ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων AΡ./ΗΜ. : ΔΜΚΘ/829/07/02/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 30 32, διακηρύττει τα παρακάτω έργα : Έργο 1: Έλεγχος μελετών, σχεδίων και εξοπλισμού αρμοδιότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 1 περιλαμβάνει: Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του ήδη προκηρυγμένου Έργου κατασκευής νέας Aτμοηλεκτρικής Μονάδας V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση (προσαρμογή των Τευχών Διακήρυξης ώστε αυτές να αποτελέσουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης). Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο και παρακολούθηση στα επιμέρους στάδια του όσον αφορά στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Γεννήτρια ισχύος 500ΜVA, M/Σ Ανύψωσης Τάσης 500ΜVA, πεδία μέσης τάσης, προστασίες, κλπ). Συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των τευχών διακήρυξης για την μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εννέα μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης 150kV/MV του Έργου στον ΘΗΣ Σορωνής Ρόδου (ισχύος 16MVA, 20ΜVA, 30MVA και 40MVA) που θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες, καθώς και στην αποτύπωση και καταγραφή των προστασιών και των διασυνδέσεων ισχύος και ελέγχου των Μ/Σ με τις υφιστάμενες Μονάδες Παραγωγής και τις πύλες του υποσταθμού 66kV οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν με την εγκατάσταση των νέων Μ/Σ. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου (με καύσιμο Φυσικό Αέριο, καθαρής ισχύος 811 MW) και παρακολούθηση στα επιμέρους στάδιά του, όσον αφορά στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Γεννήτριες, Μ/Σ ανύψωσης τάσης 400/17kV, ισχύος άνω των 330MVA, βοηθητικοί Μ/Σ της Μονάδας 17/6,3kV, 31MVA, Μετασχηματιστές υπηρεσίας, κινητήρες μέσης και χαμηλής τάσης, ηλεκτρονικοί ρυθμιστές στροφών κινητήρων, καλώδια, πίνακες μέσης τάσης, προστασίες, πίνακες χαμηλής τάσης, Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εκκίνησης Μονάδας κλπ). Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (Ντηζελοηλεκτρικές Μονάδες, συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των Βοηθητικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων) και παρακολούθηση στα επιμέρους στάδια του όσον αφορά στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Γεννήτριες, M/Σ Ανύψωσης Τάσης, 150/11Κv, ισχύος 24MVA, κινητήρες μέσης και χαμηλής τάσης, ηλεκτρονικοί ρυθμιστές

2 στροφών κινητήρων, πεδία μέσης τάσης, καλώδια, προστασίες, Η/Ζ εκκίνησης μονάδας, κλπ). Συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του υπό διακήρυξη Έργου Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Μονάδας V στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (Μετασχηματιστής βοηθητικών 21kV/6kV, 20MVA, μετασχηματιστές υπηρεσίας, πεδία και ζυγοί μέσης τάσης, πεδία χαμηλής τάσης, κινητήρες μέσης και χαμηλής τάσης, προστασίες και τροποποιήσεις στις υφιστάμενες προστασίες του εξοπλισμού, επέκταση ζυγών γεννήτριας, καθορισμός διασυνδέσεων με τα συστήματα της υπάρχουσας εγκατάστασης, συστήματα DC και αδιάλειπτης τάσης, Η/Ζ ανάγκης, καλώδια, συστήματα γείωσης, πυρανίχνευση, φωτισμός, κλπ ). Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του ανατεθέντος Έργου Τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας από τις Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς (προσαρμογή των τευχών διακήρυξης ώστε αυτές να αποτελέσουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και την προσφορά του Αναδόχου). Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του ήδη προκηρυχθέντος Έργου Νέες Μονάδες Ντήζελ στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου (προμήθεια και εγκατάσταση Έργου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος MW αποτελούμενη από δύο έως έξι ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές Ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων), καθώς και στον έλεγχο μελετών, σχεδίων και παρακολούθηση στα επιμέρους στάδιά του όσον αφορά στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Γεννήτριες, M/Σ Ανύψωσης Τάσης, πεδία μέσης τάσης, κλπ). Συμμετοχή στη διαδικασία παραλαβής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης του συστήματος του σε παραλαβή Έργου Αποθείωση καυσαερίων της Μονάδας ΙΙΙ στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από τρεις (3) Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 2: Παρακολούθηση και προώθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των νέων θερμικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. Το έργο 2 περιλαμβάνει: Έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Αδειοδότηση έργων εντός χώρου αιγιαλού, παραλίας και ζώνης λιμένα. Έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 3: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του νέου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και των ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, Κομοτηνής και Μελίτης. Το έργο 3 περιλαμβάνει: Παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του νέου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας καθώς και την εκπόνηση όποιων τυχόν συμπληρωματικών μελετών απαιτηθούν 2

3 και τη συλλογή τυχόν απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων, που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του νέου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Παρακολούθηση της διαδικασίας ανανέωσης των ΚΥΑ ΕΠΟ των ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, Κομοτηνής και Μελίτης, καθώς και την εκπόνηση όποιων τυχόν συμπληρωματικών μελετών απαιτηθούν και τη συλλογή τυχόν απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων, που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 4: Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ΑΗΣ Λαυρίου - Άδεια Χρήσης νερού στους ΑΗΣ Αλιβερίου και Μεγαλόπολης Β - Μελέτη Επικινδυνότητας (SEVESO) για τον ΑΗΣ Νότιας Ρόδου - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των ΑΗΣ Καρδιάς, Λιπτόλ, Αμυνταίου και Πτολεμαϊδας. Το έργο 4 περιλαμβάνει: Παρακολούθηση της διαδικασίας ανανέωσης των ΚΥΑ ΕΠΟ των ΑΗΣ Καρδιάς, Λιπτόλ, Αμυνταίου και Πτολεμαϊδας, καθώς και την εκπόνηση όποιων τυχόν συμπληρωματικών μελετών απαιτηθούν και τη συλλογή τυχόν απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων, που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Την εκπόνηση επικαιροποιημένης Μελέτης Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων για τον ΑΗΣ Λαυρίου και την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την έγκρισή της. Την ετοιμασία των σχετικών φακέλων και την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την έκδοση των αδειών χρήσης νερού για τους ΑΗΣ Αλιβερίου και Μεγαλόπολης Β. Την επίβλεψη της εκπόνησης της Μελέτης Επικινδυνότητας (SEVESO) για τον ΑΗΣ Νότιας Ρόδου και την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την καταχώρησή της. Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 5: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των ΑΗΣ της νήσου Κρήτης. Το έργο 5 περιλαμβάνει: Παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του ΑΗΣ Αθερινόλακκου καθώς και την εκπόνηση όποιων τυχόν συμπληρωματικών μελετών απαιτηθούν και τη συλλογή τυχόν απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων, που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης της Μελέτης Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου. Παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης της διέλευσης του αγωγού Υγρών Αποβλήτων του ΑΗΣ Χανίων μέχρι και τη ζώνη λιμένα Σούδας. Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για το νέο ΑΗΣ Κορακιάς. Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. 3

4 Έργο 6: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο RDF στον ΑΗΣ Λαυρίου καθώς και του νέου Α/Σ στον ΑΗΣ Σορωνής. Το έργο 6 περιλαμβάνει: Παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την έκδοση Άδειας Παραγωγής για τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο RDF στον ΑΗΣ Λαυρίου. Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο RDF στον ΑΗΣ Λαυρίου και παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης μέχρι την έκδοση ΠΠΕΑ. Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο Α/Σ του ΑΗΣ Σορωνής και παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης μέχρι την έκδοση ΠΠΕΑ. Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο Α/Σ του ΑΗΣ Σορωνής και παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης μέχρι την έκδοση ΚΥΑ ΕΠΟ. Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 7: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού και χημικών διεργασιών αρμοδιότητας Χημικού Μηχανικού, για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 7 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων και εξοπλισμού, διευθέτηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν την κατεργσία αποβλήτων του σε εξέλιξη Έργου Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο και νέων δεξαμενών μαζούτ στον ΑΗΣ Αλιβερίου. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων και διευθέτηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν κατεργασίας νερών, βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και χημικών διεργασιών του σε εξέλιξη Έργου Μονάδα V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Συμμετοχή στην προετοιμασία τευχών διακήρυξης του Έργου Περιβαλλοντική αναβάθμιση Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σχετικά με την αποθείωση και αναβάθμιση του Πύργου Ψύξεως. Συμμετοχή στον έλεγχο προκαταρκτικών μελετών για νέα επένδυση Έργων σχετικά με την απονίτρωση και αποθείωση στις Μονάδες I-IV ΑΗΣ Αμυνταίου. Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του ήδη προκηρυχθέντος Έργου κατασκευής νέας Aτμοηλεκτρικής Μονάδας V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας αναφορικά με τα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, χημικών διεργασιών και αποθείωσης καυσαερίων. Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 8: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού και χημικών διεργασιών αρμοδιότητας Χημικού Μηχανικού, για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ 4

5 Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 8 περιλαμβάνει : Συμβολή στη συμβολαιοποίηση του προκηρυχθέντος Έργου ΑΗΣ Αθερινόλακκου Νέες Μονάδες Ντήζελ και συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων εξοπλισμού, κατεργασίας νερών, βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, χημικών διεργασιών και απονίτρωσης καυσαερίων. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου και στη διευθέτηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν την κατεργασίας αποβλήτων, παρακολούθηση και έλεγχο διαδικασιών θέσης σε λειτουργία και εκτέλεση δοκιμών απόδοσης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κατεργασίας νερού, βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και χημικών διεργασιών. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών, σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου και παρακολούθηση και διευθέτηση θεμάτων που αφορούν κατεργασία νερών, αποβλήτων, χημικών διεργασιών και απονίτρωσης καυσαερίων. Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του ήδη προκηρυχθέντος Έργου κατασκευής νέας Aτμοηλεκτρικής Μονάδας V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας αναφορικά με τα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και χημικών διεργασιών. Συμμετοχή στον έλεγχο προκαταρκτικών μελετών για νέα επένδυση Έργων σχετικά με την απονίτρωση και αποθείωση καυσαερίου στις Μονάδες Ι-IV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 9: Έλεγχος μελετών, σχεδίων και εξοπλισμού για συστήματα αυτομάτου ελέγχου και ανάλυση βιομηχανικών διεργασιών τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 9 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του προκηρυχθέντος Έργου ΑΗΣ Αθερινόλακκου Νέες Μονάδες Ντήζελ όσον αφορά την επιλογή και το σχεδιασμό συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου, ανάλυση διεργασιών μηχανολογικών συστημάτων (process engineering) και την επιλογή συστημάτων μετρήσεων και οργανολογίας στην ανωτέρω θερμοηλεκτρική πετρελαϊκή μονάδα. Συμμετοχή στην προετοιμασία και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης για το Έργο Περιβαλλοντική αναβάθμιση Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου όσον αφορά συστημάτα αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και ανάλυση σχετικών διεργασιών (process engineering). Σύνταξη προδιαγραφών σε εγκαταστάσεις μέτρησης και οργανολογίας για που αφορούν σε συστήματα παραγωγής νερού, ασβεστόλιθου, ανάλυσης καυσαερίων, διαχείρισης παραπροϊόντων αποθείωσης- απονίτρωσης και υγρών αποβλήτων. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου Μονάδα V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, όσον αφορά την επιλογή και το σχεδιασμό συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου και για εγκαταστάσεις μέτρησης και οργανολογίας της μονάδας συνδυασμένου κύκλου, τον έλεγχο σχεδιασμού του συνολικού 5

6 συστήματος κατανεμημένου ελέγχου DCS (ηλεκτρική τροφοδοσία, επικοινωνία, λίστες σημάτων, προστασίες, κτλ.) και διασύνδεσης του με εξωτερικά αυτόνομα συστήματα ελέγχου σε περιφερειακές εγκαταστάσεις. Επίσης τον έλεγχο μελετών και σχεδιασμού στην ανάλυση διαγραμμάτων λογικής, όσον αφορά την εκκίνηση, λειτουργία, κράτηση και προστασίες μηχανολογικών συστημάτων και στρεφόμενων μηχανών και τον έλεγχο και επίβλεψη του σχεδιασμού διαγραμμάτων γραφικής αναπαράστασης σε συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου τύπου SCADA και DCS. Διπλωματούχο Χημικό, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 10: Έλεγχος μελετών, σχεδίων και εξοπλισμού για συστήματα αυτομάτου ελέγχου και ανάλυση βιομηχανικών διεργασιών, αρμοδιότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 10 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στον έλεχγο μελετών, σχεδίων, έλεγχο διαδικασιών θέσης σε λειτουργία και εκτέλεσης δοκιμών απόδοσης του σε εξέλιξη Έργου ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου και παρακολούθηση της εκτέλεσης δοκιμών απόδοσης για εγκαταστάσεις μέτρησης και οργανολογίας για συστήματα παραγωγής νερού, ατμού, ανάλυσης καυσαερίων, υγρών αποβλήτων και καυσίμου φυσικού αερίου. Παρακολούθηση και έλεγχο εκτέλεσης δοκιμών FAT και SAT του συστήματος διανεμημένου ελέγχου DCS στην υπό κατασκευή μονάδα. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου των συστημάτων κωδικοποίησης και ονοματολογίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (συστήματα κωδικοποίησης τύπου KKS), στο σχεδιασμό και λογική λειτουργίας κλειστών βρόχων ελέγχου, καθώς και επιλογή κατασκευαστή αντίστοιχων ενεργοποιητών και στον έλεγχο μελετών και σχεδίων όσον αφορά στον σχεδιασμό διαδικασιών αυτοματισμού και ελέγχου σε μηχανολογικά συστήματα και στην ανάλυση βιομηχανικών διεργασιών (process engineering) για τον ανωτέρω θερμικό πετρελαϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του ήδη προκηρυχθέντος Έργου κατασκευής νέας Aτμοηλεκτρικής Μονάδας V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας όσον αφορά την ανάλυση βιομηχανικών διεργασιών (process engineering) και την επιλογή συστημάτων μετρήσεων και οργανολογίας στην ανωτέρω θερμοηλεκτρική πετρελαϊκή μονάδα. Συμμετοχή στις διαδικασίες συμβολαιοποίησης του ήδη ανατεθέντος Έργου Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας από τις Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, όσον αφορά στις προδιαγραφές συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου τύπου SCADA, μετρικών διατάξεων και οργάνων. Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 11: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού και επίβλεψη έργων αρμοδιότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα 6

7 Το έργο 11 περιλαμβάνει : της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Συμμετοχή στην επίβλεψη μελετών, σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου και επιλογή εξοπλισμού που αφορούν στις περιφερειακές εγκαταστάσεις ελέγχου και επικοινωνίας (plant utilities) της υπό ανέγερση μονάδας (όπως σύστημα ενσύρματης τηλεφωνίας και δομημένης καλωδίωσης, δίκτυο φορητής τηλεφωνίας, σύστημα μεγαφωνικών αναγγελιών, σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος και ελέγχου πρόσβασης, συγχρονισμός εγκαταστάσεων αυτομάτου ελέγχου μέσω συστήματος δορυφορικού εντοπισμού), επίβλεψη στην ανέγερση, παραλαβή, και θέση σε λειτουργία βιομηχανικών συστημάτων, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Πίνακες μέσης τάσης, προστασίες, πίνακες χαμηλής τάσης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εκκίνησης Μονάδας κλπ) στα συστήματα συλλογής, απεικόνισης, τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) εκκίνησης και κράτησης ανάγκης, Συστήματα συνεχούς ρεύματος (πίνακες, συσσωρευτές, ανορθωτές), Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS, Inverters), εγκατάσταση καλωδίων Μέσης και Χαμηλής τάσης, εγκαταστάσεις φωτισμού και ρευματοδοτών κτιρίων, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων κτιρίων συστημάτων ελέγχου, αυτοματισμού και οργάνων, όποτε οι ανάγκες του έργου το απαιτούν. Επίσης στον έλεγχο μελετών και σχεδίων ισομετρικών διαγραμμάτων για την τοποθέτηση του συνόλου εξοπλισμού μετρήσεων και οργανολογίας και παρακολούθηση εκτέλεσης δοκιμών FAT και SAT του συστήματος διανεμημένου ελέγχου PCS στην υπό κατασκευή μονάδα. Συμμετοχή στη Συμβολαιοποίηση του ήδη προκηρυχθέντος Έργου Νέες Μονάδες Ντήζελ στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου (προμήθεια και εγκατάσταση Έργου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος MW αποτελούμενη από δύο έως έξι ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές Ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων) όσον αφορά την προσαρμογή των Τευχών Διακήρυξης ώστε αυτές να αποτελέσουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και την προσφορά του Αναδόχου. Συμμετοχή στην επίβλεψη ανέγερσης μιας καινούργιας κινητής (MOBILE) αεριοστροβιλικής μονάδας ισχύος MW, σε συνθήκες ISO και συντήρηση τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Σορωνής και θέσης σε λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συστημάτων ελέγχου, αυτοματισμού και οργάνων, Συστήματα Συλλογής, απεικόνισης, τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, Συστήματα συνεχούς ρεύματος, εγκατάσταση καλωδίων Μέσης και Χαμηλής τάσης, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας ρευμάτων κτιρίων όποτε οι ανάγκες του έργου το απαιτούν. Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Το έργο θα εκτελείται στο Εργοτάξιο Αθερινόλακκου Κρήτης (ΚΜΕΕΕ Αθερινόλακκου) ή στο Εργοτάξιο Ρόδου (ΚΜΕΕΕ Ρόδου). 7

8 Έργο 12: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 12 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων του σε εξέλιξη Έργου Μονάδα V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, όσον αφορά τα έργα Πολιτικού Μηχανικού των Κύριων Εγκαταστάσεων (κτίριο Αεριοστροβίλων Ατμοστροβίλου, Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας, Πύργος Ψύξης Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας, κτίριο Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Εγκαταστάσεις Κατεργασίας Νερού) και των λοιπών Εγκαταστάσεων. Συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού της διακήρυξης για το Έργο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Μονάδα Νο 5 Σύστημα Αποθείωσης Καυσαερίων. Συμμετοχή στις μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές εργασιών για το Έργο Ενισχύσεις και επισκευές φέροντος οργανισμού υφισταμένων εγκαταστάσεων Θερμοηλεκτρικών Σταθμών. Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από δύο (2) Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 13: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού και επίβλεψη έργων αρμοδιότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 13 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στην επίβλεψη εργασιών του σε παραλαβή Έργου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μονάδα ΙΙΙ Αποθείωσης επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού οργάνων και έλεγχος θέσης τους σε σωστή λειτουργία, στα πλαίσια της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και στη διευθέτηση τεχνικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την περίοδο εγγύησης του Έργου, όπως αξιολόγηση βλαβών, καθώς και επίβλεψη εργασιών αποκατάστασής τους. Συμμετοχή στην επίβλεψη εργασιών του σε εξέλιξη Έργου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο(καθαρής ισχύος σε συνθήκες αναφοράς 811 MW) ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού (αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλος, λέβητες ανάκτησης θερμότητας) και στον οπτικό έλεγχο συγκολλήσεων και αξιολόγηση ραδιογραφιών. Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Το έργο θα εκτελείται στο Εργοτάξιο Μεγαλόπολης (ΚΜΕΕΕ Μεγαλόπολης). Έργο14: Εκπόνηση μελετών και σχεδίων αρμοδιότητας Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. 8

9 Το έργο 14 περιλαμβάνει: Εγκατάσταση γεωδαιτικών δικτύων εξαρτημένων από τα κρατικά δίκτυα στους νέους θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής Αλιβερίου (Μονάδα V), Πτολεμαίδας (Μονάδα V) και Κορακιάς. Αποτυπώσεις εγκαταστάσεων στους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και Σορωνής της νήσου Ρόδου. Αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας αρχαιολογικών τομών και αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Αλιβερίου (Μονάδα V). Γεωδυναμική και δομική παρακολούθηση κατασκευών στους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής Μεγαλόπολης (Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV), Λινοπεραμάτων Κρήτης και Αμυνταίου (Μονάδες Ι, ΙΙ), Καρδιάς Κοζάνης (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) και στον χώρο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων στα ορυχεία Καρδιάς Κοζάνης. Ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών και μελετών (έλεγχοι ορθότητας και ακρίβειας των παραπάνω) στους νέους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής Μεγαλόπολης (Μονάδα V) και Νότιας Ρόδου. Συμμετοχή στην σύνταξη των φακέλων αιτήσεων αδειοδότησης στην ΡΑΕ για την κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής στην περιοχή της Πτολεμαίδας (Μονάδα V). Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών τοπογραφικών αποτυπώσεων με φωτογραμμετρικές μεθόδους στο νέο Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής στην Κορακιά Κρήτης. Εκπόνηση προμελετών και μελετών χωματουργικών έργων και έργων οδοποιίας στους νέους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής Κορακιάς Κρήτης και Αλιβερίου (Μονάδα V). Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων για πρόσκτηση εκτάσεων (αγορές, απαλλοτριώσεις) και προετοιμασία φακέλων απαλλοτριώσεων στους νέους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής Κορακιάς Κρήτης και Αλιβερίου (Μονάδα V) και Πτολεμαίδας (Μονάδα V). Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από δύο (2) Διπλωματούχους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 15: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού αρμοδιότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 15 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων και συστημάτων πυροπροστασίας και στη σύνταξη πλήρους τεύχους τεχνικών προδιαγραφών με λεπτομερείς επιμετρήσεις του εξοπλισμού για τη διακήρυξη υλοποίησης του υπό διακήρυξη Έργου Υλοποίηση Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (συνολικής ισχύος 1600 MW). Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων των συστημάτων και του εξοπλισμού πυροπροστασίας του σε εξέλιξη Έργου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, καθώς και άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων των συστημάτων και του εξοπλισμού πυροπροστασίας καθώς και άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων των σε εξέλιξη Έργων ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο (καθαρής ισχύος 416,95 MW) και ΑΗΣ 9

10 Μεγαλόπολης Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο (καθαρής ισχύος σε συνθήκες αναφοράς 811 MW). Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης για τη διακήρυξη του Έργου ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου (Ενοποιημένη Μελέτη Πυροπροστασίας του Σταθμού). Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από τρείς (3) Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 16: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού αρμοδιότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 16 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού (αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλος, λέβητες ανάκτησης θερμότητας, πύργος ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας), καθώς και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού του σε εξέλιξη Έργου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο (καθαρής ισχύος σε συνθήκες αναφοράς 811 MW). Συμμετοχή στον έλεγχο μελετών και σχεδίων του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού (αεριοστρόβιλος, ατμοστρόβιλος, λέβητας ανάκτησης θερμότητας), καθώς και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού του σε εξέλιξη Έργου ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο Φυσικό Αέριο (καθαρής ισχύος 416,95 MW). Συμμετοχή στην παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CESAR CO2 Enhanced Separation And Recovery, καθώς και Υλοποίηση Εργασιών και Προετοιμασία σχετικών Εκθέσεων Προόδου και Παραδοτέων στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε.. Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 17: Έλεγχος μελετών, σχεδίων, εξοπλισμού αρμοδιότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για τα παρακάτω έργα της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται υπό διακήρυξη, συμβολαιοποίηση ή υπό κατασκευή. Το έργο 17 περιλαμβάνει : Εκπόνηση τεχνικών μελετών για θέματα δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για τις νέες Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτική Μονάδα 600 MW Πτολεμαίδα V, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 811 MW Μεγαλόπολη V και Λιγνιτική Μονάδα 400 MW Μελίτη ΙΙ) με χρήση πληροφοριακών υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης. Συμμετοχή στην προετοιμασία προδιαγραφών της διακήρυξης για την εγκατάσταση συστήματος απονίτρωσης (DeNOx) στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Μονάδα V. Συμμετοχή στη σύνταξη μηχανολογικών προδιαγραφών της διακήρυξης για το Έργο Νέα Λιγνιτική Μονάδα στον ΑΗΣ Μελίτης με χρήση πληροφοριακών υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης για το σχεδιασμό του λέβητα και του μηχανολογικού εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών των καυσαερίων. 10

11 Συμμετοχή στην παρακολούθηση του Ευρωπαικού Προγράμματος DEBCO Demonstration of large scale Biomass CO-firing and supply chain integration και συμμετοχή στην υλοποίηση δοκιμών συνδυασμένης καύσης με βιομάζα στον ΑΗΣ Μελίτης και προετοιμασία σχετικών εκθέσεων προόδου και παραδοτέων στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε.. Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 18: Κατάρτιση του εμπορικού μέρους διακηρύξεων για τα νέα έργα της ΔΕΗ Α.Ε. και προετοιμασία των φακέλων για χορήγηση άδειας παραγωγής από ΡΑΕ. Το έργο 18 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στην κατάρτιση του εμπορικού μέρους της διακήρυξης για το Έργο Μείωση εκπομπών διοξειδίου του θείου της Λιγνιτικής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., με το Σύστημα Μελέτη Κατασκευή και συμμετοχή στη προκήρυξη του διαγωνισμού. Συμμετοχή στην κατάρτιση του εμπορικού μέρους της διακήρυξης για το Έργο Επισκευή Αναβάθμιση Πύργου Ψύξεως της Λιγνιτικής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., με το Σύστημα Μελέτη Κατασκευή και συμμετοχή στη προκήρυξη του Διαγωνισμού και στην κατάρτιση του εμπορικού μέρους της Σύμβασης. Συμμετοχή στην κατάρτιση του εμπορικού μέρους της Σύμβασης του προκηρυχθέντος Έργου ΑΗΣ Πτολεμαίδας Ατμοηλεκτρική Μονάδας V (μικτής ισχύος 550 και 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση). Συμμετοχή στις διαδικασίες προς ΔΕΣΜΗΕ για τη σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης με το Σύστημα για τη Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου Μεγαλόπολης και τη Μονάδα V Συνδυασμένου Κύκλου Αλιβερίου. Συμμετοχή στι διαδικασίες προς RAE για τη λήψη της τροποποίησης και παράτασης της Άδειας Παραγωγής για τα φορητά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, ισχύος 27 MW, στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου. Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από έναv (1) Διπλωματούχο Μηχανικό, κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Πολιτικό, με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 19: Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων σε Οικονομικά Θέματα. Το έργο 19 περιλαμβάνει: Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την σύνταξη και υποβολή των προϋπολογισμών επένδυσης και εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης, καθώς και επιμέλεια παρακολούθησης υλοποίησης αυτών. Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κόστους Έργων Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας. 11

12 Εφαρμογή μελέτης συστήματος μέτρησης απόδοσης της Διεύθυνσης, με χρησιμοποίηση μεγεθών και δεικτών οικονομικής απόδοσης. Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από δύο (2) Πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντίχτοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Έργο 20: Κατάρτιση και παρακολούθηση του εμπορικού μέρους των συμβάσεων στα υπό εκτέλεση έργα της ΔΕΗ Α.Ε. Το έργο 20 περιλαμβάνει : Συμμετοχή στην κατάρτιση του εμπορικού μέρους της διακήρυξης για το Έργο Μείωση εκπομπών οξειδίου του αζώτου στη λιγνιτική Μονάδα V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ και τον ισχύοντα Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., με το Σύστημα Μελέτη Κατασκευή και συμμετοχή στη προκήρυξη του Διαγωνισμού και την κατάρτιση του εμπορικού μέρους της Σύμβασης. Συμμετοχή στη διαδικασία οριστικής παραλαβής του Έργου Αναβάθμιση Ατμοστροβίλων Μονάδων ΙΙΙ-ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Συμμετοχή στην κατάρτιση του εμπορικού μέρους της Σύμβασης του προκηρυχθέντος Έργου στο Σταθμό Παραγωγής στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Προμήθεια και Εγκατάσταση Έργου συνολικής Εγκατεστημένης Ηλεκτρικής ισχύος MW, αποτελούμενου από δύο έως έξι ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές Ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας Καυσαερίων και Ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών Βοηθητικών Εγκαταστάσεων). Συμμετοχή στις διαδικασίες οριστικής παραλαβής του Εργου ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Μονάδες Ι-ΙV, Αναβάθμιση των υφιστάμενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων τέφρας και προσθήκη νέων στις ίδιες Μονάδες. Συμμετοχή στη συμπλήρωση του Εμπορικού Μέρους της Διακήρυξης Αντικατάσταση Μετασχηματιστών ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου, σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ και τον ισχύοντα Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., με το Σύστημα Μελέτη Κατασκευή και συμμετοχή στη συμβολαιοποίηση του Έργου. Συμμετοχή στις διαδικασίες οριστικής παραλαβής του Έργου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μονάδα ΙΙΙ, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων. Το Έργο αυτό θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς, κατά προτίμηση ή Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους ή Πολιτικούς με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παραπάνω περιγραφόμενου αντικειμένου. Β. Απαραίτητα προσόντα αποτελούν τα ακόλουθα: Τίτλο σπουδών Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως ειδικότερα απαιτείται για όλα τα έργα, πλην του έργου με α/α 19 και Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών, όπως ειδικότερα απαιτείται για το έργο 19 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού Εμπειρία όπως αυτή περιγράφεται για κάθε έργο Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 12

13 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου Η αμοιβή για κάθε έργο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κατάλληλων υποψηφίων και της ΔΕΗ Α.Ε. Η αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά, ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα του μηνός, με την προσκόμιση από τον εργολάβο δελτίου παροχής υπηρεσιών, θεωρημένου από την αρμόδια Εφορία και με βάση την πρόοδο εκτέλεσης του Έργου, όπως θα πιστοποιείται κάθε φορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ο εργολάβος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος δε θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. Γ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντός τους και η οποία θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα δικαιολογητικά που είναι : (α) βιογραφικό σημείωμα (β) φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας (γ) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (δ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (ε) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (στ) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ζ) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ. (η) ό,τι άλλο συναφές έγγραφο (π.χ. μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμά ότι θα βοηθήσει στην επιλογή του. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν υποχρεωτικώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Οι υποψήφιοι που θα κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν από 16/02/2011 έως και 25/02/2011: Στη γραμματεία της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ Α.Ε., Αριστοτέλους 30-32, 5 ος όροφος, ώρες 08:00 έως 15:00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο : (fax : ). Συνημμένα: υπόδειγμα αίτησης 13

14 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάληψη εκτέλεση διακηρυσσόμενου έργου Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Επώνυμο: Όνομα: Ημ/νία γέννησης: / / Όν. Πατρός: Α.Δ.Τ.: Τόπος Κατοικίας (πόλη, δήμος κοινότητα): Οδός: Αριθμός: Τ.Κ.: Τηλ.: Κινητό: Οικογενειακή κατάσταση/τέκνα: Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Υποβάλω συνημμένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., για το/α παρακάτω Έργο/α: Έργο 1 Έργο 6 Έργο 11 Έργο 16 Έργο 2 Έργο 7 Έργο 12 Έργο 17 Έργο 3 Έργο 8 Έργο 13 Έργο 18 Έργο 4 Έργο 9 Έργο 14 Έργο 19 Έργο 5 Έργο 10 Έργο 15 Έργο 20 Ημερομηνία:. Ο/Η υποψήφι. [υπογραφή] 14

Α. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., διακηρύσσει τα παρακάτω Έργα:

Α. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., διακηρύσσει τα παρακάτω Έργα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΑΡ./ΗΜ./ΔΑΔΟΡ/:1161/21.04.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟΣ ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 15 1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)... 16 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19/3/2015 Α.π.: 342 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μαρούσι, 4-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 1873 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες: Τ. Ζακυνθινός Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002512324 2014-12-30

14PROC002512324 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993063 FAX: 2310 993060 e-mail: kosmas.marantidis@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ιούνιος 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 01.01-31.12.2011 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Ετήσιος Απολογισμός 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα