Berelex 40 WG Valent BioSciences

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Berelex 40 WG Valent BioSciences"

Transcript

1 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων Στοιχεία Επικοινωνίας Berelex 40 WG Γιβερελικό οξύ Α3, 40% υδατοδιαλυτοί κόκκοι Κωδικός GIFAP: SG Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών (γεωργική χρήση) SCAE Italy S.r.l., Via Caldera 21, IT Milano, Italy Τηλέφωνο fax Syngenta Hellas AEBE Λεωφ. Ανθούσας Αθήνα Ελλάδα 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις Οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 2001/60/ΕΚ της ΕΕ RO3: Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Το παρόν προϊόν πρέπει να θεωρηθεί ως παρασκεύασμα που βρίσκεται σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες της ΕΕ. Δεδομένα για τα επικίνδυνα συστατικά: Χημική Περιγραφή: Γιβερελικό οξύ Α3, 40% υδατοδιαλυτοί κόκκοι Σύνθεση / Δεδομένα για τα επικίνδυνα συστατικά Αριθμός %β/β Αρ. CAS Χημική ονομασία 1 > GA3: (3S,3aR,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7, 12- διϋδροξυ-3μεθυλ-6-μεθυλέν-2-=οξοϋπερυδρο-4a,7- μεθανο-9b, 3-προπενοαζουλενο[1,2-b]φουράνιο-4- καρβοξυλικό οξύ Αριθμός Αρ. ΕΚ Αρ. Παραρτήματος-1 Σύμβολο(α) Φράσεις κινδύνου 1 δεν υπάρχει δεν υπάρχει κανένα καμιά Άλλα δεδομένα --

2 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Συμπτώματα και επιπτώσεις Πρώτες Βοήθειες Γενικά Εισπνοή Δερματική επαφή Επαφή με τα μάτια Κατάποση Αντιδοτο Συμβουλές προς ιατρούς Η σκόνη μπορεί να αποβεί ερεθιστική για την αναπνευστική οδό και να προκαλέσει βρογχικά συμπτώματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση στο φάρμακο, κρατείστε τον σε ακινησία σε ζεστό περιβάλλον. Για λόγους ασφαλείας καλέστε ιατρική βοήθεια. βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για λεπτά. Ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος, όπου είναι δυνατό. Δεν υπάρχει ειδικό Ενδείκνυται η συμπτωματική θεραπεία. 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Συγκεκριμένοι κίνδυνοι κατά την έκθεση: Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης/ανάφλεξης: Προστατευτικός εξοπλισμός: Άλλα δεδομένα: Ξηρή χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, άμμος, νερό. Κανένας γνωστός. Χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και προστατευτικό προσώπου/οφθαλμών. Το νερό που χρησιμοπιείται για την κατάσβεση φωτιάς δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε αυλάκια νερού.

3 6. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ατομική προστασία: Περιβαλλοντική προστασία: Μέθοδοι καθαρισμού: Μην αναπνέετε τη σκόνη. Για ατομική προστασία, βλέπε Τμήμα 8. Αποτρέψτε τη διαφυγή στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε αυλάκια νερού. Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές. Σκουπίστε και απορρίψετε το προϊόν ως απόβλητο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην ξεπλένετε τα υπολείμματα στους υπονόμους ή σε άλλο δίαυλο του νερού. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Αποτροπή πυρκαγιάς και έκρηξης: Απαιτήσεις αποθήκευσης: Θα πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα προστασίας κατά το χειρισμό χημικών. Για ατομική προστασία, βλέπε Τμήμα 8. Καμιά ιδιαίτερη σύσταση. Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Αποφύγετε τη ζέστη. 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μηχανολογικοί έλεγχοι: Όρια έκθεσης: Ατομική προστασία Αναπνοή: Χέρια: Οφθαλμοί: Δέρμα και Σώμα: Άλλα δεδομένα: Να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Δεν υπάρχουν όρια έκθεσης για το υλικό. Να λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα προστασίας για χειρισμό χημικών. Φοράτε ελαστικά προστατευτικά γάντια. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή κάλυμμα προσώπου. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Να πλένετε το ρουχισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

4 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μορφή: κόκκοι Χρώμα: λευκό Άρωμα: άοσμο Σημείο/φάσμα βρασμού: Σημείο/φάσμα πήξης: δεν υφίσταται Σημείο ανάφλεξης: δεν υφίσταται Αναφλεξιμότητα: μη αναφλέξιμο (με βάση τα συστατικά) Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης: Εκρηκτικές ιδιότητες: μη εκρηκτικό (με βάση τα συστατικά) Οξειδωτικές ιδιότητες: μη οξειδωτικό (με βάση τα συστατικά) Τάση ατμών: Πυκνότητα: Πυκνότητα όγκου: 0,53 0,54 g/ml (20-25ºC) Διαλυτότητα στο νερό: υδατοδιαλυτό (διαλυτότητα του GA3 TG = 4,6 g/l) Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: ph: μέση τιμή 2,82 (διάλυμα 10% σε νερό στους C) Συντελεστής διαχωρισμού n-οκτανόλης/νερού: Σχετική πυκνότητα ατμών (αέρας=1): Ιξώδες: δεν υφίσταται Επιφανειακή τάση: 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σταθερότητα: Συνθήκες προς αποφυγή: Υλικά προς αποφυγή: Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε Τμήμα 7). Αποφεύγετε υψηλές θερμοκρασίες. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά τοξικολογικά δεδομένα για το παρασκεύασμα. Τα ακόλουθα δεδομένα ισχύουν για τα συστατικά που παρατίθενται: Ονομασία Δραστική ουσία Γιβερελικό οξύ Α3, τεχνική βαθμίδα

5 Οξεία τοξικότητα LD50 Κατάποσης αρουραίος: > 5000 mg/kg LD50 Δέρματος κουνέλι: > 2000 mg/kg αρουραίος: > 2000 mg/kg LD50 Εισπνοής αρουραίος (4 ώρες): > 1,74 mg/l (μέγιστη δυνατή συγκέντρωση, ολόκληρο σώμα) αρουραίος (4 ώρες): > 1,44 mg/l (μέγιστη δυνατή συγκέντρωση, μόνο μύτη) Ερεθισμός Δέρμα μη ερεθιστικό Οφθαλμοί ελαφρώς ερεθιστικό δεν θεωρείται ερεθιστικό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/59/ΕΚ Ευαισθητοποίηση μη ευαισθητοποιό (έλεγχος μεγιστοποίησης) Άλλα τοξικολογικά δεδομένα Γονοτοξικότητα:αρνητικό Τερατογένεση στον αρουραίο: αρνητικό 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά οικοτοξικολογικά δεδομένα για το παρασκεύασμα. Τα ακόλουθα δεδομένα ισχύουν για τα συστατικά που παρατίθενται: Ονομασία Δραστική ουσία Γιβερελικό οξύ Α3, τεχνική βαθμίδα Οικοτοξικότητα Ψάρι Οξεία τοξικότητα, 96ώρ-LC50 (Oncorhynchus mykiss): 210 mg/l Daphnia Οξεία τοξικότητα, 48ώρ-EC50 (Daphnia magna): 488 mg/l Μέλισσες Οξεία τοξικότητα επαφής, 48ώρ-LC50 (Apis mellifera): > 25 μg δ.ο./μέλισσα Πτηνά Οξεία τοξικότητα κατάποσης, LD50 (Αγριόπαπια): > 2000 mg/kg (Βόρεια πέρδικα): > 2250 mg/kg Κατάληξη Αποδόμηση Βιοτική Φυσική αποδόμηση στο περιβάλλον. Αποδόμηση Αβιοτική DT50: 14,6 ώρες σε ph 1,2 (37ºC), 164 ώρες σε ph 7 (30ºC), 46 ώρες σε ph 9 (30ºC) 13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Προϊόν Μολυσμένη συσκευασία Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

6 14. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χερσαία μεταφορά: ADR/RID Κατηγορία ADR/RID δεν περιορίζεται Σήμανση μη σχετικό Ομάδα συσκευασίας μη σχετικό Αρ. Προσδιορισμού κινδύνου μη σχετικό Αρ. Προσδιορ. Ουσίας μη σχετικό Κάρτα Trem (επικίνδυνης μεταφοράς) μη σχετικό Αρ. UN κανένας Κατάλληλη ονομασία μεταφοράς μη σχετικό Θαλάσσια μεταφορά: Κωδικός IMO/IMDG Κατηγορία δεν περιορίζεται Ρύπανση θαλάσσης όχι Αρ. UN κανένας EMS μη σχετικό Ομάδα συσκευασίας μη σχετικό Κατάλληλη ονομασία μεταφοράς μη σχετικό Εναέρια μεταφορά: ICAO-TI/IATA-DGR Κατηγορία δεν περιορίζεται Αρ. UN κανένας Ομάδα συσκευασίας μη σχετικό Κατάλληλη ονομασία μεταφοράς μη σχετικό 15. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Χημική περιγραφή Γιβερελικό οξύ Α3, 40% υδατοδιαλυτοί κόκκοι Κωδικός GIFAP: SG Σήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ Αριθμός ΕΚ Βλέπε Τμήμα 2 Κατάταξη με βάση την τοξικολογία και οικοτοξικολογία της δραστικής ουσίας και των βοηθημάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Σύμβολο(α) Φράση(εις) κινδύνου Φράση(εις) κινδύνου για το περιβάλλον κανένα καμιά RO3: Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες S1/2 : Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. S13 : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 : Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

7 Φράση(εις) ασφαλείας S37 : Να φοράτε κατάλληλα γάντια. SY8 : Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. SY11 : Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο Μην αναπνέετε εκνεφώματα 16. ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τα δεδομένα αυτά αφορούν μόνο το προαναφερόμενο προϊόν και δεν απαιτείται να επικυρωθούν αν χρησιμοποιούνται σε άλλο προϊόν/προϊόντα ή σε κάποια άλλη διαδικασία. Τα δεδομένα αυτά είναι ορθά και πλήρη, σύμφωνα με τις γνώσεις μας, και παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα και πλήρη για τη συγκεκριμένη χρήση του προϊόντος αυτού. Πλήρες κείμενο φράσεων κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: Κανένα. Ιστορικό Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης 3 Ιουνίου 2004 (αναθεώρηση 0.00) Ημερομηνία αναθεώρησης 20 Οκτωβρίου 2005 Αναθεώρηση 0.10 Σύνταξη O. Mercier / D. Munday Στα Τμήματα 1, 2, 9, 11 και 12 έγιναν μεταβολές, σύμφωνα με τα νέα διαθέσιμα δεδομένα.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα