ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19/ 09/2012 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/09/2012 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΘΗΝΑ,

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΆΡΘΡΟ 2 ΆΡΘΡΟ 3 ΆΡΘΡΟ 4 ΆΡΘΡΟ 5 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης Δημοσιότητα- Διευκρινίσεις Διακήρυξης ΆΡΘΡΟ 6 ΆΡΘΡΟ 7 ΆΡΘΡΟ 8 ΆΡΘΡΟ 9 ΆΡΘΡΟ 10 ΆΡΘΡΟ 11 ΆΡΘΡΟ 12 ΆΡΘΡΟ 13 ΆΡΘΡΟ 14 ΆΡΘΡΟ 15 ΆΡΘΡΟ 16 ΆΡΘΡΟ 17 ΆΡΘΡΟ 18 ΆΡΘΡΟ 19 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ειδικές Απαιτήσεις για την υποβολή προσφορών ορισμένα είδη Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) Διαδικασία Κατακύρωσης Διοικητικές Προσφυγές Ακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού Υπογραφή Σύμβασης Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας Τρόπος Πληρωμής Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις Ισχύουσα Νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς Αίτηση συμμετοχής Σχέδιο σύμβασης 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) και του άρθρου 38 της με αρ /2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις όπως τροποποιημένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο προμήθειας Τα προς προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Προσφορές γίνονται δεκτές και για το σύνολο των υπό προμήθεια αγαθών ή/ και για επιμέρους ενότητες/ ομάδες προϊόντων των υπό προμήθεια αγαθών όπως αυτά έχουν υποδιαιρεθεί ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1Α: ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ/ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ/ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ 1Γ: ΒΕΡΝΙΚΙΑ /ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑ 1Δ: ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΧΑΡΤΙΑ/ ΧΑΡΤΟΝΙΑ/ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1Ε: ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ 2Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ 2Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι ανάλογα με την προσφορά. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο προϋπολογισμός της δαπάνης συνολικά διαμορφώνεται μέχρι το ποσό των εξήντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (67.400,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. ή ογδόντα δύο χιλιάδων ενιακοσίων δύο ( ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ενώ τμηματικά διαμορφώνεται κατά ανώτατο όριο ως εξής: 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 1Α:ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ/ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.000, ,00 2 ΟΜΑΔΑ 1Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ 8.000, ,00 ΟΜΑΔΑ 1Γ: ΒΕΡΝΙΚΙΑ /ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΩΝ , ,00 ΟΜΑΔΑ 1Δ: ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΧΑΡΤΙΑ/ ΧΑΡΤΟΝΙΑ/ ΚΟΥΤΙΑ 4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ , ,00 5 ΟΜΑΔΑ 1Ε: ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΧΗΜΕΙΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 1 ΟΜΑΔΑ 2Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 6.000, ,00 2 ΟΜΑΔΑ 2Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1.000, ,00 3 ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 3.000, ,00 4 ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΑ 1.100, ,00 5 ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 300,00 369,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 4 ου υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης ΣΕ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων παραλαβή Διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (εφεξής ΜΕΛΤ) είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση: Θέσπιδος 8 Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα, Πλάκα Χώρα: Ελλάδα Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Fax): Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιστοσελίδα: & 4

5 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κωνσταντίνος Στουπάθης, Τίνα Χανιαλάκη, Αγγελική Μαραγκάκη). Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα του ΜΕΛΤ ( και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη. ΆΡΘΡΟ 5 Δημοσιότητα- Διευκρινίσεις Διακήρυξης 1. Το κείμενο της Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ( και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( για χρονικό διάστημα κατ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Συνημμένα με την αναλυτική προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ( και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( το έντυπο της αίτησης, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, η απόφαση διενέργειας διαγωνισμού και η περίληψη της προκήρυξης και το σχέδιο της σύμβασης. 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 14/09/2012 Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο μέχρι 17/09/2012. Οι παρεχόμενες απαντήσεις- διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του ΜΕΛΤ ( και στην ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Επ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας. 3. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΆΡΘΡΟ 6 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ειδικές Απαιτήσεις για την υποβολή προσφορών για ορισμένα είδη 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για την εν λόγω προμήθεια. Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της 5

6 σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. 2. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/ Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης. 4. Προσφέροντες/ επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, αυτός ο λόγος αποκλεισμού ισχύει για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 5. Για ορισμένα είδη απαιτούνται δείγματα που θα συμπεριληφθούν στον τρόπο αξιολόγησης όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5α του ΠΔ 118 (ΦΕΚ ). Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν τα δείγματά τους σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει το τμήμα του διαγωνισμού (π.χ. «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ») για το οποίο κατατίθεται το δείγμα ή τα δείγματα. Τα δείγματα μπορούν να κατατεθούν απευθείας μαζί με τους φακέλους δικαιολογητικών είτε να αποσταλούν. Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος στο Μ.Ε.Λ.Τ πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα δείγματα των προσφερόμενων υλικών, όπου απαιτούνται, αποτελούν κριτήριο επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων των προμηθευτών. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. Τα δείγματα των υφασμάτων και των πλεγμάτων θα πρέπει να έχουν διαστάσεις επαρκείς ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε εξέταση και έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση. Ορίζεται ότι τα δείγματα αυτά πρέπει να: Έχουν ελάχιστη διάσταση 6 x 6 cm Να είναι κομμένα με ψαλίδι ώστε να μην παρουσιάζουν παραμορφώσεις στις άκρες τους Να μην είναι κολλημένα με κόλλα σε άλλο υλικό ή μεταξύ τους. Μπορούν να στερεώνονται με συρραπτικό μεταξύ τους ή σε δειγματολόγιο. Το κάθε δείγμα να φέρει μικρό χαρτί είτε αυτοκόλλητο είτε τοποθετημένο με συρραπτικό (όχι με κόλλα) το οποίο είτε να αναγράφει το είδος του δείγματος μονολεκτικά με τη λέξη που σημειώνεται με έντονα γράμματα στην τεχνική έκθεση (π.χ. «Βουάλ») είτε να παραπέμπει με αριθμό σε κατάλογο στον οποίο να αναγράφεται το είδος του δείγματος Τα δείγματα θα εξεταστούν ως εξής: 6

7 Μακροσκοπικά Εάν ο μακροσκοπικός έλεγχος αφήνει αμφιβολίες για την ποιότητα του δείγματος θα πραγματοποιηθεί Τεστ καύσης Με μικροσκοπική εξέταση σε μικροσκόπιο διερχομένου φωτός μόνο εάν παρά τους παραπάνω ελέγχους υπάρχουν αμφιβολίες για τις ιδιότητες του προϊόντος. 6. Επιπλέον, όσον αφορά στους οργανικούς διαλύτες θα διατίθενται/ συσκευάζονται σε κατάλληλη μεταλλική, πλαστική ή γυάλινη συσκευασία. Όλες οι σφραγισμένες συσκευασίες θα κλείνουν ερμητικά με πώμα τύπου ασφαλείας. Τέλος, στα αναλώσιμα συντήρησης θα υπάρχει μία δέσμευση χρόνου εφαρμογής (ημερομηνία λήξης). 7. Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών από την οριστική παραλαβή των αναλώσιμων υλικών συντήρησης, θα υπάρχει εγγύηση για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ», ότι τα υλικά ανταποκρίνονται απολύτως στην ποιότητα των ζητούμενων ειδών και την άψογη λειτουργία, εφαρμογή και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών. Επίσης για την καταλληλότητα των μέσων περιτύλιξης και ασφάλειας κάθε συσκευασίας αυτών (πλαστική, γυάλινη, μεταλλική, γυάλινη με UV προστασία, χάρτινη κ.α. αν πρόκειται για διαλύματα, συνθετικές κόλλες, οξέα, σάπωνες κ.α.). Δεσμεύεται ο προμηθευτής με ενδεικτική αναφορά ημερομηνίας λήξης των προϊόντων και ευθύνεται απεριόριστα έναντι του ΜΕΛΤ για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό πρόβλημα σύστασης/ συνοχής αραίωσης ή πήξης, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και ανταπόκρισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για το ΜΕΛΤ τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων. 8. Κατά το χρόνο αυτό, ο προμηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης των αναλώσιμων υλικών. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή. 9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας προκήρυξης καθώς και των όρων που τίθενται σε αυτήν. ΆΡΘΡΟ 7 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 18 η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 7

8 αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 4. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/ Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. ΆΡΘΡΟ 8 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 4. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Από: (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Προς: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 8

9 Θέσπιδος 8, Αθήνα, Πλάκα Αριθμ. Διακήρυξης 03/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια (αγορά) αναλώσιμων υλικών συντήρησης για το σύνολο της προμήθειας ή για την ενότητα ή για την ομάδα ειδών προμήθειας Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19/09/2012 και ώρα 09:00 Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από επιστολή, η οποία είναι εκτός του σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του υποψηφίου (αίτηση του παραρτήματος Γ ) για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης. τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών. ΆΡΘΡΟ 9 Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 9

10 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι 03/2012 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια (αγορά) αναλώσιμων υλικών συντήρησης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 19/09/12 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, - δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο - διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα - στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), 10

11 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ - στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), - στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - σε περίπτωση συνεταιρισμού προμηθευτών ότι λειτουργεί νόμιμα, - δεν υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα και έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της παρούσας. iv. Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου- για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.) 3. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω: α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των διαγωνιζομένων). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου και 11

12 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου. 4. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με τον προσφέροντα σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 5 της παρούσας, οφείλει να προσκομίσει κατάλληλα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισμού (π.χ. κατ ελάχιστον, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ίδιου και του τρίτου φορέα, καθώς και αποδεικτικά από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον τρίτο φορέα) 5. Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 α αυτού, κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει σε Υπεύθυνη Δήλωσή του της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, να δηλώσει : α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και εμπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του, β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι. 6. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής των τελικών προϊόντων που προσφέρουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει στο παρελθόν αποκτήσει πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης και ούτε πρόκειται να αποκτήσει τέτοιες πληροφορίες. 8. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και αντίγραφο αυτού νομίμως επικυρωμένο. 12

13 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 9. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 2. Διευκρινίζεται ότι: -Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση των Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική κατάσταση οι οποίες πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου Δ.Σ. υποψήφιου συνεταιρισμού και να υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα. -η ημερομηνία των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει άλλη ημερομηνία. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 18/09/ Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί τους όρους της παρούσας, έστω και αναφορικά με ένα εκ των μελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά με τον φορέα αυτόν. 4. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 13

14 1.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς, και τις ποσότητες αυτών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. Για τα είδη που απαιτούνται δείγματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στον τρόπο αξιολόγησης όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5α του ΠΔ 118 (ΦΕΚ ), οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν τα δείγματά τους σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει το τμήμα του διαγωνισμού (π.χ. «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ») για το οποίο κατατίθεται το δείγμα ή τα δείγματα. Τα δείγματα μπορούν να κατατεθούν απευθείας μαζί με τους φακέλους δικαιολογητικών είτε να αποσταλούν. Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος στο Μ.Ε.Λ.Τ πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. (βλ. άρθρο 6 παρ. 5) 2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας. 5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. ΆΡΘΡΟ 11 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 3. Το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται με αυτή. 4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του ΜΕΛΤ, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, το κέρδος του προμηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών 14

15 του Παραρτήματος Α της παρούσας για πλήρη παράδοση αυτών στα Εργαστήρια Συντήρησης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Ραγκαβά 3-5, Πλάκα, Αθήνα 6.Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 11. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν. ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του ΜΕΛΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 19/09/2012 και ώρα 09.00π.μ, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 15

16 ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 και την συμφωνία αυτών με τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών με τους όρους της παρούσας και ιδίως των οριζόμενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτημα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους όρους αυτούς, μόνο όσων έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με τις αποδεκτές και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σημείωση : Τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να αποτυπωθούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του οποίου θα ακολουθεί μία ενιαία απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το ενιαίο Πρακτικό της Επιτροπής. 4. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με την παρ. 16

17 3 του παρόντος άρθρου σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 11 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων προσφορών η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατανομής της προμήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. 5. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν σχετικό έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.Δ. 118/ Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω στάδια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας. 7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με 17

18 οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία. ΆΡΘΡΟ 13 Διαδικασία Κατακύρωσης 1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας και την ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη) στο σύνολο/ στην ενότητα ή στην ομάδα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), τον καλεί να υποβάλει άμεσα από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 18

19 ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και -Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης. (5) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. (3) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 19

20 γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό πρόσωπο πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό): (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-4) και β (περ. 1-2) της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ)νόμιμους εκπρόσωπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που από το αρμόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) με το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ΦΕΚ 153/Α/ ), προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Εφετείου στην οποία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σημείου της κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο σημείωσης, με την οποία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. Σημείωση : Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). (4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 20

21 (5) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). (6) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισμός: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρούσας παραγράφου. (3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό). (4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. (5) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (6) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά πρόσφατα έγγραφα. (7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 21

22 ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Σημείωση: Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Στις διαδικασίες της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (ε) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/

23 Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον πρόσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία. Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, πέραν της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των λόγων αποκλεισμού της παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων του άρθρου 6 παρούσας. Η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 3. Απόφαση Κατακύρωσης Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης - Εγγυήσεις Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει άμεσα για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που 23

24 ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και μπορεί ν αποφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα που έδωσε την επόμενη χαμηλότερη τιμή ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. ΆΡΘΡΟ 14 Διοικητικές Προσφυγές Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που θα οριστεί με απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και πρωτοκολλούνται. Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.Δ. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την κατάθεση της προσφυγής της παρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου. ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 16 Υπογραφή Σύμβασης 1. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και τα ανωτέρω στο άρθρο 13 παρ. 3 κατά περίπτωση προβλεπόμενα- άμεσα, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 24

25 από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει με την υπογραφή της σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.). 2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης μπορεί ν αποφασισθεί η ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/ Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό Δημόσιο από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Δεν χωρεί καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών για τα οποία θα δεσμεύεται, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3 μηνών από την υπογραφή σύμβασης. 2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες θέσεις εντός του εργαστηρίου συντήρησης του ΜΕΛΤ και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην οδό Ραγκαβά 8, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς. 3. Τα ετοιμοπαράδοτα υλικά θα παραδίδονται εντός 10 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τα υπόλοιπα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και τον ανάδοχο, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 4. Η Παραλαβή γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία συστήνεται με απόφαση Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει του απαραίτητους ελέγχους παραλαμβάνει οριστικά τα υπό προμήθεια αγαθά. 5. Σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου του άρθρου 3 της παρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή 25

26 του συμβατικού τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 7. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί την προμήθεια υπό τους όρους της σύμβασης. 8. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της προμήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 18: Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε φορά μετά το πέρας της τμηματικής παραλαβής της προμήθειας αναλώσιμων υλικών από την αρμόδια επιτροπή και την έγκριση του Πρακτικού παραλαβής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης τα εξής δικαιολογητικά: Τιμολόγιο πώλησης και δελτία αποστολής Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία. Δηλώνεται ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν υπόκεινται σε αναθεωρήσεις. ΆΡΘΡΟ 19 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑ 1Α:ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ/ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 Ακρυλική ρητίνη Hydro-grοund, Lascaux ή ισοδύναμη 1λτρ Ακρυλική ρητίνη/συμπολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερών ΕΜΑ/ΜΑ 70/30 με Τg 40. Κατάλληλη για στερεώσεις ξύλου, συγκολλήσεις. Διαλυτή σε Ακετόνη, Μεθυλ/αιθυλοκετόνη, Τριχλοροαιθυλένιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο, Διμεθυλοφορμαμμίδιο με μερική διάλυση στην αιθανόλη. Tύπου PARALOID B72 ή ισοδύναμη. 1 κιλό 35 Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε σωληνάριο, τύπου T PARALOID B72 ΗΜG ή ισοδύναμο. 1τμχ 15 Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου (isobutyl methacrylate polymer)σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερούς iβ/μα με Τg 50. Κατάλληλη για στερεώσεις. Διαλυτή σε white spirit χαμηλού αρωματικού περιεχομένου, χωρίς βενζόλιο (Benzene free) Tύπου PARALOID Β67 ή ισοδύναμη. 1 κιλό 5 5 Ακρυλική συνθετική ρητίνη σε κόκκους, τύπου Paraloid B48Ν ή ισοδύναμο. 1 κιλό 2 Ακρυλικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο ως στερεωτικό. Eλεύθερο από αμμωνία και φορμαλδεϋδη και διαπερατό από υδρατμούς με στερεό περιεχόμενο: 50%, υδατοδιαλυτό με ph: ,Τg: 1 C ph: και Ιξώδες: <500 mpas Τύπου Primal SF016 ή ισοδύναμo υδατοδιαλυτo. 1λτρ 10 Υδατική διασπορά πολυβινυλικού οξέως. Χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό σε ξύλο, χαρτί και ύφασμα. Παρέχει ισχυρή συγκόλληση και έιναι αντιστρεπτό.λευκή πάστα Στερεό περιεχόμενο: 50% Αραίωση: σε νερό Διαλυτότητα: σε ακετόνη, βενζόλιο, ξυλόλιο, ισοπροπυλική αλκοόλη, τολουόλη. Τg: 4 oc ph: 4.0, Τύπου Vinavyl Ravemul M 18 ή ισοδύναμη 1λτρ 3 Γαλακτόχρωμη διασπορά ακρυλικού πολυμερούς με υψηλό ιξώδες, διαύγεια κλίμακας 1-4,5 οξύτητα 9,5 και Τg <29. Υδατοδιαλυτή, κατάλληλη για τη στερέωση έργων τέχνης, ως προστατευτικό επίχρισμα και υλικό φοδραρίσματος ζωγραφικών έργων.τύπου PLEXTOL B500 ή ισοδύναμη. 1λτρ 3 Ακρυλική κόλλα, λευκού χρώματος, κρυσταλλιζέ, συγκόλλησης ξύλου, τύπου ATLACOL ή ισοδύναμη. 1kg 10 Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους σε σωληνάριο (τύπου LOGO ή ισοδύναμη). 1τμχ 5 Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάρια, τύπου Αraldite precision ή ισοδύναμη. Ταχείας πήξης 1τμχ 5 Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάρια, τύπου Αraldite precision ή ισοδύναμη. Αργής πήξης 1τμχ 5 13 Κόλλα νιτροκυτταρίνης,τύπου UHU HART ή HMG ή ισοδύναμη. 1τμχ Κατοχυρωμένης πατέντας, άχρωμη φόρμουλα συγκόλλησης του G. Berger 5 συμπολυμερών αραιωμένων σε ένα μείγμα τολουόλης/n-επτανίου. Aναστρέψιμη και αραιώσιμη σε W.Spirit, να ενεργοποιείται με θερμότητα στους ο C. Κατάλληλη στη συντήρηση ζωγραφικών στρωμάτων και ως υλικό οπλισμού.τύπου BEVA 371 ή ισοδύναμη. 1λτρ 2 27

28 15 16 Κατοχυρωμένης πατέντας υδατική φόρμουλα, του G. Berger, μείγματος ακρυλικών-εva ρητινών/ πολυμερών υψηλού μοριακού βάρους με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, αναστρέψιμη με νερό,τολουόλη και προπαν-2-όλη κατάλληλη για ψυχρό φόδράρισμα έργων τέχνης.τύπου BEVA OF. GEL ή ισοδύναμη. 1λτρ 4 Κατοχυρωμένης πατέντας φόρμουλα, του G. Berger,σε μορφή φίλμ, με πλάτος περίπου 68cm και πάχος στα 25μm, με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, για θερμό φόδράρισμα έργων τέχνης, τύπου BEVA film ή ισοδύναμη. 1 μετρο Συγκολλητικό ακρυλικό μορφής πάστας για χρήση στη συντήρηση υφάσματος, τύπου Lascaux 360HV ή ισοδύναμο. 1 λτρ 2 Συγκολλητικό ακρυλικό μορφής πάστας για χρήση στη συντήρηση υφάσματος, τύπου Lascaux 498HV ή ισοδύναμο. 1λτρ 2 Πατενταρισμένη φόρμουλα θερμού φοδραρίσματος της Lascaux που είναι μίγμα μικροκρυσταλλικών κεριών και πολυτερπενικών ρητινών. Να έχει χαμηλή διαύγεια και υψηλή ελαστικότητα, με σημείο τήξεως τους 68 o C. Να είναι κατάλληλη για φοδράρισμα ζωγραφικών έργων με αντίστοιχες ιδιότητες του κερομάστιχου. Τύπου ή ανάλογο. 1lt 2 20 ΚΟΥΝΕΛΟΚΟΛΛΑ (ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ) 200gr 1 21 ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ (ΦΟΛΙΔΕΣ) 200gr ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΑΡΙΝΗ (cmc) Κόλλα καρβοξυλιλικής μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή λευκής σκόνης. Χημικά ουδέτερη και αναστρέψιμη. Να διαθέτει υψηλό ιξώδες (παχύρευστη) μη τοξική και σταθερού ph. Να γ'ινεται τελείως διάφανη όταν στεγνώσει,για μερική ή ολική απομάκρυνση κηλίδων ή υπολειμμάτων υδατοδιαλυτής κόλλας και εργασίες κολλαρίσματος χάρτινων έγγράφων ή οπλισμού-φοδραρίσματος χάρτινων και ζωγραφικών έργων. 500 gr 1 Διάλυμα Καθαρής υδροξυπροπυλοκυτταρίνης (μέσου ιξώδους-πυκνότητας) με κολλητική ιδιότητα: να είναι διαλυτή σε μεγάλο αριθμό οργανικών πολικών διαλυτών όπως η αιθυλική, η μεθυλική και η ισοπροπυλική αλκοόλη, σε μίγμα ακετόνης / νερού (9/1), αδιάλυτη σε τολουένιο, ξυλένιο και τριχλωραιθυλένιο: ως Fixatif για παστέλ (0,5% σε μίγμα αιθανόλης / νερού : 9/1) ή Fixatif για σχέδιο (0,5% στους προαναφερθέντες οργανικούς διαλύτες).τύπου KLUCEL G ή ανάλογη. 400 gr. 2 Μικροκρυσταλλικό, άχρωμο κερί υψηλής ποιότητας από μίγμα συνθετικών κεριών σε αλειφατικούς υδρογονάνθρακες χαμηλού αρωματικού περιεχομένου, για στίλβωση και συντήρηση όλων των αντικειμένων από δέρμα, μέταλλο, μάρμαρο, ελεφαντόδοτο, ξύλο που να χρησιμοποιείται ως προστατευτικό επίχρισμα. Nα χρησιμοποιείται και στη συντήρηση φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτου για να δώσει ένα ματ φινίρισμα πάνω από γυαλιστερά βερνίκια. Τύπου RENAISSANCE ή ισοδύναμο. συσκευασία των 230 ml περίπου 15 Μείγμα ζωικών και μη ξηραινόμενων ελαίων για την προστασία του δέρματος. Να μην περιέχει εύφλεκτα / πτητικά συστατικά. Να είναι χημικά αδρανές. Τύπου Fredelka leather Preservation ή leather dressing ή ισοδύναμο. 1λτρ 5 Άχρωμο μικροκρυσταλλικό, κερί, Tecero Wachs 3022, C, DIN ή ισοδύναμο. 1kg 4 27 Μικροκρυσταλλικο κερί τύπου Cosmoloid ή ισοδύναμο 1kg 4 28 Υγρό γαλάκτωμα κεριού ουδέτερου ph Cire 213 ή ισοδύναμο. 1kg 4 29 Συμπυκνωμένο διάλυμα αλκαλικού σάπωνα (Αlkaline methyl cyclohexyl oleate)που χρησιμοποιείται στον χημικό καθαρισμό των έργων τέχνης, με ph π. 14. Να αραιώνεται σε (κρύο ή ζεστό) νερό ή W. Spirit, Νέφτι και σε Τριχλωροαιθυλένιο1 1 1, να σαπωνοποιεί και να διαλύει λίπη, έλαια, κεριά,κ.α. Τύπου Vulpex ή ισοδύναμο. 1 λτρ 8 30 Eλαφρώς αλκαλικός σάπωνας που να αραιώνεται σε νερό, κατηγορίας mild και strong, τύπου e-zy natural soap ή ισοδύναμο. 1λτρ 4 28

29 31 Μη ιονικό, ουδέτερο σαπούνι που να διαλύεται σε νερό, για ήπιο καθαρισμό επιφανειακών ρύπων σε έργα τέχνης, τοιχογραφίες, κα. Να απαιτεί ξέπλυμα με νερό. Τύπου Texapon Ν-40 ή ισοδύναμο. 1λτρ Γλυκερίνη σε συμπυκνωμένη μορφή 1λτρ 2 33 Ορθοφαινυλική Φαινόλη σε μορφή φολίδων, με αντιμυκητική δράση 300gr Εντομοκτόνο ξύλου με πυρεθροειδή υποκατάστατα (περμεθρίνες) σε διαλύτη χαμηλού αρωματικού περιεχομένου για την καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων.να εφαρμόζεται σε ενέματα ή με επάλειψη με πινέλο στις προσβεβλημένες περιοχές, και να είναι κατάλληλο και για ξύλο που φέρει ζωγραφικό στρώμα. Να είναι οικολογικό, χαμηλής τοξικότητας, τύπου WOODSHIELD ή TREATMENT 33V, ή ισοδύναμο. 1λτρ 10 Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε ρολό φάρδους περ 1,20 έως 1,60μ., πάχους περ.125 μικρών (microns) σε ρολό, τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο. μέτρα 25 Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1Χ1,60 μέτρα πλάτος, πάχους 12 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο. 10 μετρα 1 Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1Χ1,60 μέτρα πλάτος, πάχους 100 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο. 1 μέτρο Εποξεικός στόκος τύπου milliput silver grey ή ισοδύναμο 1τμχ 4 39 Εποξεικός στόκος τύπου milliput super fine ή ισοδύναμο 1τμχ 4 ΟΜΑΔΑ 1Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 Βαμβάκι υδρόφιλο 1Kg Ξύλινα καλαμάκια για μπατονέτες διαστάσεων 21.5cm x 3mm περίπου σε συσκευασίες των 200 κατά προσέγγιση 1συσκευασία 7 3 Χαρτοβάμβακας α ποιότητας (πακέτο 5 kgr.) 1συσκευασία 30 4 Διαφανής πλαστική μεμβράνη σε ρολό τουλάχιστον των 10m ( τύπου SANITAS ή ισοδύναμο) 1συσκευασία 5 5 Σύριγγες τύπου ινσουλίνης μαζί με βελόνα 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 50 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 60 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες 100 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 60 ml 1τμχ και 4 12 Στελέχη νυστεριών Νο 3 και Νο 9 ευρωπαϊκής προέλευσης 1τμχ αντίστοιχα 13 Στελέχη νυστεριών Νο 4 ευρωπαϊκής προέλευσης 1τμχ Λάμες νυστεριών Νο 10 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 15 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 11 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 20 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 21 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 29

30 19 Λάμες νυστεριών Νο 23 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 20 Ανοξείδωτη λαβίδα ευθεία με στρογγυλεμένα άκρα, ανοξείδωτη, 14 cm 1τμχ Λαβίδα ανατομίας με κλίση ανοξείδωτη, (βαμβακολαβίδα) 1τμχ Ανοξείδωτη λαβίδα ακριβείας ευθεία μυτερή ανοξείδωτη, 14 cm 1τμχ Λαβίδα ακριβείας ΑΑ, ευθεία από ανοξείδωτο ατσάλι, 11.5 cm 1τμχ Σπάτουλες έυκαμπτες από χάλυβα διπλές, τύπου μαργαρίτα των 22 cm 1τμχ Σπάτουλα οδοντιατρική (Σπαθίδα) περίπου μήκους 19 εκ 1τμχ Μεταλλικές Βελόνες διάφορες οι οποίες προσαρμόζονται σε αντίστοιχο στέλεχος 1τμχ Σετ οδοντιατρικών εργαλειων σετ 6 τεμαχίων 1 σετ 1 28 Μεταλλικά στελέχη στα οποία προσαρμόζονται βελόνες διαφόρων μεγεθών 1σετ 10 Ατσάλινα σκαρπέλα ξύλου με μύτες 10 και 16 χιλιοστών περίπου που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ατσάλινο σφυρί, τύπου Stanley ή ισοδύναμα 1 τμχ 4 (2 από κάθε είδος) 29 Γύψος καλλιτεχνίας λευκός, λεπτόκοκκος 1kg 5 30 Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου περίπου 10 cm 1τμχ 5 31 Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου περίπου 15 cm 1τμχ 5 32 Οδοντιατρικό κερί σε φύλλα, ροζ, σε συσκευασία των 20 φύλλων περίπου 1συσκευασία 3 33 Οδοντιατρικό κερί σε φύλλα, κόκκινο λεπτό, σε συσκευασία των 20 φύλλων περίπου 1συσκευασία 2 34 λευκή Πλαστελίνη μη λιπαρή 1kg 1 35 Υγρό για τη μόνωση πορωδών επιφανειών (masking fluid) 1 κουτί/ μπουκάλι 2 36 Υλικό για το θάμπωμα υλικών συμπλήρωσης (matting agent) 200gr 4 37 Κουτί 100 γαντιών νιτριλίου μικρού μεγέθους, (S) 1 κουτί Κουτί 100 γαντιών μεσαίου μεγέθους, (M) 1 κουτί Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεγάλου μεγέθους (L) 1 κουτί Αναλώσιμα φίλτρα ενεργού άνθρακα (βιδωτά) κατηγορίας Α1Β1Κ1Ν1 για μοντέλο μάσκας προστασίας 987 seybol ή ισοδύναμο) 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 210 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 320 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 400 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 500 1τμχ Γυαλόχαρτο 120 1τμχ Γυαλόχαρτο 150 1τμχ Γυαλόχαρτο 180 1τμχ Γυαλόχαρτο 220 1τμχ Γυαλόχαρτο 280 1τμχ Ντουκόχαρτο Νο 100, 1000, 120, 1200, 150, 1500, 180, 240, 280, 320, 400, 500 1τμχ 60 (5 ανά είδος) 53 Ντουκόχαρτο Νο 80 1τμχ Γυαλόχαρτο Νο1000 1τμχ Αδρανή μικροσφαιρίδια γυαλιού (microballoons) διαμέτρου 40 μέχρι 80μm (37 κιλά/m3) 1 κιλό Οδοντόβουρτσες σκληρές 1τμχ 30 30

31 Αποξεστική πάστα για καθαρισμό μετάλλων και άλλων υλικών (τύπου Pre-Lim η ισοδύναμο) Συσκευασία των 200ml 30 Ανταλλακτικά για ταχυτροχό για μηχανικό καθαρισμό μετάλλων (τρίχινα, ορειχάλκινα, σιδερενια) διάφορα σχήματα (στρογγυλά, καμπάνα, πινέλα) 1τμχ 360 (40 ανά είδος) Ανταλλακτικά για ταχυτροχό για μηχανικό καθαρισμό και στιλβωση μετάλλων (βαμβακερα) 1τμχ Υαλόβουρτσες με σκοινί 15 χιλ 1τμχ Στελέχη υαλόβουρτσας τύπου στυλό περίπου Φ 5mm 1τμχ 2 64 Ανταλλακτικά υαλόβουρτσας για το ως άνω είδος 1τμχ Σφουγγάρια στεγνού καθαρισμού από λάτεξ (latex), 60g 1τμχ Σπόγγος στεγνού καθαρισμού από βουλκανισμένο λάτεξ 2 στρωμάτων (τύπου Wishab ή ισοδύναμο). Σκληρότητα: μεσαία 1τμχ 4 Σπόγγος στεγνού καθαρισμού από βουλκανισμένο λάτεξ 2 στρωμάτων (τύπου Wishab ή ισοδύναμο). Σκληρότητα:μαλακό 1τμχ 1 Αναγέννηση στήλης απιονισμού ύδατος 600L με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, στρογγυλής διατομής και διαστάσεων 1105 mm (μήκος), 100mm (διάμετρος) 1τμχ 1 Αναγέννηση στήλης απιονισμού ύδατος 1200L με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες στρογγυλής διατομής. 1τμχ 8 70 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 10,5 lt 1τμχ 5 71 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας 15 lt κατά προτίμηση ανοιχτού χρώματος και τετράγωνου ή παραλληλόγραμου σχήματος 1τμχ 4 72 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 3 lt 1τμχ 4 73 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 2 lt 1τμχ 4 74 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 1lt 1τμχ 3 75 Φωτογραφική λεκάνη πλαστική 420mm x 520mm x 120 mm 1τμχ 4 76 Μπετόνι πλαστικό λευκού χρώματος, με καπάκι, κατάλληλο για τη μεταφορά και την αποθήκευση απιονισμένου νερού, από 5-8 lt 1τμχ 3 77 Επιφάνεια κοπής πασπαρτού 450 x 600X2 Mm περίπου 1τμχ 4 78 Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 170Χ70 1τμχ Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 210Χ70 1τμχ 10 Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 250Χ100 1τμχ 10 Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 50Χ70 1τμχ 10 Κόκαλο τυπου βιβλιοδεσίας στρογγυλής απόληξης από φυσικό κόκαλο. Άκαμπτο, για πρεσάρισμα χαρτιού, δέρματος και χαρτονιού. 1τμχ 2 Σετ πλαστικές σπάτουλες πέντε τεμαχίων, τοποθέτησης στόκου ξύλου διακύμανσης από 6-12 εκ.. σετ 2 84 Κοσκινόπροκες 6,9,12 χιλιοστών (500γρ έκαστος) 1kg 1,5 κιλό 85 Υδατοδιαλυτός ξυλόστοκκος απόχρωσης οξυάς 1 κουτι 7 86 Ακρυλικός στόκκος ξύλου λευκού χρώματος σε σωληνάριο των 330γρ., τύπου Polyfilla ή ισοδύναμος. 1τμχ Κάσσια σε σκόνη, προστασίας ξύλου 100γρ 5 31

32 88 ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 3 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10Χ 100εκ. 1τμχ ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 8 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10Χ 100εκ. 1τμχ ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, διαμέτρου 6 χιλιοστών, μήκους 1 μέτρου 1τμχ ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, διαμέτρου 1 εκατοστού, μήκους 1 μέτρου 1τμχ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ 1συσκευασία Τανάλια/σκύλα τεντώματος μουσαμάδων σε τελάρο τύπου Lascaux ή ισοδύναμη. 1τμχ 1 94 Silica Gel orange 1kg Λάστιχο από Latex πρεσσαρίσματος τοιχογραφιών / οροφογραφιών, διαστ..1x1,20μ. περ. Πάχους 3 χιλιοστών 1μέτρο 5 96 Μισινέζα χοντρή, τύπου ψαρέματος,100μ. 1τμχ Ελαστική επιφάνεια κοπής με πάχος ανώτερο των 2,5 εκ. περ. 60X90 cm 1τμχ 3 98 Πιστόλι θερμού αέρα της τάξεως 2000w με ακροφύσια - εξαρτήματα ρυθμιζόμενο από C 1τμχ 1 99 Ελαστικό "χταπόδι" δεσίματος για μεταφορές σε καρότσι 1τμχ Μπαταρίες αλκαλικές τύπου ΑΑ/LR6/1,5 V 1τμχ Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου ΑΑ 1τμχ Μπαταρίες τύπου 357Α ή ισοδύναμο 1τμχ Μπαταρίες τύπου LR44 ή ισοδύναμο 1τμχ Μπαταρίες Lithium τύπου LS V (για tinytag) 1τμχ Πολύμπριζο με 6 υποδοχές 1τμχ Ταυ με 3 μπρίζες 1τμχ Προέκταση ρεύματος σε καρούλι με 4 μπρίζες, τουλάχιστον 10 μέτρων 1τμχ Ανταλλακτικές σακούλες για ηλεκτική σκούπα τύπου SA126 OKO ή ισοδύναμο 1τμχ Στρογγυλές ανταλλακτικές λάμπες για φωτιστικά με μεγεθυντικό φακό 1τμχ Λάμπες φθορίου τύπου osram ή ισοδύναμες 18w/840 μήκος περίπου 60 εκ 1τμχ Λάμπες φθορίου τύπου osram ή ισοδύναμες 30w/840 μήκος περίπου 90 εκ 1τμχ Λάμπες αλογόνου τύπου osram ή ισοδύναμες 50w μέτρου 50χιλ με περιστροφικό φίλτρο UV 1τμχ 15 ΟΜΑΔΑ 1Γ: ΒΕΡΝΙΚΙΑ /ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 Παλέτα πλαστική επίπεδη, χειρός. 1τμχ 4 2 Παλέτα πλαστική, τύπου αυγοθήκη. 1τμχ Σετ τέμπερας 24 σωληναρίων ποικιλίας χρωμάτων Τalens ή ισοδύναμα Ευρωπαικής Προέλευσης. 1σετ 2 Σετ ακουαρέλλας 24 τεμ. σε πλακάκια Talens, WINSOR & NEWTON ή ισοδύναμη Ευρωπαϊκής προέλευσης 1σετ 1 5 Φιξατέρ χειρός, μη ηλεκτρικό, για φιξάρισμα σχεδίων κάρβουνου, τέμπερας, κ.α. 1τμχ Αχάτης (δακρόσχημος) στιλβώματος φύλλων χρυσού, μήκους 3,5 cm περίπου, τύπου αγιογραφίας σχήματος L 1τμχ 1 Βερνίκι Δάμμαρης, γυαλιστερό, τύπου glossy Schmincke ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης 1λτρ 1 8 Λευκή Τέμπερα, σωληνάριο περ.των 60ml 1τμχ 20 9 Συνδετικό μέσο αισθητικής αποκατάστασης τύπου G. Berger PVA Inpainting 1τμχ 4 32

33 10 medium ή ισοδύναμο (των 250ml) Σωληνάρια ακρυλικού Χρώματος 120ml, 70 χρώματα τύπου σειράς Αmsterdam ή ισοδύναμα Ευρωπαικής προέλευσης, κατά προσέγγιση στις ακόλουθες αποχρώσεις παρόμοιας όμως χημικής σύστασης που δεν αποκλίνει από τη βασική πρώτη ύλη: Zinc White, Titanium White, Titanium White buff light, Titanium buff deep, Naples Yallow light, Naples Yellow Green, Naples Yellow deep, Naples Yellow red light, Naples Yellow red,nickel Titanium Yellow,Greenish Yellow,Azo Yellow lemon, Primary Yellow,Azo Yellow light,transp. Yellow medium,azo Yellow medium, Azo Yellow deep, Gold yellow, Azo orange,vermillion,naphthol red light, Napthol red medium, Transparent red medium,pyrolle red, Napthol red deep, Carmine, Magenta Primary, Perm. red purple,quanacridone rose,venetian rose, Persian rose,light rose,quanacridone rose light, Perm red violet light, perm. red violet,caput Mortuum violet,,perm. blue violet, ultramarine violet,ultramarine violet light,greyish blue, ultramarine, cobalt blue,primary cyan, Phtalo blue, Manganese blue phthalo, Kings blue, Brilliant Blue, Sky blue light, Prussian Blue (phthalo), Greenish blue, Turqouise blue, Turqiose green, Yellowish green, Brilliant green, Permanent green light, Emerald green, Permanent green deep, Olive yellow light, Olive green light, Olive green deep, Sap green,yellow ochre,gold ochre, Raw sienna, Burnt Sienna, Burt umber, Vandyke brown,warm grey, Neutral grey,lamp Black, Oxide black. 1 σετ των 70 σωληναρίων 1 11 Χρωστικές - σκόνες αγιογραφίας (100 γρ έκαστος) κατά προσέγγιση στις ακόλουθες αποχρώσεις παρόμοιας όμως χημικής σύστασης που δεν αποκλίνει από τη βασική πρώτη ύλη, στα ακόλουθα χρώματα: Λευκό Τιτανίου, Κόκκινο οξείδιο, κίτρινο οξείδιο, οξείδιο κόκκινης ώχρας,κίτρινη ώχρα, ώχρα ψημένη, μαύρο carbon black, κίτρινο καδμίου, κίτρινο citron, ποροτοκαλί καδμίου, πράσινο terra verde, καφέ προβηγκίας, κόκκινη ώχρα σκούρα, σιέννα ωμή, σιέννα ψημένη, όμπρα ωμη, όμπρα ψημένη, οξείδιο αιματίτη, ουλτραμαρίνα βιολετί, μπλε ουλτραμαρίνα/ κοβαλτίου, χονδροκόκκινο, καφέ σιδήρου ανοιχτό, ώχρα σιδήρου σκούρα, ώχρα σιδήρου πρασινωπή, πράσινο τσιμέντου,κόκκινο κιννάβαρι. 100gr ανα χρωστική ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ, Talens ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. 1λτρ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ GLOSSY, TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. 1λτρ ΒΕΡΝΙΚI RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. 1λτρ Βερνίκι για ασήμι τύπου frigiline ή ισοδύναμου 1λτρ 5 16 Βερνίκι για ασήμι τύπου incralac ή ισοδύναμου 1λτρ 1 17 Ρητίνη Γομμαλάκας (τύπου orange Shellac) σε φολίδες 1kg Πινέλα μυτερά/στρογγυλά μέτριας νούμερων 00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,14,16 σειρά 222 Winsor & Newton τύπου Coatman ή 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, Ευρωπαϊκής προέλευσης. Πινέλα πλακέ, κοντά, νούμερων 2,4,6,8,10, σειρά 222 Winsor & Newton τύπου university, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, Ευρωπαϊκής προέλευσης. Πινέλα πλακε Νο10,14,18,20,22,24 (χωρίς χρώμα στη λαβή), με τρίχα ανοχής στους οργανικούς διαλύτες 21 Πινέλα στρογγυλά μαλακής τρίχας Νο 20,24 τμχ τμχ τμχ τμχ 50ΤΕΜ από κάθε νούμερο 50ΤΕΜ από κάθε νούμερο 50ΤΕΜ από κάθε νούμερο 30ΤΕΜ από κάθε νούμερο 22 Πινέλο 6" με μαλακή τρίχα τμχ 8 23 Πινέλα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα συνθετικά ΙΙΙ Νο 6 τμχ Πινέλα πλακέ χοιρινής τρίχας ανοίγματος 1" τμχ Πινέλα πλακέ χοιρινής τρίχας ανοίγματος 2" τμχ Πινέλα πλακέ χοιρινής τρίχας ανοίγματος 1 1/2" τμχ Πινέλα πλακέ μέτριας σκληρότητας, ανοίγματος 3 εκ. τμχ ΧΟΛΗ ΒΟΔΙΟΥ Ευρωπαικής επωνυμίας συσκευασία περίπου των 65ml τμχ 4 29 Κύλινδρος από καουτσούκ, τύπου χαρακτικής με λαβή διαστ. περ. 10εκ. τμχ 2 30 Κύλινδρος από καουτσούκ, τύπου χαρακτικής με λαβή, διαστ. περ. 15 εκ. τμχ 2 31 Δοχείο καθαρισμού πινέλων με σπιραλ τμχ 7 33

34 ΟΜΑΔΑ 1Δ: ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΧΑΡΤΙΑ/ ΧΑΡΤΟΝΙΑ/ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1 Αντιόξινο χαρτι συσκευασίας λευκό, λεπτό σε φύλλα μεγέθους 50x75 εκ περίπου 500φύλλα 4 2 Αντιόξινο χαρτι συσκευασίας λευκό, ρολό Ρολό/ μέτρα 500 μέτρα 3 Υαλούφασμα 25gr 1 μέτρο 20 4 Ταινία ιαπωνικού χαρτιού, 2,5 cm, ουδέτερη, για αποκατάσταση στη συντήρηση χαρτιού. Τύπου DOCUMENT REPAIR TAPE ή ισοδύναμη. τμχ 3 5 Χάρτινη ταινία, 2 50 m με αλκαλικό ph. Να χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση σχισμένων εγγράφων,σχεδίων, επιστολών, σελίδων βιβλίου. Tύπου FILMOPLAST P ή ισοδύναμη με μηχανισμό ξετυλίγματος. τμχ 3 6 Λεπτή, αντιόξινη, αυτοκόλλητη ταινία από καθαρό λευκό βαμβάκι, διαστ.2 cm 25 m, τύπου FILMOPLAST ή αντίστοιχη. 1 ΦΥΛΛΑ 2 7 SHIOHARA BLANC: 50% KOZO THAILANDE ET 50% PCB 62 X 92 CM 40 G PH 7.1ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 ΦΥΛΛΑ 2 8 KURANAï NATURE: 100% CHANVRE DE MANILLE 52 X 74 CM 9G PH 7.3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 μετρο Χαρτί οπλισμών- facing ζωγραφικών έργων, τύπου αραχνοϋφαντο/ αφίς ή ισοδύναμο, διαστάσεων περίπου 50Χ90 1 μετρο 5 Αντιόξινο χαρτόνι Α κυτταρίνης απαλλαγμένο από λιγνίνη, ουδέτερου ph με αντιόξινο πλεόνασμα. Να είναι κατάλληλο για κατασκευή πασπαρτού. Να έχει διαστάσεις περ. 120 χ 80 εκ., χρώματος κατηγοριών: off White και μπέζ, Τύπου Μuseum board ή ισοδύναμο. 1 χαρτόνια 6 Χαρτί οπλισμών ζωγραφικών έργων, διαστ. φύλλου περ. 100 Χ 80CM, τύπου Eltoline ή ισοδύναμο 1 χαρτόνι 10 Αντιόξινο χαρτόνι με φυσική λευκότητα (χωρίς χημική λεύκανση) 100% βαμβακερό. Κατάλληλο για κατασκευή πασπαρτού.τύπου CARTON MUSEUM Canson ή ισοδύναμο. 1 χαρτόνι 10 Μη υφασμένος πολυεστέρας 100%, σε μορφή διαστ, περ. φάρδους 1,19 κατάλληλος για υποστήριξη εγγράφων και χάρτινων έργων στα στάδια αποξίνωσης και υγρού καθαρισμού. Τύπου Hollytex ή ισοδύναμο. 1 ρολό/ μέτρα 5 Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 60Χ80 τύπου CRU ή ισοδύναμες. θηκη Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. Θήκης περίπου 30χ40εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες. θήκη Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. Θήκης περίπου 40χ50 εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες. θήκη Πινέλλο κολλαρίσματος, Ιαπωνικό, μαλακής τρίχας κατάλληλο για κολλάρισμα χαρτιού ή δέρματος με ξύλινη μακρυά λαβή. Τύπου Japanese E BAKE 50MM ή ισοδύναμο. 1τμχ 2 Σφουγγάρι ή pad gομμαρίσματος που χρησιμοποιείται στη συντήρηση για τον στεγνό καθαρισμό. DRAFT CLEAN PADS, 150G ή ισοδύναμο. 1τμχ 6 34

35 19 Αντιόξινες γωνίες ανάρτησης από πολυπροπυλένιο, διαστ. περίπου πλευράς: 19 χιλιοστών τύπου 3L ή ισοδύναμη. 20 Αντιόξινες γωνίες αντίστοιχου τύπου με πλευρά 32 mm πακ των 250 τεμ 2 πακ των 250 τεμ Λευκή γόμμα βινυλίου κατάλληλη για στεγνό-επιφανειακό καθαρισμό, τύπου Staedtler Mars plastic ή αντίστοιχη. 1τμχ 10 Κουτί από πλαστικό πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 40Χ40 εκ. λευκού χρώματος με ρόδες με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 42Χ30Χ23 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Κουτί διαστάσεων περίπου 20Χ30Χ10 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ χάρτινο κιβώτιο τύπου οντουλέ (κούτα εμπορίου) αρχειοθέτησης διαστάσεων περίπου 30Χ35Χ50 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 42Χ30Χ36 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 37Χ25Χ12 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 28Χ20Χ14 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 42Χ30Χ10 εκ. λευκού χρώματος 1τμχ 20 πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό προπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. περίπου 48Χ39Χ31 με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολύπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από 15 έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο 1τμχ 13 πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολύ προπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. 71Χ44Χ31εκ με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολύπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο 1τμχ 10 Πλαστικά κουτιά αποθήκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου λευκού χρώματος, με πλαστικό επίπεδο καπάκι επίσης πολυπροπυλενίου, τύπου SAMLA ή ισοδύναμα για αποθήκευση αντικειμένων σχετικά μικρών διαστάσεων χωρητικότητας περίπου:5,11,22,45,65 λίτρων 1τμχ 30 (6 ανά είδος) 33 Φύλλο πολυαιθυλενίου χοντρό, διάφανο, σε ρολό 1kg 3 34 Σακούλες πολυαιθυλενίου διάφανες μεγάλες (περίπου 40x 70 cm) 1kg 3 35 Σακούλες πολυαιθυλενίου διάφανες, μεσαίου μεγέθους (περίπου 30x 50 cm) 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 20x30 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 17x 25 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 12x 20 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 5 x 10 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 4 x7 cm περίπου 1τμχ Πλαστικό υλικό συσκευασίας με φυσαλίδες αέρα τύπου αεροπλάστ ή ισοδύναμο, διάφανο 70 gsm πλάτους 1m σε ρολό Ρολό των 50 μέτρων 20 35

36 42 Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα αεροπλάστ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση χαρτιού Ρολό των 50 μέτρων Ταινία συσκευασίας διάφανη πλάτους 5 cm ρολό 5 44 Ταινία συσκευασίας με την ένδειξη ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ- FRAGILE πλάτους 5 cm ρολό 5 45 Χαρτοταινία (masking tape) πλάτους 2 cm περίπου ρολό 5 46 Χαρτοταινία (masking tape) πλάτους 3 cm περίπου ρολό Αρχειακό κουτί με μη αποσπώμενο καπάκι (τύπου clamshell) Διαστάσεις: Α4 δηλαδή 210mm x 297mm x 80mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 20mm για όλες τις διαστάσεις)χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές:πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνηαλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC).Κατασκευή: κόλλα ουδέτερηpat-test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις. τμχ 15 Αρχειακό κουτί με μη αποσπώμενο καπάκι (τύπου clamshell) Διαστάσεις: 500x400x80mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm για τις μεγάλες διαστάσεις και ± 20mm για τη μικρή διάσταση). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους.υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές:πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνηαλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις τμχ 15 Αρχειακό κουτί με μη αποσπώμενο καπάκι (τύπου clamshell), Διαστάσεις: 500x700x80mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm για τις μεγάλες διαστάσεις και ± 20mm για τη μικρή διάσταση). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις. τμχ 15 Αρχειακό κουτί με ξεχωριστό καπάκι. Διαστάσεις: 350mmx200mmx150mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 20mm και για τις τρεις διαστάσεις). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη, PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις τμχ 25 Αρχειακό κουτί με ξεχωριστό καπάκι. Διαστάσεις: 500mmx700mmx100mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm για τις μεγάλες διαστάσεις και ± 20mm για τη μικρή διάσταση. Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις. τμχ 20 36

37 Αρχειακό κουτί με ξεχωριστό καπάκι. Διαστάσεις: 600mmx1100mmx200mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm και για τις τρεις διαστάσεις). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις τμχ 15 Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων περίπου 60x30x5 cm (τύπου Εthafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό τμχ 35 Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων περίπου 60x 30 x10 cm (τύπου Εthafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό τμχ 35 ΟΜΑΔΑ 1Ε: ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΧΗΜΕΙΟΥ 1 Ακετόνη καθαρότητας 99.5% 1 lt Μεθανόλη 1 lt 10 3 Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (99% τουλάχιστον) 1 lt Αιθανόλη (extra pure 96%) 1 lt 5 5 Τολουόλη προανάλυσης 1 lt 5 6 Ξυλόλη (Xylene) 1 lt 1 7 White spirit άοσμο (odourless) 1 lt 4 8 White spirit (low aromatic/benzene free) 1 lt 70 9 Τερεβινθέλαιο (pure) σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt Μυρμηκικό οξύ 85% 1 lt 2,5 11 Οξικό οξύ 1 lt 2,5 12 Νιτρικό οξύ 1 lt 2,5 13 Κιτρικό οξύ ένυδρο 1 kg 1 14 Υδροχλωρικό οξύ 1 lt 1 15 Αμμωνία σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt 5 16 Αιθέρας πετρελαϊκός σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt 2 17 Διμεθυλοφορμαμίδιο (Dimethyl formamide DMF) σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt e-zy soot remover ή ισοδύναμο 1 lt 2,5 19 Paint remover 1 lt 4 20 Varnish remover για χημικούς καθαρισμούς 1 lt 4 21 Θειοθειϊκό αμμώνιο 1 kg 1 22 Θειϊκό Νάτριο (glauber s salt) 1 kg 1 23 Υπερβορικό Νάτριο 1kg 2 24 Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ ( EDTA-Na2) 1kg 2 25 Φωσφορικό οξύ 85% Βενζοτριαζόλη 100 gr 2 27 Ταννικό οξύ 250gr 2 28 Υδροξείδιο του ασβεστίου σε σκόνη 1kg 1 29 ταλκ 1kg 1 37

38 30 Καθαριστικό για ασήμι τύπου Silvo ή ισοδυναμο 250ml 2 31 Γλυκερίνη 1lt 5 32 Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 50% 1 lt Δοσομετρητές διαλυτών (solvent dispensers) με αντλία, πλαστικοί με μεταλλικό ανοξείδωτο καπάκι, των 120 ml τμχ Θερμόμετρο χημείου οινοπνεύματος υάλινο από οc τμχ 2 35 Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 50ml τμχ Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 100 ml τμχ Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 100ml τμχ Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 250ml τμχ Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 500ml τμχ Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 500ml τμχ 5 41 Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 25ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 50 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 100 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 250 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 600 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 1 lt τμχ Αναδευτήρες υάλινοι τμχ Χωνί υάλινο 8 cm τμχ Χωνί υάλινο 6 cm τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 250 ml τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 100 ml τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 50 ml τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 10 ml τμχ Τρυβλία Petri μη αποστειρωμένα διαμέτρου περίπου 80-90Mm τμχ Πλαστικά δισκάκια μιας χρήσης για ζύγιση υλικών (περίπου διαστάσεων 46 χ46) τμχ Πιπέτες παστέρ υάλινες (περίπου 145 mm) τμχ Πιπέτες πλαστικές 3ml τμχ Λαστιχένιο κυλινδρικό πουάρ κόκκινου χρώματος κατάλληλο για όλες τις υάλινες πιπέτες τμχ 8 59 Μηχανικά Πουάρ για μικρές πιπέτες από 0-2 ml τμχ 8 60 Μηχανικά Πουάρ για πιπέτες από 0-10 ml τμχ 8 61 Υάλινες βαθμονομημένες πιπέτες μέτρησης των 5 ml τμχ Υάλινες βαθμονομημένες πιπέτες μέτρησης των 10 ml τμχ Υάλινες βαθμονομημένες πιπέτες μέτrησης των 20 ml τμχ Ανοξείδωτο βαρελάκι για τη συγκέντρωση και απόρριψη χημικών χωριτικότητας 20 lt. τμχ 2 65 Πεχαμετρικά χαρτάκια 0-14 συσκευασμένα σε κουτάκι με υπόμνημα πακέτο υάλινες πιπέτες των 2 ml τμχ 10 38

39 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2 3 ΟΜΑΔΑ 2Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 1 Εντομολογικές καρφίτσες (entomological pins) από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) μήκους 38mm και διαμέτρου 0.40 mm. Κεφάλι μεταλλικό ενιαίο με το σώμα ή εναλλακτικά από νάυλον (nylon head). ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 00. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και 5 φακελάκια τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 12 2 κατασκευής (τύπου KALT ή ισοδύναμο) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ βελόνες το καθένα 3 2 φακελάκια τα οποία Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμέμη κλωστή, με μονό στρογγυλό μάτι για να περιέχουν να περνάει η κλωστή ανεξάρτητα. Διατομή: τρίγωνη, Καμπύλωση: ½ κύκλου. Μέγεθος 2. τουλάχιστον 12 Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου βελόνες το καθένα OG ή ισοδύναμο) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 4 2 φακελάκια τα οποία Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμέμη κλωστή, με μονό μάτι για να περνάει να περιέχουν η κλωστή ανεξάρτητα. Διατομή: στρογγυλή, Καμπύλωση: 3/8/ του κύκλου. Μέγεθος: 5. Από τουλάχιστον 12 ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπoυ PD βελόνες το καθένα ή ισοδύναμο) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 5 Αυτοκόλλητη ταινία λευκού χρώματος, από πίλημα ινών πολυαιθυλενίου (τύπου Tyvec ή ισοδύναμο), πλάτους mm ΡΟΛΟ 5 ρολά από m έκαστο. 6 Πίλημα ινών πολυαιθυλενίου (τύπου Tyvec ή ισοδύναμο) σε ρολό. Χρώμα λευκό. Πλάτος m m περίπου ΜΕΤΡΟ 7 Πλέγμα (δίχτυ) τύπου bobbinet 100% από νάυλον κατασκευασμένο σε αργαλειό. Το φάρδος 10m ΝΑΙ του πρέπει να είναι από m (μέτρα) και η κλωστή κατασκευής μονόκλωνη (monofilament) πάχους 20 denier. Οι βρόχοι του πλέγματος να είναι εξάπλευροι με μια διασταύρωση 2 νημάτων σε κάθε του πλευρά. Χρώμα λευκό (άβαφο). ΜΕΤΡΟ 8 Ρολό ή φύλλα αφρού πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, (τύπου Plastazote ή ισοδύναμο) 10 m διαστάσεων 3mm x 500mm περίπου, Χρώμα λευκό ΜΕΤΡΟ 9 Ημιπερατή μεμβράνη από ατμούς νερού πλάτους περίπου 1.5 m (τύπου Sympatex ή 8 m Goretex ή ισοδύναμο). ΜΕΤΡΟ 10 Γυάλινα βάρη με λειασμένες άκρες με διαστάσεις περίπου 1cm x 10 cm x 15 cm ΤΜΧ 25 τμχ 11 Βάρη από μολύβι (σκάγια) ΚΙΛΟ 3 kg 12 Αρχειακής ποιότητας μεμβράνη πίλημα ινών πολυεστερικής σύνθεσης σε ρολό, βάρους 17 5 m gsm (τύπου Reemay ή ισοδύναμο) ΜΕΤΡΟ 13 Απορρυπαντικό σε μορφή πάστας με ουδέτερο ph για υγρό καθαρισμό υφασμάτων, χωρίς πρόσθετες χρωστικές, αρώματα φωσφορικά και λευκαντικές ουσίες.. Ανιονικό τασιενεργό (Anionic Surfactant) σύνθεσης Sodium Dodecyl Sulfate, (τύπου Ovus WA paste ή 1 συσκευασία η οποία να περιέχει από gr ισοδύναμο) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 14 Απορρυπαντικό σε ρευστή μορφή με για υγρό καθαρισμό πρωτεϊνικών υφασμάτων,και 2 συσκευασίες του 1lt κυτταρινικών υφασμάτων χωρίς πρόσθετες χρωστικές, αρώματα καi λευκαντικές ουσίες. Μη περίπου ιονικό τασιενεργό (Non ionic surfactant). (Τύπου Dehypon LS45 ή ισοδύναμο.) ΛΙΤΡΟ 15 Σαπούνι γλυκερίνης για τον καθαρισμό και την συντήρηση δέρματος,τύπου saddle-soap ΤΜΧ 2 συσκευασίες 16 Βαφή για πρωτεϊνικά υφάσματα (μαλλί, μετάξι, νάυλον) (τύπου LANASET της εταιρείας CIBA GEIGY με κωδικό Black B ή ισοδύναμο και συμβατό με το παραπάνω σύστημα βαφής) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 17 Βαφή για πρωτεϊνικά υφάσματα (μαλλί, μετάξι, νάυλον) (τύπου LANASET της εταιρείας CIBA GEIGY με κωδικό Navy R ή ισοδύναμο και συμβατό με το παραπάνω σύστημα βαφής) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 18 Προκατασκευασμένη κομπρέσσα Αμυλάσης (τύπου «Albertina») διαστάσεων 20x 30 cm περίπου ΤΜΧ 19 Λευκό, λεπτό, χαρτί (tissue) συσκευασίας ελεύθερο από οξέα (acid free) και χωρίς αλκαλικό απόθεμα (unbuffered) των 18 gsm σε ρολό, διαστάσεων περίπου 1.30x 500m ΜΕΤΡΑ 20 Στυπόχαρτο αρχειακό, λευκού χρώματος πάχους 1mm και διαστάσεων περίπου 700x 1000mm ΤΜΧ 21 Στυπόχαρτο αρχειακό, λευκού χρώματος πάχους 2mm και διαστάσεων 700x 1400mm περίπου ΤΜΧ 22 Χαρτόνια οντουλέ ή αυλακωτό (corrugated) αρχειακής ποιότητας, 100% από κυτταρίνη, ελεύθερα από οξέα (acid free) πάχους περίπου 1,5-2 mm και διαστάσεων περίπου 1000mm x 1700mm (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές), κατάλληλα για την κατασκευή κουτιών. Χρώμα ανοιχτό, γκρι ή λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. ΤΜΧ gr 200 gr 4 συσκευασίες 500μέτρα 75 φύλλα 20 φύλλα 10 φύλλα ΔΕΙΓΜΑ 39

40 23 Αυλακωτό (corrugated) πλαστικό φύλλο αρχειακής ποιότητας (τύπου Correx ή ισοδύναμο) διαστάσεων 4mm x 1000mm x 1500mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές). Χρώμα λευκό 24 Ταινία διπλής επικόλλησης σε ρολό, πολυεστερική, χωρίς αφρώδες υλικό πλάτους 1cm -2 cm περίπου, τύπου 3Μ ή ισοδύναμο 25 Ταινία διπλής επικόλλησης, πολυεστερική σε ρολό χωρίς αφρώδες υλικό, πλάτους 6mm x 33m τύπου 3Μ 415 ή ισοδύναμο. ΤΜΧ ΡΟΛΟ ΡΟΛΟ ΟΜΑΔΑ2 Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Καρφίτσες ραπτικής με χρωματιστό γυάλινο σφαιρικό κεφάλι (glass headed pins), για να είναι ασφαλής η χρήση τους σε εργασίες που περιλαμβάνουν οργανικούς διαλύτες, κόλλες ή θερμότητα. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα χρώματα κεφαλής και το μήκος των καρφιτσών πρέπει να είναι 30 mm, η διάμετρος 0.60 mm. Ευρωπαϊκής ή αμερικανικής προέλευσης ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φύλλα 2 ρολά. 2 ρολό ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 κουτάκια τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 10 gr καρφίτσες 2 Βελόνες ραψίματος Νο 12, τύπου Quilting. ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φακελάκια 3 Βελόνες ραψίματος Νο 11 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φακελάκια 4 Βελόνες ραψίματος Νο 9 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φακελάκια 5 Καμπύλες βελόνες για το ράψιμο χαλιών ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 3 φακελάκια 6 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 9 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 7 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 8 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 11 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 9 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 14 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 10 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 16 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 11 Λιπαντικό σε ρευστή μορφή για τη λίπανση ραπτομηχανής σε συσκευασία με στενό στόμιο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 μπουκαλάκι 12 Παραμάνες No 4 ΚΟΥΤΙ 2 κουτιά 13 Παραμάνες Νο 2 ΚΟΥΤΙ 2 κουτιά 14 Κλωστή βαμβακερή 100%, δίκλωνη, τύπου ΚΟΛΟΝΑΚΙ, 92m (100 yds). Χρώμα υπόλευκο ανοιχτό (ΕΚΡΟΥ). ΤΜΧ 20 μασούρια 15 Κλωστή βαμβακερή 100%, δίκλωνη, τύπου ΚΟΛΟΝΑΚΙ, 92m (100 yds). Χρώμα λευκό. ΤΜΧ 20 μασούρια 16 Κλωστή βαμβακερή 100%, δίκλωνη, τύπου ΚΟΛΟΝΑΚΙ, 92m (100 yds). Χρώμα μαύρο. ΤΜΧ 20 μασούρια 17 1 μασούρι από κάθε Μεταλλική κλωστή κεντήματος χρώματα : χρυσό, μπρονζέ, ασημί, θαμπό χρυσό ΤΜΧ χρώμα 18 Σαπουνάκι σημαδέματος των υφασμάτων πλαστικό, τριγωνικό με ροδέλα ή απλό ΤΜΧ 3 19 Μεζούρες που μαζεύουν με μηχανισμό σε σκληρή θήκη μήκους τουλάχιστον 1.5 m ΤΜΧ 5 20 Μπανέλες γαζωτικές πλαστικές, χρώμα λευκό ΚΟΥΤΙ 1 κουτί 21 Μπανέλα πλαστική που ράβεται ανάμεσα στα υφάσματα, χρώμα λευκό ΚΟΥΤΙ 1 κουτί 22 Ταινία ύφανσης ψαροκόκκαλο (φακαρόλα), πλάτους 1 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα 8 ρολά λευκό. ΡΟΛΟ 23 Ταινία ύφανσης ψαροκόκκαλο (φακαρόλα), πλάτους 2 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα 8 ρολά λευκό. ΡΟΛΟ 24 Ταινία ύφανσης ψαροκόκκαλο (φακαρόλα), πλάτους 3 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα 5 ρολά λευκό. ΡΟΛΟ 25 Ταινία ύφανσης ψαροκόκαλο (φακαρόλα) πλάτους 2 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα μαύρο ΡΟΛΟ 3 ρολά 26 Φερμουάρ τύπου σπιράλ διαχωριζόμενο, μήκους 25 cm, χρώμα λευκό ΤΜΧ 20 τμχ 27 Φερμουάρ τύπου σπιράλ διαχωριζόμενο, μήκους 50 cm, χρώμα λευκό ΤΜΧ 20 τμχ 28 Φερμουάρ τύπου σπιράλ διαχωριζόμενο, μήκους 80 cm χρώμα λευκό ΤΜΧ 20 τμχ 29 Σούστες πλαστικές, διάφανες, διάμετρος περίπου 1 cm σε ζεύγη των 6 ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΩΝ 6 15 εξάδες των 24τμχ Κόπιτσες μεταλλικές ανοξείδωτες, 24 σε 12 ζεύγη τοποθετημένα σε καρτέλα ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΩΝ 24 40

41 31 Στυλό με μπίλια, με μελάνι μαύρου χρώματος, ανεξίτηλο (permanent),ειδικό για σημειώσεις 10 τμχ πάνω σε ύφασμα. ΤΜΧ 32 Πολυεστερική βάτα τύπου υαλοβάμβακας ΜΕΤΡΑ 5 m ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ 1 Μεταξωτή 100%. κρεπλίν (silk crepeline) Φάρδος m (μέτρα). Χρώμα: υπόλευκη, άβαφη, χωρίς κατεργασία λεύκανσης. 2 Μεταξωτό 100% φουλάρι,(silk habotai) (απλή ύφανση, άστριφτα νήματα). Χρώμα: λευκό. Φάρδος: m Βάρος 8 mommy περίπου ΜΕΤΡΑ 20 m (μέτρα) ΝΑΙ ΜΕΤΡΑ 20 m ΝΑΙ 3 Μεταξωτός 100% ταφτάς Φάρδος: m. Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ 4 Σατέν (satin)100% μεταξωτό. Φάρδος: m. Χρώμα: άβαφο, χωρίς κατεργασία λεύκανσης Βάρος 16 mommy περίπου 5 Μουσλίνα (mouseline) ελαφρώς σατινέ, πολύ λεπτή 100% μεταξι, Φάρδος Χρώμα: λευκό, Βάρος: 8 mommy περίπου 6 Οργάντζα (organza) 100% μεταξωτή, Φάρδος m, Χρώμα: λευκό, Βάρος 8 mommy περίπου 7 Τούλι (tulle, net) 100% μεταξωτό, λεπτό, κολλαρισμένο. Φάρδος: m Χρώμα: υπόλευκο, άβαφο, χωρίς κατεργασία λεύκανσης ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ 1 Βουάλ (cotton voile) 100% από βαμβάκι. Φάρδος m, Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 20 m ΝΑΙ 2 Βουάλ (cotton voile) 100% βαμβάκι Φάρδος m, Χρώμα: μαύρο ΜΕΤΡΑ 5m ΝΑΙ 3 Οργαντίνα (cotton organdie) 100% βαμβάκι, Φάρδος m Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ 4 Ζέρσεϋ βαμβακερό (cotton jersey, δηλαδή μακώ). Φάρδος m. Xρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ 5 Φανέλλα 100% βαμβακερή, Φάρδος: m ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ 6 Πετσέτα 100% βαμβακερή, Φάρδος: m, Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ 7 Λινό 100%, λεπτό, Φάρδος m, Xρώμα λευκό. ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ 8 Λινοβάμβακο, (50% λινάρι και 50% βαμβάκι,) Φάρδος m, Χρώμα λευκό. ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ 9 Ποπλίνα 100% βαμβακερή, Φάρδος m, Χρώμα λευκό ΜΕΤΡΑ 10 m ΝΑΙ 10 Βελούδο 100% βαμβακερό, Φάρδoς m, Χρώμα λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ 11 Κάμποτο ψιλό, Φάρδος 3m, Χρώμα φυσικό, άβαφο ΜΕΤΡΑ 20 ΝΑΙ 12 Κάμποτο χοντρό, Φάρδος m, Χρώμα: φυσικό, άβαφο ΜΕΤΡΑ 10 ΝΑΙ 13 Εταμίν κεντήματος, 100% βαμβακερό. Ύφανση: απλή 2 στημόνια να διασταυρώνονται με 2 υφάδια για να δημιουργούν τετραγωνάκια, φάρδος m, Χρώμα λευκό. 14 Καμβάς κεντήματος, 100% κυτταρινικός, Ύφανση απλή, φάρδος m, Χρώμα: φυσικό, άβαφο. ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ 1 Βελούρ 80% μαλλί και 20% πολυαμίδιο, Φάρδος m ΜΕΤΡΑ 5 m ΝΑΙ 2 Τούλι απλό, λευκό, μεσαίας σκληρότητας, 100% συνθετικό, κατά προτίμηση πολυεστερικό ή πολυαμιδικό. ΜΕΤΡΑ 10 m NAI Σημειώνεται: 1. Για τα είδη που απαιτείται δείγμα οι προμηθευτές θα υποβάλουν τα δείγματά τους σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει το τμήμα του διαγωνισμού (π.χ. «ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΤΜΗΜΑ πχ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ») για το οποίο κατατίθεται το δείγμα ή τα δείγματα. Τα δείγματα μπορούν να κατατεθούν απευθείας μαζί με τους φακέλους δικαιολογητικών είτε να αποσταλλούν. Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος στο Μ.Ε.Λ.Τ πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα δείγματα των προσφερόμενων υλικών, όπου απαιτούνται, αποτελούν κριτήριο επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων των προμηθευτών. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 41

42 Τα δείγματα των υφασμάτων και των πλεγμάτων θα πρέπει να έχουν διαστάσεις επαρκείς ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε εξέταση και έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση. Ορίζεται ότι τα δείγματα αυτά πρέπει να: Έχουν ελάχιστη διάσταση 6 x 6 cm Να είναι κομμένα με ψαλίδι ώστε να μην παρουσιάζουν παραμορφώσεις στις άκρες τους Να μην είναι κολλημένα με κόλλα σε άλλο υλικό ή μεταξύ τους. Μπορούν να στερεώνονται με συρραπτικό μεταξύ τους ή σε δειγματολόγιο. Το κάθε δείγμα να φέρει μικρό χαρτί είτε αυτοκόλλητο είτε τοποθετημένο με συρραπτικό (όχι με κόλλα) το οποίο είτε να αναγράφει το είδος του δείγματος μονολεκτικά με τη λέξη που σημειώνεται με έντονα γράμματα στην τεχνική έκθεση (π.χ. «Βουάλ») είτε να παραπέμπει με αριθμό σε κατάλογο στον οποίο να αναγράφεται το είδος του δείγματος. 2. Επιπλέον, όσον αφορά στους οργανικούς διαλύτες θα διατίθενται/ συσκευάζονται σε κατάλληλη μεταλλική, πλαστική ή γυάλινη συσκευασία. Όλες οι σφραγισμένες συσκευασίες θα κλείνουν ερμητικά με πώμα τύπου ασφαλείας. Τέλος, στα αναλώσιμα συντήρησης θα υπάρχει μία δέσμευση χρόνου εφαρμογής (ημερομηνία λήξης). 7. Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών από την οριστική παραλαβή των αναλώσιμων υλικών συντήρησης, θα υπάρχει εγγύηση για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ», ότι τα υλικά ανταποκρίνονται απολύτως στην ποιότητα των ζητούμενων ειδών και την άψογη λειτουργία, εφαρμογή και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών. Επίσης για την καταλληλότητα των μέσων περιτύλιξης και ασφάλειας κάθε συσκευασίας αυτών (πλαστική, γυάλινη, μεταλλική, γυάλινη με UV προστασία, χάρτινη κ.α. αν πρόκειται για διαλύματα, συνθετικές κόλλες, οξέα, σάπωνες κ.α.). Δεσμεύεται ο προμηθευτής με ενδεικτική αναφορά ημερομηνίας λήξης των προϊόντων και ευθύνεται απεριόριστα έναντι του ΜΕΛΤ για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό πρόβλημα σύστασης/ συνοχής αραίωσης ή πήξης, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και ανταπόκρισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για το ΜΕΛΤ τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων. 3. Κατά το χρόνο αυτό, ο προμηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης των αναλώσιμων υλικών. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή. 42

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΕΛΤ ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» Υποέργο 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθμ. Διακήρυξης 03/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (Χ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 1Α:ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ/ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.000, ,00 ΟΜΑΔΑ 1Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ 8.000, ,00 ΟΜΑΔΑ 1Γ: ΒΕΡΝΙΚΙΑ /ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ,00 ΟΜΑΔΑ 1Δ: ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΧΑΡΤΙΑ/ ΧΑΡΤΟΝΙΑ/ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ , ,00 ΟΜΑΔΑ 1Ε: ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΧΗΜΕΙΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ , , ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ 2Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 6.000, ,00 ΟΜΑΔΑ 2Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1.000, ,00 43

44 3 ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 3.000, ,00 4 ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΑ 1.100, ,00 5 ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 300,00 369,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΟΜΑΔΑ Ή ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑ 1Α:ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ/ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Ακρυλική ρητίνη Hydro-grοund, Lascaux ή ισοδύναμη 1λτρ Ακρυλική ρητίνη/συμπολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερών ΕΜΑ/ΜΑ 70/30 με Τg 40. Κατάλληλη για στερεώσεις ξύλου, συγκολλήσεις. Διαλυτή σε Ακετόνη, Μεθυλ/αιθυλοκετόνη, Τριχλοροαιθυλένιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο, Διμεθυλοφορμαμμίδιο με μερική διάλυση στην αιθανόλη. Tύπου PARALOID B72 ή ισοδύναμη. 1 κιλό 35 Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε σωληνάριο, τύπου T PARALOID B72 ΗΜG ή ισοδύναμο. 1τμχ 15 Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου (isobutyl methacrylate polymer)σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερούς iβ/μα με Τg 50. Κατάλληλη για στερεώσεις. Διαλυτή σε white spirit χαμηλού αρωματικού περιεχομένου, χωρίς βενζόλιο (Benzene free) Tύπου PARALOID Β67 ή ισοδύναμη. 1 κιλό 5 44

45 Ακρυλική συνθετική ρητίνη σε κόκκους, τύπου Paraloid B48Ν ή ισοδύναμο. 1 κιλό 2 Ακρυλικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο ως στερεωτικό. Eλεύθερο από αμμωνία και φορμαλδεϋδη και διαπερατό από υδρατμούς με στερεό περιεχόμενο: 50%, υδατοδιαλυτό με ph: ,Τg: 1 C ph: και Ιξώδες: <500 mpas Τύπου Primal SF016 ή ισοδύναμo υδατοδιαλυτo. 1λτρ 10 Υδατική διασπορά πολυβινυλικού οξέως. Χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό σε ξύλο, χαρτί και ύφασμα. Παρέχει ισχυρή συγκόλληση και έιναι αντιστρεπτό.λευκή πάστα Στερεό περιεχόμενο: 50% Αραίωση: σε νερό Διαλυτότητα: σε ακετόνη, βενζόλιο, ξυλόλιο, ισοπροπυλική αλκοόλη, τολουόλη. Τg: 4 oc ph: 4.0, Τύπου Vinavyl Ravemul M 18 ή ισοδύναμη 1λτρ 3 Γαλακτόχρωμη διασπορά ακρυλικού πολυμερούς με υψηλό ιξώδες, διαύγεια κλίμακας 1-4,5 οξύτητα 9,5 και Τg <29. Υδατοδιαλυτή, κατάλληλη για τη στερέωση έργων τέχνης, ως προστατευτικό επίχρισμα και υλικό φοδραρίσματος ζωγραφικών έργων.τύπου PLEXTOL B500 ή ισοδύναμη. 1λτρ 3 Ακρυλική κόλλα, λευκού χρώματος, κρυσταλλιζέ, συγκόλλησης ξύλου, τύπου ATLACOL ή ισοδύναμη. 1kg 10 Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους σε σωληνάριο (τύπου LOGO ή ισοδύναμη). 1τμχ 5 Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάρια, τύπου Αraldite precision ή ισοδύναμη. Ταχείας πήξης 1τμχ 5 Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάρια, τύπου Αraldite precision ή ισοδύναμη. Αργής πήξης 1τμχ 5 13 Κόλλα νιτροκυτταρίνης,τύπου UHU HART ή HMG ή ισοδύναμη. 1τμχ 35 Κατοχυρωμένης πατέντας, άχρωμη φόρμουλα συγκόλλησης του G. Berger 5 συμπολυμερών αραιωμένων σε ένα μείγμα τολουόλης/nεπτανίου. Aναστρέψιμη και αραιώσιμη σε W.Spirit, να ενεργοποιείται με θερμότητα στους ο C. Κατάλληλη στη συντήρηση ζωγραφικών στρωμάτων και ως υλικό οπλισμού.τύπου BEVA 371 ή 14 ισοδύναμη. 1λτρ 2 45

46 15 16 Κατοχυρωμένης πατέντας υδατική φόρμουλα, του G. Berger, μείγματος ακρυλικών-εva ρητινών/ πολυμερών υψηλού μοριακού βάρους με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, αναστρέψιμη με νερό,τολουόλη και προπαν-2-όλη κατάλληλη για ψυχρό φόδράρισμα έργων τέχνης.τύπου BEVA OF. GEL ή ισοδύναμη. 1λτρ 4 Κατοχυρωμένης πατέντας φόρμουλα, του G. Berger,σε μορφή φίλμ, με πλάτος περίπου 68cm και πάχος στα 25μm, με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, για θερμό φόδράρισμα έργων τέχνης, τύπου BEVA film ή ισοδύναμη. 1 μετρο Συγκολλητικό ακρυλικό μορφής πάστας για χρήση στη συντήρηση υφάσματος, τύπου Lascaux 360HV ή ισοδύναμο. 1 λτρ 2 Συγκολλητικό ακρυλικό μορφής πάστας για χρήση στη συντήρηση υφάσματος, τύπου Lascaux 498HV ή ισοδύναμο. 1λτρ 2 Πατενταρισμένη φόρμουλα θερμού φοδραρίσματος της Lascaux που είναι μίγμα μικροκρυσταλλικών κεριών και πολυτερπενικών ρητινών. Να έχει χαμηλή διαύγεια και υψηλή ελαστικότητα, με σημείο τήξεως τους 68 o C. Να είναι κατάλληλη για φοδράρισμα ζωγραφικών έργων με αντίστοιχες ιδιότητες του κερομάστιχου. Τύπου ή ανάλογο. 1lt 2 20 ΚΟΥΝΕΛΟΚΟΛΛΑ (ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ) 200gr 1 21 ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ (ΦΟΛΙΔΕΣ) 200gr ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΑΡΙΝΗ (cmc) Κόλλα καρβοξυλιλικής μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή λευκής σκόνης. Χημικά ουδέτερη και αναστρέψιμη. Να διαθέτει υψηλό ιξώδες (παχύρευστη) μη τοξική και σταθερού ph. Να γ'ινεται τελείως διάφανη όταν στεγνώσει,για μερική ή ολική απομάκρυνση κηλίδων ή υπολειμμάτων υδατοδιαλυτής κόλλας και εργασίες κολλαρίσματος χάρτινων έγγράφων ή οπλισμού-φοδραρίσματος χάρτινων και ζωγραφικών έργων. 500 gr 1 Διάλυμα Καθαρής υδροξυπροπυλοκυτταρίνης (μέσου ιξώδουςπυκνότητας) με κολλητική ιδιότητα: να είναι διαλυτή σε μεγάλο αριθμό οργανικών πολικών διαλυτών όπως η αιθυλική, η μεθυλική και η ισοπροπυλική αλκοόλη, σε μίγμα ακετόνης / νερού (9/1), αδιάλυτη σε τολουένιο, ξυλένιο και τριχλωραιθυλένιο: ως Fixatif για παστέλ (0,5% σε μίγμα αιθανόλης / νερού : 9/1) ή Fixatif για σχέδιο (0,5% στους προαναφερθέντες οργανικούς διαλύτες).τύπου KLUCEL G ή ανάλογη. 400 gr. 2 46

47 Μικροκρυσταλλικό, άχρωμο κερί υψηλής ποιότητας από μίγμα συνθετικών κεριών σε αλειφατικούς υδρογονάνθρακες χαμηλού αρωματικού περιεχομένου, για στίλβωση και συντήρηση όλων των αντικειμένων από δέρμα, μέταλλο, μάρμαρο, ελεφαντόδοτο, ξύλο που να χρησιμοποιείται ως προστατευτικό επίχρισμα. Nα χρησιμοποιείται και στη συντήρηση φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτου για να δώσει ένα ματ φινίρισμα πάνω από γυαλιστερά βερνίκια. Τύπου RENAISSANCE ή ισοδύναμο. συσκευασία των 230 ml περίπου 15 Μείγμα ζωικών και μη ξηραινόμενων ελαίων για την προστασία του δέρματος. Να μην περιέχει εύφλεκτα / πτητικά συστατικά. Να είναι χημικά αδρανές. Τύπου Fredelka leather Preservation ή leather dressing ή ισοδύναμο. 1λτρ 5 Άχρωμο μικροκρυσταλλικό, κερί, Tecero Wachs 3022, C, DIN ή ισοδύναμο. 1kg 4 27 Μικροκρυσταλλικο κερί τύπου Cosmoloid ή ισοδύναμο 1kg 4 28 Υγρό γαλάκτωμα κεριού ουδέτερου ph Cire 213 ή ισοδύναμο. 1kg 4 29 Συμπυκνωμένο διάλυμα αλκαλικού σάπωνα (Αlkaline methyl cyclohexyl oleate)που χρησιμοποιείται στον χημικό καθαρισμό των έργων τέχνης, με ph π. 14. Να αραιώνεται σε (κρύο ή ζεστό) νερό ή W. Spirit, Νέφτι και σε Τριχλωροαιθυλένιο1 1 1, να σαπωνοποιεί και να διαλύει λίπη, έλαια, κεριά,κ.α. Τύπου Vulpex ή ισοδύναμο. 1 λτρ 8 30 Eλαφρώς αλκαλικός σάπωνας που να αραιώνεται σε νερό, κατηγορίας mild και strong, τύπου e-zy natural soap ή ισοδύναμο. 1λτρ 4 31 Μη ιονικό, ουδέτερο σαπούνι που να διαλύεται σε νερό, για ήπιο καθαρισμό επιφανειακών ρύπων σε έργα τέχνης, τοιχογραφίες, κα. Να απαιτεί ξέπλυμα με νερό. Τύπου Texapon Ν-40 ή ισοδύναμο. 1λτρ Γλυκερίνη σε συμπυκνωμένη μορφή 1λτρ 2 33 Ορθοφαινυλική Φαινόλη σε μορφή φολίδων, με αντιμυκητική δράση 300gr Εντομοκτόνο ξύλου με πυρεθροειδή υποκατάστατα (περμεθρίνες) σε διαλύτη χαμηλού αρωματικού περιεχομένου για την καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων.να εφαρμόζεται σε ενέματα ή με επάλειψη με πινέλο στις προσβεβλημένες περιοχές, και να είναι κατάλληλο και για ξύλο που φέρει ζωγραφικό στρώμα. Να είναι οικολογικό, χαμηλής τοξικότητας, τύπου WOODSHIELD ή TREATMENT 33V, ή ισοδύναμο. 1λτρ 10 Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε ρολό φάρδους περ 1,20 έως 1,60μ., πάχους περ.125 μικρών (microns) σε ρολό, τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο. μέτρα 25 47

48 36 37 Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1Χ1,60 μέτρα πλάτος, πάχους 12 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο. 10 μετρα 1 Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1Χ1,60 μέτρα πλάτος, πάχους 100 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο. 1 μέτρο Εποξεικός στόκος τύπου milliput silver grey ή ισοδύναμο 1τμχ 4 39 Εποξεικός στόκος τύπου milliput super fine ή ισοδύναμο 1τμχ 4 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1Α ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1Α ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 1Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Βαμβάκι υδρόφιλο 1Kg Ξύλινα καλαμάκια για μπατονέτες διαστάσεων 21.5cm x 3mm περίπου σε συσκευασίες των 200 κατά προσέγγιση 1συσκευασία 7 3 Χαρτοβάμβακας α ποιότητας (πακέτο 5 kgr.) 1συσκευασία 30 4 Διαφανής πλαστική μεμβράνη σε ρολό τουλάχιστον των 10m ( τύπου SANITAS ή ισοδύναμο) 1συσκευασία 5 5 Σύριγγες τύπου ινσουλίνης μαζί με βελόνα 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 50 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 60 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Σύριγγες 100 ml μαζί με τη βελόνα τους 1τμχ Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 60 ml 1τμχ και 4 12 Στελέχη νυστεριών Νο 3 και Νο 9 ευρωπαϊκής προέλευσης 1τμχ αντίστοιχα 13 Στελέχη νυστεριών Νο 4 ευρωπαϊκής προέλευσης 1τμχ 12 48

49 Λάμες νυστεριών Νο 10 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 15 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 11 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 20 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 21 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Λάμες νυστεριών Νο 23 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής 1πακετο 7 Ανοξείδωτη λαβίδα ευθεία με στρογγυλεμένα άκρα, ανοξείδωτη, 14 cm 1τμχ Λαβίδα ανατομίας με κλίση ανοξείδωτη, (βαμβακολαβίδα) 1τμχ Ανοξείδωτη λαβίδα ακριβείας ευθεία μυτερή ανοξείδωτη, 14 cm 1τμχ Λαβίδα ακριβείας ΑΑ, ευθεία από ανοξείδωτο ατσάλι, 11.5 cm 1τμχ 10 Σπάτουλες έυκαμπτες από χάλυβα διπλές, τύπου μαργαρίτα των cm 1τμχ Σπάτουλα οδοντιατρική (Σπαθίδα) περίπου μήκους 19 εκ 1τμχ 14 Μεταλλικές Βελόνες διάφορες οι οποίες προσαρμόζονται σε 26 αντίστοιχο στέλεχος 1τμχ Σετ οδοντιατρικών εργαλειων σετ 6 τεμαχίων 1 σετ 1 Μεταλλικά στελέχη στα οποία προσαρμόζονται βελόνες διαφόρων 28 μεγεθών 1σετ 10 Ατσάλινα σκαρπέλα ξύλου με μύτες 10 και 16 χιλιοστών περίπου που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ατσάλινο σφυρί, τύπου Stanley ή ισοδύναμα 1 τμχ 4 (2 από κάθε είδος) 29 Γύψος καλλιτεχνίας λευκός, λεπτόκοκκος 1kg 5 30 Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου περίπου 10 cm 1τμχ 5 31 Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου περίπου 15 cm 1τμχ 5 Οδοντιατρικό κερί σε φύλλα, ροζ, σε συσκευασία των 20 φύλλων 32 περίπου 1συσκευασία 3 49

50 33 Οδοντιατρικό κερί σε φύλλα, κόκκινο λεπτό, σε συσκευασία των 20 φύλλων περίπου 1συσκευασία 2 34 λευκή Πλαστελίνη μη λιπαρή 1kg 1 35 Υγρό για τη μόνωση πορωδών επιφανειών (masking fluid) 1 κουτί/ μπουκάλι 2 36 Υλικό για το θάμπωμα υλικών συμπλήρωσης (matting agent) 200gr 4 37 Κουτί 100 γαντιών νιτριλίου μικρού μεγέθους, (S) 1 κουτί Κουτί 100 γαντιών μεσαίου μεγέθους, (M) 1 κουτί Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεγάλου μεγέθους (L) 1 κουτί Αναλώσιμα φίλτρα ενεργού άνθρακα (βιδωτά) κατηγορίας Α1Β1Κ1Ν1 για μοντέλο μάσκας προστασίας 987 seybol ή ισοδύναμο) 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 210 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 320 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 400 1τμχ Γυαλόχαρτα Νο 500 1τμχ Γυαλόχαρτο 120 1τμχ Γυαλόχαρτο 150 1τμχ Γυαλόχαρτο 180 1τμχ Γυαλόχαρτο 220 1τμχ Γυαλόχαρτο 280 1τμχ Ντουκόχαρτο Νο 100, 1000, 120, 1200, 150, 1500, 180, 240, 280, 320, 400, 500 1τμχ 60 (5 ανά είδος) 53 Ντουκόχαρτο Νο 80 1τμχ Γυαλόχαρτο Νο1000 1τμχ Αδρανή μικροσφαιρίδια γυαλιού (microballoons) διαμέτρου 40 μέχρι 80μm (37 κιλά/m3) 1 κιλό Οδοντόβουρτσες σκληρές 1τμχ Αποξεστική πάστα για καθαρισμό μετάλλων και άλλων υλικών (τύπου Pre-Lim η ισοδύναμο) Συσκευασία των 200ml 30 50

51 60 61 Ανταλλακτικά για ταχυτροχό για μηχανικό καθαρισμό μετάλλων (τρίχινα, ορειχάλκινα, σιδερενια) διάφορα σχήματα (στρογγυλά, καμπάνα, πινέλα) 1τμχ 360 (40 ανά είδος) Ανταλλακτικά για ταχυτροχό για μηχανικό καθαρισμό και στιλβωση μετάλλων (βαμβακερα) 1τμχ Υαλόβουρτσες με σκοινί 15 χιλ 1τμχ Στελέχη υαλόβουρτσας τύπου στυλό περίπου Φ 5mm 1τμχ 2 64 Ανταλλακτικά υαλόβουρτσας για το ως άνω είδος 1τμχ Σφουγγάρια στεγνού καθαρισμού από λάτεξ (latex), 60g 1τμχ Σπόγγος στεγνού καθαρισμού από βουλκανισμένο λάτεξ 2 στρωμάτων (τύπου Wishab ή ισοδύναμο). Σκληρότητα: μεσαία 1τμχ 4 Σπόγγος στεγνού καθαρισμού από βουλκανισμένο λάτεξ 2 στρωμάτων (τύπου Wishab ή ισοδύναμο). Σκληρότητα:μαλακό 1τμχ 1 Αναγέννηση στήλης απιονισμού ύδατος 600L με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, στρογγυλής διατομής και διαστάσεων 1105 mm (μήκος), 100mm (διάμετρος) 1τμχ 1 Αναγέννηση στήλης απιονισμού ύδατος 1200L με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες στρογγυλής διατομής. 1τμχ 8 70 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 10,5 lt 1τμχ 5 71 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας 15 lt κατά προτίμηση ανοιχτού χρώματος και τετράγωνου ή παραλληλόγραμου σχήματος 1τμχ 4 72 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 3 lt 1τμχ 4 73 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 2 lt 1τμχ 4 74 Λεκάνη πλαστική χωρητικότητας περίπου 1lt 1τμχ 3 75 Φωτογραφική λεκάνη πλαστική 420mm x 520mm x 120 mm 1τμχ 4 76 Μπετόνι πλαστικό λευκού χρώματος, με καπάκι, κατάλληλο για τη μεταφορά και την αποθήκευση απιονισμένου νερού, από 5-8 lt 1τμχ 3 77 Επιφάνεια κοπής πασπαρτού 450 x 600X2 Mm περίπου 1τμχ 4 51

52 78 Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 170Χ70 1τμχ Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 210Χ70 1τμχ 10 Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 250Χ100 1τμχ 10 Σφιγκτήρες μικρού μεγέθους τύπου Berna ή ισοδύναμο περίπου διαστάσεων 50Χ70 1τμχ 10 Κόκαλο τυπου βιβλιοδεσίας στρογγυλής απόληξης από φυσικό κόκαλο. Άκαμπτο, για πρεσάρισμα χαρτιού, δέρματος και χαρτονιού. 1τμχ 2 Σετ πλαστικές σπάτουλες πέντε τεμαχίων, τοποθέτησης στόκου ξύλου διακύμανσης από 6-12 εκ.. σετ 2 84 Κοσκινόπροκες 6,9,12 χιλιοστών (500γρ έκαστος) 1kg 1,5 κιλό 85 Υδατοδιαλυτός ξυλόστοκκος απόχρωσης οξυάς 1 κουτι 7 86 Ακρυλικός στόκκος ξύλου λευκού χρώματος σε σωληνάριο των 330γρ., τύπου Polyfilla ή ισοδύναμος. 1τμχ Κάσσια σε σκόνη, προστασίας ξύλου 100γρ 5 ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 3 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10Χ 100εκ 88. 1τμχ ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 8 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10Χ 100εκ. 1τμχ ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, διαμέτρου 6 χιλιοστών, μήκους 1 μέτρου 1τμχ ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, διαμέτρου 1 εκατοστού, μήκους 1 μέτρου 1τμχ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ 1συσκευασία Τανάλια/σκύλα τεντώματος μουσαμάδων σε τελάρο τύπου Lascaux ή ισοδύναμη. 1τμχ 1 94 Silica Gel orange 1kg Λάστιχο από Latex πρεσσαρίσματος τοιχογραφιών / οροφογραφιών, διαστ..1x1,20μ. περ. Πάχους 3 χιλιοστών 1μέτρο 5 96 Μισινέζα χοντρή, τύπου ψαρέματος,100μ. 1τμχ 10 52

53 97 98 Ελαστική επιφάνεια κοπής με πάχος ανώτερο των 2,5 εκ. περ. 60X90 cm 1τμχ 3 Πιστόλι θερμού αέρα της τάξεως 2000w με ακροφύσια - εξαρτήματα ρυθμιζόμενο από C 1τμχ 1 99 Ελαστικό "χταπόδι" δεσίματος για μεταφορές σε καρότσι 1τμχ Μπαταρίες αλκαλικές τύπου ΑΑ/LR6/1,5 V 1τμχ Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου ΑΑ 1τμχ Μπαταρίες τύπου 357Α ή ισοδύναμο 1τμχ Μπαταρίες τύπου LR44 ή ισοδύναμο 1τμχ Μπαταρίες Lithium τύπου LS V (για tinytag) 1τμχ Πολύμπριζο με 6 υποδοχές 1τμχ Ταυ με 3 μπρίζες 1τμχ 4 Προέκταση ρεύματος σε καρούλι με 4 μπρίζες, τουλάχιστον μέτρων 1τμχ 1 Ανταλλακτικές σακούλες για ηλεκτική σκούπα τύπου SA126 OKO ή 108 ισοδύναμο 1τμχ 25 Στρογγυλές ανταλλακτικές λάμπες για φωτιστικά με μεγεθυντικό 109 φακό 1τμχ 5 Λάμπες φθορίου τύπου osram ή ισοδύναμες 18w/840 μήκος περίπου εκ 1τμχ 10 Λάμπες φθορίου τύπου osram ή ισοδύναμες 30w/840 μήκος περίπου εκ 1τμχ Λάμπες αλογόνου τύπου osram ή ισοδύναμες 50w μέτρου 50χιλ με περιστροφικό φίλτρο UV 1τμχ 15 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1Β ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1Β ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 1Γ: ΒΕΡΝΙΚΙΑ /ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Παλέτα πλαστική επίπεδη, χειρός. 1τμχ 4 2 Παλέτα πλαστική, τύπου αυγοθήκη. 1τμχ 3 53

54 Σετ τέμπερας 24 σωληναρίων ποικιλίας χρωμάτων Τalens ή ισοδύναμα Ευρωπαικής Προέλευσης. 1σετ 2 Σετ ακουαρέλλας 24 τεμ. σε πλακάκια Talens, WINSOR & NEWTON ή ισοδύναμη Ευρωπαϊκής προέλευσης 1σετ 1 Φιξατέρ χειρός, μη ηλεκτρικό, για φιξάρισμα σχεδίων κάρβουνου, τέμπερας, κ.α. 1τμχ 2 Αχάτης (δακρόσχημος) στιλβώματος φύλλων χρυσού, μήκους 3,5 cm περίπου, τύπου αγιογραφίας σχήματος L 1τμχ 1 Βερνίκι Δάμμαρης, γυαλιστερό, τύπου glossy Schmincke ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης 1λτρ 1 8 Λευκή Τέμπερα, σωληνάριο περ.των 60ml 1τμχ Συνδετικό μέσο αισθητικής αποκατάστασης τύπου G. Berger PVA Inpainting medium ή ισοδύναμο (των 250ml) 1τμχ 4 Σωληνάρια ακρυλικού Χρώματος 120ml, 70 χρώματα τύπου σειράς Αmsterdam ή ισοδύναμα Ευρωπαικής προέλευσης, κατά προσέγγιση στις ακόλουθες αποχρώσεις παρόμοιας όμως χημικής σύστασης που δεν αποκλίνει από τη βασική πρώτη ύλη: Zinc White, Titanium White, Titanium White buff light, Titanium buff deep, Naples Yallow light, Naples Yellow Green, Naples Yellow deep, Naples Yellow red light, Naples Yellow red,nickel Titanium Yellow,Greenish Yellow,Azo Yellow lemon, Primary Yellow,Azo Yellow light,transp. Yellow medium,azo Yellow medium, Azo Yellow deep, Gold yellow, Azo orange,vermillion,naphthol red light, Napthol red medium, Transparent red medium,pyrolle red, Napthol red deep, Carmine, Magenta Primary, Perm. red purple,quanacridone rose,venetian rose, Persian rose,light rose,quanacridone rose light, Perm red violet light, perm. red violet,caput Mortuum violet,,perm. blue violet, ultramarine violet,ultramarine violet light,greyish blue, ultramarine, cobalt blue,primary cyan, Phtalo blue, Manganese blue phthalo, Kings blue, Brilliant Blue, Sky blue light, Prussian Blue (phthalo), Greenish blue, Turqouise blue, Turqiose green, Yellowish green, Brilliant green, Permanent green light, Emerald green, Permanent green deep, Olive yellow light, Olive green light, Olive green deep, Sap green,yellow ochre,gold ochre, Raw sienna, Burnt Sienna, Burt umber, Vandyke brown,warm grey, Neutral grey,lamp 1 σετ των 70 Black, Oxide black. σωληναρίων 1 54

55 11 Χρωστικές - σκόνες αγιογραφίας (100 γρ έκαστος) κατά προσέγγιση στις ακόλουθες αποχρώσεις παρόμοιας όμως χημικής σύστασης που δεν αποκλίνει από τη βασική πρώτη ύλη, στα ακόλουθα χρώματα: Λευκό Τιτανίου, Κόκκινο οξείδιο, κίτρινο οξείδιο, οξείδιο κόκκινης ώχρας,κίτρινη ώχρα, ώχρα ψημένη, μαύρο carbon black, κίτρινο καδμίου, κίτρινο citron, ποροτοκαλί καδμίου, πράσινο terra verde, καφέ προβηγκίας, κόκκινη ώχρα σκούρα, σιέννα ωμή, σιέννα ψημένη, όμπρα ωμη, όμπρα ψημένη, οξείδιο αιματίτη, ουλτραμαρίνα βιολετί, μπλε ουλτραμαρίνα/ κοβαλτίου, χονδροκόκκινο, καφέ σιδήρου ανοιχτό, ώχρα σιδήρου σκούρα, ώχρα σιδήρου πρασινωπή, πράσινο τσιμέντου,κόκκινο κιννάβαρι. 100gr ανα χρωστική ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ, Talens ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. 1λτρ 10 ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ GLOSSY, TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής 13 προέλευσης. 1λτρ ΒΕΡΝΙΚI RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. 1λτρ Βερνίκι για ασήμι τύπου frigiline ή ισοδύναμου 1λτρ 5 16 Βερνίκι για ασήμι τύπου incralac ή ισοδύναμου 1λτρ 1 17 Ρητίνη Γομμαλάκας (τύπου orange Shellac) σε φολίδες 1kg 1 Πινέλα μυτερά/στρογγυλά μέτριας νούμερων 00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,14,16 σειρά 222 Winsor & Newton τύπου Coatman ή 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, Ευρωπαϊκής 50ΤΕΜ από κάθε 18 προέλευσης. τμχ νούμερο Πινέλα πλακέ, κοντά, νούμερων 2,4,6,8,10, σειρά 222 Winsor & Newton τύπου university, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, Ευρωπαϊκής προέλευσης. Πινέλα πλακε Νο10,14,18,20,22,24 (χωρίς χρώμα στη λαβή), με τρίχα ανοχής στους οργανικούς διαλύτες 21 Πινέλα στρογγυλά μαλακής τρίχας Νο 20,24 τμχ τμχ τμχ 50ΤΕΜ από κάθε νούμερο 50ΤΕΜ από κάθε νούμερο 30ΤΕΜ από κάθε νούμερο 22 Πινέλο 6" με μαλακή τρίχα τμχ 8 Πινέλα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα συνθετικά ΙΙΙ 23 Νο 6 τμχ Πινέλα πλακέ χοιρινής τρίχας ανοίγματος 1" τμχ Πινέλα πλακέ χοιρινής τρίχας ανοίγματος 2" τμχ Πινέλα πλακέ χοιρινής τρίχας ανοίγματος 1 1/2" τμχ Πινέλα πλακέ μέτριας σκληρότητας, ανοίγματος 3 εκ. τμχ 10 55

56 ΧΟΛΗ ΒΟΔΙΟΥ Ευρωπαικής επωνυμίας συσκευασία περίπου των 65ml τμχ 4 Κύλινδρος από καουτσούκ, τύπου χαρακτικής με λαβή διαστ. περ. 10εκ. τμχ 2 Κύλινδρος από καουτσούκ, τύπου χαρακτικής με λαβή, διαστ. περ. 15 εκ. τμχ 2 31 Δοχείο καθαρισμού πινέλων με σπιραλ τμχ 7 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1Γ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1Γ ΜΕ ΦΠΑ 23% 1 ΟΜΑΔΑ 1Δ: ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΧΑΡΤΙΑ/ ΧΑΡΤΟΝΙΑ/ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αντιόξινο χαρτι συσκευασίας λευκό, λεπτό σε φύλλα μεγέθους 50x75 εκ περίπου 500φύλλα 4 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2 Αντιόξινο χαρτι συσκευασίας λευκό, ρολό Ρολό/ μέτρα 500 μέτρα 3 Υαλούφασμα 25gr 1 μέτρο Ταινία ιαπωνικού χαρτιού, 2,5 cm, ουδέτερη, για αποκατάσταση στη συντήρηση χαρτιού. Τύπου DOCUMENT REPAIR TAPE ή ισοδύναμη. τμχ 3 Χάρτινη ταινία, 2 50 m με αλκαλικό ph. Να χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση σχισμένων εγγράφων,σχεδίων, επιστολών, σελίδων βιβλίου. Tύπου FILMOPLAST P ή ισοδύναμη με μηχανισμό ξετυλίγματος. τμχ 3 6 Λεπτή, αντιόξινη, αυτοκόλλητη ταινία από καθαρό λευκό βαμβάκι, διαστ.2 cm 25 m, τύπου FILMOPLAST ή αντίστοιχη. 1 ΦΥΛΛΑ 2 7 SHIOHARA BLANC: 50% KOZO THAILANDE ET 50% PCB 62 X 92 CM 40 G PH 7.1ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 ΦΥΛΛΑ 2 8 KURANAï NATURE: 100% CHANVRE DE MANILLE 52 X 74 CM 9G PH 7.3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 μετρο 5 56

57 Χαρτί οπλισμών- facing ζωγραφικών έργων, τύπου αραχνοϋφαντο/ αφίς ή ισοδύναμο, διαστάσεων περίπου 50Χ90 1 μετρο 5 Αντιόξινο χαρτόνι Α κυτταρίνης απαλλαγμένο από λιγνίνη, ουδέτερου ph με αντιόξινο πλεόνασμα. Να είναι κατάλληλο για κατασκευή πασπαρτού. Να έχει διαστάσεις περ. 120 χ 80 εκ., χρώματος κατηγοριών: off White και μπέζ, Τύπου Μuseum board ή ισοδύναμο. 1 χαρτόνια 6 Χαρτί οπλισμών ζωγραφικών έργων, διαστ. φύλλου περ. 100 Χ 80CM, τύπου Eltoline ή ισοδύναμο 1 χαρτόνι 10 Αντιόξινο χαρτόνι με φυσική λευκότητα (χωρίς χημική λεύκανση) 100% βαμβακερό. Κατάλληλο για κατασκευή πασπαρτού.τύπου CARTON MUSEUM Canson ή ισοδύναμο. 1 χαρτόνι 10 Μη υφασμένος πολυεστέρας 100%, σε μορφή διαστ, περ. φάρδους 1,19 κατάλληλος για υποστήριξη εγγράφων και χάρτινων έργων στα στάδια αποξίνωσης και υγρού καθαρισμού. Τύπου Hollytex ή ισοδύναμο. 1 ρολό/ μέτρα 5 Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 60Χ80 τύπου CRU ή ισοδύναμες. θηκη Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. Θήκης περίπου 30χ40εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες. θήκη Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. Θήκης περίπου 40χ50 εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες. θήκη Πινέλλο κολλαρίσματος, Ιαπωνικό, μαλακής τρίχας κατάλληλο για κολλάρισμα χαρτιού ή δέρματος με ξύλινη μακρυά λαβή. Τύπου Japanese E BAKE 50MM ή ισοδύναμο. 1τμχ 2 Σφουγγάρι ή pad gομμαρίσματος που χρησιμοποιείται στη συντήρηση για τον στεγνό καθαρισμό. DRAFT CLEAN PADS, 150G ή ισοδύναμο. 1τμχ 6 19 Αντιόξινες γωνίες ανάρτησης από πολυπροπυλένιο, διαστ. περίπου πλευράς: 19 χιλιοστών τύπου 3L ή ισοδύναμη. πακ των 250 τεμ 2 57

58 20 Αντιόξινες γωνίες αντίστοιχου τύπου με πλευρά 32 mm πακ των 250 τεμ Λευκή γόμμα βινυλίου κατάλληλη για στεγνό-επιφανειακό καθαρισμό, τύπου Staedtler Mars plastic ή αντίστοιχη. 1τμχ 10 Κουτί από πλαστικό πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 40Χ40 εκ. λευκού χρώματος με ρόδες με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 42Χ30Χ23 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Κουτί διαστάσεων περίπου 20Χ30Χ10 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ χάρτινο κιβώτιο τύπου οντουλέ (κούτα εμπορίου) αρχειοθέτησης διαστάσεων περίπου 30Χ35Χ50 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 42Χ30Χ36 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 37Χ25Χ12 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 28Χ20Χ14 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι 1τμχ Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περίπου 42Χ30Χ10 εκ. λευκού χρώματος 1τμχ 20 πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό προπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. περίπου 48Χ39Χ31 με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολύπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από 15 έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο 1τμχ 13 πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολύ προπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. 71Χ44Χ31εκ με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολύπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο 1τμχ 10 58

59 32 Πλαστικά κουτιά αποθήκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου λευκού χρώματος, με πλαστικό επίπεδο καπάκι επίσης πολυπροπυλενίου, τύπου SAMLA ή ισοδύναμα για αποθήκευση αντικειμένων σχετικά μικρών διαστάσεων χωρητικότητας περίπου:5,11,22,45,65 λίτρων 1τμχ 30 (6 ανά είδος) 33 Φύλλο πολυαιθυλενίου χοντρό, διάφανο, σε ρολό 1kg 3 34 Σακούλες πολυαιθυλενίου διάφανες μεγάλες (περίπου 40x 70 cm) 1kg 3 Σακούλες πολυαιθυλενίου διάφανες, μεσαίου μεγέθους (περίπου 30x cm) 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 20x30 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 17x 25 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 12x 20 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 5 x 10 cm περίπου 1τμχ Σακουλάκι αυτόκλειστο μεγέθους 4 x7 cm περίπου 1τμχ Πλαστικό υλικό συσκευασίας με φυσαλίδες αέρα τύπου αεροπλάστ ή ισοδύναμο, διάφανο 70 gsm πλάτους 1m σε ρολό Ρολό των 50 μέτρων Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα αεροπλάστ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση χαρτιού Ρολό των 50 μέτρων Ταινία συσκευασίας διάφανη πλάτους 5 cm ρολό 5 Ταινία συσκευασίας με την ένδειξη ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ- FRAGILE πλάτους 5 44 cm ρολό 5 45 Χαρτοταινία (masking tape) πλάτους 2 cm περίπου ρολό 5 46 Χαρτοταινία (masking tape) πλάτους 3 cm περίπου ρολό 5 47 Αρχειακό κουτί με μη αποσπώμενο καπάκι (τύπου clamshell) Διαστάσεις: Α4 δηλαδή 210mm x 297mm x 80mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 20mm για όλες τις διαστάσεις)χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές:πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνηαλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC).Κατασκευή: κόλλα ουδέτερηpat-test θετικό (Photographic τμχ 15 59

60 Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις Αρχειακό κουτί με μη αποσπώμενο καπάκι (τύπου clamshell) Διαστάσεις: 500x400x80mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm για τις μεγάλες διαστάσεις και ± 20mm για τη μικρή διάσταση). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους.υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές:πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνηαλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις τμχ 15 Αρχειακό κουτί με μη αποσπώμενο καπάκι (τύπου clamshell), Διαστάσεις: 500x700x80mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm για τις μεγάλες διαστάσεις και ± 20mm για τη μικρή διάσταση). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις. τμχ 15 60

61 Αρχειακό κουτί με ξεχωριστό καπάκι. Διαστάσεις: 350mmx200mmx150mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 20mm και για τις τρεις διαστάσεις). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη, PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις τμχ 25 Αρχειακό κουτί με ξεχωριστό καπάκι. Διαστάσεις: 500mmx700mmx100mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm για τις μεγάλες διαστάσεις και ± 20mm για τη μικρή διάσταση. Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις. τμχ 20 Αρχειακό κουτί με ξεχωριστό καπάκι. Διαστάσεις: 600mmx1100mmx200mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm και για τις τρεις διαστάσεις). Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, γκρι, λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. Υλικό κατασκευής: αρχειακό χαρτόνι ελεύθερο από οξέα (acid free) corrugated πάχους 3 mm περίπου, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Πρώτη ύλη χαρτονιού 100 % λευκασμένη κυτταρίνη (άλφα κυτταρίνη), χωρίς τη χρήση ανακυκλωμένων ινών, χωρίς τη χρήση ινών από επεξεργασία ξύλου, χωρίς λιγνίνη αλκαλικό απόθεμα (buffer) >2% φυσικό ανθρακικό ασβέστιο (GCC). Κατασκευή: κόλλα ουδέτερη. PAT-Test θετικό (Photographic Activity Test). Συγκολλητικό υλικό χαρτονιού ουδέτερο, η παρουσία του να μην ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις τμχ 15 Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων περίπου 60x30x5 cm (τύπου Εthafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό τμχ 35 Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων περίπου 60x 30 x10 cm (τύπου Εthafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό τμχ 35 61

62 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1Δ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1Δ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 1Ε: ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΧΗΜΕΙΟΥ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Ακετόνη καθαρότητας 99.5% 1 lt Μεθανόλη 1 lt 10 3 Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (99% τουλάχιστον) 1 lt Αιθανόλη (extra pure 96%) 1 lt 5 5 Τολουόλη προανάλυσης 1 lt 5 6 Ξυλόλη (Xylene) 1 lt 1 7 White spirit άοσμο (odourless) 1 lt 4 8 White spirit (low aromatic/benzene free) 1 lt 70 9 Τερεβινθέλαιο (pure) σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt Μυρμηκικό οξύ 85% 1 lt 2,5 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 11 Οξικό οξύ 1 lt 2,5 12 Νιτρικό οξύ 1 lt 2,5 13 Κιτρικό οξύ ένυδρο 1 kg 1 14 Υδροχλωρικό οξύ 1 lt 1 15 Αμμωνία σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt 5 16 Αιθέρας πετρελαϊκός σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt 2 17 Διμεθυλοφορμαμίδιο (Dimethyl formamide DMF) σε γυάλινη συσκευασία με uv προστασία 1 lt e-zy soot remover ή ισοδύναμο 1 lt 2,5 19 Paint remover 1 lt 4 20 Varnish remover για χημικούς καθαρισμούς 1 lt 4 21 Θειοθειϊκό αμμώνιο 1 kg 1 62

63 22 Θειϊκό Νάτριο (glauber s salt) 1 kg 1 23 Υπερβορικό Νάτριο 1kg 2 24 Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ ( EDTA-Na2) 1kg 2 25 Φωσφορικό οξύ 85% Βενζοτριαζόλη 100 gr 2 27 Ταννικό οξύ 250gr 2 28 Υδροξείδιο του ασβεστίου σε σκόνη 1kg 1 29 ταλκ 1kg 1 30 Καθαριστικό για ασήμι τύπου Silvo ή ισοδυναμο 250ml 2 31 Γλυκερίνη 1lt 5 32 Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 50% 1 lt Δοσομετρητές διαλυτών (solvent dispensers) με αντλία, πλαστικοί με μεταλλικό ανοξείδωτο καπάκι, των 120 ml τμχ Θερμόμετρο χημείου οινοπνεύματος υάλινο από οc τμχ 2 35 Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 50ml τμχ Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 100 ml τμχ Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 100ml τμχ Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 250ml τμχ Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 500ml τμχ Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 500ml τμχ 5 41 Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 25ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 50 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 100 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 250 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 600 ml τμχ Ποτήρια ζέσεως υάλινα χωρητικότητας 1 lt τμχ 10 63

64 47 Αναδευτήρες υάλινοι τμχ Χωνί υάλινο 8 cm τμχ Χωνί υάλινο 6 cm τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 250 ml τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 100 ml τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 50 ml τμχ Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι χωρητικότητας 10 ml τμχ Τρυβλία Petri μη αποστειρωμένα διαμέτρου περίπου 80-90Mm τμχ Πλαστικά δισκάκια μιας χρήσης για ζύγιση υλικών (περίπου διαστάσεων 46 χ46) τμχ Πιπέτες παστέρ υάλινες (περίπου 145 mm) τμχ Πιπέτες πλαστικές 3ml τμχ Λαστιχένιο κυλινδρικό πουάρ κόκκινου χρώματος κατάλληλο για όλες τις υάλινες πιπέτες τμχ 8 59 Μηχανικά Πουάρ για μικρές πιπέτες από 0-2 ml τμχ 8 60 Μηχανικά Πουάρ για πιπέτες από 0-10 ml τμχ 8 61 Υάλινες βαθμονομημένες πιπέτες μέτρησης των 5 ml τμχ Υάλινες βαθμονομημένες πιπέτες μέτρησης των 10 ml τμχ Υάλινες βαθμονομημένες πιπέτες μέτrησης των 20 ml τμχ Ανοξείδωτο βαρελάκι για τη συγκέντρωση και απόρριψη χημικών χωριτικότητας 20 lt. τμχ 2 65 Πεχαμετρικά χαρτάκια 0-14 συσκευασμένα σε κουτάκι με υπόμνημα πακέτο υάλινες πιπέτες των 2 ml τμχ 10 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1Ε ΜΕ ΦΠΑ 23% 64

65 Η /ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23% ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2 3 ΟΜΑΔΑ 2Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 1 Εντομολογικές καρφίτσες (entomological pins) από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) μήκους 38mm και διαμέτρου 0.40 mm. Κεφάλι μεταλλικό ενιαίο με το σώμα ή εναλλακτικά από νάυλον (nylon head). Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 00. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και 2 κατασκευής (τύπου KALT ή ισοδύναμο) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 3 Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμέμη κλωστή, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή ανεξάρτητα. Διατομή: τρίγωνη, Καμπύλωση: ½ κύκλου. Μέγεθος 2. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου OG ή ισοδύναμο) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 4 Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμέμη κλωστή, με μονό μάτι για να περνάει η κλωστή ανεξάρτητα. Διατομή: στρογγυλή, Καμπύλωση: 3/8/ του κύκλου. Μέγεθος: 5. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπoυ PD ή ισοδύναμο) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 5 Αυτοκόλλητη ταινία λευκού χρώματος, από πίλημα ινών πολυαιθυλενίου (τύπου Tyvec ή ισοδύναμο), πλάτους mm ΡΟΛΟ 6 Πίλημα ινών πολυαιθυλενίου (τύπου Tyvec ή ισοδύναμο) σε ρολό. Χρώμα λευκό. Πλάτος 1.5 m περίπου ΜΕΤΡΟ 7 Πλέγμα (δίχτυ) τύπου bobbinet 100% από νάυλον κατασκευασμένο σε αργαλειό. Το φάρδος του πρέπει να είναι από m (μέτρα) και η κλωστή κατασκευής μονόκλωνη (monofilament) πάχους 20 denier. Οι βρόχοι του πλέγματος να είναι εξάπλευροι με μια διασταύρωση 2 νημάτων σε κάθε του πλευρά. Χρώμα λευκό (άβαφο). ΜΕΤΡΟ 8 Ρολό ή φύλλα αφρού πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, (τύπου Plastazote ή ισοδύναμο) διαστάσεων 3mm x 500mm περίπου, Χρώμα λευκό ΜΕΤΡΟ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΑ φακελάκια τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 12 βελόνες το καθένα 2 φακελάκια τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 12 βελόνες το καθένα 2 φακελάκια τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 12 βελόνες το καθένα 5 ρολά από m έκαστο. 40m 10m 10 m ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 65

66 9 Ημιπερατή μεμβράνη από ατμούς νερού πλάτους περίπου 1.5 m (τύπου Sympatex ή 8 m Goretex ή ισοδύναμο). ΜΕΤΡΟ 10 Γυάλινα βάρη με λειασμένες άκρες με διαστάσεις περίπου 1cm x 10 cm x 15 cm ΤΜΧ 25 τμχ 11 Βάρη από μολύβι (σκάγια) ΚΙΛΟ 3 kg 12 Αρχειακής ποιότητας μεμβράνη πίλημα ινών πολυεστερικής σύνθεσης σε ρολό, βάρους 17 5 m gsm (τύπου Reemay ή ισοδύναμο) ΜΕΤΡΟ 13 Απορρυπαντικό σε μορφή πάστας με ουδέτερο ph για υγρό καθαρισμό υφασμάτων, χωρίς πρόσθετες χρωστικές, αρώματα φωσφορικά και λευκαντικές ουσίες.. Ανιονικό τασιενεργό (Anionic Surfactant) σύνθεσης Sodium Dodecyl Sulfate, (τύπου Ovus WA paste ή 1 συσκευασία η οποία να περιέχει από gr ισοδύναμο) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 14 Απορρυπαντικό σε ρευστή μορφή με για υγρό καθαρισμό πρωτεϊνικών υφασμάτων,και 2 συσκευασίες του 1lt κυτταρινικών υφασμάτων χωρίς πρόσθετες χρωστικές, αρώματα καi λευκαντικές ουσίες. Μη περίπου ιονικό τασιενεργό (Non ionic surfactant). (Τύπου Dehypon LS45 ή ισοδύναμο.) ΛΙΤΡΟ 15 Σαπούνι γλυκερίνης για τον καθαρισμό και την συντήρηση δέρματος,τύπου saddle-soap ΤΜΧ 2 συσκευασίες 16 Βαφή για πρωτεϊνικά υφάσματα (μαλλί, μετάξι, νάυλον) (τύπου LANASET της εταιρείας CIBA GEIGY με κωδικό Black B ή ισοδύναμο και συμβατό με το παραπάνω σύστημα βαφής) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 17 Βαφή για πρωτεϊνικά υφάσματα (μαλλί, μετάξι, νάυλον) (τύπου LANASET της εταιρείας CIBA GEIGY με κωδικό Navy R ή ισοδύναμο και συμβατό με το παραπάνω σύστημα βαφής) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 18 Προκατασκευασμένη κομπρέσσα Αμυλάσης (τύπου «Albertina») διαστάσεων 20x 30 cm περίπου ΤΜΧ 19 Λευκό, λεπτό, χαρτί (tissue) συσκευασίας ελεύθερο από οξέα (acid free) και χωρίς αλκαλικό απόθεμα (unbuffered) των 18 gsm σε ρολό, διαστάσεων περίπου 1.30x 500m ΜΕΤΡΑ 20 Στυπόχαρτο αρχειακό, λευκού χρώματος πάχους 1mm και διαστάσεων περίπου 700x 1000mm ΤΜΧ 21 Στυπόχαρτο αρχειακό, λευκού χρώματος πάχους 2mm και διαστάσεων 700x 1400mm περίπου ΤΜΧ 22 Χαρτόνια οντουλέ ή αυλακωτό (corrugated) αρχειακής ποιότητας, 100% από κυτταρίνη, ελεύθερα από οξέα (acid free) πάχους περίπου 1,5-2 mm και διαστάσεων περίπου 1000mm x 1700mm (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές), κατάλληλα για την κατασκευή κουτιών. Χρώμα ανοιχτό, γκρι ή λευκό ή γαλάζιο ή συνδυασμός τους. ΤΜΧ 23 Αυλακωτό (corrugated) πλαστικό φύλλο αρχειακής ποιότητας (τύπου Correx ή ισοδύναμο) διαστάσεων 4mm x 1000mm x 1500mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές). Χρώμα λευκό ΤΜΧ 24 Ταινία διπλής επικόλλησης σε ρολό, πολυεστερική, χωρίς αφρώδες υλικό πλάτους 1cm -2 cm περίπου, τύπου 3Μ ή ισοδύναμο ΡΟΛΟ 25 Ταινία διπλής επικόλλησης, πολυεστερική σε ρολό χωρίς αφρώδες υλικό, πλάτους 6mm x 33m τύπου 3Μ 415 ή ισοδύναμο. ΡΟΛΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2Α ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2Α ΜΕ ΦΠΑ 23% 200 gr 200 gr 4 συσκευασίες 500μέτρα 75 φύλλα 20 φύλλα 10 φύλλα 10 φύλλα 2 ρολά. 2 ρολό 66

67 ΟΜΑΔΑ2 Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Καρφίτσες ραπτικής με χρωματιστό γυάλινο σφαιρικό κεφάλι (glass headed pins), για να είναι ασφαλής η χρήση τους σε εργασίες που περιλαμβάνουν οργανικούς διαλύτες, κόλλες ή θερμότητα. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα χρώματα κεφαλής και το μήκος των καρφιτσών πρέπει να είναι 30 mm, η διάμετρος 0.60 mm. Ευρωπαϊκής ή αμερικανικής προέλευσης ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 κουτάκια τα οποία να περιέχουν τουλάχιστον 10 gr καρφίτσες 2 Βελόνες ραψίματος Νο 12, τύπου Quilting. ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φακελάκια 3 Βελόνες ραψίματος Νο 11 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φακελάκια 4 Βελόνες ραψίματος Νο 9 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 10 φακελάκια 5 Καμπύλες βελόνες για το ράψιμο χαλιών ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 3 φακελάκια 6 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 9 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 7 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 8 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 11 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 9 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 14 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 10 Βελόνες ραπτομηχανής για χρήση σε όλες τις ραπτομηχανές (universal) Νο 16 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ/ΚΟΥΤΑΚΙΑ 2 κουτάκια 11 Λιπαντικό σε ρευστή μορφή για τη λίπανση ραπτομηχανής σε συσκευασία με στενό στόμιο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 μπουκαλάκι 12 Παραμάνες No 4 ΚΟΥΤΙ 2 κουτιά 13 Παραμάνες Νο 2 ΚΟΥΤΙ 2 κουτιά 14 Κλωστή βαμβακερή 100%, δίκλωνη, τύπου ΚΟΛΟΝΑΚΙ, 92m (100 yds). Χρώμα υπόλευκο ανοιχτό (ΕΚΡΟΥ). ΤΜΧ 20 μασούρια 15 Κλωστή βαμβακερή 100%, δίκλωνη, τύπου ΚΟΛΟΝΑΚΙ, 92m (100 yds). Χρώμα λευκό. ΤΜΧ 20 μασούρια 16 Κλωστή βαμβακερή 100%, δίκλωνη, τύπου ΚΟΛΟΝΑΚΙ, 92m (100 yds). Χρώμα μαύρο. ΤΜΧ 20 μασούρια 17 1 μασούρι από κάθε Μεταλλική κλωστή κεντήματος χρώματα : χρυσό, μπρονζέ, ασημί, θαμπό χρυσό ΤΜΧ χρώμα 18 Σαπουνάκι σημαδέματος των υφασμάτων πλαστικό, τριγωνικό με ροδέλα ή απλό ΤΜΧ 3 19 Μεζούρες που μαζεύουν με μηχανισμό σε σκληρή θήκη μήκους τουλάχιστον 1.5 m ΤΜΧ 5 20 Μπανέλες γαζωτικές πλαστικές, χρώμα λευκό ΚΟΥΤΙ 1 κουτί 21 Μπανέλα πλαστική που ράβεται ανάμεσα στα υφάσματα, χρώμα λευκό ΚΟΥΤΙ 1 κουτί 67

68 22 Ταινία ύφανσης ψαροκόκκαλο (φακαρόλα), πλάτους 1 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα 8 ρολά λευκό. ΡΟΛΟ 23 Ταινία ύφανσης ψαροκόκκαλο (φακαρόλα), πλάτους 2 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα 8 ρολά λευκό. ΡΟΛΟ 24 Ταινία ύφανσης ψαροκόκκαλο (φακαρόλα), πλάτους 3 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα 5 ρολά λευκό. ΡΟΛΟ 25 Ταινία ύφανσης ψαροκόκαλο (φακαρόλα) πλάτους 2 cm περίπου, βαμβακερή, χρώμα μαύρο ΡΟΛΟ 3 ρολά 26 Φερμουάρ τύπου σπιράλ διαχωριζόμενο, μήκους 25 cm, χρώμα λευκό ΤΜΧ 20 τμχ 27 Φερμουάρ τύπου σπιράλ διαχωριζόμενο, μήκους 50 cm, χρώμα λευκό ΤΜΧ 20 τμχ 28 Φερμουάρ τύπου σπιράλ διαχωριζόμενο, μήκους 80 cm χρώμα λευκό ΤΜΧ 20 τμχ 29 Σούστες πλαστικές, διάφανες, διάμετρος περίπου 1 cm σε ζεύγη των 6 ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΩΝ 6 15 εξάδες των 24τμχ Κόπιτσες μεταλλικές ανοξείδωτες, 24 σε 12 ζεύγη τοποθετημένα σε καρτέλα ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΩΝ Στυλό με μπίλια, με μελάνι μαύρου χρώματος, ανεξίτηλο (permanent),ειδικό για σημειώσεις 10 τμχ πάνω σε ύφασμα. ΤΜΧ 32 Πολυεστερική βάτα τύπου υαλοβάμβακας ΜΕΤΡΑ 5 m ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2Β ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2Β ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Μεταξωτή 100%. κρεπλίν (silk crepeline) Φάρδος m (μέτρα). Χρώμα: υπόλευκη, ΜΕΤΡΑ άβαφη, χωρίς κατεργασία λεύκανσης. 2 Μεταξωτό 100% φουλάρι,(silk habotai) (απλή ύφανση, άστριφτα νήματα). Χρώμα: λευκό. Φάρδος: m Βάρος 8 mommy περίπου ΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 m (μέτρα) 3 Μεταξωτός 100% ταφτάς Φάρδος: m. Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m 4 Σατέν (satin)100% μεταξωτό. Φάρδος: m. Χρώμα: άβαφο, χωρίς κατεργασία λεύκανσης Βάρος 16 mommy περίπου 5 Μουσλίνα (mouseline) ελαφρώς σατινέ, πολύ λεπτή 100% μεταξι, Φάρδος Χρώμα: λευκό, Βάρος: 8 mommy περίπου 6 Οργάντζα (organza) 100% μεταξωτή, Φάρδος m, Χρώμα: λευκό, Βάρος 8 mommy περίπου 7 Τούλι (tulle, net) 100% μεταξωτό, λεπτό, κολλαρισμένο. Φάρδος: m Χρώμα: υπόλευκο, άβαφο, χωρίς κατεργασία λεύκανσης ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2Γ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ 20 m 5 m 10 m 10 m 5 m ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 68

69 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2Γ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Βουάλ (cotton voile) 100% από βαμβάκι. Φάρδος m, Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 20 m 2 Βουάλ (cotton voile) 100% βαμβάκι Φάρδος m, Χρώμα: μαύρο ΜΕΤΡΑ 5m 3 Οργαντίνα (cotton organdie) 100% βαμβάκι, Φάρδος m Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m 4 Ζέρσεϋ βαμβακερό (cotton jersey, δηλαδή μακώ). Φάρδος m. Xρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 10 m 5 Φανέλλα 100% βαμβακερή, Φάρδος: m ΜΕΤΡΑ 10 m 6 Πετσέτα 100% βαμβακερή, Φάρδος: m, Χρώμα: λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m 7 Λινό 100%, λεπτό, Φάρδος m, Xρώμα λευκό. ΜΕΤΡΑ 10 m 8 Λινοβάμβακο, (50% λινάρι και 50% βαμβάκι,) Φάρδος m, Χρώμα λευκό. ΜΕΤΡΑ 10 m 9 Ποπλίνα 100% βαμβακερή, Φάρδος m, Χρώμα λευκό ΜΕΤΡΑ 10 m 10 Βελούδο 100% βαμβακερό, Φάρδoς m, Χρώμα λευκό ΜΕΤΡΑ 5 m 11 Κάμποτο ψιλό, Φάρδος 3m, Χρώμα φυσικό, άβαφο ΜΕΤΡΑ Κάμποτο χοντρό, Φάρδος m, Χρώμα: φυσικό, άβαφο ΜΕΤΡΑ Εταμίν κεντήματος, 100% βαμβακερό. Ύφανση: απλή 2 στημόνια να διασταυρώνονται με 2 υφάδια για να δημιουργούν τετραγωνάκια, φάρδος m, Χρώμα λευκό. 14 Καμβάς κεντήματος, 100% κυτταρινικός, Ύφανση απλή, φάρδος m, Χρώμα: φυσικό, άβαφο. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2Δ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2Δ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ 5 m 5 m ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ/ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Βελούρ 80% μαλλί και 20% πολυαμίδιο, Φάρδος m ΜΕΤΡΑ 5 m 2 Τούλι απλό, λευκό, μεσαίας σκληρότητας, 100% συνθετικό, κατά προτίμηση πολυεστερικό ή πολυαμιδικό. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2Ε ΜΕ ΦΠΑ 23% ΜΕΤΡΑ 10 m ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 69

70 Η /ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 23% Η /ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23% Ημερομηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 70

71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α Ι Τ Η Σ Η (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) Προς το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης Ο κάτωθι υπογεγραμμένος.. με έδρα. αποδεχόμενος όλους τους όρους της υπ αριθμ.03/2012 Προκήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του συνόλου των αναλώσιμων υλικών συντήρησης ή της ενότητας ή της ομάδας/ομάδων.στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντήρηση Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του Έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού Άρεως Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ημερομηνία.. (Υπογραφή Σφραγίδα) 71

72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Θέσπιδος 8 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Α. Μαραγκάκη Τηλέφωνο : , εσωτ. 114 FAX : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,...» Στ......, [συμπληρώνεται ο τόπος υπογραφής της σύμβασης] σήμερα,, ημέρα,. [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που εδρεύει στη Θέσπιδος 8, Αθήνα- Πλάκα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Ελένη Μελίδη εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του..., κατοίκου... οδός... (ή της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας με την επωνυμία...και τον διακριτικό τίτλο... που εδρεύει στην..., η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ....συμβολαιογραφική πράξη του Συμ/φου..., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το..., σύμφωνα και με το υπ αρ... ΦΕΚ/ ειδικό 72

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 18 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση:Αράχθου & Μανωλιάσσης Ταχ.Κώδικας:47100,Άρτα Πληροφορίες:Φ.Βάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 94/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Εξοπλισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 94/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 94/2014 «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Εξοπλισμού Κριτήριο Ανάθεσης : πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13 Oκτωβρίου 2014 Καταληκτική Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΡΩΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΡΩΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ 2013. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ 10 Η Ε.Β.Α.) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01.06/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01.06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 02/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 02/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. Γ. Διευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Αθήνα, 1-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/294 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/294 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/294 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κων. Παλαιολόγου 133 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β ΕΠΚΑ/138329/71990/5735/

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β ΕΠΚΑ/138329/71990/5735/ ΑΔΑ: ΒΛΩ7Γ-ΚΡ6 Ημ. Πρωτοκόλλησης: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β ΕΠΚΑ/138329/71990/5735 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επιστηµονική Επιτροπή Πέλλας ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/119760/61756/5612/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/119760/61756/5612/ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 10-07-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/119760/61756/5612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α Α:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Ημ. Πρωτοκόλλησης: 05-09-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/158202/83715/6959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αιόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ.. 04/2013

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ.. 04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ.. 04/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 568 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1022/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1022/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 50 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδα 1 από 50 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 50 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε ΡΑ: ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 3 & 7, ΠΛΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ 10558 Τηλέφωνο: +30 210 3234678, Φαξ: +30 210 3316027 www.frissirasmuseum.com ΠΡΑΞΗ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 19.01.2015 Αρ. πρωτ. 44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 145/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Έντυπου Υλικού

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 145/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Έντυπου Υλικού ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 145/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Έντυπου Υλικού Κριτήριο Ανάθεσης : πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2,101 77 Αθήνα, T 2106988572, F 2106988586 www.asylo.gov.gr Τμήμα:Οικονομικό, Πληροφορίες:, Ποτήρη Μαρούσα 2106988521, Αλεξανδροπούλου Κων/να. τηλ.: 2106988548, email:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΜΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 156198/92622/5610/1046 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.europa.eu www.ygeia-pronoia.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 489/02-02-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα