8840/2017,ΦΕΚ-39/Β/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8840/2017,ΦΕΚ-39/Β/"

Transcript

1 1 Αριθμ.8840/2017,ΦΕΚ-39/Β/ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/τ.Α /1999). 2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.3 περ.θ, 113, 114, 159 παρ.1 περ. ιγ., 160, 186 και 210 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010). 3.Τις διατάξεις της αριθ /39629/ απόφασης (ΦΕΚ 4251/τ.Β /2016) της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 4.Την αριθμ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 5.Την αριθμ. οικ / απόφαση (ΦΕΚ 2542/τ.Β /2014) της Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 6.Την αριθμ. οικ / απόφαση (ΦΕΚ 599/τ.ΥΟΔΔ/2014) της Περιφερειάρχη Αττικής περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής. 7.Τις αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3057/τ.Β /2014), οικ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β /2014), οικ / (ΦΕΚ 576/τ.Β /2015) αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 8.Την αριθμ. οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης (ΦΕΚ 3203/τ.Β / Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ.Β /2014), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 576/τ.Β /2015) και οικ / (ΦΕΚ 1540/τ. Β /2015) αποφάσεις. 9.Τις αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2340/τ.Β /2015) και οικ / (ΦΕΚ 637/τ.ΥΟΔΔ/ 2016) αποφάσεις μερικής ανάκλησης της αριθ. οικ / απόφασης. 10.Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών. 11.Το γεγονός ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν οι αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων, λόγω της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

2 2 12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε: 1 Α. Μεταβιβάζουμε στους κάτωθι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την αριθμ /39629/ απόφαση (ΦΕΚ 4251/τ.Β /2016) της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ως ακολούθως: 1. Στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) του Πολυκάρπου, την άσκηση αρμοδιοτήτων. 2 -της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών (αρ.55), -της Δ/νσης Κ.Τ.Ε.Ο. (αρ.73), -του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, του τμήματος Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας και του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (αρ.45). 2.Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Αθανασιάδη Παναγιώτη του Χρήστου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) (αρ.30). 3.Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής Αποστολάκη Ευαγγελία του Γεωργίου την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (αρ.68) που αφορούν στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. «4. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Καραμάνο Χρήστο του Λεωνίδα, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. 35), τη λήψη απόφασης για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και την υπογραφή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που συνάπτονται 1 Αριθμ /2017, ΦΕΚ 1192/Β/ : «Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής, μέχρι το τέλος της θητείας της περιφερειακής αρχής, ήτοι μέχρι την Περιφερειακή Σύμβουλο Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΚ και της μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών, με εξαίρεση: α) τις αρμοδιότητες των κάτωθι μονάδων που έχουν μεταβιβαστεί σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους: - της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (αρ.45) - της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (αρ.46) - της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (αρ.52) - της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών (αρ.55) β) της αρμοδιότητας του σχεδιασμού, προγραμματισμού και επίσπευσης νέων μελετών και τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (αρ.47).» /2017,ΦΕΚ- 804/Β/ παρ.1:ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) του Πολυκάπρου και μόνο κατά το μέρος που αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών (αρ. 55) και της Διεύθυνσης Κ.Τ.Ε.Ο. (αρ. 73).

3 3 βάσει του υφιστάμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου και δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ χωρίς ΦΠΑ». 3 5.Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική του Νικολάου την άσκηση αρμοδιοτήτων των κάτωθι Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής: -Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής (αρ.51). -Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (αρ.52). 6. Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Τασούλη - Γεωργιάδου Ελισσάβετ του Ευάγγελου, την άσκηση αρμοδιοτήτων. -της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.33) και -των κάτωθι τμημάτων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού (αρ.32): -Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων. -Εκπαίδευσης Προσωπικού. -Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών.- Μόνιμου Προσωπικού και Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, με εξαίρεση τις κατωτέρω αρμοδιότητες: α) Τη διαδικασία διορισμού, πρόσληψης, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, προαγωγής, τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μετάταξης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, λύσης υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότησης του μόνιμου προσωπικού, καθώς και την έκδοση όλων των σχετικών πράξεων. β)τη διαδικασία διορισμού, πρόσληψης, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, προαγωγής, τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μετάταξης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, λύσης υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, καθώς και την έκδοση όλων των σχετικών πράξεων. γ) Τη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων, Ειδικών Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών και Δημοσιογράφων και την έκδοση όλων των σχετικών πράξεων. δ) Τη διαδικασία διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και την έκδοση όλων των σχετικών πράξεων. ε) Τη χορήγηση αδειών διευκολύνσεων (άρθρα και του Υπαλληλικού Κώδικα). στ) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και για την εκλογή των αιρετών μελών αυτού. ζ) Την έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών μαζί με τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, στην οποία εκκρεμεί ένδικη διαφορά, σχετική με υπηρεσιακές μεταβολές του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία που δια της παρούσης παρέχεται με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη στον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής. η) Την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων και κάθε είδους βεβαιώσεων, αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, που δια της παρούσης παρέχεται με εξουσιοδότηση υπογραφής 3 Αντικαταστάθηκε με την παρ.1 της 14027/2017,ΦΕΚ-97/Β/

4 4 με εντολή Περιφερειάρχη στον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής. Β. Μεταβιβάζουμε στους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την αριθμ /39629/ απόφαση (ΦΕΚ 4251/τ.Β /2016) της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ως ακολούθως: 1.Τσούπρα Ιωάννα του Βασιλείου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (αρ.20) και του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Αμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.AM.Π.Σ.Ε.Α.) (αρ.21). 2.Χριστάκη Μαρία του Αστεριού, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων (αρ.23). 4 3.Παλιού Αικατερίνη του Ματθαίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Διεθνών Θεμάτων (αρ.24). 4.Λεβέντη Αγγελική του Στεφάνου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (αρ.31). 5 5.Ζωγραφάκη - Τελεμέ Ελένη του Νικολάου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Παιδείας (αρ.34), με εξαίρεση την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό και εσωτερικό (εδαφ. 8, παρ. 3), για την οποία παρέχετε εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων. 6.Σταυροπούλου Καλλιόπη του Χρήστου, την άσκηση αρμοδιοτήτων των κάτωθι τμημάτων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (αρ.45): - Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και - Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Εργων. 7.Πατσαβό Παναγιώτη του Νικολάου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού (αρ.46), καθώς και τον συντονισμό και προγραμματισμό των μελετών και προγραμμάτων εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας -Αττικής, ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156 Α ) και ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α ) /2017,ΦΕΚ- 804/Β/ παρ.2 2.Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής, κατά το μέρος που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Σύμβουλο Χριστάκη Μαρία του Αστερίου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων (αρ. 23) /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1:1.ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Σύμβουλο Λεβέντη Αγγελική του Στεφάνου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (αρ. 31) /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1 Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Πατσαβό Παναγιώτη του Νικολάου των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών, της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού (αρ. 46): i.κύρωση ή ακύρωση της Πράξης αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ και η κρίση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν επ ' αυτών, ii.κύρωση Πρωτοκόλλων αδυνάτου τακτοποίησης, iii. κύρωση Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, iv. έγκριση οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτων, που δηλώθηκαν με τους ν. 410/1968, ν. 720/ 1977 και ν. 1337/1983.

5 5 8.Τουτουντζή Παρασκευή του Μάρκου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αλιείας (αρ.59). 9.Φαρμάκη Ταξιάρχη του Κωνσταντίνου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (αρ.60). 10.Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (αρ.64) Μεταξά Ειρήνη του Μιχαήλ - Γερασίμου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (αρ.65) Δημάκο Δημήτριο του Αγγέλου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (αρ.65) Ευσταθιάδη Μιλτιάδη του Ιωάννη την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών (αρ.66 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1 Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (αρ. 64) /2017,ΦΕΚ- 804/Β/ παρ.3 3.Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής, κατά το μέρος που αφορά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (αρ. 64) στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου και μόνο κατά το μέρος που αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τον «ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης και εποπτείας των ορεινών όγκων της Αττικής, με εξαίρεση τους εθνικούς δρυμούς και τα εθνικά πάρκα» /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1 Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μεταξά Ειρήνη του Μιχαήλ - Γερασίμου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (αρ. 65) /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1 Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακό Σύμβουλο Δημάκο Δημήτριο του Αγγέλου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (αρ. 65) /2017,ΦΕΚ-1818/Β/ :Ανακαλούμε την αριθ. 8840/ (ΦΕΚ 39/ τ.β /2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ / (ΦΕΚ 97/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 804/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 945/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 1192/τ.Β /2017) και οικ / (ΦΕΚ 1688/τ.Β /2017) όμοιες, κατά το μέρος που αφορά τη μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο Κοροβέση Στυλιανό του Ευαγγέλου, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 13 του τμήματος Β, σχετικά με τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών (αρ.66 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) και τη συμπληρώνουμε ως εξής:μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευσταθιάδη Μιλτιάδη του Ιωάννη την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών (αρ.66 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας).

6 6 14.Δημοπούλου Ελένη του Διονυσίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του τμήματος Τουριστικής Προβολής, της Δ/νσης Τουρισμού (αρ.67) Αγγελόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, της Δ/νσης Τουρισμού (αρ.67) Πάντζα Σπυρίδωνα του Γεωργίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (αρ.68) που αφορούν στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού Κορωναίου - Καμπά Σοφία του Γεωργίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (αρ.68), που αφορούν στη σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους απόδημους. 18.Γάκη Αντώνιο του Σπυρίδωνα, την άσκηση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, που άπτονται των θεμάτων οδικής ασφάλειας, οικολογικής μετακίνησης και πρόληψης ατυχημάτων και ειδικότερα των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, σχεδιασμού και υλοποίησης συγκεκριμένων προτάσεων, κατά το μέρος που δεν αφορούν σε ήδη μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών σε Αντιπεριφερειάρχες ή Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής. Γ. Μεταβιβάζουμε στους κάτωθι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την αριθ /39629/ απόφαση (ΦΕΚ 4251/τ.Β /2016) της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ως ακολούθως: 1. Στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής την άσκηση αρμοδιοτήτων. -Του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας, των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, που αφορά στη χορήγηση διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών και στην τήρηση αρχείου επιδοματούχων αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων, και αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα η αρμοδιότητα αυτή με την παρούσα μεταβιβάζεται στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) του Πολυκάρπου /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1 Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακό Σύμβουλο Δημοπούλου Ελένη του Διονυσίου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουριστικής Προβολής, της Δ/νσης Τουρισμού (αρ. 67) /2017,ΦΕΚ-945/Β/ παρ.1 Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αγγελόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, της Δ/νσης Τουρισμού (αρ. 67) /2017,ΦΕΚ-3768/Β/ :Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Πάντζα Σπυρίδωνα του Γεωργίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφερειάρχη, που προβλέπονται στα άρθρα 56Α, 56Β και 56Γ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α /1999), όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 4, 5 και 6 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ. Α / ).

7 7 -Του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών - Κοινωνικής Εργασίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (αρ.77) που αφορά στη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας που παραμένει στην αρμοδιότητα των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων, και αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα η αρμοδιότητα αυτή με την παρούσα μεταβιβάζεται στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) του Πολυκάρπου. 2. Στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) του Πολυκάρπου, την άσκηση αρμοδιοτήτων. - Του τμήματος Ειδικοτήτων, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (αρ.76). - Του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (αρ.77). με εξαίρεση τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτείας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. (π.δ. 395/1993 -ΦΕΚ 166/ τ.α /1993 κ.λπ.) και για όλες τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 3. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, Βλάχο Κωνσταντίνο του Αθανασίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων των κάτωθι τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (αρ.76): -Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας -Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και -τους εμβολιασμούς μετακινούμενου πληθυσμού, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του τμήματος Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας. 2. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο, Αναλογίδου Μαρία Καλλιόπη του Δημητρίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (αρ.76), ο συντονισμός των Τμημάτων Φαρμάκων και Φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων (αρ.78) και η υποστήριξη των εκλεγμένων Αντιπεριφερειαρχών κατά την άσκηση του έργου τους, καθώς οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Φαρμάκων και Φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούνται από αυτούς. 3. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, Δαμιανό Πέτρο του Σωτηρίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (αρ.77) με εξαίρεση τις ακόλουθες αρμοδιότητες: -την εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας, -την επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια. 4. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, Λαμπρίδου Μαρία του Δημητρίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (αρ.77) με εξαίρεση τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, - την εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 5. Τσαβαλιά Παρασκευή του Παναγιώτη, την άσκηση αρμοδιοτήτων της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, του ελέγχου και εποπτείας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ, της χορήγησης

8 8 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτείας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ με νοητική υστέρηση (απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 74 Β / ), του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (αρ.77). Δ. Μεταβιβάζουμε στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αριθ /39629/ απόφαση (ΦΕΚ 4251/τ.Β /2016) της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων. -Της συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου των λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων τους (άρθρο 12 του ν. 4038/2012, ΦΕΚ 14/τ.Α /2012), -της υπογραφής των συμβάσεων που συνάπτουν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, με ιατρούς πρωτοβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων -μοτοσικλετών ή όσων αναθεωρούν την άδεια οδήγησής τους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και διατηρούμε την αρμοδιότητα υπογραφής των λοιπών συμβάσεων, οι οποίες προβλέπονται στην παρ 1 περ ι του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», «-της ανάληψης υποχρέωσης εκ των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, κατά λόγο αρμοδιότητας.» 15 «Ε:«Αναθέτουμε και μεταβιβάζουμε στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την αριθμ /39629/ απόφαση (ΦΕΚ 4251/τ.Β /2016) της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας και κατά το μέρος που αυτές δεν έχουν ήδη μεταβιβασθεί με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής ως ακολούθως: 1. Στην Ερμιόνη (Ερμίνα) Κυπριανίδου του Πολυκάρπου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 2.Στο Γεώργιο Καραμέρο του Παναγιώτη των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών. 3.Στο Σπυρίδωνα Τζόκα του Φωτίου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών. 4.Στο Χρήστο Καπάταη του Αντωνίου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα του Νοτίου Τομέα Αθηνών. 5.Στον Πέτρο Φιλίππου του Ιωάννη των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. 6.Στο Γεώργιο Γαβρίλη του Βασιλείου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. 7.Στον Παναγιώτη (Τάκη) Χατζηπέρο του Νικολάου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 15 Καταργήθηκε με την παρ. 2 της 14027/2017,ΦΕΚ-97/Β/

9 9 8.Στον Ιωάννη Βασιλείου του Δημητρίου των υπηρεσιών που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.» 16 «ΣΤ α. Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική του Νικολάου την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών (αρ. 55) και την άσκηση της αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (αρ. 64), που αφορά μόνο στον «ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης και εποπτείας των ορεινών όγκων της Αττικής, με εξαίρεση τους εθνικούς δρυμούς και τα εθνικά πάρκα». β. Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Χριστάκη Μαρία του Αστερίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κ.Τ.Ε.Ο. (αρ. 73) και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν την εποπτεία του έργου των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και συγκεκριμένα των ακόλουθων: κατάρτιση πίνακα μελών εξεταστικών επιτροπών θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών (παρ. 1, άρθ. 21, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013, όπως ισχύει) κατάρτιση πίνακα εξεταστών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (παρ. 6, άρθ. 21, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/ τ.β /2013, όπως ισχύει) κατάρτιση πίνακα εξεταστών δευτεροβάθμιας εξέτασης δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) υποψηφίων οδηγών (παρ. 7, άρθ. 21, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/ τ.β /2013, όπως ισχύει) αναβολή θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για λόγους ανωτέρας βίας (όπως παγετός, καύσωνας κ.λπ.) (παρ. 6, άρθ. 22, υπουργική απόφαση 50984/ 7947/ , ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013, όπως ισχύει) μη πραγματοποίηση εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) υποψηφίων οδηγών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του έτους (όπως περίοδοι θέρους, εορτών κ.λπ.) (παρ. 14, άρθ. 24, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013, όπως ισχύει) μη πραγματοποίηση εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) υποψηφίων οδηγών για λόγους ανωτέρας βίας (όπως παγετός, καύσωνας κ.λπ.) (παρ. 7, άρθ. 24, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013, όπως ισχύει) επιβολή προβλεπόμενων ποινών (παρ. 8, άρθ. 29, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013, όπως ισχύει) στους εξεταστές που παραβαίνουν αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις τους και δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπονται στην αριθ. υπουργική απόφαση 50984/7947/ (ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013), όπως ισχύει ορισμός ανωτάτου ημερήσιου αριθμού επιτροπών εξέτασης δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) υποψηφίων οδηγών (παρ. 5, άρθ. 30, υπουργική απόφαση 50984/7947/ , ΦΕΚ 3056/τ.Β /2013, όπως ισχύει)» Η παρ. ε προστέθηκε με την παρ. 3 της 14027/2017,ΦΕΚ-97/Β/ Η παρούσα απόφαση συμπληρώθηκε με την αριθμ /2017,ΦΕΚ- 804/Β/

10 10 «α. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Αττικής, μέχρι το τέλος της θητείας της περιφερειακής αρχής, ήτοι μέχρι i.την Περιφερειακή Σύμβουλο Αποστολάκη Ευαγγελία του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ και της μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (αρ. 68), που αφορούν στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, με εξαίρεση τις πολιτιστικές υποδομές. ii.τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αθανασιάδη Παναγιώτη του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΙ και του μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων. Tης Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (αρ.30) και Tης Δ/νσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (αρ.31). iii.τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ και του μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων. Tης Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (αρ.64), με εξαίρεση την άσκηση της αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά στον «ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης και εποπτείας των ορεινών όγκων της Αττικής, με εξαίρεση τους εθνικούς δρυμούς και τα εθνικά πάρκα». Tης Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (αρ. 52). Tης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (αρ. 47), μόνο κατά το μέρος που αφορά τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και επίσπευση νέων μελετών και τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 18 β.μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Λεβέντη Αγγελική του Στεφάνου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων (αρ. 23). γ.μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Δημοπούλου Ελένη του Διονυσίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τουρισμού (αρ. 67). δ. Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Παππά Παναγιώτα του Χαραλάμπους, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (αρ. 65). ε.μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αγγελόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, την άσκηση αρμοδιοτήτων ανάπτυξης και προβολής πολιτιστικών υποδομών, όπως μνημείων, θεάτρων και άλλων χώρων πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων πολιτισμικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. στ. Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Λαμπρίδου Μαρία του Δημητρίου, την άσκηση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, που άπτονται των θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 3172/ (ΦΕΚ197/τ.Α'/2003) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». 18 Αριθμ. οικ.97087/2017, ΦΕΚ 1688/Β/ : Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ την άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Διεύθυνσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής, μόνο κατά το μέρος που αφορά τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και επίσπευση νέων μελετών και τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

11 11 ζ. Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη, στον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής των κάτωθι αρμοδιοτήτων του τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών, της ανωτέρω Δ/ νσης (αρ. 46): i.κύρωση ή ακύρωση της Πράξης αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης, κατά τις διατάξεις του ν.δ και η κρίση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν επ ' αυτών, ii.κύρωση Πρωτοκόλλων αδυνάτου τακτοποίησης, iii. κύρωση Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, iv. έγκριση οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτων, που δηλώθηκαν με τους ν. 410/1968, ν. 720/ 1977 και ν. 1337/1983.» 19 «Μεταβιβάζουμε στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής κατά λόγο χωρικής τους αρμοδιότητας τις εξής αρμοδιότητες: Τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/ (ΦΕΚ 118/τ.Α /2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», τον καθορισμό του τόπου, χρόνου και διαδικασίας κλήρωσης της παρ 1 του άρθρου 22 του ν. 4264/ και μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν ΦΕΚ 118/τ.Α /2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», τον καθορισμό του αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, καθώς του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/ (ΦΕΚ 118/τ.Α /2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» και τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.» 20 Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 19 Οι παραπάνω περ. α-ζ προστέθηκαν με την παρ.2 της 59417/2017,ΦΕΚ-945/Β/ Συμπληρώνουμε την αριθ. οικ. 8840/ (ΦΕΚ 39/τ.Β /2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ / (ΦΕΚ 97/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 804/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 945/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 1192/τ.Β /2017), οικ / (ΦΕΚ 1688/τ.Β /2017) και οικ / (ΦΕΚ 1818/τ.Β /2017) όμοιες με την /2017,ΦΕΚ-3545/Β/

12 12 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

8840/2017,ΦΕΚ-39/Β/

8840/2017,ΦΕΚ-39/Β/ 1 Αριθμ.8840/2017,ΦΕΚ-39/Β/17.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 243 17 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 4-2-2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 4-2-2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 4/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 4-2-2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 5 Ιανουαρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9/6 Καθορισμός ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα.

Συνεδρίαση 24 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητήριο, Πύργος. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1679/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διοικητήριο, Πύργος. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1679/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29 Δεκεμβρίου 2016 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. 339596/3989 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32.264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Δέλτα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Δέλτα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Νικολάου Πλαστήρα 13 574 00 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: Θ. Χαζαράκης Τηλέφωνο: 2310586830 εσ. 203

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 3 Απριλίου 2015

ΠΑΤΡΑ, 3 Απριλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 763/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 763/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 205675/2008 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2)Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2)Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 26 Μαρτίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 79724/610 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά Υπηρεσία - Γενικός

Κατά Υπηρεσία - Γενικός Fax Γραφείο Περιφερειάρχη κ.πέτρου Τατούλη 2713601190 2713601191 2713601192 2713601173 2713601181 ppel@ppel.gov.gr Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ.ευάγγελου Γιαννακούρα 2713611671 2713611616 2713611617 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 24-02-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : Οικ.:40303 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Μεσογείων 156 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 155

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου Αρ. Πρωτ /662 ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Πανεπιστημίου 254Β, Πάτρα, 26441

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου Αρ. Πρωτ /662 ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Πανεπιστημίου 254Β, Πάτρα, 26441 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής Άρθρο 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Νόμου 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2011) «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

H Δήµαρχος Παρανεστίου

H Δήµαρχος Παρανεστίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Παρανέστι Ταχ. Κωδ.: 66035 e-mail: sotiriadouam@gmail.com Τηλέφωνο: 2524350100/150 Fax: 2524022571

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. Αριθ. απόφασης 105-11/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1135/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1135/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 1η Οκτωβρίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 249141/2652 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14-03- 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 15 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα.

Συνεδρίαση 15 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ. Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ. Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : 31/08/2016 Αρ. Απόφ. : 1320 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 538 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 31 η Απόφαση υπ αριθ. 1448/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 8 / Ο Δήμαρχος Αποκορώνου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 8 / Ο Δήμαρχος Αποκορώνου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Βρύσες, 1/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Αρ πρωτ.: 1974 Δ/νση : Βρύσες Χανίων Τ.Κ 730 07 Τηλ. : 2825340319 Fax : 2825051211 Πληρ. : Ταλαιπώρου Μαρία E-Mail : maria_tal@apokoronas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-06-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι 07 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1520 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων 1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35 / 2017 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Aφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την αρίθμηση της απόφασης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την αρίθμηση της απόφασης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. οικ (388)/2017, ΦΕΚ 516/Β/

Αριθ. οικ (388)/2017, ΦΕΚ 516/Β/ 1 Αριθ. οικ. 30158 (388)/2017, ΦΕΚ 516/Β/21.2.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3203 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση για έκδοση απόφασης παροχής της εγγύη σης του Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,20 Μαρτίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 66166/521 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΤΡΑ, 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : 28/02/2017 Αρ. Απόφ. : 236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβίβαση της υπ αριθμ. 366/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Διαβίβαση της υπ αριθμ. 366/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιουλίου 2015

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 9817 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τροποποίηση των υπ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014, (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1479/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1479/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 321719/3474 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 5 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 6 η Απόφαση υπ αριθ. 578/05 Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 28 Απριλίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 28 Απριλίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 196101/1823 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1440/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1440/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 326518/3550 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΤΡΑ, 24 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ορθή επανάληψη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση : Τ. Σεχιώτη 38-40 22132-Τρίπολη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μυτιλήνη, 28 Ιουλίου Αριθμ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μυτιλήνη, 28 Ιουλίου Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μυτιλήνη, 28 Ιουλίου 2017 ----- Αριθμ. Πρωτ.: 3706 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 105944/855 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 9.06.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1.8011/οικ. 3.1414 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας Διοικητήριο Πύργος. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1160/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας Διοικητήριο Πύργος. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1160/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 11 Δεκεμβρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 330125/2971 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017 Αριθ.Πρωτ.: οικ. 83679 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη: 22 /12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : οικ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απ. Απόφασης: 824

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη: 22 /12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : οικ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απ. Απόφασης: 824 Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη: 22 /12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 36811 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απ. Απόφασης: 824 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 02 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 222396/2016 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Nοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 283301/2875 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2011. θέμα : «Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών» Ο Δήμαρχος Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2011. θέμα : «Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών» Ο Δήμαρχος Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 31/8/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.161 Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας & Δασών ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2011 θέμα : «Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ07Λ6-ΕΡΕ. ΠΑΤΡΑ, 30 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ07Λ6-ΕΡΕ. ΠΑΤΡΑ, 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων-εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων

ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων-εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 28 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. : 10816 ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων-εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00

Διαβάστε περισσότερα

καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 8 ο

καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 8 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ --------------------------------------- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -------------------------------------- ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα