ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή Προβλέψεις του Κανονισµού Κοινών ιατάξεων και του νόµου για το ΕΣΠΑ Κύριες κατευθύνσεις για την αξιολόγηση της ικανότητας των δικαιούχων πράξεων ΕΣΠΑ Εφαρµοζόµενη διαδικασία και χρονισµός Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας δικαιούχου Αναλυτικότερες οδηγίες για την τεκµηρίωση κάλυψης των προϋποθέσεων από δικαιούχους και τον τρόπο αξιολόγησης ιοικητική ικανότητα Επιχειρησιακή ικανότητα Χρηµατοοικονοµική ικανότητα ιαχειριστική ικανότητα για τους φορείς που υλοποιούν τµηµατοποιηµένες (phasing) πράξεις Κρίσιµες προϋποθέσεις για θετική αξιολόγηση Οδηγίες για «αδύναµους» δικαιούχους Ύπαρξη εγκεκριµένου κανονισµού ανάθεσης και παρακολούθησης συµβάσεων, συµβατού µε τις κοινοτικές οδηγίες και αρχές της Συνθήκης για τη Λ.Ε.Ε Φορείς µε µη συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία, που προγραµµατίζουν να υποβάλλουν πρόταση για πράξη µε τεχνικό περιεχόµενο Φορείς µε συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία, αλλά µε διαπιστωµένες αδυναµίες στην επιχειρησιακή ικανότητα Φορείς µε µη συγκροτηµένη οικονοµική (και ταµειακή υπηρεσία) Τι ισχύει στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολό τους µε ίδια µέσα («αυτεπιστασία») ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός απευθύνεται : στις αρχές διαχείρισης ( ιαχειριστικές Αρχές ή ΕΦ), προκειµένου να περιλάβουν στις προσκλήσεις για ένταξη πράξεων, τις απαιτήσεις και τον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων για την εκτίµηση της ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων να υλοποιήσουν την προτεινόµενη πράξη, στο πλαίσιο των ΕΠ στους δυνητικούς δικαιούχους πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ , στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων από τις Α/ΕΦ. Ο οδηγός έχει συνταχθεί µε σκοπό να βοηθήσει τόσο τις αρµόδιες Α/ΕΦ στο σχεδιασµό των κριτηρίων αξιολόγησης όσο και στην εφαρµογή της διαδικασίας εκτίµησης της ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων. Επίσης παράλληλα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους δυνητικούς δικαιούχους να προετοιµάσουν το τµήµα του φακέλου της αίτησης χρηµατοδότησης, που αφορά στη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα και ταυτόχρονα να αυτοαξιολογηθούν ώστε να εκτιµήσουν έγκαιρα τις αδυναµίες τους και να επιλέξουν τρόπους αντιµετώπισης. Στον οδηγό περιλαµβάνονται οι προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 «περί κανονισµού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΑΑ κλπ» (εφεξής Κανονισµός Κοινών ιατάξεων ΚΚ ), του ν. 4314/2014 για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ , και ειδικότερα του άρ. 50 για την αξιολόγηση της ικανότητας των δικαιούχων. Επίσης περιέχει τις κύριες κατευθύνσεις προς τις αρµόδιες Α/ΕΦ για τις διαδικασίες και τα κριτήρια, που πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την αρχική εκτίµηση της ικανότητας των δικαιούχων πριν την ένταξη των πράξεων. Περιλαµβάνονται επίσης αναλυτικότερες οδηγίες, τόσο για την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της πράξης που αφορούν στην ικανότητα των δικαιούχων, όσο και για τον τρόπο της αξιολόγησης και την προτεινόµενη τεκµηρίωση από πλευράς του δικαιούχου. Σηµειώνεται ότι, τα κριτήρια ικανότητας που αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν, αποτελούν τα γενικά κριτήρια που µπορούν να ενσωµατωθούν στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηµατοδότησης και δεν περιλαµβάνει πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις, που δύναται να καθορίσει η αρµόδια αρχή διαχείρισης, ανάλογα µε το είδος των δράσεων. Παράλληλα, καταδεικνύει τις κρίσιµες προϋποθέσεις για την αυτοαξιολόγηση των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των πιθανών αδυναµιών τους, ώστε να είναι σε θέση έγκαιρα να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. Τέλος περιέχει υποδείγµατα για την οργάνωση της τεκµηρίωσης, και για τη σύναψη συµβάσεων (Προγραµµατική, διαδηµοτικής συνεργασίας, διαβαθµιδικής συνεργασίας) που είναι χρήσιµα για την υποβολή των αντίστοιχων πληροφοριών από πλευράς των δικαιούχων. Σηµειώνεται ότι οι προϋποθέσεις της εξασφάλισης διαχειριστικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων για την ΠΠ παρουσιάζουν πολλά κοινά σηµεία µε τις αντίστοιχες της περιόδου Ως εκ τούτου οι εµπλεκόµενοι φορείς ( ικαιούχοι, Α) καλούνται να αξιοποιήσουν την τεκµηρίωση της ΠΠ , και την υπάρχουσα εµπειρία προκειµένου να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3

4 1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν.(ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισµός Κοινών ιατάξεων). Σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο του Κανονισµού Κοινών ιατάξεων (ΚΚ ), η αρµόδια αρχή διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης». Σύµφωνα, επίσης, µε το άρθρο 50 του ν. 4314/2014 : «1. Η αρχική εκτίµηση της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρµόδια ιαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηµατοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Η εκτίµηση αυτή επαναβεβαιώνεται, µέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριµένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. 2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιηµένα έντυπα του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. 3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου µπορεί να καλυφθεί και µέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.» Στο ίδιο άρθρο του ν. 4314/2014 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη µε την οποία καθορίζονται ειδικότερες ρυθµίσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεµβάσεων υποστήριξής τους, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Τουρισµού & Ναυτιλίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 4

5 2. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ Εφαρµοζόµενη διαδικασία και χρονισµός Η κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου ( Σ Ε) της περιόδου , ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι ότι ο δυνητικός δικαιούχος καλείται µε την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, να τεκµηριώσει : Τη διοικητική, Την επιχειρησιακή και Τη χρηµατοοικονοµική του ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, για την οποία υποβάλλει αίτηση. εν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ ). Επειδή η διοικητική ικανότητα του δικαιούχου για να εκτελέσει συγκεκριµένη πράξη, τεκµηριώνεται µε στοιχεία, που αφορούν όλες τις αντίστοιχου τύπου πράξεις που θα µπορούσε να αιτηθεί ο δικαιούχος, και τα οποία είναι σταθερά γιατί αποτελούν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του, είναι σκόπιµο ο φορέας να προετοιµάσει την τεκµηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε προηγούµενο χρόνο, ώστε να συµπληρώνει για την κάθε αίτησή του, τα πρόσθετα στοιχεία για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής, όπου απαιτείται και της επιχειρησιακής του ικανότητας. Μία δεύτερη σηµαντική διαφοροποίηση των κατευθύνσεων ως προς την ικανότητα των δικαιούχων είναι ότι, σύµφωνα µε το ν. 4314/2014, δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραµµατικής Σύµβασης (όπως προέβλεπε η παρ. 3 του άρ. 22 του ν. 3614/2007, η οποία είχε ως προϋπόθεση ο «αδύναµος» δικαιούχος να µπορεί να συµβληθεί µε άλλο «διαχειριστικά επαρκή δικαιούχο», µόνο όταν δεν «επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια»). Επακόλουθα ο κύριος του έργου δύναται, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε µια πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο δυναµικό του, ενώ σε άλλη πράξη δύναται µε κατάλληλη τεκµηρίωση να µεταβιβάσει την αρµοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό δικαιούχο, µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Στην ΠΠ ένας «αδύναµος» δικαιούχος µπορεί να µεταβιβάσει την αρµοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριµένης πράξης σε άλλο δικαιούχο (υποκατάσταση ως δικαιούχος) µε Προγραµµατικές Συµβάσεις, που προβλέπονται ήδη στην υφιστάµενη νοµοθεσία π.χ. µε αξιοποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/ Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας δικαιούχου Για την περίοδο ορίζονται ως γενικά κριτήρια αξιολόγησης (και όχι ως προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας) τα ακόλουθα : A. ιοικητική Ικανότητα Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δοµής ή / και των εµπλεκόµενων υπηρεσιών που θα συµµετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης ΙΙ. Εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να τεκµηριώνεται και µε την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένα πρότυπα. Β. Επιχειρησιακή ικανότητα Η επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου συνδέεται µε την συγκεκριµένη προτεινόµενη πράξη. Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5

6 Ι. Επάρκεια της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη ΙΙ. Εµπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. Γ. Χρηµατοοικονοµική ικανότητα Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα της πλειοψηφίας των φορέων που υλοποιούν συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται µέσω της «προ-χρηµατοδότησης», που ισχύει για την υλοποίηση των πράξεων δηµόσιου χαρακτήρα από το Π Ε. Η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις πράξεων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καταβολή ίδιων πόρων από τον δικαιούχο. Απαιτείται εποµένως αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται για την προτεινόµενη πράξη ίδια συµµετοχή στο χρηµατοδοτικό σχήµα.. Πρόσθετα κριτήρια - υποδείξεις Η αρµόδια ιαχειριστική Αρχή (.Α.) δύναται να προσαρµόσει τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του παρόντος οδηγού, στις ιδιαιτερότητες κάθε πρόσκλησης που εκδίδει καθώς και να προσθέτει, αν απαιτείται κατά την κρίση της, συµπληρωµατικά κριτήρια για τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων που εκδίδει, όπως π.χ. σε περιπτώσεις υλοποίησης πράξεων µε ίδια µέσα και ιδίως µέσω συνεργατικών σχηµάτων, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται στην οµάδα έργου η ύπαρξη στελέχους µε συγκεκριµένη ειδίκευση κ.α. 1 Ιδιαίτερα στις προσκλήσεις που αφορούν σε έργα µεταφορών, πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των αιρεσιµοτήτων 7.1, 7.2 και 7.3 οι οποίες αφορούν όλα τα ΕΠ στα οποία έχουν ενσωµατωθεί οι σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες των µεταφορών (ΕΤΠΑ: 7α, 7β, 7γ και 7δ, ΤΣ: d (i, ii, iii). Η αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων αποτελεί ένα µέτρο προς την εκπλήρωση των παραπάνω αιρεσιµοτήτων. Η επάρκεια δυνητικού δικαιούχου συνδέεται άµεσα µε την ικανότητά του να υλοποιήσει τη συγκεκριµένη πράξη που υποβάλλεται κάθε φορά προς αξιολόγηση και εξετάζεται µόνο σε σχέση µε αυτήν. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων της διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων έργων (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιούχων έργων µεταφορών) µπορεί να συµπεριλαµβάνονται απαιτήσεις όπως πχ η ύπαρξη και εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών δηµοπράτησης και ανάθεσης έργων, διαδικασιών παρακολούθησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και εφαρµογής κατάλληλων συστηµάτων παρακολούθησης πράξεων. Η όλη διαδικασία της υποβολής στοιχείων από τον δικαιούχο για την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ). Για τον λόγο αυτό θα σχεδιασθούν τα κατάλληλα πεδία στο ΟΠΣ. Τα υποδείγµατα που υπάρχουν στο τέλος του κειµένου (1-10) έχουν µόνο υποβοηθητικό ρόλο για την οργάνωση και ταξινόµηση της πληροφορίας. Με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της διαχειριστικής επάρκειας θα δηµιουργείται για κάθε δυνητικό δικαιούχο Καρτέλα Φορέα όπου θα υπάρχει η καταγραφή και η αξιολόγηση της διοικητικής επάρκειας, η οποία θα είναι διαθέσιµη και θα επικαιροποιείται κάθε φορά που ο δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση για ένταξη πράξης, ακόµη και αν πρόκειται για τον ίδιο τύπο πράξης. Ακολουθούν µε πολύ µεγαλύτερη ανάλυση, οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης της τεκµηρίωσης και για την αξιολόγηση των κριτηρίων ικανότητας του δικαιούχου να εκτελέσει την προτεινόµενη πράξη. 1 Υπογραµµίζοντας στην Πρόσκληση τις συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τον παρόντα Οδηγό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 6

7 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ιοικητική ικανότητα Αναλυτικότερα και στη βάση των ακόλουθων υποκριτηρίων και της αντίστοιχης τεκµηρίωσης από το δυνητικό δικαιούχο, η Α/ΕΦ προβαίνει για το κριτήριο αυτό σε δυαδική αξιολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Ακολουθεί η ανάλυση των υποκριτηρίων και η προτεινόµενη τεκµηρίωση : Επάρκεια της οργανωτικής δοµής Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αφορά στην ελάχιστη αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης υφιστάµενη υπηρεσιακή οργάνωση του δικαιούχου καθώς και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρµοδίων οργάνων από την εφαρµοζόµενη νοµοθεσία για την υλοποίηση της πράξης. Για την αξιολόγηση της οργανωτικής επάρκειας, ο δικαιούχος αποτυπώνει το σύνολο των µονάδων/τµηµάτων που εµπλέκονται στα στάδια υλοποίησης της πράξης, καθώς επίσης και τα όργανα λήψης αποφάσεων όπου απαιτείται. Ανάλογα µε τη φύση της προτεινόµενης πράξης και ανεξάρτητα από το είδος του δικαιούχου θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες και τα αρµόδια όργανα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των ακόλουθων σταδίων ενεργειών του κύκλου ζωής µίας προτεινόµενης πράξης: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Προετοιµασία/ωρίµανση πράξεων/υποέργων. Το στάδιο περιλαµβάνει ενδεικτικά τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό των διαδικασιών ωρίµανσης, προκειµένου µια πράξη (τα υποέργα της) να είναι έτοιµη είτε για δηµοπράτηση είτε για υλοποίηση µε ίδια µέσα. Για τα τεχνικά έργα περιλαµβάνει και τα τµήµατα/υπηρεσίες για τις αναγκαίες ενέργειες απόκτησης γης (π.χ. απαλλοτριώσεις). ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης για τις περιπτώσεις δηµόσιων συµβάσεων (ή διαδικασία επιλογής ωφελουµένων όπου απαιτείται) ή απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα (αυτεπιστασία). Επίβλεψη παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου υποέργων της πράξης. Οικονοµική διαχείριση πράξης και πληρωµές. Νοµική υποστήριξη (προαιρετικά) Ειδικότερα αναφέρονται οι οργανωτικές µονάδες του δικαιούχου που είναι υπεύθυνες για τις διάφορες ενέργειες υλοποίησης της προτεινόµενης πράξης, ο αριθµός των στελεχών ανά µονάδα και οι κύριες, σχετικές µε την πράξη, ειδικότητες του στελεχιακού δυναµικού που απασχολούνται στις εµπλεκόµενες µονάδες, οι κύριες αρµοδιότητές τους, οι λοιπές εσωτερικές ή / και εξωτερικές υπηρεσίες / τµήµατα που εµπλέκονται και ο ρόλος τους στην υλοποίηση της πράξης και των υποέργων της, καθώς και ο τρόπος συντονισµού τους. Προκειµένου ο δικαιούχος να αξιολογηθεί θετικά ως προς το υποκριτήριο αυτό, πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική µορφή φάκελο µε τα ακόλουθα περιεχόµενα : Συστατική πράξη Αναφέρεται ο αριθµός του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δηµοσιευθεί η πράξη σύστασής του, µε τις πλέον πρόσφατες αλλαγές (ή άλλο κατάλληλα δηµοσιευµένο έγγραφο π.χ. καταστατικό). Πιο συγκεκριµένα και ανάλογα µε τη νοµική µορφή του φορέα, η πράξη σύστασης µπορεί να είναι: Για τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, το Π µε την πλέον πρόσφατη δοµή (σύσταση/ µετονοµασία) του Υπουργείου /ανεξάρτητης αρχής Για τους ήµους και τις Περιφέρειες το άρθρο 1 ή 3 αντίστοιχα του ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) Για τα ΝΠ και τις ΑΕ του δηµοσίου ο ιδρυτικός τους νόµος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Για τα ΝΠΙ η ιδρυτική τους πράξη, αν έχουν συσταθεί µε νόµο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 7

8 Για τα ΝΠΙ που έχουν συσταθεί µε δηµοσίευση καταστατικού, το ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού τους (ή το δηµοσιευµένο µε άλλο τρόπο καταστατικό τους) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (δηλαδή µε κωδικοποιηµένη ενσωµάτωση των τροποποιήσεών του). Οργανισµός/Κανονισµός του φορέα Αναφέρεται το ΦΕΚ ή η απόφαση του αρµοδίου οργάνου, όπου αποτυπώνεται η ισχύουσα οργανωτική δοµή, και ορίζονται οι υπηρεσιακές του µονάδες, που εµπλέκονται µε την υλοποίηση της πράξης. Πιο συγκεκριµένα και ανάλογα µε το είδος του φορέα µπορεί να είναι : Για τις υπηρεσίες των Υπουργείων, το Π µε τον ισχύοντα «Οργανισµό» του Υπουργείου Για τους ήµους ή τις Περιφέρειες και τα ΝΠ, ο ισχύων Οργανισµός (εσωτερικών υπηρεσιών), όπως είναι δηµοσιευµένος σε ΦΕΚ Για τα ΝΠΙ, ο ισχύων κανονισµός (εσωτερικής λειτουργίας ή όπως αλλιώς ονοµάζεται), κατάλληλα εγκεκριµένος από το αρµόδιο όργανο διοίκησης ή/και δηµοσιευµένος. Τεκµηρίωση της συγκρότησης των κρίσιµων υπηρεσιών του (π.χ. τεχνική ή/και οικονοµική υπηρεσία) για την υλοποίηση της πράξης Για τις κύριες εµπλεκόµενες υπηρεσίες, που θα υλοποιήσουν την προτεινόµενη πράξη, θα πρέπει να υποβάλλεται η απόφαση του κατάλληλου διοικητικού επιπέδου, για τον ορισµό προϊσταµένου (ή αναπληρωτή), τόσο για την οικονοµική υπηρεσία, η οποία θα διενεργεί τις πληρωµές, όσο και για την κύρια υπηρεσία(ες) που αναλαµβάνει (ουν) την ανάθεση και παρακολούθηση των νοµικών δεσµεύσεων (π.χ. δηµόσιας σύµβασης ή απόφασης Υλοποίησης µε ίδια µέσα). Πιο συγκεκριµένα και ανάλογα µε το είδος του φορέα, η εν λόγω απόφαση µπορεί να είναι : Για τις κρατικές υπηρεσίες, ορισµός προϊσταµένου στις ελάχιστα αναγκαίες για την πράξη υπηρεσιακές µονάδες (υπηρεσία που εκτελεί το έργο, οικονοµική υπηρεσία). Για τους ήµους και τις Περιφέρειες, τα ΝΠ και τις ΑΕ του δηµοσίου, ορισµός προϊσταµένου οικονοµικής υπηρεσίας ή/και τεχνικής υπηρεσίας για πράξεις µε τεχνικό περιεχόµενο. Για τα λοιπά ΝΠΙ ορισµός νοµίµου εκπροσώπου, αρµόδιου/ων για την πραγµατοποίηση των πληρωµών και την υπογραφή των συµβάσεων, καθώς και ορισµός προϊσταµένου τεχνικής υπηρεσίας για περιπτώσεις πράξεων µε τεχνικό περιεχόµενο. Τεκµηρίωση για το/α αρµόδιο/α όργανα που είναι επιφορτισµένο/α για τη λήψη αποφάσεων Η τεκµηρίωση αυτή µπορεί να αφορά στο νόµιµο εκπρόσωπο ή το κατάλληλο µονοµελές όργανο, που έχει αρµοδιότητα κυρίως για την ανάθεση συµβάσεων ή την υπογραφή των φύλλων χρονοχρέωσης του προσωπικού (στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα «αυτεπιστασία»). Ανάλογα µε το είδος του φορέα, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή (υπόδειγµα 3 ), ο διορισµός του Γενικού Γραµµατέα που προΐσταται της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, για τις υπηρεσίες των υπουργείων, η πράξη διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου ή η δηµοσιευµένη σε ΦΕΚ απόφαση του.σ. για τον ορισµό του κλπ. Επίσης, όπου απαιτείται, η τεκµηρίωση αφορά στη σύσταση του συλλογικού οργάνου, που είναι αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων ανάθεσης συµβάσεων (π.χ. για τις περιφέρειες η οικονοµική επιτροπή). Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης καταγράφεται σε πίνακα (βλ. υπόδειγµα 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ) η οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του δικαιούχου, ιδίως κατά το τµήµα της δοµής του φορέα που περιλαµβάνει όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης, που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και το/α αρµόδιο/α όργανα που είναι επιφορτισµένο/α για τη λήψη αποφάσεων. Τεκµηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εµπλεκόµενη υπηρεσιακή µονάδα Για τις κύριες εµπλεκόµενες υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν την προτεινόµενη πράξη, υποβάλλεται πίνακας, µε την πρόσφατη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Ο πίνακας αυτός (βλ. υπόδειγµα1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 8

9 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή, µε τις πλέον πρόσφατες αλλαγές, κατάλληλα υπογεγραµµένος από το όργανο, που προΐσταται του συνόλου των υπηρεσιών αυτών. εν είναι αναγκαίο να είναι ονοµαστικός (παρά µόνο για τους προϊσταµένους των «κρίσιµων υπηρεσιών» του), αλλά να περιλαµβάνει την ειδικότητα του κάθε στελέχους και να αφορά στα στελέχη, που έχουν σχέση εργασίας µε το φορέα. Τεκµηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινοµένων ή γνωµοδοτούντων οργάνων για την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και µελετών, όπου απαιτείται Εφόσον η προτεινόµενη πράξη περιέχει υποέργο µε τεχνικό περιεχόµενο (µελέτη ή έργο), τότε ο φορέας πρέπει να τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων οργάνων που γνωµοδοτούν ή αποφαίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Πιο συγκεκριµένα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή αρχείο σε µορφή πίνακα (βλ. υπόδειγµα 2), µε την αντιστοίχηση των οργάνων ιευθύνουσα/επιβλέπουσα υπηρεσία, τεχνικό συµβούλιο, αρµόδιο για αιτήσεις θεραπείας. Ο πίνακας συνοδεύεται µε τον αριθµό ΦΕΚ του Π ή της ΚΥΑ που ορίζει ποια είναι τα όργανα αυτά (π.χ. για τις Περιφέρειες το Π 7/2013 /ΦΕΚ Α 26) ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων Ο δικαιούχος υποβάλλει την αποτύπωση των διαδικασιών που έχει θεσπίσει/εφαρµόζει για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης. Περιγραφή διαδικασιών που εφαρµόζονται και απόφαση κατάλληλου διοικητικού οργάνου που τις θέτει σε εφαρµογή. Η τεκµηρίωση µπορεί να γίνεται είτε µε την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης (ή των πράξεων)είτε µε συνοπτική περιγραφή τους, µε κατάλληλες παραποµπές στην εφαρµοζόµενη νοµοθεσία. (Υπόδειγµα 4) Ενδεικτικά το περιεχόµενο του εγχειριδίου ή της συνοπτικής περιγραφής των διαδικασιών περιέχει: διαδικασίες δηµοπράτησης και ανάθεσης συµβάσεων και το αναλυτικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει ή σύµφωνα µε το οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση δηµόσιας σύµβασης. Στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να αποτυπώνεται, όπου βρίσκει εφαρµογή, και η χρήση του ΕΣΗ ΗΣ. διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα (εφόσον απαιτείται) διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων διαδικασίες πληρωµής φυσικού αντικειµένου τρόπο λήψης αποφάσεων και συντονισµού της υλοποίησης του έργου (εφόσον απαιτείται) τρόπο διαχείρισης κινδύνων / λήψης διορθωτικών µέτρων (εφόσον απαιτείται) χρήση πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης και παρακολούθησης ΠΡΟΣΟΧΗ :Εάν ο φορέας έχει ήδη ετοιµάσει σχετικό εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής του επάρκειας κατά την περίοδο , µπορεί να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο αυτό µε βάση τις αλλαγές της νοµοθεσίας (π.χ. εφαρµογή ΚΗΜ ΗΣ ΕΣΗ ΗΣ, νέος νόµος ανάθεσης συµβάσεων, ΚΥΑ πληρωµών Π Ε κλπ) και να λάβει απόφαση του αρµόδιου οργάνου του για την εφαρµογή του από τις υπηρεσίες του φορέα, π.χ. απόφαση.σ. ή απόφαση Γενικού Γραµµατέα, Γενικού /ντή ή Προέδρου ή /νοντα Συµβούλου για τα ΝΠ ανάλογα µε το ισχύον καταστατικό τους. Η απόφαση του οργάνου αυτού, κατάλληλα δηµοσιευµένη (όταν απαιτείται), υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών, δικαιούχοι της κεντρικής κυβέρνησης ή ΟΤΑ ή ΝΠ δύναται αντί αυτού, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική µορφή συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρµόζονται για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. ανάθεση και παρακολούθηση συµβάσεων, τµηµατική/ οριστική παραλαβή παραδοτέων, παρακολούθηση υποέργων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, οικονοµική διαχείριση και πληρωµές κλπ), ανάλογα µε το είδος της δράσης ή/και σε µορφή ιαγραµµάτων Ροής, µε επισήµανση των επιµέρους τµηµάτων / υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για κάθε επιµέρους ενέργεια και µε σαφή αναφορά στο εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο που τους διέπει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 9

10 Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις πράξεων, που προϋποθέτουν την ανάθεση συµβάσεων άνω του ορίου του πρόχειρου διαγωνισµού, τα ΝΠΙ που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των νόµων για την ανάθεση συµβάσεων έργων, µελετών ή υπηρεσιών/προµηθειών οφείλουν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική µορφή κατάλληλα εγκεκριµένο ή/και δηµοσιευµένο (αν απαιτείται) «Κανονισµό ανάθεσης και παρακολούθησης συµβάσεων», ή να αναφέρουν το σχετικό φύλλο ΦΕΚ, ο οποίος οφείλει να είναι συµβατός µε το ισχύον πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις. Στον κανονισµό πρέπει να επισηµαίνονται κατάλληλα τα σηµεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των Π /νόµων για την ανάθεση συµβάσεων άνω των κοινοτικών ορίων καθώς και η τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης για αναθέσεις κάτω των εν λόγω ορίων. εδοµένου ότι τα υποκριτήρια Ι και ΙΙ της διοικητικής ικανότητας αξιολογούνται από την αρµόδια Α/ΕΦ µε δυαδικό τρόπο (NAI/OXI ή την ένδειξη δεν απαιτείται) ανάλογα µε το είδος του φορέα, ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση είναι χρήσιµο να αυτοαξιολογηθεί ώστε να γνωρίζει αν καλύπτει τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις Εναλλακτικός τρόπος τεκµηρίωσης της διοικητικής ικανότητας µέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς Για την τεκµηρίωση της κάλυψης των υποκριτηρίων Ι και ΙΙ της διοικητικής ικανότητας, εναλλακτικά, µπορεί ο φορέας να διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει, πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευµένο πιστοποιητικό οργανισµό : είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισµό, σύµφωνα µε τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρµογής: o ΕΛΟΤ «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων τεχνικών έργων υποδοµής» o ΕΛΟΤ «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών» o ΕΛΟΤ «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα» είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ όσον περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηµατοδοτούµενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριµένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι, ηµόσια Τεχνικά Έργα Υποδοµών, ηµόσια Έργα Προµηθειών και Υπηρεσιών ή ηµόσια Έργα που Υλοποιούνται µε Ίδια Μέσα. Στο πεδίο εφαρµογής του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, πρέπει να αναγράφεται εµφανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων σε άµεση συσχέτιση µε την προτεινόµενη πράξη. Εφόσον, εποµένως, ο φορέας διαθέτει σε ισχύ τέτοια πιστοποίηση, αντί άλλης τεκµηρίωσης, υποβάλλει σε ηλεκτρονική µορφή το σχετικό πιστοποιητικό, (Υπόδειγµα 5) καθώς και τον αριθµό της διαπίστευσης του πιστοποιητικού οργανισµού, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό, είτε ως προς τις οργανικές µονάδες είτε ως προς τον αριθµό / ειδικότητες των στελεχών του.. Για δικαιούχους νοµικά πρόσωπα, των οποίων το οργανόγραµµα περιλαµβάνει αρκετές µονάδες και τµήµατα, συστήνεται να γίνεται η αξιολόγηση της διοικητικής επάρκειας σε επίπεδο συνολικό, πχ: η τεκµηρίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως ικαιούχου του ΕΣΠΑ , να γίνεται στο σύνολο της Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή ιευθύνσεων (όπως η /νση Τεχνικών Έργων, Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, κ.ο.κ.) Η τεκµηρίωση της διοικητικής ικανότητας των Υπουργείων προτείνεται να γίνεται στο επίπεδο των Γενικών ιευθύνσεων ως ικαιούχων και όχι των επί µέρους ιευθύνσεων και Τµηµάτων που ενδεχοµένως εµπλέκονται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου ή να γίνεται στο επίπεδο Γενικής Γραµµατείας στην περίπτωση που εµπλέκονται /νσεις ή τµήµατα από διαφορετικές Γενικές /νσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 10

11 3. 2. Επιχειρησιακή ικανότητα Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται µε βαθµολόγηση των παρακάτω κριτήριων : Ι. Επάρκεια της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη ΙΙ. Εµπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. Πιο αναλυτικά : Επάρκεια προτεινόµενης οµάδας έργου Η τεκµηρίωση της επάρκειας της προτεινόµενης από το δικαιούχο οµάδας έργου, που θα υλοποιήσει την προτεινόµενη πράξη, περιλαµβάνει σε ηλεκτρονική µορφή την ακόλουθη τεκµηρίωση(βλ. υπόδειγµα 6 Οµάδα έργου): Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) µε ονοµατεπώνυµο και ειδικότητα, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο πεδίο του Τ Π και το προβλεπόµενο ποσοστό απασχόλησης στην πράξη, για όλη την προβλεπόµενη διάρκειά της, καθώς και το ρόλο/αρµοδιότητες του ΥΕ σε σχέση µε την υλοποίηση της πράξης. Το λοιπό οργανωτικό σχήµα της οµάδας έργου (ΟΕ) σε πίνακα, στον οποίο περιγράφονται τα στελέχη (όχι υποχρεωτικά ονοµαστικά) µε τις ειδικότητές τους, την υπηρεσιακή µονάδα στην οποία ανήκουν, το ρόλο/αρµοδιότητες του καθένα, σε σχέση µε την υλοποίηση της πράξης, τη σχέση εργασίας µε το φορέα (περιλαµβάνονται και τα στελέχη που έχουν σύµβαση έργου µε το φορέα για τη συγκεκριµένη πράξη). Τον τρόπο συνεργασίας/συντονισµού και λειτουργίας της ΟΕ, ιδίως όταν περιλαµβάνει στελέχη από υπηρεσιακές µονάδες που δεν υπάγονται ιεραρχικά στον υπεύθυνο έργου. Επιπρόσθετα και για τις περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, ο φορέας υποβάλλει πίνακα (βλ. υπόδειγµα 6α) µε την προτεινόµενη οµάδα επίβλεψης (ή τον επιβλέποντα) ονοµαστικά καθώς και τα λοιπά έργα στα οποία µετέχει ο κύριος επιβλέπων την ίδια περίοδο (ο πίνακας περιέχει πληροφορίες για τον επιβλέποντα ή τα στελέχη οµάδας επίβλεψης και επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών, προϊστάµενο τεχνικής υπηρεσίας και το προβλεπόµενο µέσο µηνιαίο ποσοστό χρόνου απασχόλησης στο υποέργο για τον καθένα). Τρόπος αξιολόγησης για τον καθορισµό της ελάχιστης βαθµολογίας στο υποκριτήριο της επάρκειας οµάδας έργου : Α. Σε ότι αφορά πράξεις προµηθειών και υπηρεσιών που υλοποιούνται µε δηµόσιες συµβάσεις Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο συµπληρωµένο υπόδειγµα Vκαι τις ιδιαιτερότητες της προτεινόµενης πράξης, η Α/ΕΦ εκτιµά εάν οι προβλεπόµενοι ανθρωποµήνες για τη υλοποίηση της πράξης κρίνονται κατ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσµατική ολοκλήρωσή της. Παράλληλα και ανάλογα µε το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η Α/ΕΦ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην οµάδα έργου στελεχών µε συγκεκριµένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. επιστήµονας µε γνώση πληροφοριακών συστηµάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων). Β. Σε ότι αφορά πράξεις που υλοποιούνται µε ίδια µέσα χωρίς σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω τακτικού διαγωνισµού Και στην περίπτωση αυτή, µε βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο συµπληρωµένο υπόδειγµα 5 και τις ιδιαιτερότητες της προτεινόµενης πράξης, η Α/ΕΦ εκτιµά εάν οι προβλεπόµενοι ανθρωποµήνες για τη υλοποίηση της πράξης, κρίνονται κατ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσµατική ολοκλήρωσή της. Να σηµειωθεί ότι στο σχετικό πίνακα του υποδείγµατος πρέπει να περιλαµβάνεται διακριτά η οµάδα που θα υλοποιήσει την αυτεπιστασία (Υλοποίηση µε ίδια µέσα) και διακριτά τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της παραλαβής τους. Ανάλογα µε το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η Α/ΕΦ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην οµάδα έργου στελεχών µε συγκεκριµένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. επιστήµονας µε γνώση πληροφοριακών συστηµάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων). Γ. Σε ότι αφορά πράξεις που περιλαµβάνουν τεχνικά υποέργα Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται για την περίπτωση Α. (προµήθειες υπηρεσίες) εκτός από το ενδεικτικό κατώφλι απασχόλησης, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση επικεντρώνεται στην επίβλεψη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 11

12 τεχνικού υποέργου (ων). Πιο συγκεκριµένα µε βάση το συµπληρωµένο πίνακα του υποδείγµατος 5, και του υποδείγµατος 6 από τα στοιχεία προϋπολογισµού του τεχνικού υποέργου (χωρίς ΦΠΑ), την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης, και το προβλεπόµενο µέσο ποσοστό απασχόλησης των µελών της οµάδας επίβλεψης στο τεχνικό υποέργο, η Α εκτιµά εάν οι προβλεπόµενοι ανθρωποµήνες για την υλοποίηση της πράξης, κρίνονται κατ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσµατική ολοκλήρωσή της. Για λόγους ενιαίας εφαρµογής του κριτηρίου αυτού προτείνεται η εξής κατεύθυνση προς τις Α για την θετική αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου: Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) θεωρείται η µη ταυτόχρονη συµµετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπ/σµού άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά περιλαµβανοµένου πιθανά και ενός άνω των ορίων (περιλαµβάνονται όλα τα υποέργα που προβλέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε επιβλέπων). Η Α/ΕΦ, ανάλογα µε το είδος των δράσεων δύναται να τροποποιήσει/προσαρµόσει το παραπάνω όριο ή να εφαρµόσει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της επάρκειας της οµάδας έργου κατά την έκδοση της πρόσκλησης. Αν δεν καλύπτεται το όριο αυτό, ο δικαιούχος οφείλει να περιλάβει πρόβλεψη ενίσχυσης της επίβλεψης µε τη διαδικασία που ακολουθεί. Ο δικαιούχος δύναται να προτείνει τη συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας/υποστήριξης ακόµη και αν καλύπτει το όριο, µε κατάλληλη τεκµηρίωση. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, που ο φορέας εκτιµά ότι, για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης, απαιτείται η συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας, τότε υποβάλλει πίνακα µε δύο πρόσθετα πεδία (βλ. υπόδειγµα 7) : Τη διάγνωση της έλλειψης/αδυναµίας για την οποία απαιτείται εξωτερική συνδροµή (π.χ. ενίσχυση της επίβλεψης µε κατάλληλη ειδικότητα ή νοµική υποστήριξη). Τον τρόπο που σκοπεύει ο φορέας να καλύψει τη συγκεκριµένη έλλειψη/αδυναµία (π.χ. απόφαση διάθεσης προσωπικού µε παράλληλα καθήκοντα, σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας, σύµβαση µε εξωτερικό συνεργάτη, τεχνικό σύµβουλο κλπ). εν απαιτείται η υποβολή υπογεγραµµένης σύµβασης αλλά οι σχετικές αποφάσεις (πχ αποφάσεις αρµόδιων οργάνων για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης) θα πρέπει να υποβληθούν από τον δικαιούχο στο στάδιο της αξιολόγησης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι η προσφυγή σε εξωτερικό συνεργάτη ή σύµβουλο αποτελεί εξαιρετική περίπτωση και ο φορέας θα καταφεύγει σε αυτή τη λύση αφού έχουν εξαντληθεί αποδεδειγµένα όλες οι άλλες δυνατότητες εύρεσης προσωπικού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω (διάθεση, σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας). ιευκρινίζεται ότι η.α. υποχρεούται να επιβεβαιώσει την κάλυψη της έλλειψης/αδυναµίας είτε κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης, είτε πριν την έναρξη της φάσης της ενέργειας/δραστηριότητας, στην οποία έχει εντοπιστεί η έλλειψη/αδυναµία του φορέα Εµπειρία του δικαιούχου σε υλοποίηση συναφών πράξεων Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συναφών πράξεων, ο δικαιούχος υποβάλλει σε ηλεκτρονική µορφή (βλ. υπόδειγµα 8): Πίνακα συναφών πράξεων µε τις ακόλουθες πληροφορίες : τίτλο και κωδικό MIS/ενάριθµο Π Ε για όλες τις συναφείς πράξεις (µε ευρεία έννοια) που υλοποίησε ή υλοποιεί ο φορέας από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της περιόδου µε σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου και της πορείας υλοποίησης. Στον ίδιο πίνακα θα περιλάβει και τυχόν έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας µε προγραµµατική σύµβαση ως δικαιούχος για λογαριασµό άλλων. Όταν ο δικαιούχος δεν έχει προηγούµενη εµπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων δύναται να τεκµηριώσει την εµπειρία αυτή µε βάση την εµπειρία του υπευθύνου της οµάδας έργου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του. Αν δεν καλύπτεται η ελάχιστη αποδεκτή για θετική βαθµολογία υποχρέωση, ο δικαιούχος οφείλει να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα υποστήριξης προκειµένου να αξιολογηθεί θετικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 12

13 3. 3. Χρηµατοοικονοµική ικανότητα Η αξιολόγηση, σε δυαδική κλίµακα ΝΑΙ/ΟΧΙ, για το κριτήριο αυτό, απαιτείται µόνο στις περιπτώσεις, που η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει στο προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα καταβολή ίδιων πόρων του φορέα. εδοµένου ότι τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα καλύπτονται κατά γενικό κανόνα στο σύνολο του προϋπολογιζόµενου κόστους τους από πόρους του Π Ε και «προχρηµατοδοτούνται», η ανάγκη πρόβλεψης καταβολής ίδιων πόρων του φορέα περιλαµβάνει τις περιπτώσεις : Υποδοµής που υπάγεται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Πράξης µε έλλειµµα χρηµατοδότησης (έργο που παράγει καθαρά έσοδα) όταν το έλλειµµα χρηµατοδότησης δεν καλύπτεται από το κράτος (π.χ. έργο ΕΥΑ) Πράξης/υποέργου µε µη επιλέξιµο ΦΠΑ που βαρύνει το φορέα. Λοιπές πράξεις που κατά την κρίση της Α απαιτούν εκ των προτέρων εξασφάλιση πόρων από τους δικαιούχους Η αξιολογική κρίση για την αποδοχή της κάλυψης του εν λόγω κριτηρίου (όπου απαιτείται) βασίζεται στην τεκµηρίωση για τις πηγές κάλυψης της ίδιας συµµετοχής από το δικαιούχο, λαµβάνοντας υπ όψη και τα στοιχεία των πινάκων µε τους προϋπολογισµούς προηγούµενων ετών. Όταν, εποµένως, συντρέχει τουλάχιστον µια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, τότε ο φορέας πρέπει να τεκµηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης της χρηµατοδότησης των ίδιων πόρων, που έχουν υπολογιστεί υποβάλλοντας : Πίνακα µε την πρόβλεψη του ποσού της καταβολής ίδιων πόρων σε εξαµηνιαία βάση για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της προτεινόµενης πράξης και την προβλεπόµενη πηγή προέλευσης των πόρων (βλ. υπόδειγµα 9). Πίνακα µε τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς του φορέα, όπως εκτελέστηκαν ή ετήσιο οικονοµικό κλείσιµο (ή άλλες αντίστοιχες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του) της προηγούµενης τριετίας τουλάχιστον (βλ. υπόδειγµα 10).Από τα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων η.α. θα µπορεί να αξιολογήσει σε δυαδική κλίµακα (ΝΑΙ/ΟΧΙ), αν ο φορέας δύναται να καλύψει την προβλεπόµενη καταβολή του ποσού των ίδιων πόρων του, στο χρηµατοδοτικό σχήµα της πράξης. Στις λοιπές περιπτώσεις που η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει στο προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα καταβολή ίδιων πόρων του φορέα, δεν απαιτείται αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου (θεωρείται ότι απαντάται θετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης της πράξης µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π Ε) ιαχειριστική ικανότητα για τους φορείς που υλοποιούν τµηµατοποιηµένες (phasing) πράξεις Για τις τµηµατοποιηµένες πράξεις µεταξύ των Προγραµµατικών Περιόδων και , η διαδικασία αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας θα είναι διαφορετική από αυτή που έχει αναπτυχθεί στις προηγούµενες παραγράφους, δεδοµένου ότι οι πράξεις αυτές ήδη υλοποιούνται ιοικητική επάρκεια Εφόσον η πράξη υλοποιείται θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει επάρκεια τόσο οργανωτικής δοµής/εµπλεκοµένων υπηρεσιών, όσο και διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. Εποµένως κατά την ένταξη της πράξη σε Ε.Π. της Π.Π δεν θα είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να υποβάλλει το σύνολο της απαιτούµενης στην παράγραφο 3.1 τεκµηρίωση για την διοικητική επάρκεια. Όµως η επικαιροποίηση των στοιχείων της διοικητικής επάρκειας θα πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ένταξης της τµηµατοποιηµένης πράξης όπως θα καθοριστεί στους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 13

14 όρους της Απόφασης Ένταξης. Η προθεσµία αυτή προτείνεται να µην ξεπερνά το 6µηνο από την απόφασης ένταξης. Κρίνεται παρόλα αυτά απαραίτητο, κατά την αξιολόγηση της πράξης, η Α/ΕΦ να ελέγξει εάν η οργανωτική δοµή και οι υφιστάµενες διαδικασίες του δικαιούχου καλύπτουν τις απαιτήσεις υλοποίησης όλων των υποέργων που δεν έχουν ακόµη συµβασιοποιηθεί. Πχ εάν σε µία τµηµατοποιηµένη πράξη περιλαµβάνονται 2 υποέργα προµηθειών, και 1 υποέργο εργολαβίας και δεν έχει συµβασιοποιηθεί µόνο το ένα από τα 2 υποέργα προµηθειών θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει την διοικητική επάρκεια για το σύνολο της πράξης. Εάν δεν έχει συµβασιοποιηθεί κανένα υποέργο προµηθειών τότε θα πρέπει να συµπληρώσει το σχετικό υπόδειγµα που αναφέρεται σε προµήθειες. Για τα έργα µεταφορών θα πρέπει να καλύπτονται οι αιρεσιµότητες που αναφέρονται στην παρ. 2.2 σηµείο. Σε κάθε περίπτωση όµως ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει στην Α τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζει το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) Επιχειρησιακή ικανότητα Εφόσον η πράξη υλοποιείται σύµφωνα µε την τελευταία εν ισχύ απόφαση ένταξης θεωρείται ότι ο φορέας καλύπτει το κριτήριο της επιχειρησιακής ικανότητας αλλά η Α διατηρεί το δικαίωµα να προτείνει/επιβάλλει µέτρα στήριξης. Το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει βέβαια τον δικαιούχο να προτείνει µέτρα στήριξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα 7. Εάν όµως η µέχρι την αξιολόγηση της πράξης πορεία υλοποίησης, αναδεικνύει αδυναµίες επιχειρησιακής φύσεως τότε θα πρέπει να προτείνονται από τον δικαιούχο µέτρα στήριξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµική επάρκεια Εξετάζεται µόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται κατά την αξιολόγηση της β φάσης ότι ο δικαιούχος πρέπει να καταβάλει ίδιους πόρους, οι οποίοι δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική ένταξη της πράξης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 3.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 14

15 4. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ «Α ΥΝΑΜΟΥΣ» ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Με βάση τις προϋποθέσεις της τεκµηρίωσης για την αξιολόγηση των κριτηρίων, που προβλέπονται από την πρόσκληση της.α. για την υποβολή των προτάσεων, όπως αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, ακολουθεί ανάλυση µε τις κρίσιµες προϋποθέσεις για θετική αξιολόγηση, για τις οποίες προτείνονται εναλλακτικές δυνατότητες κάλυψης. Οι κρίσιµες προϋποθέσεις και ο προτεινόµενος εναλλακτικός τρόπος κάλυψης περιγράφονται στη συνέχεια Ύπαρξη εγκεκριµένου κανονισµού ανάθεσης και παρακολούθησης συµβάσεων, συµβατού µε τις κοινοτικές οδηγίες και αρχές της Συνθήκης για τη Λ.Ε.Ε Στις περιπτώσεις φορέων που έχουν τη µορφή ΝΠΙ και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των νόµων και προεδρικών διαταγµάτων για την ανάθεση και υλοποίηση δηµοσίων συµβάσεων (π.χ. κ.ν. 3669/2008, Π 118, ν. 4281/14) και ανάλογα µε το είδος της δράσης που αφορά η προτεινόµενη πράξη, ο φορέας οφείλει να διαθέτει εγκεκριµένο κανονισµό ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης συµβάσεων, ο οποίος οφείλει να είναι συµβατός τόσο µε τις κοινοτικές οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, όσο και µε τις αρχές της ΣΛΕΕ για διαφάνεια και ίση µεταχείριση. Στη µόνη περίπτωση πρότασης τέτοιου φορέα, όπου δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη τέτοιου εγκεκριµένου κανονισµού είναι, όταν η προτεινόµενη πράξη αφορά υποέργα που υλοποιούνται µε ίδια µέσα (αυτεπιστασία) που δεν απαιτούν την ανάθεση συµβάσεων µε προϋπολογισµό άνω των ορίων του πρόχειρου διαγωνισµού. Εάν ο φορέας του δεν διαθέτει εγκεκριµένο τέτοιο κανονισµό, οφείλει να τον διαµορφώσει και να θέσει στην έγκριση του αρµόδιου οργάνου του (π.χ..σ. ή Γ. Συνέλευση). Για τις αναθέσεις άνω των κατωφλίων των κοινοτικών οδηγιών, πρέπει µε σαφήνεια να ορίζεται ότι τηρούνται οι εν λόγω οδηγίες. Για τις αναθέσεις κάτω των ορίων αυτών, πρέπει να τηρούνται αναλογικά οι αρχές της διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης/αποφυγής διακρίσεων, αναλογικότητας και αµοιβαίας αναγνώρισης και χρηστής διοίκησης. Οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, τα ΝΠ και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, οι οποίοι διέπονται ως προς την ανάθεση και διαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων από την εθνική νοµοθεσία (νόµοι ή Π.. ή ΥΑ) δεν απαιτείται να έχουν εγκεκριµένο κανονισµό αναθέσεων κλπ αφού διέπονται από τις εν λόγω διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας Φορείς µε µη συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία, που προγραµµατίζουν να υποβάλλουν πρόταση για πράξη µε τεχνικό περιεχόµενο Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν µικροί νησιωτικοί ή αποµακρυσµένοι ορεινοί δήµοι ή δηµοτικές επιχειρήσεις (π.χ. ΕΥΑ) καθώς και κάποιοι Φο ΣΑ ή Λιµενικά Ταµεία. Οι φορείς αυτοί δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κριτήριο της διοικητικής ικανότητας ή και της επιχειρησιακής ικανότητας, µε τον τρόπο που αυτό ορίζεται, προκειµένου να προτείνουν την υλοποίηση έργων της αρµοδιότητάς τους. Εποµένως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει έγκαιρα να κατευθυνθούν στις ακόλουθες προτεινόµενες λύσεις: α. Μεταβίβαση της αρµοδιότητας του δικαιούχου σε άλλο φορέα µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης (βλέπε σχετικό Υπόδειγµα). Η πλέον κατάλληλη περίπτωση θεσµικού πλαισίου για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης (ΠΣ) για την περίπτωση αυτή αποτελεί το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 για τις Προγραµµατικές Συµβάσεις που αφορούν στη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής (ή αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου π.χ. για τους εκκλησιαστικούς φορείς). Στην περίπτωση αυτή ένας «αδύναµος» φορέας µπορεί να συµβληθεί µε έναν άλλο φορέα (αφορά στους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω άρθρου), που καλύπτει τα κριτήρια της διοικητικής και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 15

16 επιχειρησιακής ικανότητας, προκειµένου ο δεύτερος να αναλάβει για λογαριασµό του πρώτου (κυρίου του έργου) να λειτουργήσει ως δικαιούχος για την προτεινόµενη πράξη. Σ αυτές τις περιπτώσεις π.χ. ένας µικρός δήµος που δε διαθέτει συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία και έχει και αδυναµίες ή δε διαθέτει συγκροτηµένη οικονοµική υπηρεσία µπορεί να συµβληθεί µε ικανό φορέα έναντι των προϋποθέσεων που ισχύουν π.χ. µε ένα ήµο που καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος Οδηγού ή µε την οικεία Περιφέρεια ώστε η Περιφέρεια (µε τη ΤΕ Περιφερειακής Εµβέλειας ή η ΤΕ της αντίστοιχης ΠΕ) να αναλάβει δικαιούχος για το έργο έναντι της.α. Ένα κρίσιµο θέµα στις ΠΣ αυτές, είναι σε ποιόν εκδίδονται τα τιµολόγια και ποιος πληρώνει, γιατί το ζήτηµα αυτό σχετίζεται µε την απόδοση του ΦΠΑ καθώς και την εγγραφή των παγίων. Συστήνεται να πληρώνει ο κύριος του έργου (π.χ. αδύναµος δήµος) µε την υποστήριξη των οικονοµικών υπηρεσιών του δικαιούχου (εν προκειµένω του άλλου ήµου ή της Περιφέρειας) και στην ΠΣ να αναφέρεται ρητά ότι το έργο εκτελείται µε ευθύνη του δικαιούχου για λογαριασµό του κυρίου του έργου. Στην ειδική περίπτωση που το έργο έχει επιλέξιµο ΦΠΑ και δεν απαιτείται εγγραφή παγίων στο δήµο (π.χ. έργο οδοποιίας) µπορεί να επιλεγεί ως πλέον απλή η λύση της πληρωµής των τιµολογίων του αναδόχου από το δικαιούχο (τον άλλο ήµο ή την Περιφέρεια). Σε κάθε περίπτωση πρέπει ανά περίπτωση φύσεως έργου και συµβαλλοµένων φορέων, να εξετάζεται το βέλτιστο σχήµα που εξασφαλίζει τις νοµοθετικές απαιτήσεις. Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόµενων, στο παράρτηµα του παρόντος, επισυνάπτεται υπόδειγµα Προγραµµατικής Σύµβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 Να σηµειωθεί ότι εφόσον υπάρχει διαθέσιµο τεχνικό προσωπικό του αδύναµου δήµου, θα µπορούσε να προβλέπεται στην ΠΣ να διατεθεί (στον άλλο ήµο ή στην Περιφέρεια ή στον άλλο ικανό φορέα που αναλαµβάνει δικαιούχος), ώστε να συµµετέχει στην επίβλεψη του έργου. Προκειµένου µία τέτοια Π.Σ. να εκδοθεί χωρίς «καταχρηστική» αξιοποίηση της δυνατότητας εκ µέρους των οικείων συλλογικών οργάνων, που αποφασίζουν τη σύναψή της, θα πρέπει να προσεχθεί ότι ο φορέας που αναλαµβάνει να χρησιµοποιήσει τους «πόρους του» για να υποκαταστήσει στην αρµοδιότητα του δικαιούχου ένα αδύναµο κύριο έργου, να κινείται εντός των «εν γένει και εκ του καταστατικού ή εκ του νόµου σκοπών του». Π.χ. αν αναλάβει δικαιούχος η Περιφέρεια για λογαριασµό κυρίου του έργου ενός δήµου ή ΕΥΑ, θα πρέπει το έργο να εκτελείται στα διοικητικά όρια της συµβαλλόµενης Περιφέρειας, ώστε να έχουν όφελος οι πολίτες της Περιφέρειας από την κατασκευή του έργου. Αντίστοιχα ο δήµος που θα αναλάβει να ασκήσει το ρόλο δικαιούχου για άλλο δήµο κύριο έργου θα πρέπει να είναι είτε ο δήµος της έδρας της ΠΕ είτε άλλος δήµος π.χ. όµορος, ο οποίος έχει όφελος για τους πολίτες του από την κατασκευή της συγκεκριµένης πράξης ή ορίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία να προσφέρει την υποστήριξη αυτή. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση υλοποίησης έργου µε Προγραµµατική Σύµβαση ή Σύµβαση ιαδηµοτικής ή ιαβαθµιδικής Συνεργασίας ως προς την επάρκεια ελέγχεται και ο προτεινόµενος Φορέας Υλοποίησης, προφανώς την επιχειρησιακή, αλλά και τη διοικητική και χρηµατοοικονοµική στην περίπτωση που διενεργεί πληρωµές κ.α. β. Αξιοποίηση τεχνικής υπηρεσίας άλλου φορέα µε δικαιούχο τον αδύναµο φορέα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Στις περιπτώσεις, που από την υφιστάµενη νοµοθεσία προβλέπεται µε µονοσήµαντο τρόπο η εµπλοκή στην υλοποίηση έργων ενός φορέα, της τεχνικής υπηρεσίας άλλου φορέα (π.χ. νοσοκοµεία και ΤΕ της αντίστοιχης Περιφερειακής ενότητας) τότε η λύση αυτή είναι και η εφαρµοστέα και δεν απαιτείται κανενός είδους σύµβαση µεταξύ των δύο φορέων, αφού η ίδια η νοµοθεσία και η πρακτική εφαρµογή της, έχει ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες των ρόλων των εµπλεκοµένων. Όµως στις περιπτώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το υφιστάµενο πλαίσιο (ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) συχνά παρέχει δυνατότητες υποστήριξης στην άσκηση αρµοδιοτήτων τους σε αδύναµους ΟΤΑ α βαθµού από άλλους ΟΤΑ α βαθµού ή την Περιφέρεια, αλλά οι δυνατότητες αυτές δεν οδηγούν σε µονοσήµαντες λύσεις. Πιο συγκεκριµένα (και πέραν της περίπτωσης της εφαρµογής του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, που ήδη αναφέρθηκε), είναι εφαρµόσιµες οι δυνατότητες των άρθρων 99 (διαδηµοτική ή διαβαθµιδική συνεργασία), 95, 204, 205 και 206 του ν.3852/2010. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 99 µπορούν να εφαρµοστούν σε συνδυασµό µε τα άρθρα 95, 205 και 206. Παρότι η εφαρµογή των άρθρων 95, 205 και 206 δεν απαιτεί συχνά την παράλληλη εφαρµογή του άρθρου 99, και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 16

17 προκειµένου να είναι σαφώς καταγεγραµµένος ο ρόλος των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του υποστηριζόµενου αλλά και του υποστηρίζοντος φορέα στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενης πράξης, προτείνεται να συνάπτεται σύµβαση διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας στις περιπτώσεις αυτές. Να σηµειωθεί ότι για τη λήψη των αποφάσεων των οικείων συµβουλίων για την έγκριση των συµβάσεων διαδηµοτικής και διαβαθµιδικής συνεργασίας απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης τεχνικής υπηρεσίας άλλου φορέα σύµφωνα µε τα ανωτέρω, «οι αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες παρέχονται από την κείµενη νοµοθεσία στα µονοµελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήµο» (τον υποστηριζόµενο). Η «δάνεια» τεχνική υπηρεσία µπορεί να εφαρµοστεί και σε περιπτώσεις όπου σε µία πράξη υπάρχει ένα µη κύριο τεχνικό υποέργο (πχ µικρό τεχνικό υποέργο σε πράξη µε δικαιούχο φορέα διαχείρισης). Για τέτοιες περιπτώσεις ή και για περιπτώσεις που ο αδύναµος φορέας δεν είναι ΟΤΑ α βαθµού, µπορεί να αξιοποιηθεί το πλαίσιο του άρ. 3 του ν. 3316/2005. Στο παράρτηµα του παρόντος, για την υποβοήθηση των ενδιαφερόµενων, επισυνάπτεται υπόδειγµα σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ ενός υποστηριζόµενου δήµου και ενός άλλου δήµου που τον υποστηρίζει ή σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας µεταξύ αδύναµου δήµου και Περιφέρειας Φορείς µε συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία, αλλά µε διαπιστωµένες αδυναµίες στην επιχειρησιακή ικανότητα Τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ συχνότερες σε µικρούς δήµους, ΕΥΑ, Λιµενικά Ταµεία κλπ που όµως έχουν καταφέρει να συγκροτήσουν τεχνική υπηρεσία. Οι φορείς αυτοί είτε έχουν ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες (π.χ. για ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες) είτε ο αριθµός των έργων που επιβλέπουν ταυτόχρονα (από εθνικούς πόρους και από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα) προκαλεί σηµαντική αδυναµία στην επαρκή επίβλεψη των έργων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας, στο πεδίο της τεκµηρίωσης της επάρκειας της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει την προτεινόµενη πράξη (βλ. σηµείο 3.2.), θα πρέπει να περιλάβει τη διάγνωση της ανάγκης (π.χ. επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών) καθώς και την πρόβλεψη µε την οποία θα ικανοποιήσει την ανάγκη. Οι εναλλακτικές δυνατότητες για την αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος είναι : Η προσφυγή σε σύµβαση διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας µε την οποία δεν θα ανατεθεί από τον υποστηριζόµενο φορέα (π.χ. µικρό δήµο) η υποκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας αλλά η υποστήριξή του µε προσωπικό για την άσκηση της αρµοδιότητάς του. Με τον τρόπο αυτό δύναται να διατεθούν στελέχη του φορέα που αναλαµβάνει την υποστήριξη για την κάλυψη για συγκεκριµένο έργο της ανάγκης που έχει διαγνωστεί. Η προσφυγή στην πρόσληψη εµπειρογνώµονα - τεχνικού συµβούλου, ή στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε ένταξη σχετικού υποέργου στην πράξη, σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 9 του ν. 3316/2005. Σύµφωνα µε το άρθρο 39, η δυνατότητα προσφυγής στη λύση αυτή αφορά «σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής, ή έργων στα οποία εφαρµόζονται µη διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου», ενώ για την εφαρµογή της προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία: Η αρµόδια ιευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται και η προϊσταµένη αρχή αποφασίζει µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ( για σύνταξη των τευχών δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης µελέτης ή υπηρεσίας, για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή µελέτης, για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης µελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο µελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου) µπορούν να ανατίθενται από τον κύριο του έργου: α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηµατοδοτούµενες από κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης, όταν τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων ή β) σε κάθε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας των αναθετουσών αρχών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις ανατιθέµενες συµβάσεις (το άρθρου 9 εφαρµόζεται µε βάση τις εκεί αναφερόµενες προϋποθέσεις) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 17

18 Η εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 28 του Νόµου 4314/2014 περί δηµιουργίας µητρώου εξειδικευµένων στελεχών. Να σηµειωθεί ότι, εφόσον ο δικαιούχος αξιολογηθεί θετικά ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα µε βάση την ως άνω πρόβλεψη, οφείλει να καλύψει έγκαιρα την υποχρέωση αυτή, και να συµπεριλάβει στο προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του έργου την παράµετρο αυτή, άλλωστε η αρµόδια.α. διατηρεί το δικαίωµα να επιβεβαιώσει την τήρηση της υποχρέωσης/πρόβλεψης Φορείς µε µη συγκροτηµένη οικονοµική (και ταµειακή υπηρεσία) Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν π.χ. µικροί νησιωτικοί και αποµακρυσµένοι δήµοι ή δηµοτικά τους νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τους δήµους προβλέπεται ότι «η ταµειακή τους υπηρεσία διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή µονάδα, η οποία αποτελεί µέρος της οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)», (σύµφωνα µε το ν.3463 Κ Κ για άνω των κατ. η ταµειακή υπηρεσία ασκείται υποχρεωτικά από τους ίδιους). Σε δήµους µε πληθυσµό µικρότερο των κ. µπορεί η ταµειακή υπηρεσία να ασκηθεί στη βάση των διαδηµοτικών συµβάσεων. Σε τόσο αδύναµους φορείς, δηλ. σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει οικονοµική (και ταµειακή) υπηρεσία, δεδοµένου ότι στην περίπτωση αυτή κατά κανόνα δεν υπάρχει ούτε τεχνική υπηρεσία, προτείνεται να αντιµετωπιστεί το θέµα σύµφωνα µε το σηµείο 3.2.α ανωτέρω µε τη διαδικασία της «υποκατάστασης» του κυρίου του έργου από άλλο διαχειριστικά ικανό φορέα, που θα ασκήσει το ρόλο δικαιούχου έναντι της.α Τι ισχύει στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολό τους µε ίδια µέσα («αυτεπιστασία») Στις περιπτώσεις που ο φορέας προτείνει µία πράξη, της οποίας κάποιο/α υποέργο/α ή και το σύνολό της προβλέπεται να υλοποιηθεί µε ίδια µέσα, τότε θα πρέπει να έχει υπ όψη του ότι : Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σ Ε των ΕΠ , οφείλει να υποβάλει µαζί µε την πρόταση και σχέδιο απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα (ΥΙΜ), οπότε είναι υποχρεωµένος να προτείνει την οµάδα στελεχών και συνεργατών, η οποία θα εκτελέσει µε ίδια µέσα το σχετικό υποέργο/α, µε πολύ σαφή περιγραφή του ρόλου του κάθε µέλους της οµάδας. Στην περίπτωση ΥΙΜ, ο φορέας οφείλει να προβλέψει σε διακριτό/ά φυσικό/ά πρόσωπο/α το ρόλο της παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου ΥΙΜ. Στην τεκµηρίωση της επιχειρησιακής ικανότητας θα περιλάβει µε διακριτό τρόπο τη λειτουργία της εκτέλεσης µε ίδια µέσα, σε σχέση µε τη λοιπή λειτουργία του ως δικαιούχου. Στις περιπτώσεις συνεργατικών σχηµάτων για την υλοποίηση µιας πράξης µε πολλούς εταίρους το σύνολο της τεκµηρίωσης αφορά τόσο στο συντονιστή όσο και σε κάθε εταίρο, ανάλογα µε το είδος του υποέργου που αυτός αναλαµβάνει. Ειδικότερα κρίσιµη είναι η αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας για το συντονιστή εταίρο κυρίως σε ότι αφορά στην οικονοµική διαχείριση του συνόλου της πράξης. Η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας θα στηριχθεί σε ενιαία τεκµηρίωση για το υποκριτήριο της επάρκειας της ΟΕ, που θα περιλαµβάνει τη συνολική στελέχωση της οµάδας έργου µε ιδιαίτερη αναφορά στο φορέα στον οποίο ανήκει το κάθε στέλεχος, ενώ για την προηγούµενη εµπειρία θα υποβληθεί ένας πίνακας για κάθε εταίρο και θα αξιολογηθεί µε βαρύτητα ανάλογη των καθηκόντων που αναλαµβάνει κάθε φορέας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τεκµηρίωση του συντονισµού των δράσεων των λοιπών εταίρων στο πλαίσιο της κοινής οµάδας έργου. Η αρµόδια Α/ΕΦ δύναται να προσαρµόσει τις σχετικές οδηγίες ανάλογα µε το είδος των δράσεων και τη µορφή συνεργασίας µεταξύ των εταίρων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε) της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Προβλέψεις του Κανονισμού Κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ -1/23- Περιεχόμενα Εισαγωγή 03 1. Προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση τρόποι αντιμετώπισης Φεβρουάριος 2015 Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση και προτεινόμενες λύσεις Ελλείψεις για τη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Δ.Σ. Αμφικτιονίας, 11 Δεκεμβρίου 2015, Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Γιατί είναι σημαντική η διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εισήγησης:

Αντικείµενο της εισήγησης: ΕΣΠΑ 2014 2020 συµβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτουµένων έργων Κοσµάς Σιδηρόπουλος ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Αντικείµενο της εισήγησης: εντοπισµός των αδυναµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Παράδειγμα συμπλήρωσης για Δήμους (τεχνικό έργο) Φεβρουάριος 2015 Εφαρμογή παραδείγματος για τεχνικά έργα με δικαιούχους δήμους 1. Ενέργειες για τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ Δ Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Δήμος Κοζάνης, 15 Ιανουαρίου 2015 Ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρουσίαση 1. Γιατί χρειάζεται η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Ηροδότου 20 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 1 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : , Α.Π.: Προς: ΘΕΜΑ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Κώστας Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013.

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013. ΑΔΑ: 4Α3ΑΟΡ10-5Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΑΜΙΑ, 29/06/2011 Αριθ. Πρωτ.: 2141 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

8 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Β2 Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. ) Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας 10 Ταχ. Κώδικας 15451 Ν.Ψυχικό Πληροφορίες Ε. Γιώτη Τηλέφωνο 2106797600 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο : Γλάδστωνος 1 α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ 27 07-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» 1. Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα - 84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι ιδάσκοντες: Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα