ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π."

Transcript

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής τα στοιχεία : Τα μέσα δράσεως και τη περιουσία της επιχείρησης. Τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους. Τα ποσά που οι ιδιοκτήτες επένδυσαν σε αυτήν με την μορφή εισφορών ή μη αναληφθέντων κερδών (ή διαφορετικά τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον φορέα επιχειρηματία) Ενεργητικό Ως μέσα δράσεως θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα αγαθά, υλικά ή άϋλα, που κατέχει η επιχείρηση π.χ. μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, εμπορεύματα, φήμη και πελατεία, χρηματικά διαθέσιμα, σήματα κ.α. καθώς και οι απαιτήσεις της από τρίτους π.χ. απαιτήσεις από πελάτες, δάνεια σε προσωπικό, επιταγές προς είσπραξη κ.α. Τα μέσα δράσεως της επιχείρησης απεικονίζονται στο κομμάτι του ισολογισμού που ονομάζεται ενεργητικό. Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση από τα οποία προσδοκόνται μελλοντικά οφέλη και η τιμή τους μπορεί να προσδιορισθεί αντικειμενικά. Για να καταχωρηθεί ένα στοιχείο στο ενεργητικό θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: Να ανήκει στην επιχείρηση Να μπορεί να αποτιμηθεί αντικειμενικά σε χρηματικές μονάδες Ομαδοποίηση στοιχείων ενεργητικού Τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται με κριτήριο την ρευστότητα, δηλαδή τη ταχύτητα μετατροπής τους σε χρήμα. Οι ομάδες είναι εξής: Κυκλοφορούν ενεργητικό, είναι τα στοιχεία του ενεργητικού που προβλέπεται να ρευστοποιηθούν εντός μιας λογιστικής χρήσεως ή εντός της περιόδου που μεσολαβεί από την αγορά των εμπορευμάτων μέχρι την πώληση τους (λειτουργικό κύκλωμα). π.χ. εμπορεύματα, απαιτήσεις έναντι πελατών, γραμμάτια προς είσπραξη, χρηματικά διαθέσιμα κ.α. 1

2 Πάγιο ενεργητικό, είναι τα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται για μακροχρόνια χρήση και η επιχείρηση πρόκειται να έχει οφέλη σε επόμενες λογιστικές χρήσεις, π.χ. ακίνητα, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα κ.α. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού περιλαμβάνονται προκαταβληθέντα έξοδα και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα. Οι παραπάνω κατηγορίες αναλύονται με τη σειρά τους σε στοιχεία τα οποία καλούνται λογαριασμοί. Ορισμένοι λογαριασμοί ενεργητικού είναι οι εξής: Λογαριασμοί Κυκλοφορούντος ενεργητικού Πάγιου ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασμοί Εμπορεύματα Κτίρια, Εγκαταστάσεις Προπληρωμένα Κτιρίων σε Ακίνητα ασφάλιστρα Τρίτων Προϊόντα Γήπεδα-Οικόπεδα Προπληρωμένα ενοίκια Ά ύλες Μεταφορικά Μέσα Προπληρωμένες διαφημίσεις Αναλώσιμα υλικά Έπιπλα και σκεύη Έσοδα χρήσεως Πελάτες Μηχανήματα Προκαταβολές προμηθευτών Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Γραμμάτια εισπρακτέα Φήμη και πελατεία Χρεώστες διάφοροι Αποσβεσμένα κτίρια Επιταγές εισπρακτέες Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα Τόκοι εισπρακτέοι Αποσβεσμένα έπιπλα Δάνεια προσωπικού Προκαταβολές παγίων Χρεόγραφα Συμμετοχές & λοιπές Μετοχές Ομόλογα Ταμείο Καταθέσεις όψεως μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέα Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες το ενεργητικό περιλαμβάνει και κάποιες άλλες κατηγορίες: Οφειλόμενο κεφάλαιο Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης 2

3 Παθητικό Παθητικό είναι το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους και προς τους φορείς της επιχειρήσεως των οποίων το ποσό μπορεί να προσδιορισθεί αντικειμενικά. Υποχρεώσεις προς τρίτους είναι οι οφειλές της επιχειρήσεως που θα εξοφληθούν μελλοντικά με την εκχώρηση στοιχείων ενεργητικού. Τέτοιες οφειλές μπορεί να είναι οφειλές προς προμηθευτές, προς τράπεζες, προς το προσωπικό, οφειλές από γραμμάτια, επιταγές, οφειλές από φόρους, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.α. Ομαδοποίηση στοιχείων υποχρεώσεων προς τρίτους Οι υποχρεώσεις προς τρίτους ομαδοποιούνται με κριτήριο το χρόνο κατά των οποίων πρέπει να εξοφληθούν. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αποτελούνται από τις υποχρεώσεις που λήγουν εντός της επόμενης λογιστικής χρήσης ή εντός ενός λειτουργικού κυκλώματος, π.χ. προμηθευτές, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς κ.α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αποτελούνται από τις υποχρεώσεις που ο χρόνος λήξης τους είναι μεγαλύτερος από μία λογιστική χρήση ή ένα λειτουργικό κύκλωμα ομολογιακά δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια κ.α. Οι παραπάνω κατηγορίες αναλύονται περαιτέρω σε λογαριασμούς, ορισμένοι λογαριασμοί υποχρεώσεων είναι οι εξής: Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Προμηθευτές Ομολογιακό δάνειο Προκαταβολές πελατών Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια Γραμμάτια πληρωτέα Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια Κρατήσεις και εισφορές πληρωτέες Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Αμοιβές τρίτων πληρωτέες Ενοίκια πληρωτέα Έξοδα πληρωτέα Μερίσματα πληρωτέα Τόκοι πληρωτέοι Εκτός από τις υποχρεώσεις σε τρίτους το παθητικό περιλαμβάνει και κάποιες άλλες κατηγορίες: 3

4 Προβλέψεις, οι επιχειρήσεις διενεργούν κρατήσεις σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως με σκοπό την κάλυψη πιθανών εξόδων ή ζημιών, τέτοιες προβλέψεις μπορεί να είναι πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού λόγο εξόδου από την υπηρεσία, πρόβλεψη για την μη είσπραξη απαιτήσεων κ.α. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού, περιλαμβάνουν έσοδα επόμενων χρήσεων, δηλαδή έσοδα για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο μέλλον και τα έξοδα χρήσεως πληρωτέα. Καθαρή θέση ή Ίδια Κεφάλαια Καθαρή θέση είναι το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους φορείςεπιχειρηματίες ή διαφορετικά τα ποσά που εισέφεραν οι επιχειρηματίες στην επιχείρηση είτε με τη μορφή κεφαλαίου είτε με τη μορφή αδιανέμητων κερδών. Η καθαρή θέση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες - λογαριασμούς: Κεφάλαιο, σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ποσά που έχουν εισφέρει οι φορείς της επιχείρησης ως κεφάλαιο. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται ποσά που προκύπτουν από την έκδοση μετοχών και πώληση τους σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους αξία. Αποθεματικά κεφάλαια, περιλαμβάνουν συσσωρευμένα κέρδη που δεν διανεμήθηκαν ούτε ενσωματώθηκαν στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Αποτελέσματα εις νέον, είναι ζημιές ή κέρδη προηγούμενων χρήσεων που δεν ενσωματώθηκαν στο κεφάλαιο ή σε αποθεματικό Διαφορές αναπροσαρμογής είναι ποσό που σχηματίζεται μετά την αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου είναι ποσό που προορίζεται για αύξηση κεφαλαίου. Ορισμένοι λογαριασμοί της καθαρής θέσης είναι οι εξής: Μετοχικό κεφάλαιο Κέρδη προηγούμενων χρήσεων Τακτικό αποθεματικό Ζημιές προηγούμενων χρήσεων Έκτακτο αποθεματικό Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφορές αναπροσαρμογής 4

5 Μορφή του ισολογισμού Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που εμφανίζει τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης μιας οικονομικής μονάδας μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η συνοπτική μορφή του ισολογισμού είναι η εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Ι) Κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΙΙ) Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Ι) Ασώματες Ακινητοποιήσεις (ΙΙΙ) Διαφορές Αναπροσαρμογής (ΙΙ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (ΙV) Αποθεματικά Κεφάλαια (ΙΙΙ) Συμμετοχές και άλλες Μακροπρόθεσμες (V) Αποτελέσματα εις νέο Απαιτήσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΙV) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Ι) Αποθέματα Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (ΙΙ) Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΙΙΙ) Χρεόγραφα (Ι) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ΙV) Διαθέσιμα (ΙΙ) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασμοί τάξεως ενεργητικού Λογαριασμοί τάξεως παθητικού 5

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ή ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασική λογιστική ισότητα Ο ισολογισμός υπακούει σε μια βασική ισότητα : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιεί η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του ισολογισμού αλλά δεν μπορεί να καταργήσει την ισότητα που ισχύει μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού. Ο ισολογισμός διακρίνεται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με το άθροισμα της καθαρής θέσης : Καθαρή Θέση > 0 τότε Θετικός ισολογισμός Καθαρή Θέση < 0 τότε Αρνητικός ισολογισμός Καθαρή Θέση = 0 τότε Ουδέτερος ισολογισμός 6

7 Παράδειγμα 1: Κατάρτιση Ισολογισμού Δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης Δ.Ρ. την Λογαριασμός Ποσό Λογαριασμός Ποσό Μεταφορικά μέσα 200 Μακροπρόθεσμο δάνειο 700 Προμηθευτές 500 Ταμείο 420 Γραμμάτια πληρωτέα 900 Γραμμάτια εισπρακτέα 780 Εμπορεύματα 1000 Ενοίκια πληρωτέα 450 Πελάτες 1500 Απόθεμα γραφικής ύλης 300 Φόροι πληρωτέοι 1100 Επιταγές εισπρακτέες 400 Χρεόγραφα 200 Κεφάλαιο ; Ζητείται: Αφού υπολογίσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο να συντάξετε τον ισολογισμό Απάντηση Βήμα 1 ο : Διακρίνουμε τους λογαριασμούς σε Ενεργητικού Υποχρεώσεων προς τρίτους Καθαρής Θέσης. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε λογαριασμό πρέπει να απαντάμε στο ερώτημα «Μέσο δράσης ή Υποχρέωση;». Εάν Μέσο δράσης τότε Ενεργητικό Εάν Υποχρέωση τότε Παθητικό Εάν για μερικούς λογαριασμούς είναι εύκολο να τους αναγνωρίσουμε για κάποιους άλλους είναι δύσκολο. Γενικά ισχύει: Εισπρακτέο Απαίτηση Ενεργητικό Πληρωτέο Υποχρέωση Παθητικό Στο συγκεκριμένο παράδειγμα Λογαριασμός Θέση Λογαριασμός Θέση Μεταφορικά μέσα Ενεργητικό Μακροπρόθεσμο δάνειο Παθητικό Προμηθευτές Παθητικό Ταμείο Ενεργητικό Γραμμάτια πληρωτέα Παθητικό Γραμμάτια εισπρακτέα Ενεργητικό Εμπορεύματα Ενεργητικό Ενοίκια πληρωτέα Παθητικό Πελάτες Ενεργητικό Απόθεμα γραφικής ύλης Ενεργητικό Φόροι πληρωτέοι Παθητικό Επιταγές εισπρακτέες Ενεργητικό Χρεόγραφα Ενεργητικό Κεφάλαιο Καθαρή Θέση 7

8 Βήμα 2 ο : Υπολογίζουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού Κεφάλαιο. Εφόσον ισχύει ότι Ε = Π + Κ. Θ. τότε Κ. Θ. = Ε Π Δηλαδή, στο παράδειγμα μας θα πρέπει να αθροίσουμε τα στοιχεία του ενεργητικού & του παθητικού και η διαφορά τους θα μας δώσει το υπόλοιπο της καθαρής θέσης. Ενεργητικό Παθητικό Μεταφορικά μέσα 200 Προμηθευτές 500 Εμπορεύματα 1000 Γραμμάτια πληρωτέα 900 Πελάτες 1500 Φόροι πληρωτέοι 1100 Χρεόγραφα 200 Μακροπρόθεσμο δάνειο 700 Ταμείο 420 Ενοίκια πληρωτέα 450 Γραμμάτια εισπρακτέα 780 Απόθεμα γραφικής ύλης 300 Επιταγές εισπρακτέες 400 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Επομένως Ε Π = Κ.Θ = 1150 Βήμα 3ο: Καταρτίζουμε τον ισολογισμό: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό Μεταφορικά μέσα 200 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Δ. Ρ.» ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καθαρή Θέση Κεφάλαιο 1150 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορεύματα Μακροπρόθεσμο δάνειο 700 Απόθεμα γραφικής ύλης 300 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 500 Πελάτες Γραμμάτια πληρωτέα 900 Γραμμάτια εισπρακτέα 780 Φόροι πληρωτέοι Επιταγές εισπρακτέες 400 Ενοίκια πληρωτέα 450 Χρεόγραφα 200 Ταμείο 420 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 Ασκήσεις 1. Τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής καταστάσεως της ατομικής επιχείρησης «ΔΕ» κατά την είχαν ως εξής: Μεταφορικά μέσα Εμπορεύματα Επιταγές πληρωτέες Γραμμάτια πληρωτέα Κτίρια Μερίσματα πληρωτέα Προεισπραχθείσες προμήθειες Γραμμάτια εισπρακτέα ενεχυριασμένα Πελάτες Προπληρωθέντα ασφάλιστρα Δάνειο με ενέχυρο γραμμάτια εισπρακτέα Οικόπεδα Κρατήσεις και εισφορές πληρωτέες Εμπορεύματα σε αποθήκες τρίτων Καταθέσεις όψεως Γραφική ύλη (Απόθεμα) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Προμηθευτές Κεφάλαιο??? Ζητείται: Αφού βρείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο, να καταρτίσετε τον ισολογισμό. 2. Δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης ΑΒ Α.Ε. Λογαριασμός Ποσό Λογαριασμός Ποσό Φήμη και πελατεία Συμμετοχές Προμηθευτές Προκαταβληθέντα ενοίκια Μετοχικό κεφάλαιο?????? Κτίρια Τακτικό αποθεματικό Υποχρεώσεις από φόρους Χρεόγραφα Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Μεταφορικά μέσα Έπιπλα Γραμμάτια πληρωτέα Επιταγές πληρωτέες Ταμείο Ά ύλες Δάνεια προσωπικού Γραμμάτια εισπρακτέα Δάνεια από τράπεζες Ζητείται: Αφού βρείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο, να καταρτίσετε τον ισολογισμό. 9

10 Απαντήσεις ασκήσεων Άσκηση 1 Το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Λογαριασμοί ενεργητικού Μεταφορικά μέσα Εμπορεύματα Κτίρια Γραμμάτια εισπρακτέα ενεχυριασμένα Πελάτες Προπληρωθέντα ασφάλιστρα Οικόπεδα Εμπορεύματα σε αποθήκες τρίτων Καταθέσεις όψεως Γραφική ύλη (Απόθεμα) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Λογαριασμοί παθητικού - υποχρεώσεις Επιταγές πληρωτέες Γραμμάτια πληρωτέα Μερίσματα πληρωτέα Προεισπραχθείσες προμήθειες Δάνειο με ενέχυρο γραμμάτια εισπρακτέα Κρατήσεις και εισφορές πληρωτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Προμηθευτές Σύνολο Από τη βασική λογιστική ισότητα προκύπτει το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο Ενεργητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή θέση = Καθαρή θέση Καθαρή θέση = =

11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Παθητικό Πάγιο Ίδια κεφάλαια Οικόπεδα Κεφάλαιο Κτίρια Μεταφορικά μέσα Υποχρεώσεις Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Προμηθευτές Σύνολο πάγιου ενεργητικού Γραμμάτια πληρωτέα Δάνειο με ενέχυρο γραμμάτια εισπρακτέα Κυκλοφορούν Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Εμπορεύματα Επιταγές πληρωτέες Εμπορεύματα σε αποθήκες Κρατήσεις και τρίτων εισφορές πληρωτέες Γραφική ύλη (Απόθεμα) Μερίσματα πληρωτέα Πελάτες Σύνολο υποχρεώσεων Γραμμάτια εισπρακτέα ενεχυριασμένα Μεταβατικοί λογαριασμοί Καταθέσεις όψεως Προεισπραχθείσες προμήθειες Σύνολο κυκλοφορούντος Σύνολο μεταβατικών ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασμοί Προπληρωθέντα ασφάλιστρα Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΫ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΫ

12 Άσκηση 2 Λογαριασμοί ενεργητικού Λογαριασμοί παθητικού Φήμη και πελατεία Προμηθευτές Χρεόγραφα Τακτικό αποθεματικό Μεταφορικά μέσα Γραμμάτια πληρωτέα Ταμείο Δάνεια από τράπεζες Δάνεια προσωπικού Υποχρεώσεις από φόρους Συμμετοχές Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Προκαταβληθέντα ενοίκια Επιταγές πληρωτέες Κτίρια Σύνολο Έπιπλα Ά ύλες Γραμμάτια εισπρακτέα Σύνολο Από τη βασική λογιστική ισότητα προκύπτει το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο Ενεργητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή θέση = Καθαρή θέση Καθαρή θέση = =

13 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Παθητικό Πάγιο Ίδια κεφάλαια Φήμη και πελατεία Μετοχικό κεφάλαιο Κτίρια Τακτικό αποθεματικό Μεταφορικά μέσα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έπιπλα Υποχρεώσεις Συμμετοχές Προμηθευτές Σύνολο πάγιου ενεργητικού Γραμμάτια πληρωτέα Κυκλοφορούν Δάνεια από τράπεζες Ά ύλες Υποχρεώσεις από φόρους Γραμμάτια εισπρακτέα Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Δάνεια προσωπικού Επιταγές πληρωτέες Χρεόγραφα Ταμείο Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασμοί Προκαταβληθέντα ενοίκια Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα