Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13644/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: UD 243 CID 7 TRANS 430 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, όσον αφορά τις προτάσεις τροποποιήσεων της εν λόγω σύμβασης 13644/17 ROD/alf

2 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, όσον αφορά τις προτάσεις τροποποιήσεων της εν λόγω σύμβασης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 13644/17 ROD/alf 1

3 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης («σύμβαση») συνήφθη από την Ένωση με απόφαση του Συμβουλίου 1 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου (2) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α) της σύμβασης, η Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-ΕΖΕΣ για την κοινή διαμετακόμιση που έχει συσταθεί δυνάμει της εν λόγω σύμβασης («Μεικτή Επιτροπή») δύναται να θεσπίζει, μετά από σχετική απόφαση, τροποποιήσεις των προσαρτημάτων της σύμβασης. (3) Κατά τη διάρκεια της 30ής συνεδρίασής της, στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η Μεικτή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει απόφαση για την τροποποίηση των προσαρτημάτων της σύμβασης. (4) Ενδείκνυται να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή, καθώς η απόφαση τής θα είναι δεσμευτική για την Ένωση. 1 Απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1987 για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το κοινό καθεστώς διαμετακόμισης (ΕΕ L 226 της , σ. 1) /17 ROD/alf 2

4 (5) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 και οι κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του που εκδόθηκαν βάσει αυτού εισήγαγαν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ΗΕΜ) ως διασάφησης διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές. Οι εν λόγω διατάξεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως το αργότερο από την 1η Μαΐου Επιπλέον, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων θα εφαρμοστούν μόνο όταν τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα έχουν αναβαθμιστεί ή εγκατασταθεί, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής 2. (6) Για να διασφαλιστεί το ομαλό και αποδοτικό εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, οι διατάξεις που αφορούν τη χρήση του ΗΕΜ ως διασάφησης διαμετακόμισης και οι διατάξεις για την υλοποίηση των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα της σύμβασης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για την περαιτέρω εναρμόνιση της σύμβασης με την ενωσιακή νομοθεσία. (7) Όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης εξέφρασαν θετική γνώμη όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ομάδα εργασίας ΕΕ-ΕΖΕΣ για την κοινή διαμετακόμιση. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της , σ. 1). 2 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της , σ. 6) /17 ROD/alf 3

5 (8) Δεδομένου ότι η απόφαση της Μεικτής Επιτροπής θα τροποποιήσει τη σύμβαση, κρίνεται σκόπιμο να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκδοσή της. (9) Στη Μεικτή Επιτροπή, την Ένωση θα εκπροσωπήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η θέση της Ένωσης όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα πρέπει, επομένως, να βασιστεί στο συνημμένο σχέδιο απόφασης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 13644/17 ROD/alf 4

6 Άρθρο 1 Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής όσον αφορά τις τροποποιήσεις των προσαρτημάτων της σύμβασης βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Αλλαγές ήσσονος σημασίας στο σχέδιο απόφασης μπορούν να συμφωνηθούν από τους εκπροσώπους της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου. Άρθρο 2 Μετά την έκδοσή της, η απόφαση της Μεικτής Επιτροπής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 13644/17 ROD/alf 5

7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2017 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ της για την τροποποίηση της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τη σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης 1 και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α), 1 Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το κοινό καθεστώς διαμετακόμισης (ΕΕ L 226 της , σ. 2) /17 ROD/alf 6

8 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α) της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης («σύμβαση») εξουσιοδοτεί τη Μεικτή Επιτροπή που έχει συσταθεί με την εν λόγω σύμβαση («Μεικτή Επιτροπή») να θεσπίζει μετά από σχετική απόφαση τις τροποποιήσεις των προσαρτημάτων της σύμβασης. (2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 («ΕΤΚ») και οι κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει αυτού εισήγαγαν τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ΗΕΜ) ως διασάφησης διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές. Οι εν λόγω διατάξεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως το αργότερο από την 1η Μαΐου Επιπλέον, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων θα εφαρμοστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, επειδή προϋποθέτουν αναβάθμιση ή εγκατάσταση των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής 2. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της , σ. 1). 2 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της , σ. 6) /17 ROD/alf 7

9 (3) Για τη διασφάλιση των ομαλών και αποτελεσματικών εμπορικών ροών μεταξύ της Ένωσης και των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης σε ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο, οι διατάξεις των προσαρτημάτων της σύμβασης σχετικά με το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης και τους κανόνες για τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες διατάξεις των κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει του ΕΤΚ, οι οποίες θα εφαρμοστούν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο. Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητες τροποποιήσεις των προσαρτημάτων της σύμβασης. (4) Κατά συνέπεια, η σύμβαση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 13644/17 ROD/alf 8

10 Άρθρο 1 1. Το κείμενο του προσαρτήματος I της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης («σύμβαση») τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. 2. Το κείμενο του παραρτήματος II του προσαρτήματος I της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας απόφασης. 3. Το κείμενο του προσαρτήματος II της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Γ της παρούσας απόφασης. 4. Το κείμενο των παραρτημάτων Β2α και Β3α προστίθεται στο προσάρτημα IIIα της σύμβασης σύμφωνα με το παράρτημα Δ της παρούσας απόφασης. 5. Το κείμενο των παραρτημάτων Α2, Β1 και Γ7 του προσαρτήματος III της σύμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ε της παρούσας απόφασης. 6. Το κείμενο του προσαρτήματος IIIα προστίθεται στη σύμβαση σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ της παρούσας απόφασης. 7. Το κείμενο των παραρτημάτων A1α, A3α, A4α, A5α, A6α, B5α και B6α προστίθεται στο προσάρτημα IIIα της σύμβασης σύμφωνα με το παράρτημα Ζ της παρούσας απόφασης /17 ROD/alf 9

11 Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. Όσλο, Για τη Μεικτή Επιτροπή Ο Πρόεδρος 13644/17 ROD/alf 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Το προσάρτημα I της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο α)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α)». 2) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς όταν εφαρμόζεται το καθεστώς διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή όταν εφαρμόζεται το καθεστώς διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές,», β) στην παράγραφο 2, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος: «Η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται έως την 1η Μαΐου 2019 ή, για άδειες περιορισμένης περιόδου ισχύος, έως το τέλος της εν λόγω περιόδου, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται.» /17 ROD/alf 11

13 3) Στο άρθρο 25, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαμετακόμισης («NCTS»), οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της , σ. 6), εφαρμόζονται τα στοιχεία και η δομή των δεδομένων της διασάφησης διαμετακόμισης που ορίζονται στο προσάρτημα III παραρτήματα Α1α και Β6α.». 4) Στο άρθρο 27, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α), ο ταξιδιώτης συντάσσει την έντυπη διασάφηση διαμετακόμισης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και με το προσάρτημα III παράρτημα Β6α.». 5) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 29α Υποβολή διασάφησης διαμετακόμισης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, οι διασαφήσεις διαμετακόμισης είναι δυνατό να υποβάλλονται πριν από την αναμενόμενη προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης. Εάν τα εμπορεύματα δεν προσκομιστούν εντός 30 ημερών από την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης, η διασάφηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.» /17 ROD/alf 12

14 6) Στο άρθρο 38 παράγραφος 6, οι λέξεις «με το παράρτημα II του παρόντος προσαρτήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με το παράρτημα II του προσαρτήματος I της σύμβασης». 7) Το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 41 Συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης και κατάλογος ειδών 1. Το τελωνείο αναχώρησης διαβιβάζει συνοδευτικό έγγραφο διαμε τακόμισης στον διασαφιστή. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης καταρτίζεται με τη χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρ τημα III παράρτημα 3και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσάρτημα III παράρτημα Α4. 2. Εάν κριθεί σκόπιμο, το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης συμπληρώνεται από έναν κατάλογο ειδών που καταρτίζεται με βάση το έντυπο που παρατίθεται στο προσάρτημα III παράρτημα Α5 και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσάρτημα III παράρ τημα Α6. Ο κατάλογος ειδών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνο δευτικού εγγράφου διαμετακόμισης /17 ROD/alf 13

15 3. Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, το τελωνείο αναχώρησης διαβιβάζει στον διασαφιστή συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης συμπληρωμένο από κατάλογο ειδών. Ο κατάλογος ειδών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης καταρτίζεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα III παράρτημα Α3α και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσάρτημα III παράρτημα Α4α. Ο κατάλογος ειδών καταρτίζεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα III παράρτημα Α5α και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσάρτημα III παράρτημα Α6α. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης και ο κατάλογος ειδών παρέχονται σε έντυπη μορφή.». 8) Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 42 Προσκόμιση του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης με τον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης καθώς και τα λοιπά παραστατικά που συνοδεύουν τα εμπορεύματα προσκομίζονται μετά από κάθε σχετικό αίτημα των τελωνειακών αρχών.» /17 ROD/alf 14

16 9) Το άρθρο 44 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, ο μεταφορέας προσκομίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά το συμβάν τα εμπορεύματα και το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης με τον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή της χώρας στο έδαφος της οποίας βρίσκεται το μεταφορικό μέσο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως στ). Εφόσον οι τελωνειακές αρχές στο έδαφος των οποίων βρίσκεται το μεταφορικό μέσο κρίνουν ότι η πράξη κοινής διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί, λαμβάνουν τυχόν μέτρα που θεωρούν αναγκαία και καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα συμβάντα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.», β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Ο μεταφορέας δεν απαιτείται να προσκομίζει τα εμπορεύματα και το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης με τις απαραίτητες καταχωρίσεις στην τελωνειακή αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), εάν τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται από μη σφραγισμένο μεταφορικό μέσο, 13644/17 ROD/alf 15

17 β) συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), κατά τα οποία ένα ή περισσότερα οχήματα ή άμαξες αποσύρονται από έναν συρμό σιδηροδρομικών οχημάτων ή αμαξών λόγω τεχνικών προβλημάτων, γ) συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), κατά τα οποία επέρχεται αλλαγή της μονάδας έλξης ενός οδικού οχήματος αλλά όχι των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενών του. Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, ο μεταφορέας δεν απαιτείται να προσκομίζει τα εμπορεύματα και το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης με τον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης στην τελωνειακή αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον ο δικαιούχος του καθεστώτος ή ο μεταφορέας για λογαριασμό του δικαιούχου του καθεστώτος παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το συμβάν στην εν λόγω τελωνειακή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), εάν τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται από μη σφραγισμένο μεταφορικό μέσο, 13644/17 ROD/alf 16

18 β) συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), κατά τα οποία ένα ή περισσότερα οχήματα ή άμαξες αποσύρονται από έναν συρμό σιδηροδρομικών οχημάτων ή αμαξών λόγω τεχνικών προβλημάτων, γ) συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), κατά τα οποία επέρχεται αλλαγή της μονάδας έλξης ενός οδικού οχήματος αλλά όχι των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενών του.», γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Οι σχετικές πληροφορίες στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης που αφορούν τα συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης από τις τελωνειακές αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, στο τελωνείο διέλευσης ή στο τελωνείο προορισμού. Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης από την πλησιέστερη τελωνειακή αρχή της χώρας στο έδαφος της οποίας βρίσκεται το μεταφορικό μέσο.», δ) οι παράγραφοι 4, 5 και 6 απαλείφονται /17 ROD/alf 17

19 10) Στο άρθρο 45, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το τελωνείο προορισμού διατηρεί το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης. Κατά γενικό κανόνα, το τελωνείο προορισμού διενεργεί τους τελωνειακούς ελέγχους με βάση τα στοιχεία της διασάφησης κοινής διαμετακόμισης που έλαβε από το τελωνείο αναχώρησης.». 11) Στο άρθρο 46 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η απόδειξη περιέχει αναφορά στον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης.». 12) Το άρθρο 47 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, το τελωνείο προορισμού ενημερώνει το τελωνείο αναχώρησης για την άφιξη των εμπορευμάτων την ημέρα προσκόμισης των εμπορευμάτων και του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης με τον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1.», 13644/17 ROD/alf 18

20 β) στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο ως δεύτερο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, εάν η πράξη κοινής διαμετακόμισης λήξει σε τελωνείο διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στη διασάφηση διαμετακόμισης, το τελωνείο που θεωρείται τελωνείο προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 γνωστοποιεί την άφιξη στο τελωνείο αναχώρησης την ημέρα προσκόμισης των εμπορευμάτων και του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης με τον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1.», γ) στην παράγραφο 5, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και ένα ή περισσότερα οχήματα ή άμαξες αποσύρονται από ένα συρμό σιδηροδρομικών οχημάτων ή αμαξών λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο β), το τελωνείο αναχώρησης ενημερώνεται το αργότερο τη δωδέκατη ημέρα από την ημέρα προσκόμισης της πρώτης παρτίδας των εμπορευμάτων.» /17 ROD/alf 19

21 13) Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 5, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο ως δεύτερο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, σε περίπτωση που, κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2, το τελωνείο προορισμού δεν έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες για την εκκαθάριση του καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης, η τελωνειακή αρχή της χώρας αναχώρησης ζητεί από τον δικαιούχο του καθεστώτος να παράσχει αυτές τις πληροφορίες, το αργότερο 35 ημέρες μετά την κίνηση της διαδικασίας έρευνας.», β) στην παράγραφο 6, οι λέξεις «με την παράγραφο 4» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με την παράγραφο 5». 14) Το άρθρο 55 τροποποιείται ως εξής: α) το εδάφιο γίνεται παράγραφος 1, β) στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: «η) το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές, θ) τη χρήση τελωνειακής διασάφησης με μειωμένες απαιτήσεις δεδομένων για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης.», 13644/17 ROD/alf 20

22 γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «2. Οι άδειες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο θ) για τη χρήση τελωνειακής διασάφησης με μειωμένες απαιτήσεις δεδομένων για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης χορηγούνται για: α) σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, β) αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων κατά την οποία δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης. 3. Έως τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, εφαρμόζονται το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης σε έντυπη μορφή για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), και το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης σε έντυπη μορφή ειδικά για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Μετά τις εν λόγω ημερομηνίες, τα εν λόγω καθεστώτα κοινής διαμετακόμισης δεν εφαρμόζονται /17 ROD/alf 21

23 Έως την 1η Μαΐου 2018, το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), εφαρμόζεται για εκείνους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν ακόμη αναβαθμίσει τα συστήματα που είναι αναγκαία για τη χρήση του ηλεκτρονικού εγγράφου αναφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο η). Μετά την εν λόγω ημερομηνία, δεν εφαρμόζεται το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε). Έως τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, δεν εφαρμόζεται η απλούστευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο θ).». 15) Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχεία β) και γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)», β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)», γ) στην παράγραφο 3, οι λέξεις «Η απλούστευση που αναφέρεται στο άρθρο 55 στοιχείο ε) εφαρμόζεται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι απλουστεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και η) εφαρμόζονται», δ) στην παράγραφο 4, οι λέξεις «Η απλούστευση που αναφέρεται στο άρθρο 55 στοιχεία α) και στ) εφαρμόζεται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι απλουστεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία α), στ) και θ) εφαρμόζονται» /17 ROD/alf 22

24 16) Το άρθρο 57 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο α)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α)», β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχεία β), γ) και δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και θ)», γ) στην παράγραφο 3, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο ε)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο ε)», δ) στην παράγραφο 4, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο στ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ)», ε) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «5. Οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο η) χορηγούνται σε αιτούντες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος συμβαλλόμενου μέρους, β) ο αιτών δηλώνει ότι θα χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης, 13644/17 ROD/alf 23

25 γ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, μεταξύ άλλων δεν έχει καταδικασθεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του, δ) ο αιτών επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, ε) ο αιτών διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα, στ) ο αιτών εκτελεί σημαντικό αριθμό πτήσεων μεταξύ αερολιμένων στα συμβαλλόμενα μέρη, ζ) ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου αναφοράς διατίθενται στο τελωνείο αναχώρησης του αερολιμένα αναχώρησης και στο τελωνείο προορισμού του αερολιμένα προορισμού και ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι όμοια στο τελωνείο αναχώρησης και στο τελωνείο προορισμού.», στ) η τρέχουσα παράγραφος 5 γίνεται παράγραφος /17 ROD/alf 24

26 17) Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ)», β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)», γ) στην παράγραφο 3, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχεία α), β), ε) και στ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), ε), στ), η) και θ)», δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «4. Όταν είτε εγκεκριμένος αποστολέας όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είτε αιτών που υποβάλλει αίτηση για την απλούστευση που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ) υποβάλλει επίσης αίτηση και για την απλούστευση που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β), η εν λόγω αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται να αρχίσουν οι πράξεις κοινής διαμετακόμισης του εγκεκριμένου αποστολέα.». 18) Το άρθρο 70 απαλείφεται /17 ROD/alf 25

27 19) Το άρθρο 71 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) ή ε) του προσαρτήματος I της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1/2008 ή που έχουν χορηγηθεί βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημεία i) ή ii) όπου χρησιμοποιήθηκε η απλουστευμένη διαδικασία - επίπεδο 1 και οι οποίες ισχύουν την 1η Μαΐου 2016 και οι οποίες δεν έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος επαναξιολογούνται έως την 1η Μαΐου 2019.», β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «του άρθρου 55 στοιχεία α), β), δ) και ε) της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 44 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε) του προσαρτήματος I της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε», γ) η παράγραφος 4 απαλείφεται. 20) Στο άρθρο 73, οι λέξεις «παράρτημα Α2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προσάρτημα I παράρτημα II» /17 ROD/alf 26

28 21) Το άρθρο 74 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 6, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο ως πρώτο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν την εγγύηση.», β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «7. Η παρακολούθηση της εγγύησης για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης με χρήση της απλούστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ) κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της λήξης της απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και των ημερομηνιών έναρξης της αναβάθμισης του NCTS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής διασφαλίζεται μέσω τακτικών και κατάλληλων ελέγχων.». 22) Στο άρθρο 81 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο β)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β)». 23) Το άρθρο 82 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 2 στοιχείο α), οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο β)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β)», β) στην παράγραφο 4, οι λέξεις «παράρτημα II του παρόντος προσαρτήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προσάρτημα Ι παράρτημα II της σύμβασης» /17 ROD/alf 27

29 24) Στο άρθρο 84, οι λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ)» και οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο α)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α)». 25) Το άρθρο 86 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ)», β) στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του ΝΜΣΔ, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, ο εγκεκριμένος αποστολέας εκτυπώνει συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης υπό την προϋπόθεση ότι έχει παραλάβει τη γνωστοποίηση της παράδοσης των εμπορευμάτων προς υπαγωγή στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης από το τελωνείο αναχώρησης.». 26) Στο άρθρο 87, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)». 27) Στο άρθρο 88 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)». 28) Το άρθρο 90 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)», β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)» /17 ROD/alf 28

30 29) Στο άρθρο 97 παράγραφος 3, οι λέξεις «κράτος μέλος της Ένωσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 30) Το άρθρο 107 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ)», β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο δ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο δ)». 31) Ο τίτλος του κεφαλαίου VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Καθεστώς κοινής διαμετακόμισης σε έντυπη μορφή για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, καθεστώς κοινής διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς και καθεστώς κοινής διαμετακόμισης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς ως διασάφηση διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές». 32) Στο άρθρο 108 παράγραφος 2, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο ε)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο ε)». 33) Στο άρθρο 110 παράγραφος 3, οι λέξεις «άρθρο 55 στοιχείο ε)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο ε)». 34) Το άρθρο 111 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Αεροπορική εταιρεία μπορεί να λάβει άδεια χρήσης ηλεκτρονικού δηλωτικού ως διασάφησης διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς /17 ROD/alf 29

31 2. Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τις λοιπές χώρες, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκδίδουν την άδεια. 3. Η αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει στον αερολιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον αερολιμένα αναχώρησης. 4. Η αεροπορική εταιρεία καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό: α) «Τ1» αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος Τ1, β) τον κωδικό «Τ2» ή «Τ2F», κατά περίπτωση, αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος Τ2 και στην περίπτωση που, σύμφωνα με τις ενωσιακές διατάξεις, η αναγραφή του εν λόγω κωδικού είναι υποχρεωτική, γ) «TD» για εμπορεύματα τα οποία κυκλοφορούν ήδη έχοντας υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης στις περιπτώσεις αυτές, η αεροπορική εταιρεία θέτει επίσης τον κωδικό «TD» στην αντίστοιχη αεροπορική φορτωτική, καθώς και τα στοιχεία αναφοράς του καθεστώτος που χρησιμοποιήθηκε, τον αριθμό και την ημερομηνία της διασάφησης διαμετακόμισης ή του εγγράφου μεταφοράς και το όνομα του τελωνείου έκδοσης, 13644/17 ROD/alf 30

32 δ) «C» (ισοδύναμο του «Τ2L») ή «F» (ισοδύναμο του «T2LF»), κατά περίπτωση, για τα ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης, ε) «X» για ενωσιακά εμπορεύματα των οποίων ολοκληρώθηκε η εξαγωγή και επιβεβαιώθηκε η έξοδος και τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης. 5. Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και στο άρθρο 109 παράγραφος Το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης θεωρείται ότι έχει λήξει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του αερολιμένα προορισμού και τα εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί σε αυτές. 7. Τα αρχεία που τηρούνται από την αεροπορική εταιρεία για να επιτρέπουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον είναι απαραίτητο, τα λεπτομερή στοιχεία των δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση /17 ROD/alf 31

33 8. Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποιεί στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία. 9. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.». 35) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 111α Διαβούλευση πριν από τη χορήγηση άδειας χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές 1. Αφού εξετάσει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 4 για τη χορήγηση άδειας σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο η), η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας διαβουλεύεται με τις τελωνειακές αρχές στους αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού. Εάν, κατόπιν της εξέτασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη αποφανθεί ότι ο αιτών δεν πληροί μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, τα αποτελέσματα, δεόντως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας τελωνειακή αρχή /17 ROD/alf 32

34 2. Η προθεσμία για τη διαβούλευση ορίζεται σε 45 ημέρες από την κοινοποίηση, από την τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας, των προϋποθέσεων που πρέπει να εξεταστούν από την αρχή της οποίας έχει ζητηθεί η γνώμη. 3. Η προβλεπόμενη προθεσμία για τη διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι δυνατό να παραταθεί από την αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας τελωνειακή αρχή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, λόγω της φύσης των ελέγχων που πρόκειται να διεξαχθούν, η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη ζητεί περισσότερο χρόνο, β) όταν ο αιτών προβεί σε αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις κοινοποιεί στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας τελωνειακή αρχή, η οποία ενημερώνει την τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη. 4. Εάν η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη δεν απαντήσει εντός της ορισμένης για τη διαβούλευση προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση. 5. Η διαδικασία διαβούλευσης των παραγράφων 1 έως 4 είναι δυνατό, επίσης, να εφαρμόζεται για τους σκοπούς επανεξέτασης και παρακολούθησης μιας άδειας /17 ROD/alf 33

35 Άρθρο 111β Διατυπώσεις για τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης για αεροπορικές μεταφορές 1. Τα εμπορεύματα παραδίδονται προς υπαγωγή στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης όταν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς καταστούν διαθέσιμα στο τελωνείο αναχώρησης του αερολιμένα, ανάλογα με τα μέσα που καθορίζονται στην άδεια. 2. Εάν τα εμπορεύματα πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης, ο δικαιούχος του καθεστώτος αναγράφει τους αντίστοιχους κωδικούς δίπλα στα σχετικά στοιχεία, στο ηλεκτρονικό έγγραφο διαμετακόμισης: α) «Τ1» Εμπορεύματα που δεν έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης, β) «Τ2» Εμπορεύματα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης, γ) «T2F» Εμπορεύματα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται μεταξύ τμήματος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 1 ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου 2 και χώρας κοινής διαμετακόμισης, 1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της , σ. 1). 2 Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 9 της , σ. 12) /17 ROD/alf 34

36 δ) «C» Ενωσιακά εμπορεύματα που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης, ε) «TD» Εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης, στ) «X» Ενωσιακά εμπορεύματα των οποίων ολοκληρώθηκε η εξαγωγή και επιβεβαιώθηκε η έξοδος και τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης. 3. Το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης λήγει όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού του αερολιμένα και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς έχουν καταστεί διαθέσιμα στο εν λόγω τελωνείο ανάλογα με τα μέσα που καθορίζονται στην άδεια. 4. Ο δικαιούχος του καθεστώτος γνωστοποιεί αμέσως στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού όλες τις παραβάσεις και παρατυπίες. 5. Το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης θεωρείται ότι έχει εκκαθαριστεί, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λάβει πληροφορίες ή έχουν διαπιστώσει ότι το καθεστώς δεν έληξε δεόντως.» /17 ROD/alf 35

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Το παράρτημα II του προσαρτήματος I της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης τροποποιείται ως εξής: 1) Μετά τον τίτλο του παραρτήματος II, διαγράφονται οι λέξεις «ΜΕΡΟΣ Ι». 2) Το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: α) στη δεύτερη περίπτωση του σημείου 2.1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, τυπωμένο σε κοινό χαρτί έγγραφο ΕΔΕ από το μηχανογραφικό σύστημα του οικονομικού φορέα, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα III παράρτημα Β6α, ή», β) στην τρίτη περίπτωση του σημείου 2.1, η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα, γ) στην τρίτη περίπτωση του σημείου 2.1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης (ΣΕΔ), το οποίο συμπληρώνεται από κατάλογο ειδών (LoI).», 13644/17 ROD/alf 36

38 δ) στο σημείο 2.2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, αντί των συμπληρωματικών εντύπων, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται πίνακες φόρτωσης που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το προσάρτημα III παράρτημα Β5α και με χρήση του εντύπου που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III παράρτημα Β4α, ως το περιγραφικό μέρος της γραπτής διασάφησης διαμετακόμισης, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.», ε) στο σημείο 2.3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, για την εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η διασάφηση διαμετακόμισης συμπληρώνεται σύμφωνα με το προσάρτημα III παράρτημα Β6α.». 3) Στην πρώτη περίπτωση του σημείου 3.1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, η διασάφηση διαμετακόμισης συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο τελωνείο αναχώρησης στα αντίτυπα 1, 4 και 5 του ΕΔΕ, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΔΕ, ή σε δύο αντίτυπα του ΣΕΔ, τα οποία συμπληρώνονται, αν είναι απαραίτητο, από LoI σύμφωνα με το προσάρτημα III παραρτήματα Α3α, Α4α, Α5α και Α6α,» /17 ROD/alf 37

39 4) Το σημείο 19 τροποποιείται ως εξής: α) στο σημείο 19.1, η τέταρτη περίπτωση γίνεται το σημείο 19.2, β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: «19.3 Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή του πιστοποιητικού απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης περιορίζεται σε δύο έτη. Ωστόσο, το τελωνείο εγγύησης έχει τη δυνατότητα να παρατείνει το διάστημα αυτό άπαξ κατά δύο έτη το πολύ Από την πραγματική ημερομηνία εφαρμογής της ανάκλησης άδειας για τη χρήση συνολικής εγγύησης ή της ανάκλησης και υπαναχώρησης από ανάληψη υποχρέωσης που παρέχεται στην περίπτωση συνολικής εγγύησης, κανένα εκδοθέν πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινής διαμετακόμισης και επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση στο τελωνείο εγγύησης από τον δικαιούχο του καθεστώτος Κάθε χώρα παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η αναγνώριση των ισχυόντων πιστοποιητικών που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί ή που έχουν δηλωθεί ως κλαπέντα, απολεσθέντα ή παραποιηθέντα. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τις λοιπές χώρες.» /17 ROD/alf 38

40 5) Το σημείο 20.1 τροποποιείται ως εξής: α) το ακόλουθο εδάφιο παρεμβάλλεται ως δεύτερο εδάφιο: «Από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης του NCTS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, η τελωνειακή αρχή μπορεί να αποδεχθεί τη διασάφηση διαμετακόμισης συμπληρωμένη με πίνακες φόρτωσης οι οποίοι δεν πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων που προβλέπονται στο προσάρτημα III παράρτημα Β5α.», β) στην τρίτη περίπτωση, η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα, γ) στην τρίτη περίπτωση, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «από τις ημερομηνίες έναρξης της αναβάθμισης τουαναφέρονται NCTS, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, περιλαμβάνουν, για κάθε είδος, τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του προσαρτήματος III παράρτημα Β5α.» /17 ROD/alf 39

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Το προσάρτημα II της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 2α παράγραφος 1, στην πρώτη περίπτωση, οι λέξεις «κράτος μέλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 2) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα παραστατικά T2L φέρουν τον κωδικό «T2L» ή «T2LF».». 3) Στο άρθρο 6 παράγραφος 4, οι λέξεις «παράρτημα Β5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτημα Β5α». 4) Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρου 45» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 57». 5) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι λέξεις «παραρτήματος Β5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παραρτήματος Β5α». 6) Στο άρθρο 7 παράγραφος 3, η λέξη «επιχειρήσεις» αντικαθίσταται από τις λέξεις «οικονομικούς φορείς». 7) (Δεν αφορά την ελληνική έκδοση). (Δεν αφορά την ελληνική έκδοση). 8) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η λέξη «συντάσσεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «εκδίδεται» /17 ROD/alf 40

42 9) Στο άρθρο 9 παράγραφος 7, η λέξη «ΕΖΕΣ» αντικαθίσταται από τις λέξεις «κοινής διαμετακόμισης». 10) Το άρθρο 11 απαλείφεται. 11) Στο άρθρο 14 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 45» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 57 παράγραφος 1, άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και άρθρο 57 παράγραφος 6». 12) Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, οι λέξεις «άρθρων 46 έως 51» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρων 59 και 60, του άρθρου 61 παράγραφος 3, των άρθρων 62 έως 69 και του άρθρου 72». 13) Στο άρθρο 15, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) οι όροι υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος εκδότης αιτιολογεί τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εντύπων». 14) Το άρθρο 16 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η άδεια ορίζει ότι η πρόσθια όψη των εμπορικών εγγράφων ή η θέση «Γ. Τελωνείο αναχώρησης» στην πρόσθια όψη των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την έκδοση του παραστατικού Τ2L και οποιοδήποτε συμπληρωματικό έγγραφο ή έγγραφα οφείλουν:». 15) Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, οι λέξεις «του τελωνείου αναχώρησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της αρμόδιας αρχής». 16) Στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι λέξεις «άρθρου 45 του προσαρτήματος Ι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 57 παράγραφος 1, του άρθρου 57 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και του άρθρου 57 παράγραφος 6 του προσαρτήματος Ι» και οι λέξεις «άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο α)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 57 παράγραφος 1 στοιχείο α)» /17 ROD/alf 41

43 17) Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 18α: «Άρθρο 18a Τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων 1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας δύνανται να χορηγούν άδεια σε ναυτιλιακές εταιρείες για παροχή της απόδειξης του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων που σχετίζεται με τα εν λόγω εμπορεύματα, το οποίο διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. 2. Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 57 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 57 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του προσαρτήματος I. 3. Οι εκδότες που έχουν την άδεια να παράσχουν την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, δύνανται να εκδίδουν επίσης το τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 4. Το τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.». 18) Στο άρθρο 22 παράγραφος 2, η λέξη «καταχώρησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «αποδοχής» και οι λέξεις «άρθρο 18 παράγραφος 5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 30 παράγραφος 2» /17 ROD/alf 42

44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Τα ακόλουθα παραρτήματα προστίθενται στο προσάρτημα IIIα της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης: 1) Παράρτημα B2α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2α Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΑΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής. ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ T2L/T2LF ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ 1. Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για το παραστατικό T2L/T2LF ως απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων παρατίθενται στον πίνακα απαιτήσεων περί δεδομένων. Οι ειδικές διατάξεις για κάθε στοιχείο που αναφέρονται λεπτομερώς στον τίτλο I του προσαρτήματος II δεν επηρεάζουν το καθεστώς των στοιχείων που καθορίζονται στον πίνακα απαιτήσεων περί δεδομένων /17 ROD/alf 43

45 2. Τα σύμβολα «A», «B» ή «C» στον κατωτέρω πίνακα δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισμένα δεδομένα παρέχονται μόνο όταν το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Ενδέχεται να συμπληρώνονται από προϋποθέσεις ή διευκρινίσεις οι οποίες παρατίθενται στις σημειώσεις που συνοδεύουν τις απαιτήσεις περί δεδομένων. 3. Οι μορφότυποι, οι κωδικοί και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η δομή των απαιτήσεων περί δεδομένων που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα ορίζονται στο παράρτημα Β3α. ΤΙΤΛΟΣ II ΣΥΜΒΟΛΑ Σύμβολα στα κελιά Σύμβολο Α Β C X Y Εξήγηση συμβόλου Υποχρεωτικό: δεδομένα που απαιτούνται από κάθε χώρα Προαιρετικό για τις χώρες: δεδομένα για τα οποία οι χώρες έχουν ευχέρεια να χορηγήσουν απαλλαγή Προαιρετικό για τους διασαφιστές: δεδομένα που οι διασαφιστές ενδέχεται να αποφασίσουν να παράσχουν, των οποίων όμως η παροχή δεν είναι δυνατό να απαιτηθεί από τις χώρες Στοιχείο που απαιτείται σε επίπεδο ειδών της απόδειξης του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων. Οι καταχωριζόμενες σε επίπεδο ειδών πληροφορίες σχετικά με εμπορεύματα ισχύουν αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα είδη εμπορευμάτων. Στοιχείο που απαιτείται σε επίπεδο τίτλων της απόδειξης του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων. Οι καταχωριζόμενες σε επίπεδο τίτλων πληροφορίες ισχύουν για το σύνολο των ειδών εμπορευμάτων που διασαφίζονται. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συμβόλων «X» και «Y» σημαίνει ότι το δεδομένο στοιχείο μπορεί να παρέχεται από τον διασαφιστή σε οποιοδήποτε σχετικό επίπεδο /17 ROD/alf 44

46 ΤΙΤΛΟΣ III ΤΜΗΜΑ I ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Οι σημειώσεις που συνοδεύουν τον παρόντα πίνακα σημειώνονται σε παρενθέσεις) Ομάδα 1 Πληροφορίες μηνύματος (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών καθεστώτος) Αριθ. στοιχείου Αριθ. θέσης Ονομασία στοιχείου T2L/T2LF 1/3 1/3 Είδος αποδεικτικού τελωνειακού χαρακτήρα Α XY 1/4 3 Έντυπα Β 1/5 4 Πίνακες φόρτωσης Β 1/6 32 Αριθμός είδους εμπορευμάτων Α 1/8 54 Υπογραφή/επικύρωση Α 1/9 5 Συνολικός αριθμός ειδών Β (1) (1) (2) Y (1) Y (2) X Y Y 13644/17 ROD/alf 45

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/1. II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/1. II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.3.2016 EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2018 C(2018) 2205 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.4.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά τους διαδικαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 23.1.2019 A8-0368/1 Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Jasenko Selimovic Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (COM(2018)0259 C8-0180/2018

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.3.2019 A8-0342/7 Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0342/2018 Jasenko Selimovic Μεταβατική χρήση μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2018 C(2018) 3963 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 180/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008 6.12.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0005 (NLE) 5347/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0266 (NLE) 13492/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EEE 73 ESPACE 73 ENV 777 COMPET 533 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2018 C(2018) 2420 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.4.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 όσον

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 25 EEE 22 N 22

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 153 final 2015/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ- ΕΖΕΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 C(2017) 5518 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.8.2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.7.2018 L 192/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1063 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0066 (NLE) 7814/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 42 EEE 21 N 23 ISL 18 FL 20 MI 297 BUDGET 13 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015 (OR. en) 2014/0199 (COD) PE-CONS 18/15 CODIF 46 ECO 40 INST 98 MI 192 CODEC 419

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015 (OR. en) 2014/0199 (COD) PE-CONS 18/15 CODIF 46 ECO 40 INST 98 MI 192 CODEC 419 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015 (OR. en) 2014/0199 (COD) PE-CONS 18/15 CODIF 46 ECO 40 INST 98 MI 192 CODEC 419 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10547/17 ROD/ech, ag DGC 2A

10547/17 ROD/ech, ag DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0109 (NLE) 10547/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COEST 147 WTO 151 ENFOCUSTOM 167 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 204 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 204/0283 (NLE) 3888/4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CH 29 SOC 669 MI 738 ETS 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0130 (NLE) 10310/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 53 EEE 30 N 27 ISL 31 FL 24 MI 503 BUDGET 23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

8194/18 GA/ag,ech DGC 2A

8194/18 GA/ag,ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8194/18 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 23 EEE 18 N 19 ISL 20 FL 19 MI 282 BUDGET 7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02015R2447 EL 14.06.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2019 C(2019) 111 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6412/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COLAC 16 PVD 6 WTO 36 UD 37 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Αθήνα, 18

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.12.2017 L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2454 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/46 EL 7.5.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2014 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό (2014/255/EΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0064 (NLE) 7808/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 36 EEE 15 N 17 ISL 12 FL 14 MI 291 BUDGET 7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Απριλίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9094 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε Η τελωνειακή ένωση υπήρξε η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο λόγος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0123 (COD) 8794/18 UD 96 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2018 L 158/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2018 περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 207/092 (NLE) 979/7 FISC 80 ECOFIN 707 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (OR. en) 17403/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0308 (NLE) UD 335 AND 8

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (OR. en) 17403/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0308 (NLE) UD 335 AND 8 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιανουαρίου 20 (OR. en) 7403/0 Διοργανικός φάκελος: 200/0308 (NLE) UD 335 AND 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0191 (COD) LEX 1610 PE-CONS 16/1/15 REV 1 CODIF 44 ECO 37 INST 91 MI 187 CODEC 405 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

5803/17 ROD/ech DGG 3B

5803/17 ROD/ech DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5803/17 Διοργανικός φάκελος: 2016/0327 (NLE) UD 13 SPG 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 C(2018) 2980 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22.5.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0021 (NLE) 6146/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COLAC 12 PVD 3 WTO 29 UD 25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0132/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0132/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0132/2015/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14573 9 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1098 Απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 25η σύνοδο της αναθεωρητικής επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα