ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ XSPI0 Το χ ω ρ ι ό μας, ό π ω ς όλοι ξέρουμε, βρίσκεται στα σύνορα των επαρχιών Πωγωνίου - Ζαγορίου Κόνιτσας κ α ι ας ανήκει στην ε π α ρ χ ί α Δωδώνης Λόγω, λοιπόν, της θέσης του μ π ο ρ ε ί ν' αναπτύξει τουρισμό που να συνδυά ζεται και με τις τρεις επαρχίες Δεν θα μιλήσω για τον χειμερινό τουρισμό (κυ νήγι, ορειβασία στα χιό νια) μιας κ α ι μπροστά μας είναι η θερινή περίο δος, αλλά για το τι μπο ρούμε να κάνουμε στο χω ριό το κ α λ ο κ α ί ρ ι Η επίσκεψη στο χωριό μ π ο ρ ε ί να συνδυαστεί με πολλές δραστηριότητες όπως: περπάτημα - ορει βασία, ψάρεμα, καγιάκ 1 Π Ε Ρ Π Α Τ Η Μ Α - Ο Ρ Ε Ι ΒΑΣΙΑ Έ ν α σ π ο ρ για όλες της ηλικίες Ο ι διαδρομές που μπορούμε να κάνου με είναι πολλές κ α ι θαυ μάσιες Α Γ έ φ υ ρ α Βοϊδομάτη Γ έ φ υ ρ α Αρίστης Β Πηγές Βοϊδομάτη Γ Μονοδέντρι - Βίκος Δ Β ί κ ο ς - Αρίστη (για λίγους) Ε Πάπιγκο - Καταφύγιο Δρακόλιμνη (υψομ μ) - Γ κ α μ ή λ α (υψ 2497 μ) Σ Τ Ανάβαση στη Νεμέρτσικα (Μερόπη) υψ μ Α Γ Ε Φ Υ Ρ Α Β Ο Ϊ Δ Ο Μ Α ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡ1ΣΤΗΣ Η διαδρομή αυτή είναι πέντε (5) χιλιόμετρα Υ π ά ρ χ ε ι σημαδεμένο μο νοπάτι που σε καθοδηγεί και έτσι δεν χάνεις τον δρόμο σου Απαραίτητα εφόδια είναι τα παπού- ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη σύσταση οργάνου για τη συνοριακή φύλαξη με σκοπό να απο τραπεί η είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα μας, κατατέθηκε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τα συναρμόδια Υπουργεία Δημό σιας Τάξης και Οικονομικών Το διάταγμα αυτό προβλέπει τη σύσταση, οργάνω ση και λειτουργία κεντρικής υπηρεσίας αλλά και πε ριφερειακών υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης του υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ενα δεύτερο διάταγμα των ιδίων υπουργείων προσδιορίζει τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδι κασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων Σύμφωνα μ' αυτό, προβλέπεται οι συνοριακοί φύλακες θα είναι πενταετούς θητείας, με δικαίωμα ανανέωσης, Ελλη νες πολίτες, σε ποσοστό 90% άνδρες και 10% γυναί κες Οι άνδρες δεν θα υπερβαίνουν το 30ό έτο της ηλικίας τους Kat το 26ο οι γυναίκες Η πρόσληψη θα γίνεται με διαγωνισμό ενώ πρόσθετες μονάδες θ' αποκτούν όσοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό στις Ει δικές Δυνάμεις κι όσοι κατοικούν στις πόλεις ή χωριά όπου θα συγκροτηθούν οι υπηρεσίες φύλαξης τσια πορείας n τζόγκιγκ Σε όλη τη διαδρομή είσαι κάτω από τον ίσκιο των πλατάνων Στην πορεία συναντάς πηγές που χύ νουν τα νερά τους στο πο τάμι Βλέπεις τις πέστρο φες που κολυμπούν στα πεντακάθαρα νερά Π ρ ο σοχή όμως το ψάρεμα απαγορεύεται στην συγκε κριμένη περιοχή Σίγουρα η πορεία θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες καθότι πολλές φο ρές θα χρειαστεί να στα ματήσετε για να θαυμάσε τε το εξαίσιο τοπίο και τα αξιοθέατα που υπάρχουν μ έ σ α στην χαράδρα Γ ι α τα αξιοθέατα έχω μιλήσει σε προηγούμενο φύλλο Η επιστροφή είναι πιο σύντομη, γιατί δεν μπαίνε τε στον πειρασμό για τα προηγούμενα σταματήμα τα κ α ι διαρκεί γύρω στην μια ώ ρ α Β Π Η Γ Ε Σ Β Ο Ϊ Δ Ο Μ Α ΤΗ Η επίσκεψη και εδώ απαιτεί τον προηγούμενο εξοπλισμό Κ α λ ό θ α είναι να έχετε μ α ζ ί σας κ α ι κο λατσιό Για να επισκεφτείς τις πηγές χρειάζεται αυτοκί νητο το οποίο μ έ σ ω Α ρ ί στης θ α σε πάει στο χω ριό Β ί κ ο ς (Βιτσικό) Ε κ ε ί υπάρχει ένας εξώστης α π ' όλου αγναντεύεις όλη την χ α ρ ά δ ρ α του Βίκου Σ τ ο βάθος της χαράδρας βλέ πεις τις πηγές Στην απέ ναντι πλευρά κ α ι πάνω από τις πηγές είναι ο ι "Πύργοι", τα βράχια του Παπίγκου που φαίνονται και από το χ ω ρ ι ό Βλέπο ντας τα σε πιάνει ένα δέος που θ α το νιώσετε περισ σότερο αν επιχειρήσετε να κατεβείτε στις πηγές Η διαδρομή είναι μισή ώ ρ α Το μονοπάτι στην αρχή εί ναι πλακοστρωμένο κ α ι στην συνέχεια μοιάζει με το παλιό δικό μας μονο πάτι που μας πήγαινε στο Βοϊδομάτη μέσω "Μαργαρίτι" Υπάρχουν δύο μεγά λες πηγές Η μία δίπλα στο εκκλησάκι της Π α ν α γίας και η άλλη πιο πάνω Το καλοκαίρι βγάζει νερό μόνο η πηγή της Π α ν α γίας Δ ί π λ α στις πηγές θ α σας χρειαστεί το κολα τσιό μιας και το νερό θα σας ανοίξει την ό ρ ε ξ η Στην ανάβαση προς το χωριό Βίκος θα συνιστού σα να ακολουθήσετε προ σεχτικά το μονοπάτι κ α ι να μην προσπαθήσετε να κόψετε δρόμο, γιατί θ α κουραστείτε αφάνταστα Η ανάβαση θα διαρκέσει περισσότερο και εξαρτά ται α π ό την φυσική κατά σταση του καθενός χ ω ρ ι ό Βίκος κ α ι ανάπο δα Προτιμότερη όμως εί ναι η διαδρομή από το Μονοδέντρι, γιατί είναι πιο ξεκούραστη Η δια δρομή είναι περίπου 6 ώρες με αργό περπάτημα Για το Μονοδέντρι μπο ρείς να πας μέσω Κ α λ π α κίου (στον Τσολιά), εκεί στο σπίτι του Γιώργου Ιω άννου Περνάς α π ό τα Κ ά τω Πεδινά, έξω από τους Ασπραγγέλους, την Β ί τ σ α και να φτάσεις στο Μονο δέντρι Εκεί μπορείς να πας σε 5 λεπτά με τα πό δια, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Α π ό το σημείο αυτό αρχίζει το φαράγγι με τους πελώ ριους κάθετους βράχους Υπάρχει σημαδεμένο μο νοπάτι από τους ορειβά τες Τ ο μήκος είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα κ α ι το ύψος σε ορισμένα σ η μ ε ί α φτάνει τα μ Κατά την διαδρομή το φαράγγι στε νεύει κ α ι σε ορισμένα σ η μεία δεν ξεπερνά τα 50 με 100 μ Ο π ω ς αντιλαμβά νεστε το θέαμα είναι τρο μερό Τ ο άγριο τοπίο γίνε ται αγριότερο από τον αντίλαλο της φωνής που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές Στο φαράγγι υπάρχουν αγριόγιδα, Γ Μ Ο Ν Ο Δ Ε Ν Τ Ρ Ι - ΒΙ ΚΟΣ Η διαδρομή γίνεται α π ό το Μονοδέντρι προς το αγρίμια κ α ι λαθρομετανά στες Αλβανοί Γ ι αυτό το λόγο η ομάδα πρέπει να Συνέχεια στην σελίδα 2 Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι, σας γνωρίζουμε ότι για την εγκατάσταση καλοριφέρ στην εκκλησία του χωριού μας Αγ Νικόλαος έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 359/ ,

2 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Συνέχεια από την 1η σελίδα βαδίζει σε κοντινή από σταση κ α ι να μην χάνεται η ε π α φ ή του ενός από τον άλλο Εξ άλλου το μονο πάτι σε δυο τρία σ η μ ε ί α είναι πολύ κατηφορικό και χρειάζεται ο ένας να β ο η θ ά τον άλλο Σ ' αυτές τις πορείες ο αλτρουι σμός βρίσκεται σε όλο του το μεγαλείο Αν η διαδρομή γίνει τους καλοκαιρινούς μή νες, καλό θ α είναι να έχε τε μ α ζ ί σ α ς κ α ι νερό, επει δή ο ι πηγές που υπάρχουν στερεύουν Ν ε ρ ό θ α βρεί τε στις πηγές του Β ο ϊ δ ο μάτη, λίγο πριν πάρετε την α ν η φ ό ρ α για το χ ω ρ ι ό Βίκος Σ ε όλη τη διαδρομή βλέ πεις το μεγαλείο της φύ σης Βλέπεις ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχει κάνει η φύση σ' όλον τον κόσμο Τ ο θ έ α μ α που θα αντικρίσετε είναι μο ναδικό κ α ι θ α σας κάνει να ξεχάσετε την κούραση από την π ο ρ ε ί α Αξίζει να το προσπαθήσετε Θ α αποζημιωθείτε σίγουρα και θ α το θυμάστε σε όλη την υπόλοιπη ζ ω ή σας Επιστρέφοντας θ α πάτε στο Λ,ίλοφο Εκεί θα ξε κουραστείτε κ α ι θα δοκι μάσετε τις ξεχωριστές λι χουδιές στο παραδοσιακό καφενείο εστιατόριο ΛΙ Θ Ο Σ του χωριανού μας " Σ Α Κ Η " κ α ι θα κοιμηθεί τε αν θέλετε στον ξενώνα ΑΙΘΡΙΟ Α Β Ι Κ Ο Σ - Α Ρ Ι Σ Τ Η Η διαδρομή αυτή είναι π ά ρ α πολύ ό μ ο ρ φ η, αλλά ταυτόχρονα κ α ι επικίνδυ νη Είναι επικίνδυνη γιατί ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΟΡΙΟ >^S στο συγκεκριμένο κ ο μ μ ά τι του ποταμού δεν υπάρ χει μονοπάτι Η διαδρομή αυτή λοιπόν, μ π ο ρ ε ί να γί νει μόνο από έμπειρους ορειβάτες κ α ι μάλιστα κ α λοκαίρι που τα νερά είναι ρηχά και έτσι μπορείς να διασχίζεις το ποτάμι Ο σ ο ι το αποφασίσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδρομή λόγω των δυ σκολιών, θα διαρκέσει σχεδόν 3 με 3,5 ώρες κ α ι ότι θ α πρέπει να διαθέ τουν αναρριχητικές ικα νότητες Τ ο τοπίο κ α ι εδώ είναι ε ξ α ί σ ι ο Πηγές ρίχνουν τα ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ 11Σ ΎΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΠΌΝ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ! ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΤΗΛ (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΛ8ΗΣ - Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑΧΕΙ ΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ Π Α Ρ Ο Λ Ο Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653)41466 και (0651)26645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ιί όχι δεν επιστρέφονται Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ^ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η " Πλ Αρχιεη, Σπυρίδωνος 8 Τηλ: F A X : ΙΗΑΝΝΙΝΑ ΤΚ Vν 1998 νερά τους από ψηλά, έτσι ώστε να σχηματίζονται μ ι κ ρ ο ί καταρράκτες, εδώ θα βρείτε άγρια φυτά και λουλούδια μοναδικά στον κόσμο Καλή κ α ι ό μ ο ρ φ η δια δρομή, αλλά για λίγους Ε ΠΑΠ1ΓΚΟ - ΚΑΤΑ ΦΥΓΙΟ - ΑΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Με το αυτοκίνητο κ α ι μέσω Αρίστης από έναν ανηφορικό, φιδίσιο δρό μο, φτάνουμε στο Π ά π ι γκο, στον Π ά ν ω Μαχαλά Αφήνουμε τα αυτοκίνητα έ ξ ω από την εκκλησία κ α ι παίρνουμε το μονοπάτι που θ α μας οδηγήσει στο καταφύγιο Χ ρ ε ι α ζ ό μ α στε παγούρια στα ο π ο ί α βάζουμε λίγο νερό, γιατί σε όλη την διαδρομή υπάρχουν πηγές που θα μας δροσίσουν Τ ο μονο πάτι, π ά ρ α πολύ καλά σ η KEY HOUSE ΜΠΟΤΖΑΡΗΙ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ859746, , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ μαδεμένο, θα μας οδηγή σει στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου σε υψόμετρο μ, μετά από πορεία 2-3 ωρών, ανάλογα από το πως προ χ ω ρ ά ο καθένας Εδώ μπορούμε να απο λαύσουμε έναν καφέ ή φαγητό Υπάρχει κ α ι ξε νώνας όπου μπορείς να διανυκτερεύσεις Τ ο θέα μα από εδώ είναι εντυπω σιακό Βλέπεις στα πόδια σου το Πάπιγκο, με κιάλια χαμηλά βλέπεις τη Βίγλα, το χωριό δεν φαίνεται, τα Πωγώνια, τη Νεμέρτσικα, το Σ μ ό λ ι κ α κ α ι, απ' ότι μου είπαν, αν έχει κ α θ α ρ ή ατμόσφαιρα αντικρίζεις και τη θάλασσα της Ηγου μενίτσας Μετά από το μ ι κ ρ ό διά λειμμα κατηφορίζοντας προς τη λίμνη, αριστερά υπάρχει μ ι α πηγή με πολύ κρύο νερό κ α ι σ' αυτή πρέπει να γεμίσουμε τα παγούρια, γιατί δεν θ α ξα ναβρούμε νερό Περνάμε την μικρή κοιλάδα και ανηφορίζουμε προς την κορυφή Μετά από πο ρεία 1,5 ώρας, φτάνουμε στην σ κ ι ά της Γκαμήλας, όπου υπάρχει η Δ ρ α κ ό λ ι μνη σε υψομ μ Η λίμνη βρίσκεται στην κ α λύτερη της κατάσταση κ α τά τον μήνα Μ ά ϊ ο που λιώ νουν τα χιόνια και την εφοδιάζουν με νερά Εδώ νομίζεις ότι ο ου ρανός α κ ο υ μ π ά στη γη Αν υπάρχει κανένα σύννεφο, σχεδόν το ακουμπάς Ε δ ώ καταλαβαίνεις την απερα ντοσύνη του κόσμου κ α ι την μικρότητα του εαυτού σου Εδώ νιώθεις ότι ο ι μικρότητες και τα μικρο προβλήματα της καθημε ρινής ζωής είναι α σ ή μ α ντα, τιποτένια Το νερό της λίμνης είναι πάρα πολύ κρύο, α κ ό μ α και το καλοκαίρι Μ έ σ α στο νερό κολυμπούν κάτι ψ α ρ ά κ ι α που μοιάζουν με μικρές σαύρες Τ ο καλο καίρι στις όχθες της λί μνης θα συναντήσετε και ελεύθερα άλογα κ α ι μου λάρια, από τους τσοπαναραίους της περιοχής Τ ο θέαμα κ α ι εδώ είναι συ ναρπαστικό Α π ό την βό ρεια μεριά της λίμνης υπάρχει η χ α ρ ά δ ρ α του Α ώ ο υ που στο βάθος της, σαν ένα λεπτό φ ί δ ι, ξεδι πλώνεται το ποτάμι Ο γυρισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά πιο σύντομα καθότι κατηφό ρα Κ α λ ό θ α είναι να δέσε τε τα κορδόνια των πα πουτσιών π ί σ ω α π ό το πό δι, έτσι ώστε τα νύχια των ποδιών να μην κτυπούν συνέχεια στις μύτες των παπουτσιών Η εκδρομή αυτή μ π ο ρ ε ί να γίνει η μ ε ρ ή σ ι α, ξεκι νώντας πολύ π ρ ω ί ή διή μερη με διανυκτέρευση στο καταφύγιο Η καλύτερη εποχή γι αυ τή την εκδρομή είναι ο ι μήνες Μ ά ι ο ς, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ΣΤ ΑΝΑΒΑΣΗ Σ Τ Η ΝΕ ΜΕΡΤΣΙΚΑ (ΜΕΡΟΠΗ) Στη Νεμέρτσικα μπο ρούμε ν' ανεβούμε από τη Μολυβδοσκέπαστη Μποντσικό ή από το Κ ε φαλόβρυσο Σ ή μ ε ρ α έχει ανοιχτεί δρόμος κ α ι με τζιπ 4 X 4 ανεβαίνεις αρκε τά ψηλά Α π ό το βουνό αυ τό υδρεύεται κ α ι το χ ω ρ ι ό μας από μ ι α πηγή που υπάρχει λίγο κάτω από την κορυφή Είναι ένα βουνό γυμνό που στις πλα γιές του μπορείς να βρεις άφθονη ρίγανη κ α ι τσάϊ Στην κορυφή του Λοννού είναι τα σύνορα Ελλάδας Αλβανίας Ο λ ε ς αυτές ο ι εκδρομές μπορούν να γίνουν σε ορ γανωμένες ομάδες από πέντε και πάνω άτομα Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε α π ό μένα ή α π ό τον Ορειβατικό όμιλο Κ ό νιτσας ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/Ν0Σ - ΚΙΤΣ0Υ ΕΥΔ0ΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛ0ΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) THAQ63671 ΟΙΚΙΑ: ΓΡ ΙΕΝ0Π0ΥΛ0Υ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ: Ο ι κ ί α : Φιλελλήνων 26 τηλ:

3 "ΕΠΙΛΟΓΕΣ" ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΕΜΟΥ Ενα ακόμη βιβλίο με τίτλο "Επιλογές" εξέδωσε ο αγαπητός φίλος κ Αθανάσιος Δέμος Είναι μια επιλογή, από τα τόσα του ά ρ θ ρ α που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο Ο Θανάσης Δέμος είναι πατριώτης μας Δρυμαδιώτης Πωγωνήσιος συνταξιούχος Γυμνασιάρχης, αρθρογράφος, ιστορι κός και δοκιμογράφος Διαπραγματεύεται διάφορα κοινωνικά, τοπικά, λαογραφικά ταξιδιωτικά και ι σ τ ο ρ ί α θέματα με υπευθυνότητα ακρίβεια και μεστότητα λόγου Είναι ένα βιβλίο ευκολοδιάβαστο και καλοτυπωμένο από την Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ μια αναγνωρισμένη τυποεκδοτική εταιρεία * Σε μας τους ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ είναι γνωστός ο Θανάσης Δέμος από τα διάφορα ά ρ θ ρ α του που α π ' την αρχή της εφη μερίδας μας γράφει με τόση σαφήνεια και γλαφυρότητα Πιστεύουμε ότι το νέο του Βιβλίο θ α διαβαστεί από πολ λούς Πωγωνήσιους και θάναι στολίδι στις βιβλιοθήκες μας Συγχαίρουμε τον αγαπητό φίλο, συγγραφέα Θανάση Δέμο, και ευχόμαστε νάναι πάντα υγιής, και νάχει μακροημέρευση για να χαρούμε κι ά λ λ α του βιβλία Σωκράτης Μ ι χ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Παλιότερα λέγαμε: "Αύγουστε καλέ μου μήνα, νάσουν τρείς φορές το χρόνο" Μ ε τις διακοπές του, με τις χαρές στη θ ά λ α σ σ α ή στο βουνό, με τ' ατέλειωτα χαρούμενα πανηγύρια του, με τη γλύκα του σύκου και των σταφυλιών, των πεπονιών και την αντάμωση γνωστών χωριανών και φίλων, την ξεκούρα ση και τον προγραμματισμό για το χειμώνα, αφού από "Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα" Τελευταία όμως, ό λ α άλλαξαν τα πράγματα και φορτισμένη ατμόσφαιρα, φωτιές, πλημμύρες, χρηματιστηριακές και οικο νομικές ανακατατάξεις και ανωμαλίες μας κυριαρχούν και να τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις, διαψεύδοντας τον Ιταλό συγγραφέα και διανοητή, Ουμπέρτο Εκο, που έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις Ετσι μας έμεινε η μυρωδιά του καμένου πεύκου, και η στυφή γεύση του νέου κόσμου που μας γεμίζει άγχος και αβεβαιότητα Θ ά ν α ι άραγε απ' εδώ και πέρα έτσι όλα τα καλοκαίρια μας; Σ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΖ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΣΕΛΙΔΑ 3 Το πανηγύρι ί ο υ χ υ ρ ι ο ύ Ο π ω ς κάδε χρόνο, έτσι κι εφέτος έγινε το πανηγύρι του χωριού μας στις 2 7 Ιουλίου μνήμη του ιαματικού και μεγαλομάρτυρος Αγίου Παντελεή μονος Χωριανοί ξενιτεμένοι ήρ θαν στο χωριό, από τα μακρι νά ξένα Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο α λ λ ά κι από τα κοντινά ταξίδια Α θ ή ν α - Θ ε σ σ α λ ο ν ί κη - Κ α β ά λ α, Κ έ ρ κ υ ρ α - Α γ ρ ί νιο - Α σ π ρ α Σπίτια Βοιωτίας Βέροια, Εδεσσα και φυσικά από τα Γιάννινα, Κόνιτσα κι α π ' τα γύρω χωριά Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί άγνωστοι όλοι μαζί στον Αγιο Πριν ακόμη σκάσουν οι πρώτες ακτίνες της κ α λ ο κ α ι ρινής αυγής, προσκυνητές ξε κινούν για το απλό κι απέριτο εκκλησάκι τον Α ϊ Παντελεή μονα που βρίσκεται λίγο πιο έξω α π ' το χωριό περιποιημέ νο κ α ι κ α θ α ρ ό κάτω α π ' το ίσκιο α π ό τις γκορτσιές, α π ' τα παλιά τα χρόνια, γίνεται η θ ε ί α λειτουργία με τρεις ιε ρείς, και μετά αρτοκλασία κε ράσματα με ρακί και λουκού μι, ευχές φιλιά κι αναμνήσεις α π ' τα παλιά Επακολουθούν επισκέψεις σε συγγενικά και φιλικά σπίτια Εδώ κάνουμε και μια πρόταση προς την Εκ κλησιαστική Επιτροπή και σ' όλη την Κοινότητα, ν α παρα βρίσκονται και τ' ό ρ γ α ν α και να γίνεται μικρός χορός, χω ρίς μεγάφωνα και ηχεία για ν α δένει ό λ ο το πανηγυριώτικο σκηνικό μέσα στην καταπρά σινη φύση και στα φουντωτά κι ανθισμένα παλιούρα και ν' ακούγεται ένα νοσταλγικό παραπονιάρικο μοιρολόγι ένα τραγούδι της ξενιτιάς για κείνους που δεν μπορούν για διάφορους λόγους ν α π α ρ α β ρ ε θ ο ύ ν σ' αυτές τις ανεπα νάληπτες χωρία νι κές στιγμές Γ απόγευμα κάτω στο χοροστάσι του χωριού στην κε ντρική πλατεία στον πλάτανο, έγινε ο πατροπαράδοτος χο ρός, παρά τα προβλήματα πούχαμε εφέτος, λόγω επι- H9HH, - ; " ' ' : ' ftlifilt i IRflMlk,>f % j Ηκ2», ί r Ά ifl IU, ' *F! It «IN "Ί 'ΙΒΚΐ: Αρτοκλασία στον Αγιο Παντελεήμονα σκευής του κεντρικού καφε νείου και άλλων διαδικασιών που δεν βρήκανε ακόμη την ευπρέπουσα λύση, που ευχό μαστε πολύ σύντομα ν α τα κτοποιηθούν τα μικροπροβλή ματα Το κλαρίνο του χωριανού μας Βαλάντη Πάνου με την πα ρέα του, μας χάρισε ευχάρι στες στιγμές και τα πιοτά τα παγωμένα περισσότερο α π ' ότι έπρεπε μας έκαναν κέφι και ενίοτε και ύψωση της φω νής και μικροαταξίες που γρή γ ο ρ α ξεπεράστηκαν Αδιαχώρητο, από αυτοκίνη τα, κόσμο και μικρά παιδιά ν α τρέχουν, ν α γελάνε, ν α πέ φτουν ν α χτυπούν και ν α μι- κροχορεύουν χαρίζοντας ιδιαίτερο τόνο στη γιορταστι κή όψη Και πάνω σ' ό λ α τρα πέζια με τους υποψηφίους Δ η μάρχους και Δημοτικούς συμ βούλους, ν α κερνάν και ν α κερνιούνται, αναπτύσσοντας τα προγράμματα τους, ό λ ο φι λοφρονήσεις χαμόγελα και χαιρετούρες Περαστικοί, με τ' αυτοκίνη τα τους από πέρα α π ' τα Ριζά τους ά κ ο υ σ α ν α λένε πειρα χτικά "Τόκαψαν για ά λ λ η μια φορά οι Αλη-ζώτες" (Γεροπλατανίτες) Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία και χ α ρ ά και καλή καρδιά rtilmioh»; ΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Β α σ ι λ ί σ σ η ς Ολγας 111 Τηλ: * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ ΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞίΝΠΝΑΣΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ * ΚΑΦΕ ΨΗΠΑΡΙΑ ΤΑΜΡΝΑ mmmrm! 'imim, ΩΡΑΙ0ΚΑΙΤΡ0 IOANNINDN ΤΗΛ (0657) 41, ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ! ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΒίΓΛΑΣ Την Κυριακή και ώ ρ α 11 πμ έγινε με πρωτοβουλία της ΠΕΑΕΑ Κόνιτσας και Ιωαννίνων, μνημόσυνο στο Ηρώο Βίγλας Γεροπλατάνου για ν α τιμήσουμε τα οκτώ (8) παλικάρια που έπεσαν σε μάχη με τις Ιταλικές δυνάμεις κατοχής στη Βί γλα Γεροπλατάνου στις 15 Απριλίου 1943 ακριβώς στο 4 4 ο χιλιόμετρο από Γιάννινα προς Δ Ε Μ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Ζ Α Ν Ι, όπου σή μερα υπάρχει ηρώο των πεσόντων κατά τη μάχη αυτή Παρέστησαν αρχές, συγγενείς των πεσόντων και πλήθος κό σμου από το χωριό μας κι α π ' ό λ α τα γύρω χωριά Εγινε θρησκευτικό μνημόσυνο, κατάθεση στεφανιών, ομιλία για το χρονικό της μάχης κι έκλεισε η τελετή με τον Εθνικό Υμνο Επακολούθησε μικρή λιτή δεξίωση των Αρχών των συγγενών και του κόσμου Ο λ ο ι μας αισθανθήκαμε Εθνική υπερηφάνεια Τα ονόματα των νεκρών είναι: 1 Κώστας ΔΒλάχος, ετών 2 7 από Μ ε ρ ό π η Πωγωνίου 2 Κώστας Γ Κ α σ ο ύ λ α ς, ετών 2 2 α π ό τα Δ ο λ ι α ν ά 3 Ζ α χ α ρ ί α ς Μ Πανάγιος, ετών 2 9 από την Πυρσόγιαννη 4 Γιώργος Χ Παπαζώης, ετών 3 4 από τα Α Ρεβένια 5 Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς Α Παπαζώης, ετών 2 2 από τα Α Ραβένια 6 Σωκράτης Θ Σαμαράς, ετών 3 4 από τα Α Ραβένια 7 Χρήστος Γ Στεφανάτος, ετών 2 9 α π ό το Βασιλικό 8 Κλεομένης Φ Τζιμόπουλος, ετών 2 6 από τους Κήπους Ζ α γορίου ΣΟΙΚ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Χ Α Ν Τ Ζ Η Π Α Σ Χ Α Λ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ό Α Ο Η Ν Α ΤΗΛ: / ^ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΟΔ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Οργανα, Φανάρια, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ: ΣΕΛΙΔΑ 4 Με την αλλαγή του χάρτη της χώρας (Καποδίστριας) και εν' όψει των νέων Πραγμάτων ο πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμ βούλιο σας ευχαριστεί για την τι μή και την συμπαράσταση που βρήκε κοντά σας, για την καλύ τερη δημιουργία και προκοπή του χωριού Μέσα από αυτό το βήμα της Εφημερίδας μας θα προσπαθή σω να κάνω έναν απολογισμό της τετραετίας που πέρασε αν και τα έργα πλέον μπορούν να μιλήσουν και από μόνα τους Οσοι ζουν στο χωριό ή μας πα ρακολουθούν από μακριά μπο ρούν να καταλάβουν τις δυσκο λίες που υπάρχουν και πόσο πα σχίσαμε να κάνουμε το χωριό μας ποιο ανθρώπινο και ποιο ευ χάριστο κλπ Από τον πρώτο χρόνο που εκλεγήκαμε προσπαθήσαμε για το καλύτερο και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο προϋπολο γισμός κάθε χρόνο είχε αυξητι κή τάση Επίσης θα πρέπει να δεί κανείς των αριθμό των συνε δριάσεων, τα θέματα που ζητή θηκαν και τις αποφάσεις που πάρθηκαν Εκσυγχρονίσαμε το κοινοτικό γραφείο εξοπλίζοντας το με τη λέφωνο, fax, κά Εξοικονομήσαμε χρήματα από διάφορους πόρους και μπο ρέσαμε να κάνουμε τόσα πολλά έργα, βάλαμε στόχους και προο πτικές για την ανάπτυξη του χω ριού μας που βέβαια έχουν προ οπτική χρόνων Θα αναφερθώ πιο συγκεκριμέ να παρακάτω: * Κηρύξαμε τον ξερικό κάμπο του χωριού μας σε αναδασμό και πήρε το δρόμο του που όσοι ξέ ρουν τι σημαίνει αυτό μπορούν να καταλάβουν πόσο θα ωφελή σει, θα συμβάλλει αποτελεσμα τικά στην αύξηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων * Προσπαθήσαμε να κηρύξου με στην περιοχή μας μια ελεγχό μενη κυνηγετική ζώνη πράγμα που βρίσκεται στην φάση της με λέτης και ενός τμήματος υλο ποίησης αυτού, χωρίστηκε σε δύο τμήματα της παραγωγής άγριων πτηνών και του ελεγχό μενου κυνηγιού όπου θα μπο ρούν να κυνηγούν αυτοί που το θέλουν Το δε εκολαπτήριο και εκτρο φείο ήδη μπήκε στο πρόγραμμα LEADER και βρίσκεται στο στά διο υλοποίησης Η ελεγχόμενη ζώνη θα προ χωρήσει ποιο καλά τώρα με τη συνένωση αφού σε αυτό τον το μέα βρήκαμε πάρα πολλά εμπό δια με το δασαρχείο και ευελπι στώ ότι με το νέο Δήμο που δη μιουργήθηκε να λυθούν και να προχωρήσει το θέμα αφού έτσι αίρονται κάποια προβλήματα που έθετε το Δασαρχείο * Παρά τα όποια προβλήματα,που όλοι γνωρίζετε, με το καφε νείο, κατορθώσαμε να τελειώ σουμε τον ξενώνα,που βρίσκετε στην φάση του εξοπλισμού Σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη κυνηγητική ζώνη που προανέφε ρα θα δημιουργηθούν νέα δεδο μένα για την ανάπτυξη του χω ριού μας,νέες θέσεις εργασίας,με την λειτουργία ξενώνα εστιατορίου- καφενείου-σούπερ Μάρκετ με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλοι άν θρωποι και όχι όπως γινόταν μέ χρι σήμερα * Από την πρώτη μέρα που εκλεγήκαμε λύσαμε το πρόβλη μα των σκουπιδιών που ήταν με γάλο πρόβλημα για το χωριό μας,αφού κάθε γωνιά ήταν γεμάτη σκουπίδια * Πάνω από όλα δημιουργήσα με αυτή την εφημερίδα που στέλνεται σε όλους τους χωρια νούς και αν έχουμε παραλείψει κάποιους συμβαίνει διότι δεν εί χαμε τις διευθύνσεις τους και θα παρακαλούσαμε να επικοινωνή σουν μαζί μας για να την στεί λουμε Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω έκκληση προς όλους τους χωριανούς να πλαι σιώσουν την εφημερίδα μας και να συμβάλλουν στην παρά πέρα εξέλιξη της ώστε να έχουμε το βήμα μας, που όλοι μας επαινούν γι αυτό, και εμείς θα τη διευρύ νουμε όσο μπορούμε στο νέο Δήμο και με μεγαλύτερο αντικεί μενο Να γίνει η εφημερίδα μο χλός για την ανάπτυξη της πε ριοχής μας * Δεν θα γίνω κουραστικός με το να σας αναφέρω τα έργα λε πτομερώς αλλά θα αναφερθώ στις παρεμβάσεις και έτσι θα κα ταλάβουμε καλύτερα την κατά σταση * Η πλατεία θα θυμόμαστε όλοι πως ήταν, σήμερα όμως άλ λαξε τοπίο και με καλή θέληση θα γίνει αριστούργημα του χω ριού και του Νομού μας όλου, το λέω με καμάρι δεν υπάρχει τέ τοια πλατεία σε κανένα χωριό * Ανοίξαμε όλα τα υπάρχοντα σοκάκια και γίνανε κανονικοί δρόμοι του χωριού ώστε η επι κοινωνία να γίνεται με αυτοκίνη το, 'όχι για λόγους εκσυγχρονι σμού αλλά για να εξυπηρετού νται οι χωριανοί στις καθημερι νές τους εργασίες μεταφέροντας υλικά στα σπίτια τους γιατί σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας γάιδαρος για να εξυ πηρετηθούμε * Φτιάξαμε τειχάρια από πέτρα σε πολλά σημεία, όχι μόνο για την ομορφιά του τοπίου αλλά και από αναγκαιότητα γιατί ήταν υπό κατάρρευση και επικίνδυνα και είναι τόσα πολλά τα μέτρα που έγιναν και ο καθένας μας απορεί πως έγιναν αυτά, με οι κονομία, σύνεση αλλά και τους μαστόρους βορειοηπειρώτες και Αλβανούς που συνέβαλλαν αρ κετά προς τη κατεύθυνση αυτή αφού σήμερα δεν υπάρχει σχε δόν κανένας από εμάς να κτίζει πέτρα * Στρώσαμε δρόμους με τσιμέ ντο αλλά και άσφαλτο και με με γάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι και ο δρόμος Γεροπλάτανος Μαυροβούνι, τελειώνει * Επιτέλους ένα αίτημα τόσων χρόνων έγινε πραγματικότητα, έγινε η διαπλάτυνση Εγιναν τα τεχνικά έργα και αυτές τις μέρες αρχίζει και ασφαλτόστρωση αφού ανέβαλε ο εργολάβος * Για τους κτηνοτρόφους μας που μοχθούν νύχτα και μέρα και είναι άνθρωποι αξιέπαινοι γι' αυ τό που κάνουν αφού κανείς μας πιά δεν δημιουργεί κοπάδι, έγι ναν παρεμβάσεις όπως : φτιάξα με ομβροδεξαμενές 100m2 δί πλα στο μνημείο του '40 και συνχρόνως δύο ποτίστρες μια στο "πηγαδούλι" που θέλει και αξιο ποίηση (κιόσκι και χτίσιμο από πέτρα κατά την παράδοση ) και μια ποτίστρα στην "βούργαρη" που τροφοδοτείτε από την δεξα μενή που αναφέραμε παραπάνω μό Εκτελέσαμε 35 έργα προϋπο λογισμού δρχκαι πέ ραν αυτών έγιναν παρεμβάσεις από εμάς τους ίδιους με την βοή θεια των μηχανημάτων και των ανθρώπων και έτσι έγιναν περισ σότερα έργα Αλλά δεν είναι μόνο τα έργα που κάναμε, πολιτιστικά αρκεί να σας αναφέρω ότι * στο χωριό μας για δύο Χρι στούγεννα ήρθε το κρατικό κα νάλι της ΕΡΤ 1 και πήρε πλάνα από το χωριό μας, τις εκδηλώ σεις και τα έθιμα μας και τα έδει ξε σε όλο των κόσμο, όπως δια πιστώσατε και εσείς * το πανηγύρι μας αναβαθμί στηκε με τα χορευτικά μας, μι κρά και μεγάλα, (γυναίκες - παι διά )με την βοήθεια του ΚΕΦΟ (σπίτι του παιδιού) Αλλά και πάρα πολλές γιορ τές που έγιναν σε αυτό (συνολι κά 15 εκδηλώσεις έγιναν στο ίδρυμα, γιορτή τσίπουρου κ α), * καθώς και το θέατρο που φέ ρομε, * η προσπάθεια για αιμοδοσία δυστυχώς δεν απέδωσε Η προσπάθεια για την ικανο ποίηση των δεσμεύσεων μας, απέναντι στους χωριανούς μας και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με το οποίο παρακολούθησαν τα δρώμενα στο χωριό μας ήταν το κύριο μέλημα μας Υπάρχει λίγος χρόνος ακόμη σκληρής δουλειάς και πιστεύου με ότι θα καταφέρουμε να ολο κληρώσουμε την προσπάθεια μας που ένα και μοναδικό στόχο έχει να παρουσιάσει το χωριό μας ποιο ανθρώπινο από χθες και ικανό να αντέξει στο αύριο Κάποιος έγραψε " σ α ς παρου σιάζουμε αυτό που κάνουμε, αντιλαμβάνεστε αυτό που έγινε, εμείς συνεχίζουμε" Η αγάπη για το χωριό δεν στα ματάει εδώ και στο μέλλον θα ασχοληθώ με θέληση και αυτα πάρνηση από όποιο πόστο και αν εκλεγώ στις επερχόμενες εκλο γές με γνώμονα το συμφέρον του χωριού,χωρίς σκοπιμότητες, προκαταλήψεις, αντιδικίες από μέρος μου πράγματα που πι στεύω ότι μέχρι σήμερα έκανα πράξη Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε πι στεύω να ανταποκρίθηκα σε αυ τήν,να μην διέψευσα τις προσ δοκίες σας και θα προσπαθήσω για το καλύτερο μαζί σας και πά ντα με την συμβουλή σας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ * Από πολιτιστικής πλευράς δεν υστερήσαμε κάπου και εδώ προσπαθήσαμε αρκετά και μπο ρείτε να κρίνετε * Δημιουργήσαμε το γήπεδο μπάσκετ και τα παιδιά μας μπο ρούν τώρα να αθλούνται σε ένα χώρο αξιόλογο ένα αίτημα χρό νων είναι πραγματικότητα Με λίγα λόγια προγραμματί σαμε την κατανομή των πιστώ σεων προς όλα τα σπίτια και μα χαλάδες του χωριού μας με γνώ μονα τις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και πιστεύω ότι το πετύχαμε σε μεγάλο βαθ Με το παραπάνω άρθρο δια φωνώ Οχι με τα γραφόμενα Διότι όλα έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις του Κοινοτικού Συμ βουλίου, που και εγώ συμμετέ χω Αλλά για τον χρόνο που δημο σιεύεται Διότι η εφημερίδα δεν πρέπει να αναμιγνύεται σε οποιαδήποτε προεκλογικά παι χνίδια Ο σωστός χρόνος απολο γισμού του έργου θα ήταν η 31/ 12/98 που λήγει και η θητεία του Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚΟΣ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ: / Ο ι κ ί α ς : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΓΕΦΥΡΙΑ - ΘΡΥΛΟΙ Κ Α Ι ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Εχπληχτι,χή η τεχνική των Ελλήνων μαστόρων Ο αρχηγός πρωτομάστορας κ α ι oi ευθύνες του Α π ό το μ η ν ι α ί ο περιοδι κ ό ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ύ λ η ς ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕ Ν Η με την ά δ ε ι α του α ρ θρογράφου ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΔ Ε Λ Η, αναδημοσΐ ύουμ το π α ρ α κ ά τ ω ά ρ θ ρ ο : Τα παλιά γεφύρια, που τα θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε σ ή μ ε ρ α για την τεχνική και αισθητική τους α ρ τιότητα, στάθηκαν πρώτ' α π ' ό λ α αποφασιστικοί π α ρ ά γ ο ντες της οικονομικής και εθνι κής ζωής του ε λ λ α δ ι κ ο ύ και μείζονος ελληνικού χώρου των ύστερων μεσαιωνικών και ιδιαίτερα των νεώτερων χ ρ ό νων Η χ ε ρ σ α ί α ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών κατά τους χρόνους της Τουρ κοκρατίας, α λ λ ά και μέχρι την πρόσφατη εποχή, οφείλεται κατά κύριο λ ό γ ο στα γεφύρια αυτά, που ε ξ α σ φ ά λ ι ζ α ν την διακίνηση του εμπορίου και των μεταφορών και κατά τον χειμώνα, που οι ορμητικές κα τ ε β α σ ι έ ς έκαναν α δ ι ά β α τ τ α τα ποτάμια για τα κ α ρ α β ά ν ι α Κ α ι σ ή μ ε ρ α α κ ό μ α οι γέφυρες και οι αερογέφυρες βοηθούν αποφασιστικά και συντομεύ ουν τον χρόνο των χερσαίων μεταφορών Και στην οικονο μία ο χ ρ ό ν ο ς είναι χρήμα Εχει, δ η λ α δ ή, μεγάλη σημασία για το κόστος και συχνά για την ποιότητα ορισμένων προϊ όντων Α λ λ ά τα π α λ ι ά γεφύρια έπαιξαν σ ο β α ρ ό ρ ό λ ο και στην εθνική μας ζωή Σκεφτή καμε ποτέ α λ ή θ ε ι α πόσο Βοή θ η σ α ν τον Στρατό μας στους πολέμους του; Αφάνταστα Μ π ο ρ ο ύ μ ε να πούμε, χωρίς ίχνος υ π ε ρ β ο λ ή ς, ότι υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες της νί κης του και του θ ρ ι ά μ β ο υ του Γιατί τότε δεν υπήρχαν οι λυό μενες γέφυρες και ά λ λ ο ι τε χνικοί τρόποι για το π έ ρ α σ μ α των ποταμών τον χειμώνα Το φημισμένο Γεφύρι της Α ρ τ α ς διεκδικεί (και πολύ δίκαια) το μερίδιο του α π ό την δ ό ξ α του έπους του Εξυπηρέτη σ ε τον εφοδιασμό του Στρα τού μας και τους μαχητές του αποτελεσματικά σ' όλη την δ ι ά ρ κ ε ι α του θρυλικού εκεί νου πολέμβυ Α ν ά λ ο γ η ήταν και η συμβολή των άλλων γε φυριών της Ηπείρου, που ε ξ α σ φ ά λ ι ζ α ν τις Ενοπλες Δ υ ν ά μεις μας α π ό επικίνδυνα πε ρ ά σ μ α τ α τον άγριο χειμώνα του Βορειοηπειρωτικού έπους Γι' αυτό, λοιπόν, τα γεφύρια αυτά δεν είναι τουριστικά α ξ ι ο θ έ α τ α, α λ λ ά εθνικά μνη μεία, που πρέπει να τα ευλαβούμαστε και ν α τα θ α υ μ ά ζουμε γι αυτήν ιδιαίτερα την π ρ ο σ φ ο ρ ά τους Δημιουργή ματα της λαϊκής - εμπειρικής τεχνικής τα παλιά γεφύρια, εντυπωσιάζουν και συχνά προβληματίζουν και σήμερα τους ειδικούς γεφυροποιούς για τη στερεότητα τους και την τεχνική τους, α λ λ ά και για την άψογη αισθητική τους Ο ι πρωτομάστορες - γεφυροποιοί προκαλούν κατάπληξη για την τεχνική, έμφυτη κατάρ τιση τους και η θ έ σ η τους εί ναι δ ί π λ α στους μεγάλους της ακαδημαϊκής τεχνικής της εποχής τους, ^ α λ λ ά και της εποχής μας και κ ά θ ε εποχής, γιατί στάθηκαν οι πρόδρομοι στον τομέα αυτό Μ ε γ α λ ο φ υ ε ί ς ' π ρ ω τ ο π ό ρ ο ι της τεχνι κής οι πρωτομάστορες, ύψω σαν, μ α ζ ί με τα ανώνυμα τσι ρ ά κ ι α τους, τα μνημεία αυτά ΤΓ Ίζ τέχνης και της τεχνικής, συλλήψεις υψηλής λαϊκής εμ πνεύσεως και θαυμαστής ά ρ τιας εκτελέσεως Μ ι κ ρ ά θ α ύ ματα τα παλιά γεφύρια, "τε ντώνουν" τα λίθινα τόξα τους (καμάρες) με εντυπωσιακή ευ λυγισία σαν κάποιος α θ έ α τ ο ς πολεμιστής να είναι έτοιμος "3 ν α ρίξει το τόξο του Ενας μελετητής τους -ο ερευνητής και ιστοριογρά φος Αλέξ Χ Μ α μ μ ό π ο υ λ ο ς στο μελέτημα του " Α α ϊ κ ή Α ρ χιτεκτονική Ηπειρώτες μάστοροι και γεφύρια" (Βιβλιο θήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ 4 [σειράς], Α θ ή ναι 1973), επιχειρεί με επιτυ χία διερεύνηση του θέματος και μας δίνει π ο λ λ ά στοιχεία για τα ηπειρωτικά γεφύρια και τους δημιουργούς τους Ο πρωτομάστορας, λοιπόν, δεν είναι μόνο ο υπεύθυνος για το γεφύρι, α λ λ ά και εκείνος που φροντίζει για ό λ α Βρίσκει τη δ ο υ λ ε ι ά, πληρώνει το μπου λούκι του (τσιράκια) και επιστατεί από την αρχή ως το τέ λ ο ς του έργου Είναι ο μηχανι κός και αρχιτέκτονας, που πα ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί υπεύθυνα και σχολαστικά κ ά θ ε φάση της εργασίας Η δουλειά άρχιζε τις Α π ό κριες και τελείωνε τον Ν ο έ μ - Αγιασμός στην Παναγιά Βοϊδομάτη βρη Τον μήνα αυτό το μπου λούκι σκόρπιζε Τα μέλη του πήγαιναν στις ιδιαίτερες πα τρίδες τους και ασχολούνταν με ά λ λ ε ς δουλειές, κυρίως γεωργικές Κ ά θ ε Σ ά β β α τ ο όμως ήταν σωστό πανηγύρι Τα τσιράκια το περίμεναν με ανυπομονησία Και με το δί κιο τους Επεφτε ο παράς Είναι γνω στό το δίστιχο: " Σ ά β β α τ ο να'ναι μάστορα / κι α ς είν' και χίλιες ώ ρ ε ς " Συχνά μέσα από τα τσιράκια-ξεχώριζαν οι μελλοντικοί μαστόροι, που κάποτε το τάλαντο τους ήταν ανώτερο του μάστορα τους, ενώ αυτός ζούσε, και δούλευ αν μαζί του Γι αυτό και μετα ξύ τους έλεγαν: " Ε μ α θ α και μαστορεύω και το μάστορη μου" Π ο λ λ ά χωριά της Ηπεί ρου και της Δυτικής Μ α κ ε δ ο νίας, ιδιαίτερα όμως της Ηπεί ρου, πατρίδας των μεγάλων μαστόρων, ήταν γνωστά σ α ν Μαστοροχώρια Ο Μαμμό πουλος στο μελέτημα του που αναφέραμε, μνημονεύει και τούτο Ο ι μαστόροι της Βούρμπιανης και της Πυρσόγιαννης, που είχαν μεγάλο όνομα, μάλωναν μεταξύ τους για το ποιος α π ό τους δ ύ ο έχτισε τον κόσμο Αναφερόμαστε, φυσικά, γε νικά στους μαστόρους, που έχτιζαν σπίτια (αυτά που σή μερα θαυμάζουμε για την λαϊ κή τους αρχιτεκτονική), βρύ σες, εκκλησίες κλπ Ο συ ντάκτης του σημειώματος αυ τού, που η ιδιαίτερη πατρίδα του γειτονεύει με την Ηπειρο, θυμάται παιδί α κ ό μ α τους πα λιούς Ηπειρώτες μαστόρους με πόση ευσυνειδησία και τέ χνη, με πόση σχολαστικότητα, ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ν για ν α δώσουν στο έ ρ γ ο τους στερεότητα και ομορφιά Ε β α ζ α ν μέσα την ψυχή τους, δημιουργούσαν Ο ι γεφυροποιοί μαστόροι είχαν ειδικευθεί σ' αυτή τη δουλειά Μ ε το προφητικό α ι σθητήριο τους έλυσαν π ο λ λ ά προβλήματα, που σήμερα χρειάζονται Β α θ ι ά γνώση της τεχνικής Ετσι, με την μακραί ωνη εμπειρία τους, κατόρθω σαν ν α θεμελιώσουν τα γεφύ ρια τους όχι μόνο σε στέρεο έδαφος α λ λ ά και στην ιλύ, στο αδύνατο, και ν α ρίξουν τις θαυμάσιες και τόσο γραφι κές καμάρες τους πάνω α π ό α π έ ρ α σ τ α και α δ ά μ α σ τ α πο τάμια Ο ι λ α ϊ κ ο ί αυτοί γεφυ ροποιοί έμειναν σχεδόν άγνω στοι Δ ε ν είχαν την έγνοια της υστεροφημίας Σαν τους πα λιούς αγιογράφους, θ ε ω ρ ο ύ σαν το έ ρ γ ο τους έ ρ γ ο του θ ε ο ύ κι ήταν α σ έ β ε ι α ν α το "μολύνουν" με οποιαδήποτε εγωπαθή εκδήλωση Τα παλιά γεφύρια π έ ρ α σ α ν στην λ α ϊ κ ή π α ρ ά δ ο σ η και την πλούτισαν με ά φ θ ο ν ο λ α ο γραφικό υλικό ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΣ: Ενα τέτοιο γεφύρι, είναι και το δικό μας Η παλιά πέ τρινη γέφυρα στο Βοϊδομάτη Μνημείο αρχιτεκτονικής ηπει ρωτικής τέχνης, όπως έχουμε γ ρ ά ψ ε ι κατ' επανάληψη Μ ι α επίσκεψη μέχρι εκεί θ α μας πείσει και θ α μας ευχαριστή σει κι ένας καφές στα γύρω κέντρα θ α μας ξεκουράσει, ενώ η νόστιμη βοϊδοματήσια πέστροφα θ α σ υ, / ι λ η ρ ώ σ ε ι το μενού μας

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο Μεγαλομάρτυρας χ α ι ιαματικός Αγιος Παντελεήμων ο θαυματουργός Μ Ε Ρ Ο Σ 2ον Μ ε γ ά λ ο ς πόθος του Παντε λεήμονα ήταν να πάρει και τον πατέρα του α π ό τα είδωλα και να τον πείσει ν α γίνει χριστια νός ΓΓ αυτό μια μέρα του είπε: "Γιατί, πατέρα, ό σ α ε ί δ ω λ α έγιναν εξαρχής ό ρ θ ι α, δεν κά θ ι σ α ν ποτέ και ό σ α έγιναν κ α από τα πράγματα μου, μετά χ α ρ ά ς να σου τα χαρίσω Τότε ο Αγιος του είπε: Τα μάτια σου θ α τα θεραπεύσει ο αληθινός Θ ε ό ς δι' εμού Την αμοιβή που μου έταξες όμως, θ α πας να τη δώσεις στους φτωχούς Κατόπιν ο Α γ ι ο ς άπλωσε το δεξί του χέρι και εσταύρωσε Γράφει ο κ Δ3ανασιο$ Λέμο$ θισμένα, δεν σηκώθηκαν πο τέ;" Ο πατέρας του Ευστόργιος, δεν είχε τι να του απαντή σει Α ρ χ ι σ ε όμως σιγά-σιγά, ν α ψυχραίνεται ο ζ ή λ ο ς του, που είχε στα είδωλα και δεν τους πρόσφερε θυσίες, όπως πρωτύτερα Αυτό το παρατη ρούσε και ο γιος του και ευχα ριστιότανε Ευχαριστούσε δε και τον Θ ε ό ν και π α ρ α κ α λ ο ύ σε συγχρόνως ακατάπαυστα να φωτίσει το συντομώτερο τον πατέρα του, και να τον α π α λ λ ά ξ ε ι τελείως α π ό την πλάνη Ο ι προσευχές έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα: παρου σιάστηκε η ευκαιρία για ένα θ α ύ μ α, το οποίο τον έφερε εξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ στην Εκκλησία Κάποτε έφεραν στον Α γ ι ο ^ένα τυφλό Ηταν τότε παρών και ο πατέρας του Ευστόργιος Ο Παντελεήμων ρώτησε τον τυφλός: Τι θέλεις; -Ενας τυφλός τι θ έ λ ε ι ; απάντησε Το φως μου θέλω, άριστε Γιατρέ Ξ ό δ ε ψ α το βιός μου στους γιατρούς και στα γιατρικά και δεν ε ί δ α καμιά ωφέλεια Ο Παντελεήμων του λέγει: Εάν σε θεραπεύσω εγώ τί θ α μου δώσεις; -Ο,τι απόμεινε με αυτό τα μάτια του τυφλού, παρακαλώντας το Χριστό και λέγοντας: "Κύριε Ιησού Χρι στέ, θεράπευσε τον δούλον σου" - Ω του θαύματος! Α μ έ σ ω ς άνοιξαν τα μάτια του τυφλού! Και όχι μόνον τα μάτια του σώ ματος, α λ λ ά και τα μάτια της ψυχής του Διότι ήταν πρωτύ τερα ειδωλολάτρης Τώρα όμως, μόλις είδε το θ α ύ μ α αυ τό, ν α γίνει δ η λ α δ ή κ α λ ά με το ό ν ο μ α του Χριστού, αμέσως, εκείνη τη στιγμή, επίστεψε στο Χριστό Την ώρα εκείνη επί στεψε και ο πατέρας του Αγίου, ο Ευστόργιος και εφώναξε δυνατά: " Ο Χριστός είναι ο Αληθινός Θεός" Η χ α ρ ά του Αγίου Παντελε ήμονα δεν περιγράφεται τώ ρα Εδόξαζε τον Θ ε ό και οδή γησε τον πατέρα του στον Ερμόλαο, καθώς επίσης και τον πρώην τυφλό Ο Ερμόλαος τους εβάπτισε και τους δύο Ο Ευστόργιος μόλις γύρισε στο σπίτι του επήρε ένα σφυρί και έκαμε συντρίμμια ό λ α τα αγάλματα των θεών Π ό σ ο θ α χάρηκε η μακάρια ψυχή της Ευβούλης στον Π α ρ ά δ ε ι σ ο, που έβλεπε το παιδί της και Θ ε ρ μ έ ς ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς ε κ φ ρ ά ζ ω π ρ ο ς τους σ υ γ χ ω ρ ι α ν ο ύ ς μου που ζ ο υ ν στον Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο, τα Ιωάννινα, την Α θ ή ν α, τη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η και στο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό γ ι α την θετι κή α ν τ α π ό κ ρ ι σ η τους στην έ κ κ λ η σ η που α π η ύ θ υ ν α μ έ σ ω της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μ α ς " Η Φ ω ν ή του Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ " γ ι α π ρ ο σ φ ο ρ ά χ ρ η μ ά τ ω ν υ π έ ρ της α ν ε γ έ ρ σ ε ω ς του ν έ ο υ Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ της Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Εστίας στην ο δ ό Δ ο ρ υ λ α ί ο υ στην Τ ο ύ μ π α Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ενα Κ έ ν τ ρ ο π ο υ φ ι λ ο δ ο ξ ε ί ν α α γ κ α λ ι ά σ ε ι την ηπειρωτι κή ν ε ο λ α ί α της π ό λ η ς μ α ς α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς τα ε ν δ ι α φ έ ρ ο ντα της γ ύ ρ ω α π ό την π α ρ ά δ ο σ η, τ< ' πολιτισμό, τις τέχν*ς Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ω ότι μπορείτε ν α κ α τ α θ έ σ ε τ ε την ο ι κ ο ν ο μ ι κή σ α ς ε ν ί σ χ υ σ η στον ε ι δ ι κ ό λ ο γ α ρ ι α σ μ ό της ΗΕΘ στην Εμπορική Τ ρ ά π ε ζ α α ρ Σ τ α ε π ό μ ε ν α φ ύ λ λ α θ α μ ν η μ ο ν ε υ θ ο ύ ν οι πρώτοι Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ί τ ε ς δ ω ρ η τ έ ς π ο υ α π ό το π ε ρ ί σ σ ε υ μ α της α γ ά π η ς τους γ ι α την Η π ε ι ρ ω τ ι σ μ ό eqaxaw έ ν α λ ι θ α ρ ά κ ι σ τ ο Π ν ε υ μ α τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο της ΗΕΘ ΦΙΑΙΠΠΟΣ ΚΟΥΓΚΑΗΣ Εφορος Μελετών Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς Συλλόγου "Αγιος Ν ι κ ό λ α ο ς " Γεροπλατάνου Εδρα Θεσσαλονίκη τον ά ν δ ρ α της χριστιανούς! Μ ε τ ά α π ό ένα χρόνο ο πατέ ρας του εξεδήμησεν εις Κύριον ευχαριστημένος Στο με ταξύ ο Ευστόργιος χάρισε ό λ α τα χρέη, που του χρωστούσανε Ελευθέρωσε κατό πιν όλους τους δούλους του και μοίρασε αμέτρητα Βοηθή ματα σε δυστυχείς Ο Παντελεήμων έμεινε κά τοχος αρκετά μεγάλης πε ριουσίας Α λ λ ά, μετά την κοί μηση του πατέρα του, την εμοίρασε στους φτωχούς, τους φυλακισμένους και στην Εκκλησία για τα έργα της Α υ τός εξακολουθούσε να εργά ζεται, ν α υπηρετεί την ιατρική, όχι για χρήματα, α λ λ ά δωρε άν, γι' αυτό και λέγεται και ια ματικός Ετρεχε στους φτω χούς Εμπαινε στις καλύβες τους Τους βοηθούσε όχι μό νον με την ιατρική, α λ λ ά και χρηματικά, όταν ήταν ανάγκη Ο Θ ε ό ς τον ευλόγησε στην α γ α θ ο ε ρ γ ί α του αυτή, διότι του δώρισε το χάρισμα να θαυματουργεί Ετσι ο Παντελεήμων έγινε ξακουστός για την ικανότητα του στη θ ε ρ α π ε ί α των α σ θ ε νών και για την καλοσύνη και την αρετή του Ηταν από πα ντού περιζήτητος Δ ε ν ήθελαν οι άνθρωποι κανέναν άλλον γιατρό, εκτός από τον Παντε λεήμονα Συγχρόνως ε δ ί δ α σκε και το Ευαγγέλιο, όπου πήγαινε Ο λ ο ι όμως οι ά λ λ ο ι γιατροί της Νικομήδειας, η οποία τότε ήταν πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, βλέποντας αυτό, εφθόνησαν τον Αγιο Δεν ήθελαν ν α του ακούν και ν α τον βλέπουν Βρισκόμαστε στο έτος μχ Μ ι α μέρα οι γιατροί της Νικομήδειας κάθονταν στην α γ ο ρ ά Κάποια στιγμή Βλέ πουν να περνάει από εκεί ο πρώην τυφλός, τον οποίον εθεράπευσε ο Παντελεήμων Μ ό λ ι ς τον είδαν ταράχτηκαν και είπαν: "Αυτός δεν είναι εκείνος ο τυφλός που δεν μπορέσαμε να θεραπεύσου με εμείς;" Τότε τον ερώτησαν: "Ποιος σε έκανε καλά;" - Ο Παντελεήμων! Τους απάντησε εκείνος Α π ό την ημέρα εκείνη τους κυρίεψε πιο πολύ ο φθόνος και ζητούσαν αφορμή για να τον διαβάλουν στον Αυτοκρά τορα Και η αφορμή τους δό θηκε όταν βρήκαν ένα χρι στιανό, που τον είχε Βασανί σει για την πίστη του ο Μ α ξ ι μιανός και τον ε θ ε ρ ά π ε υ σ ε ο Παντελεήμων Τρέχουν τότε στον αυτοκράτορα και του λέ νε: "Πολυχρονεμένε, μάθε, ότι ο Παντολέων (δηλ ο Παντελε ήμων), που τον α γ α π ά ς τόσο πολύ και είπες ν α σπουδάσει γιατρός, για ν α τον πάρεις και στα Α ν ά κ τ ο ρ α, τώρα ούτε τη μεγάλη σου δύναμη και εξου σία της Βασιλείας σου φοβά ται, ούτε ενδιαφέρεται καν για τη φιλία και την αγάπη, που του έδειξες Α λ λ ά φροντίζει να Βρει κανένα εχθρόν σου και των θεών μας, τον οποίον εσύ τιμωρείς και φροντίζει να τον θεραπεύει! Επιπλέον δε, φροντίζει να βρει και άλλους Ελληνες να τους κάμει χρι στιανούς" Και οι γιατροί συνέχισαν: "Εμείς που είμαστε πιστοί δού λοι σου σε συμβουλεύουμε να Βγάλεις α π ό τη μέση αυτόν τον γρηγορότερο, προτού εί ναι πολύ α ρ γ ά Εάν θέλεις να βεβαιωθείς για την αλήθεια των λεγομένων μας, διάταξε ν α έλθει εδώ ένας τυφλός, που τον γιάτρεψε ο Παντελεή μων, για ν α τα ακούσεις από το στόμα του, ό σ α σου είπαμε" Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να φέρουν αμέσως μπροστά του τον πρώην τυφλό - Δ ε ν μου λες, τον ρώτησε ο Μ α ξ ι μιανός, με ποιόν τρόπο σε θε ράπευσε ο Παντελεήμων; - Μ ε το όνομα του Ιησού Χριστού, απάντησε θ α ρ ρ α λ έ α, ο πρώ ην τυφλός Το δε σπουδαίο, Μεγαλειότατε, είναι, ότι δεν απόσωσε το λ ό γ ο του και αμέ σως μου ανοίχτηκαν τα μάτια, ώστε να μη μπορεί να πει κα νείς, ότι με την ιατρική τέχνη με εθεράπευσε Είναι φανερό, είπε ο άλλοτε τυφλός, ότι ο Χριστός με ε θ ε ρ ά π ε υ σ ε! Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Σ ΣΤΟ Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ: F A X Α Θ Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ: Γ ν Γ Γ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ: ΚΟΝΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ: ΚΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 44101

7 Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΑΟΣ Οπως ήδη έχουμε γράψει, επανειλημμένως βρι σκόμαστε σε προεκλογική περίοδο Η στήλη αυτή δεν αναμειγνύεται στην πολιτική Δεν τάσσεται υπέρ του ενός και κατά του άλλου Τηρεί στάση ουδέτερη Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η σωστή και ορδή γραμμή Βέβαια, οι χωριανοί -όλοι μας οφείλουμε νάμαστε υπεύθυνοι πολίτες Ενα από τα Βασικά καθήκο ντα του υπευθύνου πολίτη, είναι και η συμμετοχή στις εκλογές, τόσο τις Δημοτικές όσο και τις τοπι κές Κάθε ένας μας με κριτήρια της αγάπης, της αλή θειας, της δραστηριότητας, της δικαιοσύνης και της τιμιότητας κρίνει μόνος του με υπευθυνότητα και συνείδηση τα προγράμματα των υποψηφίων και αποφασίζει για τους συγκεκριμένους υποψηφίους του Δήμου και του χωριού Μ ' αυτή τη θέση μας, κινούμαστε, ελεύθερα και Δημοκρατικά, σ' όλη αυτή την προεκλογική και με τεκλογική περίοδο όλοι οι άνθρωποι! 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 7 ζητιάνων, που πεινόμενοι, δυστυχείς και ρακένδυτοι, μας εκλιπαρούσαν για πέντε δεκάρες, ή για ένα κομ μάτι ψωμί έχει παρέλθει οριστικώς Τώρα τι συμβαίνει; Μήπως το σύστημα των "παιδιών των φαναριών" ήρ θε και στα χωριά μας; Πράγματι, οι ακρωτηριασμένοι και ρακένδυτοι ζητιάνοι, πρέπει ν' αντιμετωπιστούν αμέσως από την πολιτεία Τα μικρά όμως παιδιά μήπως "ζητιανεύουν" και δουλεύουν για κάποιο αφεντικό; Ας το εξετάσει κι αυτό η Αστυνομία και η Τοπική Αυτο διοίκηση Γιατί όλες αυτές οι περιπτώσεις - πέραν της αισθητικής θίγουν την τιμή όλων μας και των χωριών Καλό είναι να ενθυμούνται οι υποψήφιοι: ότι αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και αποδέχονται να εξυπηρετήσουν όλους με την καρδιά τους αφιλο κερδώς Να προσφέρουν με έργα κι όχι με λόγια Να σέβονται τους συνανθρώπους τους, να παρα χωρούν ευχαρίστως και αφιλοκερδώς το χρόνο τους για τα κοινά, να Βοηθούν τους συνανθρώ πους τους, να είναι επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στις κρίσεις τους και γενναιόδωροι στους επαί μας νους τους Να δημιουργούν κι όχι να καταστρέ φουν Εναν τέτοιο υποψήφιο Δήμαρχο ή υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί να μην τον ψηφίσουμε; ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Από τα παλιά, όλα τα χωριά έχουν τα πανηγύρια τους Γιορτάζουν τον Αγιο τους προστάτη του χω ριού Κυρίως όμως τώρα το καλοκαίρι, κι έτσι έχουμε ένα αντάμωμα κι ένα ξεφάντωμα Αρχίζου με Αϊ - Αιά, ΜαυροΒούνι, Κεφαλόβρυσο Αγίας Παρασκευής: Ρουψιά, Αρίστη, Καλπάκι Αγίου Πα ντελεήμονος: Γεροπλάτανος Σωτήρος: Κλειδωνιά, Αγιος Κοσμάς Αϊ Νικάνωρος: Καλλιθέα Της Πα ναγίας: Βήσσανη, Ανω ΡαΒένια - ΜεσοΒούνι Του Αγίου Κοσμά: το Βασιλικό Του Αϊ Γιάννη τα ΦραΤην Κυριακή 1 9 / 7 έγινε στο Ρίο η τελετή θεμε στανά και κλείνουμε με την Παλιουρή: Βελλά, λίωσης της ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου παρουσία των Ωραιόκαστρο, Κάτω ΡαΒένια, Δολιανά Ο λ α τα Αρχών και του κόσμου Ενα έργο τόσο σημαντικό γύρω μας χωριά σε χαρούμενα γλέντια και κέφια για την Πελοπόννησο και τη Βορειοδυτική Ελλάδα κυρίως για μας τους Ηπειρώτες Ποιος Ηπειρώτης και ποιος χωριανός δεν έχει Γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από τη γέννη τουλάχιστον μια εμπειρία ταλαιπωρίας του από το ση του Διονυσίου Σολωμού Ο Διονύσιος ϊ ο λ ω "χαντάκι" αυτό, όταν σταματούσαν τα δρομολόγια μός, είναι ο εθνικός μας ποιητής, που γεννήθηκε και αποκλείονταν τα δύο άκρα Ρίο και Αντίρριο στη Ζάκυνθο το 1798 και πέθανε στην Κέρκυρα Ιδιαιτέρως δε ο γράφων έχει κατ' επανάληψη τα το 1857 Είναι ο μεγαλύτερος Νεοέλληνας λυρι λαιπωρηθεί όταν υπηρετούσε στην Πάτρα Αένε κός ποιητής, πούγραψε πολλά ποιήματα, καθώς ότι το έργο θα είναι έτοιμο το 2004 Εργο μεγάλο και εντυπωσιακό Ενα όραμα που επιτέλους θα γί και τον "Υμνο στην Ελευθερία", τον Εθνικό μας νει πραγματικότητα Μακάρι! να τελειώσει γλήγο Υμνο, που μελοποίησε ο Νικ Μάντζαρος και κα ρα και να δοθεί ριζική λύση και οριστική παύση θιερώθηκε ως Εθνικός Υμνος το 1864 με την ένω ση της Εφτανήσου με την Ελλάδα στην ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών Σε στιγμές λυρικής έξαρσης θα γράψει τον Υμνο στην Ελευθερία, την ελευθερία που είναι: Απ' τα κόκαλα βγαλμένη Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι μήνες των Ελλήνων τα ιερά των διακοπών Βουνό και θάλασσα Ηλιος, θάλασ (Ποιήματα του είναι ακόμη: Η Ξανθούλα, η Φαρ σα και χρώμα Ελληνικό Πανηγύρια, γλέντια, χαρές μακωμένη, Ωδή στο θάνατο του Αόρδου Βύρωνα, αλλά και χαρούμενες συντροφιές στο Μάρκο Μπότσαρη, οι Ελεύθεροι Πολιορκημέ Α π ' το χωριό γίνονται εκδρομές με πούλμαν για νοι κα) Είναι ο ποιητής που αγάπησε και ύμνησε τη θάλασσα Ολοι οι χωριανοί πάνε στη θάλασσα την πατρίδα μας και την ελευθερία της και γυρίζουν το βράδυ Αλλαξαν οι συνθήκες και Σήμερα 200 χρόνια μετά τη γέννηση του, που το οι συνήθειες της ζωής Αφεθείτε λοιπόν στις Αυ Εθνος πορεύεται σε λίγο προς την αυγή του 21 ου γουστιάτικες νύχτες με την πανσέληνο και ζείστε αιώνα με χίλια μύρια προβλήματα, αγωνίες και κιν αξέχαστες χαρούμενες χωριανικές σκηνές δύνους, ο Διονύσιος Σολωμός είναι πάντα επίκαι ρος και να θυμούμαστε πάντα τα λόγια του, που μας άφησε παρακαταθήκη: "Το Εθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο Υποψή είναι αληθινό" και το: "Σαν μισούνται ανάμεσα φιοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι υποψήφιοι για τις Τοπικές Επιτροπές τρέχουν και τους δεν τους πρέπει η λευτεριά" δε σταματάνε, όλο υποσχέσεις και οι ψηφοφόροι ακούνε και μετράνε που θα ρίξουν τελικά την περι βόητη ψήφο τους Δικαίωμα του κάθε πολίτη να Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μου στα πα πράττει ό,τι αυτός νομίζει σωστό Δημοκρατικό και νηγύρια των γύρω χωριών, πήγαινα Βέβαια ας επι δίκαιο Αλλά και μερικοί υποψήφιοι με ποιο θάρ τραπεί για το πανηγύρι, αλλά κι ως νεοδημοσιορος μας ζητάνε την ψήφο μας; Τι έπραξαν για τα γράφος για κανένα κοντοχωριανό χαμπέρι παρα κοινά του τόπου; του χωριού; της επαρχίας γενικό τήρησα ζητιάνους και κυρίως μικρά παιδιά να ζη τερα; Αλήθεια τι παράξενες φιλοδοξίες πούχουμε τούν ελεημοσύνη Πίστευα ότι η εποχή των Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 0 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΙΑΚΟΠΕΣ 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Η ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ Ξεχωριστή γωνιά σε κάθε μέρος στο χωριό Οπου και να πας αυτή την εποχή είναι ωραία Κυρίως όμως να δροσιστείς στο Βοϊδομάτη και ν' απολαύσεις ένα πικ - νικ κοντά στα γέρικα πλατάνια στην παλιά γέφυ ρα έχοντας τα πόδια σου μέσα στα κρύα νερά του πο ταμού κι αν είσαι τολμηρός και ζωηρός να κολυμπή σεις στα κρύα νερά και στις "οβίρες" περπατάς μετά στο λιθόστρωτο και στην καμπύλη της γέφυρας και ξε κουράζεσαι με φρέσκη πέστροφα και μυρωδάτο κο κορέτσι με νόστιμο τσίπουρο στα γύρω τουριστικά δι κά μας κέντρα Θαυμάζεις τη χαράδρα του Βίκου, απολαμβάνεις ένα ηλιοβασίλεμα με τις χίλιες δυό αποχρώσεις και γεμάτος ζωή γυρίζεις το Βράδυ στο χωριό Α και μια μικρή λεπτομέρεια μη ξεχάσεις πε ταμένα τα σκουπίδια όπου νάναι, πάρτα κι αυτά μαζί σου για τον κάδο απορριμμάτων Η ΑΗΛΩΤΗ Τώρα το καλοκαίρι, πάει βρόντος η δηλωτή στα κα φενεία του χωριού Βέβαια όλο τέχνη, μαστοριά και κόλπα, Ο γερο - Θανάσης είναι πρώτος και λέει στους ταξιδιώτες Από το Ρίο και πάνω να μετράτε τα κερά σματα Εδώ είναι η τέχνη, αϊτέ "κοκόνια" τι το περάσα τε εδώ Και τα στοιχήματα τα κεράσματα πάνε βρό ντο Κι εκείνοι που "χάνουν" λένε αναψοκοκκινισμέ νοι: " Θ α τα ξαναπούμε" και πάει λέγοντας ΚΟΥΙΖ Ποια δυάδα πούκανε τον παίχτη με την πρώτη χαρτοσιά εγκατέλειψε το παιχνίδι και τα κεράσματα και τράπηκε σε φυγή Οποιος το βρει έχει κέρασμα μία κάσα μπύρες Μπύρ Ο Μίχος να μη μιλήσει ΤΑΜΠΕΡΑΕΨΕ Οι υποψήφιοι τρέχουν πάνω-κάτω και δεν σταμα τούν Χαιρετούρες χαμόγελα - προγράμματα και υπο σχέσεις Σε κηδεία πήγε υποψήφιος και "να σας ζή σουν ευχόταν" όταν του έγινε παρατήρηση, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι πριν λίγο ήταν σε γάμο και μπερδεύτηκε Πάλι καλά που δεν είπε τίποτε άλλο στο γάμο Τι έχουμε ν' ακούσουμε ακόμη Οι κολοπεροσόκηδ» Μερικοί λένε: Αφού εγώ περνάω καλά, ας τους άλ λους να τα βρούνε Ομως δεν πρέπει νάναι έτσι Ενας μεγάλος οικονομολόγος ο Τζών Γκαλμπράιθ έλεγε: Σ' αυτόν τον κόσμο δεν ερχόμαστε μόνο για να περνάμε καλά, ερχόμαστε για να Βοηθάμε ο ένας τον άλλο κι η ζωή συνεχίζεται Και οι γιαγιάδες μας έλεγαν: Βοηθά με να σε Βοηθώ ν' ανεβούμε στο Βουνό Ο ΖΧΟΛΙΑΖΤΗΖ Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας, όταν αλλάζουν διεύθυνση να μας ενημερώνουν εγκαίρως

τητας κατοικίας, βοσκής,

τητας κατοικίας, βοσκής, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα V /^aj «^^ -mm?* rimiii,,i,riijjiiniei.iii...i...iit Λ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 34 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα