ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός Υπουργείο Ανάπτυξης » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθμ. Υ 382 Ορισμός μέλους της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ α) τις διατάξεις των άρθρων 2 και 9 του ν. 2667/1998 (Α 281) και β) το υπ αριθμ. 7100/18/19 ια/ έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ορίζουμε: Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ορίζεται ο Ταξίαρχος Βασίλειος Κουσούτης του Νικολάου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουρ γείου Εσωτερικών, σε αντικατάσταση του Ταξιάρχου Κωνσταντίνου Κορδάτου του Παναγιώτη, με αναπλη ρωτή του τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Σωτήριο Πα νούση του Ιωάννη, Επιτελή Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (1) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2) Αριθμ Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εξειδικευμένης μελέτης εμπειρο γνωμοσύνης με τίτλο «Προετοιμασία και υποστήρι ξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο γής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δικαιούχων έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο μεταβατικό σύστημα β. Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». β. Του π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». γ. Του π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ). 2. Την υπ αριθμ (ΔΚΗ/Α) 1326 απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε χνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπο γράφουν «Με εντολή Υπουργού»(ΦΕΚ 2152/Β / ). 3. Την υπ αριθμ (ΔΚΗ/Α)905/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Γενικό Γραμματέα της Γενι κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης»

2 1356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 277/τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημό σιου Τομέα/ ) 4. Την υπ αριθμ.c (2001) 550/ κωδικό 2000/ GR/16/1/PO/016 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «Ανταγωνιστικότητα». 5. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στή ριξης Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Εκτέλεση Ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξη & διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς & την υπ αριθμ / ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στή ριξη & διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»» καθώς και τον σχετικό «Οδηγό Διαδικασιών & επιλέξιμων ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , 7. Την υπ αριθμ. 3405/2003 (ΦΕΚ 760/Β/ ) υπουργική απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ/ Μονάδας Δ, «Με ταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνο λογίας», 8. Την υπ αριθμ. 9713/ απόφαση της ΓΓΕΤ «Απόφαση Εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ»», όπως αυτή Τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. κατά σειρά αποφάσεις της ΓΓΕΤ: α) 14640/ , β) 8830/ , γ) 9597/ , δ) 11305/ , ε)12030/ , στ) 9703/ , ζ) 13742/ , ι) 6843/ κ) 18808/ και λ) 8877/ Τη συλλογική απόφαση έργου (ΣΑΕ) 013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήρι ξης της ΓΓΕΤ για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του ΕΠΑΝ» του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Ανάπτυξης και η πληρωμή θα γίνεται μέσω Υπολόγου Διαχειριστή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 4/ Την υπ αριθμ. 9761/ απόφαση της ΓΓΕΤ «Ορισμός υπολόγου Διαχειριστή για το έργο Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2003ΣΕ «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» της ΣΑΕ 013/3». 11. Το υπ αριθμ. 4123/870Δ/Φ65/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝ με θέμα: «Ενημέρωση ΓΓΕΤ για το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΕΥΔ ΕΠΑΝ 2008». 12. Η υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΑΠ 911/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Έγκριση ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΕΥΔ ΕΠΑΝ για το 2008» 13. Η υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ661/ απόφαση Έγκρισης ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του έτους Το υπ αριθμ. 225/ Υ.Σ. του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ/ΥΠ.ΑΝ που αφορά την κατανομή του προϋπο λογισμού της Τεχνικής Βοήθειας του έτους Το έργο με τίτλο: Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης του Τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας του Υπουρ γείου Ανάπτυξης για το ΕΠΑΝ» 16. Το ν «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α / ). 17. Την υπ αριθμ. Ε(2007) 5338/ απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (κωδικός CCI 2007GR161PO001). 18. Το άρθρο 38 της υπ αριθμ /ΕΥΣ/1749/ υπουρ γικής απόφασης συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/ Β / ). 19. Τη 2η τροποποίηση του Υποπρογράμματος Β της Τεχνικής Βοήθειας. 20. Την υπ αριθμ / επιστολή με θέμα: «Διαβίβαση αιτημάτων για ένταξη στο Ετήσιο Πρόγραμ μα Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2008» 21. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 1540/Β / ) σύμφωνα με την οποία συ στήνεται στο ΥΠΑΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ), υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 22. Την υπ αριθμ. Γ.Γ.981/ πρόσκληση εκδήλω σης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπη ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς Έρευνας, της Τε χνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ). 23. Την υπ αριθμ / απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη για την ανάθεση εξειδικευμένης μελέτης εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Προετοιμασία και υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δι καιούχων έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο μεταβατικό σύστημα β. Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. 24. Την υπ αριθμ / ανακοίνωση πρό σκληση με θέμα: «Προετοιμασία και υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο τομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίω ση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δικαιούχων έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο μεταβατικό σύστημα β. Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. 25. Την υπ αριθμ. 1777/ απόφαση ανάθεσης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 26. Την από σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης/ εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Προετοιμασία και υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δι καιούχων έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο μεταβατικό σύστημα β. Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την ανάγκη παρακολούθησης της μελέτης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης, απο φασίζουμε: 1. Συστήνουμε και συγκροτούμε στην Γενική Γραμ ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εξειδικευμένης μελέ της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Προετοιμασία και υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δι καιούχων έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο μεταβατικό σύστημα β. Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. 2. Έργο της επιτροπής είναι να παρακολουθεί την υλοποίηση των μελέτης, να ελέγχει επισταμένως την πραγματοποίηση του στόχου για τον οποίο πραγμα τοποιείται η μελέτη, η τμηματική παραλαβή των παρα δοτέων της, η συνεχής και αδιάλειπτη συνεργασία με τους αναδόχους, η άμεση αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων, η επικοινωνία με αρμόδιες αρχές όπου χρει άζεται, οι επιτόπιες δειγματοληπτικές επισκέψεις όπου κρίνεται σκόπιμο, η σύνταξη εκθέσεων που βεβαιώνουν τη σύμφωνη με τη σύμβαση πρόοδο της μελέτης, και υποβολή τους στην αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕΤ, προ κειμένου να διενεργηθούν ενδιάμεσες πληρωμές. 3. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής: Χατζηνικολάου Παναγιώτης του Ιωάννου, Α.Δ.Τ Χ , Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δημακάκος Αλέξανδρος του Παναγιώτη, Α.Δ.Τ Τ , Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εκ δόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων, μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πηνελόπη Σπηλιώτη του Αριστοτέλη, Α.Δ.Τ ΑΕ , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Γέρος Βασίλης του Ζώη, Α.Δ.Τ AB , Υπάλληλος ΙΔ.Α.Χ. του Τμήματος Α Μεταφοράς Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τσαρούχης Δημήτρης του Χρήστου, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Υπάλληλος ΙΔ.Α.Χ. του ΙΤΕ, με απόσπαση στη Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα υποστηρίζεται γραμματειακά από την Κοτσαλή Ελένη του Βασιλείου, Α.Δ.Τ ΑΖ με ανα πληρώτρια την Ευσταθιάδου Αγγελική του Κωνσταντί νου ΑΔΤ Τ Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής, οι εργοδοτι κές εισφορές καθώς και οι λοιπές επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. μετακινήσεις, κλπ) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της Υλοποίησης του ΕΠΑΝ» Κ.Α. 2003ΣΕ της ΣΑΕ 013/3 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προ βλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και της υπ αριθμ /ΕΥΣ 5671/ εγκυκλίου του ΥΠΟΟ. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων θα εκδοθεί σχε τική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αθήνα, 9 Απριλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΔΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ Συγκρότηση ομάδας έργου για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων παραδοτέων του ΕΠΕΑΕΚ Ι και II. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των ν. 2860/2000 και ν 3614/ Την υπ αριθμ. ΚΑ3345/ΦΕΚ1533/Β/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», καθώς και τις σχετικές τροποποιήσεις. 3. Το π.δ. 4/2002 περί «Εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείρισης των αντιστοίχων πόρων». 4. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1950 τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού ΕΠΘ περί μεταβίβα σης δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή υπουργού». 5. Την υπ αριθμ. Φ.908/15743/Η/ (ΦΕΚ 50 τ. ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα : τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα Υπηρεσιών Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ. 6. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη που θα κα λυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠΕΑΕΚ και την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ, το ύψος της οποίας θα προκύψει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 3205/ Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζεται; Η συγκρότηση Ομάδας έργου, η οποία έχει ως αντι κείμενο την : 1. Καταγραφή, τεκμηρίωση και καταχώριση στην υπάρ χουσα βάση δεδομένων, των μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και συναφών παραδοτέων ή έργων που έχουν προκύψει κατά το διάστημα έως και το τέλος του ΕΠΕΑΕΚ II ( ), με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί ή έχουν προκύψει μετά το πέρας της εργασίας του αναδόχου που είχε αναλάβει την δημιουργία της εν λόγω βάσης. Για τις απαιτήσεις του έργου απαιτείται στενή και διαρκής συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των έργων του ΕΠΕΑΕΚ II και ιδιαίτερα τα στελέχη και τους επιστημονικούς υπευθύνους. 2. Διακρίβωση και καταλογοποίηση των έργων του ΕΠΕΑΕΚ που περιλαμβάνουν ως ενδιάμεσα ή τελικά

4 1358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) παραδοτέα έρευνες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και τα οποία λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, του εύρος ή του βάθους εφαρμογής (πεδίου της έρευνας) θα μπορούν να έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για την ΕΥΔ, το ΥΠΕΠΘ και γενικότερα το χώρο που αφορά σχεδιασμό, έρευνα, εφαρμογή συναφών δράσεων, αλλά και τον ερευνητικό χώρο με την έννοια του όρου. Οι εργασίες της Ομάδας έργου αρχίζουν με τη δη μοσίευση της απόφασης αυτής σε ΦΕΚ και θα ολοκλη ρωθούν στις , θα εκτελούνται δε εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας. Η ομάδα έργου αποτελείται απο τα εξής μέλη: Κατσόγιαννος Κων/νος του Ευθυμίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός, στέλεχος της μονάδας Δ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ως συντονιστής. Καρατζάς Γεώργιος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ , υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συμεωνίδου Δήμητρα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παγούδη Ελισάβετ του Ιωάννη, με ΑΔΤ X , υπάλ ληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιχαλοπούλου Θεοδώρα του Τρύφωνα, με ΑΔΤ Π , υπάλληλος του ΥΠΟΙΟ. Η αμοιβή ανά μέλος της ομάδας έργου ορίζεται σε 40 ευρώ μικτά ανά συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ 2 εδαφ β του ν. 3205/2003. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί απο την Τεχνική βο ήθεια του ΕΠΕΑΕΚ και την Τεχνική υποστήριξη Εφαρ μογής του ΕΠΕΔΒΜ Αθήνα, 12 Μαΐου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Με την υπ αριθμ. Y10β/Γ.Π. οικ / από δίκαιη λύση της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑ ΝΕΙΟ», της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό του. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ Ιωάννη του Ιωάννη, Διοικητή του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης. (4) 2) ΣΤΑΜΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Σωτηρίου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗ ΜΑΤΑΣ». 3) ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αδάμου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας. 4) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, Διοι κητή του ψυχιατρικού νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. 5) ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του Γεωργίου Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. 6) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ηλία Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ». 7) ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ του Κωνσταντίνου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας 8) ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ, Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Με την Υ10β/Γ.Π. οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3527/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκο μείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης Υ. ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης ΝΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό του. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από 3528/2007 και του ν. 3527/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη λύση της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό της. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κυθήρων «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΙΟ». 2) ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μωϋσή, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ». 3) ΠΛΑΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Γεωργίου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ». 4) ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, Διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Κέντρο Υγείας Λέρου. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ.64637/ από δίκαιη λύση της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1359 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΤΡΑΣΑ ΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό του. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από δίκαιη λύση της θητείας των Αναπληρωτών Διοικητών των παρακάτω Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Διονυσίου, Αναπληρώ τρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». 2) ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ του Αλεξάνδρου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 3) ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟ». 4) ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΤΑΣ του Εμμανουήλ, Αναπληρώ τρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθη νών «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 5) ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΣΜΟΣ». 6) ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗ ΜΑΤΑΣ». 7) ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Σωτηρίου, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΑΤ» Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αναστασίου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙ ΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 2) ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΑΠΙΟΥ του Γεωργίου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης. 3) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙ0Υ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του Θεόφιλου, Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ιερά πετρας. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΧΩΜΑΤΑ ΦΙΛΙΑΝΝΑΣ του Ιωάννου, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». 2) ΜΠΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Σωτηρίου, Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ ΣΤΟΣ». 3) ΛΑΝΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κωνσταντίνου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟ ΦΙΑ». 4) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΟΝΗ του Νικολάου, Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Πατησίων. 5) ΔΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Βασιλείου, Διοικήτρια του Ειδικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ». 6) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Παναγιώτη, Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Νέας Ιωνίας. 7) ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Νικολάου, Διοικητή Γε νικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννή σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του Νικολάου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άργους. 2) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Θεοδώρου, Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου. 3) ΒΙΡΒΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου, Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Σπάρτης. 4) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του Δήμου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου. 5) ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παναγιώτη, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας. 6) ΝΤΑΣΚΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, του Δημητρί ου, Διοικητή του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Ν. Ελλάδος. 7) ΝΤΙΝΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Μιχαήλ, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. 8) ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Θεοχάρη, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών. 9) ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από δίκαιη λύση της θητείας των Αναπληρωτών Διοικητών των παρακάτω Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης, από , ημερομηνία συμπλή ρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντωνίου, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑ ΣΙΟ». 2) ΔΡΕΛΙΩΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Παναγιώτη, Αναπληρώ τρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 3) ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ανα πληρωτή Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής.

6 1360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 4) ΠΑΠΑΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βύρωνα, Αναπληρω τή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑ ΝΕΙΟ». Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρω σης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΜΠΡΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, Διοικη τής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. 2) ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ του Χαραλάμπους, Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΙΟ». Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / από Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών από τον διορισμό τους ως εξής: 1) ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ του Αθα νασίου, Διοικήτριας του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 2) ΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μιχαήλ, Διοικητή του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». 3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ του Νικολάου, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Β. ΡΙΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ Αποζημίωση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλμυ ρού για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για τη Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 3. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Απο χέτευσης» (ΦΕΚ Α 191) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2839/2000 «Ρυθμί σεις θεμάτων Συνδέσμων ΟΤΑ, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Κρατικών Παιδικών Σταθμών που μεταβιβάζονται στους ΟΤΑ» σύμφωνα με τις οποίες στον Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Επιχεί ρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των εξόδων παρά στασης που εισπράπει ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας Κοινότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του Δ.Σ. της Επιχεί ρησης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερ βαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 5. Την υπ αριθμ. 12/2009 απόφαση (πρόταση) του Διοι κητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης (ΔΕΥΑ Δήμου Αλμυρού) για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον κωδικό «Αποζημίωση Προέδρου και μελών Δ.Σ.»στον προϋπολο γισμό της Επιχείρησης οικ. Έτους 2009, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του Αντιπροέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επι χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού στο ποσό των 900 μικτά το οποίο αντιστοιχεί σε ποσο στό...22%...της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου για τις παρε χόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του. Βόλος, 1 Απριλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθμ. 1859/31099 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου» στα Υποέργα της ΣΑΕΠ 517 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προεκτιμώμενης αμοιβής ,42 (με ΦΠΑ). Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελε τών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ) όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162 Β / ), ΔΜΕΟ/ α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58 Β / ) και ΔΜΕΟ/α/ ο/2229/ (ΦΕΚ 900 Β / ) αποφάσεις Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/ (ΦΕΚ 1064 Β / ) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορι σμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθ μολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κα τώτατου ορίου αμοιβών και του ανώτατου ορίου παρα δεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν.3316/2005». 3. Την υπ αριθμ. Δ15/οικ/8485/ (ΦΕΚ 604 Β / ) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών». 4. Την υπ αριθμ. Δ17γ/04/157/Φ.Ν / (ΦΕΚ 1561 Β / ) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Δι αδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγισή τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». 5. Την υπ αριθμ. Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/ (ΦΕΚ 1611 Β / ) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιε χόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005». 6. Την υπ αριθμ. 2/17140/0022/ απόφαση των υπουργών Οικ. και ΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό αμοι βής των μελών των επιτροπών διαγωνισμών του ν. 3316/ Την υπ αριθμ. 29/2006 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων & μελετών». 8. Την υπ αριθμ. Ε12/2007 (αρ.πρ. Δ17γ/10/76/Φ.Ν / ) εγκύκλιο, σχετική με την απόφαση για αμοιβή Επιτροπών Διαγωνισμού συμβάσεων ανά θεσης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών(ν. 3316/2005). Και αφού είδαμε: 1. Την απόφαση ένταξης πράξης στο έργο ΚΑ 2008ΕΠ (ΣΑΕΠ 517) «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας» το υποέργο: «Βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου» συνολικού προϋπολογισμού της ΔΙ.Σ.Α. Περ. Θεσσαλίας υπ αριθμ. 809/9482/ Τα Τεύχη Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, που εγκρίθηκαν με την απόφαση Δ.Δ.Ε. Πε ριφέρειας Θεσσαλίας υπ αριθμ. 1477/25720/ Το υπ αριθμ. 1292/ έγγραφο του Τ.Ε.Ε. Τμή μα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας με το οποίο ορίστη καν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος. 4. Το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 3316/2005 σύμφωνα με τον οποίο η αρμοδιότητα για την συγκρότηση της επιτρο πής του διαγωνισμού ανήκει στην προϊσταμένη αρχή, αποφασίζουμε: 1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης του θέματος (άρθρο 21 του ν. 3316/2005) αποτελούμενη από τα εξής μέλη: Τακτικά Μέλη α. Αθανασία Νικολίτσα του Σπυρίδωνα, με αριθμό Α.Τ. Ξ , Πολιτικός Μηχανικός με Β β στην Δ.Δ.Ε. ως πρόεδρο. β. Σπυριδούλα Χαρισμαΐδου του Θεόδωρου, με αριθμό Α.Τ. ΑΕ309599, Πολιτικός Μηχανικός με Β β στην ΔΔΕ ως μέλος. γ. Δημήτριος Παπαϊωάννου του Ιωάννη, με αριθμό Α.Τ. Χ , Πολιτικός Μηχανικός ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Αναπληρωματικά Μέλη: α. Σπυρίδων Πετρίδης του Ιωάννη, με αριθμό Α.Τ. Λ , Αγρ. Τοπογ. Μηχανικός με Α β, προϊστάμενος στο τμήμα Απαλλοτριώσεων στην ΔΔΕ ως αναπληρω τής πρόεδρος. β. Γεώργιος Τάτσης του Θεοδώρου, με Α.Τ. ΑΖ , Αγρ. Τοπογ. Μηχανικός με Β β στην ΔΔΕ ως αναπλ. μέλος. γ. Δημήτριος Κουριάς του Ευαγγέλου, με αριθμό Α.Τ. Π , Πολιτικός Μηχανικός ως αναπληρωτής εκπρό σωπος του Τ.Ε.Ε. Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την 28η Μαΐου 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να παρα λάβει τους Φακέλους Συμμετοχής και να ξεκινήσει τις λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες του διαγωνισμού. 2. Ορίζουμε όπως η εν λόγω επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της, ήτοι τα διάφορα στάδια ελέγχου και αξιο λόγησης και τη σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σε αριθμό συνεδριάσεων που δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα (10), από τις οποίες οι πέντε (5) μπορεί να είναι εκτός ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών. Λάρισα, 6 Μαΐου 2009 Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΔΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Μετανάστευσης άρθρου 13 ν. 3386/2005 Νομού Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107/1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.α. διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212/2005) όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57/2006) και 4 ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42/2007) από τις οποίες προβλέπεται η σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Μετανάστευσης σε κάθε νομό της Περιφέρειας. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2002 (ΦΕΚ 52 Α 42/2007) «Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής & Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης». 4. Την υπ αριθμ / απόφασή μας με την οποία έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Μετανάστευσης

8 1362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) στο Νομό Χανίων και τις υπ αριθμ / / , 8981/ μεταγενέστερες όμοιες με τις οποίες τροποποιήθηκε. 5. Τις ανάγκες τις υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή Μετανάστευσης του Νομού Χανίων σε συνεχεία της αρχικής συγκρότησης και της τροποποίησης που έχει επέλθει μεταγενέστερα ως ανωτέρω και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής : 1. Καρατζάκης Κων/νος του Σπυρίδωνα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α βαθμό και Προϊστάμενος Τ.Α.Κ.Α.Μ. Ν. Χανίων που θα ασκεί καθή κοντα Προέδρου της Επιτροπής που θα αναπληρώνεται από την Γαβαλά Αικατερίνη του Πέτρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικ. με βαθμό Α αναπληρώτρια Προϊστα μένη της ομωνύμου Δ/νσης. 2. Κατσιά Ιουλία του Νικηφόρου, υπάλληλο του ΤΑΚΑΜ Ν. Χανίων κλάδου ΔΕ Διοικ. με βαθμό Α που θα ανα πληρώνεται από τον Μιχαηλάκη Στυλιανό του Αριστείδη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α βαθμό της ίδιας υπηρεσίας. 3. Μπατάκη Κων/νο του Ιωάννου, υπάλληλο του κλά δου ΠΕ Διοικ. Οικ. με βαθμό Α, προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Α. & Δ/σης Ν. Χανίων με αναπληρώτρια αυτής την Ντουντουνάκη Ελένη του Διομήδη του ίδιου τμήματος κλάδου ΔΕ με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου. 4. Πιρπινάκη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ με σχέση Εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου του Τ.Α.Κ.Α.Μ. Χανίων, που θα αναπληρώνεται από τον Ρο σμαρή Εμμανουήλ του Χαριτ. υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικ. της ίδιας υπηρεσιακής σχέσης και υπηρεσίας. 5. Σταυρουλάκη Στυλιανή του Αντωνίου, αστυνόμος Α της Αστυνομικής Δ/νσης Χανίων, που θα αναπληρώ νεται από την Σταφυλαράκη Σταματία του Στυλιανού Αρχιφύλακα της Αστυνομικής Δ/νσης Χανίων. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του ΤΑΚΑΜ Πετράκη Αντωνία του Εμμανουήλ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ που θα αναπληρώνεται από την Πιρπινάκη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλο κλάδου ΔΕ της ίδιας υπηρεσίας. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του ΤΑΚΑΜ Κουτράκη Γεωργία του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β που θα αναπληρώνεται από την υπάλληλο Κατσιά Ιουλία του Νικηφόρου του κλάδου ΔΕ Διουρητικού με βαθμό Α. Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης είναι η διατύ πωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης η εξέταση κάθε συναφούς περίπτωσης που θα της ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητάς της στο Νομό Χανίων, σύμφωνα με τα ειδικώς διαλαμβανόμενα στα άρθρα 12 και 13 ν. 3386/2005 καθώς και στις επιμέρους διατάξεις του ιδίου νόμου όπως ισχύει σήμερα. Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1087 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 από φασής μας (Β 1741).... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1635 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Υπευθύνων Υποπρογραμμάτων του Προ γράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 387 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 212 15 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1441 22 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 κοι νής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 354 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 418 6 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου συστήματος διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 12 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1293 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.... 1 Πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 401 7 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα