14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC001964023 2014-04-03"

Transcript

1 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ελληνική ηµοκρατία ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Νοµός Σερρών 2014» ήµος Ηράκλειας Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟI Αρ. Μελέτης : 01/2014 Αρ. Πρωτ.: 6935 / Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ): «48.589,00» (39.504,50 πλέον ΦΠΑ 9.084,50 ) 14PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη. 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών». 2. Την υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α (ΕΚΠΟΤΑ)(ΦΕΚ Τ.Β 185/ ) 3. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 5. Τον Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/εοκ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν» 6. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις». 7. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος α 240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες α. τροφίµων β. αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου 1

2 καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών του Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 9. Τι αποφάσεις των νοµικών προσώπων του ήµου Ηράκλειας Η αριθµ 49/2013 απόφαση του Σ του Φορέα Πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) Η απόφαση 61/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε..Η) Η αριθµ. 79/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (.Ε.Υ.Α.Η) Η αριθµ. 10/2013 απόφαση σχολικής επιτροπής σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας Η αριθµ. 8/2013 απόφαση σχολικής επιτροπής σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας 10. Την αριθµ 343/2014 απόφαση ηµάρχου περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Την αριθµ 21/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθµ. 1/2014 µελέτη του ήµου Ηράκλειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού. Προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ (39.504,50 πλέον ΦΠΑ 9.084,50 ) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη του έτους ήτοι Η προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής θα γίνει µε Κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθ. 1/2014 µελέτη της προµήθειας, µε τους ακόλουθους όρους 2

3 ΆΡΘΡΟ 1o Αντικείµενο προµήθειας-προϋπολογισµός Η προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής περιλαµβάνει την προµήθεια διαφόρων καθαριστικών και άλλων ειδών σχετικά µε την καθαριότητα και την υγιεινή και έχουν χωριστεί σε υποοµάδες ως εξής : ΟΜΑ Α 1 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας ΟΜΑ Α 2 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας ΟΜΑ Α 3 Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑ Α 4 23%) Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΟΜΑ Α 5 Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για πολιτιστικές δραστηριότητες Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας( µε ΦΠΑ 23%) ΟΜΑ Α 6 ΟΜΑ Α 7 ΟΜΑ Α 8 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες εκ των υποοµάδων των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε υποοµάδας ( άρθρο 3, παρ. 6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν 3

4 ΟΜΑ Α 1 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (σε ευρώ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε ευρώ) ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ τεµ 400 5, ,00 ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250 γρ µήκος 80 µ (συσκ 12 τεµ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ τεµ 420 2, ,45 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ τεµ 250 4, ,25 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΤ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η τεµ 150 8, ,25 ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΒΡΥΣΕΣ, ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ τεµ 140 2,38 333,20 ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ τεµ 150 1,53 229,50 ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡ 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Τεµ 149 1,53 227,97 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Τεµ 50 3,23 161,50 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 9 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ Τεµ 140 5,36 749,70 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ, ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ Τεµ 50 1,53 76,50 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ Τεµ 90 1,45 130,05 400γρ 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ Τεµ 90 7,48 673,20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ 13 ΚΕΖΑΠ Τεµ 40 1,15 45,90 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ Τεµ 50 1,19 59,50 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ Τεµ 50 2,68 133,88 ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ Τεµ 200 0,72 144,50 ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ Τεµ 200 0,68 136,00 ΙΑΣΤ (7Χ14) 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2 Τεµ 50 0,68 34,00 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ Τεµ 30 3,83 114,75 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ Τεµ 50 3,83 191,25 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµ 300 2,89 867,00 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Τεµ 75 4,55 341,06 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400γρ 23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Τεµ 60 2,76 165,75 ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ Τεµ 45 0,72 32,51 4

5 ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµ 170 2,85 484,08 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 26 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑ Τεµ 10 29,92 299,20 ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Τεµ 5 21,55 107,74 (ΑΝΤΑΛΛΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΙΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Τεµ 299 0,72 216,03 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56(20 ΑΝΑ ΡΟΛΟ) 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Kg , ,50 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ10 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr Τεµ 50 2,08 104,13 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Τεµ 40 7,44 297,50 ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250 ml 32 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεµ 50 4,63 231,63 ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ Τεµ 10 13,13 131,33 100Χ150 CM 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΚΑΠΑΚΙ Τεµ 10 11,26 112,63 ΧΩΡΗΤ 60 LT 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΜΕ Tεµ 10 7,23 72,25 ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 5 LIT 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τεµ 10 3,06 30,60 ΙΑΣΤ 28Χ31 CM 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Τεµ 20 2,13 42,50 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ Τεµ 150 1,28 191, ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Τεµ 100 1,57 157,25 ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµ 14 11,31 158,27 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Kg 500 2, ,50 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ71 Σύνολο ,06 Στρογγυλοποίηση 1,09 Σύνολο ,15 ΦΠΑ 23% 3.552,85 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ , , , , , , , του προϋπολογισµού του ήµου του έτους 2014 ΟΜΑ Α 2 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Φορέα πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 150 gr 2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 75 gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ) 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 lt ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 lt 5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 750 ml 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 48 ΑΧΙΩΝ) 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 95 Χ 110 cm ( ΣΕ ΣΥΣΚΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ) 8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt 9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 750 ml 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml 11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4,8 ΚΙΛΩΝ 12 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ 75 gr 13 ΣΠΙΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΠΑΚΕΤΩΝ 14 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1000 gr 16 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΧΙΩΝ 17 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 400 ml 18 ΒΑΜΒΑΚΙ 100 gr 19 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml 20 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ 21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 24 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 25 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 27 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr 28 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 500 ml 29 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 300 ml 30 ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1,20 816,00 3,20 320,00 2,48 496,00 2,96 740,00 2,07 155,25 0,48 172,80 1,98 415,80 12,00 600,00 1,49 67,05 1,61 56,35 17,99 287,84 0,56 56,00 0,35 2,10 1,20 26,40 3,99 79,80 1,97 39,40 2,30 253,00 1,43 21,45 3,08 30,80 4,44 44,40 1,20 72,00 6,89 27,56 1,23 73,80 3,74 112,20 2,93 146,50 2,65 26,50 0,70 25,20 4,31 107,75 1,96 7,84 0,45 4,50 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,26 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΦΠΑ 23 % 1.215,45 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.500,00 6

7 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου του έτους ΟΜΑ Α 3 Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr 2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 75 gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 ) 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4,0 lt ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,25 lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 750 ml ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΑΧΙΩΝ) 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ) 8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kgr 9 10 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 500 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1000 ml ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ 50 2,43 121, ,72 212, ,84 85, ,35 141, ,62 48, ,81 16, ,10 66, ,70 107, ,05 31, ,94 135,80 11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ 12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ) 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ 1,30cm 15 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙ ΩΤΗ 16 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ) 17 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 m 19 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΑΧΙΩΝ ) 20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 ml 21 ΒΑΜΒΑΚΙ 100 gr 22 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml 23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ) 25 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 26 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ) ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΣ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 12,90 51, ,50 15, ,92 29, ,21 12, ,30 34, ,13 41, ,40 40,80 5 2,60 16, ,62 48, ,73 14, ,22 12,20 5 2,52 12,60 5 2,35 11, ,81 16, ,85 28, ,93 87,90 7

8 27 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr ΑΧΙΟ 10 0,70 7,00 28 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4,0 lt ΑΧΙΟ 10 3,00 30,00 29 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΧΙΟ 5 7,20 36,00 30 ΚΑ ΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΑΧΙΟ 6 10,00 60,00 30 ΠΙΓΚΑΛ ΑΧΙΟ 10 5,00 50,00 31 ΦΑΡΑΣΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΧΙΟ 10 3,00 30,00 32 ΚΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΧΙΟ 5 15,00 75,00 33 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΑΧΙΟ 5 2,50 12,50 ΣΥΝΟΛΟ ,80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,22 ΣΥΝΟΛΟ ,02 ΦΠΑ 23 % 399,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.139,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.139,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρησης του ήµου Ηράκλειας του έτους 2014 ΟΜΑ Α 4 Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΑΧΙΟ 4 3,49 13,96 ΣΥΝΟΛΟ 1 13,69 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,20 ΣΥΝΟΛΟ 2 14,16 ΦΠΑ 13 % 1,84 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 16,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 16,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου του έτους

9 ΟΜΑ Α 5 Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για πολιτιστικές δραστηριότητες (ΜΕ ΦΠΑ 23%) Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΣΕ ΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ) ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ) ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 85 6,09 517, ,58 395, ,97 97, ,40 80,00 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΑΧΙΩΝ) 60 0,81 48,60 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ,10 27,50 ) ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,10 ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΦΠΑ 23 % 268,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.434,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.434,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου του έτους ΟΜΑ Α 6 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250 γρ µήκος 80µ (συσκ 12 τεµ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Τεµ 50 5,95 297,50 9

10 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Τεµ 100 2,42 242,25 ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 ΓΡ 3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Τεµ 70 1,53 107,10 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Τεµ 40 1,53 61,20 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ. 500 ml 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Τεµ 30 1,53 45,90 PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ Τεµ 20 0,72 14,45 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) Τεµ 20 0,68 13,60 9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML Τεµ 22 1,40 30,80 ΣΥΝΟΛΟ 1 812,80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,21 ΣΥΝΟΛΟ 2 813,01 ΦΠΑ 23% 186,99 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας του έτους

11 ΟΜΑ Α 7 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιµή Μονάδας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 340 5, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 340 2,42 823,65 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 200 4,51 901,00 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 80 8,76 700,40 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 9 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 100 2,38 238,00 τεµ 40 1,53 61,20 τεµ 50 1,53 76,50 τεµ 25 3,23 80,75 τεµ 110 5,36 589,05 τεµ 30 1,53 45,90 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 70 1,45 101,15 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 60 7,48 448,80 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 20 1,15 22,95 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 20 1,19 23,80 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 20 2,68 53,55 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 150 0,72 108,38 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 80 0,68 54,40 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 20 0,68 13,60 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 20 3,83 76,50 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 10 3,83 38,25 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 150 2,89 433,50 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr 23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300gr τεµ 60 4,55 272,85 τεµ 60 2,76 165,75 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 40 0,72 28,90 11

12 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 150 2,85 427,13 26 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 5 29,92 149,60 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 5 21,55 107,74 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΑΝΑ ΡΟΛΟ) τεµ 200 0,72 144,50 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 300 2,13 637,50 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 20 2,08 41,65 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 20 7,44 148,75 32 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 30 4,63 138,98 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 5 13,13 65,66 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 5 11,26 56,31 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 5 7,23 36,13 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 5 3,06 15,30 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 3 2,13 6,38 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 99 1,28 126,23 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 60 1,57 94,35 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 5 11,31 56,53 41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 248 2,13 527,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,585 ΣΥΝΟΛΟ ,12 ΦΠΑ 23% 2.337,29 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του έτους

13 ΟΜΑ Α 8 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιµή Μονάδας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 150 5,95 892,50 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 150 2,42 363,38 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 100 4,51 450,50 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 40 8,76 350, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 2,38 119,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 30 1,53 45,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 30 1,53 45,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 13 3,23 41,99 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 5,36 267,75 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 15 1,53 22,95 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 20 1,45 28,90 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 30 7,48 224,40 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 10 1,15 11,48 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 10 1,19 11,90 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 10 2,68 26,78 16 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 70 0,72 50,58 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 40 0,68 27,20 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 15 0,68 10,20 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 15 3,83 57,38 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 8 3,83 30,60 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 90 2,89 260,10 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr τεµ 25 4,55 113,69 23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300gr τεµ 30 2,76 82,88 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 19 0,72 13,73 13

14 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 60 2,85 170,85 26 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 2 29,92 59,84 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 2 21,55 43,10 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΑΝΑ ΡΟΛΟ) τεµ 120 0,72 86,70 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 150 2,13 318,75 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 10 2,08 20,83 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 12 7,44 89,25 32 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 18 4,63 83,39 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 2 13,13 26,27 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 2 11,26 22,53 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 2 7,23 14,45 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 3 3,06 9,18 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 2 2,13 4,25 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 60 1,28 76,50 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 35 1,57 55,04 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 3 11,31 33,92 41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 100 2,13 212,50 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της ευτεροβάθµιας Σχολικής επιτροπής του έτους 2014 ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,88 ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΦΠΑ 23% 1.121,95 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 ΑΡΘΡΟ 2 Ο Τεχνικές προδιαγραφές Τα είδη της προµήθειας πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπάριθµ 1/2014 µελέτη του ήµου ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των οµάδων ειδών καθαριότητας του ήµου Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ήµου Ηράκλειας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο δήµος Ηράκλειας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό 14

15 προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 2. Η παράδοση των ποσοτήτων των οµάδων ειδών καθαριότητας, και υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο Φορέας πρόνοιας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η ΚΕ..Η δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 4. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής της.ε.υ.α Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η.Ε.Υ.Α.Η. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 5. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στα σχολεία ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. ΆΡΘΡΟ 4 ο Αναθέτουσα αρχή-χρόνος και τόπος διαγωνισµού Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Επωνυµία: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ιεύθηνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Τηλ.Επικοινωνίας: ,ΦΑΞ: Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονική /νση:www.dimosiraklias.gr 15

16 Ως ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη Και ώρα π.µ. Την ίδια ηµέρα και ώρα θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού, στο ηµαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400, στον 1 Ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Η επιτροπή διαγωνισµού θα συνέλθει µισή ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης ήτοι την π.µ. Σε περίπτωση αναβολής για οποιαδήποτε λόγο της ηµεροµηνίας αποσφράγισης, η επιτροπή θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορά. ΆΡΘΡΟ 5 ο Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από την υπάλληλο Βλαχοπούλου Φωτεινή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο Τα έντυπα συµµετοχής, διακήρυξης κλπ. Θα διατίθενται δωρεάν από το Γραφείο Προµηθειών, 1 ος όροφος Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, αυτά παρέχονται σε αυτούς µέσα σε έξι ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Έφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες, από την ηµ/νία λήξης της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ήµου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα. ΆΡΘΡΟ 6 ο ικαιολογητικά συµµετοχής στον ιαγωνισµό Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση ειδών καθαριότητας, και ειδών υγιεινής επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 1.ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) είτε για το µέρος της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από 16

17 κάθε διαγωνιζόµενο. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο (4) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Βλέπε Υπόδειγµα). 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαχειρηστή σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (Ε.Ε) και εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (α.ε) και των φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση, και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για α)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθµ 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθµ.98/742/κεππα του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/εοκ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Ο.Κ), στ)απάτη ( Π.Κ), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ), η) πλαστογραφία ( ),θ) ψευδορκία (224 Π.Κ ), ι) δωροδοκία ( Π.Κ ), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ).Τα υπό ά-δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση ενώ τα υπό έ- κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και προσωπικού και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 17

18 Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή ήµωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις ή Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα κριθεί από την αναθέτουσσα αρχή ως πρόσφορο, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω για σοβαρό λόγο. 9. Για την απόδειξη της τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλαχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και προσωπικού και ως 18

19 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές χρήσεις ή Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα κριθεί από την αναθέτουσα αρχή ως πρόσφορο, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω για σοβαρό λόγο. 9. Για την απόδειξη της τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και πρακτικό του.σ που να εγκρίνει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζει τον εκπρόσωπο για την επίδοση της προσφοράς. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα η υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά: Για τις ανώνυµες Εταιρείες, τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο Για τις οµόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους ιαχειριστές αυτών ( όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας). Για τους συνεταιρισµούς τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ( εφόσον υπάρχει) 19

20 Οι Α.Ε οφείλουν να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών, δηλαδή α) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου ( µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ( η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται) και β) πιστοποιητικό της εποπτεύουσας ( κατά τον Κ.Ν 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και προσωπικού και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 7. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή 20

21 ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές χρήσεις ή Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα κριθεί από την αναθέτουσα αρχή ως πρόσφορο, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω για σοβαρό λόγο. 8. Για την απόδειξη της τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. 5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Ο.Τ.Α Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από (1) εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουρούν σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα ( για τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες), θα απευθύνονται στον ήµο Ηράκλειας και θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Βλέπε Υπόδειγµα). 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόµενο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη ( µε ποινή αποκλεισµού). 21

22 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και εκδίδεται υπερ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ 8 ο Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ήµο Ηράκλειας µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του ιαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε τη προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 9 ο Χρόνος ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος Ηράκλειας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Αν ο ήµος Ηράκλειας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης δε µπορεί να προβάλει καµία αξίωση. 22

23 ΑΡΘΡΟ 10 ο Αξιολόγηση Προσφορών για ανακήρυξη αναδόχου Ανάδοχος της προµήθειας για τα είδη καθαριότητας και ειδών υγιεινής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαµηλοτερη τιµή χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 11 ο Φάκελος προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: Α) Η λέξη «Προσφορά», Β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια Γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης. ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Στον Κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, και η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίποτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 12 ο Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών 23

24 Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, αριθµούνται από την Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφεται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών. Κατά τη διαδικασία της Αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερόµενους ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Μετά την αποσφράγηση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 13 ο Ενστάσεις 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3886/2010, κατά της διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της σύµβασης, όπως οι πράξεις που αφορούν τους όρους που περιέχονται στη διακήρυξη, στα τεύχη δηµοπράτησης ή σε άλλο έγγραφο σχετικό µε τη διαδικασία του διαγωνισµού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των αποφάσεων αποκλεισµού από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα ( 10) ηµερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση παράνοµης πράξης ή παράληψης, να ασκήσει Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Ηράκλειας, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµα του. εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν λόγω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η άσκηση της Προδικαστικής προσφυγής είναι προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010, που αφορά την δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 24

25 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης 2) Κατά των πρακτικών της επιτροπής ιαγωνισµού ( α και β φάση όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης), κατά του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και κατά των λοιπών µη εκτελεστών πράξεων του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων του άρθρου 15 παρ.β του ΕΚΠΟΤΑ στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Σύµβασης Στους προµηθευτές που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται από το ήµο Ηράκλειας και τα νοµικά πρόσωπα οι σχετικές συµβάσεις, οι οποίες υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Οι συµβάσεις συντάσσονται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της προµήθειας. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν είναι ίδιας διάρκειας, όπως προκύπτει από το άρθρο 1, όπου φαίνεται αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της κάθε υποοµάδας προµηθειών για το ήµο Ηράκλειας και κάθε νοµικό του πρόσωπο, και ηµεροµηνία λήξης ορίζεται η Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Ο δήµος Ηράκλειας και τα νοµικά πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου ή του νοµικού προσώπου κάθε ποσότητα που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 15 ο Παραλαβή των υλικών 25

26 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 16 ο Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές θα γίνει µε τµηµατικές πληρωµές ανά µήνα, µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ, κατά περίπτωση ως εξής: 1) Οι προµηθευτές του ήµου Ηράκλειας, θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές του ήµου. 2) Οι προµηθευτές του Φορέα πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας, θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. 4)Οι προµηθευτές της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. 5) Οι προµηθευτές της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης- αποχέτευσης ήµου Ηράκλειας θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. 4) Οι προµηθευτές των Σχολικών Επιτροπών ήµου Ηράκλειας θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. Κατά την πληρωµή γίνονται οι απαιτούµενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόµο. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος 03-02-2014 ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1562 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Ο ήµαρχος Ιάσµου Νοµού Ροδόπης διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό για την «προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 1-2-2011 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002633708 2015-03-12

15PROC002633708 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 12 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.1209 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Πλ. Εθνικής Αντίστασης ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ελληνική Κυπαρισσία, 19/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2674 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

24-04-13 . 24410 : 1 : : 23213-50114 2.992,25 ( 1231,78 904,05 856,42 2992,25 2013 12.00 . 1. .

24-04-13   . 24410 : 1 : : 23213-50114 2.992,25 ( 1231,78 904,05 856,42 2992,25  2013 12.00 .       1. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 24-04-13 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 24410 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κ.Καραµανλή 1 Πληροφορίες : Μ. Χατζή Τηλέφωνο : 23213-50114 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

73.750, , , , , ,14

73.750, , , , , ,14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 20-11-2013 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα