ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ XSPI0 Το χ ω ρ ι ό μας, ό π ω ς όλοι ξέρουμε, βρίσκεται στα σύνορα των επαρχιών Πωγωνίου - Ζαγορίου Κόνιτσας κ α ι ας ανήκει στην ε π α ρ χ ί α Δωδώνης Λόγω, λοιπόν, της θέσης του μ π ο ρ ε ί ν' αναπτύξει τουρισμό που να συνδυά ζεται και με τις τρεις επαρχίες Δεν θα μιλήσω για τον χειμερινό τουρισμό (κυ νήγι, ορειβασία στα χιό νια) μιας κ α ι μπροστά μας είναι η θερινή περίο δος, αλλά για το τι μπο ρούμε να κάνουμε στο χω ριό το κ α λ ο κ α ί ρ ι Η επίσκεψη στο χωριό μ π ο ρ ε ί να συνδυαστεί με πολλές δραστηριότητες όπως: περπάτημα - ορει βασία, ψάρεμα, καγιάκ 1 Π Ε Ρ Π Α Τ Η Μ Α - Ο Ρ Ε Ι ΒΑΣΙΑ Έ ν α σ π ο ρ για όλες της ηλικίες Ο ι διαδρομές που μπορούμε να κάνου με είναι πολλές κ α ι θαυ μάσιες Α Γ έ φ υ ρ α Βοϊδομάτη Γ έ φ υ ρ α Αρίστης Β Πηγές Βοϊδομάτη Γ Μονοδέντρι - Βίκος Δ Β ί κ ο ς - Αρίστη (για λίγους) Ε Πάπιγκο - Καταφύγιο Δρακόλιμνη (υψομ μ) - Γ κ α μ ή λ α (υψ 2497 μ) Σ Τ Ανάβαση στη Νεμέρτσικα (Μερόπη) υψ μ Α Γ Ε Φ Υ Ρ Α Β Ο Ϊ Δ Ο Μ Α ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡ1ΣΤΗΣ Η διαδρομή αυτή είναι πέντε (5) χιλιόμετρα Υ π ά ρ χ ε ι σημαδεμένο μο νοπάτι που σε καθοδηγεί και έτσι δεν χάνεις τον δρόμο σου Απαραίτητα εφόδια είναι τα παπού- ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη σύσταση οργάνου για τη συνοριακή φύλαξη με σκοπό να απο τραπεί η είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα μας, κατατέθηκε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τα συναρμόδια Υπουργεία Δημό σιας Τάξης και Οικονομικών Το διάταγμα αυτό προβλέπει τη σύσταση, οργάνω ση και λειτουργία κεντρικής υπηρεσίας αλλά και πε ριφερειακών υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης του υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ενα δεύτερο διάταγμα των ιδίων υπουργείων προσδιορίζει τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδι κασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων Σύμφωνα μ' αυτό, προβλέπεται οι συνοριακοί φύλακες θα είναι πενταετούς θητείας, με δικαίωμα ανανέωσης, Ελλη νες πολίτες, σε ποσοστό 90% άνδρες και 10% γυναί κες Οι άνδρες δεν θα υπερβαίνουν το 30ό έτο της ηλικίας τους Kat το 26ο οι γυναίκες Η πρόσληψη θα γίνεται με διαγωνισμό ενώ πρόσθετες μονάδες θ' αποκτούν όσοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό στις Ει δικές Δυνάμεις κι όσοι κατοικούν στις πόλεις ή χωριά όπου θα συγκροτηθούν οι υπηρεσίες φύλαξης τσια πορείας n τζόγκιγκ Σε όλη τη διαδρομή είσαι κάτω από τον ίσκιο των πλατάνων Στην πορεία συναντάς πηγές που χύ νουν τα νερά τους στο πο τάμι Βλέπεις τις πέστρο φες που κολυμπούν στα πεντακάθαρα νερά Π ρ ο σοχή όμως το ψάρεμα απαγορεύεται στην συγκε κριμένη περιοχή Σίγουρα η πορεία θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες καθότι πολλές φο ρές θα χρειαστεί να στα ματήσετε για να θαυμάσε τε το εξαίσιο τοπίο και τα αξιοθέατα που υπάρχουν μ έ σ α στην χαράδρα Γ ι α τα αξιοθέατα έχω μιλήσει σε προηγούμενο φύλλο Η επιστροφή είναι πιο σύντομη, γιατί δεν μπαίνε τε στον πειρασμό για τα προηγούμενα σταματήμα τα κ α ι διαρκεί γύρω στην μια ώ ρ α Β Π Η Γ Ε Σ Β Ο Ϊ Δ Ο Μ Α ΤΗ Η επίσκεψη και εδώ απαιτεί τον προηγούμενο εξοπλισμό Κ α λ ό θ α είναι να έχετε μ α ζ ί σας κ α ι κο λατσιό Για να επισκεφτείς τις πηγές χρειάζεται αυτοκί νητο το οποίο μ έ σ ω Α ρ ί στης θ α σε πάει στο χω ριό Β ί κ ο ς (Βιτσικό) Ε κ ε ί υπάρχει ένας εξώστης α π ' όλου αγναντεύεις όλη την χ α ρ ά δ ρ α του Βίκου Σ τ ο βάθος της χαράδρας βλέ πεις τις πηγές Στην απέ ναντι πλευρά κ α ι πάνω από τις πηγές είναι ο ι "Πύργοι", τα βράχια του Παπίγκου που φαίνονται και από το χ ω ρ ι ό Βλέπο ντας τα σε πιάνει ένα δέος που θ α το νιώσετε περισ σότερο αν επιχειρήσετε να κατεβείτε στις πηγές Η διαδρομή είναι μισή ώ ρ α Το μονοπάτι στην αρχή εί ναι πλακοστρωμένο κ α ι στην συνέχεια μοιάζει με το παλιό δικό μας μονο πάτι που μας πήγαινε στο Βοϊδομάτη μέσω "Μαργαρίτι" Υπάρχουν δύο μεγά λες πηγές Η μία δίπλα στο εκκλησάκι της Π α ν α γίας και η άλλη πιο πάνω Το καλοκαίρι βγάζει νερό μόνο η πηγή της Π α ν α γίας Δ ί π λ α στις πηγές θ α σας χρειαστεί το κολα τσιό μιας και το νερό θα σας ανοίξει την ό ρ ε ξ η Στην ανάβαση προς το χωριό Βίκος θα συνιστού σα να ακολουθήσετε προ σεχτικά το μονοπάτι κ α ι να μην προσπαθήσετε να κόψετε δρόμο, γιατί θ α κουραστείτε αφάνταστα Η ανάβαση θα διαρκέσει περισσότερο και εξαρτά ται α π ό την φυσική κατά σταση του καθενός χ ω ρ ι ό Βίκος κ α ι ανάπο δα Προτιμότερη όμως εί ναι η διαδρομή από το Μονοδέντρι, γιατί είναι πιο ξεκούραστη Η δια δρομή είναι περίπου 6 ώρες με αργό περπάτημα Για το Μονοδέντρι μπο ρείς να πας μέσω Κ α λ π α κίου (στον Τσολιά), εκεί στο σπίτι του Γιώργου Ιω άννου Περνάς α π ό τα Κ ά τω Πεδινά, έξω από τους Ασπραγγέλους, την Β ί τ σ α και να φτάσεις στο Μονο δέντρι Εκεί μπορείς να πας σε 5 λεπτά με τα πό δια, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Α π ό το σημείο αυτό αρχίζει το φαράγγι με τους πελώ ριους κάθετους βράχους Υπάρχει σημαδεμένο μο νοπάτι από τους ορειβά τες Τ ο μήκος είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα κ α ι το ύψος σε ορισμένα σ η μ ε ί α φτάνει τα μ Κατά την διαδρομή το φαράγγι στε νεύει κ α ι σε ορισμένα σ η μεία δεν ξεπερνά τα 50 με 100 μ Ο π ω ς αντιλαμβά νεστε το θέαμα είναι τρο μερό Τ ο άγριο τοπίο γίνε ται αγριότερο από τον αντίλαλο της φωνής που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές Στο φαράγγι υπάρχουν αγριόγιδα, Γ Μ Ο Ν Ο Δ Ε Ν Τ Ρ Ι - ΒΙ ΚΟΣ Η διαδρομή γίνεται α π ό το Μονοδέντρι προς το αγρίμια κ α ι λαθρομετανά στες Αλβανοί Γ ι αυτό το λόγο η ομάδα πρέπει να Συνέχεια στην σελίδα 2 Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι, σας γνωρίζουμε ότι για την εγκατάσταση καλοριφέρ στην εκκλησία του χωριού μας Αγ Νικόλαος έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 359/ ,

2 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Συνέχεια από την 1η σελίδα βαδίζει σε κοντινή από σταση κ α ι να μην χάνεται η ε π α φ ή του ενός από τον άλλο Εξ άλλου το μονο πάτι σε δυο τρία σ η μ ε ί α είναι πολύ κατηφορικό και χρειάζεται ο ένας να β ο η θ ά τον άλλο Σ ' αυτές τις πορείες ο αλτρουι σμός βρίσκεται σε όλο του το μεγαλείο Αν η διαδρομή γίνει τους καλοκαιρινούς μή νες, καλό θ α είναι να έχε τε μ α ζ ί σ α ς κ α ι νερό, επει δή ο ι πηγές που υπάρχουν στερεύουν Ν ε ρ ό θ α βρεί τε στις πηγές του Β ο ϊ δ ο μάτη, λίγο πριν πάρετε την α ν η φ ό ρ α για το χ ω ρ ι ό Βίκος Σ ε όλη τη διαδρομή βλέ πεις το μεγαλείο της φύ σης Βλέπεις ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχει κάνει η φύση σ' όλον τον κόσμο Τ ο θ έ α μ α που θα αντικρίσετε είναι μο ναδικό κ α ι θ α σας κάνει να ξεχάσετε την κούραση από την π ο ρ ε ί α Αξίζει να το προσπαθήσετε Θ α αποζημιωθείτε σίγουρα και θ α το θυμάστε σε όλη την υπόλοιπη ζ ω ή σας Επιστρέφοντας θ α πάτε στο Λ,ίλοφο Εκεί θα ξε κουραστείτε κ α ι θα δοκι μάσετε τις ξεχωριστές λι χουδιές στο παραδοσιακό καφενείο εστιατόριο ΛΙ Θ Ο Σ του χωριανού μας " Σ Α Κ Η " κ α ι θα κοιμηθεί τε αν θέλετε στον ξενώνα ΑΙΘΡΙΟ Α Β Ι Κ Ο Σ - Α Ρ Ι Σ Τ Η Η διαδρομή αυτή είναι π ά ρ α πολύ ό μ ο ρ φ η, αλλά ταυτόχρονα κ α ι επικίνδυ νη Είναι επικίνδυνη γιατί ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΟΡΙΟ >^S στο συγκεκριμένο κ ο μ μ ά τι του ποταμού δεν υπάρ χει μονοπάτι Η διαδρομή αυτή λοιπόν, μ π ο ρ ε ί να γί νει μόνο από έμπειρους ορειβάτες κ α ι μάλιστα κ α λοκαίρι που τα νερά είναι ρηχά και έτσι μπορείς να διασχίζεις το ποτάμι Ο σ ο ι το αποφασίσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδρομή λόγω των δυ σκολιών, θα διαρκέσει σχεδόν 3 με 3,5 ώρες κ α ι ότι θ α πρέπει να διαθέ τουν αναρριχητικές ικα νότητες Τ ο τοπίο κ α ι εδώ είναι ε ξ α ί σ ι ο Πηγές ρίχνουν τα ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ 11Σ ΎΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΠΌΝ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ! ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΤΗΛ (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΛ8ΗΣ - Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑΧΕΙ ΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ Π Α Ρ Ο Λ Ο Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653)41466 και (0651)26645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ιί όχι δεν επιστρέφονται Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ^ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η " Πλ Αρχιεη, Σπυρίδωνος 8 Τηλ: F A X : ΙΗΑΝΝΙΝΑ ΤΚ Vν 1998 νερά τους από ψηλά, έτσι ώστε να σχηματίζονται μ ι κ ρ ο ί καταρράκτες, εδώ θα βρείτε άγρια φυτά και λουλούδια μοναδικά στον κόσμο Καλή κ α ι ό μ ο ρ φ η δια δρομή, αλλά για λίγους Ε ΠΑΠ1ΓΚΟ - ΚΑΤΑ ΦΥΓΙΟ - ΑΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Με το αυτοκίνητο κ α ι μέσω Αρίστης από έναν ανηφορικό, φιδίσιο δρό μο, φτάνουμε στο Π ά π ι γκο, στον Π ά ν ω Μαχαλά Αφήνουμε τα αυτοκίνητα έ ξ ω από την εκκλησία κ α ι παίρνουμε το μονοπάτι που θ α μας οδηγήσει στο καταφύγιο Χ ρ ε ι α ζ ό μ α στε παγούρια στα ο π ο ί α βάζουμε λίγο νερό, γιατί σε όλη την διαδρομή υπάρχουν πηγές που θα μας δροσίσουν Τ ο μονο πάτι, π ά ρ α πολύ καλά σ η KEY HOUSE ΜΠΟΤΖΑΡΗΙ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ859746, , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ μαδεμένο, θα μας οδηγή σει στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου σε υψόμετρο μ, μετά από πορεία 2-3 ωρών, ανάλογα από το πως προ χ ω ρ ά ο καθένας Εδώ μπορούμε να απο λαύσουμε έναν καφέ ή φαγητό Υπάρχει κ α ι ξε νώνας όπου μπορείς να διανυκτερεύσεις Τ ο θέα μα από εδώ είναι εντυπω σιακό Βλέπεις στα πόδια σου το Πάπιγκο, με κιάλια χαμηλά βλέπεις τη Βίγλα, το χωριό δεν φαίνεται, τα Πωγώνια, τη Νεμέρτσικα, το Σ μ ό λ ι κ α κ α ι, απ' ότι μου είπαν, αν έχει κ α θ α ρ ή ατμόσφαιρα αντικρίζεις και τη θάλασσα της Ηγου μενίτσας Μετά από το μ ι κ ρ ό διά λειμμα κατηφορίζοντας προς τη λίμνη, αριστερά υπάρχει μ ι α πηγή με πολύ κρύο νερό κ α ι σ' αυτή πρέπει να γεμίσουμε τα παγούρια, γιατί δεν θ α ξα ναβρούμε νερό Περνάμε την μικρή κοιλάδα και ανηφορίζουμε προς την κορυφή Μετά από πο ρεία 1,5 ώρας, φτάνουμε στην σ κ ι ά της Γκαμήλας, όπου υπάρχει η Δ ρ α κ ό λ ι μνη σε υψομ μ Η λίμνη βρίσκεται στην κ α λύτερη της κατάσταση κ α τά τον μήνα Μ ά ϊ ο που λιώ νουν τα χιόνια και την εφοδιάζουν με νερά Εδώ νομίζεις ότι ο ου ρανός α κ ο υ μ π ά στη γη Αν υπάρχει κανένα σύννεφο, σχεδόν το ακουμπάς Ε δ ώ καταλαβαίνεις την απερα ντοσύνη του κόσμου κ α ι την μικρότητα του εαυτού σου Εδώ νιώθεις ότι ο ι μικρότητες και τα μικρο προβλήματα της καθημε ρινής ζωής είναι α σ ή μ α ντα, τιποτένια Το νερό της λίμνης είναι πάρα πολύ κρύο, α κ ό μ α και το καλοκαίρι Μ έ σ α στο νερό κολυμπούν κάτι ψ α ρ ά κ ι α που μοιάζουν με μικρές σαύρες Τ ο καλο καίρι στις όχθες της λί μνης θα συναντήσετε και ελεύθερα άλογα κ α ι μου λάρια, από τους τσοπαναραίους της περιοχής Τ ο θέαμα κ α ι εδώ είναι συ ναρπαστικό Α π ό την βό ρεια μεριά της λίμνης υπάρχει η χ α ρ ά δ ρ α του Α ώ ο υ που στο βάθος της, σαν ένα λεπτό φ ί δ ι, ξεδι πλώνεται το ποτάμι Ο γυρισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά πιο σύντομα καθότι κατηφό ρα Κ α λ ό θ α είναι να δέσε τε τα κορδόνια των πα πουτσιών π ί σ ω α π ό το πό δι, έτσι ώστε τα νύχια των ποδιών να μην κτυπούν συνέχεια στις μύτες των παπουτσιών Η εκδρομή αυτή μ π ο ρ ε ί να γίνει η μ ε ρ ή σ ι α, ξεκι νώντας πολύ π ρ ω ί ή διή μερη με διανυκτέρευση στο καταφύγιο Η καλύτερη εποχή γι αυ τή την εκδρομή είναι ο ι μήνες Μ ά ι ο ς, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ΣΤ ΑΝΑΒΑΣΗ Σ Τ Η ΝΕ ΜΕΡΤΣΙΚΑ (ΜΕΡΟΠΗ) Στη Νεμέρτσικα μπο ρούμε ν' ανεβούμε από τη Μολυβδοσκέπαστη Μποντσικό ή από το Κ ε φαλόβρυσο Σ ή μ ε ρ α έχει ανοιχτεί δρόμος κ α ι με τζιπ 4 X 4 ανεβαίνεις αρκε τά ψηλά Α π ό το βουνό αυ τό υδρεύεται κ α ι το χ ω ρ ι ό μας από μ ι α πηγή που υπάρχει λίγο κάτω από την κορυφή Είναι ένα βουνό γυμνό που στις πλα γιές του μπορείς να βρεις άφθονη ρίγανη κ α ι τσάϊ Στην κορυφή του Λοννού είναι τα σύνορα Ελλάδας Αλβανίας Ο λ ε ς αυτές ο ι εκδρομές μπορούν να γίνουν σε ορ γανωμένες ομάδες από πέντε και πάνω άτομα Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε α π ό μένα ή α π ό τον Ορειβατικό όμιλο Κ ό νιτσας ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/Ν0Σ - ΚΙΤΣ0Υ ΕΥΔ0ΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛ0ΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) THAQ63671 ΟΙΚΙΑ: ΓΡ ΙΕΝ0Π0ΥΛ0Υ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ: Ο ι κ ί α : Φιλελλήνων 26 τηλ:

3 "ΕΠΙΛΟΓΕΣ" ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΕΜΟΥ Ενα ακόμη βιβλίο με τίτλο "Επιλογές" εξέδωσε ο αγαπητός φίλος κ Αθανάσιος Δέμος Είναι μια επιλογή, από τα τόσα του ά ρ θ ρ α που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο Ο Θανάσης Δέμος είναι πατριώτης μας Δρυμαδιώτης Πωγωνήσιος συνταξιούχος Γυμνασιάρχης, αρθρογράφος, ιστορι κός και δοκιμογράφος Διαπραγματεύεται διάφορα κοινωνικά, τοπικά, λαογραφικά ταξιδιωτικά και ι σ τ ο ρ ί α θέματα με υπευθυνότητα ακρίβεια και μεστότητα λόγου Είναι ένα βιβλίο ευκολοδιάβαστο και καλοτυπωμένο από την Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ μια αναγνωρισμένη τυποεκδοτική εταιρεία * Σε μας τους ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ είναι γνωστός ο Θανάσης Δέμος από τα διάφορα ά ρ θ ρ α του που α π ' την αρχή της εφη μερίδας μας γράφει με τόση σαφήνεια και γλαφυρότητα Πιστεύουμε ότι το νέο του Βιβλίο θ α διαβαστεί από πολ λούς Πωγωνήσιους και θάναι στολίδι στις βιβλιοθήκες μας Συγχαίρουμε τον αγαπητό φίλο, συγγραφέα Θανάση Δέμο, και ευχόμαστε νάναι πάντα υγιής, και νάχει μακροημέρευση για να χαρούμε κι ά λ λ α του βιβλία Σωκράτης Μ ι χ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Παλιότερα λέγαμε: "Αύγουστε καλέ μου μήνα, νάσουν τρείς φορές το χρόνο" Μ ε τις διακοπές του, με τις χαρές στη θ ά λ α σ σ α ή στο βουνό, με τ' ατέλειωτα χαρούμενα πανηγύρια του, με τη γλύκα του σύκου και των σταφυλιών, των πεπονιών και την αντάμωση γνωστών χωριανών και φίλων, την ξεκούρα ση και τον προγραμματισμό για το χειμώνα, αφού από "Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα" Τελευταία όμως, ό λ α άλλαξαν τα πράγματα και φορτισμένη ατμόσφαιρα, φωτιές, πλημμύρες, χρηματιστηριακές και οικο νομικές ανακατατάξεις και ανωμαλίες μας κυριαρχούν και να τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις, διαψεύδοντας τον Ιταλό συγγραφέα και διανοητή, Ουμπέρτο Εκο, που έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις Ετσι μας έμεινε η μυρωδιά του καμένου πεύκου, και η στυφή γεύση του νέου κόσμου που μας γεμίζει άγχος και αβεβαιότητα Θ ά ν α ι άραγε απ' εδώ και πέρα έτσι όλα τα καλοκαίρια μας; Σ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΖ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΣΕΛΙΔΑ 3 Το πανηγύρι ί ο υ χ υ ρ ι ο ύ Ο π ω ς κάδε χρόνο, έτσι κι εφέτος έγινε το πανηγύρι του χωριού μας στις 2 7 Ιουλίου μνήμη του ιαματικού και μεγαλομάρτυρος Αγίου Παντελεή μονος Χωριανοί ξενιτεμένοι ήρ θαν στο χωριό, από τα μακρι νά ξένα Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο α λ λ ά κι από τα κοντινά ταξίδια Α θ ή ν α - Θ ε σ σ α λ ο ν ί κη - Κ α β ά λ α, Κ έ ρ κ υ ρ α - Α γ ρ ί νιο - Α σ π ρ α Σπίτια Βοιωτίας Βέροια, Εδεσσα και φυσικά από τα Γιάννινα, Κόνιτσα κι α π ' τα γύρω χωριά Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί άγνωστοι όλοι μαζί στον Αγιο Πριν ακόμη σκάσουν οι πρώτες ακτίνες της κ α λ ο κ α ι ρινής αυγής, προσκυνητές ξε κινούν για το απλό κι απέριτο εκκλησάκι τον Α ϊ Παντελεή μονα που βρίσκεται λίγο πιο έξω α π ' το χωριό περιποιημέ νο κ α ι κ α θ α ρ ό κάτω α π ' το ίσκιο α π ό τις γκορτσιές, α π ' τα παλιά τα χρόνια, γίνεται η θ ε ί α λειτουργία με τρεις ιε ρείς, και μετά αρτοκλασία κε ράσματα με ρακί και λουκού μι, ευχές φιλιά κι αναμνήσεις α π ' τα παλιά Επακολουθούν επισκέψεις σε συγγενικά και φιλικά σπίτια Εδώ κάνουμε και μια πρόταση προς την Εκ κλησιαστική Επιτροπή και σ' όλη την Κοινότητα, ν α παρα βρίσκονται και τ' ό ρ γ α ν α και να γίνεται μικρός χορός, χω ρίς μεγάφωνα και ηχεία για ν α δένει ό λ ο το πανηγυριώτικο σκηνικό μέσα στην καταπρά σινη φύση και στα φουντωτά κι ανθισμένα παλιούρα και ν' ακούγεται ένα νοσταλγικό παραπονιάρικο μοιρολόγι ένα τραγούδι της ξενιτιάς για κείνους που δεν μπορούν για διάφορους λόγους ν α π α ρ α β ρ ε θ ο ύ ν σ' αυτές τις ανεπα νάληπτες χωρία νι κές στιγμές Γ απόγευμα κάτω στο χοροστάσι του χωριού στην κε ντρική πλατεία στον πλάτανο, έγινε ο πατροπαράδοτος χο ρός, παρά τα προβλήματα πούχαμε εφέτος, λόγω επι- H9HH, - ; " ' ' : ' ftlifilt i IRflMlk,>f % j Ηκ2», ί r Ά ifl IU, ' *F! It «IN "Ί 'ΙΒΚΐ: Αρτοκλασία στον Αγιο Παντελεήμονα σκευής του κεντρικού καφε νείου και άλλων διαδικασιών που δεν βρήκανε ακόμη την ευπρέπουσα λύση, που ευχό μαστε πολύ σύντομα ν α τα κτοποιηθούν τα μικροπροβλή ματα Το κλαρίνο του χωριανού μας Βαλάντη Πάνου με την πα ρέα του, μας χάρισε ευχάρι στες στιγμές και τα πιοτά τα παγωμένα περισσότερο α π ' ότι έπρεπε μας έκαναν κέφι και ενίοτε και ύψωση της φω νής και μικροαταξίες που γρή γ ο ρ α ξεπεράστηκαν Αδιαχώρητο, από αυτοκίνη τα, κόσμο και μικρά παιδιά ν α τρέχουν, ν α γελάνε, ν α πέ φτουν ν α χτυπούν και ν α μι- κροχορεύουν χαρίζοντας ιδιαίτερο τόνο στη γιορταστι κή όψη Και πάνω σ' ό λ α τρα πέζια με τους υποψηφίους Δ η μάρχους και Δημοτικούς συμ βούλους, ν α κερνάν και ν α κερνιούνται, αναπτύσσοντας τα προγράμματα τους, ό λ ο φι λοφρονήσεις χαμόγελα και χαιρετούρες Περαστικοί, με τ' αυτοκίνη τα τους από πέρα α π ' τα Ριζά τους ά κ ο υ σ α ν α λένε πειρα χτικά "Τόκαψαν για ά λ λ η μια φορά οι Αλη-ζώτες" (Γεροπλατανίτες) Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία και χ α ρ ά και καλή καρδιά rtilmioh»; ΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Β α σ ι λ ί σ σ η ς Ολγας 111 Τηλ: * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ ΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞίΝΠΝΑΣΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ * ΚΑΦΕ ΨΗΠΑΡΙΑ ΤΑΜΡΝΑ mmmrm! 'imim, ΩΡΑΙ0ΚΑΙΤΡ0 IOANNINDN ΤΗΛ (0657) 41, ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ! ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΒίΓΛΑΣ Την Κυριακή και ώ ρ α 11 πμ έγινε με πρωτοβουλία της ΠΕΑΕΑ Κόνιτσας και Ιωαννίνων, μνημόσυνο στο Ηρώο Βίγλας Γεροπλατάνου για ν α τιμήσουμε τα οκτώ (8) παλικάρια που έπεσαν σε μάχη με τις Ιταλικές δυνάμεις κατοχής στη Βί γλα Γεροπλατάνου στις 15 Απριλίου 1943 ακριβώς στο 4 4 ο χιλιόμετρο από Γιάννινα προς Δ Ε Μ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Ζ Α Ν Ι, όπου σή μερα υπάρχει ηρώο των πεσόντων κατά τη μάχη αυτή Παρέστησαν αρχές, συγγενείς των πεσόντων και πλήθος κό σμου από το χωριό μας κι α π ' ό λ α τα γύρω χωριά Εγινε θρησκευτικό μνημόσυνο, κατάθεση στεφανιών, ομιλία για το χρονικό της μάχης κι έκλεισε η τελετή με τον Εθνικό Υμνο Επακολούθησε μικρή λιτή δεξίωση των Αρχών των συγγενών και του κόσμου Ο λ ο ι μας αισθανθήκαμε Εθνική υπερηφάνεια Τα ονόματα των νεκρών είναι: 1 Κώστας ΔΒλάχος, ετών 2 7 από Μ ε ρ ό π η Πωγωνίου 2 Κώστας Γ Κ α σ ο ύ λ α ς, ετών 2 2 α π ό τα Δ ο λ ι α ν ά 3 Ζ α χ α ρ ί α ς Μ Πανάγιος, ετών 2 9 από την Πυρσόγιαννη 4 Γιώργος Χ Παπαζώης, ετών 3 4 από τα Α Ρεβένια 5 Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς Α Παπαζώης, ετών 2 2 από τα Α Ραβένια 6 Σωκράτης Θ Σαμαράς, ετών 3 4 από τα Α Ραβένια 7 Χρήστος Γ Στεφανάτος, ετών 2 9 α π ό το Βασιλικό 8 Κλεομένης Φ Τζιμόπουλος, ετών 2 6 από τους Κήπους Ζ α γορίου ΣΟΙΚ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Χ Α Ν Τ Ζ Η Π Α Σ Χ Α Λ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ό Α Ο Η Ν Α ΤΗΛ: / ^ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΟΔ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Οργανα, Φανάρια, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ: ΣΕΛΙΔΑ 4 Με την αλλαγή του χάρτη της χώρας (Καποδίστριας) και εν' όψει των νέων Πραγμάτων ο πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμ βούλιο σας ευχαριστεί για την τι μή και την συμπαράσταση που βρήκε κοντά σας, για την καλύ τερη δημιουργία και προκοπή του χωριού Μέσα από αυτό το βήμα της Εφημερίδας μας θα προσπαθή σω να κάνω έναν απολογισμό της τετραετίας που πέρασε αν και τα έργα πλέον μπορούν να μιλήσουν και από μόνα τους Οσοι ζουν στο χωριό ή μας πα ρακολουθούν από μακριά μπο ρούν να καταλάβουν τις δυσκο λίες που υπάρχουν και πόσο πα σχίσαμε να κάνουμε το χωριό μας ποιο ανθρώπινο και ποιο ευ χάριστο κλπ Από τον πρώτο χρόνο που εκλεγήκαμε προσπαθήσαμε για το καλύτερο και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο προϋπολο γισμός κάθε χρόνο είχε αυξητι κή τάση Επίσης θα πρέπει να δεί κανείς των αριθμό των συνε δριάσεων, τα θέματα που ζητή θηκαν και τις αποφάσεις που πάρθηκαν Εκσυγχρονίσαμε το κοινοτικό γραφείο εξοπλίζοντας το με τη λέφωνο, fax, κά Εξοικονομήσαμε χρήματα από διάφορους πόρους και μπο ρέσαμε να κάνουμε τόσα πολλά έργα, βάλαμε στόχους και προο πτικές για την ανάπτυξη του χω ριού μας που βέβαια έχουν προ οπτική χρόνων Θα αναφερθώ πιο συγκεκριμέ να παρακάτω: * Κηρύξαμε τον ξερικό κάμπο του χωριού μας σε αναδασμό και πήρε το δρόμο του που όσοι ξέ ρουν τι σημαίνει αυτό μπορούν να καταλάβουν πόσο θα ωφελή σει, θα συμβάλλει αποτελεσμα τικά στην αύξηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων * Προσπαθήσαμε να κηρύξου με στην περιοχή μας μια ελεγχό μενη κυνηγετική ζώνη πράγμα που βρίσκεται στην φάση της με λέτης και ενός τμήματος υλο ποίησης αυτού, χωρίστηκε σε δύο τμήματα της παραγωγής άγριων πτηνών και του ελεγχό μενου κυνηγιού όπου θα μπο ρούν να κυνηγούν αυτοί που το θέλουν Το δε εκολαπτήριο και εκτρο φείο ήδη μπήκε στο πρόγραμμα LEADER και βρίσκεται στο στά διο υλοποίησης Η ελεγχόμενη ζώνη θα προ χωρήσει ποιο καλά τώρα με τη συνένωση αφού σε αυτό τον το μέα βρήκαμε πάρα πολλά εμπό δια με το δασαρχείο και ευελπι στώ ότι με το νέο Δήμο που δη μιουργήθηκε να λυθούν και να προχωρήσει το θέμα αφού έτσι αίρονται κάποια προβλήματα που έθετε το Δασαρχείο * Παρά τα όποια προβλήματα,που όλοι γνωρίζετε, με το καφε νείο, κατορθώσαμε να τελειώ σουμε τον ξενώνα,που βρίσκετε στην φάση του εξοπλισμού Σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη κυνηγητική ζώνη που προανέφε ρα θα δημιουργηθούν νέα δεδο μένα για την ανάπτυξη του χω ριού μας,νέες θέσεις εργασίας,με την λειτουργία ξενώνα εστιατορίου- καφενείου-σούπερ Μάρκετ με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλοι άν θρωποι και όχι όπως γινόταν μέ χρι σήμερα * Από την πρώτη μέρα που εκλεγήκαμε λύσαμε το πρόβλη μα των σκουπιδιών που ήταν με γάλο πρόβλημα για το χωριό μας,αφού κάθε γωνιά ήταν γεμάτη σκουπίδια * Πάνω από όλα δημιουργήσα με αυτή την εφημερίδα που στέλνεται σε όλους τους χωρια νούς και αν έχουμε παραλείψει κάποιους συμβαίνει διότι δεν εί χαμε τις διευθύνσεις τους και θα παρακαλούσαμε να επικοινωνή σουν μαζί μας για να την στεί λουμε Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω έκκληση προς όλους τους χωριανούς να πλαι σιώσουν την εφημερίδα μας και να συμβάλλουν στην παρά πέρα εξέλιξη της ώστε να έχουμε το βήμα μας, που όλοι μας επαινούν γι αυτό, και εμείς θα τη διευρύ νουμε όσο μπορούμε στο νέο Δήμο και με μεγαλύτερο αντικεί μενο Να γίνει η εφημερίδα μο χλός για την ανάπτυξη της πε ριοχής μας * Δεν θα γίνω κουραστικός με το να σας αναφέρω τα έργα λε πτομερώς αλλά θα αναφερθώ στις παρεμβάσεις και έτσι θα κα ταλάβουμε καλύτερα την κατά σταση * Η πλατεία θα θυμόμαστε όλοι πως ήταν, σήμερα όμως άλ λαξε τοπίο και με καλή θέληση θα γίνει αριστούργημα του χω ριού και του Νομού μας όλου, το λέω με καμάρι δεν υπάρχει τέ τοια πλατεία σε κανένα χωριό * Ανοίξαμε όλα τα υπάρχοντα σοκάκια και γίνανε κανονικοί δρόμοι του χωριού ώστε η επι κοινωνία να γίνεται με αυτοκίνη το, 'όχι για λόγους εκσυγχρονι σμού αλλά για να εξυπηρετού νται οι χωριανοί στις καθημερι νές τους εργασίες μεταφέροντας υλικά στα σπίτια τους γιατί σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας γάιδαρος για να εξυ πηρετηθούμε * Φτιάξαμε τειχάρια από πέτρα σε πολλά σημεία, όχι μόνο για την ομορφιά του τοπίου αλλά και από αναγκαιότητα γιατί ήταν υπό κατάρρευση και επικίνδυνα και είναι τόσα πολλά τα μέτρα που έγιναν και ο καθένας μας απορεί πως έγιναν αυτά, με οι κονομία, σύνεση αλλά και τους μαστόρους βορειοηπειρώτες και Αλβανούς που συνέβαλλαν αρ κετά προς τη κατεύθυνση αυτή αφού σήμερα δεν υπάρχει σχε δόν κανένας από εμάς να κτίζει πέτρα * Στρώσαμε δρόμους με τσιμέ ντο αλλά και άσφαλτο και με με γάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι και ο δρόμος Γεροπλάτανος Μαυροβούνι, τελειώνει * Επιτέλους ένα αίτημα τόσων χρόνων έγινε πραγματικότητα, έγινε η διαπλάτυνση Εγιναν τα τεχνικά έργα και αυτές τις μέρες αρχίζει και ασφαλτόστρωση αφού ανέβαλε ο εργολάβος * Για τους κτηνοτρόφους μας που μοχθούν νύχτα και μέρα και είναι άνθρωποι αξιέπαινοι γι' αυ τό που κάνουν αφού κανείς μας πιά δεν δημιουργεί κοπάδι, έγι ναν παρεμβάσεις όπως : φτιάξα με ομβροδεξαμενές 100m2 δί πλα στο μνημείο του '40 και συνχρόνως δύο ποτίστρες μια στο "πηγαδούλι" που θέλει και αξιο ποίηση (κιόσκι και χτίσιμο από πέτρα κατά την παράδοση ) και μια ποτίστρα στην "βούργαρη" που τροφοδοτείτε από την δεξα μενή που αναφέραμε παραπάνω μό Εκτελέσαμε 35 έργα προϋπο λογισμού δρχκαι πέ ραν αυτών έγιναν παρεμβάσεις από εμάς τους ίδιους με την βοή θεια των μηχανημάτων και των ανθρώπων και έτσι έγιναν περισ σότερα έργα Αλλά δεν είναι μόνο τα έργα που κάναμε, πολιτιστικά αρκεί να σας αναφέρω ότι * στο χωριό μας για δύο Χρι στούγεννα ήρθε το κρατικό κα νάλι της ΕΡΤ 1 και πήρε πλάνα από το χωριό μας, τις εκδηλώ σεις και τα έθιμα μας και τα έδει ξε σε όλο των κόσμο, όπως δια πιστώσατε και εσείς * το πανηγύρι μας αναβαθμί στηκε με τα χορευτικά μας, μι κρά και μεγάλα, (γυναίκες - παι διά )με την βοήθεια του ΚΕΦΟ (σπίτι του παιδιού) Αλλά και πάρα πολλές γιορ τές που έγιναν σε αυτό (συνολι κά 15 εκδηλώσεις έγιναν στο ίδρυμα, γιορτή τσίπουρου κ α), * καθώς και το θέατρο που φέ ρομε, * η προσπάθεια για αιμοδοσία δυστυχώς δεν απέδωσε Η προσπάθεια για την ικανο ποίηση των δεσμεύσεων μας, απέναντι στους χωριανούς μας και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με το οποίο παρακολούθησαν τα δρώμενα στο χωριό μας ήταν το κύριο μέλημα μας Υπάρχει λίγος χρόνος ακόμη σκληρής δουλειάς και πιστεύου με ότι θα καταφέρουμε να ολο κληρώσουμε την προσπάθεια μας που ένα και μοναδικό στόχο έχει να παρουσιάσει το χωριό μας ποιο ανθρώπινο από χθες και ικανό να αντέξει στο αύριο Κάποιος έγραψε " σ α ς παρου σιάζουμε αυτό που κάνουμε, αντιλαμβάνεστε αυτό που έγινε, εμείς συνεχίζουμε" Η αγάπη για το χωριό δεν στα ματάει εδώ και στο μέλλον θα ασχοληθώ με θέληση και αυτα πάρνηση από όποιο πόστο και αν εκλεγώ στις επερχόμενες εκλο γές με γνώμονα το συμφέρον του χωριού,χωρίς σκοπιμότητες, προκαταλήψεις, αντιδικίες από μέρος μου πράγματα που πι στεύω ότι μέχρι σήμερα έκανα πράξη Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε πι στεύω να ανταποκρίθηκα σε αυ τήν,να μην διέψευσα τις προσ δοκίες σας και θα προσπαθήσω για το καλύτερο μαζί σας και πά ντα με την συμβουλή σας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ * Από πολιτιστικής πλευράς δεν υστερήσαμε κάπου και εδώ προσπαθήσαμε αρκετά και μπο ρείτε να κρίνετε * Δημιουργήσαμε το γήπεδο μπάσκετ και τα παιδιά μας μπο ρούν τώρα να αθλούνται σε ένα χώρο αξιόλογο ένα αίτημα χρό νων είναι πραγματικότητα Με λίγα λόγια προγραμματί σαμε την κατανομή των πιστώ σεων προς όλα τα σπίτια και μα χαλάδες του χωριού μας με γνώ μονα τις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και πιστεύω ότι το πετύχαμε σε μεγάλο βαθ Με το παραπάνω άρθρο δια φωνώ Οχι με τα γραφόμενα Διότι όλα έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις του Κοινοτικού Συμ βουλίου, που και εγώ συμμετέ χω Αλλά για τον χρόνο που δημο σιεύεται Διότι η εφημερίδα δεν πρέπει να αναμιγνύεται σε οποιαδήποτε προεκλογικά παι χνίδια Ο σωστός χρόνος απολο γισμού του έργου θα ήταν η 31/ 12/98 που λήγει και η θητεία του Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚΟΣ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ: / Ο ι κ ί α ς : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΓΕΦΥΡΙΑ - ΘΡΥΛΟΙ Κ Α Ι ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Εχπληχτι,χή η τεχνική των Ελλήνων μαστόρων Ο αρχηγός πρωτομάστορας κ α ι oi ευθύνες του Α π ό το μ η ν ι α ί ο περιοδι κ ό ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ύ λ η ς ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕ Ν Η με την ά δ ε ι α του α ρ θρογράφου ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΔ Ε Λ Η, αναδημοσΐ ύουμ το π α ρ α κ ά τ ω ά ρ θ ρ ο : Τα παλιά γεφύρια, που τα θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε σ ή μ ε ρ α για την τεχνική και αισθητική τους α ρ τιότητα, στάθηκαν πρώτ' α π ' ό λ α αποφασιστικοί π α ρ ά γ ο ντες της οικονομικής και εθνι κής ζωής του ε λ λ α δ ι κ ο ύ και μείζονος ελληνικού χώρου των ύστερων μεσαιωνικών και ιδιαίτερα των νεώτερων χ ρ ό νων Η χ ε ρ σ α ί α ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών κατά τους χρόνους της Τουρ κοκρατίας, α λ λ ά και μέχρι την πρόσφατη εποχή, οφείλεται κατά κύριο λ ό γ ο στα γεφύρια αυτά, που ε ξ α σ φ ά λ ι ζ α ν την διακίνηση του εμπορίου και των μεταφορών και κατά τον χειμώνα, που οι ορμητικές κα τ ε β α σ ι έ ς έκαναν α δ ι ά β α τ τ α τα ποτάμια για τα κ α ρ α β ά ν ι α Κ α ι σ ή μ ε ρ α α κ ό μ α οι γέφυρες και οι αερογέφυρες βοηθούν αποφασιστικά και συντομεύ ουν τον χρόνο των χερσαίων μεταφορών Και στην οικονο μία ο χ ρ ό ν ο ς είναι χρήμα Εχει, δ η λ α δ ή, μεγάλη σημασία για το κόστος και συχνά για την ποιότητα ορισμένων προϊ όντων Α λ λ ά τα π α λ ι ά γεφύρια έπαιξαν σ ο β α ρ ό ρ ό λ ο και στην εθνική μας ζωή Σκεφτή καμε ποτέ α λ ή θ ε ι α πόσο Βοή θ η σ α ν τον Στρατό μας στους πολέμους του; Αφάνταστα Μ π ο ρ ο ύ μ ε να πούμε, χωρίς ίχνος υ π ε ρ β ο λ ή ς, ότι υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες της νί κης του και του θ ρ ι ά μ β ο υ του Γιατί τότε δεν υπήρχαν οι λυό μενες γέφυρες και ά λ λ ο ι τε χνικοί τρόποι για το π έ ρ α σ μ α των ποταμών τον χειμώνα Το φημισμένο Γεφύρι της Α ρ τ α ς διεκδικεί (και πολύ δίκαια) το μερίδιο του α π ό την δ ό ξ α του έπους του Εξυπηρέτη σ ε τον εφοδιασμό του Στρα τού μας και τους μαχητές του αποτελεσματικά σ' όλη την δ ι ά ρ κ ε ι α του θρυλικού εκεί νου πολέμβυ Α ν ά λ ο γ η ήταν και η συμβολή των άλλων γε φυριών της Ηπείρου, που ε ξ α σ φ ά λ ι ζ α ν τις Ενοπλες Δ υ ν ά μεις μας α π ό επικίνδυνα πε ρ ά σ μ α τ α τον άγριο χειμώνα του Βορειοηπειρωτικού έπους Γι' αυτό, λοιπόν, τα γεφύρια αυτά δεν είναι τουριστικά α ξ ι ο θ έ α τ α, α λ λ ά εθνικά μνη μεία, που πρέπει να τα ευλαβούμαστε και ν α τα θ α υ μ ά ζουμε γι αυτήν ιδιαίτερα την π ρ ο σ φ ο ρ ά τους Δημιουργή ματα της λαϊκής - εμπειρικής τεχνικής τα παλιά γεφύρια, εντυπωσιάζουν και συχνά προβληματίζουν και σήμερα τους ειδικούς γεφυροποιούς για τη στερεότητα τους και την τεχνική τους, α λ λ ά και για την άψογη αισθητική τους Ο ι πρωτομάστορες - γεφυροποιοί προκαλούν κατάπληξη για την τεχνική, έμφυτη κατάρ τιση τους και η θ έ σ η τους εί ναι δ ί π λ α στους μεγάλους της ακαδημαϊκής τεχνικής της εποχής τους, ^ α λ λ ά και της εποχής μας και κ ά θ ε εποχής, γιατί στάθηκαν οι πρόδρομοι στον τομέα αυτό Μ ε γ α λ ο φ υ ε ί ς ' π ρ ω τ ο π ό ρ ο ι της τεχνι κής οι πρωτομάστορες, ύψω σαν, μ α ζ ί με τα ανώνυμα τσι ρ ά κ ι α τους, τα μνημεία αυτά ΤΓ Ίζ τέχνης και της τεχνικής, συλλήψεις υψηλής λαϊκής εμ πνεύσεως και θαυμαστής ά ρ τιας εκτελέσεως Μ ι κ ρ ά θ α ύ ματα τα παλιά γεφύρια, "τε ντώνουν" τα λίθινα τόξα τους (καμάρες) με εντυπωσιακή ευ λυγισία σαν κάποιος α θ έ α τ ο ς πολεμιστής να είναι έτοιμος "3 ν α ρίξει το τόξο του Ενας μελετητής τους -ο ερευνητής και ιστοριογρά φος Αλέξ Χ Μ α μ μ ό π ο υ λ ο ς στο μελέτημα του " Α α ϊ κ ή Α ρ χιτεκτονική Ηπειρώτες μάστοροι και γεφύρια" (Βιβλιο θήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ 4 [σειράς], Α θ ή ναι 1973), επιχειρεί με επιτυ χία διερεύνηση του θέματος και μας δίνει π ο λ λ ά στοιχεία για τα ηπειρωτικά γεφύρια και τους δημιουργούς τους Ο πρωτομάστορας, λοιπόν, δεν είναι μόνο ο υπεύθυνος για το γεφύρι, α λ λ ά και εκείνος που φροντίζει για ό λ α Βρίσκει τη δ ο υ λ ε ι ά, πληρώνει το μπου λούκι του (τσιράκια) και επιστατεί από την αρχή ως το τέ λ ο ς του έργου Είναι ο μηχανι κός και αρχιτέκτονας, που πα ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί υπεύθυνα και σχολαστικά κ ά θ ε φάση της εργασίας Η δουλειά άρχιζε τις Α π ό κριες και τελείωνε τον Ν ο έ μ - Αγιασμός στην Παναγιά Βοϊδομάτη βρη Τον μήνα αυτό το μπου λούκι σκόρπιζε Τα μέλη του πήγαιναν στις ιδιαίτερες πα τρίδες τους και ασχολούνταν με ά λ λ ε ς δουλειές, κυρίως γεωργικές Κ ά θ ε Σ ά β β α τ ο όμως ήταν σωστό πανηγύρι Τα τσιράκια το περίμεναν με ανυπομονησία Και με το δί κιο τους Επεφτε ο παράς Είναι γνω στό το δίστιχο: " Σ ά β β α τ ο να'ναι μάστορα / κι α ς είν' και χίλιες ώ ρ ε ς " Συχνά μέσα από τα τσιράκια-ξεχώριζαν οι μελλοντικοί μαστόροι, που κάποτε το τάλαντο τους ήταν ανώτερο του μάστορα τους, ενώ αυτός ζούσε, και δούλευ αν μαζί του Γι αυτό και μετα ξύ τους έλεγαν: " Ε μ α θ α και μαστορεύω και το μάστορη μου" Π ο λ λ ά χωριά της Ηπεί ρου και της Δυτικής Μ α κ ε δ ο νίας, ιδιαίτερα όμως της Ηπεί ρου, πατρίδας των μεγάλων μαστόρων, ήταν γνωστά σ α ν Μαστοροχώρια Ο Μαμμό πουλος στο μελέτημα του που αναφέραμε, μνημονεύει και τούτο Ο ι μαστόροι της Βούρμπιανης και της Πυρσόγιαννης, που είχαν μεγάλο όνομα, μάλωναν μεταξύ τους για το ποιος α π ό τους δ ύ ο έχτισε τον κόσμο Αναφερόμαστε, φυσικά, γε νικά στους μαστόρους, που έχτιζαν σπίτια (αυτά που σή μερα θαυμάζουμε για την λαϊ κή τους αρχιτεκτονική), βρύ σες, εκκλησίες κλπ Ο συ ντάκτης του σημειώματος αυ τού, που η ιδιαίτερη πατρίδα του γειτονεύει με την Ηπειρο, θυμάται παιδί α κ ό μ α τους πα λιούς Ηπειρώτες μαστόρους με πόση ευσυνειδησία και τέ χνη, με πόση σχολαστικότητα, ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ν για ν α δώσουν στο έ ρ γ ο τους στερεότητα και ομορφιά Ε β α ζ α ν μέσα την ψυχή τους, δημιουργούσαν Ο ι γεφυροποιοί μαστόροι είχαν ειδικευθεί σ' αυτή τη δουλειά Μ ε το προφητικό α ι σθητήριο τους έλυσαν π ο λ λ ά προβλήματα, που σήμερα χρειάζονται Β α θ ι ά γνώση της τεχνικής Ετσι, με την μακραί ωνη εμπειρία τους, κατόρθω σαν ν α θεμελιώσουν τα γεφύ ρια τους όχι μόνο σε στέρεο έδαφος α λ λ ά και στην ιλύ, στο αδύνατο, και ν α ρίξουν τις θαυμάσιες και τόσο γραφι κές καμάρες τους πάνω α π ό α π έ ρ α σ τ α και α δ ά μ α σ τ α πο τάμια Ο ι λ α ϊ κ ο ί αυτοί γεφυ ροποιοί έμειναν σχεδόν άγνω στοι Δ ε ν είχαν την έγνοια της υστεροφημίας Σαν τους πα λιούς αγιογράφους, θ ε ω ρ ο ύ σαν το έ ρ γ ο τους έ ρ γ ο του θ ε ο ύ κι ήταν α σ έ β ε ι α ν α το "μολύνουν" με οποιαδήποτε εγωπαθή εκδήλωση Τα παλιά γεφύρια π έ ρ α σ α ν στην λ α ϊ κ ή π α ρ ά δ ο σ η και την πλούτισαν με ά φ θ ο ν ο λ α ο γραφικό υλικό ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΣ: Ενα τέτοιο γεφύρι, είναι και το δικό μας Η παλιά πέ τρινη γέφυρα στο Βοϊδομάτη Μνημείο αρχιτεκτονικής ηπει ρωτικής τέχνης, όπως έχουμε γ ρ ά ψ ε ι κατ' επανάληψη Μ ι α επίσκεψη μέχρι εκεί θ α μας πείσει και θ α μας ευχαριστή σει κι ένας καφές στα γύρω κέντρα θ α μας ξεκουράσει, ενώ η νόστιμη βοϊδοματήσια πέστροφα θ α σ υ, / ι λ η ρ ώ σ ε ι το μενού μας

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο Μεγαλομάρτυρας χ α ι ιαματικός Αγιος Παντελεήμων ο θαυματουργός Μ Ε Ρ Ο Σ 2ον Μ ε γ ά λ ο ς πόθος του Παντε λεήμονα ήταν να πάρει και τον πατέρα του α π ό τα είδωλα και να τον πείσει ν α γίνει χριστια νός ΓΓ αυτό μια μέρα του είπε: "Γιατί, πατέρα, ό σ α ε ί δ ω λ α έγιναν εξαρχής ό ρ θ ι α, δεν κά θ ι σ α ν ποτέ και ό σ α έγιναν κ α από τα πράγματα μου, μετά χ α ρ ά ς να σου τα χαρίσω Τότε ο Αγιος του είπε: Τα μάτια σου θ α τα θεραπεύσει ο αληθινός Θ ε ό ς δι' εμού Την αμοιβή που μου έταξες όμως, θ α πας να τη δώσεις στους φτωχούς Κατόπιν ο Α γ ι ο ς άπλωσε το δεξί του χέρι και εσταύρωσε Γράφει ο κ Δ3ανασιο$ Λέμο$ θισμένα, δεν σηκώθηκαν πο τέ;" Ο πατέρας του Ευστόργιος, δεν είχε τι να του απαντή σει Α ρ χ ι σ ε όμως σιγά-σιγά, ν α ψυχραίνεται ο ζ ή λ ο ς του, που είχε στα είδωλα και δεν τους πρόσφερε θυσίες, όπως πρωτύτερα Αυτό το παρατη ρούσε και ο γιος του και ευχα ριστιότανε Ευχαριστούσε δε και τον Θ ε ό ν και π α ρ α κ α λ ο ύ σε συγχρόνως ακατάπαυστα να φωτίσει το συντομώτερο τον πατέρα του, και να τον α π α λ λ ά ξ ε ι τελείως α π ό την πλάνη Ο ι προσευχές έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα: παρου σιάστηκε η ευκαιρία για ένα θ α ύ μ α, το οποίο τον έφερε εξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ στην Εκκλησία Κάποτε έφεραν στον Α γ ι ο ^ένα τυφλό Ηταν τότε παρών και ο πατέρας του Ευστόργιος Ο Παντελεήμων ρώτησε τον τυφλός: Τι θέλεις; -Ενας τυφλός τι θ έ λ ε ι ; απάντησε Το φως μου θέλω, άριστε Γιατρέ Ξ ό δ ε ψ α το βιός μου στους γιατρούς και στα γιατρικά και δεν ε ί δ α καμιά ωφέλεια Ο Παντελεήμων του λέγει: Εάν σε θεραπεύσω εγώ τί θ α μου δώσεις; -Ο,τι απόμεινε με αυτό τα μάτια του τυφλού, παρακαλώντας το Χριστό και λέγοντας: "Κύριε Ιησού Χρι στέ, θεράπευσε τον δούλον σου" - Ω του θαύματος! Α μ έ σ ω ς άνοιξαν τα μάτια του τυφλού! Και όχι μόνον τα μάτια του σώ ματος, α λ λ ά και τα μάτια της ψυχής του Διότι ήταν πρωτύ τερα ειδωλολάτρης Τώρα όμως, μόλις είδε το θ α ύ μ α αυ τό, ν α γίνει δ η λ α δ ή κ α λ ά με το ό ν ο μ α του Χριστού, αμέσως, εκείνη τη στιγμή, επίστεψε στο Χριστό Την ώρα εκείνη επί στεψε και ο πατέρας του Αγίου, ο Ευστόργιος και εφώναξε δυνατά: " Ο Χριστός είναι ο Αληθινός Θεός" Η χ α ρ ά του Αγίου Παντελε ήμονα δεν περιγράφεται τώ ρα Εδόξαζε τον Θ ε ό και οδή γησε τον πατέρα του στον Ερμόλαο, καθώς επίσης και τον πρώην τυφλό Ο Ερμόλαος τους εβάπτισε και τους δύο Ο Ευστόργιος μόλις γύρισε στο σπίτι του επήρε ένα σφυρί και έκαμε συντρίμμια ό λ α τα αγάλματα των θεών Π ό σ ο θ α χάρηκε η μακάρια ψυχή της Ευβούλης στον Π α ρ ά δ ε ι σ ο, που έβλεπε το παιδί της και Θ ε ρ μ έ ς ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς ε κ φ ρ ά ζ ω π ρ ο ς τους σ υ γ χ ω ρ ι α ν ο ύ ς μου που ζ ο υ ν στον Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο, τα Ιωάννινα, την Α θ ή ν α, τη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η και στο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό γ ι α την θετι κή α ν τ α π ό κ ρ ι σ η τους στην έ κ κ λ η σ η που α π η ύ θ υ ν α μ έ σ ω της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μ α ς " Η Φ ω ν ή του Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ " γ ι α π ρ ο σ φ ο ρ ά χ ρ η μ ά τ ω ν υ π έ ρ της α ν ε γ έ ρ σ ε ω ς του ν έ ο υ Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ της Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Εστίας στην ο δ ό Δ ο ρ υ λ α ί ο υ στην Τ ο ύ μ π α Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ενα Κ έ ν τ ρ ο π ο υ φ ι λ ο δ ο ξ ε ί ν α α γ κ α λ ι ά σ ε ι την ηπειρωτι κή ν ε ο λ α ί α της π ό λ η ς μ α ς α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς τα ε ν δ ι α φ έ ρ ο ντα της γ ύ ρ ω α π ό την π α ρ ά δ ο σ η, τ< ' πολιτισμό, τις τέχν*ς Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ω ότι μπορείτε ν α κ α τ α θ έ σ ε τ ε την ο ι κ ο ν ο μ ι κή σ α ς ε ν ί σ χ υ σ η στον ε ι δ ι κ ό λ ο γ α ρ ι α σ μ ό της ΗΕΘ στην Εμπορική Τ ρ ά π ε ζ α α ρ Σ τ α ε π ό μ ε ν α φ ύ λ λ α θ α μ ν η μ ο ν ε υ θ ο ύ ν οι πρώτοι Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ί τ ε ς δ ω ρ η τ έ ς π ο υ α π ό το π ε ρ ί σ σ ε υ μ α της α γ ά π η ς τους γ ι α την Η π ε ι ρ ω τ ι σ μ ό eqaxaw έ ν α λ ι θ α ρ ά κ ι σ τ ο Π ν ε υ μ α τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο της ΗΕΘ ΦΙΑΙΠΠΟΣ ΚΟΥΓΚΑΗΣ Εφορος Μελετών Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς Συλλόγου "Αγιος Ν ι κ ό λ α ο ς " Γεροπλατάνου Εδρα Θεσσαλονίκη τον ά ν δ ρ α της χριστιανούς! Μ ε τ ά α π ό ένα χρόνο ο πατέ ρας του εξεδήμησεν εις Κύριον ευχαριστημένος Στο με ταξύ ο Ευστόργιος χάρισε ό λ α τα χρέη, που του χρωστούσανε Ελευθέρωσε κατό πιν όλους τους δούλους του και μοίρασε αμέτρητα Βοηθή ματα σε δυστυχείς Ο Παντελεήμων έμεινε κά τοχος αρκετά μεγάλης πε ριουσίας Α λ λ ά, μετά την κοί μηση του πατέρα του, την εμοίρασε στους φτωχούς, τους φυλακισμένους και στην Εκκλησία για τα έργα της Α υ τός εξακολουθούσε να εργά ζεται, ν α υπηρετεί την ιατρική, όχι για χρήματα, α λ λ ά δωρε άν, γι' αυτό και λέγεται και ια ματικός Ετρεχε στους φτω χούς Εμπαινε στις καλύβες τους Τους βοηθούσε όχι μό νον με την ιατρική, α λ λ ά και χρηματικά, όταν ήταν ανάγκη Ο Θ ε ό ς τον ευλόγησε στην α γ α θ ο ε ρ γ ί α του αυτή, διότι του δώρισε το χάρισμα να θαυματουργεί Ετσι ο Παντελεήμων έγινε ξακουστός για την ικανότητα του στη θ ε ρ α π ε ί α των α σ θ ε νών και για την καλοσύνη και την αρετή του Ηταν από πα ντού περιζήτητος Δ ε ν ήθελαν οι άνθρωποι κανέναν άλλον γιατρό, εκτός από τον Παντε λεήμονα Συγχρόνως ε δ ί δ α σκε και το Ευαγγέλιο, όπου πήγαινε Ο λ ο ι όμως οι ά λ λ ο ι γιατροί της Νικομήδειας, η οποία τότε ήταν πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, βλέποντας αυτό, εφθόνησαν τον Αγιο Δεν ήθελαν ν α του ακούν και ν α τον βλέπουν Βρισκόμαστε στο έτος μχ Μ ι α μέρα οι γιατροί της Νικομήδειας κάθονταν στην α γ ο ρ ά Κάποια στιγμή Βλέ πουν να περνάει από εκεί ο πρώην τυφλός, τον οποίον εθεράπευσε ο Παντελεήμων Μ ό λ ι ς τον είδαν ταράχτηκαν και είπαν: "Αυτός δεν είναι εκείνος ο τυφλός που δεν μπορέσαμε να θεραπεύσου με εμείς;" Τότε τον ερώτησαν: "Ποιος σε έκανε καλά;" - Ο Παντελεήμων! Τους απάντησε εκείνος Α π ό την ημέρα εκείνη τους κυρίεψε πιο πολύ ο φθόνος και ζητούσαν αφορμή για να τον διαβάλουν στον Αυτοκρά τορα Και η αφορμή τους δό θηκε όταν βρήκαν ένα χρι στιανό, που τον είχε Βασανί σει για την πίστη του ο Μ α ξ ι μιανός και τον ε θ ε ρ ά π ε υ σ ε ο Παντελεήμων Τρέχουν τότε στον αυτοκράτορα και του λέ νε: "Πολυχρονεμένε, μάθε, ότι ο Παντολέων (δηλ ο Παντελε ήμων), που τον α γ α π ά ς τόσο πολύ και είπες ν α σπουδάσει γιατρός, για ν α τον πάρεις και στα Α ν ά κ τ ο ρ α, τώρα ούτε τη μεγάλη σου δύναμη και εξου σία της Βασιλείας σου φοβά ται, ούτε ενδιαφέρεται καν για τη φιλία και την αγάπη, που του έδειξες Α λ λ ά φροντίζει να Βρει κανένα εχθρόν σου και των θεών μας, τον οποίον εσύ τιμωρείς και φροντίζει να τον θεραπεύει! Επιπλέον δε, φροντίζει να βρει και άλλους Ελληνες να τους κάμει χρι στιανούς" Και οι γιατροί συνέχισαν: "Εμείς που είμαστε πιστοί δού λοι σου σε συμβουλεύουμε να Βγάλεις α π ό τη μέση αυτόν τον γρηγορότερο, προτού εί ναι πολύ α ρ γ ά Εάν θέλεις να βεβαιωθείς για την αλήθεια των λεγομένων μας, διάταξε ν α έλθει εδώ ένας τυφλός, που τον γιάτρεψε ο Παντελεή μων, για ν α τα ακούσεις από το στόμα του, ό σ α σου είπαμε" Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να φέρουν αμέσως μπροστά του τον πρώην τυφλό - Δ ε ν μου λες, τον ρώτησε ο Μ α ξ ι μιανός, με ποιόν τρόπο σε θε ράπευσε ο Παντελεήμων; - Μ ε το όνομα του Ιησού Χριστού, απάντησε θ α ρ ρ α λ έ α, ο πρώ ην τυφλός Το δε σπουδαίο, Μεγαλειότατε, είναι, ότι δεν απόσωσε το λ ό γ ο του και αμέ σως μου ανοίχτηκαν τα μάτια, ώστε να μη μπορεί να πει κα νείς, ότι με την ιατρική τέχνη με εθεράπευσε Είναι φανερό, είπε ο άλλοτε τυφλός, ότι ο Χριστός με ε θ ε ρ ά π ε υ σ ε! Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Σ ΣΤΟ Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ: F A X Α Θ Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ: Γ ν Γ Γ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ: ΚΟΝΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ: ΚΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 44101

7 Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΑΟΣ Οπως ήδη έχουμε γράψει, επανειλημμένως βρι σκόμαστε σε προεκλογική περίοδο Η στήλη αυτή δεν αναμειγνύεται στην πολιτική Δεν τάσσεται υπέρ του ενός και κατά του άλλου Τηρεί στάση ουδέτερη Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η σωστή και ορδή γραμμή Βέβαια, οι χωριανοί -όλοι μας οφείλουμε νάμαστε υπεύθυνοι πολίτες Ενα από τα Βασικά καθήκο ντα του υπευθύνου πολίτη, είναι και η συμμετοχή στις εκλογές, τόσο τις Δημοτικές όσο και τις τοπι κές Κάθε ένας μας με κριτήρια της αγάπης, της αλή θειας, της δραστηριότητας, της δικαιοσύνης και της τιμιότητας κρίνει μόνος του με υπευθυνότητα και συνείδηση τα προγράμματα των υποψηφίων και αποφασίζει για τους συγκεκριμένους υποψηφίους του Δήμου και του χωριού Μ ' αυτή τη θέση μας, κινούμαστε, ελεύθερα και Δημοκρατικά, σ' όλη αυτή την προεκλογική και με τεκλογική περίοδο όλοι οι άνθρωποι! 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 7 ζητιάνων, που πεινόμενοι, δυστυχείς και ρακένδυτοι, μας εκλιπαρούσαν για πέντε δεκάρες, ή για ένα κομ μάτι ψωμί έχει παρέλθει οριστικώς Τώρα τι συμβαίνει; Μήπως το σύστημα των "παιδιών των φαναριών" ήρ θε και στα χωριά μας; Πράγματι, οι ακρωτηριασμένοι και ρακένδυτοι ζητιάνοι, πρέπει ν' αντιμετωπιστούν αμέσως από την πολιτεία Τα μικρά όμως παιδιά μήπως "ζητιανεύουν" και δουλεύουν για κάποιο αφεντικό; Ας το εξετάσει κι αυτό η Αστυνομία και η Τοπική Αυτο διοίκηση Γιατί όλες αυτές οι περιπτώσεις - πέραν της αισθητικής θίγουν την τιμή όλων μας και των χωριών Καλό είναι να ενθυμούνται οι υποψήφιοι: ότι αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και αποδέχονται να εξυπηρετήσουν όλους με την καρδιά τους αφιλο κερδώς Να προσφέρουν με έργα κι όχι με λόγια Να σέβονται τους συνανθρώπους τους, να παρα χωρούν ευχαρίστως και αφιλοκερδώς το χρόνο τους για τα κοινά, να Βοηθούν τους συνανθρώ πους τους, να είναι επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στις κρίσεις τους και γενναιόδωροι στους επαί μας νους τους Να δημιουργούν κι όχι να καταστρέ φουν Εναν τέτοιο υποψήφιο Δήμαρχο ή υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί να μην τον ψηφίσουμε; ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Από τα παλιά, όλα τα χωριά έχουν τα πανηγύρια τους Γιορτάζουν τον Αγιο τους προστάτη του χω ριού Κυρίως όμως τώρα το καλοκαίρι, κι έτσι έχουμε ένα αντάμωμα κι ένα ξεφάντωμα Αρχίζου με Αϊ - Αιά, ΜαυροΒούνι, Κεφαλόβρυσο Αγίας Παρασκευής: Ρουψιά, Αρίστη, Καλπάκι Αγίου Πα ντελεήμονος: Γεροπλάτανος Σωτήρος: Κλειδωνιά, Αγιος Κοσμάς Αϊ Νικάνωρος: Καλλιθέα Της Πα ναγίας: Βήσσανη, Ανω ΡαΒένια - ΜεσοΒούνι Του Αγίου Κοσμά: το Βασιλικό Του Αϊ Γιάννη τα ΦραΤην Κυριακή 1 9 / 7 έγινε στο Ρίο η τελετή θεμε στανά και κλείνουμε με την Παλιουρή: Βελλά, λίωσης της ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου παρουσία των Ωραιόκαστρο, Κάτω ΡαΒένια, Δολιανά Ο λ α τα Αρχών και του κόσμου Ενα έργο τόσο σημαντικό γύρω μας χωριά σε χαρούμενα γλέντια και κέφια για την Πελοπόννησο και τη Βορειοδυτική Ελλάδα κυρίως για μας τους Ηπειρώτες Ποιος Ηπειρώτης και ποιος χωριανός δεν έχει Γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από τη γέννη τουλάχιστον μια εμπειρία ταλαιπωρίας του από το ση του Διονυσίου Σολωμού Ο Διονύσιος ϊ ο λ ω "χαντάκι" αυτό, όταν σταματούσαν τα δρομολόγια μός, είναι ο εθνικός μας ποιητής, που γεννήθηκε και αποκλείονταν τα δύο άκρα Ρίο και Αντίρριο στη Ζάκυνθο το 1798 και πέθανε στην Κέρκυρα Ιδιαιτέρως δε ο γράφων έχει κατ' επανάληψη τα το 1857 Είναι ο μεγαλύτερος Νεοέλληνας λυρι λαιπωρηθεί όταν υπηρετούσε στην Πάτρα Αένε κός ποιητής, πούγραψε πολλά ποιήματα, καθώς ότι το έργο θα είναι έτοιμο το 2004 Εργο μεγάλο και εντυπωσιακό Ενα όραμα που επιτέλους θα γί και τον "Υμνο στην Ελευθερία", τον Εθνικό μας νει πραγματικότητα Μακάρι! να τελειώσει γλήγο Υμνο, που μελοποίησε ο Νικ Μάντζαρος και κα ρα και να δοθεί ριζική λύση και οριστική παύση θιερώθηκε ως Εθνικός Υμνος το 1864 με την ένω ση της Εφτανήσου με την Ελλάδα στην ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών Σε στιγμές λυρικής έξαρσης θα γράψει τον Υμνο στην Ελευθερία, την ελευθερία που είναι: Απ' τα κόκαλα βγαλμένη Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι μήνες των Ελλήνων τα ιερά των διακοπών Βουνό και θάλασσα Ηλιος, θάλασ (Ποιήματα του είναι ακόμη: Η Ξανθούλα, η Φαρ σα και χρώμα Ελληνικό Πανηγύρια, γλέντια, χαρές μακωμένη, Ωδή στο θάνατο του Αόρδου Βύρωνα, αλλά και χαρούμενες συντροφιές στο Μάρκο Μπότσαρη, οι Ελεύθεροι Πολιορκημέ Α π ' το χωριό γίνονται εκδρομές με πούλμαν για νοι κα) Είναι ο ποιητής που αγάπησε και ύμνησε τη θάλασσα Ολοι οι χωριανοί πάνε στη θάλασσα την πατρίδα μας και την ελευθερία της και γυρίζουν το βράδυ Αλλαξαν οι συνθήκες και Σήμερα 200 χρόνια μετά τη γέννηση του, που το οι συνήθειες της ζωής Αφεθείτε λοιπόν στις Αυ Εθνος πορεύεται σε λίγο προς την αυγή του 21 ου γουστιάτικες νύχτες με την πανσέληνο και ζείστε αιώνα με χίλια μύρια προβλήματα, αγωνίες και κιν αξέχαστες χαρούμενες χωριανικές σκηνές δύνους, ο Διονύσιος Σολωμός είναι πάντα επίκαι ρος και να θυμούμαστε πάντα τα λόγια του, που μας άφησε παρακαταθήκη: "Το Εθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο Υποψή είναι αληθινό" και το: "Σαν μισούνται ανάμεσα φιοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι υποψήφιοι για τις Τοπικές Επιτροπές τρέχουν και τους δεν τους πρέπει η λευτεριά" δε σταματάνε, όλο υποσχέσεις και οι ψηφοφόροι ακούνε και μετράνε που θα ρίξουν τελικά την περι βόητη ψήφο τους Δικαίωμα του κάθε πολίτη να Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μου στα πα πράττει ό,τι αυτός νομίζει σωστό Δημοκρατικό και νηγύρια των γύρω χωριών, πήγαινα Βέβαια ας επι δίκαιο Αλλά και μερικοί υποψήφιοι με ποιο θάρ τραπεί για το πανηγύρι, αλλά κι ως νεοδημοσιορος μας ζητάνε την ψήφο μας; Τι έπραξαν για τα γράφος για κανένα κοντοχωριανό χαμπέρι παρα κοινά του τόπου; του χωριού; της επαρχίας γενικό τήρησα ζητιάνους και κυρίως μικρά παιδιά να ζη τερα; Αλήθεια τι παράξενες φιλοδοξίες πούχουμε τούν ελεημοσύνη Πίστευα ότι η εποχή των Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 0 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΙΑΚΟΠΕΣ 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Η ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ Ξεχωριστή γωνιά σε κάθε μέρος στο χωριό Οπου και να πας αυτή την εποχή είναι ωραία Κυρίως όμως να δροσιστείς στο Βοϊδομάτη και ν' απολαύσεις ένα πικ - νικ κοντά στα γέρικα πλατάνια στην παλιά γέφυ ρα έχοντας τα πόδια σου μέσα στα κρύα νερά του πο ταμού κι αν είσαι τολμηρός και ζωηρός να κολυμπή σεις στα κρύα νερά και στις "οβίρες" περπατάς μετά στο λιθόστρωτο και στην καμπύλη της γέφυρας και ξε κουράζεσαι με φρέσκη πέστροφα και μυρωδάτο κο κορέτσι με νόστιμο τσίπουρο στα γύρω τουριστικά δι κά μας κέντρα Θαυμάζεις τη χαράδρα του Βίκου, απολαμβάνεις ένα ηλιοβασίλεμα με τις χίλιες δυό αποχρώσεις και γεμάτος ζωή γυρίζεις το Βράδυ στο χωριό Α και μια μικρή λεπτομέρεια μη ξεχάσεις πε ταμένα τα σκουπίδια όπου νάναι, πάρτα κι αυτά μαζί σου για τον κάδο απορριμμάτων Η ΑΗΛΩΤΗ Τώρα το καλοκαίρι, πάει βρόντος η δηλωτή στα κα φενεία του χωριού Βέβαια όλο τέχνη, μαστοριά και κόλπα, Ο γερο - Θανάσης είναι πρώτος και λέει στους ταξιδιώτες Από το Ρίο και πάνω να μετράτε τα κερά σματα Εδώ είναι η τέχνη, αϊτέ "κοκόνια" τι το περάσα τε εδώ Και τα στοιχήματα τα κεράσματα πάνε βρό ντο Κι εκείνοι που "χάνουν" λένε αναψοκοκκινισμέ νοι: " Θ α τα ξαναπούμε" και πάει λέγοντας ΚΟΥΙΖ Ποια δυάδα πούκανε τον παίχτη με την πρώτη χαρτοσιά εγκατέλειψε το παιχνίδι και τα κεράσματα και τράπηκε σε φυγή Οποιος το βρει έχει κέρασμα μία κάσα μπύρες Μπύρ Ο Μίχος να μη μιλήσει ΤΑΜΠΕΡΑΕΨΕ Οι υποψήφιοι τρέχουν πάνω-κάτω και δεν σταμα τούν Χαιρετούρες χαμόγελα - προγράμματα και υπο σχέσεις Σε κηδεία πήγε υποψήφιος και "να σας ζή σουν ευχόταν" όταν του έγινε παρατήρηση, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι πριν λίγο ήταν σε γάμο και μπερδεύτηκε Πάλι καλά που δεν είπε τίποτε άλλο στο γάμο Τι έχουμε ν' ακούσουμε ακόμη Οι κολοπεροσόκηδ» Μερικοί λένε: Αφού εγώ περνάω καλά, ας τους άλ λους να τα βρούνε Ομως δεν πρέπει νάναι έτσι Ενας μεγάλος οικονομολόγος ο Τζών Γκαλμπράιθ έλεγε: Σ' αυτόν τον κόσμο δεν ερχόμαστε μόνο για να περνάμε καλά, ερχόμαστε για να Βοηθάμε ο ένας τον άλλο κι η ζωή συνεχίζεται Και οι γιαγιάδες μας έλεγαν: Βοηθά με να σε Βοηθώ ν' ανεβούμε στο Βουνό Ο ΖΧΟΛΙΑΖΤΗΖ Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας, όταν αλλάζουν διεύθυνση να μας ενημερώνουν εγκαίρως

8 Σ ι η ν Παναγιά στο Βοϊβομάιη Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος γιορτάσαμε το 15/νταύγουστο στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη Εγινε η θεία λειτουργία, μετά αρτοκλασία κι αγιασμός μ' όλους τους προσκυνητές απ' το χωριό κι απ' τα γύρω χωριά, Κλειδωνιά, Αγιο Μηνά, Καλλιθέα και Κόνιτσα Επακολούθησε το πατροπαράδοτο κέρασμα με λουκούμι ρακί και κρύο νερό από τον Πηγαδούλη και συνέχεια χορός με λαϊκά όργανα χωρίς μεγάφωνα σαν τα παλιά τα χρόνια, στον ίσκιο των πουρναριών, δίπλα στην καλοφτιαγ μένη "Παναγίτσα μας" με φαγητά και ΓΕΡΟ- (Τ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΚΕΣ νόστιμες πίτες, μέχρι αργά τ' απόγευμα, σε μια χωριανική εκδήλωση Σ ένα αντάμωμα όλων των χωριανών ντόπιων και ξε νιτεμένων μ' όλα μας τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και παλιά τραγούδια Σ' όλους που βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο -χωρίς ονόματα- γι αυτήν την εκδήλωση στην Παναγιά μας θερμά συγχαρητήρια Η βοήθεια της Παναγιάς μας πάντα μαζί μας και του χρόνου με υγεία και χαρά ψλβκα ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στην Πύλη Φλωρίνης στις 2 0 Ιουνίου ο Γεώρ γιος και η Κασιανή Νόνα (κόρη Βασιλείου Λυκομάνη) βάπτισαν το αγοράκι τους Το όνομα αυ τού Σπύρος Ν α τους ζήσει ΓΑΜΟΙ Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο γραφικό εκ κλησάκι Αγίου Νικολάου Ραφήνας έγινε ο γάμος της Νάνση Χαράλαμπου Κούγκλη με τον κ Νίκο Τασόπουλο Μ ε τ ά ακολούθησε δεξίωση στο πο λυτελές Ξενοδοχείο " M a r e Nostrum" στη Βραυ ρώνα Η εφημερίδα εύχεται στο χαριτωμένο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι και να δουν τα όνειρα τους πραγματοποιημένα Και στους ευτυχείς γο νείς Μπάμπη και Ελένη να χαρούν και στα μικρό τερα Στις 2 3 Αυγούστου 9 8 έγινε στο χωριό μας η γάμος του Βασίλη Κ Καραντάνη μετά της Μ α ρίας Σ α ρ ρ έ α Ευχόμαστε στο ζευγάρι να ζήσουν χαρούμενα κι ευτυχισμένα ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 3 1 Ιουλίου 1998 απεβίωσε στην Αθήνα η Ο λ γ α χήρα Νικολάου Μούκα, ετών 88 και τα παιδιά της την μετέφεραν στο χωριό και την επο μένη έγινε η κηδεία στο δρυόφυτο Αγιο Νικό λαο, μέσα σε γενικό πένθος Η μεταστάσα, γεν νήθηκε μεγάλωσε κι έζησε στο χωριό κι ήταν αγαπητή απ' όλους μας Συλλυπούμεθα βαθύτατα, τον γιό της Λάκη, πούναι και ταμίας της εφημερίδας μας, τις κόρες της, την αδελφή της, την νύφη της, τους γα μπρούς της, τα εγγόνια της και τα δισεγγόνια της, όλου τους συγγενείς της φίλους και χωρια νούς Αιωνία η μνήμη της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γυναίκες του χωριού μας και πολλοί χωριανοί έλαβαν μέρος στις γιορτές: α) Της Γυναίκας της Πίνδου, στον Προφήτη Ηλία της Φούρκας β) Στη γιορτή της Αγρότισσας στο Καλοχώρι Ιωαννίνων που διοργάνωσε η ΝΑ (η Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων) Πολλά συγχαρητή ρια σ' όλους ΕΚΛΟΓΕΣ Σ Τ Ο Ν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Σ Υ Α Λ Ο Γ Ο Κατά τις αρχαιρεσίες στον Πολιτιστικό μας Σύλλογο εξελέγη νέο ΔΣ ως εξής: 1) Χρήστος Κούτας Πρόεδρος 2) Ευτυχία Παπαχρήστου Αντιπρόεδρος 3) Δημήτριος Ρούσσης Γραμματέας 4) Αριστέα Τζέρμπου Ταμίας 5) Χρήστος Γκέγκας μέλος Εξελεγκτική Επιτροπή 1) Τζέρμπος Πέτρος 2) Βάγια Κούτα 3) Καλαντζής Αθανάσιος ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η εφημερίδα μας για την ανέγερση του Πνευ ματικού Κέντρου Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ / ν ί κ η ς προσέφερε από τα πενιχρά έ σ ο δ α της το ποσό των δρχ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Εύγε στα παιδιά του χωριού που με δική τους πρωτοβουλία τοποθέτησαν τις βάσεις για τις μπασκέτες Μ ε τέτοιους νέους σίγουρα το άστρο του Γεροπλατάνου όχι μόνο δεν θ α σβή σει α λ λ ά θ α ανεβαίνει ό λ ο και πιο ψηλά Τα παιδιά κατ' αλφαβητική σειρά είναι: Κατσάνος Αγγελος, Κατσάνος Διονύσης, Λιάπης Πάρις, Νίκου Χαρίσης, Παπαγεωργίου Ανδρέ ας Αρχιμάστορα είχαν τον έμπειρο Παναγιώτη Καλτσούνη Β Μ Ο Υ Κ Α Σ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Στις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιά που πέρα σαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ από το χωριό μας είναι κατ' αλφαβητική σειρά: Κατσάνος Αγγελος, Μεντής Θεόδωρος, Τζέγκα Αικατερίνη Η εφημερίδα τους συγχαίρει και τους εύχεται καλή πρόοδο Αν και άλλα παιδιά έχουν περά σει παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Φίλε Ηλία Χαρίση ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σου λόγια Αυτά μας δίνουν κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε Η Συντονιστική Επιτροπή Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Ν Τα παιδιά του Νικολάου και της Ολγας Μού κα κατέθεσαν στο λογαριασμό για την τοποθέ τηση καλοριφέρ στην εκκλησία του χωριού το ποσό των δρχ εις μνήμη των γονέων τους Ο Κων/νος Νίτσος έστειλε στην εφημερίδα μας δρχ στη μνήμη της συζύγου του Γλυκερίας Η κ Κούλα Παναγή - Σταυρίδη έστειλε στην εφημερίδα μας δρχ στη μνήμη της θείας της Ο λ γ α ς Μούκα Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει τις ψυχές τους ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας θεσσαλονίκης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον ταμία της ΗΕΘ και εκ πρόσωπο προσφύγων από Αλβανία κ Βασίλη Γκέλη για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μη τέρας του Μελπομένης, η οποία απεβίωσε στις 2 7 / 8 / στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου όπου και ετάφη Το ΔΣ εις μνήμην της προσέ φερε το ποσό των (πενήντα χιλ) δραχ μών για την ανέγερση του Πνευματικού Κέ ντρου της Ηπειρωτικής Εστίας στην Τούμπα ΕΥΧΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης εκφράζει τις ευχές του για βίο ανθόσπαρτο και ειρηνικό στα μέλη της Εστίας Ντίνα Στέργιου, Δημήτρη Κούγκλη, Κώ στα Τρομπούκη, οι οποίοι τέλεσαν τους γάμους τους με τους συντρόφους της ζωής τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού και προστάτη του χωριού "ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ " ευχαριστεί θερμά το αγαπητό τέκνο του χωριού μας βιομήχανο Αθηνών κ Χρήστο Σχίζα του Λε ωνίδα για την δωρεάν προσφερθείσα δαπάνη δραχ γι Α την πλακόστρωση του προαυλίου του Ιερού ναού ευχόμενη την μίμη ση και άλλων Η ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΟΥ Κ Ο Σ Μ Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ιερέας Βασίλειος Νικολόπουλος, Ηλίας Χαρίσης, Ελευθέριος Πορφυρής ^ ΕΚΑΗΛηΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑΟΥ Δεν είναι μόνον άντρες ο ι ή ρ ω ε ς Είναι κ α ι γυναίκες Ο αγώνας για λευτεριά ήταν υπόθεση ολόκληρου του Εθνους και το βάρος τ ο υ σχεδόν εξίσου γ ι α όλους Τ ο κράτησαν π ρ ό θ υ μ α στους ώμους τους και οι Ελληνίδες είτε μητέρες, είτε γυναίκες, είτε αδελφές, είτε κόρες των πολεμιστών Ετσι στην π ο ρ ε ί α του αγώνα πολλές Ελληνίδες δόξασαν την πατρίδα αλλά και το φύλο τους με τον ίδιο ηρωισμό Το ίδιο θ ά ρ ρ ο ς και την ίδια αυτοθυσία γ ι α την πατρίδα Εμείς οι νεώτεροι τιμούμε με διάφορες εκδηλώσεις α υ τές Ετσι λοιπόν τη Δ ε υ τ έ ρ α 20 Ιουλίου στη Φούρκα Κόνι τ σ α ς έγιναν εκδηλώσεις γ ι α τη Γυναίκα τ η ς Πίνδου Η Ν ο μαρχιακή Αυτοδιοίκηση διοργάνωσε εκδηλώσεις γ ι α την επέτειο Μνήμης της Γυναίκας τ η ς Πίνδου, των αξιωματικών Κ Δ α β ά κ η, Α Διάκου και όλων των ηρώων τ ο υ έ π ο υ ς τ ο υ 1940 στην κοινότητα Φούρκας Κόνιτσας Παρευρέθηκαν π ο λ λ ο ί επίσημοι και πολύς κόσμος Εγινε έ π α ρ σ η Ελληνικής Σημαίας Δ ο ξ ο λ ο γ ί α, επιμνημόσυνη δ έ η ση, κατάθεση στεφάνων και στέψη των προτομών Κ Δ α β ά κη και Α Διάκου Σύντομη τοπογραφική ενημέρωση α π ό αξιωματικό τ η ς 8ης Μ ε ρ α ρ χ ί α ς πανηγυρική ομιλία α π ό τ η Φιλόλογο καθη γήτρια κ Ζωή Αλεξίου Ακολούθησε αναπαράσταση π ο ρ ε ί α ς μαχόμενης γυναί κας της Πίνδου και του τραυματισμού του ή ρ ω ο ς αξιωματι κού Κ Δαβάκη, διοικητή του α π ο σ π ά σ μ α τ ο ς Πίνδου Η ανα π α ρ ά σ τ α σ η έγινε από γυναίκες τ ο υ χωριού μας και από το Καλπάκι του τομέα Κ Ε Φ Ο του Ε Ο Π σε συνεργασία με άν δ ρ ε ς της 8ης Μεραρχίας Στη συνέχεια έγινε κ α λ ω σ ό ρ ι σ μ α των προσκεκλημένων από τον π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς κοινότητας Φούρκας κ Κ Μουτσιούλη στην πλατεία του χωριού Ακολούθησε δεξίωση α π ό την κοινότητα Φούρκας Ετραγούδησε και η χωριανή μας Ο λ γ α Μπίκα Οι γυναίκες της Πίνδου αντάξιες όλες στις ηρωικές π α ρ α δόσεις της Ελληνικής φυλής ανυψώνονται μέσα μας σαν μο ναδικά παραδείγματα πατριωτικής δ ρ ά σ η ς ηρωισμού κ α ι ελληνικότητας ΛΟΛΑ ΜΟΥΚΑ J) ^ ΣΕΛΙΔΑ 8 J ^ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Λέτσιου Ευαγγελία χήρα Βασιλείου Μονέδα Χαρίκλεια Μονέδα Σταματία Ιωάννου Μιχάλης Μονέδα Φρειδερίκη Κέντρος Μάνθος Ανώνυμος αριθ αποδείξεως 499 Κέντρος Ιωάννης Ταλιούρη - Τ α τ ά κ η Κωνσταντίνα Βαγενάς Βύρων Ευαγγέλου Χαρίσης Γκούντας Ανδρέας Κοκίνου Μ ά χ η Μακάριος Νικόλαος 2000 Μπούσης Κ ω ν /νος Κωστής Στέφανος Κίτσος Βάγιας Μ ο ύ κ α Αναστασία Σωτηρόπουλος Θρασύβουλος Σωτηρόπουλος Βασίλειος Νίκου Βασίλειος Ιωάννου Αθανάσιος 2000 Τσιατσιά Β α σ ι λ ι κ ή Μονέδας Γεώργιος Ιωάννου Ηλίας Ρέσσος Ευάγγελος Τους ευχαριστούμε θερμά Ολες οι οικονομικές ενισχύσεις εκχός της αποδείξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα αναλυτικά Για όσους δεν θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώ νυμος και δίπλα ο αύξων αριθμός της απόδειξης για πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών είναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιπ πος: Π Σινδίκα 45 - τηλ: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Παπαδιαμάντη 39 ΤΚ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα