ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση της Δικηγόρου Νικολαΐδου Αικατερίνης, Ειδι κής Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπλη ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρ. Κουκουλόπουλου, από την αναστολή άσκησης του Δικηγορικού λειτουργήματος... 1 Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυ τικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγ γραφής ποικιλίας στον Εθνικό κατάλογο... 2 Έγκριση κανονισμού τιμολογίου δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων Οργανι σμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)... 3 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλή λων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής... 4 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις δημοτικές ενό τητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς... 5 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Δεσκάτης Ν. Γρεβενών... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 7451/ (1) Εξαίρεση της Δικηγόρου Νικολαΐδου Αικατερίνης, Ειδι κής Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπλη ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρ. Κουκουλόπουλου, από την αναστολή άσκησης του Δικηγορικού λειτουργήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις : α. Της παρ. 8 του άρθρου 57 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» καθώς και των άρθρων 55 και 56 αυτού. β. Της παρ. 1 α του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α ) «Κώδικας Δικηγόρων». 2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών...». 3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθ. 6048/97656/ (ΦΕΚ 471/τΥΟΔΔ/ ) απόφαση με την οποία η Δικηγόρος Θεσσα λονίκης, Νικολαΐδου Αικατερίνη του Ιωάννη (A.M. 8467) διορίστηκε ως Ειδική Σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρ. Κουκουλόπουλου, αποφασίζουμε: Εξαιρούμε από τους περιορισμούς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α ), «Κώδικας Δικηγόρων», τη Δικηγόρο Δ.Σ. Θεσσαλο νίκης Νικολαΐδου Αικατερίνη του Ιωάννη, (Α.Μ: 8467), από ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της ως Ειδικής Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπλη ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου και της επιτρέπουμε να ασκεί παράλληλα και το επάγγελμα της Δικηγόρου. Κυβερνήσεως Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ F Αριθ / (2) Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγ γραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επι χειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολ λαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλί ας στον Εθνικό κατάλογο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

2 33716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). β) Του άρθρου 402/88 του Π.Δ. «Περί Οργανισμού του Υπ. Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. γ) Του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164). δ) Των άρθρων 2 και 10 του ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153/ Α / «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις». 2. Τις υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ 9867/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996), 9868/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996),9869/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996), 42289/2000 (ΦΕΚ 634/Β/2000), 9870/1996 (ΦΕΚ 630/Β/1996), 67766/2006 ΦΕΚ 1809/Β/2006 και 39671/ 2009 (ΦΕΚ 641/Β/2009) που αφορούν σε αναπροσαρ μογές παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα. 3. Την 1153/16620/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και των επι χειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού», (ΦΕΚ 616/Β/2014). 4. Την από 8/9/2014 εισήγηση της Δ/νσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την αναπροσαρμογή του ύψους των παραβόλων εγ γραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μη τρώα και της προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο ως εξής: Α. Παράβολα εγγραφών στα μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 1. Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο σπο ροπαραγωγικών επιχειρήσεων: Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο φυ τωριακών επιχειρήσεων τύπου Α : Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο φυ τωριακών επιχειρήσεων τύπου Β : Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο φυ τωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ : Για την εγγραφή φυτωριακής επιχείρησης μητρι κής φυτείας αμπέλου (Υ.Α.: 42289/ , ΦΕΚ 634/Β 72000), Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο επι χειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α : Για εγγραφή επιχείρησης στο μητρώο εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α για Ομάδες Πα ραγωγών: Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο επι χειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β : Για την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο επι χειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ : Β. Παράβολα ανανεώσεων εγγραφών στα μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολ λαπλασιαστικού υλικού. 1. Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο σποροπαραγωγικων επιχειρήσεων: Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α : Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Β : Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ : Για την ανανέωση εγγραφής φυτωριακής επιχεί ρησης μητρικής φυτείας αμπέλου (Υ.Α.: 42289/ , ΦΕΚ 634/Β /2000): Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α : Για ανανέωση εγγραφής επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύ που Α για Ομάδες Παραγωγών: Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β : Για την ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ : 325 Γ. Παράβολα προσφυγών κατά των διαγραφών από τα μητρώα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και κατά της απόρριψης εγ γραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο. 1. Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχείρη σης από το μητρώο σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων: Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επι χείρησης από το μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επι χείρησης από το μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Β : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επι χείρησης από το μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης, από το μητρώο φυτωριακής επιχείρησης μητρι κής φυτείας αμπέλου (Υ.Α.: 42289/ , ΦΕΚ 634/ Β /2000): Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης από το Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλα πλασιαστικού υλικού τύπου Α : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης από το Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλα πλασιαστικού υλικού τύπου Β : Για τη προσφυγή κατά της διαγραφής της επιχεί ρησης από το Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλα πλασιαστικού υλικού τύπου Γ : Προσφυγή κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο (ν. 1564/1985, άρθρο 6 παρ. 2): παράβολο 420 Τα έσοδα που θα προκύψουν από τα παραπάνω πα ράβολα που συνοδεύουν κατά περίπτωση την αίτη ση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρρι ψης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο, θα κατατίθενται υπέρ του Τ.Γ.Κ. στο λογαριασμό Σπορο παραγωγής και Φυτωρίων 26698/1 (Μορφή IBAN GR ) που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος για την αντιμετώπιση των δαπανών που προ βλέπονται από την εφαρμογή του ν. 1564/1985 όπως αυτός τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 153/Α /1995). Τα παράβολα που μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας έχουν καταβληθεί για την έκδοση και ανανέωση όλων των Αδειών Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Δ, δεν επιστρέφονται. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ F Αριθ /51/2014 (3) Έγκριση κανονισμού τιμολογίου δικαιωμάτων επί πλοί ων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 7, 10, παρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 314). 2. Του Ν. 4254/ (Α 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 3. Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά όργανα» (Α 98). 4. Του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του Ν. 2932/2001 (Α 145), όπως ισχύει. 5. Του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι βατών» (Α 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις». 7. Την υπ αριθ. Υ48/ απόφαση Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105/2012). 8. Το υπ αριθ. 1487/ έγγραφο του Οργα νισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., το οποίο αφορά στην υπ αριθ. 16/2/ απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. για την έγκριση κανονισμού τιμολογίων του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ.Α.Ε.) και συγκεκριμένα του τιμολογί ου δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων. 9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση του κανονισμού τιμολογίου δικαιωμά των επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως ακολούθως: Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δικαιωμάτων επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων στη λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό και τιμολόγιο ρυθμίζονται τα τέλη της προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πάσης φύσης πλοίων /πλωτών ναυπηγη μάτων στην κατά νόμο θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 2ο 1. Η προσόρμιση παντός πλοίου/ πλωτού ναυπηγήμα τος στη κατά το προηγούμενο άρθρο λιμενική περιοχή πρέπει να προαναγγέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Λ.Κ Α.Ε. και μέρους των υπόχρεων. 2. Ειδικά για τα εκτελούντα εγκριμένες ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικά επιβατικά πλοία /πλωτά ναυπηγήμα τα η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις κάθε εβδομάδας. ΑΡΘΡΟ 3ο Τα καταπλέοντα για οποιονδήποτε λόγο την θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Α.Ε. πλοία / πλωτά ναυπηγή ματα επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω δικαιώματα. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Καθορίζουμε τα υπέρ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής. πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/ πλωτών Ναυπηγημάτων ως εξής: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ 1.1. Υπολογίζονται για κάθε κατάπλου ανά μονάδα ολι κής χωρητικότητας ( GT) όπως παρακάτω: Κατηγορίες πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων Ευρώ/ μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT) Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων 0, Επί φορτηγών πλοίων 0, Επί Π/Κ ναυπηγημάτων 0, Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου Πλοία πλωτά ναυπηγήματα μέχρι 100 GT Πραγματοποιούντα εντός τη αυτής ημέρας ένα ή και περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφ άπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης 3, Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100 GT και μέχρι 500GT υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων προ σόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 3, Τα άνω των 500GT πλοία / πλωτά ναυπηγήματα επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των 3,296 ανά κα τάπλου και με τα αντίστοιχα ανά GT δικαιώματα των εδαφίων 1.1.1, και της παραπάνω παραγράφου 1 για κάθε ένα πέραν των 500 GT. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 2.1 Υπολογιζόμενα για κάθε ημέρα και ανά μέτρο επί του μεγίστου μήκους του παραβαλλόμενου στα κρηπι δώματα και εν γένει τεχνικά έργα του λιμένα πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος ως εξής: Κατηγορίες πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων 0,

4 33718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επί φορτηγών πλοίων 0, Επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων παραβαλομέ νων αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά έργα του Λιμένα για τον χρόνο μέχρι την απομάκρυν σή του ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω παραμονή σ αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT) προς 0,131 ημερησίως. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ Υπολογίζονται στο 1/3 των αντιστοίχων δικαιωμάτων παραβολής. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στην θαλάσσια περιοχή εντός λιμένα για εκτέλεση διαφόρων εργασιών ή εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές επιβαρύνονται μόνο με δικαιώματα ελλιμενισμού που υπολογίζονται ανά μήνα αδιαίρετο, όπως παρακάτω: Ευρώ / Κατηγορία μήνα 4.1. Ε/Γ Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές 163, Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολό για τοπικών πλοών 26, Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιο φόροι (σλέπια) και βυθοκόροι, ανεξαρτήτως χωρητικότητας 198, Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επισκευές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό, όπως και φορτηγίδες μεταφοράς βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητας. 66, Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγή ματα μεταφοράς χρησίμων και άχρηστων υλικών ανεξαρτήτως χωρητικότητας 66, Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτή τως προωστηρίου δυνάμεως, εφ άπαξ 33, Αλιευτικά συγκροτήματα (γρι γρι) και ναυπηγήματα εξομοιούμενα με αυτά 33, Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προ σώπων και εφοδίων πλοίων. 16, Για τα παραπάνω πλοία /πλωτά ναυπηγήματα θα καταβάλλονται τα δικαιώματα ελλιμενισμού μόνο στους λιμένες μόνιμης έδρας και σε περίπτωση που αυτά προ σεγγίζουν και σε άλλους λιμένες, υποχρεούνται στην κα ταβολή δικαιωμάτων προσόρμισης όπως και παραβολής ή πρυμνοδέτησης, ανά ημέρα, εντασσόμενα κατά περίπτωση στην ανάλογη κατηγορία των παραγρ. Α/1, 2, και Επίσης τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλο νται έστω και αν τα πλοία / πλωτά ναυπηγήματα δεν λειτουργούν καθ όλη την διάρκεια του μήνα. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ), ΠΑ ΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙ ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 5.1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι 5 μέτρα 0,0155 ανά μέτρο μήκους ημερησίως Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 5 μέτρ. 0,0309 ανά μέτρο μήκους ημερησίως Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014 (παρ. 1δ άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρ τήτως μεγέθους ανά μέτρο ημερησίως Μικρά σκάφη Ν.4256/2014 (παρ. 1στ άρθρο 1) μέχρι 5 μέτρα 0,015 ανά μέτρο ημερησίως Ιδιωτικά πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (παρ.1ε άρ θρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα) άνω των 5 μέτρων 0,03 ανά μέτρο ημερησίως Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια Ν.4256/ 2014 (παρ.1ζ άρθρου 1) και παραδοσιακά πλοία Ν.4256/ 2014 (παρ.1η άρθρου 1) ανεξαρτήτως μεγέθους 0,050 ανά μέτρο ημερησίως. 5.2 ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20%. Δικαιώματα πρυμνοδέτησης καταβάλλουν και τα πλοία που παραβάλουν σε ντάνα πλην του πρώτου παραβεβλημένου που καταβάλλει πλήρη δικαιώματα παραβολής. 5.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ) Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50% Στα τέλη προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και πλεύ ρισης εάν καταβληθούν προκαταβολικά παρέχεται έκ πτωση: α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος 5.5. Πλοία για τα οποία έχουν προκαταβληθεί μηνι αία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης κα ταβάλουν σε περίπτωση πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης στο λιμάνι που καταβλήθηκαν τα ως άνω δικαιώματα προσόρμισης, μόνο την διαφορά μεταξύ των δικαιω μάτων προσόρμισης και πρυμνοδέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣ ΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε Το υπέρ της Ο.Λ.Κ Α.Ε δικαίωμα παροπλισμού όλων των πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων εντός των θαλασσίων ζωνών των λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ Α.Ε, καθορίζεται κατά κατηγορία με βάση την ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών ως ακολούθως: Επί παντός πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Ευρώ/ GT/15νθήμερο Μέχρι μονάδες ολικής χωρητικότητας ανά μονάδα 0, Για τις επί πλέον των μονάδων ολικής χω ρητικότητας και μέχρι μονάδες, ανά μονάδα 0, Για τις επί πλέον των μονάδων ολικής χωρητικότητας, ανά μονάδα 0, Το παραπάνω δικαίωμα υπολογιζόμενο ανά 15νθή μερο αδιαίρετο σε κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα γε νικά συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνομένων με συντηρητική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου Για χρονικό διάστημα παροπλισμού μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυτών. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 7.1. Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθί στηκαν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, εντός των ορίων των ζωνών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολο γιζόμενα για κάθε ημέρα και μονάδα ολικής χωρητικό τητας όπως παρακάτω:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ναυάγια Ευρώ/GT/ημέρα Από της 1ης ημέρα έως και 90ης ημέρας 0, Από της 91ης έως και 180ης ημέρας 0, Από της 181ης έως και της ημέ ρας ανελκύσεως ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑΤΩΝ 8.1 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη (ημέρα), ως τέτοια νοείται το από του μεσονυκτίου μέχρι και ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρο εικοσιτετράωρο. 8.2 Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και η προσόρμιση ελ λιμενισμός σκαφών της παραγράφου 5 της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ ανώτατο όριο και το χρονικό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσιτετραώρων, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιώματα υπολογίζονται μόνο για μία (1) ημέρα. 8.3 Για πραγματοποιούμενους εντός του αυτού εικο σιτετραώρου περισσότερους του ενός κατάπλους και περισσότερες παραβολές ή πρυμνοδετήσεις, τα ανα λογούντα δικαιώματα παραβολής ή πρυμνοδέτησης υπολογίζονται μόνον επί μίας ημέρας. 8.4 Πλοία / πλωτά ναυπηγήματα των οποίων η παρα βολή καταλαμβάνει μήκος προβλήτας ίσο ή μικρότερο του μισού του μήκους τους, επιβαρύνονται με δικαιώ ματα παραβολής μειωμένα κατά ποσοστό 50%. 8.5 Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα (GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπο λογίζονται τα δικαιώματα της προσόρμισης, παραβολής ή πρυμνοδέτησης βεβαιούνται, είτε εκ των επισήμων ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς Κώδικα του Λοϋδ (LOYD S REGISTER OF SHIPPING). Προκειμένου δε περί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων εγγεγραμμένων εις τα Ελληνικά Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών. 8.6 Επί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν διπλή χωρητικότητα σαν βάση υπολογισμού των δι καιωμάτων λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ολική χωρητικότητα. Ειδικά για την περίπτωση αυτή τα επι δεικνυόμενα πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να είναι πρωτότυπα. 8.7 Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες, αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 Αγγλικός πόδας=0,304 του μέτρου. 8.8 Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχω ρισμένου έρματος εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς και επί των εξομοιουμένων με αυτά (SEGREGATED BALLAST TANKS, SIDE HUSSE / DOUBLE BOTTOMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78, τα δικαιώματα που επιβάλλονται με βάση την χωρητικότητα υπολογίζονται με την μειωμένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δι εθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει μετά την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος και σε κάθε περίπτωση μειωμέ να κατά ποσοστό 17% τουλάχιστον από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια ίσης χωρητικότητας χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρμα τος. Επί των πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώματα που επιβάλλονται με βάση άλλα μεγέθη πλην της χω ρητικότητας υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 17% από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε Δ/Ξ ίσων μεγεθών χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος (Απόφαση ΥΕΝ /01/96/ ). 8.9 Ο προσδιορισμός των πάσης φύσης λιμενικών δικαιωμάτων πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων, που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση δια τάξεις για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ (TONNAGE CONVENTION) είναι μέχρι 1300 GT, γίνεται με βάση την παλαιά χωρητικότητά τους σε κόρους η οποία και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο (Απόφαση ΥΕΝ /014/96/ (Β 37) Ο υπολογισμός των πάσης φύσης λιμενικών τελών και δικαιωμάτων των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων διεθνών πλόων που προσδιορίζονται με την ολική GT και καθαρή χωρητικότητα ΝΤ γίνεται με τους κανόνες της Δ.Σ (ΙΜΟ). (Απόφαση ΥΕΝ /05/96/ / Β 161). Εξαιρούνται τα πλοία μέχρι 1300 GT για τα οποία ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις της /01/96/ (Β 37) παραπάνω όμοιας απόφασης. 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 9.1. Τα δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνο δέτησης καθώς και τα δικαιώματα ελλιμενισμού κατα βάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των λιμενι κών δικαιωμάτων δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη εντός της παραπάνω προθεσμίας η εί σπραξή τους γίνεται κατά τα οριζόμενα με τις ισχύου σες εκάστοτε διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 456/1976 Α 90). Υπόχρεοι για την καταβολή των δικαιωμάτων της απόφασης αυτής τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο/ πλωτό ναυπήγημα, σκάφος, είναι ο πλοιο κτήτης, ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου. 9.3 Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται: Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαι δευτικά κ.λπ.) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν στους λιμένες δικαιοδοσίας ΟΛΚ ΑΕ, καθώς και αυτά που ανήκουν σε Διεθνείς Ανθρωπιστικές Περιβαλ λοντικές Οργανώσεις Ιδρύματα κλπ (απόφαση ΥΕΝ /6/96/ /Β 898) Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ δρομολογημένα πλοία για έκτακτες προσεγγίσεις που πραγματοποιούν σε λιμένες σύμφωνα με το αρθ. 7 παραγ. 2 του Ν. 2932/ 2001 (145) (Απόφαση ΥΕΝ /31/02/ ) Πλοία / πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιού νται για την εκτέλεση έργων στον λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 60 του Β.Δ. 14/39 (Α 24) Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δη μοσίου και κινούνται για λογαριασμό του Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε αρχηγούς ξένων κρατών Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβο λημένα στη θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.Κ Α.Ε όχι για διενέργεια εμπορικών πράξεων αλλά: Για παραλαβή καυσίμων ή νερού, αλλαγή ή συ μπλήρωση πληρώματος, αποβίβαση ασθενή ή νεκρού,

6 33720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λήψη τροφίμων ή εφοδίων, για παραλαβή ανταλλακτι κών ή εξαρτημάτων ή υλικών μηχανής και καταστρώ ματος καθώς επίσης για διενέργεια μικροεπισκευών, απαλλάσσονται των δικαιωμάτων των δικαιωμάτων προσορμίσεως επί τριήμερο. 10. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙ ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 10.1 Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ πλοία που εκτελούν δρομολόγια μετα ξύ Ελληνικών λιμένων του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2932/ 2001 καταβάλλουν το ήμισυ των υπέρ του Ο.Λ.Κ. ΑΕ προβλεπομένων δικαιωμάτων προσόρμισης παραβο λής πρυμνοδέτησης κατά την εκτέλεση των παρα πάνω δρομολογίων. Η μείωση αυτή θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της ΓΓΛΛΠ με την κατάθεση της σχετικής σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, κατόπιν μει οδοτικού διαγωνισμού διάρκειας ενός (1) έτους και υπο βολής σχετικής αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (Απόφαση ΥΕΝ /31/02/ ). Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. οφείλει: α) Να ενημερώσει τους χρήστες των λιμένων δικαιο δοσίας του να δηλώνουν εγγράφως σε αυτά την πρόθε ση τους για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους. β) Να προβαίνει αφενός στον έλεγχο και στην κατα γραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών και αφετέρου στην έγγραφη ενημέρωση της οικείας Λιμενικής αρχής για την από αυτήν βεβαίωση και εί σπραξη των λιμενικών τελών από τους υπόχρεους στην καταβολή τους. Για τον υπολογισμό των λιμενικών δικαιωμάτων σκα φών αναψυχής και σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας ισχύ ει η υπ αριθ /26/96/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 326/Β/1996). Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο μετα φορικό μέσο από λιμένα της αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με την βελτίωση της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2ο Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου ή σε πάγιο ποσό, ανά λογα με το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων κ.λπ. και καθορίζεται όπως πιο κάτω: 1. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ και υδρο πτερύγων ανεξαρτήτως προορισμού, ποσοστό 5% στην τιμή του εισιτηρίου. 2. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά τα ξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με Ελληνική ή ξένη σημαία: α) Πάγιο τέλος 0.15 για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια μονοήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι αρμοδιότητος Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο, πε ριλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα. β) Πάγιο τέλος 0,35 για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι αρμοδιότητος Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα. Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή της πα ραπάνω περιπτώσεως νοείται η περιήγηση με Ε/Γ Τ/Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο. Γ) Για επιβάτες που διέρχονται (TRANZIT) καταβάλλε ται πάγιο τέλος 0,35 για κάθε επιβάτη σε κάθε λιμάνι αρμοδιότητος Ο.Λ.Κ Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο. TRANZIT νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβα τηγού πλοίου που έχει αφετηρία λιμάνι του εξωτερικού ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα λιμάνια αρμοδιότητας Ο.Λ.Κ Α.Ε που προσεγγίζει το πλοίο για περιήγηση της περιοχής και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο. ΑΡΘΡΟ 3ο Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους: α) Τα νήπια μέχρι ενός έτους β) Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά τα ξίδια που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς και Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 1ο 1. Στα οχήματα πάσης φύσης δια της ιδίας αυτών δυνάμεως που επιβιβάζονται σε πλοία σε λιμένες αρ μοδιότητος του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επιβάλλεται ειδικό τέλος διέλευσης δια των προκυμαίων το οποίο συνίσταται σε ποσοστό επί της τιμής του ναύλου όπως παρακάτω: α) Οχήματα με προορισμό οιονδήποτε λιμένα 5% στην τιμή του εισιτηρίου. β) Οχήματα του Δημοσίου με προορισμό οιονδήποτε λιμένα 1% στην τιμή του εισιτηρίου. 2. Το πιο πάνω τέλος θα αναλώνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση λιμενικών έργων. Το ειδικό τέλος εκ ποσοστού 5% επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων υπολογίζεται στην τιμή του αρχικού ναύλου, μη αφαιρουμένων των εκπτώσεων που τυχών διενεργούν οι ναυτιλιακές εταιρείες που δρομο λογούν πλοία στα λιμάνια αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Για τις περιπτώσεις Β και Γ του παρόντος τιμολογί ου όσο αφορά τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπρα ξης, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από το Ν.Δ. 158/1969 (ΦΕΚ 23 Α ), τον Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α ) και τον Ν.2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ). 2. Κατά τα λοιπά ισχύει το τιμολόγιο παροχής λι μενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) της απόφασης με υπ αριθ /ΕΓΔΕ ΚΟ2216 (Β 1315/ ). 3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερί δα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της. Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. οικ /42488 (4) Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 «Αξι ολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 161/Α/ ), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τρο ποποιήσεις Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α / ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δη μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007) Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/ Α / ). 4. Τις υπ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ Γ7Α) και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/ (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ Μ5Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τη σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης με έδρα το κατάστημα στέγασης της έδρας της Α.Δ. Αττικής. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ως εξής: Α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Αττικής, ως Πρόεδρο, με αναπλη ρωτή έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής. Β. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής ως μέλος, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής. Γ. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής ως μέλος, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Δ/νσης της Α.Δ. Αττικής. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Α.Δ. Αττικής, ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών, υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ. Αττικής με βαθμό τουλάχιστον Δ, μαζί με τον αναπληρωτή του. Έργο της Επιτροπής είναι: i) Η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4250/2014 και ii) Ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992 όπως ισχύει. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/2014, κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία της Επιτροπής λήγει στις Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιο λόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ F Αριθ /3114 (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις δημοτικές ενό τητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». γ) Του Νόμου 344/76 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του Νόμου 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α ) «Προσαρμογή νο μοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ' αριθ /57510/ (ΦΕΚ 1984/τ.Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης. 3. Την υπ' αριθ. 391/6628/ Απόφαση του Δη μάρχου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς με την οποία αναθέ τει την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Νεστορίου. 4. Την υπ' αριθ. 6629/ βεβαίωση πίστωσης της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου, απο φασίζουμε: Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς στους κάτωθι υπαλλήλους ως εξής: 1. ΓΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ, κλάδου ΔΕ1 Δι οικητικού με βαθμό ΣΤ, στην Δημοτική Ενότητα Νε στορίου. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ, στην Δημοτική Ενότητα Ακρι τών. 3. ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ1 Διοικη τικού με βαθμό ΣΤ, στην Δημοτική Ενότητα Αρρένων. 4. ΤΑΣΚΗΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ, στην Δημοτική Ενότητα Γράμ μου. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των λη ξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νεστο ρίου έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑΕ

8 33722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσού 2.729,60, για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2014 του προϋπολογισμού έτους Για τα επόμενα έτη θα προβλέπονται αντίστοιχες πι στώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου Νεστορίου. (Αριθ. βεβ. πίστωσης της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου: 6629/ ). Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 2 Οκτωβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ F Αριθ /3135 (6) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Δεσκάτης Ν. Γρεβενών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». γ) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυ τικής Μακεδονίας». δ) Του άρθρου 2 του Νόμου 344/76 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων». ε) Του άρθρου 9 παρ του Νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ' αριθ. 65/Φ /57510/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Δι ακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση OTA. 3. Την υπ' αριθ. 293/9460/ απόφαση του Δη μάρχου Δεσκάτης περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρ χων σε υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης, ανά δημοτική ενότητα του Δήμου Δεσκάτης. 4. Την υπ' αριθ. 9459/ βεβαίωση πίστωσης του Δήμου Δεσκάτης, αποφασίζουμε: Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχων στους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης, ανά δημοτική ενότητα του Δήμου: 1. Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης: Στον Μπγιάλα Ερρίκο του Αχιλλέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. 2. Δημοτική Ενότητα Χασίων: Στον Παπαθεοδώρου Νικόλαο του Αποστόλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης, έτους 2014, ύψους 585,00 Ευρώ, στον Κ.Α για το εναπομείναν διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου του 2014, ενώ για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.340,00 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών του Δήμου Δεσκάτης. (Αριθ. βεβ. πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης: 9459/ ). Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2747 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμέ νος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2204 27 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48058 /ΕΓΔΕΚΟ 1680 Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενι κών τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πράξεις Δ.Σ. 140/14-6-2000 (4257/615/12-3-2001 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281 20 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3622 Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκατα στάσεων και λιμένων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 273 4 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3409 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 606 7 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 26 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1587 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αμοιβής των εκκαθαριστών της Α.Ε με την επωνυμία: «Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 837 9 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης ερ γασίμων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122 8 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3569 Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 4 Μαρτίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16 Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα