Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα τα οποία αφορούν τις ακόλουθες δύο κατηγορίες πράξεων: Α. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Τεχνικά ελτία Πράξεων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) Το Τεχνικό ελτίο Πράξης υποβάλλεται από το δικαιούχο σε µια πλήρως απλοποιηµένη µορφή, χωρίς να συνοδεύεται από τα Τεχνικά ελτία Υποέργου και περιλαµβάνει τα προγραµµατικά εκείνα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της πράξης από την οικεία ιαχειριστική Αρχή. Στα νέα Τ Π επιδιώκεται η λιτή και περιεκτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης και των υποέργων της, η παράθεση των απαραίτητων στοιχείων τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας και ωριµότητάς της, καθώς και πληροφόρηση σχετικά µε τα βασικά στοιχεία των εµπλεκόµενων µε την εκτέλεσή της φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αλλαγές που προτείνονται στα νέα Τ Π, πέραν της κατάργησης πεδίων στα οποία παρατίθενται µη σηµαντικά για την πράξη στοιχεία και τη συγχώνευση πεδίων επαναλαµβανόµενης πληροφορίας, αφορούν ανά Τµήµα τα κάτωθι: Τµήµα Α: Ταυτότητα της Πράξης Στην προσαρµογή των στοιχείων της ταυτότητας της πράξης στις απαιτήσεις των νέων δεδοµένων που διαµορφώνονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των Κανονισµών της Ε.Ε. (π.χ. κατάργηση µέτρου, υποµέτρου, πεδίου παρέµβασης, κατηγορία ενέργειας, κ.λπ.). Στην προσθήκη πεδίων που αφορούν την παρακολούθηση των πράξεων ανά κατηγοριοποίηση δραστηριότητας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Καν. 1828/2006 (Μέρος Α: Κωδικοί ανά ιάσταση). Στην αντικατάσταση των πεδίων που αφορούν τις «Φάσεις Τεχνικού ελτίου» από τον Πίνακα «Ηµεροµηνίες Εξέλιξης Τεχνικού ελτίου Πράξης». Στη µεταφορά των στοιχείων του Φορέα Λειτουργίας και των Φορέων Επίβλεψης στο Τµήµα : Στοιχεία Σκοπιµότητας και στα Τ Υ αντίστοιχα και στη µεταφορά του πεδίου, στο οποίο παρατίθεται η «Σ.Α. του Π Ε στην οποία προτείνεται η 1 / 7

2 εγγραφή της πράξης και ο Κωδ. Π Ε» από το Χρηµατοδοτικό Σχέδιο (πεδίο στο υφιστάµενο Τ Ε) µετά τα στοιχεία του Φορέα Χρηµατοδότησης. Τµήµα Β: Φυσικό Αντικείµενο Στη διατήρηση ενός µόνο πεδίου για την περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης. Στον εµπλουτισµό του Πίνακα, στον οποίο παρατίθενται ο αριθµός και ο τίτλος των υποέργων της πράξης (πεδίο 60 και 61 του υφιστάµενου Τ Ε) και µε στοιχεία που αφορούν το είδος του υποέργου (κατασκευή, προµήθεια, υπηρεσία), την εφαρµοζόµενη διαδικασία υλοποίησης (ανοιχτός, κλειστός διαγωνισµός, µε διαπραγµάτευση, εκτέλεση µε ίδια µέσα), τις προγραµµατιζόµενες ηµεροµηνίες προκήρυξης, διαγωνισµού και σύναψης της σύµβασης. Στην αντικατάσταση των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης µε το πεδίο συµπλήρωσης µόνον της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης (σε ηµέρες), προκειµένου να µην απαιτείται τροποποίηση του Τ Π κάθε φορά που οι ηµεροµηνίες λήξης του φυσικού αντικειµένου της πράξης µεταβάλλονται. Τµήµα Ε: Ωριµότητα Πράξης Στην προσθήκη πεδίων όπου παρατίθενται τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη διαχειριστική επάρκεια του δικαιούχου (φορέας πιστοποίησης/επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας, κωδικός πιστοποίησης). Τα πεδία αυτά εισάγονται σε αντικατάσταση των απογραφικών δελτίων του δικαιούχου και του φορέα επίβλεψης Τµήµα ΣΤ: Χρηµατοδοτικό Σχέδιο Απλοποίηση και ελάφρυνση του χρηµατοδοτικού σχεδίου της πράξης µε κατάργηση πεδίων τα οποία µπορούν να προκύψουν µε υπολογισµό (π.χ. συµµετοχή του Ταµείου στην πράξη, κρατική συµµετοχή και ετήσιες κατανοµές), καθώς και πεδίων που δεν κρίνονται αναγκαία (π.χ. ετήσια κατανοµή ιδιωτικής και ίδιας δαπάνης κλπ). Αναµόρφωση του πίνακα κατανοµής ανά κατηγορία δαπάνης της πράξης. Στον πίνακα περιλαµβάνεται µια ενδεικτική κατηγοριοποίηση των δηµόσιων δαπανών της πράξης (Α, Β, Γ) ανά υποέργο και των αντίστοιχων επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα οριστικοποιηθεί σε µεταγενέστερη φάση µε βάση και τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν από τις Α. Στόχος είναι ο περιορισµός των κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών (π.χ. για τα έργα υποδοµής 2 / 7

3 στις κατηγορίες: κατασκευή, απαλλοτρίωση / για τα έργα ΕΚΤ: άµεσες και έµµεσες δαπάνες). Πληρέστερη απεικόνιση των απαιτούµενων οικονοµικών στοιχείων της πράξης (δηµόσια δαπάνη, επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ιδιωτική δαπάνη, συνολικό κόστος). Η προσθήκη του πεδίου Συντελεστής Ελλείµµατος Χρηµατοδότησης αφορά µόνο τις περιπτώσεις έργων τα οποία παράγουν έσοδα και ο σχετικός Συντελεστής προκύπτει από τη µελέτη κόστους οφέλους, η οποία συνυποβάλλεται µε το Τ Π. Σηµειώνεται ότι τα πεδία του Τ Π που παρουσιάζονται µε κόκκινους χαρακτήρες προσυµπληρώνονται από τη.α.. Απόφαση ένταξης & Σύµφωνο αποδοχής όρων απόφασης ένταξης Η απόφαση ένταξης είναι δεσµευτική για τον δικαιούχο ως προς τα βασικά στοιχεία της πράξης (προϋπολογισµός, φυσικό αντικείµενο, χρονική διάρκεια). Ταυτοχρόνως, υπογράφεται από το δικαιούχο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, µε το οποίο δεσµεύεται για την τήρηση των προβλεποµένων από το Σ Ε διαδικασιών. Με την απλοποίηση του περιεχοµένου της απόφασης ένταξης θα περιοριστεί σηµαντικά το σηµερινό διοικητικό κόστος των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης λόγω µεταβολών που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση της πράξης. Η τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης ένταξης θα απαιτεί επαναξιολόγηση της πράξης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο οι συνεχείς τροποποιήσεις των Τ Ε/Υ κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των πράξεων έχουν ως αποτέλεσµα είτε τις συνεχείς τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης είτε αποκλίσεις µεταξύ των προγραµµατικών στοιχείων των Αποφάσεων Ένταξης και των πραγµατικών στοιχείων υλοποίησης µε συνακόλουθα προβλήµατα στους ελέγχους (π.χ. µη αναγνώριση της επιλεξιµότητας των δαπανών µιας πράξης που δηλώθηκαν µετά τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης όπως αυτό περιγράφεται στην Απόφαση Ένταξης και στο συνηµµένο Τ Ε/Υ). Παράλληλα µε το Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ενταξης, ο δικαιούχος λαµβάνει γνώση και αποδέχεται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σ Ε. Ειδικότερα: Α. Η Απόφαση Ένταξης συµπεριλαµβάνει τα ελάχιστα απαιτούµενω στοιχεία της πράξης όπως: Τον τίτλο της πράξης, το φυσικό αντικείµενο και τους στόχους της. 3 / 7

4 Την κατανοµή της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της πράξης στις κατηγορίες δαπανών (χωρίς να παρουσιάζεται η κατανοµή σε υποέργα) καθώς και την επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη στην οποία αντιστοιχούν. Την διάρκεια της πράξης, χωρίς τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης (µε την εξαίρεση περιπτώσεων που οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες). Τον φορέα χρηµατοδότησης και τον προσδιορισµό της σχετικής ΣΑΕ. Τη πίστωση του τρέχοντος έτους στο Π Ε. Την ηµεροµηνία λήξης επιλεξιµότητας δαπανών. Β. Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο Σύµφωνο Αποδοχής των όρων χρηµατοδότησης και υποχρεώσεων του δικαιούχου, έγγραφο ανεξάρτητο µεν από την απόφαση ένταξης αλλά αναπόσπαστο τµήµα της, το οποίο υπογράφεται από τον δικαιούχο. Γ. Η απόφαση ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής της πράξης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Για το λόγο αυτό στην απόφαση ένταξης περιλαµβάνεται και η πληροφορία για την πίστωση Π Ε του τρέχοντος έτους. Η πληροφορία αυτή θα βασίζεται στην ένδειξη του Τ Π σύµφωνα µε τα στοιχεία που επιβεβαιώνει ο φορέας χρηµατοδότησης της πράξης. Τεχνικό ελτίο Υποέργου (Τ Υ) Η καταχώρηση των στοιχείων του υποέργου γίνεται µετά την ανάληψη νοµικής δέσµευσης µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία νοµικών δεσµεύσεων (για τα οποία έχουν προηγηθεί οι προεγκρίσεις της διαχειριστικής αρχής). Η τροποποίηση των στοιχείων του Τ Υ είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται τα στοιχεία αυτής. Το Τ Υ συµπληρώνεται από τον δικαιούχο και αποστέλλεται στη Α µαζί µε το έγγραφο της νοµικής δέσµευσης. Είναι ωστόσο δυνατόν το Τ Υ να συµπληρωθεί και από την ίδια τη Α µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία των νοµικών δεσµεύσεων που της υποβάλλονται. Το έντυπο ανάλυσης της νοµικής δέσµευσης καταργείται. Στα τεχνικά δελτία των υποέργων και των δύο τύπων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) έχουν προστεθεί πεδία στα οποία καταχωρίζονται πληροφορίες για το σύνολο των διαδικασιών προέγκρισης ( δηµοπράτησης, ανάθεσης, σύναψης σύµβασης και τροποποίησής της). 4 / 7

5 Με την αποτύπωση των πραγµατικών στοιχείων εκτέλεσης των υποέργων µιας πράξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται µε την ανάληψη της αντίστοιχης νοµικής δέσµευσης επιδιώκεται κατά κύριο λόγο : η ανάδειξη του Τεχνικού ελτίου των Υποέργων σε βασικό εργαλείο παρακολούθησης της εκτέλεσής τους, και η αποφυγή συνεχών τροποποιήσεων εξαιτίας της µεταβολής των επί µέρους προγραµµατικών στοιχείων κατά τη φάση εκτέλεσής τους. Μηνιαίο ελτίο ήλωσης απανών Υποέργου εν επέρχονται σηµαντικές αλλαγές. ελτίο Παρακολούθησης Πράξης (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) Τα ελτία Παρακολούθησης των Πράξεων υποβάλλονται από το δικαιούχο, ανάλογα µε το είδος και τη διάρκεια των πράξεων, είτε ανά τρίµηνο είτε ανά εξάµηνο. Ο ακριβής χρονικός προσδιορισµός θα προσδιορίζεται από την οικεία Α στο σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης. Με τη δυνατότητα αυτή παρέχεται ευελιξία στη Α να επιλέγει την περιοδικότητα που κρίνεται αναγκαία ανάλογα µε τη φύση της πράξης (π.χ. σε περιπτώσεις πράξεων µικρής διάρκειας δύναται να υποβάλλεται τριµηνιαίο δελτίο παρακολούθησης). Στα προτεινόµενα ελτία Παρακολούθησης έχουν επέλθει οι παρακάτω αλλαγές: Η πλήρης αποδέσµευση των στοιχείων προόδου του φυσικού αντικειµένου από τα οικονοµικά στοιχεία που παρατίθενται στο Μηνιαίο ελτίο των απανών. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελέσµατος στις πράξεις υποδοµών µόνο στο επίπεδο του έργου (κατάργηση τους από το επίπεδο του υποέργου). Αντίθετα, η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελέσµατος στις πράξεις ΕΚΤ, κυρίως στο επίπεδο του υποέργου, καθώς η τιµή στόχος τους διαµορφώνεται βάσει της εκτέλεσής τους και οι δείκτες σε επίπεδο έργου θα ενηµερώνονται αυτόµατα. Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων σε πράξεις ΕΚΤ, στο πλαίσιο της συµµόρφωσής µας µε το Παράρτηµα 23 του Καν. 1828/2007. Τα στοιχεία αυτά (πίνακας στο ελτίο Παρακολούθησης ΕΚΤ) θα συµπληρώνονται µία φορά το έτος και θα υποβάλλονται από το δικαιούχο µε το πρώτο εξαµηνιαίο / τριµηνιαίο κάθε έτους, προκειµένου να υπάρχουν στις.α. πριν την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Ε.Π., στην οποία πρέπει να συµπεριληφθούν. 5 / 7

6 Β. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ) επέρχονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο Σ Ε των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ λόγω αναµόρφωσης του Κανονισµού Καν.1083/2006. Ειδικότερα: Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων, ως πράξη ορίζεται η κάθε ξεχωριστή ενίσχυση σε επιχείρηση (σηµερινό υποέργο) δεδοµένου ότι ως δικαιούχος της πράξης, ορίζεται η δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που εκτελεί µεµονωµένο έργο και λαµβάνει δηµόσια ενίσχυση. Τη διαχείριση των πράξεων κρατικών ενισχύσεων αναλαµβάνουν οι Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης, στους οποίους θα εκχωρηθούν αρµοδιότητες από την οικεία ιαχειριστική Αρχή. Τεχνικά ελτία Πράξης Ενισχύσεων Με βάση τα ανωτέρω τα τεχνικά δελτία πράξεων ενισχύσεων συµπληρώνονται για κάθε ενίσχυση χωριστά και καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τον ΕΦ µετά την έκδοση της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης (ή ανάληψης νοµικής δέσµευσης). Τα Τεχνικά ελτία Υποέργου για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων καταργούνται. Για την παρακολούθηση των στοιχείων των επί µέρους ενισχύσεων (Τ Ε) ανά προκήρυξη (είτε ανοικτή, όπως στον επενδυτικό νόµο, είτε µε κλειστές ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων) προβλέπεται η καταχώρηση των βασικών στοιχείων της κάθε προκήρυξης ή του κάθε κύκλου ενισχύσεων στο ΟΠΣ, τα οποία θα αποτελούν την «οµπρέλα» κάτω από την οποία δύνανται να «κρεµαστούν» οι αντίστοιχες ενισχύσεις. Η εν λόγω πρόβλεψη θα επιτρέψει στους φορείς διαχείρισης (ΕΦ,.Α. Αρχή Συντονισµού, Αρχή Πληρωµής) µια συνολική εικόνα για την πορεία κάθε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απόφαση ένταξης πράξης ενίσχυσης Για τις πράξεις των κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες από την έκδοση της προκήρυξης προγραµµατίζεται η χρηµατοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής Απόφασης Ένταξης, δεδοµένου ότι η εγκριτική απόφαση ή απόφαση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης αντιµετωπίζεται ως ισοδύναµο έγγραφο. Κατά συνέπεια στην εγκριτική απόφαση ή απόφαση υπαγωγής θα πρέπει να συµπεριληφθούν συγκεκριµένοι όροι που ενηµερώνουν το δικαιούχο 6 / 7

7 για τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης από συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η χρηµατοδότηση αυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόµου, που εντάσσονται εκ των υστέρων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα, δηλαδή µετά την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής. Για τις περιπτώσεις αυτές θα σχεδιαστεί απλοποιηµένη απόφαση ένταξης. ελτίο Παρακολούθησης απανών και Φυσικού Αντικειµένου Ενίσχυσης Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων, τα δελτία δήλωσης δαπανών συµπληρώνονται και καταχωρούνται από τον ΕΦ µετά την πιστοποίηση εργασιών και την πραγµατοποίηση της αντίστοιχης δαπάνης. Κατά συνέπεια, κάθε δελτίο δήλωσης δαπανών συνοδεύεται και από τα στοιχεία του φυσικού αντικειµένου που έχει πιστοποιηθεί. Στις περιπτώσεις δηλαδή αυτές συµπληρώνεται και καταχωρείται στο ΟΠΣ ένα κοινό δελτίο µε στοιχεία δαπανών και εργασιών που έχουν πιστοποιηθεί. Στις περιπτώσεις προκαταβολών συµπληρώνονται µόνον τα οικονοµικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ (π.χ. Ν.Θ.Ε. και Ν.Ε.Ε. του ΟΑΕ ) θα πρέπει - πέραν των στοιχείων του φυσικού αντικειµένου - να υποβάλλονται και τα στοιχεία των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τον πίνακα : Χαρακτηριστικά Συµµετεχόντων Υποέργου, του ελτίου Παρακολούθησης πράξης ΕΚΤ. 7 / 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα