ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση της Δικηγόρου Νικολαΐδου Αικατερίνης, Ειδι κής Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπλη ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρ. Κουκουλόπουλου, από την αναστολή άσκησης του Δικηγορικού λειτουργήματος... 1 Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυ τικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγ γραφής ποικιλίας στον Εθνικό κατάλογο... 2 Έγκριση κανονισμού τιμολογίου δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων Οργανι σμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)... 3 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλή λων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής... 4 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις δημοτικές ενό τητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς... 5 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Δεσκάτης Ν. Γρεβενών... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 7451/ (1) Εξαίρεση της Δικηγόρου Νικολαΐδου Αικατερίνης, Ειδι κής Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπλη ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρ. Κουκουλόπουλου, από την αναστολή άσκησης του Δικηγορικού λειτουργήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις : α. Της παρ. 8 του άρθρου 57 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» καθώς και των άρθρων 55 και 56 αυτού. β. Της παρ. 1 α του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α ) «Κώδικας Δικηγόρων». 2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών...». 3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθ. 6048/97656/ (ΦΕΚ 471/τΥΟΔΔ/ ) απόφαση με την οποία η Δικηγόρος Θεσσα λονίκης, Νικολαΐδου Αικατερίνη του Ιωάννη (A.M. 8467) διορίστηκε ως Ειδική Σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρ. Κουκουλόπουλου, αποφασίζουμε: Εξαιρούμε από τους περιορισμούς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α ), «Κώδικας Δικηγόρων», τη Δικηγόρο Δ.Σ. Θεσσαλο νίκης Νικολαΐδου Αικατερίνη του Ιωάννη, (Α.Μ: 8467), από ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της ως Ειδικής Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπλη ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου και της επιτρέπουμε να ασκεί παράλληλα και το επάγγελμα της Δικηγόρου. Κυβερνήσεως Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ F Αριθ / (2) Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγ γραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επι χειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολ λαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλί ας στον Εθνικό κατάλογο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

2 33716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). β) Του άρθρου 402/88 του Π.Δ. «Περί Οργανισμού του Υπ. Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. γ) Του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164). δ) Των άρθρων 2 και 10 του ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153/ Α / «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις». 2. Τις υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ 9867/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996), 9868/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996),9869/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996), 42289/2000 (ΦΕΚ 634/Β/2000), 9870/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996), 67766/2006 ΦΕΚ 1809/Β/2006 και 39671/ 2009 (ΦΕΚ 641/Β/2009) που αφορούν σε αναπροσαρ μογές παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα. 3. Την 1153/16620/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και των επι χειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού», (ΦΕΚ 616/Β/2014). 4. Την από 8/9/2014 εισήγηση της Δ/νσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την αναπροσαρμογή του ύψους των παραβόλων εγ γραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μη τρώα και της προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο ως εξής: Α. Παράβολα εγγραφών στα μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 1. Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο σπο ροπαραγωγικών επιχειρήσεων: Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο φυ τωριακών επιχειρήσεων τύπου Α : Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο φυ τωριακών επιχειρήσεων τύπου Β : Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο φυ τωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ : Για την εγγραφή φυτωριακής επιχείρησης μητρι κής φυτείας αμπέλου (Υ.Α.: 42289/ , ΦΕΚ 634/Β 72000), Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο επι χειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α : Για εγγραφή επιχείρησης στο μητρώο εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α για Ομάδες Πα ραγωγών: Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο επι χειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β : Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο επι χειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ : Β. Παράβολα ανανεώσεων εγγραφών στα μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολ λαπλασιαστικού υλικού. 1. Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο σποροπαραγωγικων επιχειρήσεων: Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α : Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Β : Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ : Για την ανανέωση εγγραφής φυτωριακής επιχεί ρησης μητρικής φυτείας αμπέλου (Υ.Α.: 42289/ , ΦΕΚ 634/Β /2000): Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α : Για ανανέωση εγγραφής επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύ που Α για Ομάδες Παραγωγών: Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β : Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ : 325 Γ. Παράβολα προσφυγών κατά των διαγραφών από τα μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και κατά της απόρριψης εγ γραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο. 1. Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχείρη σης από το μητρώο σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων: Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επι χείρησης από το μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επι χείρησης από το μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Β : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επι χείρησης από το μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης, από το μητρώο φυτωριακής επιχείρησης μητρι κής φυτείας αμπέλου (Υ.Α.: 42289/ , ΦΕΚ 634/ Β /2000): Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης από το Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλα πλασιαστικού υλικού τύπου Α : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης από το Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλα πλασιαστικού υλικού τύπου Β : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης από το Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλα πλασιαστικού υλικού τύπου Γ : Προσφυγή κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο (ν. 1564/1985, άρθρο 6 παρ. 2): παράβολο 420 Τα έσοδα που θα προκύψουν από τα παραπάνω πα ράβολα που συνοδεύουν κατά περίπτωση την αίτη ση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρρι ψης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο, θα κατατίθενται υπέρ του Τ.Γ.Κ. στο λογαριασμό Σπορο παραγωγής και Φυτωρίων 26698/1 (Μορφή IBAN GR ) που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος για την αντιμετώπιση των δαπανών που προ βλέπονται από την εφαρμογή του ν. 1564/1985 όπως αυτός τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 153/Α /1995). Τα παράβολα που μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας έχουν καταβληθεί για την έκδοση και ανανέωση όλων των Αδειών Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Δ, δεν επιστρέφονται. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ F Αριθ /51/2014 (3) Έγκριση κανονισμού τιμολογίου δικαιωμάτων επί πλοί ων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 7, 10, παρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 314). 2. Του Ν. 4254/ (Α 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 3. Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά όργανα» (Α 98). 4. Του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του Ν. 2932/2001 (Α 145), όπως ισχύει. 5. Του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι βατών» (Α 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις». 7. Την υπ αριθ. Υ48/ απόφαση Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105/2012). 8. Το υπ αριθ. 1487/ έγγραφο του Οργα νισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., το οποίο αφορά στην υπ αριθ. 16/2/ απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. για την έγκριση κανονισμού τιμολογίων του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ.Α.Ε.) και συγκεκριμένα του τιμολογί ου δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων. 9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση του κανονισμού τιμολογίου δικαιωμά των επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως ακολούθως: Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δικαιωμάτων επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων στη λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό και τιμολόγιο ρυθμίζονται τα τέλη της προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πάσης φύσης πλοίων /πλωτών ναυπηγη μάτων στην κατά νόμο θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 2ο 1. Η προσόρμιση παντός πλοίου/ πλωτού ναυπηγήμα τος στη κατά το προηγούμενο άρθρο λιμενική περιοχή πρέπει να προαναγγέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Λ.Κ Α.Ε. και μέρους των υπόχρεων. 2. Ειδικά για τα εκτελούντα εγκριμένες ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικά επιβατικά πλοία /πλωτά ναυπηγήμα τα η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις κάθε εβδομάδας. ΑΡΘΡΟ 3ο Τα καταπλέοντα για οποιονδήποτε λόγο την θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Α.Ε. πλοία / πλωτά ναυπηγή ματα επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω δικαιώματα. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Καθορίζουμε τα υπέρ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής. πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/ πλωτών Ναυπηγημάτων ως εξής: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ 1.1. Υπολογίζονται για κάθε κατάπλου ανά μονάδα ολι κής χωρητικότητας ( GT) όπως παρακάτω: Κατηγορίες πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων Ευρώ/ μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT) Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων 0, Επί φορτηγών πλοίων 0, Επί Π/Κ ναυπηγημάτων 0, Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου Πλοία πλωτά ναυπηγήματα μέχρι 100 GT Πραγματοποιούντα εντός τη αυτής ημέρας ένα ή και περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφ άπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης 3, Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100 GT και μέχρι 500GT υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων προ σόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 3, Τα άνω των 500GT πλοία / πλωτά ναυπηγήματα επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των 3,296 ανά κα τάπλου και με τα αντίστοιχα ανά GT δικαιώματα των εδαφίων 1.1.1, και της παραπάνω παραγράφου 1 για κάθε ένα πέραν των 500 GT. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 2.1 Υπολογιζόμενα για κάθε ημέρα και ανά μέτρο επί του μεγίστου μήκους του παραβαλλόμενου στα κρηπι δώματα και εν γένει τεχνικά έργα του λιμένα πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος ως εξής: Κατηγορίες πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων 0,

4 33718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επί φορτηγών πλοίων 0, Επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων παραβαλομέ νων αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά έργα του Λιμένα για τον χρόνο μέχρι την απομάκρυν σή του ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω παραμονή σ αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT) προς 0,131 ημερησίως. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ Υπολογίζονται στο 1/3 των αντιστοίχων δικαιωμάτων παραβολής. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στην θαλάσσια περιοχή εντός λιμένα για εκτέλεση διαφόρων εργασιών ή εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές επιβαρύνονται μόνο με δικαιώματα ελλιμενισμού που υπολογίζονται ανά μήνα αδιαίρετο, όπως παρακάτω: Ευρώ / Κατηγορία μήνα 4.1. Ε/Γ Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές 163, Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολό για τοπικών πλοών 26, Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιο φόροι (σλέπια) και βυθοκόροι, ανεξαρτήτως χωρητικότητας 198, Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επισκευές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό, όπως και φορτηγίδες μεταφοράς βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητας. 66, Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγή ματα μεταφοράς χρησίμων και άχρηστων υλικών ανεξαρτήτως χωρητικότητας 66, Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτή τως προωστηρίου δυνάμεως, εφ άπαξ 33, Αλιευτικά συγκροτήματα (γρι γρι) και ναυπηγήματα εξομοιούμενα με αυτά 33, Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προ σώπων και εφοδίων πλοίων. 16, Για τα παραπάνω πλοία /πλωτά ναυπηγήματα θα καταβάλλονται τα δικαιώματα ελλιμενισμού μόνο στους λιμένες μόνιμης έδρας και σε περίπτωση που αυτά προ σεγγίζουν και σε άλλους λιμένες, υποχρεούνται στην κα ταβολή δικαιωμάτων προσόρμισης όπως και παραβολής ή πρυμνοδέτησης, ανά ημέρα, εντασσόμενα κατά περίπτωση στην ανάλογη κατηγορία των παραγρ. Α/1, 2, και Επίσης τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλο νται έστω και αν τα πλοία / πλωτά ναυπηγήματα δεν λειτουργούν καθ όλη την διάρκεια του μήνα. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ), ΠΑ ΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙ ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 5.1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι 5 μέτρα 0,0155 ανά μέτρο μήκους ημερησίως Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 5 μέτρ. 0,0309 ανά μέτρο μήκους ημερησίως Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014 (παρ. 1δ άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρ τήτως μεγέθους ανά μέτρο ημερησίως Μικρά σκάφη Ν.4256/2014 (παρ. 1στ άρθρο 1) μέχρι 5 μέτρα 0,015 ανά μέτρο ημερησίως Ιδιωτικά πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (παρ.1ε άρ θρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα) άνω των 5 μέτρων 0,03 ανά μέτρο ημερησίως Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια Ν.4256/ 2014 (παρ.1ζ άρθρου 1) και παραδοσιακά πλοία Ν.4256/ 2014 (παρ.1η άρθρου 1) ανεξαρτήτως μεγέθους 0,050 ανά μέτρο ημερησίως. 5.2 ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20%. Δικαιώματα πρυμνοδέτησης καταβάλλουν και τα πλοία που παραβάλουν σε ντάνα πλην του πρώτου παραβεβλημένου που καταβάλλει πλήρη δικαιώματα παραβολής. 5.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ) Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50% Στα τέλη προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και πλεύ ρισης εάν καταβληθούν προκαταβολικά παρέχεται έκ πτωση: α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος 5.5. Πλοία για τα οποία έχουν προκαταβληθεί μηνι αία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης κα ταβάλουν σε περίπτωση πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης στο λιμάνι που καταβλήθηκαν τα ως άνω δικαιώματα προσόρμισης, μόνο την διαφορά μεταξύ των δικαιω μάτων προσόρμισης και πρυμνοδέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣ ΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε Το υπέρ της Ο.Λ.Κ Α.Ε δικαίωμα παροπλισμού όλων των πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων εντός των θαλασσίων ζωνών των λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ Α.Ε, καθορίζεται κατά κατηγορία με βάση την ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών ως ακολούθως: Επί παντός πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Ευρώ/ GT/15νθήμερο Μέχρι μονάδες ολικής χωρητικότητας ανά μονάδα 0, Για τις επί πλέον των μονάδων ολικής χω ρητικότητας και μέχρι μονάδες, ανά μονάδα 0, Για τις επί πλέον των μονάδων ολικής χωρητικότητας, ανά μονάδα 0, Το παραπάνω δικαίωμα υπολογιζόμενο ανά 15νθή μερο αδιαίρετο σε κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα γε νικά συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνομένων με συντηρητική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου Για χρονικό διάστημα παροπλισμού μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυτών. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 7.1. Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθί στηκαν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, εντός των ορίων των ζωνών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολο γιζόμενα για κάθε ημέρα και μονάδα ολικής χωρητικό τητας όπως παρακάτω:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ναυάγια Ευρώ/GT/ημέρα Από της 1ης ημέρα έως και 90ης ημέρας 0, Από της 91ης έως και 180ης ημέρας 0, Από της 181ης έως και της ημέ ρας ανελκύσεως ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑΤΩΝ 8.1 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη (ημέρα), ως τέτοια νοείται το από του μεσονυκτίου μέχρι και ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρο εικοσιτετράωρο. 8.2 Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και η προσόρμιση ελ λιμενισμός σκαφών της παραγράφου 5 της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ ανώτατο όριο και το χρονικό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσιτετραώρων, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιώματα υπολογίζονται μόνο για μία (1) ημέρα. 8.3 Για πραγματοποιούμενους εντός του αυτού εικο σιτετραώρου περισσότερους του ενός κατάπλους και περισσότερες παραβολές ή πρυμνοδετήσεις, τα ανα λογούντα δικαιώματα παραβολής ή πρυμνοδέτησης υπολογίζονται μόνον επί μίας ημέρας. 8.4 Πλοία / πλωτά ναυπηγήματα των οποίων η παρα βολή καταλαμβάνει μήκος προβλήτας ίσο ή μικρότερο του μισού του μήκους τους, επιβαρύνονται με δικαιώ ματα παραβολής μειωμένα κατά ποσοστό 50%. 8.5 Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα (GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπο λογίζονται τα δικαιώματα της προσόρμισης, παραβολής ή πρυμνοδέτησης βεβαιούνται, είτε εκ των επισήμων ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς Κώδικα του Λοϋδ (LOYD S REGISTER OF SHIPPING). Προκειμένου δε περί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων εγγεγραμμένων εις τα Ελληνικά Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών. 8.6 Επί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν διπλή χωρητικότητα σαν βάση υπολογισμού των δι καιωμάτων λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ολική χωρητικότητα. Ειδικά για την περίπτωση αυτή τα επι δεικνυόμενα πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να είναι πρωτότυπα. 8.7 Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες, αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 Αγγλικός πόδας=0,304 του μέτρου. 8.8 Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχω ρισμένου έρματος εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς και επί των εξομοιουμένων με αυτά (SEGREGATED BALLAST TANKS, SIDE HUSSE / DOUBLE BOTTOMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78, τα δικαιώματα που επιβάλλονται με βάση την χωρητικότητα υπολογίζονται με την μειωμένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δι εθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει μετά την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος και σε κάθε περίπτωση μειωμέ να κατά ποσοστό 17% τουλάχιστον από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια ίσης χωρητικότητας χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρμα τος. Επί των πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώματα που επιβάλλονται με βάση άλλα μεγέθη πλην της χω ρητικότητας υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 17% από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε Δ/Ξ ίσων μεγεθών χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος (Απόφαση ΥΕΝ /01/96/ ). 8.9 Ο προσδιορισμός των πάσης φύσης λιμενικών δικαιωμάτων πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων, που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση δια τάξεις για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ (TONNAGE CONVENTION) είναι μέχρι 1300 GT, γίνεται με βάση την παλαιά χωρητικότητά τους σε κόρους η οποία και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο (Απόφαση ΥΕΝ /014/96/ (Β 37) Ο υπολογισμός των πάσης φύσης λιμενικών τελών και δικαιωμάτων των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων διεθνών πλόων που προσδιορίζονται με την ολική GT και καθαρή χωρητικότητα ΝΤ γίνεται με τους κανόνες της Δ.Σ (ΙΜΟ). (Απόφαση ΥΕΝ /05/96/ / Β 161). Εξαιρούνται τα πλοία μέχρι 1300 GT για τα οποία ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις της /01/96/ (Β 37) παραπάνω όμοιας απόφασης. 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 9.1. Τα δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνο δέτησης καθώς και τα δικαιώματα ελλιμενισμού κατα βάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των λιμενι κών δικαιωμάτων δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη εντός της παραπάνω προθεσμίας η εί σπραξή τους γίνεται κατά τα οριζόμενα με τις ισχύου σες εκάστοτε διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 456/1976 Α 90). Υπόχρεοι για την καταβολή των δικαιωμάτων της απόφασης αυτής τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο/ πλωτό ναυπήγημα, σκάφος, είναι ο πλοιο κτήτης, ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου. 9.3 Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται: Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαι δευτικά κ.λπ.) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν στους λιμένες δικαιοδοσίας ΟΛΚ ΑΕ, καθώς και αυτά που ανήκουν σε Διεθνείς Ανθρωπιστικές Περιβαλ λοντικές Οργανώσεις Ιδρύματα κλπ (απόφαση ΥΕΝ /6/96/ /Β 898) Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ δρομολογημένα πλοία για έκτακτες προσεγγίσεις που πραγματοποιούν σε λιμένες σύμφωνα με το αρθ. 7 παραγ. 2 του Ν. 2932/ 2001 (145) (Απόφαση ΥΕΝ /31/02/ ) Πλοία / πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιού νται για την εκτέλεση έργων στον λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 60 του Β.Δ. 14/39 (Α 24) Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δη μοσίου και κινούνται για λογαριασμό του Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε αρχηγούς ξένων κρατών Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβο λημένα στη θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.Κ Α.Ε όχι για διενέργεια εμπορικών πράξεων αλλά: Για παραλαβή καυσίμων ή νερού, αλλαγή ή συ μπλήρωση πληρώματος, αποβίβαση ασθενή ή νεκρού,

6 33720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λήψη τροφίμων ή εφοδίων, για παραλαβή ανταλλακτι κών ή εξαρτημάτων ή υλικών μηχανής και καταστρώ ματος καθώς επίσης για διενέργεια μικροεπισκευών, απαλλάσσονται των δικαιωμάτων των δικαιωμάτων προσορμίσεως επί τριήμερο. 10. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙ ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 10.1 Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ πλοία που εκτελούν δρομολόγια μετα ξύ Ελληνικών λιμένων του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2932/ 2001 καταβάλλουν το ήμισυ των υπέρ του Ο.Λ.Κ. ΑΕ προβλεπομένων δικαιωμάτων προσόρμισης παραβο λής πρυμνοδέτησης κατά την εκτέλεση των παρα πάνω δρομολογίων. Η μείωση αυτή θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της ΓΓΛΛΠ με την κατάθεση της σχετικής σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, κατόπιν μει οδοτικού διαγωνισμού διάρκειας ενός (1) έτους και υπο βολής σχετικής αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (Απόφαση ΥΕΝ /31/02/ ). Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. οφείλει: α) Να ενημερώσει τους χρήστες των λιμένων δικαιο δοσίας του να δηλώνουν εγγράφως σε αυτά την πρόθε ση τους για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους. β) Να προβαίνει αφενός στον έλεγχο και στην κατα γραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών και αφετέρου στην έγγραφη ενημέρωση της οικείας Λιμενικής αρχής για την από αυτήν βεβαίωση και εί σπραξη των λιμενικών τελών από τους υπόχρεους στην καταβολή τους. Για τον υπολογισμό των λιμενικών δικαιωμάτων σκα φών αναψυχής και σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας ισχύ ει η υπ αριθ /26/96/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 326/Β/1996). Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο μετα φορικό μέσο από λιμένα της αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με την βελτίωση της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2ο Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου ή σε πάγιο ποσό, ανά λογα με το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων κ.λπ. και καθορίζεται όπως πιο κάτω: 1. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ και υδρο πτερύγων ανεξαρτήτως προορισμού, ποσοστό 5% στην τιμή του εισιτηρίου. 2. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά τα ξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με Ελληνική ή ξένη σημαία: α) Πάγιο τέλος 0.15 για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια μονοήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι αρμοδιότητος Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο, πε ριλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα. β) Πάγιο τέλος 0,35 για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι αρμοδιότητος Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα. Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή της πα ραπάνω περιπτώσεως νοείται η περιήγηση με Ε/Γ Τ/Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο. Γ) Για επιβάτες που διέρχονται (TRANZIT) καταβάλλε ται πάγιο τέλος 0,35 για κάθε επιβάτη σε κάθε λιμάνι αρμοδιότητος Ο.Λ.Κ Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο. TRANZIT νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβα τηγού πλοίου που έχει αφετηρία λιμάνι του εξωτερικού ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα λιμάνια αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ Α.Ε που προσεγγίζει το πλοίο για περιήγηση της περιοχής και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο. ΑΡΘΡΟ 3ο Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους: α) Τα νήπια μέχρι ενός έτους β) Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά τα ξίδια που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς και Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 1ο 1. Στα οχήματα πάσης φύσης δια της ιδίας αυτών δυνάμεως που επιβιβάζονται σε πλοία σε λιμένες αρ μοδιότητος του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επιβάλλεται ειδικό τέλος διέλευσης δια των προκυμαίων το οποίο συνίσταται σε ποσοστό επί της τιμής του ναύλου όπως παρακάτω: α) Οχήματα με προορισμό οιονδήποτε λιμένα 5% στην τιμή του εισιτηρίου. β) Οχήματα του Δημοσίου με προορισμό οιονδήποτε λιμένα 1% στην τιμή του εισιτηρίου. 2. Το πιο πάνω τέλος θα αναλώνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση λιμενικών έργων. Το ειδικό τέλος εκ ποσοστού 5% επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων υπολογίζεται στην τιμή του αρχικού ναύλου, μη αφαιρουμένων των εκπτώσεων που τυχών διενεργούν οι ναυτιλιακές εταιρείες που δρομο λογούν πλοία στα λιμάνια αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Για τις περιπτώσεις Β και Γ του παρόντος τιμολογί ου όσο αφορά τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπρα ξης, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από το Ν.Δ. 158/1969 (ΦΕΚ 23 Α ), τον Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α ) και τον Ν.2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ). 2. Κατά τα λοιπά ισχύει το τιμολόγιο παροχής λι μενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) της απόφασης με υπ αριθ /ΕΓΔΕ ΚΟ2216 (Β 1315/ ). 3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερί δα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της. Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. οικ /42488 (4) Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 «Αξι ολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 161/Α/ ), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τρο ποποιήσεις Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α / ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δη μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007) Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/ Α / ). 4. Τις υπ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ Γ7Α) και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/ (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ Μ5Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τη σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης με έδρα το κατάστημα στέγασης της έδρας της Α.Δ. Αττικής. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ως εξής: Α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Αττικής, ως Πρόεδρο, με αναπλη ρωτή έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής. Β. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής ως μέλος, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής. Γ. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής ως μέλος, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Α.Δ. Αττικής, ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών, υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ. Αττικής με βαθμό τουλάχιστον Δ, μαζί με τον αναπληρωτή του. Έργο της Επιτροπής είναι: i) Η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4250/2014 και ii) Ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992 όπως ισχύει. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/2014, κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία της Επιτροπής λήγει στις Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιο λόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ F Αριθ /3114 (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις δημοτικές ενό τητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». γ) Του Νόμου 344/76 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του Νόμου 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α ) «Προσαρμογή νο μοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ' αριθ /57510/ (ΦΕΚ 1984/τ.Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης. 3. Την υπ' αριθ. 391/6628/ Απόφαση του Δη μάρχου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς με την οποία αναθέ τει την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Νεστορίου. 4. Την υπ' αριθ. 6629/ βεβαίωση πίστωσης της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου, απο φασίζουμε: Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς στους κάτωθι υπαλλήλους ως εξής: 1. ΓΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ, κλάδου ΔΕ1 Δι οικητικού με βαθμό ΣΤ, στην Δημοτική Ενότητα Νε στορίου. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ, στην Δημοτική Ενότητα Ακρι τών. 3. ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ1 Διοικη τικού με βαθμό ΣΤ, στην Δημοτική Ενότητα Αρρένων. 4. ΤΑΣΚΗΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ, στην Δημοτική Ενότητα Γράμ μου. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των λη ξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νεστο ρίου έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑΕ

8 33722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσού 2.729,60, για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2014 του προϋπολογισμού έτους Για τα επόμενα έτη θα προβλέπονται αντίστοιχες πι στώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου Νεστορίου. (Αριθ. βεβ. πίστωσης της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου: 6629/ ). Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 2 Οκτωβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ F Αριθ /3135 (6) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Δεσκάτης Ν. Γρεβενών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». γ) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυ τικής Μακεδονίας». δ) Του άρθρου 2 του Νόμου 344/76 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων». ε) Του άρθρου 9 παρ του Νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ' αριθ. 65/Φ /57510/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Δι ακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση OTA. 3. Την υπ' αριθ. 293/9460/ απόφαση του Δη μάρχου Δεσκάτης περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρ χων σε υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης, ανά δημοτική ενότητα του Δήμου Δεσκάτης. 4. Την υπ' αριθ. 9459/ βεβαίωση πίστωσης του Δήμου Δεσκάτης, αποφασίζουμε: Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχων στους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης, ανά δημοτική ενότητα του Δήμου: 1. Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης: Στον Μπγιάλα Ερρίκο του Αχιλλέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. 2. Δημοτική Ενότητα Χασίων: Στον Παπαθεοδώρου Νικόλαο του Αποστόλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης, έτους 2014, ύψους 585,00 Ευρώ, στον Κ.Α για το εναπομείναν διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου του 2014, ενώ για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.340,00 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών του Δήμου Δεσκάτης. (Αριθ. βεβ. πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης: 9459/ ). Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2747 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμέ νος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14033 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1093 19 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3113.11/31093/2016 Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε: 226/4-8-2005, Φ.Ε.Κ. 1773/B/15-12-2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 14 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8122.1/49/2014 Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Ορ γανισμού Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πράξεις Δ.Σ. 140/14-6-2000 (4257/615/12-3-2001 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1882 25 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση Τελών και Τιμολογίων Παραλαβής και Δι αχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1402 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τιμολογίων προσάρτησης, πρυμνοδέτησης, παραβολής, ελλιμενισμού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης λειτουργήμα τος του δικηγόρου Ειδικής Συνεργάτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα