ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα Fax: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) Πάτρα, 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 87872/1157 Προς: Όπως Πίνακας (Α) Αποδεκτών για ενέργεια. Κοινοποίηση: Όπως Πίνακας (Β) Αποδεκτών για ενημέρωση. Θέμα: «Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» Σχετ.: (α) Την Εγκύκλιο 12613/ΔΕ1311/ (ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ Π6Γ) με θέμα «Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 & προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ σύμφωνα με το ΜΠΔΣ». (β) Την Κ.Υ.Α /ΔΕ 1089/ (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Φ ΨΨΖ) με θέμα «Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων Π.Δ.Ε. έτους 2013». Στην συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και λαμβάνοντας υπ όψη: 1. Τα όρια χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τα οποία περιορίζονται στο ποσό των ,00 για το Εθνικό Σκέλος (έργα ΣΑΕΠ 001, ΣΑΕΠ 001/2, ΣΑΜΠ 001, ΣΑΕΠ 401, ΣΑΕΠ 101 & ΣΑΕΠ 201) και στο ποσό των ,00 για το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (έργα ΕΣΠΑ & Γ ΠΕΠ). 2. Την απαίτηση για ορθολογικό προγραμματισμό των πιστώσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των έργων και θα αθροίζονται συνολικά στα ανωτέρω όρια χρηματοδότησης. 3. Το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των Φορέων σχετικά με τον ορθό προγραμματισμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων {σύμφωνα με το ανωτέρω (α) σχετικό 4.4 και σελίδα 9}. Κριτήριο της αξιολόγησης είναι ο βαθμός διαφοροποίησης των εγκεκριμένων (προτεινόμενων) πιστώσεων των έργων τους και της απορρόφησης τους (υλοποίηση). Σε περίπτωση που η παραπάνω απόκλιση ξεπερνά το 10% τότε θα δίνεται η δυνατότητα στο αρμόδιο Σελίδα 1 από 6 Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

2 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ Υπουργείο να προβαίνει σε περαιτέρω απομείωση του ήδη περιορισμένου ορίου πληρωμών (ειδικά στο Εθνικό Σκέλος) του ΠΔΕ της Περιφέρειας μας. 4. Το γεγονός ότι οι φορείς Υλοποίησης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους οφείλουν να διερευνήσουν την δυνατότητα για την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ προκειμένου να μειωθούν οι δεσμεύσεις στο Εθνικό Σκέλος και να εξασφαλίσει ομαλότερη και ασφαλέστερη χρηματοδότηση. Παρακαλούμε όπως για την Κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δ.Ε. για το έτος 2013: i) Οι Φορείς Υλοποίησης να αποστείλουν το Έντυπο 1 Προγραμματισμός Πιστώσεων Έργων / Μελετών Π.Δ.Ε. & το Έντυπο 2 Πίνακας Έργων με αιτούμενες μηδενικές πιστώσεις για το 2013 με συνημμένα τα ακριβή αντίγραφα των Νομικών Δεσμεύσεων (όπου υφίστανται) καθώς και τα αντίστοιχα Συνοπτικά Δελτία Έργων (όπου απαιτούνται). ii) Οι Υπόλογοι Διαχειριστές να αποστείλουν το Έντυπο 3 Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου καταγράφοντας αναλυτικά όλους τους κατατεθειμένους ανεξόφλητους εκκρεμείς Λογαριασμούς για τα έργα του ΠΔΕ. Τα έντυπα θα είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική & επεξεργάσιμη μορφή (Word και Excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις σας θα πρέπει να αποσταλούν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στο το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 δεδομένου ότι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα πρέπει να αποστείλει την πρόταση Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέχρι την Δευτέρα 15 Απριλίου Η αποστολή όλων των ανωτέρω εντύπων και δικαιολογητικών είναι προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση των αιτούμενων πιστώσεων του Φορέα Υλοποίησης και για την χρηματοδότηση των κατατεθειμένων εκκρεμών Λογαριασμών του Υπολόγου Διαχειριστή. Σελίδα 2 από 6 Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

3 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση µη αποστολής των παραπάνω εγγράφων τα έργα που υλοποιεί ο Φορέας µε δική του ευθύνη θα θεωρηθούν αυτοδίκαια ανενεργά για χρηματοδότηση το 2013 και θα συμπεριληφθούν στην σχετική λίστα που θα αποσταλεί προς το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά την έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων και δεδομένου ότι θα υπάρχει μηδενική πίστωση για τα ανωτέρω έργα/μελέτες για το έτος 2013, ο Φορέας δεν επιτρέπεται να εκτελεί και να παραλαμβάνει εργασίες για αυτά κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία θα σας αναρτήσει στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επεξηγηματικές οδηγίες για την Εγκύκλιο εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων {(α) σχετικό} με στόχο την επίλυση προβλημάτων που θα προκύψουν μετά την έγκριση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων αλλά και την βελτίωση των διαδικασιών. Επίσης στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αναρτώνται θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και παρακαλούμε να την επισκέπτεστε τακτικά για την ενημέρωσή σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία και ανά Συλλογική Απόφαση στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας : Συλλογική Απόφαση Αρμόδιος για Πληροφορίες Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΣΑΕΠ 001, 101,201 ΣΑΜΠ 001 Ευγ. Λεωνίδου ΣΑΕΠ 001/2, 401, ΣΑΝΑ ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ 001/3, 001/8 Κατ. Πανουτσακοπούλου Κατ. Σκούντζου Β. Μπουγάς Λυκ. Σταματελάτος, Προϊστάμενος Τμήματος ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας Σελίδα 3 από 6 Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

4 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντου 1, Τ.Κ , Πάτρα 2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας Διοικητήριο, Τ.Κ Μεσολόγγι 3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Τ.Κ Πάτρα 4. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 31, Τ.Κ Πύργος 5. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Τ.Κ Πάτρα 6. Διεύθυνση Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β ), Τ.Κ , Πάτρα 7. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Διοικητήριο, Τ.Κ Μεσολόγγι 8. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 31, Τ.Κ Πύργος 9. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα Τηλ: , FAX: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33, Τ.Κ , Πάτρα Τηλ: , Fax: , depin.gov.gr 11. Δήμος Πατρέων Μαιζώνος 108, Τ.Κ , Πάτρα ΤΗΛ.: /300/307/380, / Δήμος Καλαβρύτων Τ.Κ , Καλάβρυτα Τηλ.: /1, / Σελίδα 4 από 6 Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

5 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ 13. Δήμος Ερυμάνθου Τ.Κ , Χαλανδρίτσα Τηλ.: Δήμος Δυτικής Αχαΐας Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.: ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τηλ.: Δήμος Αιγιαλείας Α. ΛΟΝΤΟΥ 34, Τ.Κ.: ΑΙΓΙΟ Τηλ.: , / Δήμος Αγρινίου ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10, Τ.Κ.: ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ.: , Δήμος Άκτιου Βόνιτσα ΒΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: , Δήμος Αμφιλοχίας ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Τηλ.: Δήμος Θέρμου ΠΛ.ΟΙΚ.ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, Τ.Κ ΘΕΡΜΟ, Τηλ.: , Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Κ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7, Τ.Κ.: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ.: , Δήμος Ναυπακτίας ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37, Τ.Κ.: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τηλ.: , Δήμος Ξηρομέρου ΑΣΤΑΚΟΣ , Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2, Τ.Κ.: ΛΕΧΑΙΝΑ /60814, /24303/ Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22, Τ.Κ.: ΚΡΕΣΤΕΝΑ / 11/ Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Π.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 11, Τ.Κ.: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Τηλ.: / 22250/ 23421/ Δήμος Ζαχάρως Τ.Κ.: ΖΑΧΑΡΩ Τηλ.: /1, / Δήμος Ήλιδας ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6, Τ.Κ.: ΑΜΑΛΙΑΔΑ Τηλ.: / 02/ 09 Σελίδα 5 από 6 Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

6 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ 28. Δήμος Πηνειού ΠΛ. ΗΡΩΩΝ 18, Τ.Κ.: ΓΑΣΤΟΥΝΗ Τηλ.: /2 29. Δήμος Πύργου ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Τ.Κ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ.: /34444, /02/ ΔΕΥΑΠ Πάτρας Ακτή Δυμαίων 48, Τ.Κ.: Πάτρα Τηλ κα Μαρία Αλεξανδροπούλου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Τ.Κ.: Πάτρα Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα 3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα 4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα 5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Διοικητήριο (Κύπρου 30), Τ.Κ , Μεσολόγγι 6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β intracom), Τ.Κ , Πάτρα 7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ Πύργος Σελίδα 6 από 6 Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων/Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

7 ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 & 2 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: (Εδώ συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα) Προς: Ημερομηνία: Πρωτόκολλο: Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ , Πάτρα Fax: Θέμα: Αποστολή Έντυπων : 1 (Προγραμματισμός Πιστώσεων Έργων / Μελετών ΠΔΕ) & 2 (Πίνακας Έργων με αιτούμενες μηδενικές πιστώσεις για το 2013) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σας αποστέλλουμε τον προγραμματισμό πιστώσεων έργων (ή μελετών) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που υλοποιεί η Υπηρεσία μας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τις συμβατικές υποχρεώσεις και την πορεία υλοποίησης τους, ακολουθούμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συνολικός αριθμός έργων που προτείνουμε για χρηματοδότηση:.. Συνολικό ποσό Νομικών Δεσμεύσεων:. Συνολικό αιτούμενο ποσό πιστώσεων για το 2013:. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Υπεύθυνος του Φορέα Υλοποίησης Υπογραφή & Σφραγίδα Σελίδα 1 από 2

8 ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 & 2 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ Συνημμένα Έγγραφα : 1. Έντυπο 1 - Προγραμματισμός Πιστώσεων Έργων / Μελετών Π.Δ.Ε. συμπληρωμένα για κάθε έργο ξεχωριστά 2. Έντυπο 2- Πίνακας Έργων για τα οποία δεν απαιτείται να προταθούν πιστώσεις για το έτος Σελίδα 2 από 2

9 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ

10 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ

11 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ

12 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ

13 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ

14 ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΜΗΝΟΣ:... Α/Α Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ Τίτλος έργου Τίτλος υποέργου Αριθμός τραπεζικού Λογαριασμού Τράπεζα της Ελλάδος Τραπεζικό υπόλοιπο Νομική Δέσμευση που αφορά η πιστοποιημένη υποχρέωση Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης Ημερ/νία εγγράφου πιστοποιημένης υποχρέωσης Τίτλος εγγράφου πιστοποιημένης υποχρέωσης Ποσό πιστοποιημένης υποχρέωσης Υπάρχει τιμολόγιο (Ναι ή Όχι) Αριθμός τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου Αντικείμενο Τιμολογίου Ημ/νία τιμολογίου ΑΦΜ Αναδόχου Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου Συνολικό ποσό πληρωμής έναντι του κατατεθειμένου Λογαρισμού Απαιτείται χρηματοδότηση (Ναι ή Όχι) Απαιτείται τροποποίησης εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Ναι ή Όχι) Εκκρεμότητες δικαιολογητικών Αναδόχου (Ναι ή Όχι) Εκκρεμότητες δικαιολογητικών Φορέα Υλοποίησης (Ναι ή Όχι) Νομικές εκκρεμότητες (Ναι ή Όχι) Παρατηρήσεις (0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) ΣΥΝΟΛΑ Ημερομηνία Ο Υπόλογος Γενικές οδηγίες: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τα στοιχεία που τηρούνται απο τους ορισμένους Υπολόγους (δηλαδή τις Οικονομικές Υπηρεσίες, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλα Φυσικά Πρόσωπα) που υποχρεούνται να τον αποστέλλουν σε μηνιαία βάση (1ο πενθήμερο εκάστου μήνα). Για κάθε Συλλογική Απόφαση συμπληρώνεται ξεχωριστός Πίνακας. Εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους Α3 και αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. Υπογραφή & Σφαγίδα Συμπλήρωση στηλών: Στοιχεία που απορρέουν από τον Πίνακα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Στήλες: (3), (4), (5), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20) (0) Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της Δέσμευσης (1) Συμπληρώνεται η Συλλογική Απόφαση του έργου στο ΠΔΕ (2) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο) (3) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ (4) Συμπληρώνεται ο τίτλος του υποέργου στο ΠΔΕ (5) Συμπληρώνεται ο Αριθμός τραπεζικού Λογαριασμού του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος (6) Συμπληρώνεται το Τραπεζικό υπόλοιπο του έργου ή του υποέργου (7) Συμπληρώνεται η Νομική Δέσμευση που αφορά ο Λογαριασμός (π.χ. Σύμβαση, Συμπληρωματική Σύμβαση, Υπερσυμβατικός ΑΠΕ, Τόκοι υπηρημερίας, Πρωτόκολλο Θεομηνίας κ.α.) (8) Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά) (9) Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων -εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά) (10) Καταγράφεται συνοπτικά ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (11) Καταχωρείται το ποσό της πιστοποιημένης υποχρεωσης (12) Καταγράφεται η ύπαρξη ή όχι τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου (13) Καταγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (14) Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (15) Καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (16) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή (17) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) (18) Καταγράφεται το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί στον Ανάδοχο έναντι της πιστοποιημένης υποχρέωσης του Λογαριασμού Στοιχεία αξιολόγησης της δυνατότητας πληρωμής της πιστοποιημένης υποχρέωσης (19) Καταγράφεται η απαίτηση ή όχι για χρηματοδότηση του έργου. Σε περίπτωση σημαντικού τυπικού κολλήματος που προκαλεί αδυναμίας πληρωμής της πιστοποιημένης υποχρέωσης συμπληρώνεται αρνητική απάντηση (Όχι). (20) Καταγράφεται η ανάγκη ή όχι τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου (21) Καταγράφονται ή όχι οι εκρεμμότητες κατάθεσης δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο του έργου (22) Καταγράφονται ή όχι οι εκκρεμότητες δικαιολογητικών του Φορέα Υλοποίησης του έργου (23) Καταγράφονται ή όχι οι Νοιμικές εκκρεμότητες της πιστοποιημένης υποχρέωσης του έργου (24) Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή Σελίδα 1 από 1 του Πίνακα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 2011

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΦ-Υ2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.27/ Ε-542

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Πόλη: Κομοτηνή Ταχ..Kώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 8 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 18/08/2015 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ.: 4867 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πρόσκλησης: 01 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) Α/Α ΟΠΣ: 1006 Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 Ταχ. Κώδικας : 26110 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 ΑΠ: 18653 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αττική" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής"

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αττική ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Τηλέφωνο : 2103253123, +302103253123 Fax : 2103216653, +302103216653

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax : Email : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΑΣΛΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Ταχ. Κώδικας : 45221 Πληροφορίες: Άννυ Κολοβού, Νικόλαος Μπαλτογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα