Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 34/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 CPV: ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΦΠΑ 23%: ΤΝΟΛΟ: , , ,87

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Η παπούζα μελέηη αθοπά ηιρ ανάγκερ ζε ηλεκηπολογικό ςλικό ηος Δήμος Αγίαρ Παπαζκεςήρ. Θα διεξασθεί ππόσειπορ διαγωνιζμόρ, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ ενώπιον ηηρ Απμόδιαρ Επιηποπήρ ηος Δήμος και με κπιηήπιο με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ ζε ακέπαιερ μονάδερ επί ηηρ εκαηό ζύμθωνα με ηην Υποςπγική απόθαζη 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) για ηο ζύνολο ηων ειδών. Ο πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων ,87 (πεπιέσει ΦΠΑ 23%) και θα βαπύνει ηον Κ.Α : ηος πποϋπολογιζμού ηος Οικονομικού έηοςρ Το ηλεκηπολογικό ςλικό ππορ ππομήθεια είναι: 1 Kαιώδην ΝΤΜ 3Υ1,5 mm2 2 Καιώδην ΝΤLHY 3Υ1,5 mm2 3 Κνιάξα γεηώζεσο Kαιώδην ΝΤY 5Υ6 mm2 5 σιήλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, CiBi, Φ16mm 6 σιήλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, CiBi, Φ21mm 7 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x10 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 8 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x16 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 9 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x20 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 10 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 11 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x32 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 12 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 2x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 4,5KA C 13 Γπάιηλε αζθάιεηα 5x20 γηα θσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ 6Α 14 Δλδεηθηηθόο ιακπηήξαο ξάγαο πίλαθα 15 Πίλαθαο εληνηρηζκέλνο κεηαιιηθόο ζηνηρεία 16 Πίλαθαο νξαηόο "επίηνηρνο" ζηεγαλόο κεηαιιηθόο γηα ζηνηρεία 17 Ραγνδηαθόπηεο 2Υ40Α 18 Ρεπκαηνδόηεο νύθν Πίλαθνο 16Α 19 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 25Α DIAZED 20 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 35Α DIAZED 21 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 50Α DIAZED 22 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 63Α DIAZED 23 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 35 Α. 24 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 50Α. 25 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 63 Α. 26 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 80 Α. Υξνλνδηαθόπηεο ξάγαο πίλαθα, ελόο ζηνηρείνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, 27 16Α/250V, πελίν 230V, κε εθεδξεία >100 σξώλ, ή θαιύηεξνο 28 Ράγα πίλαθα αινπκηλίνπ 1m. Απηόκαηνο θιηκαθνζηαζίνπ ηθαλόηεηνο 2000W γηα ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο θαη VA γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ/ ξύζκηζε 0,5-10 ιεπηά/ κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο γηα απηόκαηε ή ζπλερή ιεηηνπξγία 30 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, αιιέ ξεηνύξ 31 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, θνκκπηαηέξ 32 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, κεζαίνο αιιέ ξεηνύξ 33 Γηαθόπηεο δηπιόο ρσλεπηόο 34 Γηαθόπηεο επίηνηρνο ζηεγαλόο

3 35 Πξίδα επίηνηρε κε 1RJ45 δηπιή (ηαηξηάδεη θαη γηα RJ11) Πνιύκπξηδν 5 πξηδώλ νύθν κε θαιώδην 3 κέηξσλ, ιπρλία ιεηηνπξγίαο - 36 δηαθόπηεο θαη ξεπκαηνιήπηε νύθν 37 Φηο ΟΤΚΟ, δεύγνο, αξζεληθό επζύ - ζειπθό. 38 Φηο ιάζηηρν ΟΤΚΟ, δεύγνο, αξζεληθό επζύ - ζειπθό. 39 Δθθηλεηήο Φσηηζηηθνύ 150W-250W-400W Ναηξίνπ, ειεθηξηθόο SN58 40 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/RX-7 δύν άθξσλ 41 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/E40 αριάδη 42 Λακπηήξαο Na Τ.π 250W/E40 αριάδη 43 Λακπηήξαο Na Τ.π 400 W/E40 αριάδη 44 Λακπηήξαο Na Τ.π 150 W/Δ40 βειηησκέλνπ θάζκαηνο, ζσιελσηόο Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 125 W/E27 αριάδη, ελδεηθηηθνύ 45 ηύπνπ SON H PLUS110W 46 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 250 W/E40 αριάδη, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SON H 220W Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε νξγαλα Hg 400W/E40 αριάδη, ελδεηθηηθνύ 47 ηύπνπ. SON H 350W 48 Μ/ γηα ιακπηήξα Hg 125 W 49 Μ/ γηα ιακπηήξα Hg 250 W 50 Μ/ γηα ιακπηήξα Na 150 W 51 Μ/ γηα ιακπηήξα Na 250 W Μπάια Φσηηζηηθνύ, δηακέηξνπ Φ400 mm, αθξπιηθή, γαιαθηεξή Νηνπί πνξζειάλεο δηαηξνύκελν Δ40 θσηηζηηθώλ βξαρίνλα δηθηύνπ θσηηζκνύ Πξνβνιέαο θσηηζκνύ γηα ιακπηήξα 150 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ HQI Νηνπί πνξζειάλεο Δ27, θσηηζηηθώλ βξαρίνλνο νδηθνύ θσηηζκνύ Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Νa πςειήο πίεζεο, ηζρύνο 150 W, δηπιήο κόλσζεο, 56 ελδεηθηηθνύ ηύπνπ MALAGA SGS Philips γηα ζηελό βξαρίνλα ηύπνπ ΓΔΗ 57 Λακπηήξαο ησδίλεο ECO 40-46W E27, απόδνζε 60W 58 Ηιεθηξνληθό ballast Λακπηήξαο θζνξηζκνύ ηζρύνο 18W/865 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ρξσκαηηθήο 59 απόδνζεο>82 θαη ειάρηζην, (50% ςπρξνύ ιεπθνύ+50% ζεξκνύ ιεπθνύ ζε πνζόηεηα) Λακπηήξαο θζνξηζκνύ ηζρύνο 36W/865 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ρξσκαηηθήο 60 απόδνζεο>82 θαη ειάρηζην,(50% ςπρξνύ ιεπθνύ+50% ζεξκνύ ιεπθνύ ζε 61 ηάξηεξ πνζόηεηα) γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W - 20W κε βάζε 62 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W - 65W κε βάζε 63 ηξαγγαιηζηηθό πελίν ιακπηήξα θζνξηζκνύ κέρξη 40W 64 ηξαγγαιηζηηθό πελίν ιακπηήξα θζνξηζκνύ κέρξη 65W 65 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27 θξεκαζηό Κιεκκνζεηξά 12 ζέζεσλ κε αλνηθηνύο αθξνδέθηεο θαη βίδεο πνπ δελ πέθηνπλ γηα mm2 67 Κιίπο κεηαιιηθά, ζηήξημεο βξαρηόλσλ Φ.. Οδηθνύ θσηηζκνύ 68 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 10, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην 69 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 14, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην 70 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 8/25, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην 71 Κππξί ειεθηξηθό 12V 72 Μνλσηηθή ηαηλία απηνβνπιθαληδόκελε 3Μ 73 Μνλσηηθή ηαηλία ρξώκαηνο καύξνπ θαη ιεπθνύ ρξώκαηνο (50+50 ζε πνζόηεηα) 74 Σζέξθη θαξδπ ζηήξημεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδηθνύ 75 θσηηζκνύ Σζεξθνκεράλεκα θνπινύξα 10κ 76 Γεκαηηθά θιηπ cm x 4,5mm, ζε ζαθνπιάθη ηεκαρίσλ Μπξάηζα 1m γηα Φ.. δξόκνπ ηύπνπ ΓΔΗ κηθξήο δηακέηξνπ 78 Καιώδην UTP level 5 79 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 4x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 80 Γέθπξεο (ρηέληα) 81 σιελάξην ζηιηθόλεο δηάθαλε 82 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x45 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C 83 Καλάιη πιαζηηθό 40Υ40 84 Οππα 6αξηα 85 Βίδεο 4Υ40 86 Δλδεηθηηθό 1Υ3

4 Σα άλσζελ πιηθά πξνο πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκόδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ISO 9000, από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θσηηζηηθά ζώκαηα νδηθνύ θσηηζκνύ Να 150W ζα έρνπλ πξνζηαζία IP65 ζην ρώξν ηνπ ιακπηήξα θαη IP43 ζην ρώξν ησλ νξγάλσλ, IK08 δηπιήο κόλσζεο, Protection class IEC II, ζώκα πνιπθαξβνληθό PC, ξπζκηδόκελε ππνδνρή 90 ν, ξπζκηδόκελε δηάκεηξνο 42-60mm ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Οη παξαπάλσ δεηνύκελνη ιακπηήξεο ζα πιεξνύλ ηεο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο όπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: ΧΡΟΝΟ ΖΩΗ ίςοσ ή μεγαλύτεροσ από ΦΩΣΕΙΝΗ ΡΟΗ ίςη ή μεγαλύτερη από ΔΕΙΚΣΗ ΧΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ίςοσ ή μεγαλύτεροσ από ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΤΠΟ Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/ E40 αριάδη hr Lm 20 Λακπηήξαο Na Τ.π 250W E40 αριάδη hr Lm 20 Λακπηήξαο Na Τ.π 400 W E40 αριάδη hr Lm 20 Λακπηήξαο Na Τ.π 150 W/Δ40 βειηησκέλνπ θάζκαηνο, ζσιελσηόο 22000hr 12500Lm 60 Λακπηήξαο Na Τ.π (110W) γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 125 W/E27 αριάδη hr 8000 Lm 20 Λακπηήξαο Na Τ.π (220W) γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 250 W/E40 αριάδη hr Lm 20 Λακπηήξαο Na Τ.π (350W) γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 400W/E40 αριάδη hr Lm 20 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/5/2015 O ΤΝΣΑΞΑ ΠΤΡΙΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ'

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟ ΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV 1 Kαιώδην ΝΤΜ 3Υ1,5 mm m 500 0,51 256,50 2 Καιώδην ΝΤLHY 3Υ1,5 mm m 500 0,51 256,50 3 Κνιάξα γεηώζεσο ηεκ. 6 1,98 11,88 4 Kαιώδην ΝΤY 5Υ6 mm m 200 4,50 900,00 5 σιήλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, CiBi, Φ16mm m 50 0,12 5,85 6 σιήλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, CiBi, Φ21mm m 50 0,10 4,95 7 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x10 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ. 30 2,61 78,30 8 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x16 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ. 60 2,61 156,60 9 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x20 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ. 20 2,61 52,20 10 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ. 30 2,61 78,30 11 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x32 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ. 20 2,61 52,20 12 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 2x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 4,5KA C ηεκ. 30 4,95 148,50 13 Γπάιηλε αζθάιεηα 5x20 γηα θσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ 6Α ηεκ ,15 153,00 14 Δλδεηθηηθόο ιακπηήξαο ξάγαο πίλαθα ηεκ. 20 1,49 29,70 15 Πίλαθαο εληνηρηζκέλνο κεηαιιηθόο ζηνηρεία ηεκ. 1 14,40 14,40 16 Πίλαθαο νξαηόο "επίηνηρνο" ζηεγαλόο κεηαιιηθόο γηα ζηνηρεία ηεκ. 1 45,00 45,00 17 Ραγνδηαθόπηεο 2Υ40Α ηεκ. 20 5,22 104,40 18 Ρεπκαηνδόηεο νύθν Πίλαθνο 16Α ηεκ. 10 3,96 39,60 19 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 25Α DIAZED ηεκ. 40 0,15 6,12 20 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 35Α DIAZED ηεκ. 40 0,28 11,16 21 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 50Α DIAZED ηεκ. 40 0,37 14,76 22 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 63Α DIAZED ηεκ. 40 0,37 14,76 23 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 35 Α ηεκ. 60 0,23 13,50 24 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 50Α ηεκ. 60 0,45 27,00 25 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 63 Α ηεκ. 30 0,45 13,50 26 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 80 Α ηεκ. 30 0,45 13,50 27 Υξνλνδηαθόπηεο ξάγαο πίλαθα, ελόο ζηνηρείνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεκ ,90 837,00 16Α/250V, πελίν 230V, κε εθεδξεία >100 σξώλ, ή θαιύηεξνο 28 Ράγα πίλαθα αινπκηλίνπ 1m m 5 0,99 4,95 29 Απηόκαηνο θιηκαθνζηαζίνπ ηθαλόηεηνο 2000W γηα ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο ηεκ. 2 18,00 36,00 θαη 1000VA γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ/ ξύζκηζε 0,5-10 ιεπηά/ κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο γηα απηόκαηε ή ζπλερή ιεηηνπξγία 30 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, αιιέ ξεηνύξ ηεκ. 50 3,60 180,00 31 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, θνκκπηαηέξ ηεκ. 20 3,60 72,00 32 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, κεζαίνο αιιέ ξεηνύξ ηεκ. 5 3,60 18,00 33 Γηαθόπηεο δηπιόο ρσλεπηόο ηεκ. 10 4,50 45,00 34 Γηαθόπηεο επίηνηρνο ζηεγαλόο ηεκ. 10 0,99 9,90 35 Πξίδα επίηνηρε κε 1RJ45 δηπιή (ηαηξηάδεη θαη γηα RJ11) ηεκ. 10 4,95 49,50 36 Πνιύκπξηδν 5 πξηδώλ νύθν κε θαιώδην 3 κέηξσλ, ιπρλία ιεηηνπξγίαο ηεκ. 20 4,95 99,00 δηαθόπηεο θαη ξεπκαηνιήπηε νύθν 37 Φηο ΟΤΚΟ, δεύγνο, αξζεληθό επζύ - ζειπθό ηεκ. 50 1,98 99,00 38 Φηο ιάζηηρν ΟΤΚΟ, δεύγνο, αξζεληθό επζύ - ζειπθό ηεκ. 50 3,96 198,00 39 Δθθηλεηήο Φσηηζηηθνύ 150W-250W-400W Ναηξίνπ, ειεθηξηθόο SN ηεκ. 50 4,95 247,50 40 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/RX-7 δύν άθξσλ ηεκ ,00 960,00 41 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/E40 αριάδη ηεκ , ,00 42 Λακπηήξαο Na Τ.π 250W/E40 αριάδη ηεκ , ,00 43 Λακπηήξαο Na Τ.π 400 W/E40 αριάδη ηεκ ,00 510,00 44 Λακπηήξαο Na Τ.π 150 W/Δ40 βειηησκέλνπ θάζκαηνο, ζσιελσηόο ηεκ , ,00 45 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 125 W/E27 αριάδη, ηεκ , ,00 ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SON H PLUS110W 46 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 250 W/E40 αριάδη, ηεκ , ,00 ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SON H 220W 47 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε νξγαλα Hg 400W/E40 αριάδη, ηεκ , ,00 ελδεηθηηθνύ ηύπνπ. SON H 350W 48 Μ/ γηα ιακπηήξα Hg 125 W ηεκ ,90 897,00 49 Μ/ γηα ιακπηήξα Hg 250 W ηεκ ,35 517,50 50 Μ/ γηα ιακπηήξα Na 150 W ηεκ , ,00

6 51 Μ/ γηα ιακπηήξα Na 250 W ηεκ ,85 742,50 52 Μπάια Φσηηζηηθνύ, δηακέηξνπ Φ400 mm, αθξπιηθή, γαιαθηεξή ηεκ ,30 306,00 53 Νηνπί πνξζειάλεο δηαηξνύκελν Δ40 θσηηζηηθώλ βξαρίνλα δηθηύνπ θσηηζκνύ ηεκ. 2 2,07 4,14 54 Πξνβνιέαο θσηηζκνύ γηα ιακπηήξα 150 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ HQI ηεκ. 2 29,00 58,00 55 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27, θσηηζηηθώλ βξαρίνλνο νδηθνύ θσηηζκνύ ηεκ. 40 1,35 54,00 56 Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Νa πςειήο πίεζεο, ηζρύνο 150 W, δηπιήο ηεκ , ,00 κόλσζεο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ MALAGA SGS Philips γηα ζηελό βξαρίνλα ηύπνπ ΓΔΗ 57 Λακπηήξαο ησδίλεο ECO 40-46W E27, απόδνζε 60W ηεκ. 50 0,90 45,00 58 Ηιεθηξνληθό ballast ηεκ ,80 108,00 59 Λακπηήξαο θζνξηζκνύ ηζρύνο 18W/865 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ,53 306,00 ρξσκαηηθήο απόδνζεο>82 θαη ειάρηζην, (50% ςπρξνύ ιεπθνύ+50% ζεξκνύ ιεπθνύ ζε πνζόηεηα) 60 Λακπηήξαο θζνξηζκνύ ηζρύνο 36W/865 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ηεκ ,98 396,00 ρξσκαηηθήο απόδνζεο>82 θαη ειάρηζην,(50% ςπρξνύ ιεπθνύ+50% ζεξκνύ ιεπθνύ ζε πνζόηεηα) 61 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W - 20W κε βάζε ηεκ ,27 27,00 62 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W - 65W κε βάζε ηεκ ,27 81,00 63 ηξαγγαιηζηηθό πελίν ιακπηήξα θζνξηζκνύ κέρξη 40W ηεκ. 50 2,88 144,00 64 ηξαγγαιηζηηθό πελίν ιακπηήξα θζνξηζκνύ κέρξη 65W ηεκ. 50 4,50 225,00 65 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27 θξεκαζηό ηεκ. 50 0,90 45,00 66 Κιεκκνζεηξά 12 ζέζεσλ κε αλνηθηνύο αθξνδέθηεο θαη βίδεο πνπ δελ πέθηνπλ ηεκ 300 0,72 216,00 γηα 25 mm2 67 Κιίπο κεηαιιηθά, ζηήξημεο βξαρηόλσλ Φ.. Οδηθνύ θσηηζκνύ ηεκ 300 0,45 135,00 68 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 10, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην ηεκ 20 1,62 32,40 69 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 14, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην ηεκ 10 2,52 25,20 70 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 8/25, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην ηεκ 20 1,35 27,00 71 Κππξί ειεθηξηθό 12V ηεκ 5 17,10 85,50 72 Μνλσηηθή ηαηλία απηνβνπιθαληδόκελε 3Μ ηεκ 10 7,20 72,00 73 Μνλσηηθή ηαηλία ρξώκαηνο καύξνπ θαη ιεπθνύ ρξώκαηνο (50+50 ζε ηεκ 100 0,14 13,50 πνζόηεηα) 74 Σζέξθη θαξδπ ζηήξημεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδηθνύ θσηηζκνύ ζε θνπινύξα ΚΟΤΛΟ 10 49,50 495,00 10κ ΤΡΑ 75 Σζεξθνκεράλεκα ηεκ 2 180,00 360,00 76 Γεκαηηθά θιηπ cm x 4,5mm, ζε ζαθνπιάθη 100 ηεκαρίσλ ζπζθεπα 20 3,15 63,00 77 Μπξάηζα 1m γηα Φ.. δξόκνπ ηύπνπ ΓΔΗ κηθξήο δηακέηξνπ ηεκ ζηα 50 5,40 270,00 78 Καιώδην UTP level m 600 0,35 210,00 79 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 4x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ 2 7,00 14,00 80 Γέθπξεο (ρηέληα) ηεκ 10 5,00 50,00 81 σιελάξην ζηιηθόλεο δηάθαλε ηεκ 4 6,00 24,00 82 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x45 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C ηεκ 4 5,00 20,00 83 Καλάιη πιαζηηθό 40Υ m 100 4,00 400,00 84 Οππα 6αξηα ηεκ 100 0,09 9,00 85 Βίδεο 4Υ ηεκ 100 0,08 8,00 86 Δλδεηθηηθό 1Υ ηεκ 2 3,00 6,00 ΔΑΠΑΝΗ ,77 ΦΠΑ 23% ,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ,87 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/5/2015 ΔΘΔΩΡΗΘΗ O ΤΝΣΑΞΑ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ / /2015 ΠΤΡΙΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ' ΦΩΣΔΙΝΗ ΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ B'

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ Σν ηηκνιόγην κειέηεο ζα είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ειάρηζην ΑΡΘΡΟ 1 Kαιώδην ΝΤΜ 3Υ1,5 mm2 Σηκή γηα έλα m πελήληα έλα ιεπηά. ( 0,51 ) ΑΡΘΡΟ 2 Καιώδην ΝΤLHY 3Υ1,5 mm2 Σηκή γηα έλα m πελήληα έλα ιεπηά. ( 0,51 ) ΑΡΘΡΟ 3 Κνιάξα γεηώζεσο Σηκή γηα έλα ηεκ. έλα επξώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά. ( 1,98 ) ΑΡΘΡΟ 4 Kαιώδην ΝΤY 5Υ6 mm2 Σηκή γηα κηα m ηέζζεξα επξώ θαη πελήληα ιεπηά. ( 4,50 ) ΑΡΘΡΟ 5 σιήλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, CiBi, Φ16mm Σηκή γηα κηα m δώδεθα ιεπηά. ( 0,12 ) ΑΡΘΡΟ 6 σιήλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, CiBi, Φ21mm Σηκή γηα κηα m δέθα ιεπηά. ( 0,10 ) ΑΡΘΡΟ 7 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x10 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ. δύν επξώ θαη εμήληα έλα ιεπηά. ( 2,61 ) ΑΡΘΡΟ 8 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x16 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ. δύν επξώ θαη εμήληα έλα ιεπηά. ( 2,61 ) ΑΡΘΡΟ 9 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x20 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ. δύν επξώ θαη εμήληα έλα ιεπηά. ( 2,61 ) ΑΡΘΡΟ 10 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ. δύν επξώ θαη εμήληα έλα ιεπηά. ( 2,61 ) ΑΡΘΡΟ 11 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x32 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ. δύν επξώ θαη εμήληα έλα ιεπηά. ( 2,61 ) ΑΡΘΡΟ 12 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 2x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 4,5KA C Σηκή γηα έλα ηεκ. ηέζζεξα επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά. ( 4,95 )

8 ΑΡΘΡΟ 13 Γπάιηλε αζθάιεηα 5x20 γηα θσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ 6Α Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα πέληε ιεπηά. ( 0,15 ) ΑΡΘΡΟ 14 Δλδεηθηηθόο ιακπηήξαο ξάγαο πίλαθα Σηκή γηα έλα ηεκ. έλα επξώ θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά. ( 1,49 ) ΑΡΘΡΟ 15 Πίλαθαο εληνηρηζκέλνο κεηαιιηθόο ζηνηρεία Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά. ( 14,40 ) ΑΡΘΡΟ 16 Πίλαθαο νξαηόο "επίηνηρνο" ζηεγαλόο κεηαιιηθόο γηα ζηνηρεία Σηκή γηα έλα ηεκ. ζαξάληα πέληε επξώ ( 45,00 ) ΑΡΘΡΟ 17 Ραγνδηαθόπηεο 2Υ40Α Σηκή γηα έλα ηεκ. πέληε επξώ θαη είθνζη δύν ιεπηά. ( 5,22 ) ΑΡΘΡΟ 18 Ρεπκαηνδόηεο νύθν Πίλαθνο 16Α Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξία επξώ θαη ελελήληα έμη ιεπηά. ( 3,96 ) ΑΡΘΡΟ 19 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 25Α DIAZED Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα πέληε ιεπηά. ( 0,15 ) ΑΡΘΡΟ 20 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 35Α DIAZED Σηκή γηα έλα ηεκ. είθνζη νθηώ ιεπηά. ( 0,28 ) ΑΡΘΡΟ 21 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 50Α DIAZED Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξηάληα επηά ιεπηά. ( 0,37 ) ΑΡΘΡΟ 22 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο 63Α DIAZED Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξηάληα επηά ιεπηά. ( 0,37 ) ΑΡΘΡΟ 23 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 35 Α. Σηκή γηα έλα ηεκ. είθνζη δύν ιεπηά. ( 0,23 ) ΑΡΘΡΟ 24 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 50Α. Σηκή γηα έλα ηεκ. ζαξάληα πέληε ιεπηά. ( 0,45 ) ΑΡΘΡΟ 25 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 63 Α. Σηκή γηα έλα ηεκ. ζαξάληα πέληε ιεπηά. ( 0,45 ) ΑΡΘΡΟ 26 Φπζίγγη βηδσηό αζθάιεηαο βξαδείαο ηήμεο ηύπνπ ΓΔΗ 80 Α. Σηκή γηα έλα ηεκ. ζαξάληα πέληε ιεπηά. ( 0,45 )

9 ΑΡΘΡΟ 27 Υξνλνδηαθόπηεο ξάγαο πίλαθα, ελόο ζηνηρείνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, Σηκή γηα έλα ηεκ. είθνζη επηά επξώ θαη ελελήληα ιεπηά. ( 27,90 ) ΑΡΘΡΟ 28 Ράγα πίλαθα αινπκηλίνπ 1m. Σηκή γηα έλα m ελελήληα ελλέα ιεπηά. ( 0,99 ) ΑΡΘΡΟ 29 Απηόκαηνο θιηκαθνζηαζίνπ ηθαλόηεηνο 2000W γηα ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο θαη 1000VA γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ/ ξύζκηζε 0,5-10 ιεπηά/ κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο γηα απηόκαηε ή ζπλερή ιεηηνπξγία Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα νθηώ επξώ ( 18,00 ) ΑΡΘΡΟ 30 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, αιιέ ξεηνύξ Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξία επξώ θαη εμήληα ιεπηά. ( 3,60 ) ΑΡΘΡΟ 31 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, θνκκπηαηέξ Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξία επξώ θαη εμήληα ιεπηά. ( 3,60 ) ΑΡΘΡΟ 32 Γηαθόπηεο ρσλεπηόο, κεζαίνο αιιέ ξεηνύξ Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξία επξώ θαη εμήληα ιεπηά. ( 3,60 ) ΑΡΘΡΟ 33 Γηαθόπηεο δηπιόο ρσλεπηόο Σηκή γηα έλα ηεκ. ηέζζεξα επξώ θαη πελήληα ιεπηά. ( 4,50 ) ΑΡΘΡΟ 34 Γηαθόπηεο επίηνηρνο ζηεγαλόο Σηκή γηα έλα ηεκ. ελελήληα ελλέα ιεπηά. ( 0,99 ) ΑΡΘΡΟ 35 Πξίδα επίηνηρε κε 1RJ45 δηπιή (ηαηξηάδεη θαη γηα RJ11) Σηκή γηα έλα ηεκ. ηέζζεξα επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά. ( 4,95 ) ΑΡΘΡΟ 36 Πνιύκπξηδν 5 πξηδώλ νύθν κε θαιώδην 3 κέηξσλ, ιπρλία ιεηηνπξγίαο - δηαθόπηεο θαη ξεπκαηνιήπηε νύθν Σηκή γηα έλα ηεκ. ηέζζεξα επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά. ( 4,95 ) ΑΡΘΡΟ 37 Φηο ΟΤΚΟ, δεύγνο, αξζεληθό επζύ - ζειπθό. Σηκή γηα έλα ηεκ. έλα επξώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά. ( 1,98 ) ΑΡΘΡΟ 38 Φηο ιάζηηρν ΟΤΚΟ, δεύγνο, αξζεληθό επζύ - ζειπθό. Σηκή γηα έλα ηεκ. ηξία επξώ θαη ελελήληα έμη ιεπηά. ( 3,96 ) ΑΡΘΡΟ 39 Δθθηλεηήο Φσηηζηηθνύ 150W-250W-400W Ναηξίνπ, ειεθηξηθόο SN58 Σηκή γηα έλα ηεκ. ηέζζεξα επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά. ( 4,95 )

10 ΑΡΘΡΟ 40 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/RX-7 δύν άθξσλ Σηκή γηα έλα ηεκ. είθνζη ηέζζεξα επξώ ( 24,00 ) ΑΡΘΡΟ 41 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/E40 αριάδη Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα επξώ ( 10,00 ) ΑΡΘΡΟ 42 Λακπηήξαο Na Τ.π 250W/E40 αριάδη Σηκή γηα έλα ηεκ. δώδεθα επξώ ( 12,00 ) ΑΡΘΡΟ 43 Λακπηήξαο Na Τ.π 400 W/E40 αριάδη Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα επηά επξώ ( 17,00 ) ΑΡΘΡΟ 44 Λακπηήξαο Na Τ.π 150 W/Δ40 βειηησκέλνπ θάζκαηνο, ζσιελσηόο Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα έμη επξώ ( 16,00 ) ΑΡΘΡΟ 45 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 125 W/E27 αριάδη, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SON H PLUS110W Σηκή γηα έλα ηεκ. ελλέα επξώ ( 9,00 ) ΑΡΘΡΟ 46 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε όξγαλα Hg 250 W/E40 αριάδη, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SON H 220W Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα ηέζζεξα επξώ ( 14,00 ) ΑΡΘΡΟ 47 Λακπηήξαο Na Τ.π γηα ιεηηνπξγία κε νξγαλα Hg 400W/E40 αριάδη, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ. SON H 350W Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα έμη επξώ ( 16,00 ) ΑΡΘΡΟ 48 Μ/ γηα ιακπηήξα Hg 125 W Σηκή γηα έλα ηεκ. έμη επξώ θαη ελελήληα ιεπηά. ( 6,90 ) ΑΡΘΡΟ 49 Μ/ γηα ιακπηήξα Hg 250 W Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά. ( 10,35 ) ΑΡΘΡΟ 50 Μ/ γηα ιακπηήξα Na 150 W Σηκή γηα έλα ηεκ. νθηώ επξώ θαη πελήληα ιεπηά. ( 8,50 ) ΑΡΘΡΟ 51 Μ/ γηα ιακπηήξα Na 250 W Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα ηέζζεξα επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά. ( 14,85 )

11 ΑΡΘΡΟ 52 Μπάια Φσηηζηηθνύ, δηακέηξνπ Φ400 mm, αθξπιηθή, γαιαθηεξή Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα πέληε επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά. ( 15,30 ) ΑΡΘΡΟ 53 Νηνπί πνξζειάλεο δηαηξνύκελν Δ40 θσηηζηηθώλ βξαρίνλα δηθηύνπ θσηηζκνύ Σηκή γηα έλα ηεκ. δύν επξώ θαη επηά ιεπηά. ( 2,07 ) ΑΡΘΡΟ 54 Πξνβνιέαο θσηηζκνύ γηα ιακπηήξα 150 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ HQI Σηκή γηα έλα ηεκ. είθνζη ελλέα επξώ ( 29,00 ) ΑΡΘΡΟ 55 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27, θσηηζηηθώλ βξαρίνλνο νδηθνύ θσηηζκνύ Σηκή γηα έλα ηεκ. έλα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά. ( 1,35 ) ΑΡΘΡΟ 56 Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Νa πςειήο πίεζεο, ηζρύνο 150 W, δηπιήο κόλσζεο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ MALAGA SGS Philips γηα ζηελό βξαρίνλα ηύπνπ ΓΔΗ Σηκή γηα έλα ηεκ. εβδνκήληα έλα επξώ θαη πελήληα ιεπηά. ( 71,50 ) ΑΡΘΡΟ 57 Λακπηήξαο ησδίλεο ECO 40-46W E27, απόδνζε 60W Σηκή γηα έλα ηεκ. ελελήληα ιεπηά. ( 0,90 ) ΑΡΘΡΟ 58 Ηιεθηξνληθό ballast Σηκή γηα έλα ηεκ. δέθα επξώ θαη νγδόληα ιεπηά. ( 10,80 ) ΑΡΘΡΟ 59 Λακπηήξαο θζνξηζκνύ ηζρύνο 18W/865 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ρξσκαηηθήο απόδνζεο>82 θαη ειάρηζην, (50% ςπρξνύ ιεπθνύ+50% ζεξκνύ ιεπθνύ ζε πνζόηεηα) Σηκή γηα έλα ηεκ. έλα επξώ θαη πελήληα ηξία ιεπηά. ( 1,53 ) ΑΡΘΡΟ 60 Λακπηήξαο θζνξηζκνύ ηζρύνο 36W/865 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ρξσκαηηθήο απόδνζεο>82 θαη ειάρηζην,(50% ςπρξνύ ιεπθνύ+50% ζεξκνύ ιεπθνύ ζε πνζόηεηα) Σηκή γηα έλα ηεκ. έλα επξώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά. ( 1,98 ) ΑΡΘΡΟ 61 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W - 20W κε βάζε Σηκή γηα κηα ηεκ. είθνζη επηά ιεπηά. ( 0,27 ) ΑΡΘΡΟ 62 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W - 65W κε βάζε Σηκή γηα κηα ηεκ. είθνζη επηά ιεπηά. ( 0,27 ) ΑΡΘΡΟ 63 ηξαγγαιηζηηθό πελίν ιακπηήξα θζνξηζκνύ κέρξη 40W Σηκή γηα κηα ηεκ. δύν επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηά. ( 2,88 ) ΑΡΘΡΟ 64 ηξαγγαιηζηηθό πελίν ιακπηήξα θζνξηζκνύ κέρξη 65W Σηκή γηα κηα ηεκ. ηέζζεξα επξώ θαη πελήληα ιεπηά. ( 4,50 )

12 ΑΡΘΡΟ 65 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27 θξεκαζηό Σηκή γηα κηα ηεκ. ελελήληα ιεπηά. ( 0,90 ) ΑΡΘΡΟ 66 Κιεκκνζεηξά 12 ζέζεσλ κε αλνηθηνύο αθξνδέθηεο θαη βίδεο πνπ δελ πέθηνπλ γηα 25 mm2 Σηκή γηα έλα ηεκ εβδνκήληα δύν ιεπηά. ( 0,72 ) ΑΡΘΡΟ 67 Κιίπο κεηαιιηθά, ζηήξημεο βξαρηόλσλ Φ.. Οδηθνύ θσηηζκνύ Σηκή γηα έλα ηεκ ζαξάληα πέληε ιεπηά. ( 0,45 ) ΑΡΘΡΟ 68 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 10, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην Σηκή γηα έλα ηεκ έλα επξώ θαη εμήληα δύν ιεπηά. ( 1,62 ) ΑΡΘΡΟ 69 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 14, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην Σηκή γηα έλα ηεκ δύν επξώ θαη πελήληα δύν ιεπηά. ( 2,52 ) ΑΡΘΡΟ 70 Κνπηί κε ζηεξεσηηθά θαισδίσλ (ξόθα) Νν 8/25, 100 ηεκαρίσλ θαη ειάρηζην Σηκή γηα έλα ηεκ έλα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά. ( 1,35 ) ΑΡΘΡΟ 71 Κππξί ειεθηξηθό 12V Σηκή γηα έλα ηεκ δέθα επηά επξώ θαη δέθα ιεπηά. ( 17,10 ) ΑΡΘΡΟ 72 Μνλσηηθή ηαηλία απηνβνπιθαληδόκελε 3Μ Σηκή γηα έλα ηεκ επηά επξώ θαη είθνζη ιεπηά. ( 7,20 ) ΑΡΘΡΟ 73 Μνλσηηθή ηαηλία ρξώκαηνο καύξνπ θαη ιεπθνύ ρξώκαηνο (50+50 ζε πνζόηεηα) Σηκή γηα έλα ηεκ δέθα ηέζζεξα ιεπηά. ( 0,14 ) ΑΡΘΡΟ 74 Σζέξθη θαξδπ ζηήξημεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νδηθνύ θσηηζκνύ ζε θνπινύξα 10κ Σηκή γηα έλα ΚΟΤΛΟΤΡΑ ζαξάληα ελλέα επξώ θαη πελήληα ιεπηά. ( 49,50 ) ΑΡΘΡΟ 75 Σζεξθνκεράλεκα Σηκή γηα έλα ηεκ εθαηόλ νγδόληα επξώ ( 180,00 ) ΑΡΘΡΟ 76 Γεκαηηθά θιηπ cm x 4,5mm, ζε ζαθνπιάθη 100 ηεκαρίσλ Σηκή γηα έλα ζπζθεπαζηα ηξία επξώ θαη δέθα πέληε ιεπηά. ( 3,15 ) ΑΡΘΡΟ 77 Μπξάηζα 1m γηα Φ.. δξόκνπ ηύπνπ ΓΔΗ κηθξήο δηακέηξνπ Σηκή γηα έλα ηεκ πέληε επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά. ( 5,40 )

13 ΑΡΘΡΟ 78 Καιώδην UTP level 5 Σηκή γηα έλα m ηξηάληα πέληε ιεπηά. ( 0,35 ) ΑΡΘΡΟ 79 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 4x25 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ επηά επξώ ( 7,00 ) ΑΡΘΡΟ 80 Γέθπξεο (ρηέληα) Σηκή γηα έλα ηεκ πέληε επξώ ( 5,00 ) ΑΡΘΡΟ 81 σιελάξην ζηιηθόλεο δηάθαλε Σηκή γηα έλα ηεκ έμη επξώ ( 6,00 ) ΑΡΘΡΟ 82 Αζθάιεηα απηόκαηε ξάγαο 1x45 Α, ειέγρνπ γξακκήο 6KA C Σηκή γηα έλα ηεκ πέληε επξώ ( 5,00 ) ΑΡΘΡΟ 83 Καλάιη πιαζηηθό 40Υ40 Σηκή γηα έλα m ηέζζεξα επξώ ( 4,00 ) ΑΡΘΡΟ 84 Οππα 6αξηα Σηκή γηα έλα ηεκ ελλέα ιεπηά. ( 0,09 ) ΑΡΘΡΟ 85 Βίδεο 4Υ40 Σηκή γηα έλα ηεκ νθηώ ιεπηά. ( 0,08 ) ΑΡΘΡΟ 86 Δλδεηθηηθό 1Υ3 Σηκή γηα έλα ηεκ ηξία επξώ ( 3,00 ) ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/5/2015 ΔΘΔΩΡΗΘΗ O ΤΝΣΑΞΑ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ / /2015 ΠΤΡΙΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟΓ' ΦΩΣΔΙΝΗ ΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ B'

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΓΓΡΑΥΗ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής : σε ηλεκτρολογικό υλικό για το έτος 2015 ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Η παρούσα διακήρυξη 2. Ο Ν.2286/95 Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 3. Ο Ν.2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3263/ Ο Ν.3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 5. Ο Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Η Τπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ / Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Σ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΥΕΚ Σ. Β αρ. 185/ ) 7. Σο Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 8. Σο Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΣΑ) Α βαθμού». 9. Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις». 10. Σο Π.Δ.166/2003 (ΥΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές υναλλαγές». 11. Σον Ν. 3731/2008 και τον N. 3661/2008.

15 11. Ο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ Α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 12. Σο Π.Δ. 113/2010 (ΥΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3943/2011 (ΥΕΚ: 194/Α/2010). 13. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικης οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 14. Ο Ν. 4270/14(ΥΕΚ 143/14 Α ) και 15. Σην εγκεκριμένη και εξειδικευμένη πίστωση ποσού ,87 στον Προϋπολογισμό του Δήμου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ για το έτος 2015 στον ΚΑ: H υπ αριθμ. /15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης. Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Κατά την εκτέλεση των σχετικών εγκυκλίων του Τπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Τπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων. Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Οι προσφορές του θα υποβάλλονται πρέπει να ορίζουν την προθεσμία μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά στον Δήμο από της υπογραφής της σύμβασης. Η τήρηση των προθεσμίών σύμφωνα με την διακήρυξη θα ληφθεί σοβαρά υπόψη σαν πλεονέκτημα κατά την κρίση των προσφορών με δικαίωμα να απορρίψει προσφορά λόγω της μη τήρησης παράδοσης, ανεξάρτητα από την τιμή που προσφέρει. Μετά τις οριζόμενες προθεσμες επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 2% επί της αξίας των καθυστερουμένων υλικών για κάθε μέρα καθυστέρησης. Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών σε κάθε παράδοση ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο. Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΙΜΩΝ την συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση των υλικών.

16 Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. ε περίπτωση δυστροπίας του προμηθευτή σε συμμόρφωση και αντικατάσταση αυτών ο Δήμος δικαιούται να προβεί από μόνος του στις αντικαταστάσεις ή επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά μετά από επικοινωνία του Δήμου προς τον προμηθευτή. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ υμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : α) Η Γενική και Ειδική υγγραφή υποχρεώσεων, β) Σο Σιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου. γ) Προϋπολογισμός προσφοράς του Αναδόχου, δ) Η προσφορά του Αναδόχου, δηλαδή η έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου ή του Προϋπολογισμού, ε) Σα σχέδια σε περίπτωση που είναι απαραίτητα, στ) Οι Σεχνικές Προδιαγραφές. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/5/2015 ΔΘΔΩΡΗΘΗ O ΤΝΣΑΞΑ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ / /2015 ΠΤΡΙΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ' ΦΩΣΔΙΝΗ ΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ B'

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ελληνικό -Αργυρούπολη 10-04-2014 ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ αριθ. Πρωτ: 12356

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ελληνικό -Αργυρούπολη 10-04-2014 ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ αριθ. Πρωτ: 12356 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ελληνικό -Αργυρούπολη 10-04-2014 ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ αριθ. Πρωτ: 12356 Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «προμήθειας Τλικών μηχανογράφησης».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002415975 2014-11-20

14PROC002415975 2014-11-20 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14PROC002415975 2014-11-20 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. :2651 361332

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου»

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178-190 Fax: 210-2696866 e-mail: ilionbns@ilion.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα