ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών - ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη συντήρηση επισκευή τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών συσκευών αντιρρυπαντικών σκαφών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο μιας ή περισσοτέρων των βασικών κατηγοριών ανταλλακτικών, όπως αυτές περιγράφονται στα υποπαραρτήματα Α.1, Α.2, Β.1, Γ.1, Γ.2, Γ.3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ανά υποπαράρτημα ανταλλακτικών (α/α και τεμάχια) όπως αυτά προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Αν για κάποιο από τα είδη υποπαραρτήματος ο υποψήφιος Ανάδοχος προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι αυτά δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, δύναται να συμμετέχει για μέρος των ειδών των υποπαραρτημάτων.

2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Είδη Ανταλλακτικών Στον κάτωθι πίνακα καταγράφονται οι ηλεκτρονικές συσκευές ή τα σκάφη για τις οποίες απαιτούνται ανταλλακτικά και αναλώσιμα με γενική κατηγοριοποίηση των ειδών τους και το αντίστοιχο παράρτημα/υποπαράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά τα εν λόγω ανταλλακτικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR RADAR RAYTHEON PATHFINDER R80 Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR RADAR FURUNO MRT141 Β ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ VHF VHF ICOM F30LT Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RT4822 Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RM2042 Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ ICOM HM Τεχνικές Απαιτήσεις Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά/αναλώσιμα θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά/αναλώσιμα να είναι συμβατά με τους εγκεκριμένους τύπους των συσκευών για τις οποίες προορίζονται, να είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμου τύπου και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω: Τα στοιχεία των ανταλλακτικών κάθε κατασκευαστή εκ των αναφερόμενων τύπων συσκευών: RADAR RAYTHEON PATHFINDER R80 RADAR FURUNO 1940 ΦΟΡΗΤΟΙ Π/Δ VHF ICOM F30LT VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RT4822 VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RM2042 VHF ΒΑΣΕΩΣ IC-F1010 παρατίθενται στα αντίστοιχα υποπαραρτήματα Στην περίπτωση που αναφέρεται κάποιος κωδικός στα υποπαραρτήματα ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε διαθέσιμο ανταλλακτικό ή ο κωδικός του υλικού έχει αλλάξει από την κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίστοιχη βεβαίωση του υποψήφιου Ανάδοχου κατά την παραλαβή των υλικών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται ο παλαιός και ο νέος κωδικός Στην περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη είναι ισοδύναμου τύπου, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση συμβατότητας και καλής λειτουργίας του κατασκευαστή ή του υποψήφιου προμηθευτή, η οποία θα αναγράφει ότι: «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στην ηλεκτρονική συσκευή για την οποία προορίζονται, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς της». Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται με την Τεχνική Προσφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών θα βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία. 2.3 Εγγύηση Το σύνολο των υπό προμήθεια ανταλλακτικών να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους που θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιαστεί στον εξοπλισμό.

3 2.3.2 Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας παρουσιαστεί στον εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο (κτίριο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, Πειραιάς), χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας πλην της προσκόμισης των συσκευών στα εργαστήρια του Αναδόχου Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει και να παραδώσει στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο (κτίριο Α.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, Πειραιάς) το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ιδίου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι ένα (01) έτος από την ημερομηνία παράδοσής του στην Υπηρεσία Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό του κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου ανταλλακτικού θα παρατείνεται για ένα (01) έτος από την ημερομηνία επισκευής του Σε περίπτωση που η βλάβη ή ανωμαλία του υπό προμήθεια υλικού προκαλέσει ευρύτερη βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα, ο προμηθευτής είναι υπόλογος για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά του εξοπλισμού στην αρχική του κατάσταση. 2.4 Παράδοση Δοκιμές - Παραλαβή Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή σε χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε α. ποσοτική καταμέτρηση β. ποιοτικό έλεγχο με βάση την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και τις παρούσες προδιαγραφές, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

4 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR RAYTHEON PATHFINDER R80 A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 RECEIVER LNC MAGNETRON E3571 4KW 10 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR FURUNO 1940 A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 MAGNETRON 4KW MG ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ VHF ICOM F30LT A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΝBP-140 H ma 70 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RT4822 A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΠΛΑΚΕΤΑ RECEIVER ΓΙΑ SAILOR RT ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 02 (HANDSET) ΓΙΑ SAILOR 20 RT4822 ΚΑΛΩΔΙΟ 03 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 10 SAILOR RT ΠΛΑΚΕΤΑ PROCESSOR ΓΙΑ SAILOR RT ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.2: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RM2042 A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΠΛΑΚΕΤΑ MICROPROCESSOR ΓΙΑ SAILOR RM 2042 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.3: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ IC-F1010 A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ICOM HM

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ανταλλακτικών των Αντιρρυπαντικών Πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο μίας ή περισσοτέρων των βασικών κατηγοριών ανταλλακτικών, όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήματα και τα υποπαραρτήματα Α.Ι.1, Α.Ι.2, Α.Ι.3, A.I.4, Α.ΙΙ.1, A.II.2, A.II.3, Β.Ι, Β.ΙΙ, Γ, Δ.I, Δ.II, Δ.III, Δ.IV, Δ.V, Δ.VI, Ε, ΣΤ, Z.I, Z.II, Z.ΙΙΙ, Η και Θ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ανά παράρτημα ή υποπαράρτημα ανταλλακτικών (α/α και τεμάχια) όπως αυτά προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

6 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Είδη Ανταλλακτικών Απαιτήσεις Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται συγκεντρωτικά οι μηχανές / μηχανήματα ή και σκάφη για τα οποία γίνεται ζήτηση προσφοράς σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα με γενική κατηγοριοποίηση των ειδών τους και το αντίστοιχο παράρτημα/υποπαράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά τα διάφορα ανταλλακτικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ Α Α Α A ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.I.1 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.I.2 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.I.3 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.I.4 ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΣΚΑΦΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CATERPILLAR 3512 DITA CATERPILLAR 3512 DITA CATERPILLAR 3512 DITA CATERPILLAR 3512 DITA Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ CATERPILLAR 3512 DITA Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.2 ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ CUMMINS 6BS.9G (M) Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.3 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29 Β Β ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Ι ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΙΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VOLVO PENTA TAMD 102 & 103 VOLVO PENTA TAMD 102 & 103 Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ε ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.I ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΙΙ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.III ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.IV ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.V ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.VΙ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ POWER PACK ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT CUMMINS 6BT 5.9 DM (380V) CUBOTA V3300 PERKINS LG LISTER LPW 4A041 CUMMINS 6BT 5.9 DM (380V) CUBOTA V3300 (220V) VOLVO PENTA TAMD 31 - VOLVO PENTA D5A-TA

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΣΚΑΦΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤ ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Ζ Z Z ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.Ι ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.ΙI ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.ΙII ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH H Θ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29 ΚΑΙ POLLCAT ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29 ΚΑΙ POLLCAT Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά των παραρτημάτων Α, Β, Δ, E, ΣΤ Τα στοιχεία των ανταλλακτικών, όπως αυτά περιγράφονται στο εγχειρίδιο κάθε κατασκευαστή εκ των αναφερόμενων τύπων μηχανής, CAT 3512 DITA VOLVO PENTA TAMD 103 & 102 A CUMMINS 6BT 5.9DM CUBOTA V3300 PERKINS LG LISTER LPW 4A041 VOLVO PENTA TAMD 31 VOLVO PENTA D5A-TA παρατίθενται στα αντίστοιχα παραρτήματα και υποπαραρτήματα. Τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και συμβατά με τις κύριες μηχανές, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και power pack για τα οποία προορίζονται. Θα πρέπει να είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμα και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω: 1. Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας, αναφορικά με την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί με την παράδοση των υλικών. 2. Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη είναι ισοδύναμου τύπου, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση συμβατότητας και καλής λειτουργίας του κατασκευαστή ή του υποψήφιου προμηθευτή, η οποία θα αναγράφει ότι: «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στον κινητήρα ή μηχάνημα ή υλικό, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς του». Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται με την Τεχνική Προσφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στην περίπτωση που τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου και κάποιος από τους ανωτέρω κωδικούς ανταλλακτικών δεν αντιστοιχεί σε διαθέσιμο ανταλλακτικό ή ο κωδικός του υλικού έχει αλλάξει από την κατασκευάστρια εταιρεία, να επισυνάπτεται αντίστοιχη βεβαίωση κατά την παραλαβή των υλικών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται τόσο ο παλιός όσο και ο νέος κωδικός. 4. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 5. Το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών-ανταλλακτικών θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη πιστοποίηση η οποία θα έχει εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο με την παράδοση των υλικών, ενώ σχετική βεβαίωση για την προσκόμισή του θα υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου.

8 Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του παραρτήματος Γ Τα υπό προμήθεια υδρολίπαντα κουζινέτα (Παράρτημα Γ) προορίζονται προς χρήση στα αντιρρυπαντικά πλοία τύπου POLLCAT και θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Οι διαστάσεις των πλοίων τύπου pollcat είναι οι ακόλουθες : Μήκος: 20 μέτρα. Πλάτος: 6,2 μέτρα Εκτόπισμα: 40 τόνοι. Το πλοίο φέρει δυο (02) τελικούς άξονες και κάθε άξονας, στην απόληξή του, στηρίζεται σε μία (01) διάταξη στήριξης. Κάθε διάταξη στήριξης φέρει ένα υδρολίπαντο κουζινέτο, το οποίο είναι διαιρετό σε δυο μισά. Δηλαδή, απαιτούνται δυο υδρολίπαντα κουζινέτα για κάθε σκάφος τέτοιου τύπου. 2. Μέγιστος αριθμός στροφών τελικών αξόνων: 250 στροφές. 3. Η υπηρεσιακή ταχύτητα του πλοίου είναι 12 kn και η μεγίστη 14 kn. 4. Το πλοίο εκτελεί εσωτερικούς και μεσογειακούς πλόες. 5. Διάμετρος τελικών αξόνων: Φ60mm (-0.05). 6. Στην πρόσφορα να ληφθεί υπόψη ότι το πλοίο ταξιδεύει κατά μέσο όρο πέντε (05) έως δέκα (10) ημέρες τον μήνα και διανύει περίπου πεντακόσια (500) ναυτικά μίλια μηνιαίως. 7. Το υλικό κατασκευής των υδρολίπαντων κουζινέτων να είναι αποδεκτό από το παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα «Lloyd s register» και να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να προσκομιστεί με την παράδοση των ειδών. 8. Τα υπό προμήθεια υδρολίπαντα κουζινέτα πρέπει να είναι ελαφρώς υπερδιαστασιολογημένα για να κατεργαστούν κατάλληλα ώστε να καταστούν έτοιμα προς τοποθέτηση. 9. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προμηθεύσει τα υδρολίπαντα κουζινέτα θα προμηθεύσει και τις κόλλες συγκράτησης των υδρολιπάντων κουζινέτων, οι οποίες θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τον κατασκευαστικό οίκο των κουζινέτων. 10. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά να συνοδεύονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας ( certificate of conformity) υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή, πιστοποιητικό προέλευσης και πιστοποιητικό ποιοτικού έλεγχου εργοστασίου κατασκευής. Τα αναφερόμενα πιστοποιητικά θα προσκομιστούν κατά την παράδοση των ειδών. 11. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προμηθεύσει τα υδρολίπαντα κουζινέτα είναι υπεύθυνη να παραδώσει ταυτόχρονα στο πλοίο σχέδιο κατεργασίας των υδρολίπαντων κουζινέτων έχοντας ως γνώμονα ότι η διάμετρος των αξόνων είναι φ 60mm (-0.05). Σε περίπτωση που μετά την εξάρμοση των αξόνων και την λήψη μετρήσεων αυτών διαπιστωθεί διαφοροποίηση στη διάμετρο των αξόνων τότε η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνεται αμέσως και υποχρεούται σε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών να προσκομίσει διορθωμένο σχέδιο, συμφώνα με τις νέες μετρήσεις. 12. Η ανάδοχος εταιρεία θα παρακολουθήσει όλη την διαδικασία κατεργασίας των υδρολίπαντων κουζινέτων και θα παραβρίσκεται στην τοποθέτηση αυτών όταν πλέον έχουν κατεργαστεί καταλλήλως και είναι έτοιμα προς τοποθέτηση στο πλοίο. 13. Στο Παράρτημα Ι απεικονίζεται κατασκευαστικό σχέδιο του αξονικού συστήματος μαζί με σχετικό υπόμνημα Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του Παραρτήματος Ζ Οι υπό προμήθεια συσσωρευτές (Παράρτημα Ζ) προορίζονται για χρήση στα αντιρρυπαντικά πλοία και θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους. Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών θα βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία. Στη μέτρηση ύψους συμπεριλαμβάνονται και οι πόλοι. Το μετρούμενο αυτό ύψος θα πρέπει να μην υπερβαίνει περισσότερο από δύο (02) εκατοστά το ύψος που αναφέρεται στους πίνακες των αντίστοιχων παραρτημάτων.

9 Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του Παραρτήματος Η Τα υπό προμήθεια υλικά του Παραρτήματος Η (υφαλοχρώματα διαλυτικά PRIMERS) προοριζόμενα για τα μεταλλικά αντιρρυπαντικά πλοία χαμηλών ταχυτήτων. Τα εν λόγω σκάφη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, στα LMPA-29 (ΠΛΣ -413, ΠΛΣ-414, ΠΛΣ-415), στα POLLCAT παλαιού τύπου (catamaran) (ΠΛΣ -416, ΠΛΣ-417) και στα POLLCAT νέου τύπου (catamaran) (ΠΛΣ -418, ΠΛΣ-419, ΠΛΣ-420, ΠΛΣ-421). Τα σκάφη και των τριών κατηγοριών είναι κατασκευασμένα από ναυπηγικό χάλυβα. Τα συστήματα βαφής που έχουν εφαρμοστεί στα εν λόγω σκάφη είναι τα εξής: Σκάφη τύπου LMPA: Όλα τα ελάσματα SHOPPRIMER ως πρώτο στρώμα Πυθμένας έως BOOT-TOPPING 3 x 50 MICRONS PRIMER/SEALER 1 x 50 MICRONS SEALER τροπικό αντιρρυπαντικό BOOT-TOPPING (Ίσαλος-Έξαλλα) 2 x 60 MICRONS PRIMER/SEALER 1 x 60 MICRONS SEALER 2 x 40 MICRONS FINISH Σκάφη τύπου POLLCAT παλαιού τύπου: Τα υπάρχοντα χρώματα αυτού του τύπου σκαφών είναι της εταιρείας W. & J. LEIGH & Co. Όλα τα χαλύβδινα μέρη 1 x O/Α coat METAGARD L574 Primer Red Oxide 25 μ OUTER BOTTOM 1 x S/C coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver, το οποίο ακολουθείται από: 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ, τα οποία ακολουθούνται από την εξής αντιρρυπαντική προστασία: 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Blue 75 μ 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Blue 75 μ BOOTTOP 1 x S/C coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver 75 μ, το οποίο ακολουθείται από: 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ, τα οποία ακολουθούνται από την εξής αντιρρυπαντική προστασία: 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Black 75 μ 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Black 75 μ Σκάφη τύπου POLLCAT νέου τύπου: Τα υπάρχοντα χρώματα αυτού του τύπου σκαφών είναι της εταιρείας HEMPEL. Όλα τα χαλύβδινα μέρη SHOPPRIMER ZS ως αρχικό στρώμα

10 UNDERWATER AREA HEMPADUR Redbrown 150 microns HEMPADUR Yellowish grey 100 microns HEMPEL S A/F OLYMPIC Black 150 microns TOPSIDES HEMPADUR Redbrown 125 microns HEMPADUR Grey 125 microns HEMPATHANE TOPCOAT Black 50 microns HEMPATHANE TOPCOAT Black 50 microns Τα υπό προμήθεια χρώματα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να αντέχουν σε ταχύτητα σκάφους έως δεκαπέντε (15) κόμβων. 2. Να έχουν δυνατότητα παραμονής του σκάφους στην ξηρά τουλάχιστον μιας (01) εβδομάδας από την ημερομηνία εφαρμογής του υφαλοχρώματος μέχρι την καθέλκυση του. 3. Να έχουν δυνατότητα παραμονής του σκάφους στην ξηρά τουλάχιστον μιας (01) εβδομάδας από την ημερομηνία ανέλκυσης του μέχρι την καθέλκυση του (με την προϋπόθεση αμέσως μετά την ανέλκυση η γάστρα να ξεπλυθεί με γλυκό νερό χαμηλής πίεσης). 4. Να είναι οικολογικά και να μην περιέχουν κασσίτερο (tin free). 5. Να είναι χρώματος μαύρου. 6. Να παρέχουν αντιρρυπαντική προστασία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. 7. Να παρέχονται σε συσκευασίες των 2, λίτρων. Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να ακολουθούνται από επικαιροποιημένες πιστοποιήσεις εγκεκριμένων νηογνωμόνων (IACS) και ο ανάδοχος να προσκομίσει σχετική λίστα εφαρμογών ( Track Record) με την τεχνική προσφορά. Τα αιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την παράδοση των υλικών Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του παραρτήματος Θ Τα υπό προμήθεια ανόδια (Παράρτημα Θ) προορίζονται για χρήση στα αντιρρυπαντικά σκάφη και θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου για την χρήση για την οποία προορίζονται και να είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ( IACS). Το σχετικό πιστοποιητικό θα προσκομιστεί με την παράδοση των εν λόγω ειδών Λοιπές Ρυθμίσεις Εγγυήσεις 1. Τα ανταλλακτικά των παραρτημάτων και υποπαραρτημάτων Α.Ι.(1-3), ΒI, Γ και ΖI, ΖΙΙ, ΖΙΙΙ θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους που θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιαστεί στον εξοπλισμό. 2. Τα υλικά των παραρτημάτων και υποπαραρτημάτων A.Ι.4, Α.ΙΙ.(1-3), BΙΙ, Δ, Ε, ΣΤ, Η και Θ θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση έως ενός (01) έτους ή έ ως συμπληρώσεως των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή ωρών λειτουργίας. 3. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής των ανταλλακτικών. 4. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση μεμονωμένης αστοχίας ή βλάβης του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει το προς αντικατάσταση υλικό στον τόπο παράδοσης των υλικών που έχει οριστεί από την Υπηρεσία για τον παρόντα διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 5. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η ως άνω αστοχία ή βλάβη ανταλλακτικού των υποπαραρτημάτων Α.Ι.1, Α.Ι.3 προκαλέσει ευρύτερη βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα ή μηχανήματα, ο προμηθευτής είναι υπόλογος για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά του εξοπλισμού στην αρχική του κατάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό του εξοπλισμού που περιγράφεται στα παραρτήματα και υποπαραρτήματα Α.Ι.(1-3), ΒI, Γ και ΖI, ΖΙΙ, ΖΙΙΙ κατά την διάρκεια της

11 εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα παρατείνεται για ένα (01) έτος από την ημερομηνία αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού. Ομοίως, για τον εξοπλισμό που περιγράφεται στα παραρτήματα και υποπαραρτήματα A.Ι.4, Α.ΙΙ.(1-3), BΙΙ, Δ, Ε, ΣΤ, Η και Θ, ο χρόνος εγγύησης θα παρατείνεται αντίστοιχα για ένα (01) χρόνο ή μέχρις ότου συμπληρωθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή ώρες λειτουργίας. 7. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επί ποσοστού 2 % του συνόλου της προμήθειας Παράδοση - Παραλαβή 1. Ο τόπος παράδοσης των υλικών θα είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ ΚΕΦ. Ελευσίνα, Θέση: Καλυμπάκι. 2. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και με τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία εντός είκοσι (20) ημερών. ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.1: ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 7E7933 Θερμοστάτες W6682 Rod-valve push N4782 Spring-lift guide C6217 Βαλβίδες εισαγωγής W1300 Βαλβίδες εξαγωγής W1801 Έδρες βαλβίδων εισαγωγής W1801 Έδρες βαλβίδων εξαγωγής N4782 Spring-lift guide V9897 Σετ στεγανά αντλιοκαυστήρων E-4841 Ιμάντας δυναμό L4013 Ιμάντας δυναμό P-9077 Εγχυτήρες Αντλίες (Μπεκ Αντλίες) N4478 Αντλίες πετρελαίου (Fuel transfer-pump) C-0344 Προφύσια Μπεκ Αντλιών 72 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.2: ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA: ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 4W 1596 Λάστιχα καπακιών πιανόλας W 2073 Λάστιχα θυρών εκκεντροφόρου W7730 Φλάντζες κυλινδροκεφαλών (Gasket head) (σετ) N6862 Φλάντζες Δικτύου νερού (Seal- water) N6863 Φλάντζες Δικτύου νερού (Seal- water) P8248 Φλάντζες κυλινδροκεφαλών (Washer- hard) E3772 Φλάντζες ( Gasket) T8880 Σετ φλάντζες ψυγείου αέρα T4866 Σετ φλάντζες ψυγείου λαδιού J8725 Λάστιχο στεγανοποίησης Seal-o-ring V1250 Λάστιχο στεγανοποίησης Seal-o-ring V0895 Λάστιχο στεγανοποίησης (Seal-o-ring) W4124 Στεγανοποιητικό (Seal-Lip-Tupe) W4123 Στεγανοποιητικό (Seal-Lip-Tupe) 6 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.3: ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 1 7W3570 CARTRIDGE GP-TURBO CHARGER N3593 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (KIT-BEARING) 12

12 ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3 7W4874 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (KIT-CARTRIDGE) E2942 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (FLANGE-HALF) E2943 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (GASKET-EXHAUST MANIFOLD) E2941 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (FLANGE-HALF) E2940 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (GASKET-EXHAUST) N3763 Κιτ επισκευής μίζας N1875 Κιτ επισκευής δυναμό F7387 Κιτ επισκευής αντλίας θαλάσσης (Seal) N8465 Auxiliary pump group-sea water N1940 Κιτ επισκευής αντλίας θαλάσσης (Gasket) P6061 Κιτ επισκευής αντλίας θαλάσσης (Gasket) V6428 Κιτ επισκευής αντλίας γλυκού νερού 10 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.4: ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 6L 2284 Βιδωτοί ψευδάργυροι δικτύου ψύξης (σετ) (SUPPLEMENTAL COOLANT ADDITIVE) 3P Αντιδιαβρωτικό υγρό δικτύου νερού 360 (lt) ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.1: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ CATERPILLAR ΤΥΠΟΥ CAT 3512 DITA (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29) 1 7N7500 Φίλτρα λαδιού N9850 Φίλτρα πετρελαίου 36 3 PA-2653 Φίλτρα αέρα 36 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.II.2: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CUMMINS 6BS.9G (M) (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29) 1 BT584 Φίλτρα ελαίου (BALDWIN P/N) 36 2 BF988 Φίλτρα πετρελαίου (BALDWIN P/N) 36 3 PA2815 Φίλτρα αέρος (BALDWIN P/N) 36 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.3: ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA Φίλτρα υδατοπαγίδας (BALDWIN P/N) Φίλτρα υδατοπαγίδας (BALDWIN P/N) W Φίτρα υδατοπαγίδας (BALDWIN P/N) 36 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Ι: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ VOLVO PENTA TAMD 103 & 102 (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Λάστιχο O-RING Φλάντζα Λάστιχο O-RING Λάστιχο O-RING Φλάντζα Φλάντζα Σωλήνας 60

13 Τσιμούχα Λάστιχο O-RING Λάστιχο O-RING Φλάντζα Τσιμούχα Φλάντζα Λάστιχο O-RING Φλάντζα IMPELLER αντλίας θαλάσσης Εγχυτήρες (Μπεκ) Ακροφύσια (Nozzle) 66 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΙΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ VOLVO ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Φίλτρο ελαίου Φίλτρο πετρελαίου Φίλτρο αναθυμιάσεων Φίλτρο αέρος 30 PENTA TAMD 103&102 (ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TEMAXIA 1 ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ (ΜΠΟΥΣΕΣ) ΓΙΑ POLLCAT 60Χ81Χ240 mm 24 2 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUMMINS 6BT 5.9DM (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 OIL FILTER (FLEET GUARD LF) FUEL FILTER AIR FILTER (FLEET GUARD) ΑΗ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΙΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUBOTA V3300 (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (DONALDSON) P ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ (DONALDSON) P ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΙΙI: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ PERKINS (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (FLEET GUARD) ΑΗ

14 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.IV: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ LISTER LPW 4A041 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.V: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUMMINS 6BT 5.9DM ΤΑΣΗΣ 380V (των αντιρρυπαντικών πλοίων POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΙΜΑΝΤΑΣ (CUMMINS 6BT 5.9DM) IMPELLER KIT (CUMMINS 6BT 5.9DM) ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.VI: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUBOTA V3300 τάσης 220V (των αντιρρυπαντικών πλοίων POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 IMPELLER KIT (CUBOTA V3300) ΙΜΑΝΤΑΣ (CUBOTA V3300) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ POWER PACK ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N TEMΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ POWER PACK 2 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ VOLVO PENTA TAMD 31 4 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ POWER PACK 5 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ VOLVO PENTA 7 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (HYDAC) D5A-TA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR 900 MA) 2040PM-OR 60 2 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR 500 MA) 2010PM-OR 60 3 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR 230) R20P Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR) R12P 20 5 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR) 500FGSS 20 6 Φίλτρο υδατοπαίδας (RACOR 1000 ΜΑ) 2020TM-OR 60 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.I: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 12V-220AH 50X27X20, V-180AH 50X22,5X21,5 100 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.II: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 12V-125AH 33X17X26, V-125AH 28X26,5X V-100AH 30X17X21,5 100 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.III: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, 45-65AH A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 12V-65AH 24X16X V-45 AH 24X13X20 30

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ PRIMER A 360 PRIMER (ΑΣΤΑΡΙ) 900 THINNER(ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ) 360 ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ 900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: ΑΝΟΔΙΑ Α/Α ΑΝΟΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ Κ-410 Ζ.Β.Α. (5Kg) 90 2 ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΦΛΑΤΖΑ 164Χ70 Κ-121 Ζ.Β.Α ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ princes Ζ.Β.Α. 200x ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ Φ.120 (ΖΕΥΓΗ) ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (Volvo) 60 6 ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΙΚΡΑ (Volvo) 48

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT

17

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤH Π-ΑΕΠΔΝΤ-ΙΑΝ 12-Εκδ.1 η ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μαρ 2012 TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις αποτελούν απαράβατους όρους: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα