23:59:59. Όροι συµµετοχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23:59:59. Όροι συµµετοχής"

Transcript

1 Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Αριστοτέλη Γύπαρη και Ιωάννη Αθανασιάδη (εφεξής «η Διοργανώτρια»), προκηρύσσει Διαγωνισµό µε ενδεικτικό τίτλο «ΑΥΡΑ Bloom Consumer Promo» (εφεξής ο «Διαγωνισµός»), ο οποίος θα διενεργηθεί µέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). 2. Στο Διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος µόνο όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδος έως και δεκαπέντε (15) ετών (εφεξής οι «Συµµετέχοντες»), µε τη συµµετοχή απαραιτήτως ενός εκ των γονέων ή κηδεµόνων τους ή των ασκούντων την γονική µέριµνα αυτών. 3. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό, µε την ιδιότητά τους ως γονείς, κηδεµόνες ή ασκούντες τη γονική µέριµνα ανηλίκων, οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας εταιρείας, της εταιρείας «COMSPEQ IT SOLUTIONS», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω µέχρι πρώτου βαθµού. 4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την Δευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 στις 23:59:59 έως την Κυριακή 2 Δεκεµβρίου 2012 στις 23:59: Για τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. 6. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει στο Διαγωνισµό και να µπει σε κλήρωση για να κερδίσει δώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: i. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στη διεύθυνση «www.avrabloom.gr». ii. Εν συνεχεία, στην ιστοσελίδα αυτή και σε ειδικό χώρο που θα είναι εµφανής µε την είσοδο στην ιστοσελίδα θα πρέπει να εισάγεται κωδικός συµµετοχής, ο οποίος µπορεί να λαµβάνεται από κάθε ενδιαφερόµενο εναλλακτικώς µε δύο τρόπους: είτε (α) εµπεριέχεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα (ειδική σειρά ετικετών που στην µπροστινή όψη φέρουν ένδειξη του διαγωνισµού) επί της συσκευασίας του εµφιαλωµένου νερού ΑΥΡΑ Bloom 330ml, είτε (β) θα παραλαµβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόµενο από την έδρα της Διοργανώτριας κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας στον αριθµό από Δευτέρα έως Παρασκευή µεταξύ 10:00 και 17:00 προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να ενηµερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του κωδικού συµµετοχής. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει αποκλειστικά και µόνον έναν (1) κωδικό συµµετοχής, καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού, µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. iii..σε περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός συµµετοχής που εµπεριέχεται στην ετικέτα ανωτέρω υπό ii(α) είναι δυσανάγνωστος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν

2 εµπεριέχεται στην ετικέτα (εφόσον πρόκειται για την ειδική σειρά ετικετών που αφορούν στον διαγωνισµό), ο ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει νέο κωδικό συµµετοχής αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας µε τη Διοργανώτρια σύµφωνα µε τον όρο ii(β) ανωτέρω. iv. Εν συνεχεία στην ίδια ως άνω σελίδα στη διεύθυνση «www.avrabloom.gr» ο ενδιαφερόµενος εισάγει το ονοµατεπώνυµο γονέα ή κηδεµόνα ή νοµίµως ασκούντα τη γονική µέριµνα καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ( ) υποχρεωτικά και προαιρετικά τον αριθµό τηλεφώνου επικοινωνίας και επιλέγει την εντολή «αποστολή». Οι Συµµετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. 7. Με το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας οι Συµµετέχοντες θα ενηµερώνονται αµέσως µέσω της ως άνω σελίδας εάν η συµµετοχή τους έχει καταχωρηθεί επιτυχώς και άρα συµµετέχουν στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγµατοποιηθεί µε την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 8. Κάθε Συµµετέχων έχει δικαίωµα πολλαπλής συµµετοχής στο Διαγωνισµό µε διαφορετικό κάθε φορά κωδικό συµµετοχής. 9. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωµα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συµµετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συµµετέχοντα επιχειρεί να παρέµβει παρανόµως στη διαδικασία συµµετοχής ή του οποίου η συµµετοχή δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συµµετοχή οποιουδήποτε Συµµετέχοντα στον Διαγωνισµό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συµµετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ οιονδήποτε χρόνο, ακόµη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ όσον κρίνει ότι η συµµετοχή του έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις του νόµου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη 10. Μετά το πέρας του Διαγωνισµού, και συγκεκριµένα την 6 η Δεκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτηκαι ώρα 15:00, θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 60, Τ.Κ , παρουσία του νοµίµου εκπροσώπου αυτής καθώς και της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Μέργιανου ή αντικαταστάτη της. Οι νικητές εν συνεχεία θα ειδοποιούνται από τη Διοργανώτρια µε ηλεκτρονικό µήνυµα ( ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά τον όρο 6 ανωτέρω, τους και προκειµένου να συγκεντρωθούν και τα ελάχιστα αναγκαία δεδοµένα τους και να ενηµερωθούν για την παραλαβή του δώρου., το οποίο είτε θα τους αποστέλλεται ταχυδροµικά στην διεύθυνση κατοικίας τους (αν είναι κάτοικοι εκτός Αττικής) είτε θα το παραλαµβάνουν κατόπιν συνεννοήσεως µε την εταιρία «COMSPEQ IT SOLUTIONS» ( τηλ.: ). Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα ή κηδεµόνα ή ασκούντα τη γονική µέριµνα και συµπλήρωση και υπογραφή του εντύπου παραλαβής δώρου. 11. Από τον Διαγωνισµό θα αναδειχτούν 101 νικητές (εφεξής οι «Νικητές») οι οποίοι κερδίζουν κάποιο από τα κάτωθι δώρα:

3 i. Ένας µεγάλος τυχερός ταξίδι τεσσάρων (4) ηµερών (τρεις διανυκτερεύσεις), εκτός επισήµων αργιών, σε ένα από τα µεγαλύτερα θεµατικά πάρκα της Ευρώπης για τέσσερα άτοµα (2 ενήλικες και 2 παιδιά). Το δώρο περιλαµβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από και προς Αθήνα καθώς και τη διαµονή (τρεις διανυκτερεύσεις) σε Ξενοδοχείο της διακριτικής ευχέρειας της Διοργανώτριας. ii. Δέκα τυχεροί από µία πρόσκληση γεύµατος για τα εστιατόρια TGI Fridays iii. Δέκα τυχεροί από ένα Allou! Food & Fun Pass για το πάρκο διασκέδασης Allou! Fun Park. iv. Δέκα τυχεροί από ένα ποδήλατο IDEAL TRIAL v. Εβδοµήντα τυχεροί από 2 κιβώτια εµφιαλωµένου νερού Avra Bloom συσκευασία 330ml 12. Οι Νικητές θα δικαιούνται να τα αποδεχθούν, δια των γονέων, κηδεµόνων ή ασκούντων την γονική µέριµνα αυτών, απαντώντας ηλεκτρονικά (µε ) στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µήνυµα εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή σε αυτούς του αρχικού ως άνω ηλεκτρονικού µηνύµατος. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστηµα και ο Συµµετέχων που έχει κερδίσει δώρο δεν έχει απαντήσει δια του γονέα, κηδεµόνα ή ασκούντα τη γονική µέριµνα αυτού - για οποιονδήποτε λόγο στο ηλεκτρονικό µήνυµα που του έχει σταλεί ή η ηλεκτρονική του διεύθυνση δεν είναι έγκυρη ή έχει απενεργοποιηθεί, καθώς επίσης και αν έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει ταχυδροµικά το δώρο του ή αν η διεύθυνσή του δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί ή αν η συµµετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής του στον Διαγωνισµό, χάνει κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του συγκεκριµένου δώρου και το τελευταίο παραµένει εις χείρας της Διοργανώτριας εταιρείας, η οποία δικαιούται να το αξιοποιήσει ή να το διαθέσει περαιτέρω όπως επιθυµεί. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε µη λήψη ή µη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού µηνύµατος, καθώς και για τυχόν µη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στην Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού µηνύµατος αποδοχής εκ µέρους των νικητών ή µη λήψη του µηνύµατος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από την Διοργανώτρια. 13. Η παράδοση οιουδήποτε δώρου σε Νικητή τελεί επίσης υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόµισης και επίδειξης από τον εν λόγω Νικητή Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου δηµόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή. 14. Η Διοργανώτρια και η Διαφηµιστική δεν φέρουν καµία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αµέλεια προκειµένου να κατοχυρώσει ή να παραλάβει το δώρο του ή αν η συµµετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής του στον Διαγωνισµό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωµα, απαίτηση ή αξίωσή του επί των δώρων, τα οποία παραµένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

4 απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των µη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους. 15. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα που τυχόν εµφανισθούν στα δώρα που θα παραλάβουν οι Νικητές. 16. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται µε αιτία το Διαγωνισµό, αποκλειόµενης της εφαρµογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις της ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αµέλεια τελούµενες και σε καµία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αµέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 17. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισµού είναι απολύτως συγκεκριµένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα µεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα προϊόντα ή δώρα. 18. Οι Νικητές και οι συνοδοί τους ταξιδεύουν µε δική τους ευθύνη και η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη κάλυψη του κόστους του ταξιδιού, όπως περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 10. Η συµµετοχή των Συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό ισοδυναµεί αυτοµάτως µε δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένης χωρίς κανένα περιορισµό ευθύνης για τυχόν ατύχηµα ή άλλη σωµατική βλάβη τόσο έναντι των Συµµετεχόντων όσο και έναντι των Συνοδών των Νικητών αλλά και των ανήλικων προστατευόµενων µελών αυτών. 19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισµό ή να µεταβάλει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα µε άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθµό τους µε ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της µεταβολής. Οι µεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος της µεταβολής µέσω της Ιστοσελίδας. Η Διοργανώτρια µπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισµό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σηµαντικό λόγο. Ως σηµαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεµπόδισης του διαγωνισµού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλµάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι των Συµµετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε µαταίωσης του Διαγωνισµού οι Συµµετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωµα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νοµιµοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισµού ή οποιαδήποτε αποζηµίωση λόγω οποιασδήποτε µεταβολής του. 20. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού διατίθενται σε καταστήµατα προϊόντα ΑΥΡΑ Bloom 330ml που δεν φέρουν επί της συσκευασίας τους την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα µε τον κωδικό συµµετοχής στο Διαγωνισµό.

5 21. Οι Συµµετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιµοποιούν τις εφαρµογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που τους δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δηµόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδοµένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιµής και αξιοπρέπειας περιεχόµενο έναντι Δηµόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνοµου περιεχοµένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισµού χωρίς προειδοποίηση. 22. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαµβάνει µέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που µπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συµµετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο µπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους Συµµετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση µέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόµο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρµοστα καθώς και για τυχόν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άτοµα που δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τµήµα αυτής προσβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώµατά του ή δικαιώµατα τρίτων µπορεί να αποστείλει σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τµήµα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισµό του. 23. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο (internet) µε δικά τους τεχνικά µέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήµατα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραµµών, online συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτηµάτων υπολογιστών, λογισµικού, µη αποστολή ή λήψη δεδοµένων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου ή λόγω τεχνικών προβληµάτων ή συµφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασµού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης µε το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνοµες ενέργειες ή επεµβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισµού. 24. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συµµετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστηµα ή λογισµικό αυτής, η συµµετοχή του στον Διαγωνισµό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να αναφέρει το ζήτηµα στις αρµόδιες αρχές. 25. Η Διοργανώτρια και η Διαφηµιστική δεν φέρουν δεν φέρουν καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συµµετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άµεσα ή έµµεσα µε το Διαγωνισµό.

6 26. Οι Οι γονείς, κηδεµόνες ή ασκούντες τη γονική µέριµνα των Νικητών δίνουν δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωµα δηµοσίευσης του ονόµατός τους, για διαφηµιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αµοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισµού. 27. Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισµού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό καθώς και των γονέων/κηδεµόνων τους ή των ασκούντων τη γονική µέριµνα αυτών που θα συλλέξει από τους ίδιους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον όρο 6 ανωτέρω, (ήτοι, για τους µεν Νικητές όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Νικητών, για τους λοιπούς Συµµετέχοντες όνοµα, επώνυµο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισµού αλλά και για εµπορικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής ενηµερωτικού υλικού εκ µέρους της Διοργανώτριας. Τα δεδοµένα αυτά δύνανται να διαβιβαστούν στην εταιρία «COMSPEQ IT SOLUTIONS» καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ εντολή και για λογαριασµό τους για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συµµετέχων, µετά του γονέα, κηδεµόνα ή ασκούντα τη γονική µέριµνα αυτού, έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωµα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων µε την Αννα Γεράκη (τηλ ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόµου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια. 28. Οι γονείς/κηδεµόνες ή/και ασκούντες τη γονική µέριµνα καθώς και όλοι οι συµµετέχοντες δίνουν δια των γονέων/κηδεµόνων τους ή ασκούντων τη γονική µέριµνα αυτών τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο και να διαβιβάσει κατά περίπτωση τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισµού αλλά και για εµπορικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής ενηµερωτικού υλικού εκ µέρους της Διοργανώτριας. Τα δεδοµένα θα τηρηθούν µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν / Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 30. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική µε τον Διαγωνισµό επιλύεται από τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οι όροι συµµετοχής στον Διαγωνισµό αποτελούν τροποποίηση των από 12 Νοεµβρίου2012 όρων συµµετοχής και έχουν κατατεθεί στην Συµβολαιογράφο Αθηνών Αλεξάνδρα Μέργιανου

7 (οδ. Θεµιστοκλέους αρ. 1 και Πανεπιστηµίου (5ος όροφος), Αθήνα, τηλ ), απ' όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών µε δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου µέσω της Ιστοσελίδας.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITY UNITY COLLEGE»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITY UNITY COLLEGE» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITY UNITY COLLEGE» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα