Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων"

Transcript

1 Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Φόρος στο εισόδημα Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων Φόρος στο εισόδημα Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθ. 13, ν.2238/94) Φόρος στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54, παρ.3, παρ.1, αρθ.55, παρ.1, περ.η του ν.2238/94, όπως ισχύει) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2 και του ν.2065/92 άρθρο 42 & του άρθρου 13, του ν.2238/ Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (άρθ.7 ν.2065/92 & των άρθρων 10, 64 του ν.2238/94) Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 & των άρθρων 52, 64 του ν.2238/94) Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων Φόρος πλοίων Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ.δ του ν.2238/94, όπως ισχύει) Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ

2 0144 Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43, Τμήμα Πρώτο-Κ.Φ.Ε, ν.4172/2013) νέος 0147 Φόρος στα αποθεματικά τραπεζικών επιχειρήσεων (άρθ.10 ν. 3513/06 ) και στα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (άρθ.72 του ν.4172/13 όπως ισχύει) Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθ. 9, παρ.4, ν. 3296/04) Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς λοιπές χώρες Φόροι στην περιουσία Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ Φόροι και τέλη κληρονομιών Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ Φόρος ακίνητης περιουσίας Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εμπράγματα δικαιώματα εκτός από την υποθήκη Φόρος από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων (άρθ.20 και 21, ν.2065/92) Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5, ν.3634/08) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθ.53, ν.4021/11) Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.) νέος 2

3 0500 Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ τρίτων Μ 0630Μ 0710Μ 0720Μ 0511 Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήματος υπέρ ΟΓΑ Λοιποί άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων Άμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη Άμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων Φόρος στην ακίνητη περιουσία Λοιποί άμεσοι φόροι Υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα νομικών προσώπων Κύριος φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων Κύριος φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων Άμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων Φόρος στο εισόδημα Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθ. 6, ν.2753/99) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων (άρθ. 6 ν.2753/99) Φόρος στο εισόδημα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3016/ Λοιποί άμεσοι φόροι Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές Προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους

4 0712 Τόκοι στους φόρους της περιουσίας Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους Λοιποί άμεσοι φόροι Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιμενικών Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία λιμενικών Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθ. 1, ν.222/75) Εισφορά 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73) Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/81) Εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας Εισφορές συνταξιούχων (άρθ.20, παρ.3, ν.2084/92) Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισμούς για α- ναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συντάξιμου από το Δημόσιο (ν.1405/83) Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2 α Ν.3986/2011) Λοιποί άμεσοι φόροι Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθ.29 Ν.3986/2011) Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3, ν.3790/09) Έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (άρθ.2, ν.3808/09) Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία (άρθ.3, ν.3808/09) Έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011) Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (άρθ.31 Ν.3986/2011) Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44, Ν.4111/2013) νέος 4

5 0899 Λοιποί άμεσοι φόροι ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Φόροι στις συναλλαγές Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν) Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) Φ.Π.Α. επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά Φ.Π.Α. επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές (άρθ.1, ν.3427/05) Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων 1119Μ 1117 Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ. 1119Μ 1150 Φ.Π.Α. εισαγομένων Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού Λοιποί φόροι συναλλαγών Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ.11, ν.3427/05) Φόρος στη μεταβίβαση πλοίων Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθ.17-31, ν.1676/86) Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων (άρθρο 33 Κ.Φ.Ε.) Λοιποί φόροι στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων

6 1220 Τέλη χαρτοσήμου M 1224 Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα Τέλη χαρτοσήμου εισπραττόμενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου Μ 1229 Λοιπά τέλη χαρτοσήμου Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισμού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (αρθ.45, ν.3986/11) Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012) Τέλος για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών (άρθρο 12, παρ. 3 ν.4203/2013) νέος 1259 Λοιπά τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων Φόροι κατανάλωσης Λοιποί φόροι κατανάλωσης Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (άρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (άρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες εμπορευμάτων (άρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών (άρθ.17, ν.3833/10) Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές

7 1351 Ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων (άρθ. 60, ν.1731/87 και άρθ. 7, ν.1597/86) Φόρος ασφαλίστρων (άρθ. 29, ν.3492/06) Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Εφάπαξ φόρος επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης (άρθρ.23, ν.3634/08) Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67) Κράτηση ποσοστού 10% επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) κ.λπ., για τη μετάδοση αγώνων (άρθ. 33, παρ. 1, ν. 2800/00) Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ. 33, ν.3775/09) Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και Δ.Χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και Δ.Χ. και επιβατικών Δ.Χ. που αφορούν τα έτη έως και το Τέλη κυκλοφορίας Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα M 1372 Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ.Δ.Χ. (άρθρα 5 παρ. 5, 12, 14 παρ. 7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012) και Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3887/2010, όπως ισχύει (αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ) Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία Τέλος άδειας οχημάτων Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων Τέλος μεταβίβασης οχημάτων Ειδικά τέλη μηχανημάτων έργων (άρθρ.20, ν.2052/92) Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήματα και σκάφη Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα (άρθ. 32, ν.3775/09) Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (άρθ. 2, ν.3790/09) Τέλος παραμονής και πλόων νέος 7

8 1400 Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία M 1420 Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων Ε.Φ.Κ. υγραερίων Ε.Φ.Κ. βενζινών Ε.Φ.Κ. diesel Ε.Φ.Κ. μαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού Ε.Φ.Κ. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01) Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε Ε.Φ.Κ. υγραερίων Ε.Φ.Κ. βενζινών Ε.Φ.Κ. diesel Ε.Φ.Κ. μαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10) Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011) Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού Ε.Φ.Κ. οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01) Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων

9 1500 Έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α Μ 1511 Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ. 103, ν. 2960/01) Μ 1512 Ειδική εισφορά στα εισαγόμενα από το εξωτερικό Μ 1520 Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων M 1521 Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόμενων στη χώρα εμπορευμάτων (ν.δ.3883/58) Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε Δικαίωμα 2% στις πληρωμές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιμενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταμείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δημοσίων έργων Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα Έμμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη Έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/ Έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίμηση M 1621 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έμμεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων Λοιποί έμμεσοι φόροι

10 1642 Έσοδα ΦΠΑ Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3016/ Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές Προσαυξήσεις στους έμμεσους φόρους γενικά Τόκοι υπερημερίας Φ.Π.Α Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έμμεσοι φόροι Έσοδα υπέρ ειδικών σκοπών Εισφορά επιβαλλόμενη στα πετρελαιοειδή, υγραέρια, καθώς και σε βάρος όσων κατέχουν είδη βασικής ανάγκης, που έχουν διατιμηθεί πιο πάνω από το κόστος τους Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα M 1861 Έσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/ ) Εισφορά 0,15% ην εισαγωγή ορισμένων ειδών από την αλλοδαπή Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α Λοιπές εισφορές, τέλη κ.λπ. στις εισαγωγές Λοιποί έμμεσοι φόροι 1870M 1899 Λοιποί έμμεσοι φόροι Έσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε Δασμοί Δασμοί και λοιπά τέλη επιβαλλόμενα στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε. με βάση το κοινό τελωνειακό Δασμολόγιο Αντισταθμιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/ Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε Δασμοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή

11 1920 Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εμπόριο με χώρες μη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τομέα Φόροι κατά την εισαγωγή προϊόντων στον γεωργικό τομέα Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έσοδα από κεφάλαια του Δημοσίου, μισθώματα κ.λπ Τόκοι Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε συνάλλαγμα, που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από χρεόγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονται από το Δημόσιο κ.λπ Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας Μισθώματα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταμών, λιμνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων Έσοδο από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού Μισθώματα ακίνητης περιουσίας γενικά Μισθώματα από την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (άρθρο 12, παρ. 2 ν.4203/2013) νέος 2229 Λοιπά μισθώματα Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου Έσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου Έσοδο από το λογαριασμό Δ.Ε.Τ.Ε. (άρθ.11 ν.1798/88)

12 2329 Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών γενικά Έσοδα από την αποζημίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους Έσοδα από ένσημα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης Έσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόμενα πλοία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ (άρθρο , ν.4316/2014) 2339 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων Μ 2362 Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων Μ 2364 Προξενικά ναυτιλιακά τέλη Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα Δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων υποθηκοφυλάκων Δικαιώματα στις εισπράξεις των έμμισθων υποθηκοφυλακείων Λοιπά δικαστικά έξοδα Έσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από πώληση αγαθών Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό 2412 Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε Έσοδα από την εκποίηση πλωτών μέσων που περιέρχονται στο Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε Έσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5, παρ. 3ε, ν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ. 4γ ν.2052/92)

13 2419 Έσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου Μ 2910Μ 2445 Έσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει) Έσοδο από οφειλές τιμήματος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας (άρθ. 33, ν.1845/89) Έσοδα από την παραχώρηση δικαιώματος εγκατάστασης, οργάνωσης, εκμετάλλευσης κ.λπ. κινητής τηλεφωνίας Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου Μ 2500 Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς Έσοδα από δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις Έσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων Έσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης Έσοδο από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων Έσοδα από ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ Έσοδο υπέρ του Δημοσίου από Ο.Δ.Ι.Ε. (άρθρ. 4 6, α.ν.598/68 όπως ισχύει) Λοιπά έσοδα 2519Μ 2530 Έσοδα από Δημόσιες υπηρεσίες επιχειρηματικής μορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου Έσοδο από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε δομικά υλικά

14 2534 Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη 2534 Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) (άρθρο 55, ν.4313/2014) 2535 Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83) Έσοδο από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων Δικαιώματα από την έκδοση αναμνηστικών νομισμάτων Λοιπά έσοδα Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ Μ 2541 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& Δανείων Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Συμμετοχή στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε Έσοδα από ΕΤΑΔ ΑΕ Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλήν αυτών της Κέρκυρας και Πάρνηθας Έσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ Μ 2550 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. 2520Μ 2551 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ 2521Μ 2552 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ 2521Μ 2553 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΔΕΗ 2521Μ 2554 Συμμετοχή κατά 30% του Ελληνικού Δημοσίου επί των μεικτών κερδών των τεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερών παιγνίων που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου (άρθρα 26,50 Ν.4002/2011) Έκτακτα έσοδα Διάφορα έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από την εκχώρηση δικαιωμάτων του Δημοσίου Εισπράξεις από έκτακτες μερισματικές αποδόσεις οργανισμών και επιχειρήσεων Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης Λοιπά έκτακτα έσοδα

15 ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΈΣΟΔΑ Απολήψεις εξόδων, που έγιναν Διάφορες απολήψεις Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Οργανισμούς κ.λπ Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς Απολήψεις από εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθ. 13, ν.2470/97 και άρθ.12, ν.3205/03) 3916 Μ 3118 Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών Λοιπές απολήψεις Επιστροφές χρημάτων Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μετά την Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μέχρι Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μέχρι Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μετά την Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται 3241 Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδομάτων κ.λπ. προσώπων που μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Μ 15

16 Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιμότητα κ.λπ. του ν.4093/ Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων Επιστροφές αδιάθετων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται Λοιπές Επιστροφές ποσών Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA) που κατέχουν Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα (απόφαση Eurogroup ) Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω μη εκπλήρωσης υ- ποχρεώσεων από τον νόμο ή συμβατικών υποχρεώσεων προμηθευτών, εργοληπτών και λοιπών συμβαλλομένων με το Δημόσιο Έσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προμήθειες σε δάνεια κ.λπ Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ημεδαπή (άρθ.80, ν.3386/05) Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Δημόσιο Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια) Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ. 12, ν.1796/88) Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις,

17 οργανισμούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 3334 Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε επιχειρήσεις από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. (άρθρο 9, Ν.3912/2011) Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/ Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εσωτερικών «Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηματικών υπολοίπων δήμων και κοινοτήτων» (άρθ. 171 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εσωτερικών «Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό δήμων και κοινοτήτων» άρθ.68, ν.δ. 3033/54» Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων» (άρθ.24, ν. 1884/90) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Δικαιώματα εκτέλεσης χημικών εργασιών»(υ.α /4426/Α/0024/ ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών» (άρθ.15, 2386/96) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Άμυνας «Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας» (άρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.φ.900/7/1563/σ.120/2003) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εξωτερικών «Λογαριασμός παρακράτησης μεταφραστικών τελών» (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ.. Πολιτισμού «Κατάθεση μερίσματος από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ» (άρθ.27, ν.2843/00 και υ.α. 2/1561/Α0024/ ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Πολιτισμού«Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών» (άρθ. 36, ν. 2725/99) Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με

18 το ν. 3697/08. (συνέχεια) 3421 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Ε.Λ. χρηματοδότησης εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τις μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας» (άρθ.16, ν.1571/85) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Λογαριασμός μέτρων και σταθμών» (άρθ.1, ν. 441/76, άρθ. 8, π.δ. 524/78 και άρθ. 12, ν. 957/59) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Εισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου» (άρθ. 1, ν.δ.79/74) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης «Ε.Λ. Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των ομοσπονδιών της παρ. 5 του ν. 1023/80» (άρθ.17, ν.1023/80) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δικαιώματα γεωτεχνικών» (άρθ.23, ν. 3470/06) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δημόσιο - Κεφάλαιο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικιστικού αναδασμού» (άρθ.25, ν.2732/99) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Λογαριασμός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιμενεργατών» (άρθ. 38, ν.3239/55) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας» (άρθ.28-33, ν.3239/55 και άρθ.1, ν.δ.184/69) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης» (άρθ.31, παρ.4, ν.3232/04 ) Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08. (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έντοκος λογαριασμός» (άρθ. 8, ν. 2430/96) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» (άρθ.7, ΝΔ. 57/73) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης «Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης» (άρθ.5 παρ.18 ν.2408/96, υ.α / ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης «Διανομή δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως κρατικών συμβολαίων» ( άρθ. 30, ν.4507/66) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας» (άρθ.37α, ν.2329/95 και

19 υ.α /3/95/ ) 3436 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών» ( άρθ. δέκατο, ν.2932/01) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός επιθεωρήσεων» (άρθ.37, ν.δ.187/93) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ε.Λ. για τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (άρθρο δωδέκατο, παρ.4, ν.2338/95) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξετάσεις Ιατρικές Οδηγών» (ν.δ. 638/70) Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08. (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. Διερεύνησης Ατυχημάτων Πολιτικής Αεροπορίας» (άρθ. 29, ν.2912/01) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την αναβάθμιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας» (άρθ. 34, ν.2682/99) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. εισφοράς 1% του άρθρου 13, ν.2963/01 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ» Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ε.Λ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης» (άρθ. 47, ν.682/77) Έσοδα υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων Μ 3620Μ 3511 Κράτηση στις δαπάνες προμήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν Έσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7, ν.δ 224/47) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα Κράτηση 0,10% σε κρατικές προμήθειες (άρθ. 7, παρ. 2, ν.2286/95)

20 3516 Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και πρόστιμα από τη μεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό «Πράσινο Ταμείο» κ.λπ. (παρ.7, άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για έκδοση α- δειών οικοδομών, εξαίρεση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό «Γαλάζιο Ταμείο» ( παρ.3, άρθ.3, ν.2242/94) Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων Μ 3620Μ 3521 Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του Δημοσίου Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ ΑΕ Πρόστιμα επιβαλλόμενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθ. 27, ν.1941/91) Έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωϊκό κεφάλαιο ( άρθ.5α, ν.1790/88 και άρθ. 31, ν.2040/92) Έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α, ν.1790/88 και άρθ. 31, ν.2040/92)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε προηγούμενες μελέτες μας αναφέραμε πως γίνεται η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007, στα φυσικά πρόσωπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα