ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών - ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη συντήρηση επισκευή τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών συσκευών αντιρρυπαντικών σκαφών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο μιας ή περισσοτέρων των βασικών κατηγοριών ανταλλακτικών, όπως αυτές περιγράφονται στα υποπαραρτήματα Α.1, Α.2, Β.1, Γ.1, Γ.2, Γ.3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ανά υποπαράρτημα ανταλλακτικών (α/α και τεμάχια) όπως αυτά προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Αν για κάποιο από τα είδη υποπαραρτήματος ο υποψήφιος Ανάδοχος προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι αυτά δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, δύναται να συμμετέχει για μέρος των ειδών των υποπαραρτημάτων.

2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Είδη Ανταλλακτικών Στον κάτωθι πίνακα καταγράφονται οι ηλεκτρονικές συσκευές ή τα σκάφη για τις οποίες απαιτούνται ανταλλακτικά και αναλώσιμα με γενική κατηγοριοποίηση των ειδών τους και το αντίστοιχο παράρτημα/υποπαράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά τα εν λόγω ανταλλακτικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR RADAR RAYTHEON PATHFINDER R80 Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR RADAR FURUNO MRT141 Β ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ VHF VHF ICOM F30LT Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RT4822 Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RM2042 Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ ICOM HM Τεχνικές Απαιτήσεις Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά/αναλώσιμα θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά/αναλώσιμα να είναι συμβατά με τους εγκεκριμένους τύπους των συσκευών για τις οποίες προορίζονται, να είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμου τύπου και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω: Τα στοιχεία των ανταλλακτικών κάθε κατασκευαστή εκ των αναφερόμενων τύπων συσκευών: RADAR RAYTHEON PATHFINDER R80 RADAR FURUNO 1940 ΦΟΡΗΤΟΙ Π/Δ VHF ICOM F30LT VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RT4822 VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RM2042 VHF ΒΑΣΕΩΣ IC-F1010 παρατίθενται στα αντίστοιχα υποπαραρτήματα Στην περίπτωση που αναφέρεται κάποιος κωδικός στα υποπαραρτήματα ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε διαθέσιμο ανταλλακτικό ή ο κωδικός του υλικού έχει αλλάξει από την κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίστοιχη βεβαίωση του υποψήφιου Ανάδοχου κατά την παραλαβή των υλικών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται ο παλαιός και ο νέος κωδικός Στην περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη είναι ισοδύναμου τύπου, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση συμβατότητας και καλής λειτουργίας του κατασκευαστή ή του υποψήφιου προμηθευτή, η οποία θα αναγράφει ότι: «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στην ηλεκτρονική συσκευή για την οποία προορίζονται, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς της». Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται με την Τεχνική Προσφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών θα βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία. 2.3 Εγγύηση Το σύνολο των υπό προμήθεια ανταλλακτικών να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους που θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιαστεί στον εξοπλισμό.

3 2.3.2 Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας παρουσιαστεί στον εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο (κτίριο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, Πειραιάς), χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας πλην της προσκόμισης των συσκευών στα εργαστήρια του Αναδόχου Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει και να παραδώσει στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο (κτίριο Α.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, Πειραιάς) το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ιδίου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι ένα (01) έτος από την ημερομηνία παράδοσής του στην Υπηρεσία Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό του κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου ανταλλακτικού θα παρατείνεται για ένα (01) έτος από την ημερομηνία επισκευής του Σε περίπτωση που η βλάβη ή ανωμαλία του υπό προμήθεια υλικού προκαλέσει ευρύτερη βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα, ο προμηθευτής είναι υπόλογος για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά του εξοπλισμού στην αρχική του κατάσταση. 2.4 Παράδοση Δοκιμές - Παραλαβή Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή σε χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε α. ποσοτική καταμέτρηση β. ποιοτικό έλεγχο με βάση την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και τις παρούσες προδιαγραφές, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

4 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR RAYTHEON PATHFINDER R80 A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 RECEIVER LNC MAGNETRON E3571 4KW 10 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.2: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADAR FURUNO 1940 A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 MAGNETRON 4KW MG ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ VHF ICOM F30LT A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΝBP-140 H ma 70 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RT4822 A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΠΛΑΚΕΤΑ RECEIVER ΓΙΑ SAILOR RT ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 02 (HANDSET) ΓΙΑ SAILOR 20 RT4822 ΚΑΛΩΔΙΟ 03 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 10 SAILOR RT ΠΛΑΚΕΤΑ PROCESSOR ΓΙΑ SAILOR RT ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.2: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ SAILOR RM2042 A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΠΛΑΚΕΤΑ MICROPROCESSOR ΓΙΑ SAILOR RM 2042 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.3: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VHF ΒΑΣΕΩΣ IC-F1010 A/A ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 01 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ICOM HM

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ανταλλακτικών των Αντιρρυπαντικών Πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο μίας ή περισσοτέρων των βασικών κατηγοριών ανταλλακτικών, όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήματα και τα υποπαραρτήματα Α.Ι.1, Α.Ι.2, Α.Ι.3, A.I.4, Α.ΙΙ.1, A.II.2, A.II.3, Β.Ι, Β.ΙΙ, Γ, Δ.I, Δ.II, Δ.III, Δ.IV, Δ.V, Δ.VI, Ε, ΣΤ, Z.I, Z.II, Z.ΙΙΙ, Η και Θ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ανά παράρτημα ή υποπαράρτημα ανταλλακτικών (α/α και τεμάχια) όπως αυτά προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

6 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Είδη Ανταλλακτικών Απαιτήσεις Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται συγκεντρωτικά οι μηχανές / μηχανήματα ή και σκάφη για τα οποία γίνεται ζήτηση προσφοράς σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα με γενική κατηγοριοποίηση των ειδών τους και το αντίστοιχο παράρτημα/υποπαράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά τα διάφορα ανταλλακτικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ Α Α Α A ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.I.1 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.I.2 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.I.3 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.I.4 ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΣΚΑΦΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CATERPILLAR 3512 DITA CATERPILLAR 3512 DITA CATERPILLAR 3512 DITA CATERPILLAR 3512 DITA Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ CATERPILLAR 3512 DITA Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.2 ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ CUMMINS 6BS.9G (M) Α ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.3 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29 Β Β ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Ι ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΙΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VOLVO PENTA TAMD 102 & 103 VOLVO PENTA TAMD 102 & 103 Γ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ε ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.I ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΙΙ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.III ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.IV ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.V ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.VΙ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ POWER PACK ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT CUMMINS 6BT 5.9 DM (380V) CUBOTA V3300 PERKINS LG LISTER LPW 4A041 CUMMINS 6BT 5.9 DM (380V) CUBOTA V3300 (220V) VOLVO PENTA TAMD 31 - VOLVO PENTA D5A-TA

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΣΚΑΦΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤ ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Ζ Z Z ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.Ι ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.ΙI ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.ΙII ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH H Θ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29 ΚΑΙ POLLCAT ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29 ΚΑΙ POLLCAT Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά των παραρτημάτων Α, Β, Δ, E, ΣΤ Τα στοιχεία των ανταλλακτικών, όπως αυτά περιγράφονται στο εγχειρίδιο κάθε κατασκευαστή εκ των αναφερόμενων τύπων μηχανής, CAT 3512 DITA VOLVO PENTA TAMD 103 & 102 A CUMMINS 6BT 5.9DM CUBOTA V3300 PERKINS LG LISTER LPW 4A041 VOLVO PENTA TAMD 31 VOLVO PENTA D5A-TA παρατίθενται στα αντίστοιχα παραρτήματα και υποπαραρτήματα. Τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και συμβατά με τις κύριες μηχανές, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και power pack για τα οποία προορίζονται. Θα πρέπει να είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμα και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω: 1. Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας, αναφορικά με την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί με την παράδοση των υλικών. 2. Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη είναι ισοδύναμου τύπου, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση συμβατότητας και καλής λειτουργίας του κατασκευαστή ή του υποψήφιου προμηθευτή, η οποία θα αναγράφει ότι: «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στον κινητήρα ή μηχάνημα ή υλικό, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς του». Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται με την Τεχνική Προσφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στην περίπτωση που τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου και κάποιος από τους ανωτέρω κωδικούς ανταλλακτικών δεν αντιστοιχεί σε διαθέσιμο ανταλλακτικό ή ο κωδικός του υλικού έχει αλλάξει από την κατασκευάστρια εταιρεία, να επισυνάπτεται αντίστοιχη βεβαίωση κατά την παραλαβή των υλικών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται τόσο ο παλιός όσο και ο νέος κωδικός. 4. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 5. Το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών-ανταλλακτικών θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη πιστοποίηση η οποία θα έχει εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο με την παράδοση των υλικών, ενώ σχετική βεβαίωση για την προσκόμισή του θα υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου.

8 Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του παραρτήματος Γ Τα υπό προμήθεια υδρολίπαντα κουζινέτα (Παράρτημα Γ) προορίζονται προς χρήση στα αντιρρυπαντικά πλοία τύπου POLLCAT και θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Οι διαστάσεις των πλοίων τύπου pollcat είναι οι ακόλουθες : Μήκος: 20 μέτρα. Πλάτος: 6,2 μέτρα Εκτόπισμα: 40 τόνοι. Το πλοίο φέρει δυο (02) τελικούς άξονες και κάθε άξονας, στην απόληξή του, στηρίζεται σε μία (01) διάταξη στήριξης. Κάθε διάταξη στήριξης φέρει ένα υδρολίπαντο κουζινέτο, το οποίο είναι διαιρετό σε δυο μισά. Δηλαδή, απαιτούνται δυο υδρολίπαντα κουζινέτα για κάθε σκάφος τέτοιου τύπου. 2. Μέγιστος αριθμός στροφών τελικών αξόνων: 250 στροφές. 3. Η υπηρεσιακή ταχύτητα του πλοίου είναι 12 kn και η μεγίστη 14 kn. 4. Το πλοίο εκτελεί εσωτερικούς και μεσογειακούς πλόες. 5. Διάμετρος τελικών αξόνων: Φ60mm (-0.05). 6. Στην πρόσφορα να ληφθεί υπόψη ότι το πλοίο ταξιδεύει κατά μέσο όρο πέντε (05) έως δέκα (10) ημέρες τον μήνα και διανύει περίπου πεντακόσια (500) ναυτικά μίλια μηνιαίως. 7. Το υλικό κατασκευής των υδρολίπαντων κουζινέτων να είναι αποδεκτό από το παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα «Lloyd s register» και να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να προσκομιστεί με την παράδοση των ειδών. 8. Τα υπό προμήθεια υδρολίπαντα κουζινέτα πρέπει να είναι ελαφρώς υπερδιαστασιολογημένα για να κατεργαστούν κατάλληλα ώστε να καταστούν έτοιμα προς τοποθέτηση. 9. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προμηθεύσει τα υδρολίπαντα κουζινέτα θα προμηθεύσει και τις κόλλες συγκράτησης των υδρολιπάντων κουζινέτων, οι οποίες θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τον κατασκευαστικό οίκο των κουζινέτων. 10. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά να συνοδεύονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας ( certificate of conformity) υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή, πιστοποιητικό προέλευσης και πιστοποιητικό ποιοτικού έλεγχου εργοστασίου κατασκευής. Τα αναφερόμενα πιστοποιητικά θα προσκομιστούν κατά την παράδοση των ειδών. 11. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προμηθεύσει τα υδρολίπαντα κουζινέτα είναι υπεύθυνη να παραδώσει ταυτόχρονα στο πλοίο σχέδιο κατεργασίας των υδρολίπαντων κουζινέτων έχοντας ως γνώμονα ότι η διάμετρος των αξόνων είναι φ 60mm (-0.05). Σε περίπτωση που μετά την εξάρμοση των αξόνων και την λήψη μετρήσεων αυτών διαπιστωθεί διαφοροποίηση στη διάμετρο των αξόνων τότε η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνεται αμέσως και υποχρεούται σε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών να προσκομίσει διορθωμένο σχέδιο, συμφώνα με τις νέες μετρήσεις. 12. Η ανάδοχος εταιρεία θα παρακολουθήσει όλη την διαδικασία κατεργασίας των υδρολίπαντων κουζινέτων και θα παραβρίσκεται στην τοποθέτηση αυτών όταν πλέον έχουν κατεργαστεί καταλλήλως και είναι έτοιμα προς τοποθέτηση στο πλοίο. 13. Στο Παράρτημα Ι απεικονίζεται κατασκευαστικό σχέδιο του αξονικού συστήματος μαζί με σχετικό υπόμνημα Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του Παραρτήματος Ζ Οι υπό προμήθεια συσσωρευτές (Παράρτημα Ζ) προορίζονται για χρήση στα αντιρρυπαντικά πλοία και θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους. Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών θα βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία. Στη μέτρηση ύψους συμπεριλαμβάνονται και οι πόλοι. Το μετρούμενο αυτό ύψος θα πρέπει να μην υπερβαίνει περισσότερο από δύο (02) εκατοστά το ύψος που αναφέρεται στους πίνακες των αντίστοιχων παραρτημάτων.

9 Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του Παραρτήματος Η Τα υπό προμήθεια υλικά του Παραρτήματος Η (υφαλοχρώματα διαλυτικά PRIMERS) προοριζόμενα για τα μεταλλικά αντιρρυπαντικά πλοία χαμηλών ταχυτήτων. Τα εν λόγω σκάφη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, στα LMPA-29 (ΠΛΣ -413, ΠΛΣ-414, ΠΛΣ-415), στα POLLCAT παλαιού τύπου (catamaran) (ΠΛΣ -416, ΠΛΣ-417) και στα POLLCAT νέου τύπου (catamaran) (ΠΛΣ -418, ΠΛΣ-419, ΠΛΣ-420, ΠΛΣ-421). Τα σκάφη και των τριών κατηγοριών είναι κατασκευασμένα από ναυπηγικό χάλυβα. Τα συστήματα βαφής που έχουν εφαρμοστεί στα εν λόγω σκάφη είναι τα εξής: Σκάφη τύπου LMPA: Όλα τα ελάσματα SHOPPRIMER ως πρώτο στρώμα Πυθμένας έως BOOT-TOPPING 3 x 50 MICRONS PRIMER/SEALER 1 x 50 MICRONS SEALER τροπικό αντιρρυπαντικό BOOT-TOPPING (Ίσαλος-Έξαλλα) 2 x 60 MICRONS PRIMER/SEALER 1 x 60 MICRONS SEALER 2 x 40 MICRONS FINISH Σκάφη τύπου POLLCAT παλαιού τύπου: Τα υπάρχοντα χρώματα αυτού του τύπου σκαφών είναι της εταιρείας W. & J. LEIGH & Co. Όλα τα χαλύβδινα μέρη 1 x O/Α coat METAGARD L574 Primer Red Oxide 25 μ OUTER BOTTOM 1 x S/C coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver, το οποίο ακολουθείται από: 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ, τα οποία ακολουθούνται από την εξής αντιρρυπαντική προστασία: 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Blue 75 μ 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Blue 75 μ BOOTTOP 1 x S/C coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver 75 μ, το οποίο ακολουθείται από: 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Silver 75 μ 1 x O/A coat RESISTEX M535PF Metallic Primer Pink 75 μ, τα οποία ακολουθούνται από την εξής αντιρρυπαντική προστασία: 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Black 75 μ 1 x O/A coat ENVOY TF500 A/F Black 75 μ Σκάφη τύπου POLLCAT νέου τύπου: Τα υπάρχοντα χρώματα αυτού του τύπου σκαφών είναι της εταιρείας HEMPEL. Όλα τα χαλύβδινα μέρη SHOPPRIMER ZS ως αρχικό στρώμα

10 UNDERWATER AREA HEMPADUR Redbrown 150 microns HEMPADUR Yellowish grey 100 microns HEMPEL S A/F OLYMPIC Black 150 microns TOPSIDES HEMPADUR Redbrown 125 microns HEMPADUR Grey 125 microns HEMPATHANE TOPCOAT Black 50 microns HEMPATHANE TOPCOAT Black 50 microns Τα υπό προμήθεια χρώματα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να αντέχουν σε ταχύτητα σκάφους έως δεκαπέντε (15) κόμβων. 2. Να έχουν δυνατότητα παραμονής του σκάφους στην ξηρά τουλάχιστον μιας (01) εβδομάδας από την ημερομηνία εφαρμογής του υφαλοχρώματος μέχρι την καθέλκυση του. 3. Να έχουν δυνατότητα παραμονής του σκάφους στην ξηρά τουλάχιστον μιας (01) εβδομάδας από την ημερομηνία ανέλκυσης του μέχρι την καθέλκυση του (με την προϋπόθεση αμέσως μετά την ανέλκυση η γάστρα να ξεπλυθεί με γλυκό νερό χαμηλής πίεσης). 4. Να είναι οικολογικά και να μην περιέχουν κασσίτερο (tin free). 5. Να είναι χρώματος μαύρου. 6. Να παρέχουν αντιρρυπαντική προστασία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. 7. Να παρέχονται σε συσκευασίες των 2, λίτρων. Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να ακολουθούνται από επικαιροποιημένες πιστοποιήσεις εγκεκριμένων νηογνωμόνων (IACS) και ο ανάδοχος να προσκομίσει σχετική λίστα εφαρμογών ( Track Record) με την τεχνική προσφορά. Τα αιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την παράδοση των υλικών Απαιτήσεις για τα ανταλλακτικά του παραρτήματος Θ Τα υπό προμήθεια ανόδια (Παράρτημα Θ) προορίζονται για χρήση στα αντιρρυπαντικά σκάφη και θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου για την χρήση για την οποία προορίζονται και να είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ( IACS). Το σχετικό πιστοποιητικό θα προσκομιστεί με την παράδοση των εν λόγω ειδών Λοιπές Ρυθμίσεις Εγγυήσεις 1. Τα ανταλλακτικά των παραρτημάτων και υποπαραρτημάτων Α.Ι.(1-3), ΒI, Γ και ΖI, ΖΙΙ, ΖΙΙΙ θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους που θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιαστεί στον εξοπλισμό. 2. Τα υλικά των παραρτημάτων και υποπαραρτημάτων A.Ι.4, Α.ΙΙ.(1-3), BΙΙ, Δ, Ε, ΣΤ, Η και Θ θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση έως ενός (01) έτους ή έ ως συμπληρώσεως των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή ωρών λειτουργίας. 3. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής των ανταλλακτικών. 4. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση μεμονωμένης αστοχίας ή βλάβης του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει το προς αντικατάσταση υλικό στον τόπο παράδοσης των υλικών που έχει οριστεί από την Υπηρεσία για τον παρόντα διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 5. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η ως άνω αστοχία ή βλάβη ανταλλακτικού των υποπαραρτημάτων Α.Ι.1, Α.Ι.3 προκαλέσει ευρύτερη βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα ή μηχανήματα, ο προμηθευτής είναι υπόλογος για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά του εξοπλισμού στην αρχική του κατάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό του εξοπλισμού που περιγράφεται στα παραρτήματα και υποπαραρτήματα Α.Ι.(1-3), ΒI, Γ και ΖI, ΖΙΙ, ΖΙΙΙ κατά την διάρκεια της

11 εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα παρατείνεται για ένα (01) έτος από την ημερομηνία αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού. Ομοίως, για τον εξοπλισμό που περιγράφεται στα παραρτήματα και υποπαραρτήματα A.Ι.4, Α.ΙΙ.(1-3), BΙΙ, Δ, Ε, ΣΤ, Η και Θ, ο χρόνος εγγύησης θα παρατείνεται αντίστοιχα για ένα (01) χρόνο ή μέχρις ότου συμπληρωθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή ώρες λειτουργίας. 7. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επί ποσοστού 2 % του συνόλου της προμήθειας Παράδοση - Παραλαβή 1. Ο τόπος παράδοσης των υλικών θα είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ ΚΕΦ. Ελευσίνα, Θέση: Καλυμπάκι. 2. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και με τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία εντός είκοσι (20) ημερών. ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.1: ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 7E7933 Θερμοστάτες W6682 Rod-valve push N4782 Spring-lift guide C6217 Βαλβίδες εισαγωγής W1300 Βαλβίδες εξαγωγής W1801 Έδρες βαλβίδων εισαγωγής W1801 Έδρες βαλβίδων εξαγωγής N4782 Spring-lift guide V9897 Σετ στεγανά αντλιοκαυστήρων E-4841 Ιμάντας δυναμό L4013 Ιμάντας δυναμό P-9077 Εγχυτήρες Αντλίες (Μπεκ Αντλίες) N4478 Αντλίες πετρελαίου (Fuel transfer-pump) C-0344 Προφύσια Μπεκ Αντλιών 72 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.2: ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA: ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 4W 1596 Λάστιχα καπακιών πιανόλας W 2073 Λάστιχα θυρών εκκεντροφόρου W7730 Φλάντζες κυλινδροκεφαλών (Gasket head) (σετ) N6862 Φλάντζες Δικτύου νερού (Seal- water) N6863 Φλάντζες Δικτύου νερού (Seal- water) P8248 Φλάντζες κυλινδροκεφαλών (Washer- hard) E3772 Φλάντζες ( Gasket) T8880 Σετ φλάντζες ψυγείου αέρα T4866 Σετ φλάντζες ψυγείου λαδιού J8725 Λάστιχο στεγανοποίησης Seal-o-ring V1250 Λάστιχο στεγανοποίησης Seal-o-ring V0895 Λάστιχο στεγανοποίησης (Seal-o-ring) W4124 Στεγανοποιητικό (Seal-Lip-Tupe) W4123 Στεγανοποιητικό (Seal-Lip-Tupe) 6 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.3: ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 1 7W3570 CARTRIDGE GP-TURBO CHARGER N3593 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (KIT-BEARING) 12

12 ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3 7W4874 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (KIT-CARTRIDGE) E2942 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (FLANGE-HALF) E2943 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (GASKET-EXHAUST MANIFOLD) E2941 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (FLANGE-HALF) E2940 Κιτ επισκευής τουρμπίνας (GASKET-EXHAUST) N3763 Κιτ επισκευής μίζας N1875 Κιτ επισκευής δυναμό F7387 Κιτ επισκευής αντλίας θαλάσσης (Seal) N8465 Auxiliary pump group-sea water N1940 Κιτ επισκευής αντλίας θαλάσσης (Gasket) P6061 Κιτ επισκευής αντλίας θαλάσσης (Gasket) V6428 Κιτ επισκευής αντλίας γλυκού νερού 10 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι.4: ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 3512 DITA ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 6L 2284 Βιδωτοί ψευδάργυροι δικτύου ψύξης (σετ) (SUPPLEMENTAL COOLANT ADDITIVE) 3P Αντιδιαβρωτικό υγρό δικτύου νερού 360 (lt) ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.1: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ CATERPILLAR ΤΥΠΟΥ CAT 3512 DITA (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29) 1 7N7500 Φίλτρα λαδιού N9850 Φίλτρα πετρελαίου 36 3 PA-2653 Φίλτρα αέρα 36 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.II.2: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ CUMMINS 6BS.9G (M) (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA 29) 1 BT584 Φίλτρα ελαίου (BALDWIN P/N) 36 2 BF988 Φίλτρα πετρελαίου (BALDWIN P/N) 36 3 PA2815 Φίλτρα αέρος (BALDWIN P/N) 36 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ.3: ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LMPA Φίλτρα υδατοπαγίδας (BALDWIN P/N) Φίλτρα υδατοπαγίδας (BALDWIN P/N) W Φίτρα υδατοπαγίδας (BALDWIN P/N) 36 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Ι: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ VOLVO PENTA TAMD 103 & 102 (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Λάστιχο O-RING Φλάντζα Λάστιχο O-RING Λάστιχο O-RING Φλάντζα Φλάντζα Σωλήνας 60

13 Τσιμούχα Λάστιχο O-RING Λάστιχο O-RING Φλάντζα Τσιμούχα Φλάντζα Λάστιχο O-RING Φλάντζα IMPELLER αντλίας θαλάσσης Εγχυτήρες (Μπεκ) Ακροφύσια (Nozzle) 66 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΙΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ VOLVO ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Φίλτρο ελαίου Φίλτρο πετρελαίου Φίλτρο αναθυμιάσεων Φίλτρο αέρος 30 PENTA TAMD 103&102 (ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TEMAXIA 1 ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ (ΜΠΟΥΣΕΣ) ΓΙΑ POLLCAT 60Χ81Χ240 mm 24 2 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUMMINS 6BT 5.9DM (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 OIL FILTER (FLEET GUARD LF) FUEL FILTER AIR FILTER (FLEET GUARD) ΑΗ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΙΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUBOTA V3300 (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (DONALDSON) P ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ (DONALDSON) P ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΙΙI: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ PERKINS (ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (FLEET GUARD) ΑΗ

14 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.IV: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ LISTER LPW 4A041 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.V: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUMMINS 6BT 5.9DM ΤΑΣΗΣ 380V (των αντιρρυπαντικών πλοίων POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΙΜΑΝΤΑΣ (CUMMINS 6BT 5.9DM) IMPELLER KIT (CUMMINS 6BT 5.9DM) ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.VI: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ CUBOTA V3300 τάσης 220V (των αντιρρυπαντικών πλοίων POLLCAT) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 IMPELLER KIT (CUBOTA V3300) ΙΜΑΝΤΑΣ (CUBOTA V3300) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ POWER PACK ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N TEMΑΧΙΑ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ POWER PACK 2 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ VOLVO PENTA TAMD 31 4 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ POWER PACK 5 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ VOLVO PENTA 7 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (HYDAC) D5A-TA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ POLLCAT Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ P/N ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR 900 MA) 2040PM-OR 60 2 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR 500 MA) 2010PM-OR 60 3 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR 230) R20P Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR) R12P 20 5 Φίλτρο υδατοπαγίδας (RACOR) 500FGSS 20 6 Φίλτρο υδατοπαίδας (RACOR 1000 ΜΑ) 2020TM-OR 60 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.I: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 12V-220AH 50X27X20, V-180AH 50X22,5X21,5 100 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.II: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, AH A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 12V-125AH 33X17X26, V-125AH 28X26,5X V-100AH 30X17X21,5 100 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.III: ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V, 45-65AH A/A ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 12V-65AH 24X16X V-45 AH 24X13X20 30

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ PRIMER A 360 PRIMER (ΑΣΤΑΡΙ) 900 THINNER(ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ) 360 ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ 900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: ΑΝΟΔΙΑ Α/Α ΑΝΟΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ Κ-410 Ζ.Β.Α. (5Kg) 90 2 ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΦΛΑΤΖΑ 164Χ70 Κ-121 Ζ.Β.Α ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ princes Ζ.Β.Α. 200x ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ Φ.120 (ΖΕΥΓΗ) ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (Volvo) 60 6 ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΙΚΡΑ (Volvo) 48

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ POLLCAT

17

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.200,00 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.200,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 75 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.200,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 65/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 65/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 65/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Κλιματιστικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Κλιματιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 20. 7. 2015 Αριθ. Πρωτ. 3727 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Κλιματιστικών Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 46/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 40 / 14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.810,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.376,30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 25.06.2014 Τμήμα: Οικονομικό Αρ. Πρωτ.: 20274 Γρ. Προμηθειών Δ/ση: Τσερτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα καθώς και η αναγόμωση,συντήρηση και η πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια στατικών ποδηλάτων για το γυµναστήριο του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια στατικών ποδηλάτων για το γυµναστήριο του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

23-05-2014 23-05-2014

23-05-2014 23-05-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 13/05/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ N13 03-02-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ Η ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ) ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 16 10/9/2014 1.ΕΚΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ( FLASHERS) ΓΙΑ Φ/Ρ. TEM 21

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 16 10/9/2014 1.ΕΚΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ( FLASHERS) ΓΙΑ Φ/Ρ. TEM 21 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16 10/9/2014 1.ΕΚΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ( FLASHERS) ΓΙΑ Φ/Ρ. TEM 21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επισκευής κινητήρων. Επισκευής αντλιών πετρελαίου. Επισκευής turbo. Το τμήμα δοκιμής κινητήρων. Επισκευής συστημάτων μετάδοσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επισκευής κινητήρων. Επισκευής αντλιών πετρελαίου. Επισκευής turbo. Το τμήμα δοκιμής κινητήρων. Επισκευής συστημάτων μετάδοσης Οι εγκαταστάσεις και ο άρτιος εξοπλισμός των συνεργείων, μας δίνουν την δυνατότητα να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας τις πλέον μεγάλες και σύνθετες επισκευές που μπορεί να μας ανατεθούν, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. Δ/νση : Kαρόλου - Αθήνα Τ. Κ : Πληροφορίες : Ζαχαρίας Στουρνάρας Τηλ : 20-5297544 FAX : 20-5297594 e-mail: edis20@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Επιδαπεδιων Απορριμματοδεκτών-Πλαστικών Κυλιόμενων Κάδων Καθαριότητας 220 L.T για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Π. Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 7112) (ΠΠΥΥ 2011).

8.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 7112) (ΠΠΥΥ 2011). `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 03-12-12 Αριθμ. Πρωτ.: 28829 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 08-6 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα