχιο 3 380, , ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ, 120Χ65Χ56 εκ. τεμάχιο 3 120,00 360, ΕΤΑΖΕΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 1,80Χ0,20Χ0,65 μ. τεμάχιο 3 190,00 570, ΚΥΨΕΛΗ 15 ΘΕΣΕΩΝ 112Χ38Χ104 εκ. τεμάχιο 4 365, , ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΛΑΤΗ τεμάχιο 6 50,00 300, ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΥΠΝΟΥ 1,20X0,60X0,08 μ. τεμάχιο 10 40,00 400, ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΑΠΕ ΟΥ 0,30Χ0,30Χ0,07 μ. τεμάχιο 40 12,00 480, ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ 0,60Χ0,60 μ. τεμάχιο 62 21, , ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ τεμάχιο , , ΣΤΑΝΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΕ ΟΥ ΣΧΗΜΑ Λ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42ΕΚ.X59,4ΕΚ. τεμάχιο 2 75,00 150,00 ΟΜΑ ΑΣ ,00 Φ.Π.Α 23% 3.627,79 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,79 4

5 ΟΜΑ Α 2: ΈΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μονάδας 2.1 ΣΑΛΟΝΙ ΥΠΟ ΟΧΗΣ (1 ΚΑΝΑΠΕΣ 3ΘΕΣΕΩΝ, 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ) υφασμάτινο τεμάχιο 1 500,00 500, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ τεμάχιο 1 70,00 70, ΕΠΙΠΛΟ-ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ τεμάχιο 1 498,00 498, ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ τεμάχιο 1 180,00 180, ΕΠΙΠΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ τεμάχιο 1 182,00 182,00 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ,00 350,00 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ τεμάχιο ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ τεμάχιο 1 199,00 199, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 1,20Χ0,70Χ0,75 μ. τεμάχιο 2 305,00 610, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ τεμάχιο 2 150,00 300, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,90Χ0,44Χ2,00 μ. τεμάχιο 3 282,00 846, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ 0,90Χ0,44Χ1,57 μ. τεμάχιο 4 210,00 840, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,95Χ0,32Χ2,05 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ τεμάχιο 4 260, , ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ τεμάχιο 3 100,00 300, ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΗ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ τεμάχιο , ,00 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ MDF, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 73CM Χ 52CM τεμάχιο 30 17,00 510,00 ΚΑΙ ΥΨΟΣ 72CM (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ 320, ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΙΑΜΕΤΡΟΥ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. τεμάχιο 16 20, ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΞΥΛΙΝΑ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 Χ 80 τεμάχιο 3 51,00 153,00 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΨΑΘΑ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. τεμάχιο 15 25,00 375, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ), ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 84CM ΠΛΑΤΟΣ Χ 38CM ΒΑΘΟΣ Χ 200CM ΥΨΟΣ, ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙ Α, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΡΥ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΡΑΦΙΑ. ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 84CM ΠΛΑΤΟΣ Χ 38CM ΒΑΘΟΣ Χ 80CM ΥΨΟΣ, ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙ Α ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΡΥ, ΜΕ ΕΝΑ (1) ΡΑΦΙ. τεμάχιο 1 205,00 205,00 τεμάχιο 1 115,00 115,00 5

6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ, ΜΕ 2.21 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΡΜΑΤΙΝΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεμάχιο 1 400,00 400,00 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). ΟΜΑ ΑΣ ,00 Φ.Π.Α. 23% 2.114,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,39 ΟΜΑ Α 3: ΕΙ Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Μονάδας ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60Χ1,30 Μ. τεμάχιο , ,00 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 38Χ63 ΕΚ. ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ τεμάχιο 60 5,00 300,00 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 40Χ45 ΕΚ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 100% τεμάχιο 100 4,00 400,00 ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%, 1,70Χ1,20 μ. τεμάχιο , ,00 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 0,40Χ0,60 ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 100% τεμάχιο 48 2,00 96,00 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 50Χ100 ΕΚ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 100% τεμάχιο 30 5,00 150,00 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 40Χ60 ΕΚ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 100% τεμάχιο 54 4,00 216,00 ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ τεμάχιο 35 35, ,00 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 100% τεμάχιο 90 5,00 450, ΣΚΟΥΦΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ τεμάχιο 12 35,00 420, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 2,40Χ 1,50 Μ. ΑΛΕΚΙΑΣΤΟ τεμάχιο 2 40,00 80,00 ΟΜΑ ΑΣ ,00 Φ.Π.Α. 23% 1.347,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,11 ΟΜΑ Α 4: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 4.1 Μονάδας ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΓΑΖΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ 80% ΒΑΜΒΑΚΙ 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ τρέχον μέτρο 248,00 9, , ΡΑΦΗ ΜΕ ΤΡΕΣΑ 8 ΕΚ. ΠΛΑΤΟΥΣ τρέχον μέτρο 248,00 4,00 992,00 6

7 (ΠΑΡΆ ΟΣΗ ΣΟΥΡΩΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΗ) ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΕ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΥΦΑΣΜΑ 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ τετραγωνικό μέτρο 26,10 33,00 861,30 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ) τεμάχιο 12,00 15,00 180,00 ΚΟΥΡΤΙΝΑ (ΡΟΛΟ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ) τετραγωνικό (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). μέτρο 6,65 21,00 139,65 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΛΟ- ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ τρέχον μέτρο 3,00 17,00 51, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ τεμάχιο 1 100,00 100,00 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΙ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ 4.8 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ τρέχον μέτρο 99,20 10,00 992,00 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΡΑΟΥΛΑ, ΓΑΤΖΑΚΙΑ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΒΙ ΕΣ) ΟΜΑ ΑΣ ,95 Φ.Π.Α. 23% 1.276,03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,98 ΟΜΑ Α 5: ΜΟΚΕΤΕΣ Μονάδας ΜΟΚΕΤΑ ΒΡΑ ΥΚΑΥΣΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ τετραγωνικό μέτρο 116,93 19, ,67 ΡΕΛΙΑΣΜΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕ ΝΗΜΑ Ι ΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ τρέχον μέτρο 120,70 1,50 181,05 ΜΟΚΕΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ 100% PP, ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ 6,00MM, ΒΑΡΟΣ 1000GR/M2, τετραγωνικό ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, μέτρο 60,00 18, ,00 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΜΟΚΕΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ 100% PP, ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ 6,00MM, ΒΑΡΟΣ 1000GR/M2, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΜΟΚΕΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ 100% PP, ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ 6,00MM, ΒΑΡΟΣ 1000GR/M2, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ. τετραγωνικό μέτρο τετραγωνικό μέτρο 75,00 18, ,00 90,00 18, ,00 ΟΜΑ ΑΣ ,72 Φ.Π.Α. 23% 1.484,13 7

8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,85 ΟΜΑ Α 6 : ΕΙ Η ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μονάδας ΙΣΚΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, fiberglass αντιολισθ. ορθογ.45χ35,5 τεμάχιο 1 3,20 3,20 ΨΩΜΙΕΡΑ ΣΚΑΦΑΚΙ, 30Χ17 cm τεμάχιο 4 6,50 26, KAΠAΚΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 36CM τεμάχιο 2 16,50 33, KOYΤΑΛEΣ ΞΥΛΙΝΕΣ τεμάχιο 3 3,20 9, KOYΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ INOX τεμάχιο 50 1,10 55,00 ΙΣΚΟΣ 45Χ65 ΜΑΥΡΟΣ 6.6 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΣ τεμάχιο 2 20,00 40, ΙΣΚΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, fiberglass αντιολισθ. ορθογ.45χ35,5 τεμάχιο 5 3,20 16, ΖΥΓΑΡΙΑ 20Kg Ηλεκτρονική τεμάχιο 6 100,00 600, ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΛΟΠΗΡΟΥΝΑ 40Χ30 τεμάχιο 2 6,00 12,00 ΚΑ ΟΣ 12 Litr ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΕΝΤΑΛ, 6.10 inox 25X30cm τεμάχιο 2 15,00 30, ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 45 Litr., ΠΕΝΤΑΛ 22,45 134,70 35Χ39X59 cm, ΓΚΡΙ τεμάχιο ΚΑΝΑΤΑ 1 Litr. inox τεμάχιο 9 10,70 96, ΚΑΠΑΚΙ 2/3 INOX 18/10 τεμάχιο 1 12,00 12, ΚΑΠΑΚΙ ½ INOX 18/10 τεμάχιο 1 10,00 10, ΚΑΠΑΚΙ 1/1 inox 18/10 τεμάχιο 5 10,60 53, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 48CM τεμάχιο 3 30,00 90, ΚΟΥΤΑΛΑ 18 ΑΡΑΧΝΗ, inox 18/10 τεμάχιο 2 5,30 10, ΚΟΥΤΑΛΑ 21 ΑΡΑΧΝΗ, inox 18/10 τεμάχιο 2 5,70 11, ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΕΙΑ 10, χυτή inox 18/10 τεμάχιο 3 11,00 33, ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΕΙΑ 14, χυτή inox 18/10 τεμάχιο 4 17,00 68,00 ΚΟΥΤΑΛΑ ΠΑΓΩΤΟΥ, inox 18/10, με 6.21 έλασμα τεμάχιο 1 10,00 10, ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ ΣΕΡΒ/ΤΟΣ, inox 18/10 τεμάχιο 6 1,40 8,40 ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ ΤΡΥΠΗΤΗ, inox 18/10 τεμάχιο 4 3,50 14,00 8

9 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΑΛΤΣΑΣ, ΣΕΡΒΙΡ/ΤΟΣ inox 18/10 τεμάχιο 6 3,50 21, ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ, inox τεμάχιο 74 0,50 37, ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ, inox τεμάχιο 114 1,10 125, ΚΥΠΕΛΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ κόκκινο, κίτρινο τεμάχιο 210 1,60 336, ΛABIDA ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ, inox 18/10 τεμάχιο 4 2,20 8, ΛEKANH, 24 cm inox 18/10 τεμάχιο 8 2,90 23, ΛEΚΑΝΗ 30X30 cm ΠΛΑΣΤΙΚΗ τεμάχιο 2 2,00 4, ΛΑΒΙ Α ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, inox 18/10 τεμάχιο 4 2,70 10, ΛΑΒΙ Α ΠΑΣΤΑΣ, inox 18/10 τεμάχιο 2 1,60 3, ΛΑΒΙ Α ΠΛΑΚΕ inox 18/10 τεμάχιο 4 1,95 7, ΛΑΒΙ Α ΣΑΛΑΤΑΣ 20 cm, inox 18/10 τεμάχιο 5 1,60 8, ΛΕΚΑΝΗ 1/1-10 inox 18/10 τεμάχιο 3 15,40 46, ΛΕΚΑΝΗ 1/1-15 inox 18/10 τεμάχιο 8 22,00 176, ΛΕΚΑΝΗ 28 cm inox 18/10 τεμάχιο 4 3,60 14, ΛΕΚΑΝΗ 30 cm inox 18/10 τεμάχιο 7 4,70 32, ΛΕΚΑΝΗ 34Χ34 cm ΠΛΑΣΤΙΚΗ τεμάχιο 5 2,90 14, ΛΕΚΑΝΗ 36cm inox 18/10 τεμάχιο 4 5,60 22, ΛΕΚΑΝΗ 40 cm inox 18/10 τεμάχιο 3 7,00 21, ΛΕΚΑΝΗ 40 cm ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ τεμάχιο 4 3,00 12, ΛΕΚΑΝΗ GASTRONORM 1/2 32,5X26,5X0,15 18/10 ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 304 τεμάχιο 1 23,00 23, ΛΕΚΑΝΗ GASTRONORM 2/3 35,4X32,5X0,10 18/10 ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 304 τεμάχιο 1 18,00 18, ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ τεμάχιο 3 1,40 4, ΜΑΧΑΙΡΙ CHEF 12 cm τεμάχιο 9 14,20 127, ΜΑΧΑΙΡΙ CHEF 19 cm τεμάχιο 3 19,60 58, ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 10 cm τεμάχιο 29 3,30 95, ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 10 cm ΜΕ ΟΝΤΙ τεμάχιο 11 3,30 36, ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 20 cm τεμάχιο 4 24,00 96, ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ, inox τεμάχιο 12 1,10 13,20 9

10 6.52 ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΩΜΙΟΥ 24 cm ΜΕ ΟΝΤΙ τεμάχιο 8 17,00 136, ΜΠΡΙΚΙ Νο 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, inox 18/10 τεμάχιο 3 3,60 10, ΜΠΡΙΚΙ Νο 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, inox 18/10 τεμάχιο 3 3,90 11, ΜΠΩΛ ΦΡΟΥΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ μελαμίνη 15Χ5 εκ. τεμάχιο 60 1,42 85, ΠΗΡΟΥΝΑ ΙΧΑΛΗ, ΣΕΡΒΙΡ/ΤΟΣ inox 18/10 τεμάχιο 5 3,20 16, ΠΙΑΤΕΛΑ 40 cm, inox 18/10, οβάλ τεμάχιο 8 7,20 57, ΠΙΑΤΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΡΗΧΟ, 22 cm κόκκινο, κίτρινο τεμάχιο 100 1,45 145, ΠΙΑΤΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΒΑΘΥ, 22 cm κόκκινο, κίτρινο τεμάχιο 120 1,45 174, ΠΙΑΤΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΦΡΟΥΤΟΥ, 18 cm κόκκινο, κίτρινο τεμάχιο 50 0,95 47, ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΒΑΘΥ, 21 cm τεμάχιο 39 1,80 70, ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΡΗΧΟ, 26 cm τεμάχιο 27 2,70 72, ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΑΛΕΙΜΜΑ ΤΑΨΙΟΥ τεμάχιο 1 2,00 2, ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΑΠΌ PVC, διαστ. 40Χ30Χ2 (λευκή, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, μπλέ, καφέ) τεμάχιο 17 12,20 207,40 ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΥΡΕ ραβδι ανοξειδωτο τεμάχιο 1 10,00 10, ΠΟΤΗΡΙ ΓΥΑΛΙΝΟ, 38 cl τεμάχιο 36 1,30 46, ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟ τεμάχιο 1 17,00 17, ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ, (κωνικό σίτα) 16 cm τεμάχιο 4 11,30 45, ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ, 40 cm, στρογγυλό, inox τεμάχιο 7 15,00 105, ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΧΕΡΙ ΕΚΑ Β 7Χ10/28 τεμάχιο 1 2,90 2,90 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ 35 cm, 6.71 ΣΕΡΒΙΡ/ΤΟΣ inox τεμάχιο 3 1,30 3, ΣΤΡΑΓΚΙΣΤΗΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 40Χ55 CM τεμάχιο 2 31,00 62, ΤΑΨΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ INOX 40Χ50CM ΒΑΘΕΙΑ τεμάχιο 3 70,00 210, ΤΑΨΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ INOX 50Χ50CM ΒΑΘΕΙΑ τεμάχιο 2 90,00 180, ΤΗΓΑΝΙ GRILL. 28 cm τεμάχιο 1 16,00 16, ΤΟΥΡΤΙΕΡΑ 32 εκ, inox τεμάχιο 2 20,00 40, ΤΡΙΦΤΗΣ 4ΓΩΝΟΣ inox ΜΕΓΑΛΟΣ τεμάχιο 3 5,40 16, ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΝΕΣ 22 cl τεμάχιο 12 1,45 17,40 ΦΡΙΤΟΥΡΑ + ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Νο τεμάχιο 2 59,00 118,00 10

11 6.80 ΧΥΤΡΑ INOX διάμ., 36 cm τεμάχιο 2 74,00 148, ΧΥΤΡΑ INOX, διαμ. 48 cm τεμάχιο 2 146,00 292, ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ inox (23 litr) τεμάχιο 2 310,00 620, ΨΑΛΙ Ι 21 cm ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ τεμάχιο 3 3,30 9, ΨΩΜΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Roll top 56X33 τεμάχιο 2 80,00 160, ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΝΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 38CL. τεμάχιο 72 1,60 115,20 ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ,ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22CL. τεμάχιο 24 1,60 38,40 ΠΙΑΤΟ ΦΛΥΤΖΑΝΙΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ. τεμάχιο 24 1,20 28, ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ, ΑΝΟΞΕΙ ΩΤO, ΝΟ 2, ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ (ΓΙΑ ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ). τεμάχιο 2 3,90 7,80 ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ, ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ, ΝΟ 3, ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ (ΓΙΑ ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ). τεμάχιο 1 4,30 4, ΣΙ ΕΡΩΣΤΡΑ 120Χ38 τεμάχιο 1 40,00 40,00 ΟΜΑ ΑΣ ,90 Φ.Π.Α 23% 1.417,93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,83 ΟΜΑ Α 7 : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Μονάδας 7.1 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ τεμάχιο 1 15,00 15, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 10Μ. τεμάχιο 1 10,00 10, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 5Μ. τεμάχιο 1 5,00 5,00 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 7.4 ΚΑΠΑΚΙΑ τεμάχιο 40 0,50 20,00 ΟΜΑ ΑΣ 7 50,00 Φ.Π.Α. 23% 11,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ 7 61,50 11

12 ΟΜΑ Α 8 : ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Μονάδας ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ, ΤΥΠΟΥ ENERGIZER AAA (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) συσκευασία 100 4,50 450,00 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ, ΤΥΠΟΥ NIMH AAA, Η ΤΥΠΟΥ ENERGIZER Η ΤΥΠΟΥ FUJITRON (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) συσκευασία 20 4,80 96, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ RENATA CR2032 τεμάχιο 10 2,20 22,00 ΟΜΑ ΑΣ 8 568,00 Φ.Π.Α. 23% 130,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ 8 698,64 ΟΜΑ Α 9 : ΦΙΛΤΡΑ ΙΟΝΙΣΤΩΝ 9.1 Μονάδας ΦΙΛΤΡΑ ΙΟΝΙΣΤΩΝ DELONGHI ARIA PURO, ΤΥΠΟΥ DAP130. τεμάχιο 10 32,00 320,00 Φ.Π.Α. 23% 73,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ 9 393,60 ΟΜΑ Α 10 : Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μονάδας 10.1 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 50 Μ. 1/2 τεμάχιο 2 50,00 100, ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 50Μ. τεμάχιο 2 15,00 30, ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 τεμάχιο 1 15,00 15, ΤΑΧΥΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1/2 τεμάχιο 4 0,50 2, ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1/2 τεμάχιο 2 0,70 1,40 ΟΜΑ ΑΣ ,40 Φ.Π.Α. 23% 34,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,53 ΟΜΑ Α 11 : ΣΙ ΗΡΙΚΑ 12

13 Μονάδας 11.1 ΚΛΕΙ ΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ 20 ΘΕΣΕΩΝ τεμάχιο 1 8,00 8, ΚΛΕΙ ΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ 48 ΘΕΣΕΩΝ τεμάχιο 1 10,00 10, ΣΚΑΛΑ ΣΚΑΛΙΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) τεμάχιο 1 25,00 25, ΣΚΑΛΑ ΣΚΑΛΙΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) τεμάχιο 1 55,00 55, ΚΟΥΤΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ τεμάχιο 1 30,00 30,00 ΟΜΑ ΑΣ ,00 Φ.Π.Α. 23% 29,44 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,44 ΟΜΑ Α 12 : ΤΖΑΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 12.1 Μονάδας ΤΖΑΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,79Χ0,79, ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. τεμάχιο 13 23,00 299,00 Φ.Π.Α. 23% 68,77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ ,77 ΟΜΑ Α 13 : ΤΡΑΠΟΥΛΕΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η Μονάδας ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΡΤΙΝΗ, ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΜΕ ΘΗΚΗ. τεμάχιο 50 1,38 69,00 Φ.Π.Α. 23% 15,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ 13 84,87 ΜΕΛΕΤΗΣ = ΟΜΑ ΑΣ 1 + ΟΜΑ ΑΣ 2 + ΟΜΑ ΑΣ 3 + ΟΜΑ ΑΣ 4 + ΟΜΑ ΑΣ 5 + ΟΜΑ ΑΣ 6 + ΟΜΑ ΑΣ 7 + ΟΜΑ ΑΣ 8 + ΟΜΑ ΑΣ 9 + ΟΜΑ ΑΣ 10 + ΟΜΑ ΑΣ 11+ ΟΜΑ ΑΣ 12 + ΟΜΑ ΑΣ ,97 Φ.Π.Α. 23% ,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ,29 13

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ Α 1 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 25 ΘΕΣΕΩΝ Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός της και σε διάφορα χρώματα της επιλογής σας τα συρτάρια. Θα έχει 25 ατομικά συρτάρια (σε 5 στήλες) για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Κάθε συρτάρι θα είναι διακοσμημένο (αριστερά από την χουφτίτσα) με διπλό κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Επίσης κάθε συρτάρι (δεξιά από την χουφτίτσα) θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (25 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα συρτάρια θα είναι και αυτά κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το μοντάρισμά τους γίνεται με οδοντωτά μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 155Χ40Χ75 εκ. ύψος, περίπου. 1.2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΑΠΕ ΟΥ Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Θα περιλαμβάνει 4 ράφια για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις:104χ38χ101 εκ. ύψος περίπου. 1.3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 12 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους θα τοποθετούνται ακριβώς 12 πλαστικά κουτιά βαρέως τύπου τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. 1.4 ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 0,94Χ0,47Χ1,32 Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Θα είναι διπλής όψης με ειδικά πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση βιβλίων. Στις δύο του μικρές πλευρές θα έχει σταντ με πλέξι γκλας για την τοποθέτηση βιβλίων. Θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις:94χ47χ132 εκ. ύψος περίπου. 1.5 ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Περιλαμβάνει 4 ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών (τα τρία κινητά), 6 ξύλινα συρτάρια και 6 πλαστικά κουτιά για την αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα 14

15 στο επάνω μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος έχουν χούφτες για εύκολο τράβηγμα. Το τρόλεϊ φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις 103 Χ 64 Χ 95 εκ. ύψος περίπου. 1.6 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Η πάνω και κάτω πλευρά της θα είναι κυματιστή και η κρεμάστρα θα χωρίζεται σε 10 μέρη τα οποία είναι βαμμένα σε διάφορα ζωηρά χρώματα. Κάθε τέτοιο κομμάτι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα και διπλό μεταλλικό κρεμαστάρι. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα φέρει συνολικά 10 διαφορετικά ξύλινα διακριτικά σήματα και δέκα κρεμαστάρια. ιαστάσεις: 102Χ19 εκ. περίπου. 1.7 ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει 14 ράφια για χαρτόνια. Όλα τα άκρα της θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 75Χ52Χ201 εκ. ύψος περίπου. 1.8 ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ο πίνακας θα είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 81Χ16Χ75 εκ. περίπου. (Ο πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει σετ μουσικών οργάνων προαιρετικά: ξυλόφωνο 8 ν., μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο και μελλόντικα. Σύνολο 20 μουσικά όργανα). 1.9 ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Και οι δύο όψεις του θα έχουν πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Θα περιλαμβάνει 12 χρωματιστά πλαστικά κυπελάκια για τα χρώματα ( 6 στην κάθε πλευρά) σφηνωμένα στο ξύλο. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. ιαστάσεις (γενική απόκλιση 5cm) μήκος Χ ύψος: 60cm Χ 135cm 1.10 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ52Χ200 εκ. Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει 14 ράφια για χαρτόνια. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 75Χ52Χ200 εκ. ύψος περίπου 15

16 1.11 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει 10 διπλά, μεταλλικά κρεμαστάρια απεριόριστης αντοχής. ιαστάσεις: 100Χ12 εκ. περίπου ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης. Τα δύο πλαϊνά θα είναι διακοσμημένα με παιδική παράσταση, λουλούδια, μελισσούλες και θα είναι χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας CNC. Θα φέρει 40 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις:103χ40χ136 εκ. ύψος, περίπου 1.13 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ, 120Χ65Χ56 εκ. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι που έχει σχήμα ορθογώνιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας για απεριόριστη αντοχή. υνατότητα επιλογής από χρωματολόγιο 25 χρωμάτων. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 120Χ65Χ56 εκ. ύψος περίπου ΕΤΑΖΕΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 1,80Χ0,20Χ0,65 μ. Θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένες στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Φέρει 2 ράφια στο πάνω μέρος, δύο ράφια και δυο ντουλάπια στο κάτω μέρος. ιαστάσεις 180Χ20Χ65 εκ. ύψος περίπου ΚΥΨΕΛΗ 15 ΘΕΣΕΩΝ 112Χ38Χ104 εκ. Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 15 θέσεις ράφια για τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. ιαστάσεις: 112Χ38Χ104 εκ. ιάσταση ραφιού: 20Χ25 εκ. περίπου ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΛΑΤΗ Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Όλα τα άκρα της θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΥΠΝΟΥ 1,20X0,60X0,08 μ. 16

17 Θα είναι κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς. Το κάλυμμα θα βγαίνει και θα πλένεται εύκολα. ιαστάσεις: 120Χ60Χ8 εκ ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΑΠΕ ΟΥ 0,30Χ0,30Χ0,07 εκ. Θα είναι κατασκευασμένες από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένες με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα καλύμματα θα βγαίνουν και θα πλένονται εύκολα ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ 0,60Χ0,60 μ. Θα είναι κατασκευασμένες από αφρώδες υλικό και επενδυμένες με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που η Υπηρεσία θα επιλέξει. Τα καλύμματα θα βγαίνουν και θα πλένονται εύκολα ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευή εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή μασίφ λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής 5Χ2,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 4Χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό πρεσσαριστό από υψίσυχνο μηχάνημα. Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω διατομής 9Χ2 εκ. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι περασμένα στρογγύλι προκειμένου να είναι ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις εξωτερικές: 30Χ33Χ59 εκ. ιαστάσεις καθίσματος: 30Χ31 εκ. Ύψος καθίσματος: 32 εκ. ΟΜΑ Α 2 : ΈΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.1 ΣΑΛΟΝΙ ΥΠΟ ΟΧΗΣ (1 ΚΑΝΑΠΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ, 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ) Ο σκελετός να αποτελείται από δύο πλευρικά "Π" που τα κατακόρυφα στοιχεία (πόδια-μπράτσα) να είναι κατασκευασμένα από σωλήνα Φ=50 mm, πάχους 2 mm. Το οριζόντιο στοιχείο να είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 460 Χ 8 mm, ηλεκτροσυγκολλημένο στα πόδια με εσωτερικές κολλήσεις. Στο κάτω μέρος να τοποθετούνται τάπες για σταθερότητα και προστασία του δαπέδου. Τα μπράτσα να είναι ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Ο σκελετός της έδρας-στηρίγματος πλάτης να είναι μεταλλικός και να κατασκευάζεται από σωλήνες Φ=25 mm, πάχους 2 mm. Πάνω στο σκελετό να εκχύνεται καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους cm, που να ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού. Η έδρα-στήριγμα πλάτης να επενδύεται με ύφασμα. 2.2 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ I. ιαστάσεις: Ύψος χιλ. και διάμετρος βάσης 400 χιλ. II. Η βάση στήριξης θα είναι από πολυαμίδιο, κατάλληλα διαμορφωμένη σε κώνο, με υποδοχή (λούκι), για τη συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες που τοποθετούνται στην ομπρελοθήκη. Εσωτερικά να έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής. III. Το κυρίως σώμα θα είναι από μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής, ύψους χιλ. βαμμένη με βαφή φούρνου. IV. Θα φέρει κατάλληλο μηχανισμό, που επιτρέπει την μεταβολή ύψους και την περιστροφή, όπου τοποθετούνται τα μπράτσα στήριξης των ρούχων και ομπρελών. V. Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. VI. Όλα τα μεταλλικά και πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα. 17

18 2.3 ΕΠΙΠΛΟ-ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα ντουλάπια. Θα περιλαμβάνει στο επάνω μέρος ράφι για την τηλεόραση και κάτω δύο ντουλάπια για το DVD, το στερεοφωνικό και τέσσερα συρτάρια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 90Χ45Χ170εκ. περίπου. 2.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ Το γραφείο θα είναι ξύλινο και όλα τα τμήματά του (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα 25ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Οι διαστάσεις του γραφείου θα είναι (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 90 Χ 60 Χ 73 cm. περίπου. 2.5 ΕΠΙΠΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με δυο συρτάρια για αποθήκευση υλικών και ράφι για την τοποθέτηση των χαρτιών. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις: 67Χ40Χ56εκ. περίπου. 2.6 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ Θα είναι με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο, με μπράτσα, με ρύθμιση ύψους έδρας, με ανάκληση πλάτης, με μηχανισμό SYNCHRON. Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός και η πλάτη και το κάθισμα θα είναι από ύφασμα καλής ποιότητας. 2.7 ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 18ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 25ΜΜ με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 2.8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 1,20 Χ 0,70 Χ 0,75 μ. Το γραφείο θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά κομμάτια, την μετόπη και το καπάκι. Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό στη μία του πλευρά. Στο κάτω μέρος τα δύο πλαϊνά θα φέρουν από δύο πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία τους. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. ιαστάσεις: 120Χ70Χ75 εκ. ύψος περίπου. 2.9 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 18ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Θα φέρει 3 συρτάρια ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,90Χ0,44Χ2,00 μ. Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 18mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ 0,90Χ0,44Χ1,57 μ. Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 18ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 25ΜΜ με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 18

19 2.12 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,95Χ0,32Χ2,05 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ Βιβλιοθήκη διαστασεων 0,95Χ0,32Χ2,05 μ. με πόρτες και κλειδαριές από μοριοσανίδα σε χρώμα κερασιάς ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Καρέκλα γραφείου τροχήλατη με κάθισμα και πλάτη από δερματίνη. ιαστάσεις: - Ύψος καθίσματος: εκ. - Πλάτος καθίσματος: 42 εκ. - Βάθος καθίσματος: 44 εκ. ΟΜΑ Α 6 : ΕΙ Η ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. Τα μεταλλικά είδη εστίασης θα είναι ανοξείδωτα 18/10 και μεγάλης αντοχής. 2. Όλα τα σκεύη θα είναι κατάλληλα για τρόφιμα. 3. Όλα τα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τα λοιπά είδη των υπόλοιπων ομάδων, όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ : Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. (1) Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑ Α 1 : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και στην ΟΜΑ Α 2: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο και θα προσκομιστεί. Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα : o ΥΑ Ζ (ΦΕΚ 746Β/ ) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου». o ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395Β/ «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό». (2) Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑ Α 2: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», επιπλέον των αναφερομένων και ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού θα προσκομιστούν πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 527-1, ΕΛΟΤ EN ISO 527-2, ΕΛΟΤ EN ISO 527-3, ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ 14074, ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΝ 13761, κ.λ.π. ή ισοδύναμα αυτών. 19

20 (3) Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν : o ήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη. o Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα o πιστοποίησης. Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/ Για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, τα οποία θα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα και τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία πρέπει επιπλέον των παραπάνω αναφερομένων στοιχείων να προσκομιστούν : o o ήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000. Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου που ταυτίζεται με το προσφερόμενο εξετάσθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. (4) Όλα τα ανωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. (5) Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». (6) Όλα τα προσφερόμενα είδη θα προσκομιστούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στους τόπους που θα υποδείξει η εκάστοτε διεύθυνση. (7) Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. (8) Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις όλων των προδιαγραφών της μελέτης. 20

21 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/ ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας ήμων και Κοινοτήτων» Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α'/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση 21

22 δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο ΑΡΘΡΟ 4 : Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 3.110,11, σύμφωνα με την 1 η παράγραφο του 26 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. Επισημαίνεται εδώ, ότι οι προσφορές με συνολικό οικονομικό αντικείμενο μικρότερο των 2.500,00 με το Φ.Π.Α., γίνονται δεκτές και χωρίς να έχει κατατεθεί στο φάκελο εγγυητική συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 5 O : Τιμές προσφορών Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή για κάθε ομάδα χωριστά, όπως αυτά ορίζοναι στην παρούσα μελέτη. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Τμήμα Προμηθειών)» και ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για τον προμηθευτή κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά κάθε ομάδα ειδών της παρούσα προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε προμηθευτή για την αντίστοιχη ομάδα των προς προμήθεια ειδών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ειδών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα ειδών θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την εταιρεία και τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Επισημαίνεται, εδώ, ότι ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή, όμως δεν μπορεί η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο μίας από τις δεκατρείς ομάδες ειδών να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική τιμή της αντίστοιχης ομάδας που προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 άρθρο της 22

23 παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Σημειώνεται εδώ ότι, σύμφωνα με την 2/59649/0026/2001 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1427/2001), σύμφωνα με την οποία απαιτείται η κατάρτιση γραπτού συμφωνητικού μόνο για ύψος προμήθειας μεγαλύτερο των 2.500,00. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές, ισχύος τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2014. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και εντός ένα (1) μήνα από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 O : Πλημμελής κατασκευή Εφ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον ήμο. ΑΡΘΡΟ 11 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 12 O : Χρόνοι και τόποι παράδοσης Τα προς προμήθεια είδη για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ήμου Ιλίου, θα παραδοθούν στα εξής σημεία: 1. 1 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 2. 2 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54) 3. 3 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56) 4. 4 ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α) 5. 5 ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24) 6. 6 ος Παιδικός Σταθμός ( ημητσάνης και Παγκάλου) 7. 7 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης) 8. 8 ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 9. 9 ος Παιδικός Σταθμός (Ικάρου και Βρυσηίδος ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1 α ) Επιπρόσθετα, η ποσότητα των ειδών που προορίζεται για τις άλλες ιευθύνσεις του ήμου, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά στα σημεία που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 23

24 Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ΥΟ (2) μήνες, το πολύ, από την κατακύρωση της προμήθειας ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 13 O : Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο ήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 14 O Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο ήμο μας. ΑΡΘΡΟ 15 O Ο ήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα τροποποιείται εφόσον η προκαλούμενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 20 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών και δεν προκαλεί υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια ή η προκαλούμενη μείωση δεν ξεπερνάει το 50 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ήμου. Αν η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το ήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Επίσης ο ήμος Ιλίου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν. ΙΛΙΟΝ.../.../2014 ΙΛΙΟΝ.../.../2014 ΙΛΙΟΝ.../.../2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ. Υ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Χαρίκλεια Ζήση Αγγελική ημητρακοπούλου Κυριάκος Καραγιώργης Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 24

«Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών»

«Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» Κ.Μ. : Π 97 / 2014 Κ.Α. : 30.7135.0007 ΠΡΟΫΠ.: 73.664,70 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου»

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συσκευών για τις ανάγκες των Κ.Μ. : Π 85 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 13.072,44 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά 17/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 39647 Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.185-108 Αρ. Μελέτης: 57/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Δράμα, 22 Σεπτεμβρίου 204 Αρ. Πρωτ.: 5039 «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:. Το νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα