ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα"

Transcript

1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3 παρακολουθούνται οι εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 30, 32, 33, 35 & 36. Τα αξιόγραφα, δηλαδή οι τίτλοι γραµµατίων εισπρακτέων, συναλλαγµατικών εισπρακτέων, καθώς και τα λοιπά χρεόγραφα που παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 31 και 34 αντίστοιχα. Τα χρηµατικά διαθέσιµα, τα οποία παρακολουθούνται στον λογαριασµό Διάκριση των απαιτήσεων σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις, ονοµάζονται οι απαιτήσεις εκείνες των οποίων η προθεσµία εξόφλησης τους, λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης και για τον λόγο αυτό παρακολουθούνται στους λογαριασµούς έως της Οµάδας 1. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, ονοµάζονται οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της επόµενης χρήσης και γι αυτό τον λόγο έχουν ενταχθεί στους λογαριασµούς της Οµάδας 3 του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Διάκριση των απαιτήσεων βάσει του βαθµού φερεγγυότητας τους Η διάκριση των απαιτήσεων αναλόγως του βαθµού φερεγγυότητάς τους αναφέρεται στο άρθρο 43 8α του Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν τρεις κατηγορίες απαιτήσεων: 126

2 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ 1) Απαιτήσεις ασφαλούς εισπράξεως, οι οποίες είναι εκείνες που σύµφωνα µε τα δεδοµένα που υπάρχουν κατά την περίοδο κατάρτισης του Ισολογισµού κρίνεται ότι είναι βέβαιη η είσπραξή τους. 2) Απαιτήσεις επισφαλούς εισπράξεως, είναι εκείνες οι οποίες λόγω κάποιων στοιχείων ή γεγονότων δηµιουργούν την αβεβαιότητα για την πραγµατοποίηση της είσπραξης τους. Συνήθως για τις επισφαλείς απαιτήσεις δηµιουργείται πρόβλεψη πιθανούς επισφάλειας όπως αναφέρεται κατωτέρω. 3) Απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης είναι εκείνες των οποίων η είσπραξη τους θεωρείται αδύνατη όπως π.χ. στις περιπτώσεις: Πτώχευση του οφειλέτη Θανάτου του οφειλέτη, χωρίς την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων. Ασκήσεων όλων των ενδίκων µέσων εναντίον του οφειλέτη, χωρίς την ύπαρξη αποτελέσµατος. 4) Σχετικά µε την αποτίµηση των λογαριασµών που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3, βλέπε στο κεφάλαιο «Απογραφή και Αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α.» 5) Οι απαιτήσεις των Ο.Τ.Α. διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στις δηµιουργηµένες από τις αντίστοιχες πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (βλ. λογ. 70, 71 και 73) Στις δηµιουργηµένες από απαιτήσεις φόρων, επιχορηγήσεων και παρεπό- µενων ασχολιών (βλ. λογ. 72, 74 και 75). 6) Ως προς τις απαιτήσεις των Ο.Τ.Α. έναντι τρίτων σύµφωνα µε το άρθρο 2 1 του Α.Ν. 344/1968 (ΦΕΚ Αυ 71), εάν παρέλθει η προβλεπόµενη πενταετία «αποσβένεται κατ αρχή το δικαίωµα του Ο.Τ.Α. για βεβαίωση φόρων, τελών και δικαιωµάτων». Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 2 του Α.Ν.344/1968, αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του Ν. 1416/84, σύµφωνα µε την οποία, η ως άνω χρονική περίοδος δεν ισχύει εάν ο Ο.Τ.Α. µπορεί να αποδείξει ότι ο υπόχρεος ήταν άγνωστος προς την δηµοτική αρχή, ή έχει ακυρωθεί µετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή, για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής και τέλος εάν η βεβαίωση έγινε για οικονοµικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση. Επίσης στην παρ.1 του άρθρου 61 του Ν. 1416/1984, αναφέρεται ότι η άσκηση προσφυγής, κατά πράξης βεβαίωσης δηµοτικών η κοινοτικών τελών, φόρων,δικαιωµάτων και εισφορών δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού που βε- 127

3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ βαιώθηκε, εφόσον η βεβαίωση αυτή στηρίχθηκε σε στοιχεία που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο στον Δήµο η την κοινότητα η σε άλλη αρχή. 7) Αντίθετα ως προς τις απαιτήσεις κατά του δηµοσίου περιλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την 1 του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995, «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του δηµοσίου παραγράφεται µετά από πενταετία, εφ όσον από άλλη ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. Σύµφωνα µε το άρθρο 91 του ιδίου νόµου η έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του δηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Τέλος στο άρθρο 304 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α), όπως τροποποιήθηκε από την 5 του άρθρου 29 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α/ ) αναφέρεται: «Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ έχουν εφαρµογή οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του δηµοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παραγραφής κατά των ΟΤΑ καταργείται. Ο νόµιµος τόκος και ο τόκος υπερηµερίας κάθε οφειλής των ΟΤΑ, ανέρχεται στο ποσοστό που ορίζεται για τις αντίστοιχες οφειλές του δηµοσίου». 2. Αναλυτική παρουσίαση των πρωτοβάθµιων λογαριασµών της οµάδας 3 Λογαριασµός 30 «Απαιτήσεις από πωλήσεις, υπηρεσίες και λοιπά έσοδα (λογ )» α. Συνοπτική παρουσίαση του λογαριασµού Στους υπολογαριασµούς των ανωτέρω λογαριασµών παρακολουθούνται οι απαιτήσεις των Ο.Τ.Α. από ιδιώτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), Ελληνικό Δη- µόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. Γενικά παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δήµου (Ο.Τ.Α.) που προκύπτουν από την δραστηριότητα αυτού και συγκεκριµένα από την πώληση αγαθών, υπηρεσιών και άλλων εσόδων που παρακολουθούνται στους λογαριασµούς β. Περιεχόµενο και λειτουργία των υπολογαριασµών του λογαριασµού 30. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από ιδιώτες» Στον λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που έχει ο Δήµος (Ο.Τ.Α.) από τους δηµότες για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών. 128

4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός «Απαιτήσεις από το εξωτερικό» Στον λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που έχει ο Δήµος (Ο.Τ.Α.) από αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από την παροχή συγκεκρι- µένων υπηρεσιών. Ισχύει και εδώ η ανωτέρω αναφορά µας για την περαιτέρω ανάλυση του λογαριασµού σε ιδιαίτερους υπολογαριασµούς κατά τρόπο που να προκύπτουν από αυτούς οι απαιτήσεις σε Ξένο Νόµισµα είτε σε ξεχωριστούς λογαριασµούς σε Ξ.Ν. είτε µέσω ιδιαίτερου πληροφοριακού συστήµατος. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δηµόσιο» Στους υπολογαριασµούς του, οι οποίοι αναπτύσσονται αναλόγως των αναγκών κάθε Δήµου, παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από το Ελληνικό Δηµόσιο και αφορούν κυρίως τις απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήµος (Ο.Τ.Α.) προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός Ο.Τ.Α.» Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δήµου (Ο.Τ.Α.) από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. εκτός Ο.Τ.Α. Προτείνεται να αναλύεται κατά Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά η απαίτηση. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από Δηµόσιες Επιχειρήσεις». Ο ανωτέρω λογαριασµός χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση των απαιτήσεων από Δηµόσιες Επιχειρήσεις (Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ.) εκτός του Ελληνικού Δηµοσίου. Ο ανωτέρω λογαριασµός προτείνεται να αναπτύσσεται κατά Δηµόσια Επιχείρηση. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από Ο.Τ.Α». Ο λογαριασµός αυτός χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση των απαιτήσεων του Δήµου (Ο.Τ.Α.) από άλλους οµοειδείς Ο.Τ.Α. Λογαριασµός «Προκαταβολές πελατών» Υπενθυµίζεται ότι ο αντίστοιχος λογαριασµός στο Ε.Γ.Λ.Σ. έχει κωδικό λογαριασµού Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται οι προκαταβολές που έχει εισπράξει ο Δήµος από απαιτήσεις πελατών. Λογιστικά ο λογαριασµός πιστώνεται µε το ποσό της προκαταβολής και χρεώνεται µε ολόκληρο ή µέρος του ποσού αυτού ανάλογα µε την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής του πελάτη. 129

5 Λογαριασµός «Πελάτες - Παρακρατηµένες εγγυήσεις» Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Στο λογαριασµό αυτόν παρακολουθούντα τα ποσά που είναι πιθανόν να παρακρατηθούν από πελάτες του Δήµου (Ο.Τ.Α.) λόγω υπάρξεως αντίστοιχου όρου σε σύµβαση συνεργασίας, χωρίς να περιέχονται στα ανωτέρω οι Εγγυητικές Ελληνικές Επιστολές οι οποίες παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως. Ο λογαριασµός θα πιστωθεί (κλείσει) µόνο όταν εκπληρωθεί ο όρος για ασφάλεια του οποίου έγινε η παρακράτηση. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα» Στον λογαριασµό παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη (Π.Ο.Ε.) τακτικά έσοδα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε το άνοιγµα κάθε νέας χρήσης, γίνεται επαναβεβαίωση των απαιτήσεων που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις. Η επαναβεβαίωση των απαιτήσεων, ενώ εµφανίζεται στο σύστηµα του Δηµοσίου Λογιστικού δεν πρέπει να εµφανίζεται µε λογιστική εγγραφή στο Διπλογραφικό, ή εάν εµφανισθεί πρέπει να αντιλογισθεί. Η ανάλυση του λογαριασµού γίνεται κατά πηγή βεβαιωθέντος εσόδου (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης, αποχέτευσης). Λογαριασµός «Απαιτήσεις από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα» Ανάπτυξη οµοίως ως ο λογαριασµός Λογαριασµός «Χρεώστες διάφοροι επισφαλείς» Ο ανωτέρω λογαριασµός αναπτύσσεται τουλάχιστον στους εξής υποχρεωτικούς τριτοβάθµιους λογαριασµούς: Επισφαλείς απαιτήσεις από ιδιώτες »»» από εξωτερικό »»» από Ελληνικό Δηµόσιο »»» από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός Ο.Τ.Α »»» από δηµοτικές επιχειρήσεις »»» από Ο.Τ.Α. 130

6 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός «Χρεώστες διάφοροι επίδικοι» Ο ανωτέρω λογαριασµός αναλύεται τουλάχιστον στους κατωτέρω υποχρεωτικούς τριτοβάθµιους λογαριασµούς: Επίδικες απαιτήσεις από ιδιώτες »»» από το Εξωτερικό »»» από Ελληνικό Δηµόσιο »»» από Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός Ο.Τ.Α.) »»» από δηµοτικές επιχειρήσεις »»» από Ο.Τ.Α. Οι ανωτέρω απαιτήσεις διεκδικούνται δια της δικαστικής οδού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λογαριασµοί έως και 30.09, 30.14, 30.17, χαρακτηρίζονται ως κενοί στο Π.Δ. 315/1999. γ. Λογιστικά θέµατα σχετικά µε τον λογαριασµό 30 Ως προς την αποτίµηση των απαιτήσεων σε Ξ.Ν. (Ξένο Νόµισµα) βλέπε στο κεφάλαιο «Απογραφή και Αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α.» Ως προς την «Πρόβλεψη Επισφαλών», βλέπε την ανάπτυξη του θέµατος στον λογαριασµό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια» Υπενθυµίζεται ότι οποιαδήποτε απαίτηση κατά των ΟΤΑ παραγράφεται µετά από µια πενταετία από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, εφ όσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής (άρθρα 90 παρ. 1 και 91 Ν. 2362/95 και άρθρο 29 παρ. 5 Ν. 3202/2003) δ. Εµφάνιση του λογαριασµού 30 στον Ισολογισµό Η εµφάνιση του λογαριασµού 30 στον Ισολογισµό γίνεται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό µε στοιχεία Δ ΙΙ 1 και 4 ως ακολούθως: Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (πλην & 30.98) ( Επισφαλείς επίδικοι πελάτες & χρεώστες ) Μείον: Προβλέψεις (λογ ) 131

7 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός 32 «Παραγγελίες στο Εξωτερικό α. Συνοπτική παρουσίαση του λογαριασµού Στον ανωτέρω λογαριασµό και στους υπολογαριασµούς που καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή αγαθών από το Εξωτερικό. Μετά την παραλαβή των εισαγοµένων αγαθών και την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του κόστους κτήσης τους, το κόστος µεταφέρεται στους αρµόδιους υπολογαριασµούς της Οµάδας 1 «Πάγια» ή 2 «Αποθέµατα» αναλόγως του τι αφορά κάθε εισαγωγή. β. Περιεχόµενο & λειτουργία των υπολογαριασµών του λογαριασµού 32. Λογαριασµός «Παραγγελίες Παγίων στοιχείων» Λογαριασµός «Παραγγελίες Κυκλοφορούντων στοιχείων» Στους υπολογαριασµούς των ανωτέρω λογαριασµών παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται για την αγορά - εισαγωγή παγίων και κυκλοφορούντων στοιχείων. Λογαριασµός «Προεµβάσµατα µέσω τραπεζών» Στους διάµεσους λογαριασµούς «προεµβάσµατα µέσω τραπεζών» και «ανέκκλητες πιστώσεις µέσω τραπεζών» παρακολουθούνται, προσωρινά, προεµβάσµατα που γίνονται ή ανέκκλητες πιστώσεις που ανοίγονται για πολλές παραγγελίες µαζί, όταν ο άµεσος διαχωρισµός τους κατά παραγγελία, είτε είναι αδύνατος, είτε είναι δυσχερής. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι των προσωρινών καταχωρήσεων, τα σχετικά ποσά µεταφέρονται στους λογαριασµούς και 32.01, κατά περίπτωση. Λογαριασµός «Ανέκκλητες πιστώσεις µέσω τραπεζών». Στους υπολογαριασµούς του ανωτέρω λογαριασµού παρακολουθούνται προσωρινά προεµβάσµατα που γίνονται ή ανέκκλητες πιστώσεις που ανοίγονται για πολλές παραγγελίες µαζί και για τις οποίες ο άµεσος διαχωρισµός είναι αδύνατος ή δυσχερής. Τα ανωτέρω ποσά µεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασµούς των λογαριασµών και όταν εκλείψουν οι λόγοι των προσωρινών καταχωρήσεων. 132

8 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός «Δεσµευµένα περιθώρια και δασµοί εισαγωγής». Στον ανωτέρω λογαριασµό καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλει ο Ο.Τ.Α. και παραµένουν δεσµευµένα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τους κανόνες και όρους περί εισαγωγών που ισχύουν κάθε φορά. γ. Εµφάνιση στον Ισολογισµό Οι υπολογαριασµοί του 32 εµφανίζονται ως ακολούθως στον Ισολογισµό: Λογαριασµοί Ισολογισµός Γ ΙΙ7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές» (1) Δ Ι5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων» Δ ΙΙ3 «Δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων» (1) Ο λογαριασµός υπάρχει πιθανότητα, εάν αφορά πάγια στοιχεία, να εµφανίζεται µαζί µε τον λογαριασµό Λογαριασµός 33 «Χρεώστες Διάφοροι» α. Συνοπτική παρουσίαση Στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 33 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθµιους της οµάδας 3. Επίσης, σε αυτόν τον λογαριασµό, σε αντίθεση µε το Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθούνται τα Γραµµάτια Εισπρακτέα (λογ. 31 στο Ε.Γ.Λ.Σ.), δηλαδή, οι απαιτήσεις κατά τρίτων, ανεξάρτητα από την αιτία δηµιουργίας τους που είναι ενσωµατω- µένες σε τίτλους συναλλαγµατικών ή γραµµατίων εις διαταγή. Η ένταξη του λογαριασµού «Γραµµάτια Εισπρακτέα» στον λογ. 33, έγινε λόγω της σπάνιας εµφάνισης και αποδοχής από τους Ο.Τ.Α. τέτοιου είδους αξιογράφων. Οι διαφορές µε την αντίστοιχη δοµή του λογαριασµού 33 που προβλέπει το Ε.Γ.Λ.Σ. εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων ως προς τα «Γραµµάτια εισπρακτέα», είναι αρκετές. Παρατίθενται κατωτέρω οι κωδικοί των λογαριασµών που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και δεν προβλέπονται στο Π.Δ. 315/1999: λογ , 33.05, 33.06, 33.08, 33.09, 33.11, 33.21, 33.22, 33.15, 33.16, 33.19, 33.20, 33.90, και Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται η σηµαντική διαφορά στην δοµή του λογαριασµού 33 στα δύο Λογιστικά Σχέδια (το Γενικό και των Ο.Τ.Α.). 133

9 134 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ β. Περιεχόµενο και λειτουργία των υπολογαριασµών του λογαριασµού 33 Λογαριασµός «Προκαταβολές προσωπικού» Με τον λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό του Δήµου, έναντι των αποδοχών της µισθολογικής περιόδου (µήνας ή δεκαπενθήµερο) και βάσει των οποίων γίνεται η τελική εκκαθάριση της µισθοδοσίας. Ο λογαριασµός χρεώνεται µε πίστωση των χρηµατικών διαθεσίµων και πιστώνεται µε την εγγραφή της εκκαθάρισης της µισθοδοσίας. Λογαριασµός «Χρηµατικές διευκολύνεις προσωπικού» & Λογαριασµός «Δάνεια προσωπικού» Στους ανωτέρω λογαριασµούς παρακολουθούνται οι χρηµατικές διευκολύνσεις και τα δάνεια που δίνονται στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Λογαριασµός «Γραµµάτια εισπρακτέα» Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται οι σε τίτλους συναλλαγµατικών ή γραµµατίων, οι ενσωµατωµένες απαιτήσεις του Δήµου (Ο.Τ.Α.) έναντι τρίτων. Στους υπολογαριασµούς του καταχωρίζονται τα γραµµάτια στην ονο- µαστική τους αξία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στο Ε.Γ.Λ.Σ. δεν προβλέπεται η τήρηση των λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. «Γραµµάτια στις Τράπεζες για είσπραξη» «Γραµµάτια στις Τράπεζες για εγγύηση» «Γραµµάτια σε καθυστέρηση» «Γραµµάτια µεταβιβασµένα σε τρίτους» «Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων» Η χρήση του λογαριασµού «Γραµµάτια εισπρακτέα» έχει νόηµα µόνο για τους Ο.Τ.Α. οι οποίοι έχουν και επιχειρηµατική δραστηριότητα π.χ. έσοδα από σφαγεία, έσοδα από εµπορία πόσιµου νερού, ιαµατικού ή µη. Λογαριασµός «Ελληνικό Δηµόσιο - προκαταβεβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι» Στους υπολογαριασµούς του ανωτέρω λογαριασµού παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δήµου κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, οι οποίες προέρχονται από φόρους που προκαταβάλλονται ή παρακρατούνται κατά την είσπραξη µερισµάτων ή άλλων εισοδηµάτων.

10 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Η περίπτωση χρησιµοποίησης του λογαριασµού για παρακολούθηση παρακρατούµενων φόρων, µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς των Ο.Τ.Α., είναι κατά την γνώµη µας σπάνια π.χ. στην περίπτωση που λογίζονται παρακρατούµενοι φόροι από έσοδα πιστωτικών τόκων καταθέσεων, οι τόκοι αυτοί κατά την διάρκεια της χρήσης λογίζονται στην χρέωση του λογαριασµού Γενικά για όλα τα ποσά που καταχωρούνται στην διάρκεια της χρήσης, στην χρέωση των υπολογαριασµών , στο τέλος της χρήσης θα πρέπει να γίνει µεταφορά τους στον λογαριασµό 63 «Φόροι - Τέλη», Λογαριασµός «Λογαριασµοί δεσµευµένων (bloqués) καταθέσεων. Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται τα ποσά που έχει δεσµεύσει ο Ο.Τ.Α. κατά κύριο λόγο σε τράπεζες, µε την µορφή δέσµευσης για διαφόρους λόγους όπως π.χ. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή εγγύησης για χορήγηση πιστώσεων σε τρίτους. Λογαριασµός «Απαιτήσεις από πληρωµές για λογαριασµό τρίτων» Στους υποχρεωτικούς υπολογαριασµούς του ανωτέρω λογαριασµού παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δήµου (Ο.Τ.Α.) για έξοδα ή πληρωµές που έχουν γίνει για λογαριασµό τρίτων όπως π.χ. για ιδιώτες, για άλλους Δήµους κ.λπ. Λογαριασµός «Βραχυπρόθεσµα δάνεια». Στους υποχρεωτικούς υπολογαριασµούς του ανωτέρω λογαριασµού παρακολουθούνται οι απαιτήσεις για δάνεια που έχει χορηγήσει σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλους Ο.Τ.Α., σε φυσικά πρόσωπα κ.λπ. Λογαριασµός «Λοιποί χρεώστες» Στους υποχρεωτικούς υπολογαριασµούς του παρακολουθούνται τα δάνεια βραχυπρόθεσµης διάρκειας που χορηγεί ο Δήµος (Ο.Τ.Α.) σε σωµατεία, οργανισµούς, σεισµόπληκτους, υποτρόφους κ.λπ. Επίσης παρακολουθούνται τα δάνεια ειδικών περιπτώσεων ως επίσης και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της οµάδας 3. Λογαριασµός «Χρεώστες διάφοροι επισφαλείς» Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από διαφόρους χρεώστες του Δήµου (Ο.Τ.Α.) οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς. Οι υπολογαριασµοί του λογ χρεώνονται µε πίστωση των υπολογαριασµών του 33, που αφορούν σε απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς. 135

11 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός «Επίδικοι διάφοροι Χρεώστες» Στους υπολογαριασµούς του παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δή- µου (Ο.Τ.Α.) κατά διαφόρων χρεωστών που µετατρέπονται σε επίδικες απαιτήσεις. Ο λογαριασµός πιστώνεται όταν οριστικοποιηθεί η εκκρεµοδικία µε το ποσό που είχε χρεωθεί και χρεώνεται ή ο λογαριασµός «Ταµείο» ή «Καταθέσεις όψεως» µε το ποσό που επιστρέφεται στον δήµο ( σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης του Δήµου) ή ο αντίστοιχος υπολογαριασµός του λογαριασµού 82 «Έξοδα και Έσοδα προηγουµένων χρήσεων»( στην αντίθετη περίπτωση). γ. Εµφάνιση του λογαριασµού 33 στον Ισολογισµό Η εµφάνιση του λογαριασµού 33 στον Ισολογισµό των Ο.Τ.Α. κατά υπολογαριασµό γίνεται ως ακολούθως: Υπολογαριασµοί του λογ. 33 Λογαριασµοί Ισολογισµού ΔΙΙ 3.Δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 33.97& ΔΙΙ 4.Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις χρεώστες 33 λοιποί λογαριασµοί ΔΙΙ 5.Χρεώστες Διάφοροι. Λογαριασµός 34 «Χρεόγραφα» α. Συνοπτική Παρουσίαση Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον Ν. 2190/1920 (άρθρο 43 6), ο όρος «Χρεόγραφα» είναι έννοια η οποία εντάσσεται µέσα στην ευρύτερη έννοια των «αξιογράφων» στην οποία ανήκει. Σύµφωνα µε τους ανωτέρω ορισµούς, «αξιόγραφα είναι τα έγγραφα, ονοµαστικά ή ανώνυµα, τα οποία ενσωµατώνουν ορισµένο δικαίωµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ενάσκηση, όσο και η µεταβίβαση του δικαιώµατος προϋποθέτει την κατοχή του τίτλου. Αντιθέτως χρεόγραφα, είναι ανώνυµα ή ονοµαστικά έγγραφα «τίτλοι» περιέχοντα υπόσχεση ορισµένης χρηµατικής παροχής και διαπραγµατεύσιµα στο χρηµατιστήριο αξιών ή δυνάµενα να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται κυµαινόµενη µεταβιβάσιµη αξία τους, η οποία είναι διαφορετική από την αξία που αναγράφεται στον τίτλο». Στους υπολογαριασµούς του 34 παρακολουθούνται τα χρεόγραφα όπως µετοχές, οµολογίες, έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου, µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων, οµόλογα κ.λπ., τα οποία αποκτώνται από τον δήµο (Ο.Τ.Α.) µε σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων και την απόκτηση προσόδου, όχι µε τον µα- 136

12 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ κροπρόθεσµο ορίζοντα της επένδυσης. Όπως έχει αναφερθεί στην παρουσίαση του λογαριασµού 18, η διακίνηση των χρεογράφων γίνεται στο τηρούµενο υποχρεωτικά θεωρηµένο Μητρώο Χρεογράφων. Για τις µεθόδους και τους τρόπους αποτίµησης έχουµε επίσης αναφερθεί στο κεφάλαιο «Απογραφή και Αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α.». Τα χρεόγραφα καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 34 µε την αξία κτήσης πλέον τα ειδικά έξοδα αγορών µε τον τρόπο που αναπτύχθηκε στην παρουσίαση του λογαριασµού 18. β. Λειτουργία και περιεχόµενο των υπολογαριασµών του λογ. 34. Στους υπολογαριασµούς: «Μετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού» «Μετοχές εισηγµένες χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού» «Μετοχές µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εσωτερικού» «Μετοχές µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εξωτερικού» καταχωρείται η συνολική αξία των µετοχών που ο Δήµος (Ο.Τ.Α.) αποκτάει χωρίς πρόθεση διαρκούς κατοχής, λόγω καλύψεως µέρους του µετοχικού κεφαλαίου Ανώνυµων Εταιρειών. Το συνολικό ποσό που τυχόν οφείλεται για τις µετοχές αυτές καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασµού «οφειλόµενες δόσεις οµολογιών & λοιπών χρεογράφων». Λογαριασµός «Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες µετοχών εσωτερικού εξωτερικού». Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται οι µερισµαταποδείξεις που αποκόπτονται µετά την έγκριση του Ισολογισµού της Ανώνυµης Εταιρείας από την αρµόδια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετοχών της και την γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας πληρωµής του µερίσµατος. Το ανωτέρω γεγονός θα απεικονισθεί λογιστικά ως ακολούθως: «Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες µετοχών» εις «Πρόσοδοι από κινητές αξίες» Στην περίπτωση που στις µετοχές είναι ενσωµατωµένες οι ανωτέρω µερισµαταποδείξεις, λόγω του ότι αφορούν π.χ. ονοµαστικές µετοχές, αντί του λογαριασµού θα χρεωθεί ο λογαριασµός «Λοιποί Χρεώστες». 137 Χ Π

13 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός «Οµολογίες Ελληνικού Δανείων» & Λογαριασµός «Οµολογίες Αλλοδαπών Δανείων» Στους ανωτέρω λογαριασµούς καταχωρούνται οι οµολογίες που αποκτώνται από τον δήµο. Οι λαχειοφόρες οµολογίες παρακολουθούνται στο Μητρώο Χρεογράφων βάσει του αύξοντος αριθµού τους. Οι λογαριασµοί: «Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού» «Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού» «Τραπεζικά οµόλογα» «Οµόλογα Δηµοσίου» χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση των ως άνω τίτλων που κατέχει ο Δήµος. Οι τίτλοι σταθερού εισοδήµατος διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο στην καθαρή τιµή τους που είναι απαλλαγµένη από τον δουλευµένο τόκο και λογιστικά απεικονίζεται χωριστά η αξία κτήσεως του τίτλου και οι δεδουλευ- µένοι τόκοι, ως ορίζει η Γνωµάτευση του Ε.Σ.Υ.Λ. υπ αριθµ. 94/1680/1992. Λογαριασµός «Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου» Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται τα Ε.Γ.Ε.Δ. που έχει στην κατοχή του ο Δήµος και παρακολουθούνται µε την ονοµαστική τους αξία κατά διάρκεια και επιτόκιο. Οι δεδουλευµένοι τόκοι κατά την είσπραξη του Ε.Γ.Ε.Δ. λογιστικοποιούνται στην πίστωση του λογαριασµού Στο τέλος κάθε χρήσης οι δεδουλευµένοι τόκοι των χρεογράφων που έληξαν ή όχι και που αναλογούν στην διαχειριστική περίοδο που έληξε µεταφέρονται από τον αντίστοιχο υπολογαριασµό του «Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου» στον λογαριασµό «Πρόσοδοι από κινητές αξίες». Λογαριασµός «Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού» & Λογαριασµός «Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού» Στους ανωτέρω λογαριασµούς παρακολουθούνται τα λοιπά χρεόγραφα που κατέχει ο Δήµος (Ο.Τ.Α.) και δεν εντάσσονται σε καµία άλλη κατηγορία λογαριασµών του λογ. 34. Λογαριασµός «Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση». Ο λογαριασµός χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση των χρεογράφων που ενεχυριάζονται για διάφορους λόγους όπως π.χ. για εγγύηση χρηµατοδοτήσεων που ο Δήµος λαµβάνει από τρίτους ή για εγγύηση εκδόσεων εγγυητικών επιστολών. 138

14 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Λογαριασµός «Προβλέψεις για υποτίµηση χρεογράφων» Η λειτουργία του λογαριασµού είναι παρόµοια µε την λειτουργία των λογαριασµών , ο οποίος έχει αναπτυχθεί στην παρουσίαση του λογαριασµού 18. γ. Λογιστικά θέµατα σχετικά µε τον λογαριασµό 34 Στην περίπτωση πωλήσεως χρεογράφων ιδιοκτησίας του Δήµου, το τίµηµα καταχωρείται στην πίστωση του αντιστοίχου υπολογαριασµού του λογαριασµού 34, ενώ το αποτέλεσµα καταχωρείται στην περίπτωση κέρδους στον λογαριασµό «Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» και στην περίπτωση ζηµίας στον λογαριασµό «Ζηµιές πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων». δ. Εµφάνιση του λογαριασµού 34 στον ισολογισµό. Ο λογαριασµός 34 εµφανίζεται στο τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε στοιχεία Δ ΙΙΙ «Χρεόγραφα». Οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 34 εµφανίζονται ως ακολούθως: Υπολογαριασµοί του λογ , 34.01, 34.10, Μετοχές 34.05, Οµολογίες Λοιποί υπολογαριασµοί 34 (εκτός 34.98) Λογαριασµοί Ισολογισµού 3.Λοιπά χρεόγραφα Προβλέψεις υποτίµησης Λογαριασµός 35 «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων» α. Συνοπτική παρουσίαση Στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 35 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Δήµου από υπαλλήλους του ή από λοιπούς συνεργάτες του και οι οποίες οφείλονται σε καταβολές ποσών που γίνονται από τον Δήµο προς τους ανωτέρω για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή υπηρεσίας. β. Περιεχόµενο και λειτουργία των υπολογαριασµών του λογαριασµού 35 Λογαριασµός «Προσωπικό -λογαριασµοί προς απόδοση» & Λογαριασµός «Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογαριασµοί προς απόδοση» 139

15 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Οι ανωτέρω λογαριασµοί χρεώνονται µε τα ποσά που καταβάλλει ο Δήµος προς το προσωπικό του ή λοιπούς συνεργάτες και πιστώνονται µε την απόδοση λογαριασµών από τους ανωτέρω µε χρέωση των αρµοδίων λογαριασµών (π.χ. εξόδων, αποθεµάτων). Λογαριασµός «Πάγιες προκαταβολές» Ο ανωτέρω λογαριασµός χρησιµοποιείται συνήθως όταν ο Δήµος δίνει προκαταβολές σε διαχειριστές και µετά από κάθε απόδοση συµπληρώνονται ώστε να µην µεταβάλλεται το ποσό που διαχειρίζονται οι διαχειριστές. Περίπτωση παγίων προκαταβολών παρουσιάζονται κυρίως στις περιπτώσεις αντιµετώπισης των µικροεξόδων. Λογαριασµός «Πιστώσεις υπέρ τρίτων» Στον λογαριασµό παρακολουθούνται οι πιστώσεις που ανοίγονται στις τράπεζες για λογαριασµό των συνεργατών του Δήµου. Λογαριασµός «Υπόλογοι ενταλµάτων προπληρωµής» Ο λογαριασµός χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση κατά υπόλογο (µονίµου υπαλλήλου του Δήµου ή όπως ορίζει ο νόµος) και κατά ένταλµα, για τα ποσά τα οποία λαµβάνει ο υπόλογος εντάλµατος προπληρωµής. Σχετικά µε την παρακολούθηση της απόδοσης λογαριασµού από κάθε υπόλογο διαχειριστή, αναφέρεται στον σχολιασµό του λογαριασµού «Προπληρωµές». γ. Εµφάνιση του λογαριασµού 35 στον Ισολογισµό Όλοι οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 35 εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην κατηγορία Δ ΙΙ «Απαιτήσεις» µε τον τίτλο «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων». Λογαριασµός 36 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού» α. Συνοπτική παρουσίαση Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει το Ε.Γ.Λ.Σ. «οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού και παθητικού δηµιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος κάθε χρήσης µε σκοπό την χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων έτσι ώστε στα αποτελέσµατα της να περιλαµβάνονται µόνο έσοδα ή έξοδα που αφορούν την συγκεκριµένη χρήση. Με την τακτοποίηση αυτή πραγµατοποιείται ταυτόχρονα η αναµόρφωση του λογαριασµού του ισολογισµού στο πραγµατικό µέγεθος τους κατά την ηµεροµηνία λήξης της χρήσης.». 140

16 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Ειδικότερα, οι µεταβατικοί λογαριασµοί αφ ενός αποτελούν την γέφυρα µετάβασης στην επόµενη χρήση των αποτελεσµατικών λογαριασµών (εξόδων και εσόδων) λόγω του ότι είτε προπληρώθηκαν τα αντίστοιχα έξοδα ή προεισπράχθηκαν τα αντίστοιχα έσοδα. Αφ ετέρου χρησιµεύουν για την προσωρινή καταχώρηση ορισµένων απαιτήσεων από έσοδα (λογ έσοδα χρήσης εισπρακτέα) και ορισµένων υποχρεώσεων από έξοδα (λογ έξοδα εποµένων χρήσεων). Στην έννοια των µεταβατικών λογαριασµών έχει αναφερθεί και ο Ν. 2190/ 1920 (άρθρο 43 12), ο οποίος ορίζει την ξεχωριστή τους εµφάνιση στον Ισολογισµό, έννοια η οποία βρίσκει παρόµοια εφαρµογή και στο Π.Δ. 315/1999 (βλ ). β. Περιεχόµενο και λειτουργία το υπολογαριασµού του λογαριασµού 36. Λογαριασµός «Έξοδα εποµένων χρήσεων» Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούντα τα έξοδα που πληρώνονται από τον δήµο µέσα στην χρήση, αλλά ανήκουν στην επόµενη ή σε επόµενες χρήσεις όπως π.χ. ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ. Τα έξοδα αυτά είτε καταχωρούνται κατά την πληρωµή τους απ ευθείας στην χρέωση του λογαριασµού είτε µεταφέρονται σ αυτόν από τους οικείους λογαριασµούς των εξόδων. Η ανάλυση του λογαριασµού σε τριτοβάθµιους λογαριασµούς είναι αντίστοιχη µε τις αναλύσεις των λογαριασµών εξόδων, στους οποίους µεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόµενη) χρήση, αµέσως µε την έναρξη της. Λογαριασµός «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα. Στον λογαριασµό καταχωρούνται µε αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασµών εσόδων της οµάδας 7, τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόµενη χρήση, αλλά δεν εισπράττονται µέσα σ αυτή και τα οποία σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις ή διατάξεις δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσης. Την επόµενη χρήση που τα ποσά αυτά θα γίνουν απαιτητά, θα µεταφερθούν στην χρέωση των οικείων λογαριασµών απαιτήσεων και έτσι ο λογαριασµός (µέσω των υπολογαριασµών που αναλύεται) θα εξισωθεί και θα «κλείσει». Στην πράξη τα δηµοτικά τέλη από την καθαριότητα ως και το τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τα οποία εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ από τους δηµότες, εκκαθαρίζονται κατά ένα µέρος στην επόµενη χρήση. Ιδιαίτερα τα έσοδα του τελευταίου τριµήνου συνήθως εκκαθαρίζονται (αποδίδονται) 141

17 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ από την ΔΕΗ εντός της επόµενης χρήσης. Επειδή τα ποσά των εσόδων της κατηγορίας αυτής είναι σηµαντικά λόγω µεγέθους, για την ορθή παρουσία των Οικονοµικών Καταστάσεων, πρέπει να χρησιµοποιείται ο λογαριασµός «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα», ώστε να µην παραβιάζεται και η θεµελιώδης αρχή περί «αυτοτέλειας των χρήσεων». Η ανωτέρω λογιστική αντιµετώπιση θα ισχύει µόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρέωση των αντίστοιχων λογαριασµών απαιτήσεων, λόγω του ότι π.χ. δεν έχουν ληφθεί οι αντίστοιχοι βεβαιωτικοί κατάλογοι. Ειδάλλως θα χρεωθεί ο αντίστοιχος υπολογαριασµός του λογαριασµού 30 «Απαιτήσεις από πωλήσεις, υπηρεσίες, λοιπά έσοδα». Λογαριασµός Ο λογαριασµός αυτός υπάρχει ως κενός σε αντίθεση µε το Ε.Γ.Λ.Σ. στο οποίο απεικονίζει τις «Αγορές υπό παραλαβή». γ. Λογιστικά θέµατα σχετικά µε τον λογαριασµό 36. Υπάρχει το ενδεχόµενο µε την χρήση των µεταβατικών λογαριασµών να καταλείπονται στην επόµενη χρήση ορισµένα µικρό-υπόλοιπα, τα οποία θα πρέπει να τακτοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την υπ αριθµ 176/1993 γνωµάτευση του Ε.Σ.Υ.Λ., σε υπολογαριασµούς του λογαριασµού 82 «Έξοδα και έσοδα προηγουµένων χρήσεων». Παράδειγµα χρησιµοποίησης του λογαριασµού «Έξοδα εποµένων χρήσεων». Έστω ένας Δήµος (Ο.Τ.Α.) καταβάλει την Χ σε ασφαλιστικές εταιρείες ετήσια ασφάλιστρα πυρός, κλοπής κ.λπ. για το Δηµαρχιακό Μέγαρο ποσού Τα αποτελέσµατα της χρήσης 200Χ, θα πρέπει να επιβαρυνθούν µε το ποσό και ισόποσα θα πρέπει να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της επόµενης χρήσης 200Χ

18 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Εγγραφή την 30/6/200Χ 62 Παροχές τρίτων Α περίπτωση Ασφάλιστρα Δηµαρχείου Μεταβατικοί Λογαριασµοί Έξοδα εποµένων χρήσεων Ασφάλιστρα εις 38 Χρηµατικά Διαθέσιµα (38.00 ή 38.03) Εγγραφή την Χ (1) 62 Παροχές τρίτων Β περίπτωση Ασφάλιστρα Δηµαρχείου εις 38 Χρηµατικά Διαθέσιµα (38.00 ή 38.03) Εγγραφή 30/12/200Χ (2) 36 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Έξοδα εποµένων χρήσεων Ασφάλιστρα εις 62 Παροχές τρίτων Ασφάλιστρα Δηµαρχείου Και οι δύο περιπτώσεις είναι αποδεκτές στην Λογιστική Πρακτική αν και για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης και διαχειριστικής τάξεως πρέπει να ακολουθείται η Λογιστική πρακτική της πρώτης περίπτωσης. Χ Π 143

19 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ δ. Εµφάνιση του λογαριασµού 36 στον Ισολογισµό Οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 36 εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην κατηγορία Ε του Ενεργητικού µε τον τίτλο «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού». Η εµφάνιση κατά υπολογαριασµό είναι η ακόλουθη: Έξοδα εποµένων χρήσεων Έσοδα χρήσης εισπρακτέα Λοιποί λογαριασµοί του 36 Λογαριασµός 38 «Χρηµατικά Διαθέσιµα» α. Συνοπτική παρουσίαση 3. Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού. Ως «Διαθέσιµα» περιουσιακά στοιχεία του Δήµου νοούνται τα µετρητά ή εκείνα τα οποία αυθηµερόν (ή σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα) µετατρέπονται σε µετρητά και στην κατηγορία των οποίων ανήκουν οι εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασµού όψεως, τα ληγµένα τοκοµερίδια, οι καταθέσεις όψεως κ.λπ. Οι καταθέσεις προθεσµίας θεωρούνται διαθέσιµα, εφ όσον η ανάληψη τους είναι δυνατή οποτεδήποτε, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεώς τους, τότε καταχωρούνται στον λογαριασµό «Λογαριασµοί Δεσµευµένων (bloqués) καταθέσεων». β. Περιεχόµενο και λειτουργία των υπολογαριασµών του λογαριασµού 38. Οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 38 που προβλέπονται στο Π.Δ. 315/ 1999 είναι οι ακόλουθοι: Ταµείο Ληγµένα τοκοµερίδια προς είσπραξη Καταθέσεις όψεως σε ευρώ Καταθέσεις προθεσµίας σε ευρώ Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν Καταθέσεις προθεσµία σε Ξ.Ν. Από τους ανωτέρω λογαριασµούς σχολιάζονται µόνο οι ακόλουθοι λογαριασµοί οι οποίοι εµφανίζουν διαφορετικότητα από το Ε.Γ.Λ.Σ. γ. Η ταµειακή υπηρεσία των Ο.Τ.Α. Τα περί Ταµειακής Υπηρεσίας στους Ο.Τ.Α., αναφέρονται στο άρθρο 228 του Π.Δ. 410/1995, ως και το άρθρο 9 1 του Ν. 2503/97 και τέλος, το άρθρο 27 του Ν.Δ. 3202/2003. Πριν από τους ανωτέρω νόµους αναφορά για το θέµα της 144

20 Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Ειδικής Ταµειακής Υπηρεσίας των Δήµων, υπήρχε στο Β.Δ. 763/1969 και Π.Δ. 16/1989. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις που ίσχυαν κυρίως πριν την εφαρµογή του Διπλογραφικού, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων διεξήγαγε την ταµειακή υπηρεσία των Δήµων και Κοινοτήτων δια µέσου των δηµοσίων Ταµείων. Στον φυσικό χώρο της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου ανήκει ο κάθε Δήµος υπήρχε τµήµα το οποίο επανδρωνόταν από υπαλλήλους του Δήµου και το οποίο εξασφάλιζε την ροή των πληρωµών και εισπράξεων του Δήµου µε τρίτους. Στο ίδιο τµήµα, υπήρχαν και οι ελεγκτές, οι οποίοι «υπέγραφαν» ελέγχοντας τα εκδιδόµενα χρηµατικά εντάλµατα. Το σύστηµα αυτό παρουσίαζε και παρουσιάζει, όπου υφίσταται, αδυναµίες. Ειδικότερα, λόγω της µη αντιπαραβολής των εσόδων και εξόδων του Δήµου που υπήρχαν υπό την µορφή των χρηµατικών διαθεσίµων. Αιτία της ως άνω κατάστασης και λόγω της µη χρησιµοποίησης της µηχανογράφησης εµφανίζονταν περιπτώσεις «κόκκινου ταµείου» (δηλαδή οι πληρωµές περισσότερες από τις εισπράξεις). Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Ταµειακής Υπηρεσίας. Η Ειδική Ταµειακή Υπηρεσία ονοµάζεται ΤΑΜΕΙΟ και υπάγεται στο Οργανόγραµµα των Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου. Με την λειτουργία της ειδικής Ταµιακής υπηρεσίας (Ταµείου) µέσα στους δήµους, αποφεύγονται οι ανωτέρω καταγραφείσες δυσλειτουργίες, γίνεται πιο αποτελεσµατικός ο έλεγχος και ένα µεγάλο µέρος των χρηµατικών διαθεσίµων διοχετεύεται υπό την µορφή καταθέσεων στις τράπεζες. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι στα οφέλη του δήµου καταγράφονται και τα έσοδα από τους τόκους που λαµβάνονται, λόγω των τραπεζικών καταθέσεων, έσοδα που στο προηγού- µενο καθεστώς συνήθως «χάνονταν». (Το ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπολόγιζε τόκους, οι οποίοι όµως δίδονταν στους δήµους κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, µε διάφορα κριτήρια). Το ΤΑΜΕΙΟ επανδρώνεται από όσους ασχολούνται µε την είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις «περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων», όπως ο Ταµίας, οι εισπράκτορες και λοιπών διαχειριστικών υπαλλήλων. Η υπηρεσία του Ταµείου διαιρείται σε δύο βασικά τµήµατα: Το τµήµα Εσόδων Το Τµήµα Εξόδων. 145

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1.

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1. Γνωμ. 285/2317/1997 Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τ ίτλων Δημοσίου Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου Νο 285/Γνωμ.2317/19.1.1997 Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος «Προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι :

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι : 30. Πελάτες 31. Γραμμάτια εισπρακτέα 32. Παραγγελίες στο εξωτερικό 33. Χρεώστες διάφοροι 34. Χρεόγραφα 35. Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: «54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβούλος στην Εταιρεία Δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 Παρ.1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5: Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 17/09/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «A.S.K. CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διάταξη και περίληψή

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Διάταξη και περίληψή της

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Διάταξη και περίληψή της ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Εταιρείας : AVENUE MANAGEMENT I.K.E. - Α.Φ.Μ. 800456355 ΕΔΡΑ 12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 Παρ.1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 10/10/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «B.F.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ» Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα