DANTOP WG 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DANTOP WG 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία:"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 1 η : 11/05/2015 Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: Δραστική ουσία: clothianidin (ομάδα νεονικοτινοειδών) Κωδικός GIFAP: WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι) 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 2 RUE CLAUDE CHAPPE Τ.Κ SAINT DIDIER AU MONT D OR Τηλ.: +33 (0) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά Χελλαφάρμ ΑΕ Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι Τηλ: Fax: Τηλ. ανάγκης (Κέντρο Δηλητηριάσεων): (επί 24ώρου βάσεως) 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση του μείγματος: Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008/ΕΚ: Οξεία από στόματος Κατ. 4 H302 Ευαισθητοποίηση δέρματος Κατ. 1B H317 Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Κατ. 1 Κατ. 1 Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η βλέπε κεφάλαιο 16 H400 H410 Ταξινόμηση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ (Xn) & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ν) R22, R43, R50/53 Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η βλέπε κεφάλαιο 16 Kεντρικό: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι , Τηλ.: , Fax: , Ε-mail: Υποκατάστημα: ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 203, Σίνδος 57022, Τηλ.: , Fax: Εργοστάσιο: Στυλίς , Τηλ.: , Fax: από 9

2 2.2 Στοιχεία ετικέτας Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No. 1272/2008/ΕΚ Εικονογράμματα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη Δηλώσεις επικινδυνότητας: Δηλώσεις προφύλαξης: ΠΡΟΣΟΧΗ H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P102:Μακριά από παιδιά. P270:Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του SPe3 Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ από τα επιφανειακά νερά. SPe3: Για να προστατέψετε τις μέλισσες, να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη. SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Συμπληρωματικές πληροφορίες: EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 2 από 9

3 3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος Συστατικά του προϊόντος που περικλείουν κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον Χημική περιγραφή/ Σύνθεση/ Πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 και την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Χημική ονομασία dicambadimethylamm onium (E)-1-(2-chloro- 1,3-thiazol-5- ylmethyl)-3- methyl-2- nitroguanidine Calcinated diatomaceous earth Διασπαρτικός παράγοντας Αριθμός CAS Αριθμός EC (Αριθμός REACH) (παλιός ) * * Σήμανση ΕΕ 67/548/EOK Xi R36 R52/53 Xn, N R22, R50/53 Σήμανση ΕΕ 1272/2008/ΕΚ Eye Irrit.2; H319 Aquatic Chronic3; H412 GHS07, GHS09 H302, H400, H410 Συγκέντρωση % β/β καμία καμία 10 καμία GHS05 H314, H * Όλα τα συστατικά είναι εγκεκριμένα κατά EINECS/ELINCS Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο βλέπε Κεφάλαιο 16 Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο βλέπε Κεφάλαιο Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά: Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε ιατρική συμβουλή. Εισπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με τα μάτια: Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό. Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Ζητάτε πάντα ιατρική συμβουλή. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα και συμπτώματα βρογχίτιδας 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. 3 από 9

4 5. Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ξηρή χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός. Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Κανένα γνωστό. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τοξικά και διαβρωτικά αέρια (υδροχλώριο (HCL), υδροκυάνιο (ΗCN), μονοξείδιο άνθρακα (CO) και νιτρώδη αέρια (ΝΟx)) 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και προστασία ματιών προσώπου Άλλες πληροφορίες: Μην επιτρέπετε να εισχωρήσει το νερό που χρησιμοποιήθηκε για κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αποχετευτικό σύστημα ή σε επιφανειακά νερά. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Για το προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: Μην εισπνέετε τη σκόνη. Φοράτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά προστασίας ή μάσκα πλήρους κάλυψης και κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Απομακρυνθείτε από πηγές ανάφλεξης. Εκκενώστε την επικίνδυνη περιοχή. Για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης: Μην εισπνέετε τη σκόνη. Φοράτε προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), γυαλιά προστασίας ή μάσκα πλήρους κάλυψης και κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Απομακρυνθείτε από πηγές ανάφλεξης. Εκκενώστε την επικίνδυνη περιοχή ή συμβουλευτείτε ειδικό. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Εμποδίστε τη διαρροή στο αποχετευτικό σύστημα ή σε επιφανειακά νερά. Μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος στο αποχετευτικό σύστημα ή σε επιφανειακά νερά. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Περιορισμός διάχυσης: Εμποδίστε τη διαρροή στο αποχετευτικό σύστημα ή σε επιφανειακά νερά. Καθαρισμός διάχυσης: Συλλέξτε αμέσως το χυμένο υλικό σε δοχεία που να σφραγίζουν. Σκάψτε και μαζέψτε το πολύ μολυσμένο έδαφος και τοποθετείστε το σε δοχεία. Χρησιμοποιείστε βρεγμένο ύφασμα για να καθαρίσετε τα πατώματα και άλλα αντικείμενα. Απορρίψετε όλα τα υλικά που συγκεντρώσατε καθώς και τα μολυσμένα υφάσματα σε χώρους απόρριψης χημικών σύμφωνα με τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς (βλέπε κεφάλαιο 13). Μην αδειάζετε τα υπολείμματα καθαρισμού στο αποχετευτικό σύστημα ή σε περάσματα νερού. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Για τα μέσα προστασίας, βλέπε Κεφάλαιο 8. Για τους τρόπους απόρριψης, βλέπε Κεφάλαιο Χειρισμός και Αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Πρέπει να τηρούνται oι συνήθεις προφυλάξεις χειρισμού χημικών. Για τα μέσα ατομικής προστασίας βλέπε κεφάλαιο 8. Μπορεί να σχηματιστεί εκρηκτικό νέφος σκόνης 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων: Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους εργασίας Μην το αναμιγνύετε με νερό (παρά μόνο για τη συνήθη προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού). 4 από 9

5 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του. 8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου: Δεν έχουν καθοριστεί όρια έκθεσης. Δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας για το προιόν. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης: Μέτρα για την τεχνική επεξεργασία: Αναπνευστική προστασία: Προστασία χεριών: Παρέχετε επαρκή εξαερισμό Σε περίπτωση που σχηματιστεί σκόνη χρησιμοποιείστε μάσκα για σκόνες. Φοράτε προστατευτικά γάντια νιτριλίου. Προστασία οφθαλμών: Προστασία σώματος και δέρματος: Άλλες πληροφορίες: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή χρησιμοποιείστε προστατευτικό προσώπου Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε 9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση : Στερεό Μορφή: Μικροί κόκκοι, μεγέθους άμμου (US EPA OPPTS ) Χρώμα : Ανοιχτό καφέ (US EPA OPPTS ) Οσμή : Άοσμο (US EPA OPPTS ) Όριο οσμής: Δεν έχει καθοριστεί. ph : 7.02 (σε 1 % υδατικό αιώρημα, 23 C) (CIPAC MT 75) Σημείο/ περιοχή τήξης: Δεν έχει καθοριστεί Σημείο/ περιοχή ζέσεως: Μη εφαρμόσιμο Σημείο ανάφλεξης : Μη εφαρμόσιμο Ταχύτητα εξάτμισης: Μη εφαρμόσιμο. Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Δεν είναι «εξαιρετικά εύφλεκτο» (EEC A.10) Κατώτερο όριο έκρηξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Ανώτερο όριο έκρηξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Πίεση ατμών: Μη εφαρμόσιμο. Σχετική πυκνότητα: Μη εφαρμόσιμο. Πυκνότητα: 0.51 g/ml (CIPAC MT 169) Διαλυτότητα σε νερό: Διασκορπίζεται στο νερό (διαλυτότητα clothianidin=0.327 g/l, 20 C) Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: Μη εφαρμόσιμο. Συντελεστής κατανομής (ν-οκτανόλη, νερό): Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα (Clothianidin: log Pow= 0.7, 23 C) 208 C (EEC A.16) 5 από 9

6 Θερμική διάσπαση: Ιξώδες (δυναμικό): Η δραστική ουσία δεν διασπάται σε θερμοκρασία ως 400 C. (EEC A.16) Δεν υπάρχουν δεδομένα Ιξώδες (κινητικό): Οξειδωτικές ιδιότητες : Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν δεδομένα. Δεν είναι οξειδωτικό. (EEC A.17) Δεν είναι εκρηκτικό. (EEC A.14) 9.2 Άλλες πληροφορίες Σχετική πυκνότητα ατμών: Επιφανειακή τάση: Δεν υπάρχουν δεδομένα Δεν έχει καθοριστεί 10. Σταθερότητα και ικανότητα αντίδρασης 10.1 Δραστικότητα: Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε και κεφάλαιο 7) Χημική σταθερότητα:. Σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε και σημείο 7) Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Δεν είναι γνωστές 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν:. Υψηλές θερμοκρασίες, φως και υγρασία 10.5 Μη συμβατά υλικά: κανένα γνωστό 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Σε συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τοξικά και διαβρωτικά αέρια (υδροχλώριο (HCL), υδροκυάνιο (ΗCN), μονοξείδιο άνθρακα (CO) και νιτρώδη αέρια (ΝΟx)) (βλέπε και κεφάλαιο 5). 11. Πληροφορίες για την τοξικότητα Δεδομένα για το προϊόν Dantop WG (Clothianidin 500 g/kg) Οξεία τοξικότητα κατάποσης: LD50 θηλυκός αρουραίος=1628 mg/kg- Αρσενικός αρουραίος >1710 mg/kg (OECD 401) Οξεία τοξικότητα δέρματος : LD50 Αρουραίος > 2000 mg/kg (OECD 402) Οξεία τοξικότητα εισπνοής : LC50-4 h Αρουραίος, > 5.66 mg/l (nose-only) (OECD 403) Δερματικός ερεθισμός: μη ερεθιστικό (OECD 404) Οφθαλμικός ερεθισμός: ελαφρά ερεθιστικό (OECD 405) Ευαισθητοποίηση (δερματική) : Ευαισθητοποιητικό (maximidation test) (OECD 406) Νευροτοξικότητα: Οξεία (αρουραίος): NOAEL=60 mg/kg (EPA 540/ , EPA OPPTS ) 90-d (αρουραίος): NOAEL= 60 & 71 mg/kg bw/d σε αρσενικά και θηλυκά αντίστοιχα (EPA 540/ , EPA OPPTS ) Ανάπτυξης (αρουραίος): NOAEL για νευροτοξικές επιδράσεις συμπεριφοράς >142 & >299 mg/kg bw/d κατά την κύηση και το θηλασμό αντίστοιχα (OPPTS ) Καρκινογένεση: Δεν παρατηρήθηκε καρκινογένεση σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια/ αρουραίους. (OECD no. 453, 451) 6 από 9

7 Τερατογένεση: Δεν παρατηρήθηκε τερατογένεση σε πειράματα που έγιναν σε αρουραίους/ κουνέλια. (OECD draft guideline no. 414) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στην αναπαραγωγή σε πειράματα που έγιναν σε αρουραίους. (OECD no. 416) Γονοτοξικότητα: Δεν είναι γονοτοξικό για τον άνθρωπο (in vivo and in vitro tests) (OECD No. 471, 473, 476, 482, 474, EEC B. 14) 12. Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Δεδομένα για το προϊόν Dantop WG (Clothianidin 500 g/kg) Τοξικότητα στα ψάρια : Οξεία, 96 h-lc50 Oncorhynchus mykiss, 6.78 mg/l (OECD No. 203) Τοξικότητα σε υδρόβια Οξεία, 48 h-ec50 Daphnia magna, 28 mg/l (OECD No. ασπόνδυλα: 202) Τοξικότητα στις μέλισσες: Οξεία από στόματος 48h-LC50 (Apis melifera): μg a.s./μέλισσα (EPPO NO ) Οξεία από επαφής 48h-LC50 (Apis melifera): μg a.s./μέλισσα (EPPO NO ) Γαιοσκώληκες: Οξεία από στόματος 14d-LC50 (Eisenia foetida): 33.4 mg/kg εδάφους. ΝΟΕC< 5.6 mg kg εδάφους (OECD 207) Τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα: Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: 21d ΝΟΕC Daphnia magna: 0.12 mg/l (OECD No. 211) Τοξικότητα σε έντομα που διαβιούν σε ιζήματα: Τοξικότητα σε φύκη: Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά : Τοξικότητα στα πουλιά: Τοξικότητα στους μικροοργανισμούς του εδάφους: Οξεία: LC50 (Chironomus riparius), mg/l, 48 h Χρόνια: EC50 (Chironomus riparius), 0.57 μg/l, 28d ECb50 (Selenastrum capricornutum), 70 mg/l, ECr50>120 mg/l, 72h NOAECb & NOAECr (Selenastrum capricornutum)= 15 mg/l, 72h ECb50 (Scenedesmus subspicatus), 228 mg/l, NOECb =100 mg/l, 120h ECr50 (Scenedesmus subspicatus)>270 mg/l, NOECr=180 mg/l, 120h EC50 (Lemna gibba): >121 mg/l, 14d NOEC= 50 mg/l, 14d LD50 (από στόματος) Japanese quail: 430 mg/kg b.w. Bobwhite quail: >2000 mg/kg b.w. Μη σημαντική επίδραση στην ανοργανοποίηση του άνθρακα ή τη μετατροπή αζώτου μέχρι και 750 g a.s./ha (ισοδύναμο με 1.0 mg a.s./kg ξηρού εδάφους) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Βιοαποικοδομησιμότητα: Δεν βιοδιασπάται εύκολα (ΕΕC, C.4-C) Αβιοτική αποικοδόμηση: Υδρόλυση (ΕΕC, C.7) DT50 σε ph 5, 7, 9: σταθερό (25 ο C) 7 από 9

8 Βιολογικές μέθοδοι για την επεξεργασία των λυμάτων: Σύστημα νερού/ιζήματος: 3 ώρες-ec50 ενεργού ιζήματος: >10000 mg/l (OECD 209) Δεν υπάρχουν δεδομένα Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Βιοσυσσώρευση: Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό log Pow = 0.7 στους 25 ο C (OECD 117) Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) σε ψάρια: δεν είναι απαραίτητος, δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση λόγω του χαμηλού συντελεστή log Pow Κινητικότητα στο έδαφος: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Τιμές απορρόφησης Koc: 84 και 345 Τιμές εκρόφησης Koc-des: 95 ως 382 σε 5 εδάφη Συνεπώς η ουσία είναι μέτρια ως υψηλά κινητική (OECD 106) Αποτελέσματα της αξιολόγησης των PBT και vpvb εκτιμήσεων: Δεν απαιτείται (δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν είναι γνωστή καμιά επιπλέον αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Προϊόν: Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του Συσκευασία : Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο της μηχανής) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 14. Μεταφορά Μη επικίνδυνο υλικό Χερσαία/ Θαλάσσια/ αεροπορική μεταφορά (ταξινόμηση ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO) 14.1 Αριθμός UN (ΟΗΕ): Οικεία ονομασία αποστολής UN (ΟΗΕ): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ, Ν.Ο.S. (περιέχει: chlothianidin) 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Οδική μεταφορά ADR/RID κατηγορία: 9 Κωδικός IMO/IMDG κατηγορία: 9 Αερομεταφορά ICAO-TI/IATA-DGR κατηγορία: 9 Ετικέτα: Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Θαλάσσιος ρυπαντής: ναι 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: EMS: F-A, S-F Δεν απαιτούνται άλλες ειδικές προφυλάξεις. 8 από 9

9 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Μη εφαρμόσιμο 15. Στοιχειά σχετικά με την νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα: Εθνικές διατάξεις: στο προϊόν έχει χορηγηθεί η αρ έγκριση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/ Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μίγμα 16. Άλλες πληροφορίες Μέθοδοι για αξιολόγηση των πληροφοριών αναφερόμενες στο άρθρο 9 του Κανονισμού (EC) 1272/2008 που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση: Η ταξινόμηση βασίστηκε σε μελέτες και τις ιδιότητες της δ.ο. Πηγές πληροφοριών: - Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του CLOTHIANIDIN 50 WG (Version No 3.10, 19/12/2013) όπως συμπληρώθηκε από τη Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.. - H αρ έγκριση κυκλοφορίας του DANTOP 50 WG όπως έχει τροποποιηθεί Φράσεις R που αναφέρονται στο κείμενο: R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R50/53 Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις Η που αναφέρονται στο κείμενο: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνο το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Είναι έγκυρες και σωστές σύμφωνα με τις παρούσες γνώσεις μας και συμπληρώθηκαν και δίνονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Παραμένει αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση που προορίζει το προϊόν. Πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη του MSDS: Έκδοση: 12/07/2010 Ημερομηνία αναθεώρησης: 11/05/ από 9

Χ Ε Λ Γ Κ Α Ρ 2 5 W G

Χ Ε Λ Γ Κ Α Ρ 2 5 W G ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χ Ε Λ Γ Κ Α Ρ 2 5 W G 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: Δραστική ουσία: Fenoxycarb

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06.

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού Mantox 68WG A9651D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06.

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A10976C 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

F O S A L U M 8 0 W P

F O S A L U M 8 0 W P ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 3 η : 17/07/08 1. Ταυτότητα προϊόντος Ονοµασία προϊόντος ραστική ουσία: Κωδικός GIFAP: Χρήση: Παρασκευαστής: Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 TWIST WG 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν TWIST WG Κωδικός προΐόντος (UVP) 05584493 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ARRAT 25/50 WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DELFIN WG Βιολογικό Εντομοκτόνο

DELFIN WG Βιολογικό Εντομοκτόνο Σελίδα 1 DELFIN WG Βιολογικό Εντομοκτόνο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/EΕ και τις τροποποιήσεις του Ημερομηνία σύνταξης: 27 Ιουλίου 2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOSONIC Συμπύκνωμα καθαρισμού 69039 132-27-4

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα