ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Οι εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την «χαμηλότερη τιμή» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων και (60.000,00 )ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014 με την παράδοση των αποτελεσμάτων (σε Ηλεκτρονική μορφή) στο τέλος εκάστου μηνός, και θα επιβλέπεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Μέχρι και την στις 14:00μ.μ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κατάθεση: και ώρα 11:00. Ταχυδρομικά: και ώρα 14:00.

2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, Κτίριο Διοίκησης, Κανελλοπούλου 6 Λιμάνι Ελευσίνας, Τ.Κ , Ελευσίνα. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : και ώρα 12:00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός του Έργου. Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων και οχτακοσίων ευρώ (73.800,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 23% (σύμφωνα με την υπ αριθμόν 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) Αναθέτουσα Αρχή. Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΎΛΟΥ 6 ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ταχ. Κωδ.: 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ταχ. Θυρ.: Τηλ. Γραμματείας: Fax: Πληροφορίες: κ. Αναστασία Τόσκα Νομικό Πλαίσιο. * Ο Ν.2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01) «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις» Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Το Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και

3 υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Ο Ν.2522/97(ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.'' Όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ.141Α/ ) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ευθύνης» Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ( Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) Φ.Ε.Κ / Η υπ αρίθμ /739/ Υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. 1291Β/ Ο Ν.3669/ (ΦΕΚ116/Α/2008) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» Οι όροι της μελέτης Τεχνικών προδιαγραφών Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών. Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 7 α,β/231/ απόφαση του Δ.Σ Ο.Λ.Ε. Α.Ε., προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την και ώρα 11:00 στα Γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας στην Ελευσίνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού. Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της ΟΛΕ ΑΕ μέχρι την και ώρα 14:00, και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την και ώρα 14:00. Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος MONO σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, μέχρι και την και ώρα

4 14:00. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ενδεικτικές εργασίες για την Γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση της ροής Υγρών και Στερεών Αποβλήτων για την πληρέστερη λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 1) Αλληλογραφία με Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 2) Έκδοση εντολών απόπλου και ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για μη οφειλή δικαιωμάτων και τελών υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μετά από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία του Οργανισμού. 3) Παραλαβή και Αρχειοθέτηση αιτήσεων ελλιμενισμού,παροπλισμού, διέλευσης Πλοίων και Σκαφών στον θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και προώθηση αυτών στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για λήψη αποφάσεων. 4) Έλεγχος : α) διακίνησης υγρών και στερεών φορτίων από σημεία της χερσαίας ζώνης που ανήκουν στην δικαιοδοσία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. β) επιβατών και οχημάτων που χρησιμοποιούν την Πορθμειακή Γραμμή, προώθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην οικονομική υπηρεσία του Οργανισμού για κατά περίπτωση χρέωση των υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δικαιωμάτων και τελών. 5) Συγκέντρωση στοιχείων σαν τερματικός σταθμός χύδην φορτίων, μετά από αυτοψία, για την τήρηση των μέτρων ISO ) Έλεγχος και αρχειοθέτηση τιμολογίων τελών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. 7) Υποχρέωση ενημέρωσης από τις ανάδοχες εταιρείες όλης της δραστηριότητας σε θαλάσσιους και χερσαίους χώρους, στη ζώνη ευθύνης του οργανισμού, για παράδοση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγομένων από πλοία. 8) Έλεγχος παράδοσης υγρών και στερεών αποβλήτων τηρουμένων όλων των υποχρεώσεων από τους χρήστες προς τους αναδόχους σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 9) Κατηγοριοποίηση πλοίων σε έκτακτα και τακτικά βάσει του αριθμού των προσεγγίσεων στο λιμάνι για την απόδοση τελών σύμφωνα με την κατηγορία, την χωρητικότητα και την ιδιότητα κάθε πλοίου. 10) Υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων από τακτικά πλοία σύμφωνα με τις μηνιαίες προσορμίσεις για την ανάλογη καταβολή τελών. 11) Καθημερινός έλεγχος σε όλους τους χώρους εντός και εκτός Κεντρικού Λιμένα για την παράδοση και την τήρηση των κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. (MARPOL 1998). 12) Έλεγχος για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών που αφορούν την παράδοση των υγρών και στερεών αποβλήτων συμβατικών ή μη επικινδύνων, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν με τις ανάδοχες εταιρείες. 13) Καθημερινός έλεγχος για παράδοση στερεών αποβλήτων παραγομένων από πλοία ανά κατηγορία π.χ. Λειτουργικά, οικιακά, κλπ. 14) Έλεγχος για παράδοση αποβλήτων ( υγρών & στερεών ) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

5 Οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται στην έδρα και στο χώρο ευθύνης του Ο.Λ.Ε Α.Ε όλες τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και στο ωράριο λειτουργίας του Οργανισμού και ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! 3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.), ήτοι ποσόν τρεις χιλιάδες ευρώ(3.000,00 )., κατατίθεται δε υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου Δικαίωμα συμμετοχής κριτήρια επιλογής αναδόχου : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. δεν έχουν οφειλές προς Δημόσιους Οργανισμούς και Ασφαλιστικά Ταμεία, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α και Ο.Α.Ε.Ε) και φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Διαθέτουν προϋπηρεσία ανάλογη των ως άνω περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών επαρκώς αποδεδειγμένη με προσκόμιση υλοποιημένης σύμβασης ή βεβαίωση εργοδότη. Διαθέτουν προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ατόμων πλήρους απασχόλησης που αποδεικνύεται με την προσκόμιση ετήσιου πίνακα προσωπικού. Δεκτοί στο διαγωνισμό δεν θα γίνουν ανάδοχοι για τους οποίους : 1. Υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα μεταξύ αυτών και του Ο.Λ.Ε Α.Ε κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2. Υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή αυτών προς τον Ο.Λ.Ε Α.Ε κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 3. Είχαν συνάψει σύμβαση με τον οργανισμό (Ο.Λ.Ε Α.Ε) η οποία δεν ολοκληρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Για τα παραπάνω απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας Δικαιολογητικά.

6 Με την κατάθεση της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, τα δικαιολογητικά και έγγραφα συμμετοχής που αναφέρονται στα άρθρα και της παρούσας διακήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ! 4.1 ΥΠΟΒΟΛΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τρόπος Υποβολής Προσφορών. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης Περιεχόμενο προσφορών. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο και μονογραμμένο φάκελο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του υποψηφίου, καθώς και ανεξάρτητο, σφραγισμένο και μονογραμμένο Φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Συγκεκριμένα: Α. Στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στη παράγραφο και Β. ««Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε! 5.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών 1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Ο.Λ.Ε Α.Ε. 2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή αριθμούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των

7 προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 4. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) κατόπιν αιτήσεως και υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης ειδικού εννόμου συμφέροντος από τον αιτούντα συνδιαγωνιζόμενο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ο.Λ.Ε Α.Ε. και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. 6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, θέτοντας ως όριο στις παρεχόμενες διευκρινίσεις τη μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 7. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 8. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα και μονογραμμένα στις άκρες την οικονομική προσφορά Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση διαγωνισμού. 1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της «χαμηλότερης τιμής», σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. 2. Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης Για την υπογραφή της σύμβασης. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 (2oς) ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 (2oς) ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 260.162,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 260.162,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Aθήνα, 26 /9/ 2011 Αρ. Πρωτ.:Δ5 1134409ΕΞ2011 Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 26/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7904 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα