Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων"

Transcript

1 Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Φόρος στο εισόδημα Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων Φόρος στο εισόδημα Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθ. 13, ν.2238/94) Φόρος στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54, παρ.3, παρ.1, αρθ.55, παρ.1, περ.η του ν.2238/94, όπως ισχύει) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2 και του ν.2065/92 άρθρο 42 & του άρθρου 13, του ν.2238/ Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (άρθ.7 ν.2065/92 & των άρθρων 10, 64 του ν.2238/94) Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 & των άρθρων 52, 64 του ν.2238/94) Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων Φόρος πλοίων Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ.δ του ν.2238/94, όπως ισχύει) Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ

2 0144 Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43, Τμήμα Πρώτο-Κ.Φ.Ε, ν.4172/2013) νέος 0147 Φόρος στα αποθεματικά τραπεζικών επιχειρήσεων (άρθ.10 ν. 3513/06 ) και στα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (άρθ.72 του ν.4172/13 όπως ισχύει) Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθ. 9, παρ.4, ν. 3296/04) Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς λοιπές χώρες Φόροι στην περιουσία Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ Φόροι και τέλη κληρονομιών Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ Φόρος ακίνητης περιουσίας Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εμπράγματα δικαιώματα εκτός από την υποθήκη Φόρος από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων (άρθ.20 και 21, ν.2065/92) Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5, ν.3634/08) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθ.53, ν.4021/11) Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.) νέος 2

3 0500 Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ τρίτων Μ 0630Μ 0710Μ 0720Μ 0511 Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήματος υπέρ ΟΓΑ Λοιποί άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων Άμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη Άμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων Φόρος στην ακίνητη περιουσία Λοιποί άμεσοι φόροι Υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα νομικών προσώπων Κύριος φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων Κύριος φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων Άμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων Φόρος στο εισόδημα Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθ. 6, ν.2753/99) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων (άρθ. 6 ν.2753/99) Φόρος στο εισόδημα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3016/ Λοιποί άμεσοι φόροι Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές Προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους

4 0712 Τόκοι στους φόρους της περιουσίας Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους Λοιποί άμεσοι φόροι Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιμενικών Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία λιμενικών Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθ. 1, ν.222/75) Εισφορά 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73) Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/81) Εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας Εισφορές συνταξιούχων (άρθ.20, παρ.3, ν.2084/92) Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισμούς για α- ναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συντάξιμου από το Δημόσιο (ν.1405/83) Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2 α Ν.3986/2011) Λοιποί άμεσοι φόροι Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθ.29 Ν.3986/2011) Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3, ν.3790/09) Έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (άρθ.2, ν.3808/09) Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία (άρθ.3, ν.3808/09) Έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011) Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (άρθ.31 Ν.3986/2011) Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44, Ν.4111/2013) νέος 4

5 0899 Λοιποί άμεσοι φόροι ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Φόροι στις συναλλαγές Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν) Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) Φ.Π.Α. επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά Φ.Π.Α. επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές (άρθ.1, ν.3427/05) Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων 1119Μ 1117 Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ. 1119Μ 1150 Φ.Π.Α. εισαγομένων Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού Λοιποί φόροι συναλλαγών Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ.11, ν.3427/05) Φόρος στη μεταβίβαση πλοίων Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθ.17-31, ν.1676/86) Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων (άρθρο 33 Κ.Φ.Ε.) Λοιποί φόροι στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων

6 1220 Τέλη χαρτοσήμου M 1224 Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα Τέλη χαρτοσήμου εισπραττόμενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου Μ 1229 Λοιπά τέλη χαρτοσήμου Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισμού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (αρθ.45, ν.3986/11) Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012) Τέλος για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών (άρθρο 12, παρ. 3 ν.4203/2013) νέος 1259 Λοιπά τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων Φόροι κατανάλωσης Λοιποί φόροι κατανάλωσης Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (άρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (άρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες εμπορευμάτων (άρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών (άρθ.17, ν.3833/10) Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές

7 1351 Ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων (άρθ. 60, ν.1731/87 και άρθ. 7, ν.1597/86) Φόρος ασφαλίστρων (άρθ. 29, ν.3492/06) Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Εφάπαξ φόρος επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης (άρθρ.23, ν.3634/08) Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67) Κράτηση ποσοστού 10% επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) κ.λπ., για τη μετάδοση αγώνων (άρθ. 33, παρ. 1, ν. 2800/00) Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ. 33, ν.3775/09) Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και Δ.Χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και Δ.Χ. και επιβατικών Δ.Χ. που αφορούν τα έτη έως και το Τέλη κυκλοφορίας Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα M 1372 Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ.Δ.Χ. (άρθρα 5 παρ. 5, 12, 14 παρ. 7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012) και Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3887/2010, όπως ισχύει (αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ) Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία Τέλος άδειας οχημάτων Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων Τέλος μεταβίβασης οχημάτων Ειδικά τέλη μηχανημάτων έργων (άρθρ.20, ν.2052/92) Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήματα και σκάφη Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα (άρθ. 32, ν.3775/09) Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (άρθ. 2, ν.3790/09) Τέλος παραμονής και πλόων νέος 7

8 1400 Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία M 1420 Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων Ε.Φ.Κ. υγραερίων Ε.Φ.Κ. βενζινών Ε.Φ.Κ. diesel Ε.Φ.Κ. μαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού Ε.Φ.Κ. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01) Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε Ε.Φ.Κ. υγραερίων Ε.Φ.Κ. βενζινών Ε.Φ.Κ. diesel Ε.Φ.Κ. μαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10) Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011) Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού Ε.Φ.Κ. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01) Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων

9 1500 Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α Μ 1511 Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ. 103, ν. 2960/01) Μ 1512 Ειδική εισφορά στα εισαγόμενα από το εξωτερικό Μ 1520 Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων M 1521 Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόμενων στη χώρα εμπορευμάτων (ν.δ.3883/58) Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε Δικαίωμα 2% στις πληρωμές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιμενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταμείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δημοσίων έργων Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα Έμμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη Έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/ Έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίμηση M 1621 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έμμεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων Λοιποί έμμεσοι φόροι

10 1642 Έσοδα ΦΠΑ Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3016/ Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές Προσαυξήσεις στους έμμεσους φόρους γενικά Τόκοι υπερημερίας Φ.Π.Α Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έμμεσοι φόροι Έσοδα υπέρ ειδικών σκοπών Εισφορά επιβαλλόμενη στα πετρελαιοειδή, υγραέρια, καθώς και σε βάρος όσων κατέχουν είδη βασικής ανάγκης, που έχουν διατιμηθεί πιο πάνω από το κόστος τους Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα M 1861 Έσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/ ) Εισφορά 0,15% ην εισαγωγή ορισμένων ειδών από την αλλοδαπή Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α Λοιπές εισφορές, τέλη κ.λπ. στις εισαγωγές Λοιποί έμμεσοι φόροι 1870M 1899 Λοιποί έμμεσοι φόροι Έσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε Δασμοί Δασμοί και λοιπά τέλη επιβαλλόμενα στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε. με βάση το κοινό τελωνειακό Δασμολόγιο Αντισταθμιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/ Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε Δασμοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή

11 1920 Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εμπόριο με χώρες μη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τομέα Φόροι κατά την εισαγωγή προϊόντων στον γεωργικό τομέα Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έσοδα από κεφάλαια του Δημοσίου, μισθώματα κ.λπ Τόκοι Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε συνάλλαγμα, που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από χρεόγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονται από το Δημόσιο κ.λπ Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας Μισθώματα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταμών, λιμνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων Έσοδο από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού Μισθώματα ακίνητης περιουσίας γενικά Μισθώματα από την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (άρθρο 12, παρ. 2 ν.4203/2013) νέος 2229 Λοιπά μισθώματα Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου Έσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου Έσοδο από το λογαριασμό Δ.Ε.Τ.Ε. (άρθ.11 ν.1798/88)

12 2329 Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών γενικά Έσοδα από την αποζημίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους Έσοδα από ένσημα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης Έσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόμενα πλοία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ (άρθρο , ν.4316/2014) 2339 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων Μ 2362 Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων Μ 2364 Προξενικά ναυτιλιακά τέλη Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα Δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων υποθηκοφυλάκων Δικαιώματα στις εισπράξεις των έμμισθων υποθηκοφυλακείων Λοιπά δικαστικά έξοδα Έσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από πώληση αγαθών Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό 2412 Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε Έσοδα από την εκποίηση πλωτών μέσων που περιέρχονται στο Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε Έσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5, παρ. 3ε, ν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ. 4γ ν.2052/92)

13 2419 Έσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου Μ 2910Μ 2445 Έσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει) Έσοδο από οφειλές τιμήματος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας (άρθ. 33, ν.1845/89) Έσοδα από την παραχώρηση δικαιώματος εγκατάστασης, οργάνωσης, εκμετάλλευσης κ.λπ. κινητής τηλεφωνίας Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου Μ 2500 Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς Έσοδα από δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις Έσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων Έσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης Έσοδο από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων Έσοδα από ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ Έσοδο υπέρ του Δημοσίου από Ο.Δ.Ι.Ε. (άρθρ. 4 6, α.ν.598/68 όπως ισχύει) Λοιπά έσοδα 2519Μ 2530 Έσοδα από Δημόσιες υπηρεσίες επιχειρηματικής μορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου Έσοδο από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε δομικά υλικά

14 2534 Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη 2534 Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) (άρθρο 55, ν.4313/2014) 2535 Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83) Έσοδο από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων Δικαιώματα από την έκδοση αναμνηστικών νομισμάτων Λοιπά έσοδα Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ Μ 2541 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& Δανείων Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Συμμετοχή στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε Έσοδα από ΕΤΑΔ ΑΕ Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλήν αυτών της Κέρκυρας και Πάρνηθας Έσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ Μ 2550 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. 2520Μ 2551 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ 2521Μ 2552 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ 2521Μ 2553 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΔΕΗ 2521Μ 2554 Συμμετοχή κατά 30% του Ελληνικού Δημοσίου επί των μεικτών κερδών των τεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερών παιγνίων που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου (άρθρα 26,50 Ν.4002/2011) Έκτακτα έσοδα Διάφορα έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από την εκχώρηση δικαιωμάτων του Δημοσίου Εισπράξεις από έκτακτες μερισματικές αποδόσεις οργανισμών και επιχειρήσεων Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης Λοιπά έκτακτα έσοδα

15 ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΈΣΟΔΑ Απολήψεις εξόδων, που έγιναν Διάφορες απολήψεις Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Οργανισμούς κ.λπ Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς Απολήψεις από εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθ. 13, ν.2470/97 και άρθ.12, ν.3205/03) 3916 Μ 3118 Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών Λοιπές απολήψεις Επιστροφές χρημάτων Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μετά την Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μέχρι Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μέχρι Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μετά την Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται 3241 Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδομάτων κ.λπ. προσώπων που μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Μ 15

16 Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιμότητα κ.λπ. του ν.4093/ Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων Επιστροφές αδιάθετων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται Λοιπές Επιστροφές ποσών Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA) που κατέχουν Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα (απόφαση Eurogroup ) Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω μη εκπλήρωσης υ- ποχρεώσεων από τον νόμο ή συμβατικών υποχρεώσεων προμηθευτών, εργοληπτών και λοιπών συμβαλλομένων με το Δημόσιο Έσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προμήθειες σε δάνεια κ.λπ Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ημεδαπή (άρθ.80, ν.3386/05) Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Δημόσιο Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια) Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ. 12, ν.1796/88) Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις,

17 οργανισμούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 3334 Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε επιχειρήσεις από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. (άρθρο 9, Ν.3912/2011) Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/ Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εσωτερικών «Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηματικών υπολοίπων δήμων και κοινοτήτων» (άρθ. 171 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εσωτερικών «Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό δήμων και κοινοτήτων» άρθ.68, ν.δ. 3033/54» Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων» (άρθ.24, ν. 1884/90) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Δικαιώματα εκτέλεσης χημικών εργασιών»(υ.α /4426/Α/0024/ ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών» (άρθ.15, 2386/96) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Άμυνας «Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας» (άρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.φ.900/7/1563/σ.120/2003) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εξωτερικών «Λογαριασμός παρακράτησης μεταφραστικών τελών» (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ.. Πολιτισμού «Κατάθεση μερίσματος από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ» (άρθ.27, ν.2843/00 και υ.α. 2/1561/Α0024/ ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Πολιτισμού«Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών» (άρθ. 36, ν. 2725/99) Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με

18 το ν. 3697/08. (συνέχεια) 3421 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Ε.Λ. χρηματοδότησης εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τις μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας» (άρθ.16, ν.1571/85) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Λογαριασμός μέτρων και σταθμών» (άρθ.1, ν. 441/76, άρθ. 8, π.δ. 524/78 και άρθ. 12, ν. 957/59) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Εισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου» (άρθ. 1, ν.δ.79/74) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Ε.Λ. Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των ομοσπονδιών της παρ. 5 του ν. 1023/80» (άρθ.17, ν.1023/80) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δικαιώματα γεωτεχνικών» (άρθ.23, ν. 3470/06) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δημόσιο - Κεφάλαιο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικιστικού αναδασμού» (άρθ.25, ν.2732/99) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Λογαριασμός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιμενεργατών» (άρθ. 38, ν.3239/55) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας» (άρθ.28-33, ν.3239/55 και άρθ.1, ν.δ.184/69) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης» (άρθ.31, παρ.4, ν.3232/04 ) Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08. (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έντοκος λογαριασμός» (άρθ. 8, ν. 2430/96) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» (άρθ.7, ΝΔ. 57/73) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης «Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης» (άρθ.5 παρ.18 ν.2408/96, υ.α / ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης «Διανομή δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως κρατικών συμβολαίων» ( άρθ. 30, ν.4507/66) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας» (άρθ.37α, ν.2329/95 και

19 υ.α /3/95/ ) 3436 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών» ( άρθ. δέκατο, ν.2932/01) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός επιθεωρήσεων» (άρθ.37, ν.δ.187/93) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ε.Λ. για τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (άρθρο δωδέκατο, παρ.4, ν.2338/95) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξετάσεις Ιατρικές Οδηγών» (ν.δ. 638/70) Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08. (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. Διερεύνησης Ατυχημάτων Πολιτικής Αεροπορίας» (άρθ. 29, ν.2912/01) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την αναβάθμιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας» (άρθ. 34, ν.2682/99) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. εισφοράς 1% του άρθρου 13, ν.2963/01 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ» Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ε.Λ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης» (άρθ. 47, ν.682/77) Έσοδα υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων Μ 3620Μ 3511 Κράτηση στις δαπάνες προμήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν Έσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7, ν.δ 224/47) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα Κράτηση 0,10% σε κρατικές προμήθειες (άρθ. 7, παρ. 2, ν.2286/95)

20 3516 Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και πρόστιμα από τη μεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό «Πράσινο Ταμείο» κ.λπ. (παρ.7, άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για έκδοση α- δειών οικοδομών, εξαίρεση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό «Γαλάζιο Ταμείο» ( παρ.3, άρθ.3, ν.2242/94) Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων Μ 3620Μ 3521 Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του Δημοσίου Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ ΑΕ Πρόστιμα επιβαλλόμενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθ. 27, ν.1941/91) Έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωϊκό κεφάλαιο ( άρθ.5α, ν.1790/88 και άρθ. 31, ν.2040/92) Έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α, ν.1790/88 και άρθ. 31, ν.2040/92)

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» Ά ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικό έτος 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων Φόροι υπέρ Τρίτων Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις του επικαιροποιημένου μνημονίου αποτελεί η κατάργηση μεγάλου μέρους των μη ανταποδοτικών τελών, διαδικασία όμως που μόνο ως εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «Κύπωζη ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού και ηων πποϋπολογιζμών οπιζμένων ειδικών ηαμείων και ςπηπεζιών οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα