ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 135 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΟΠΩΣ 76 ΙΣΧΥΕΙ 4. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 136 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 136 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3016/2002, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ 90 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

3 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 8 ης Μαρτίου 2006 και είναι αναρτημένες στην σελίδα της εταιρίας στο internet « Η προσοχή του αναγνώστη πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι η δημοσίευση στον τύπο αποσκοπεί στο να προσφέρει στο κοινό συγκεκριμένες οικονομικές πληροφορίες, που όμως δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων από τις λειτουργίες της εταιρίας και του ομίλου βάσει των Δ.Π.Χ.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1. ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικου Συμβουλίου ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε Έκθεση Διαχείρισης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31/12/2005 και Ενοποιημένος Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2005 και Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Προσαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. με τα Δ.Π.Χ.Π α. Προσαρμογές στα Ίδια Κεφάλαια β. Προσαρμογές στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα I. Πληροφορίες για την εταιρία II. Ανασύσταση της εταιρίας III. Κύριες εξελίξεις IV. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων V. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές VI. Κύριες λογιστικές αρχές VII. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου VIII. Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων IX. Στοιχεία ανά τομέα X. Λοιπές αποκαλύψεις ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

5 1. ΟΜΙΛΟΣ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 1.1 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το 2005 αποτέλεσε για τον Όμιλο μια πολύ σημαντική χρονιά καθώς συνεχίστηκε η δυναμική του ανάπτυξη με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να σημειώνουν σημαντική άνοδο, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο και την περίοπτη θέση του στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και κοινωνικά ευαίσθητη αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της εξαίρεσης όλων των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Η θετική πορεία, αλλά και ο στρατηγικός μας σχεδιασμός αποτυπώθηκαν με ενάργεια στο ενημερωτικό μας δελτίο και στα οικονομικά μας αποτελέσματα για το Τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του 2005 έχουν ως ακολούθως: 1. Ο κύκλος εργασιών από την διεξαγωγή των παιχνιδιών το 2005 ανήλθε στο ποσό ,83 ευρώ έναντι ,68 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 16,30%. 2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,16 ευρώ έναντι ,37 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 12,60%. 3. Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων και φόρων) ανήλθαν στο ποσό των ,75 ευρώ έναντι ,57 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 8,40%. 4. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 11,64% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των ,42 ευρώ έναντι ,27 ευρώ το Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,28 ευρώ, έναντι ,52 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 9,36%. Η μείωση στα κέρδη προ φόρων και στα καθαρά κέρδη σε σχέση με το 2004, οφείλεται στο γεγονός, ότι στο 2004 έγινε η αναστροφή της γνωστής σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού 148,01 εκ. ευρώ, μετά την απόφαση 953/2004 του Εφετείου Αθηνών που ακύρωσε στο σύνολό της την υπ αριθ. 2/2003 Διαιτητική απόφαση, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του 2004 να είναι αυξημένα κατά το παραπάνω κονδύλι. Η πρόβλεψη αυτή είχε σχηματισθεί μετά την απόφαση του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής της αναδόχου εταιρίας του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Στη συνέχεια, η Ανάδοχος κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου, η οποία συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο στις Επί της αίτησης αναίρεσης εκδόθηκε η υπ αριθμ. 133/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε την αίτηση αναίρεσης. Πρέπει επίσης, να επισημανθεί, ότι την παραπάνω μείωση αντιστάθμισε: 1. Στα κέρδη προ φόρων, η αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος. 2. Στα καθαρά κέρδη, η αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος και η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 35% (2004) σε 32% (2005) για την Μητρική Εταιρία σύμφωνα με την εγχώρια φορολογική νομοθεσία. Τέλος, τόσο η σημαντική αποδοτικότητα του Ομίλου για το 2005, όσο και οι θετικές διαφαινόμενες προοπτικές για την διανυόμενη χρονιά του 2006 αποτυπώθηκαν και στην τιμή της μετοχής η οποία παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των εννέα βασικών επιχειρηματικών του τομέων, οι οποίοι, με βάση το I.A.S. Νο 14, είναι τα εννέα παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. Επιχειρηματικοί τομείς: (1) Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι το ΚΙΝΟ, ο οποίος αποτέλεσε για το 2005 το 46,41% του κύκλου εργασιών του ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 45,84% του συνολικού μικτού κέρδους. Ο τομέας αυτός αναμένεται και στο 2006 να αποτελέσει το σημαντικότερο μέρος των αποτελεσμάτων του Ομίλου. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

6 (2) Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ που για το 2005 συμμετέχει κατά 38,92% επί των συνολικών πωλήσεων και κατά 30,65% στα μικτά κέρδη του ομίλου. Για το 2006 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Διοίκηση του Ομίλου, καθώς και από το έκτακτο γεγονός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στην Γερμανία. (3) Το παιχνίδι JOKER αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός κατά το 2005 αποτέλεσε το 7,26% του κύκλου εργασιών καθώς και το 11,81% επί του συνολικού μικτού κέρδους, ενώ η συμβολή του στα αποτελέσματα του 2006 αναμένεται εξίσου σημαντική. (4) Ο τομέας του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ συμμετέχει κατά 2,15% στον κύκλο εργασιών του ομίλου το 2005, ενώ συνεισέφερε και το 3,57% του συνολικού μικτού κέρδους. (5) Ο πέμπτος τομέας δραστηριότητας είναι αυτός του παιχνιδιού SUPER 3 ο κύκλος εργασιών του οποίου αποτέλεσε το 1,90% το 2005 και συμμετείχε κατά 2,51% στο μικτό κέρδος του Ομίλου. (6) Έπεται σε πωλήσεις ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού ΛΟΤΤΟ που για το 2005 συμμετέχει κατά 1,57% επί των συνολικών πωλήσεων και κατά 3,25% στα μικτά κέρδη του Ομίλου. (7) Το παιχνίδι ΠΡΟΤΟ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός κατά το 2005 αποτέλεσε το 1,21% του κύκλου εργασιών καθώς και το 1,76% επί του συνολικού μικτού κέρδους. (8) Ο επόμενος τομέας δραστηριότητας είναι αυτός του παιχνιδιού EXTRA 5 ο κύκλος εργασιών του οποίου αποτέλεσε το 0,54% το 2005 και συμμετείχε κατά 0,60% στο μικτό κέρδος του Ομίλου. (9) Ο τομέας με τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ο οποίος αποτέλεσε για το 2005 το 0,03% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 0,02% του συνολικού μικτού κέρδους. Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Ο Όμιλος μετράει την αποδοτικότητά του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: - ROCE (Return on Capital Employed) «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων. - ROE (Return on Equity) «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση του ομίλου. - EVA (Economic Value Added) «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC «Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου». Οι παραπάνω δείκτες για το 2005 και σε σύγκριση με το 2004 κινήθηκαν ως εξής: 31/12/ /12/2004 ROCE 132% 149% ROE 95% 107% EVA 658 εκ. ευρώ 753 εκ. ευρώ Η μεταβολή, που παρατηρείται στους δείκτες ROCE, ROE και EVA μεταξύ των δύο χρήσεων, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι στο 2004 έγινε η αναστροφή της γνωστής σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού 148,01 εκ. ευρώ, μετά την απόφαση 953/2004 του Εφετείου Αθηνών σχετικά με την προσφυγή της αναδόχου εταιρίας του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Αθήνα ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

7 1.2 Έκθεση Διαχείρισης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΠΑΠ Α.Ε.». Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της ΟΠΑΠ ΑΕ, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της Διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Ομίλου, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών του Ομίλου, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές του ομίλου, της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ 127 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

8 1.3 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και 2004 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Έσοδα Κόστος πωλήσεων 4 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 5 (80.867) (57.286) Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 5 (37.352) (28.609) Άλλα λειτουργικά έξοδα (2.287) (1.928) Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων Έσοδα / Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 17 (338) 338 Ζημιές από απομείωση περιουσιακών 7 (7.550) - στοιχείων Απόσβεση υπεραξίας - (2.422) Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 10 ( ) ( ) Αναβαλλόμενος φόρος 10 (1.183) (13.076) Κέρδη μετά φόρων Δικαιώματα μειοψηφίας Καθαρά κέρδη χρήσεως Βασικά κέρδη ανά μετοχή 12 1,44 1,59 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Ανάπτυξης Ο Διευθυντής Λογιστηρίου &Οικονομικής Διαχείρισης και Επενδύσεων Κωστάκος Σωτήριος Νειάδας Βασίλειος Τσαούσης Κωνσταντίνος Τσιλιβής Κωνσταντίνος Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

9 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενοποιημένος Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Οικόπεδα, εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός Υπεραξία Επενδύσεις σε συγγενείς Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Υποχρεώσεις Φόροι Δουλευμένες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Προγράμματα παροχών στο προσωπικό Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Μερίσματα πληρωτέα Συναλλαγματικές διαφορές Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

10 1.3.3 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και /1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (10.754) (6.936) Προγράμματα παροχών προσωπικού 122 (419) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Αναστροφή προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις - ( ) Συναλλαγματικές διαφορές Ζημιές απομείωσης υπεραξίας Ζημιές (κέρδη) από συγγενείς 338 (338) Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων (26.158) Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωθέντων (3.250) Τόκοι έξοδα (1.474) (2.611) Φόροι πληρωθέντες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων Εγγυήσεις (36) (27) Δάνεια στο προσωπικό (290) (1.155) Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (9.138) (16.393) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (368) (1.343) Τόκοι έσοδα Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (9.252) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμές δανείων (21.574) (36.762) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) Ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση /μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

11 1.3.4 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και 2004 Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Συναλλαγματικές διαφορές Μερίσματα Λοιπά αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου (12) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (92) Συναλλαγματικές διαφορές Αποθεματικά (640) - - Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ) ( ) Μερίσματα προτεινόμενα ( ) - - Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (21) Συναλλαγματικές διαφορές Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ) ( ) Μερίσματα προτεινόμενα ( ) - - Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

12 1.3.5 Προσαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. με τα Δ.Π.Χ.Π α. Προσαρμογές στα Ίδια Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) 31/12/ /12/ Κόστος παροχών αποχώρησης Αναβαλλόμενοι φόροι Αναμορφώσεις αποσβέσεων ασώματων παγίων (494) (300) Αναμορφώσεις αποσβέσεων ενσώματων παγίων (30) 166 Απόσβεση υπεραξίας Προβλέψεις για λειτουργικές ζημιές - (38.617) Προτεινόμενα μερίσματα Επιβάρυνση φόρου εισοδήματος (2.485) - Συναλλαγματικές διαφορές 5 (3) Υπεραξία αποτίμησης (38) Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Δ.Π.X.Π β. Προσαρμογές στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 31/12/2004 Καθαρά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Κόστος παροχών αποχώρησης Αναβαλλόμενοι φόροι (13.076) Αναμορφώσεις αποσβέσεων ασώματων παγίων (194) Αναμορφώσεις αποσβέσεων ενσώματων παγίων (196) Απόσβεση υπεραξίας Αναστροφή προβλέψεων για λειτουργικές ζημιές Συναλλαγματικές διαφορές (45) Επιβάρυνση φόρου εισοδήματος (2.484) Καθαρά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

13 Κόστος παροχών αποχώρησης σε εργαζόμενους: Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., οι παροχές αποζημίωσης στο προσωπικό έχουν υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου και την συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού, ενώ οι συνταξιοδοτικές παροχές βάσει των Δ.Π.Χ.Π., έχουν προσδιοριστεί με αναλογιστική μελέτη. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν υπολογίζονται διαφορές για τους αναβαλλόμενους φόρους. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. θα πρέπει να υπολογίζονται αναβαλλόμενοι φόροι για όλες τις προσωρινές εκπεστέες ή φορολογητέες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας.. Αναμόρφωση Κεφαλαιοποίησης Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης: Στο Ε.Γ.Λ.Σ. υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες δαπανών (π.χ. δαπάνες εισαγωγής στο Χ.Α.A. ) που μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν στον ισολογισμό και να αποσβεστούν. Στα Δ.Π.Χ.Π. αυτές οι κατηγορίες δαπανών πρέπει να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προέκυψαν. Ως εκ τούτου οι δαπάνες αυτές αναμόρφωσαν τα αποτελέσματα των οικονομικών ετών στα οποία αναφέρονται. Αναμορφώσεις αποσβέσεων: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει συντελεστών που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από τους συντελεστές που προκύπτουν από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων στοιχείων βάσει των οποίων υπολογίζονται οι αποσβέσεις στα Δ.Π.Χ.Π. Συγκεκριμένα, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού των πρακτόρων αναμορφώθηκε από πέντε σε οχτώ έτη. Αποσβέσεις Υπεραξίας: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., η απόσβεση της υπεραξίας υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου συντελεστή 20% (ή πέντε ετών διάρκειας ζωής). Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., η απόσβεση υπολογίζεται σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής (Η εταιρία την εκτίμησε σε δέκα χρόνια). Προβλέψεις για λοιπές λειτουργικές ζημίες: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., η πρόβλεψη για αποζημίωση στον ανάδοχο του Στοιχήματος ήταν υπολογισμένη σε δεδουλευμένη βάση. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. το ποσό πρόβλεψης απεικονίζει την εκτίμηση της Εταιρίας για τη συνολική απώλεια που μπορεί να εμφανιστεί. Το πρώτο τρίμηνο του 2004 το συσσωρευμένο ποσό της πρόβλεψης αντιστράφηκε και στις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. Η διαφορά μεταξύ του συσσωρευμένου ποσού υπό τα Δ.Π.Χ.Π. και το Ε.Γ.Λ.Σ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με το Ε.Γ.Λ.Σ.. Μερίσματα προτεινόμενα: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. το μέρισμα που προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να περιληφθεί στις υποχρεώσεις της εταιρίας. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., το ποσό αυτό πρέπει να περιληφθεί στα Ίδια Κεφάλαια μέχρι να εγκριθεί από την ετήσια Συνέλευση των μετόχων. Φόρος εισοδήματος: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., καμία δαπάνη φόρου εισοδήματος δεν υπολογίζεται για τις προσωρινές περιόδους. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., δαπάνη φόρου εισοδήματος υπολογίζεται και για τις προσωρινές περιόδους. Το ποσό που χρεώνεται στο φόρο εισοδήματος το 2004 αναφέρεται στη δαπάνη φόρου εισοδήματος μιας θυγατρικής που διανύει την πρώτη χρήση της (η οποία είναι υπερδωδεκάμηνη). Συναλλαγματικές Διαφορές: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., οι διαφορές που προκύπτουν από την ενσωμάτωση εταιρειών του εξωτερικού καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. αυτές οι διαφορές καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια. Διαφορές αναπροσαρμογής: Σύμφωνα με τον Ελληνικό φορολογικό νόμο οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεκτιμήσουν τα κτίρια και τα γήπεδά τους για φορολογικούς λόγους βασισμένοι σε συγκεκριμένους συντελεστές. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα τα Ίδια Κεφάλαια. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., η εφαρμογή της λογιστικής αρχής του κόστους κτήσης για τον υπολογισμό την αξίας των κτιρίων και των γηπέδων δεν επιτρέπει τέτοια ανατίμηση. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

14 I. Πληροφορίες για την εταιρία Διοικητικό Συμβούλιο: Νομική μορφή: Χώρα: ΑΡ. Μ.Α.Ε.: Ορκωτοί Ελεγκτές: Κωστάκος Σωτήριος (Πρόεδρος) Νειάδας Βασίλειος (Διευθύνων Σύμβουλος) Ανύσιος Ιωάννης Καρκάσης Χρήστος Κουλοσούσας Σωτήριος Κρανιάς Δημήτριος Λιάπης Σεραφείμ Λυκόπουλος Δημήτριος Νικολαρόπουλος Σωτήριος Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος Ευάγγελος Ανώνυμη Εταιρία Ελλάδα 46329/06/B/00/15 Grant Thornton Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1999 και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ως ανώνυμης εταιρίας ξεκίνησε το Η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννιά ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Η Εταιρία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο. Προς το παρόν η Εταιρία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (Joker, Lotto, Proto, Extra 5, Super 3 και Kino) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (Στοίχημα, Προπο και Προπο-γκολ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (Bingo και Super 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της μέσω ενός εκτεταμένου online δικτύου περίπου αντιπροσώπων. II. Ανασύσταση της εταιρίας Μέχρι το 1999, η ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργούσε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η εταιρία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί αριθμολαχεία και παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων. Για τα παιχνίδια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδιδε στο Ελληνικό κράτος τα συνολικά έσοδα των αριθμολαχείων και των παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων μετά την αφαίρεση ενός συγκεκριμένου ποσοστού που κρατούσε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του και την εφαρμογή των αναπτυξιακών σχεδίων του. Όταν η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε ως ανώνυμη εταιρία, ορίστηκε μια επιτροπή αποτίμησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για να αποτιμήσει το ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού με βάση την αξία τους. Η επιτροπή αυτή αποτελείτο από έναν ορκωτό ελεγκτή, έναν ορκωτό εκτιμητή και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία επιτροπή δεν αποτελεί ένα «επαγγελματία εκτιμητή» στο πλαίσιο της έννοιας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ένας επαγγελματίας εκτιμητής μπορεί να είχε κάνει διαφορετική αποτίμηση της αγοραίας αξίας. Από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αγοραίας αξίας και της ιστορικής αξίας προέκυψε μετοχικό κεφάλαιο με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εταιρία αγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων για Από την ημερομηνία αυτής της συμφωνίας, η Εταιρία δεν καταβάλλει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό των εσόδων της, ενώ η σχέση της με αυτό είναι σχέση εταιρίας μετόχου όπως αυτή ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

15 Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η Εταιρία δεν κατέβαλε φόρο εισοδήματος. Μετά την ανασύστασή της ως ανώνυμη εταιρία φορολογείται όπως όλες οι ελληνικές εταιρίες γενικά. Το 2000, ωστόσο, τα φορολογητέα κέρδη της προσδιορίστηκαν μετά την αφαίρεση από τα κέρδη προ φόρων των αφορολόγητων ποσών που περιλάμβαναν το ποσό των αποδόσεων που κατέβαλε η Εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο. III. Κύριες εξελίξεις Η εταιρία στις 25/06/2005 προχώρησε σε μερική αναθεώρηση της σύμβασης για την διεξαγωγή του στοιχήματος με την ανάδοχο εταιρία. Η αναθεώρηση έχει αναδρομική ισχύ από την 30η Ιανουαρίου Οι βασικές αλλαγές της σύμβασης αφορούν: α) στην αύξηση του ποσοστού αποδόσεων σε νικητές που εγγυάται η ανάδοχος εταιρία πλέον του 60% και μέχρι 6% λόγω της σταδιακής εισαγωγής αγώνων μεταξύ ελληνικών ομάδων, εισαγωγή στοιχηματισμών μορφής live betting και εισαγωγή μη αθλητικών γεγονότων. Το ποσοστό των κερδών των νικητών για την περίοδο από 30/01/2005 μέχρι 31/12/2005 ανήλθε σε 63,06% επί των εσόδων του παιχνιδιού. Επειδή δεν υλοποιήθηκε η εισαγωγή ελληνικών διοργανώσεων ή γεγονότων στα παιχνίδια στοιχημάτων, τότε το επιπλέον ποσοστό 3,06% θα επιβαρύνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τον Εργολάβο σε αναλογία 90% προς 10% αντιστοίχως, βάσει του συμφωνητικού της 25/06/2005. Κάθε ποσό πέραν του ποσοστού 66% καταβάλλεται από τον ανάδοχο μετά την λήξη της σύμβασης και β) στον χρόνο εκκαθάρισης ο οποίος θα γίνει με την ολοκλήρωση της σύμβασης και θα αφορά το διάστημα από την 30η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 29η Ιανουαρίου IV. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις του έτους για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Παρουσίασης, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις λογιστικές αρχές παρακάτω. V. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές Οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι που είχαν χρησιμοποιηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2004, ακολουθούνται τώρα και στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005, εκτός αυτών που αναφέρονται παρακάτω. Το 2003 και 2004 η IASB έθεσε σε κυκλοφορία μια σειρά νέων Διεθνών Χρηματοοικονομικών Προτύπων Παρουσίασης και αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που σε σύνδεση με τα παλαιότερα Δ.Λ.Π. που είχαν κυκλοφορήσει από την I.A.S.C., προκάτοχος της IASB, αναφέρονται ως " IFRS Stable Platform 2005". Ο Όμιλος εφαρμόζει τα " IFRS Stable Platform 2005" από την 1 η Ιανουαρίου (i) Υιοθέτηση Δ.Λ.Π. 1 (αναθεώρηση 2003) Η εφαρμογή του Δ.Λ.Π. Νο 1 (αναθ. 2003) οδήγησε σε αναμόρφωση της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζονται πλέον σε ξεχωριστή γραμμή μέσα στα στοιχεία της καθαρής θέσης. Κέρδη και ζημιές που αναλογούν στους μετόχους μειοψηφίας και αυτά που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας παρουσιάζονται πλέον σαν κατανομή του καθαρού αποτελέσματος της περιόδου. (ii) Υιοθέτηση του Δ.Π.X.Π. 3 (αναθεώρηση 2004) Ακολουθώντας τις μεταβατικές διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. Νο 3 (αναθ. 2004) την 1 η Ιανουαρίου του 2005, έπαψαν να υπολογίζονται αποσβέσεις επί της υπεραξίας. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. Νο 3 (αναθ. 2004) οι σωρευμένες αποσβέσεις στην 31 η Δεκεμβρίου του 2004, εξέπεσαν από το αρχικό ποσό της υπεραξίας. Η υπεραξία υπόκειται πλέον σε περιοδικό έλεγχο για απομείωση. VI. Κύριες λογιστικές αρχές Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό των ετησίων αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης είναι οι εξής: Βάση ενοποίησης ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

16 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της εταιρίας και των θυγατρικών της. Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα ή έμμεσα κατέχει περισσότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου ή τη δύναμη να ασκήσει έλεγχο στις λειτουργίες τους. Οι θυγατρικές έχουν ενοποιηθεί με την μέθοδο της αγοράς από την ημερομηνία που ο έλεγχος τους μεταβιβάστηκε στην εταιρία, και παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία παύσης του ελέγχου. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί και οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών αναθεωρούνται ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια με εκείνες της Εταιρίας. Τα ποσά, σε ξένο νόμισμα, που εμφανίζονται στους ισολογισμούς των θυγατρικών έχουν μετατραπεί σε ευρώ χρησιμοποιώντας ως συναλλαγματική ισοτιμία την ισχύουσα ισοτιμία στην ημερομηνία του ισολογισμού. Για την μετατροπή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης των ταμειακών ροών χρησιμοποιείται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή παρουσιάζονται ως ξεχωριστό τμήμα των ιδίων κεφαλαίων. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Οι επενδύσεις της εταιρίας σε συγγενείς εταιρίες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Πρόκειται για εταιρίες στις οποίες η Εταιρία ασκεί ουσιώδη επιρροή και οι οποίες δεν είναι ούτε θυγατρικές ούτε αποτελούν συνενώσεις δικαιωμάτων. Οι επενδύσεις στις συγγενείς παρουσιάζονται στον ισολογισμό στο κόστος μείον την υπεραξία πλέον τις μεταβολές του μεριδίου της εταιρίας στην καθαρή περιουσία της συγγενούς μετά την απόκτηση, μείον κάθε απομείωση αξίας. Η κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την αναλογία της εταιρίας στα αποτελέσματα της συγγενούς. Έσοδα Τα έσοδα από τα παιχνίδια αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών που γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση δύο φορές την εβδομάδα. Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται με βάση τις ακόλουθες μεθόδους: α) άλλα έσοδα αναγνωρίζονται όταν συμβεί το γεγονός και β) ο τόκος σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (τυπικά 26 ή λιγότερες ημέρες) αναγνωρίζεται σε ταμειακή βάση και κατά την ημερομηνία ισολογισμού σε δεδουλευμένη βάση. Δάνεια Τα δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες μεταγενέστερες του ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. Κόστος παροχών αποχώρησης Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές μετά την συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών, που καθορίζεται από μια αναλογιστική μελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τμήμα αυτών των παροχών μπορεί να καταβληθεί στον εργαζόμενο πριν την αποχώρησή του. Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού, μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών του ομίλου, και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του, αποσβένονται στην διάρκεια της υπολειπόμενης διάρκειας εργασίας των εργαζομένων που συμμετέχουν στο σχήμα. Γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Το κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν μετά την 1 η Ιανουαρίου 2000 καταχωρείται στο κόστος κτήσης. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

17 Η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 1999 εκτιμήθηκε από μια επιτροπή αποτίμησης που ορίστηκε σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία. Τα αποτιμημένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον Ισολογισμό με αυτή την ημερομηνία. Το πλεόνασμα της αποτίμησης καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: Οικόπεδα - Κτίρια 20 έτη Εγκαταστάσεις & μηχανήματα 5-8 έτη Οχήματα 6,5 έτη Εξοπλισμός 5 έτη Ασώματες ακινητοποιήσεις και Υπεραξία Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που παραχωρήθηκε στην Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό ορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές. Το κόστος του λογισμικού που αγοράστηκε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999 δηλώνεται στο αποτιμημένο ποσό. Το λογισμικό που αποκτήθηκε μετά την 1 η Ιανουαρίου 2000 δηλώνεται στο κόστος κτήσης. Η αξία του λογισμικού υπολογίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1999 από την επιτροπή αποτίμησης που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο παραπάνω. Τα αποτιμημένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό με αυτήν την ημερομηνία. Το πλεόνασμα των διαφορών καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας και χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εταιρία δεν έχει ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια ζωής. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: Δικαίωμα Λογισμικό 20 έτη 3 έτη Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) είναι η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων. Οποιαδήποτε υπεραξία της εξαγοραζόμενης εταιρίας θεωρείται πάγιο για την εταιρία χρησιμοποιώντας για την μετατροπή την ισοτιμία την ημέρα του Ισολογισμού. Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2004 αποσβενόταν στο εισόδημα, λογ/σμος «Αποσβέσεις υπεραξίας», χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο δέκα χρόνων από την ημέρα της απόκτησης των συνδεόμενων και θυγατρικών εταιριών και απεικονίζεται ξεχωριστά στον Ισολογισμό. Ακολουθώντας το Δ.Π.Χ.Π. 3 (2004) την 1η Ιανουαρίου 2005 η απόσβεση της υπεραξίας έχει καταργηθεί. Η υπεραξία τώρα υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο για απομείωση (Βλ. σχετική σημείωση Ε.ii) Επενδύσεις σε ακίνητα Στην κατηγορία αυτή ο όμιλος αναγνωρίζει κτίρια ή τμήματα κτιρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία δεν χρησιμοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι επενδύσεις αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες από την απομείωση της αξίας τους. Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση με αυτή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Αποθέματα Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος καθορίζεται με βάση το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

18 Συναλλαγματικές διαφορές Την ημερομηνία του ισολογισμού τα ποσά σε ξένο νόμισμα υπολογίζονται με βάση την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία. Μη χρηματικά κονδύλια εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία της συναλλαγής. Έξοδα φορολογίας εισοδήματος Τα έξοδα φορολογίας εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ της φορολογητέας βάσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του ποσού που αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, αναγνωρίζεται υποχρέωση φόρου επόμενων χρήσεων ή απαίτηση φόρου επόμενων χρήσεων. Οι βασικές προσωρινές διαφορές που προκύπτουν οφείλονται στις προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές στο προσωπικό και στις προβλέψεις για λοιπές λειτουργικές ζημιές (αναστροφή πρόβλεψης). Ο φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου επόμενων χρήσεων είναι ο συντελεστής με τον οποίο αναμένεται να συμψηφισθούν οι διαφορές στις επόμενες χρήσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες σχετίζονται με συναλλαγές οι οποίες αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έτσι ώστε αυτό το ποσό να ανακτηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις συμψηφίζονται όταν αναφέρονται στην ίδια φορολογική αρχή, και ο όμιλος προτίθεται να τακτοποιήσει τόσο τις απαιτήσεις όσο και τις υποχρεώσεις σε κοινή βάση. Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. Εγγυήσεις Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις του ομίλου προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στον όμιλο. Παροχές αποχώρησης Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρίας. Από την 31 Δεκεμβρίου 2000 οι παροχές καταβάλλονται στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει 17,5 έτη προϋπηρεσίας (πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2000 η προϋπόθεση ήταν 25 έτη προϋπηρεσίας). Το ποσό που δίνεται είναι η συνολική αποζημίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία που συμπληρώθηκε μέχρι εκείνη την ημερομηνία (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000 το ποσό που δινόταν ήταν 50% της συνολικής αποζημίωσης αποχώρησης της παρεχόμενης προϋπηρεσίας). Ποσά που προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο με την αποχώρησή του. Το επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται είναι 2%. Στεγαστικά δάνεια προσωπικού Σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρίας, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια 25 έτη με αρχική περίοδο χάριτος δύο ετών στην εξόφληση του κύριου κεφαλαίου και των τόκων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι έχουν επιτόκιο 2%. Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων: Αγοράς Ως ,73 Κατασκευής Ως ,86 Επισκευής Ως 8.070,43 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

19 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν το ταμείο, τρεχούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Μετοχικό κεφάλαιο Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Διανομή μερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται και υπολογίζονται όταν η Εταιρία αποφασίζει ότι προκύπτει μια υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) οφειλόμενη σε γεγονότα του παρελθόντος και για την τακτοποίηση της θα απαιτηθεί χρηματική εκροή, καθώς και όταν μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε νέο ισολογισμό για να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα εκτίμηση της υποχρέωσης. Η πρόβλεψη ισχύει μόνο για τα έξοδα για τα οποία σχηματίστηκε αρχικά. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πράκτορες που η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από τους πράκτορες σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της Εταιρίας με αυτούς. Οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους είναι επαρκείς λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το μεγάλο όγκο και τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων και τον έλεγχο πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο των πρακτόρων της Εταιρίας μέσω του δικτύου on-line. Πληροφόρηση κατά τομέα Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικό τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας) ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η διοίκηση της εταιρίας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα από κάθε παιχνίδι. Χρήση εκτιμήσεων Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για να είναι συνεπής με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης απαιτεί η Διοίκηση να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σημειώσεις επί αυτών. Σημαντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων και των ασώματων παγίων καθώς και προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά πού εκτιμήθηκαν. Αναταξινομήσεις Ορισμένα ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί για να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα παρουσίαση. VII. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Στην συνέχεια παραθέτουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο όμιλος. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

20 Κίνδυνος τιμής Τα έσοδα από παιχνίδια έχουν σταθερές τιμές και δεν αναμένονται αλλαγές. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος έχει δραστηριότητα στο εξωτερικό. Δεν αντιμετωπίζει όμως ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι τα διαθέσιμα από τη λειτουργία στο εξωτερικό (συγκεκριμένα, στην Κύπρο), επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκεί δραστηριότητας, και συνεπώς δεν απαιτείται συναλλαγή μετατροπής συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των εισπράξεων είναι οι τρεις ημέρες περίπου. Επίσης η εταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου με σημαντικότερη την θέσπιση ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί σε καμία χρονική στιγμή. Κίνδυνος ρευστότητας Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει την επάρκεια των διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: Η σύμβαση της εταιρίας με τον ανάδοχο του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» περιλαμβάνει διακανονισμό διαχείρισης κινδύνου. Σε περίπτωση που η απόδοση κερδών στους νικητές είναι μεγαλύτερη από το στόχο διανομής κερδών, ο ανάδοχος καταβάλλει τη διαφορά στην εταιρία. Το μέγιστο ποσοστό διανομής κερδών είναι 65,40%. Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει το 70% των ακαθάριστων εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το διάστημα όμως, κατά το οποίο παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι αποδόσεις κινούνται γύρω από τον μέσο όρο στόχο. Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητα του. Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ο Όμιλος έχει χαμηλής αξίας δάνεια, και τα αποτελέσματα του δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. VIII. Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι Θυγατρικές της Εταιρίας που ενοποιήθηκαν πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΡΙΑ ΕΔΡΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο.Π.Α.Π. (ΚΥΠΡΟΥ) LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ Αριθμολαχεία Ο.Π.Α.Π. GLORY LTD 90% ΚΥΠΡΟΣ Εταιρία στοιχημάτων Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ Εταιρία συμμετοχών Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% ΕΛΛΑΔΑ Αθλητικά γεγονότα Προβολή Η ημερομηνία ενοποίησης για τις δύο πρώτες εταιρίες είναι η 1η Οκτωβρίου 2003, για την «ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD» η 24η Φεβρουαρίου 2004 και για την «ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E.» είναι η 15η Σεπτεμβρίου Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

21 IX. Στοιχεία ανά τομέα Επιχειρηματικοί Τομείς Επιχειρηματικοί τομείς για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα Μικτά Κέρδη Άλλα στοιχεία: Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένο παθητικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Αποσβέσεις ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

22 Επιχειρηματικοί τομείς για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα Μικτά Κέρδη Άλλα στοιχεία: Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένο παθητικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Αποσβέσεις Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Το ενεργητικό κάθε τομέα αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ασώματες ακινητοποιήσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Το ενεργητικό που δεν έχει επιμεριστεί αφορά κυρίως σε αναβαλλόμενους φόρους μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την υπεραξία. Οι υποχρεώσεις κάθε τομέα αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και εξαιρούν κονδύλια όπως φορολογία, υποχρεώσεις συνταξιοδότησης και προβλέψεις. Ένα τμήμα του κόστους των πωλήσεων επιμερίστηκε στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Γεωγραφικοί τομείς Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής εταιρίας. Για την χρήση που έληξε την 31/12/2005 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Έσοδα Μικτά κέρδη Για την χρήση που έληξε την 31/12/2004 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Έσοδα Μικτά κέρδη Τα έσοδα βασίζονται στη χώρα στην οποία εδρεύει ο πελάτης. Δεν υπάρχουν πωλήσεις μεταξύ των γεωγραφικών τομέων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

23 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εσόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση είναι η εξής: Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, Έσοδα από ενοίκια Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές Λοιπά έσοδα Σύνολο Κόστος πωλήσεων Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με τo είδος του εξόδου είναι ως εξής: Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, Κέρδη στους νικητές Προμήθειες πρακτόρων αριθμολαχείων Προμήθειες παιχνιδιών πρόγνωσης Κόστος απόσβεσης ενσώματων παγίων Κόστος απόσβεσης ασώματων παγίων Έξοδα επισκευών και συντήρησης Παροχές τρίτων Αποδόσεις σε Ε.Π.Α.Ε. & Ε.Π.Ο Κόστος μισθοδοσίας Άλλα έξοδα Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Συνολικό κόστος πωλήσεων Τα κέρδη σε νικητές, ως το κατ εξοχήν κονδύλι του κόστους πωλήσεων, απεικονίζουν τα κέρδη των νικητών των παιχνιδιών της Εταιρίας σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων στις 31/12/2005 διαμορφώθηκαν: α) για το Στοίχημα σε ποσοστό 62,71% και β) για το ΚΙΝΟ σε ποσοστό 69,21%. Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων της Εταιρίας και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων του Στοιχήματος και του Super 3, στο 7% επί τον εσόδων του Kino και στο 12% επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο για το Στοίχημα είναι 10%. Οι προμήθειες για τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων καταβάλλονται σε αυτόν που λειτουργεί το Στοίχημα για τις υπηρεσίες που παρέχει σχετικά με τη λειτουργία του Στοιχήματος, το οποίο ξεκίνησε το Οι διανομές στην Ε.Π.Α.Ε. και Ε.Π.Ο. αφορούν παιγνίδια του Προπο και Προπο-γκολ. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

24 Δαπάνες Διοίκησης /Διάθεσης Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης του ομίλου αναλύονται ως εξής : Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις Σύνολο δαπανών διοίκησης Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Κονδύλια διαφήμισης Δωρεές Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων Κονδύλια χορηγιών Σύνολο Δαπάνες μισθοδοσίας Αμοιβές τρίτων Μη εκτπιπτόμενος Φ.Π.Α Λοιπές δαπάνες διάθεσης Σύνολο Σύνολο δαπανών διάθεσης Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων Στην προηγούμενη χρήση η εταιρία, βασιζόμενη στην από 953/2004 απόφαση του Αρείου Πάγου, αναγνώρισε στα αποτελέσματά της το ποσό των Το ποσό αυτό αφορά την αναστροφή της συσσωρευμένης πρόβλεψης, η οποία είχε αναγνωριστεί από την διοίκηση της εταιρίας μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2003 βασιζόμενη στην από 2/ απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η εταιρία θα έπρεπε να πληρώσει το ποσό των ετησίως για κάθε χρόνο καθυστέρησης των ιπποδρομιακών και κυνοδρομιακών στοιχηματισμών, επιπλέον της διοργάνωσης του Στοιχήματος. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Η εταιρία στην τρέχουσα χρήση αναγνώρισε απομείωση της υπεραξίας από την επένδυση στην συγγενή επιχείρηση GLORY TECHNOLOGY συνολικού ποσού Το ανακτήσιμο ποσό βασίζεται σε αποτίμηση που έγινε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο και αποτελεί την αξία χρήσης της επιχείρησης (value in use). Η προεξόφληση των ταμειακών ροών υπολογίστηκε με μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου το οποίο ήταν 10,88%. Οι σημαντικές ζημιές της τρέχουσας χρήσεως αποτελούν το βασικό λόγο που οδήγησε στην αναγνώριση των ζημιών απομείωσης. Για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιήθηκε η παραδοχή ότι το υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών στην Κυπριακή αγορά αναμένεται να αλλάξει. Στην παρούσα φάση υπολογίζεται φόρος 25% επί της αξίας του δελτίου ενώ με το αναθεωρημένο καθεστώς θα επιβάλλεται φόρος 15% επί των κερδισμένων δελτίων. Υπό το νέο καθεστώς εκτιμάται αύξηση της νόμιμης αγοράς για το %, για το %, για το %, για το % και 5% για το ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

25 Η παραδοχή για την αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης στην Κυπριακή αγορά στηρίζεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Κυπριακή Βουλή την 9η Φεβρουαρίου 2006 υπό τον τίτλο «Περί Στοιχημάτων Νόμος». Η συμφωνία του ποσού απομείωσης έχει ως εξής: Αξία περιουσιακών στοιχείων Υπεραξία Σύνολο Κατανομή αξίας κτήσης Glory Technology Αποσβέσεις υπεραξίας - (1.249) (1.249) Αναλογία αποτελεσμάτων (7) (7) Αξία βιβλίων Αξία εταιρίας (20%) Ζημιά απομείωσης Η εταιρία θα εξετάζει τις παραδοχές αποτίμησης του μοντέλου σε ετήσια βάση. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Έξοδα από τόκους για τραπεζικά δάνεια (1.474) (2.612) Εισόδημα από τόκους Τόκοι καταθέσεων Δάνεια προσωπικού Άλλα έσοδα από τόκους Σύνολο εσόδων από τόκους Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των δανείων του Ομίλου ήταν 3,44% το 2005 και 3,51% το Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων 2,10% το 2005 και 2,02% για το έτος Οι αμοιβές προσωπικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής : Αμοιβές προσωπικού Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Αμοιβές προσωπικού Ασφαλιστικοί οργανισμοί Παροχές αποχώρησης Άλλα έξοδα μισθοδοσίας Σύνολο εξόδων προσωπικού Ο μέσος αριθμός προσωπικού με πλήρη απασχόληση ήταν 337 το 2005 και 302 το Ο μέσος αριθμός προσωπικού με μερική απασχόληση ήταν 440 το 2005 και 387 το ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

26 Φόροι Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Δαπάνη Φόρου εισοδήματος Από εγχώριες δραστηριότητες ( ) ( ) Από ξένες δραστηριότητες (340) (433) ( ) ( ) Αναβαλλόμενοι φόροι (1.183) (13.076) Συνολική δαπάνη Φόρων ( ) ( ) Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 32% (35% την προηγούμενη χρήση). Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με βάση τον ισχύοντα για την Εταιρία φορολογικό συντελεστή. Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Κέρδη προ φόρων Κέρδη σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 32% ( ) ( ) ( 35% την χρήση του 2004) Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά (7.145) (5.271) Επίδραση φόρου εξαιτίας των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών που ισχύουν για τα κέρδη των θυγατρικών εταιρειών σε άλλες χώρες Τρέχον φόρος εισοδήματος ( ) ( ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (6.421) - Δαπάνη φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Τα έξοδα που δεν εκπίπτουν αφορούν κυρίως την δαπάνη από ζημιά απομείωσης δαπάνες αποσβέσεων δαπάνες απομείωσης επισφαλών πρακτόρων. Ποσό περιέχεται στην δαπάνη φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Το ποσό αφορά πρόσθετους φόρους που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003 και 2004 από τις φορολογικές αρχές. Συναλλαγματικές διαφορές Οι συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής που προέκυψαν κατά τη χρήση μαζί με τις συναλλαγματικές διαφορές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού είναι ως εξής: Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Διαφορές μετατροπής αναγνωριζόμενες απευθείας στην καθαρή θέση Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (133) (101) Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές Συνολικές συναλλαγματικές διαφορές ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

27 Η Εταιρία δεν έχει πολιτική διαχείρισης κινδύνου από ξένο νόμισμα, επειδή τα διαθέσιμα από τη λειτουργία στην Κύπρο επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της και συνεπώς, οι δραστηριότητες στην Κύπρο δεν απαιτούν συναλλαγές μετατροπής συναλλάγματος που θα εξέθεταν την Εταιρία σε σημαντικό κίνδυνο ξένου νομίσματος. Οι διαφορές μετατροπής προκύπτουν από την μετατροπή των ξένων επιχειρήσεων και αφαιρούνται απευθείας από την Καθαρή Θέση. Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της πλειοψηφίας (σε χιλιάδες ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,44 1,59 Ο όμιλος δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία. Μερίσματα Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2006 τη διανομή μερίσματος ίσου με 1,42 / μετοχή για το 2005, έναντι 1,48 / μετοχή για το Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. της εταιρίας, με την υπ αριθμ. 43/ απόφασή του ενέκρινε την διανομή προμερίσματος για την χρήση του 2005, 0,48 / μετοχή, (0,55 στην χρήση του 2004). Το συνολικό ποσό που δόθηκε σαν προμέρισμα ήταν ,00 ευρώ ( ,00 στην χρήση του 2004). Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό για πράκτορες παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

28 Γήπεδα και κτίρια Ασώματες ακινητοποιήσεις Εγκατ/άσεις και μηχανήματα Οχήματα και εξοπλισμός Σύνολο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Μειώσεις Επιβάρυνση απόσβεσης (1.064) (6.694) (1.172) (8.930) 31η Δεκεμβρίου 2004 Κόστος κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις (1.471) (24.987) (10.274) (36.732) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Μειώσεις - (2) (18) (20) Αποσβέσεις μειώσεων Επιβάρυνση απόσβεσης (1.138) (2.836) (2.028) (6.002) 31η Δεκεμβρίου 2005 Κόστος κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις (2.609) (27.823) (12.291) (42.723) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Επιβάρυνση απόσβεσης (1.573) (16.141) (17.714) 31η Δεκεμβρίου 2004 Κόστος κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις (6.663) (80.705) (87.368) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Μειώσεις (253) - (253) Αποσβέσεις μειώσεων Επιβάρυνση απόσβεσης (1.535) (16.141) (17.676) 31η Δεκεμβρίου 2005 Κόστος κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις (7.945) (96.846) ( ) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

29 Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η απόσβεση του 20ετούς δικαιώματος περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται μεταξύ του κόστους πωλήσεων, των διοικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης. Η υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του δικαιώματος είναι δεκατέσσερα (14) χρόνια. Υπεραξία Η ανάλυση της υπεραξίας προέρχεται από την εξαγορά της ΟΠΑΠ Glory Ltd και της Glory Technology Ltd, όπως φαίνεται παρακάτω: OPAP Glory Ltd Glory Τechnology Ltd Σύνολο Υπεραξία στην τιμή αγοράς Σωρευμένες αποσβέσεις (1.779) (1.249) (3.028) Απομείωση - (7.550) (7.550) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Ακολουθώντας την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Π. Νο3 (2004) από την 1 η Ιανουαρίου 2005, η απόσβεση της υπεραξίας έχει σταματήσει. Η υπεραξία τώρα υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο απομείωσης. Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση των θυγατρικών της στην Κύπρο ΟΠΑΠ Glory Ltd και Glory Technology Ltd με 31/12/2005. Στην τρέχουσα χρήση προέκυψε ζημιά απομείωσης της υπεραξίας από την Glory Technology Ltd κατά ποσό (βλ. σχετική σημείωση 7). Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Τον Οκτώβριο του 2003, η εταιρία έκανε εξαγορά του 20% της Glory Technology Ltd, έναντι του ποσού των Μετά την κατανομή της τιμής αγοράς στο Ενεργητικό και Παθητικό, το υπόλοιπο ποσό των αναγνωρίστηκε ως υπεραξία. Η διευθέτηση της συναλλαγής έγινε ως ακολούθως: Κόστος κτήσης Μείον υπεραξία (9.993) Συν μερίδιο στα μετά την απόκτηση κέρδη 331 Μείον μερίδιο στην αναλογούσα ζημία 2005 (338) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 0 Το ποσό των αναλογούντων ζημιών πέρα από την αξία της επένδυσης στην συγγενή επιχείρηση που δεν αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα ανέρχεται σε Με βάση τις ανέλεγκτές οικονομικές της καταστάσεις το ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε σε οι υποχρεώσεις της σε τα ίδια κεφάλαια της σε ( ) τα έσοδα της σε και τα αποτελέσματά της σε ( ) Το μερίδιο της εταιρίας στην Glory Technology Ltd έχει ως εξής: Συγγενής Ποσοστό Έδρα Δραστηριότητα συμμετοχής Glory Technology Ltd 20% Cyprus Software ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

30 Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 31/12/ /12/2004 Εγγυητικές καταβολές Προκαταβολές παροχών αποχώρησης Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού Το βραχυπρόθεσμο ποσό των κονδυλίων των «λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού» περιλαμβάνεται στα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία και στα έξοδα επομένων χρήσεων. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 31/12/ /12/2004 Ταμείο Διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς Προθεσμιακές καταθέσεις Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών ισοδύναμων Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2,10% το 2005 και 2,02% το Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 26 ημερολογιακές ημέρες για το έτος 2005 και 28 ημερολογιακές ημέρες για το έτος Αποθέματα Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Πρώτες Ύλες Αναλώσιμα υλικά Σύνολο αποθεμάτων Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από χαρτί και υλικό εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των αριθμολαχείων. Απαιτήσεις Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Απαιτήσεις από πρακτορεία Επισφαλείς απαιτήσεις Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (13.379) (10.879) Προκαταβολές σε προμηθευτές Άλλες απαιτήσεις Σύνολο απαιτήσεων ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

31 Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρίας προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 οι απαιτήσεις αυτές έφθαναν στο ποσό των ( το 2004). Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου η εταιρία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους ( το 2004). Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πράκτορες είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο εγγυήσεων πρακτόρων που εξασφαλίζει υποχρεώσεις των πρακτόρων προς την μητρική εταιρία ύψους τον Δεκέμβριο του 2005 ( το 2004). Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για να καλύψει τις παραπάνω επισφαλείς απαιτήσεις (Βλ σημ. 29). Η Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις επαρκείς. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού και έξοδα επόμενων χρήσεων Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Υποχρεώσεις αναδόχου του Στοιχήματος Έξοδα επομένων χρήσεων Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης Λοιπά Προπληρωθέντα έξοδα-έσοδα εισπρακτέα Φόρος επόμενης χρήσης Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού Τα ποσά των απαιτήσεων από την ανάδοχο εταιρία του παιχνιδιού Στοίχημα καθώς και τα έξοδα επόμενων χρήσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με την εταιρία αυτή. Σύμφωνα με τη σύμβαση αν οι αποδόσεις στους νικητές του συγκεκριμένου παιχνιδιού υπερβούν την απόδοση στόχο επί των συνολικών εσόδων που προέρχονται τότε ο ανάδοχος καταβάλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το υπερβάλλον ποσό. Το τελικό ποσό ρυθμίζεται ετησίως, στο τέλος του Ιανουαρίου. Η ανάδοχος εταιρία πλήρωσε το καθορισμένο ποσό των την 6 η Μαΐου Το ποσό των εξόδων επομένων χρήσεων επιβαρύνθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης Τα στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό εξασφαλίζονται με υποθήκες της ιδιοκτησίας που αγοράζεται. Τα προπληρωθέντα έξοδα-έσοδα εισπρακτέα αφορούν κυρίως προπληρωμές που έγιναν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και χορηγίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων που υπογράφηκαν ξεχωριστά με καθεμιά από τις δυο αυτές Ενώσεις. Ο φόρος επόμενης χρήσης αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος της μητρικής εταιρίας για τα κέρδη της επόμενης χρήσης. Σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο, οι εταιρίες υποχρεούνται να υπολογίζουν ένα επιπρόσθετο ποσό του 55% επί του φόρου του τρέχοντος έτους. Με το νέο φορολογικό καθεστώς, το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε σε 65% και ισχύει στην κατάρτιση της φορολογικής δήλωσης και των οικονομικών καταστάσεων του Την ημερομηνία του Ισολογισμού αναγνωρίζεται μια ισόποση υποχρέωση. Το ποσό αυτών των πληρωμών συμψηφίζεται στο φόρο του επόμενου έτους. Μετοχικό κεφάλαιο Όταν η Εταιρία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1999, το καταστατικό της προέβλεπε την αποτίμηση των παγίων στοιχείων της από επιτροπή αποτίμησης εντός ενός έτους. Σύμφωνα με αυτή την προϋπόθεση, η επιτροπή αποτίμησε τα πάγια της Εταιρίας στα Από το ποσό αυτό τα κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου μετοχών. Το υπόλοιπο καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια των μετόχων. Στις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι κοινές μετοχές της Εταιρίας διαιρέθηκαν για να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που κυκλοφορούσαν σε Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

32 και ανήλθε σε με έκδοση νέων μετοχών. Η αύξηση των προήλθε από (α) αδιανέμητα κέρδη, (β) ένα ποσό από το λογαριασμό διαφορών αναπροσαρμογής αξίας και (γ) τμήμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης ( ). Το 2001, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας αυξήθηκε από 0,29 σε 0,30 με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών. Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία είναι κοινές μετοχές. Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2004 με ονομαστική αξία 0,30 ανά μετοχή ( 0,30 το 2004). Όλες οι εκδομένες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες. Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: Αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Σύνολο Στις 31/12/ Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασμού αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια των μετόχων είναι ως εξής: Άλλα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη προηγούμενων ετών. Μετά τη φορολόγηση είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους. Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ ελάχιστο στο 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Μετά την διανομή της χρήσης του 2003 το αποθεματικό έχει φτάσει το υποχρεωτικό όριο και επιπλέον κράτηση δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Τα αφορολόγητα αποθεματικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε τμήμα αυτού του αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η Εταιρία δεν έχει πρόθεση να διανέμει αυτά τα αποθεματικά. Αναβαλλόμενοι φόροι Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων συμψηφίζονται όταν υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αυτές οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν τις ίδιες φορολογικές αρχές. Η κίνηση των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επόμενων χρήσεων είναι ως εξής: Αναβαλλόμενοι φόροι (κατάσταση αποτ/των) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου 2004 Κόστος αποσβέσεων παγίων επόμενων (60) (60) χρήσεων Κόστος παροχών αποχώρησης προσωπικού (573) (573) επομένων χρήσεων Κόστος προβλέψεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων Λοιποί αναβαλλόμενοι ενδεχόμενοι φόροι (700) (700) Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου 2005 (1.183) (1.183) ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

33 Ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των φόρων επόμενων χρήσεων είναι ο συντελεστής που αναμένεται να ισχύσει κατά τον συμψηφισμό των διαφορών στις επόμενες χρήσεις. Το κόστος παροχών αποχώρησης στο προσωπικό αφαιρείται για τον καθορισμό του λογιστικού κέρδους. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, το κόστος αυτό αφαιρείται, όταν καταβάλλονται οι παροχές από την Εταιρία. Η διαφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρηση φορολογικών απαιτήσεων επόμενων χρήσεων, καθώς προκύπτει οικονομικό όφελος για την Εταιρία από την αφαίρεση των παροχών από τα φορολογητέα κέρδη. Οι λοιποί αναβαλλόμενοι ενδεχόμενοι φόροι αφορούν εκτίμηση για φόρους που ενδέχεται να προκύψουν μετά τον έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης του Δάνεια Τα δάνεια της εταιρίας έχουν την ακόλουθη χρονική διάρκεια: 31/12/ /12/2004 Σε λιγότερο από 1 έτος έτη Περισσότερα από 5 έτη - - Σύνολο δανείων Το μέσο σταθμικό επιτόκιο ήταν 3,44% τον Δεκέμβριο του 2005 και 3,51% τον Δεκέμβριο του Τα δάνεια του Ομίλου έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, αποτελούμενα από ένα εύρος 0,45% μέχρι 0,85%, πάνω σε τρίμηνο ή εξάμηνο επιτόκιο Euribor, ανάλογα με το δάνειο. Οι όροι αποπληρωμής των δανείων έχουν ως εξής: Δάνειο Πλήθος δόσεων Συχνότητα δόσεων Πρώτη δόση Δάνειο 29, Εξαμηνιαία 1/1/2003 Δάνειο 44,021 9 Εξαμηνιαία 30/6/2003 Προγράμματα Παροχών Προσωπικού Η εταιρία προσφέρει δύο συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι θυγατρικές της εταιρίας δεν παρέχουν ανάλογα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η ανάλυση του κάθε προγράμματος είναι η εξής: Αποζημίωση συνταξιοδότησης Με τον τερματισμό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό που είναι ίσο για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας με το 1/14 της συνολικής αμοιβής του εργαζομένου κατά το τελευταίο έτος που εργάστηκε, πλέον αναλογίας υπερωριών και επιδόματος πληρωτέου βασιζόμενο στα χρόνια υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα προγράμματα παροχών δεν χρηματοδοτούνται εκτός αν η Εταιρία προκαταβάλλει παροχές αποχώρησης σε εργαζόμενο σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές. Η εταιρία περιοδικά προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους με σκοπό να καθορίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα. Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 η παρούσα αξία των επιδομάτων αποχώρησης με βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου και τα προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι και αντίστοιχα. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

34 Το ποσό των είναι το τρέχον κόστος της περιόδου επιμερισμένο αναλογικά σε κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης ενώ το κόστος για το 2004 ήταν Προνόμια βάσει συνταξιοδοτικού συμβολαίου Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρίας που τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2003, με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2003, αύξησε σημαντικά τα προνόμια των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε μελέτη από αναλογιστή για τον υπολογισμό των προνομίων. Επιπρόσθετα η εταιρία αποφάσισε να αναγνωρίσει αυτό το πρόγραμμα ως καθορισμένης εισφοράς και όχι ως καθορισμένης παροχής, όπως είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας του περιορισμένου ποσού της υποχρέωσης. Η εμφάνιση των προγραμμάτων στον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι η εξής: Πρόγραμμα Συνταξιοδοτικό αποχώρησης πρόγραμμα Σύνολο 31 Δεκεμβρίου Πληρωμές - (565) (565) Χρήση (1.585) - (1.585) Συνολικό κόστος στην Κ.Α.Χ Δεκεμβρίου Πληρωμές (1.457) (779) (2.236) Κόστος υπηρεσίας Κόστος κεφαλαίου Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών ζημιών/κερδών Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (83) (83) Συνολικό κόστος στην Κ.Α.Χ Δεκεμβρίου Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 είναι: Επιτόκιο προεξόφλησης 4,50% 4,50 % Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 4,50% 2,50 % Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία 12,22 11,12 Πληθωρισμός 2,50% 2,50% Προβλέψεις Ημερομηνία Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπές προβλέψεις Σύνολο Επιπλέον προβλέψεις Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (499) - (499) Αντεστραμμένες προβλέψεις - ( ) ( ) Υπόλοιπο την Επιπλέον προβλέψεις Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση Υπόλοιπο την ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

35 Το ποσό των στις «Λοιπές Προβλέψεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2003 αφορά την κάλυψη του συνόλου των ζημιών οι οποίες ήταν πιθανό να προκύψουν εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ανάδοχο εταιρία του Στοιχήματος για την μη εισαγωγή κυνοδρομιακών και ιπποδρομιακών στοιχηματισμών. Μετά την απόφαση του Εφετείου η πρόβλεψη αναστράφηκε πλήρως. (βλέπε σημείωση 6). Το ποσό των αφορά πρόβλεψη, με βάση την επιστολή της νομικής υπηρεσίας της εταιρίας, για κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές που έχει κάνει το έκτακτο προσωπικό της εταιρίας. Άλλες υποχρεώσεις μη βραχυπρόθεσμες Η ανάλυση των άλλων μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες Τόκοι πρόστιμα πρακτόρων-εγγυήσεις μετρητοίς Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατίθενται για να εξασφαλίσουν συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων. Οι καταθέσεις των εγγυήσεων επιστρέφονται στους πράκτορες μόνο όταν αυτοί παύουν να ενεργούν ως πράκτορες. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Προμηθευτές Κέρδη σε νικητές Μερίσματα πληρωτέα Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων-βραχυπρόθεσμων Δουλευμένες υποχρεώσεις Η ανάλυση των δουλευμένων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Λοιπές δουλευμένες υποχρεώσεις Σύνολο δουλευμένων υποχρεώσεων Το ποσό αναφέρεται σε δεδουλευμένα έξοδα και χορηγίες πληρωτέες στο έτος ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

36 X. Λοιπές αποκαλύψεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα: Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από τρίτους έναντι της εταιρίας με εξαίρεση εκείνες που διατυπώνονται στην επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά τα ακόλουθα: α) αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού , το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρία, σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, β) αγωγές προσωπικού για διαφορές πριμ παραγωγικότητας συνολικά αιτούμενου ποσού Η πιθανότητα ευδοκίμησης των ανωτέρω αγωγών είναι μικρότερη σε επίπεδο τελεσίδικης απόφασης, σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, γ) αγωγές έκτακτου προσωπικού για διαφορές επιδομάτων και δώρων συνολικά αιτούμενου ποσού Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, η αγωγή θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο κατά ποσοστό 30% περίπου. Για το ποσό αυτό σχηματίστηκε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων (άλλα λειτουργικά έξοδα) ποσού , δ) αγωγές από πράκτορες που απαιτούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού Η πιθανότητα ευδοκίμησης των ανωτέρω αγωγών είναι περιορισμένη σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, ε) αγωγή για ηθική βλάβη για το ποσό των Η πιθανότητα ευδοκίμησης της ανωτέρου είναι περιορισμένη σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, στ) αγωγή από παίκτη Στοιχήματος που ζητά αποζημίωση για το ποσό των Σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο η υπόθεση έχει περιορισμένες πιθανότητες να είναι δυσμενής για την εταιρία. Στην ακραία περίπτωση που η έκβαση θα είναι αρνητική η αποζημίωση θα πρέπει να πληρωθεί από την ανάδοχο του Στοιχήματος και ζ) αγωγή από εκμισθωτή ακινήτου (οδός Κολωνού 2) για αποζημίωση από φθορές ποσού Επί της διαφοράς επετεύχθη εξώδικος συμβιβασμός βάσει του οποίου η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέβαλε στον εκμισθωτή το ποσό των πλέον νόμιμων επιβαρύνσεων, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των αξιώσεων του εκμισθωτή, ο δε εκμισθωτής παραιτήθηκε του δικογράφου. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογράψει μία σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρία του Στοιχήματος, σε σχέση με την λειτουργία ορισμένων μερών του Στοιχήματος. Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Αναδόχου εταιρία καθορίζει ότι στο κουπόνι του Στοιχήματος θα περιλαμβάνει ποικιλία γεγονότων στοιχηματισμού περιλαμβάνοντας παιχνίδια στοιχηματισμού προκαθορισμένης και μη απόδοσης. Η Ανάδοχος απαίτησε αποζημίωση από την εταιρία για ζημιές που οφείλονται στην αδυναμία της εταιρίας για την μη εισαγωγή ιπποδρομιακών και κυνοδρομιακών γεγονότων στοιχηματισμού. Η Ανάδοχος και η ΟΠΑΠ Α.Ε. προσέφυγαν σε διαιτητικό δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς τους. Το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του αποδίδοντας στην Ανάδοχο εταιρία σε σχέση με την λειτουργία ορισμένων μερών του Στοιχήματος το ποσό των ετησίως για κάθε χρόνο καθυστέρησης στην έναρξη των ιπποδρομιακών και κυνοδρομιακών στοιχηματισμών μετά την 29 η Μαρτίου 2001 μέχρι οι ιπποδρομιακοί και κυνοδρομιακοί στοιχηματισμοί ξεκινήσουν ή μέχρι το τέλος της σύμβασης ( 28 Ιανουαρίου 2007). Σχετικά με την ανωτέρω απόφαση η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε αγωγή αναίρεσης της. Η ακρόαση της αγωγής ακύρωσης έγινε από το Δικαστήριο την 7η Οκτωβρίου 2003 και το οποίο στην συνέχεια εξέδωσε απόφαση ευνοϊκή για την εταιρία. Η Ανάδοχος κατέθεσε αναίρεση κατά της πιο πάνω απόφασης η οποία συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο στις 24 Οκτωβρίου Σύμφωνα με την υπ αριθμ.133 απόφαση του Αρείου Πάγου η αίτηση αναίρεσης απορρίφθηκε. Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος: Δεσμεύσεις Η εταιρία έχει κάνει συμφωνία με την Ανάδοχο εταιρία του Στοιχήματος παραχωρώντας της το αποκλειστικό δικαίωμα να διαχειρίζεται ορισμένους τομείς του Στοιχήματος για 7 χρόνια με αφετηρία το Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, ο ανάδοχος επιλέγει τα γεγονότα για το Στοίχημα, ορίζει τις πιθανότητες, ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

37 εκτυπώνει τα λαχεία, αναλαμβάνει τη διαφήμιση, παρακολουθεί τη λειτουργία του Στοιχήματος και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του κινδύνου του Στοιχήματος. Όλα τα μελλοντικά στοιχήματα με καθορισμένες και μη καθορισμένες πιθανότητες αναμένεται να λειτουργήσουν με τον ίδιο ανάδοχο, όπως ορίζει η συμφωνία συμπεριλαμβανομένων αθλητικών γεγονότων, ιπποδρομιών (όχι εγχώριων) και κυνοδρομιών. Παρά τη συμφωνία, η εταιρία διατηρεί την αποκλειστική διαχείριση των παιχνιδιών και συμμετέχει ενεργά σε πολλές εργασίες σχετικά με τη λειτουργία τους. Επιπλέον, ο εργολάβος πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό της εταιρίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Στοιχήματος όπως ορίζουν οι όροι της συμφωνίας. Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία είναι οι εξής: α) Υποχρέωση προμήθειας με εκτυπωτικό χαρτί και κουπόνια. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογράψει συμβόλαια για την αγορά χαρτιού εκτύπωσης των κουπονιών για τα παιχνίδια και συμβόλαιο για την αγορά χάρτινων κουπονιών για συγκεκριμένα παιχνίδια. β) Συντήρηση Λειτουργία πληροφορικών συστημάτων Τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της Εταιρίας έχει αναλάβει η Ανάδοχος εταιρία πληροφοριακών συστημάτων όπως ορίζεται σε συμφωνία το Φεβρουάριο του Σύμφωνα με αυτήν, η Ανάδοχος εταιρία πρέπει να παρέχει και να συντηρεί υπολογιστές, λογισμικό κεντρικού συστήματος, τα LOTOS (Lottery Operating System) πλατφόρμα λογισμικού αριθμολαχείων που δημιούργησε η ίδια, τερματικά πρακτορείων και να διαμορφώνει λειτουργικές διαδικασίες σχετικά με το σύστημα επεξεργασίας στοιχείων. Η διάρκεια της συμφωνίας διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. Για υπηρεσίες συντήρησης σε υπολογιστές και κεντρικά συστήματα λογισμικού, η διάρκεια είναι μέχρι το γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού των παιγνιδιών EXTRA 5 και SUPER 3 Η Ανάδοχος εταιρία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού για την λειτουργία των αριθμολαχείων EXTRA 5 και SUPER 3. Οι όροι της σύμβασης ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται και η σύμβαση εκτείνεται σε 10 χρόνια, αρχόμενα την 25 η Μαΐου δ) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού ERP Η Ανάδοχος εταιρία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του ERP σχετικού με τις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες. Η συντήρηση εκτείνεται για μια περίοδο πέντε χρόνων αρχόμενης της 25 ης Μαΐου 2002, και το κόστος της ποικίλει ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται. ε) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο: Στις 2 Απριλίου 2003 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας Glory Leisure Ltd (θυγατρικής με την ΟΠΑΠ Α.Ε. από την 1η Οκτωβρίου 2003) και της Glory Technology Limited για την χρήση του ολοκληρωμένου (on-line) συστήματος UGS (Universal Game System INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION) της Glory Technology Ltd προς αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιριών του Συγκροτήματος. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας είναι για επτά χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια. Η ετήσια αμοιβή που συμφωνήθηκε για την παροχή του δικαιώματος χρήσης του συστήματος της Glory Technology Ltd ανέρχεται στο 5% πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του συγκροτήματος. Επίσης συμφωνήθηκε ετήσια αμοιβή ίση με 14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αμοιβής χρήσης του συστήματος, για τις υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος που θα παρέχει η Glory Technology Ltd. στ) Την 31 η Δεκεμβρίου 2005, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί μέρος σε λειτουργική σύμβαση μίσθωσης μεταφορικών μέσων. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι : 31/12/ /12/2004 Λιγότερο από 1 έτος Από 1-5 έτη Περισσότερο από 5 έτη - - ζ) Την 31 η Δεκεμβρίου 2005, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι μέρος σε λειτουργική σύμβαση ενοικίασης σχετική με διοικητικό κτίριο. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι : ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

38 31/12/ /12/2004 Λιγότερο από 1 έτος Από 1-5 έτη Περισσότερο από 5 έτη - - Συναλλαγές με συγγενικά μέρη Η κατά 100% θυγατρική εταιρία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Ltd βασιζόμενη στην νέα διακρατική συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003, καταβάλει το 10% των εσόδων της από παιχνίδια στην μητρική εταιρία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των για την τρέχουσα περίοδο. Η μητρική εταιρία πούλησε χαρτί στην εν λόγω θυγατρική αντί του ποσού των Η συναλλαγή έγινε πάνω σε καθαρά εμπορικούς όρους. Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο κατέβαλλε στην κατά 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών ποσό Το ποσό αφορά: α) ποσοστό 1% επί των εισπράξεων της από το ΚΙΝΟ, με σκοπό την βελτίωση (εξοπλισμός, σχεδιασμός κ.τ.λ) των καταστημάτων των πρακτόρων, β) ποσοστό 5% επί του ανωτέρω ποσού ως αμοιβή διαχείρισης και αποζημίωση δαπανών πρώτης διαχειριστικής περιόδου. Οι σχετικές αμοιβές προκύπτουν βάσει σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιριών και τα έξοδα προκύπτουν βάσει της απόφασης 2/ και γ) ποσό για εκτέλεση χορηγικού προγράμματος. Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν Όλα τα ανωτέρω ποσά έχουν απαλειφθεί κατά την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ( την προηγούμενη χρήση). Οι αμοιβές των διευθυντών για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ( την προηγούμενη χρήση.) Οψιγενή γεγονότα Δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα που έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

39 2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2006 και είναι αναρτημένες στην σελίδα της εταιρίας στο internet Η προσοχή του αναγνώστη πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι η δημοσίευση στον τύπο αποσκοπεί στο να προσφέρει στο κοινό συγκεκριμένες οικονομικές πληροφορίες, που όμως δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων από τις λειτουργίες της εταιρίας και του ομίλου βάσει των Δ.Π.Χ.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2005 και Κατάσταση Ταμειακών Ροών Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Προσαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ με τα Δ.Π.Χ.Π α. Προσαρμογές στα Ίδια Κεφάλαια β. Προσαρμογές στο Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα I. Πληροφορίες για την εταιρία II. Ανασύσταση της εταιρίας III. Κύριες εξελίξεις IV. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων V. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές VI. Κύριες λογιστικές αρχές VII. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου VIII. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων IX. Λοιπές αποκαλύψεις ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

41 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 2.1Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το 2005 αποτέλεσε για την ΟΠΑΠ Α.Ε. μια πολύ σημαντική χρονιά καθώς συνεχίστηκε η δυναμική ανάπτυξη της εταιρίας με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να σημειώνουν σημαντική άνοδο, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο και την περίοπτη θέση της εταιρίας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και κοινωνικά ευαίσθητη αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της εξαίρεσης όλων των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, το μερίδιο που καταλαμβάνει η εταιρία στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών ανέρχεται στο 52,6% το 2004 έναντι 49% το 2003, 42% το 2002, 41,5% το 2001, 37,6% το 2000 και 21,7% το Τον Οκτώβριο του 2004 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σταδιακή εισαγωγή του παιχνιδιού ΚΙΝΟ. Στις 15 Ιουλίου 2005 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην Ελλάδα με Δημόσια Προσφορά και Ιδιωτική Τοποθέτηση σε εργαζομένους και στο εξωτερικό σε θεσμικούς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά) ποσοστού 16,44% διαμορφώνοντας τη διασπορά των μετοχών στο 65,63% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη συνδυασμένη προσφορά ανήλθαν σε 1,3 δις ευρώ περίπου. Η δυναμική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, η ελκυστική αποτίμησή της και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της συνέβαλαν ώστε να εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από Ιδιώτες Επενδυτές όσο και από Θεσμικά Χαρτοφυλάκια του Εσωτερικού και Εξωτερικού με αποτέλεσμα να υπάρξει υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 3,79 φορές και η τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 24,14 ευρώ ανά μετοχή. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. συνεχίζει την δραστηριοποίησή της σε επιχειρηματική βάση μέσω των θυγατρικών της εταιριών: 1) ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 2) ΟΠΑΠ GLORY LTD 3) OPAP INTERNATIONAL LTD 4) GLORY TECHNOLOGY LTD 5) ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Η θετική πορεία, αλλά και ο στρατηγικός μας σχεδιασμός αποτυπώθηκαν με ενάργεια στο ενημερωτικό μας δελτίο και στα οικονομικά μας αποτελέσματα για το Το 2005 αποτέλεσε μια πολύ καλή χρονιά για την Εταιρία, της οποίας τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: 1. Ο κύκλος εργασιών από την διεξαγωγή των παιχνιδιών το 2005 ανήλθε στο ποσό ,05 ευρώ έναντι ,90 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 17,11%. 2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,99 ευρώ έναντι ,54 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 12,95%. 3. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας (προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων και φόρων) ανήλθαν στο ποσό των ,23 ευρώ έναντι ,02 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 7,51%. 4. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 13,24% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των ,05 ευρώ έναντι ,98 ευρώ το Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,84 ευρώ, έναντι ,67 ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 11,50 %. Η μείωση στα κέρδη προ φόρων και στα καθαρά κέρδη σε σχέση με το 2004, οφείλεται στο γεγονός, ότι στο 2004 έγινε η αναστροφή της γνωστής σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού 148,01 εκ. ευρώ, μετά την απόφαση 953/2004 του Εφετείου Αθηνών που ακύρωσε στο σύνολό της την υπ αριθ. 2/2003 Διαιτητική απόφαση, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του 2004 να είναι αυξημένα κατά το παραπάνω κονδύλι. Η πρόβλεψη αυτή είχε σχηματισθεί μετά την απόφαση του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής της αναδόχου εταιρίας ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

42 του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Στη συνέχεια, η Ανάδοχος κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου, η οποία συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο στις Επί της αίτησης αναίρεσης εκδόθηκε η υπ αριθμ. 133/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε την αίτηση αναίρεσης. Πρέπει επίσης, να επισημανθεί, ότι την παραπάνω μείωση αντιστάθμισε: 1. Στα κέρδη προ φόρων, η αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος. 2. Στα καθαρά κέρδη, η αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος και η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 35% (2004) σε 32% (2005). Τέλος, τόσο η σημαντική αποδοτικότητα της Εταιρίας για το 2005, όσο και οι θετικές διαφαινόμενες προοπτικές για την διανυόμενη χρονιά του 2006 αποτυπώθηκαν και στην τιμή της μετοχής η οποία παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Τα θετικά δεδομένα και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών μας θα χαρακτηρίσουν και τη νέα χρονιά, στην οποία αναμένονται σημαντικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας. Η στρατηγική μας για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρίας έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους: 1. την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της εταιρίας με την διαδικασία, ευρισκόμενη σε εξέλιξη, του σχετικού διαγωνισμού «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κέντρων και Τερματικών, καθώς και Υποστηρικτικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών», 2. την επένδυση στην ανάπτυξη νέων παιχνιδιών και στον ανασχεδιασμό των υπαρχόντων, έτσι ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά και να απευθύνονται σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό, 3. την προετοιμασία για την διοργάνωση - διεξαγωγή του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα» μετά την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης τον Ιανουάριο του έτους 2007, 4. τον σχεδιασμό και την εισαγωγή του αριθμολαχείου ΜΠΙΝΓΚΟ, εντός του 2006, 5. την αναβάθμιση του δικτύου των πρακτορείων με την δημιουργία ομοιογενούς εταιρικής εικόνας και την διάθεση νέων υπηρεσιών προς τους παίκτες μέσω της θυγατρικής ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. και 6. την συνέχιση της διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα τυχερών παιγνιδιών στο εξωτερικό. Το κόστος του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας για το 2006, όπως αυτό εκτιμάται στην παρούσα φάση, θα ανέλθει στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ, που αφορά: στην πρώτη καταβολή για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού κέντρων και τερματικών και άλλων εφαρμογών. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Η Εταιρία παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των εννέα βασικών επιχειρηματικών της τομέων, οι οποίοι, με βάση το I.A.S. Νο 14, είναι τα εννέα παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. Επιχειρηματικοί τομείς: (1) Ο επιχειρηματικός τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι το παιχνίδι ΚΙΝΟ, ο οποίος αποτέλεσε για το 2005 το 46,21% του κύκλου εργασιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώ συνεισέφερε και το 46,06% του συνολικού μικτού κέρδους. Ο τομέας αυτός αναμένεται και στο 2006 να αποτελέσει το σημαντικότερο μέρος των αποτελεσμάτων της εταιρίας. (2) Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ που για το 2005 συμμετέχει κατά 39,76% επί των συνολικών πωλήσεων και κατά 31,17% στα μικτά κέρδη της εταιρίας. Για το 2006 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Διοίκηση της εταιρίας, καθώς και από το έκτακτο γεγονός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στην Γερμανία. (3) Το παιχνίδι JOKER αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για την εταιρία. Ο τομέας αυτός κατά το 2005 αποτέλεσε το 6,92% του κύκλου εργασιών καθώς και το 11,41% επί του συνολικού μικτού κέρδους, ενώ η συμβολή του στα αποτελέσματα του 2006 αναμένεται εξίσου σημαντική. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

43 (4) Ο τομέας του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ συμμετέχει κατά 2,19% στον κύκλο εργασιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. το 2005, ενώ συνεισέφερε και το 3,62% του συνολικού μικτού κέρδους. (5) Ο πέμπτος τομέας δραστηριότητας είναι αυτός του παιχνιδιού SUPER 3 ο κύκλος εργασιών του οποίου αποτέλεσε το 1,81% το 2005 και συμμετείχε κατά 2,44% στο μικτό κέρδος της εταιρίας. (6) Έπεται σε πωλήσεις ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού ΛΟΤΤΟ που για το 2005 συμμετέχει κατά 1,47% επί των συνολικών πωλήσεων και κατά 3,07% στα μικτά κέρδη της εταιρίας. (7) Το παιχνίδι ΠΡΟΤΟ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για την εταιρία. Ο τομέας αυτός κατά το 2005 αποτέλεσε το 1,09% του κύκλου εργασιών καθώς και το 1,63% επί του συνολικού μικτού κέρδους. (8) Ο επόμενος τομέας δραστηριότητας είναι αυτός του παιχνιδιού EXTRA 5 ο κύκλος εργασιών του οποίου αποτέλεσε το 0,53% το 2005 και συμμετείχε κατά 0,58% στο μικτό κέρδος της εταιρίας. (9) Ο τομέας με τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ο οποίος αποτέλεσε για το 2005 το 0,03% του κύκλου εργασιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώ συνεισέφερε και το 0,02% του συνολικού μικτού κέρδους. Η Εταιρία έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μετράει την αποδοτικότητά της κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: - ROCE (Return on Capital Employed) «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια της Εταιρίας, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων. - ROE (Return on Equity) «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση της εταιρίας. - EVA (Economic Value Added) «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία της εταιρίας. Η εταιρία για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC «Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου». Οι παραπάνω δείκτες για το 2005 και σε σύγκριση με το 2004 κινήθηκαν ως εξής: 31/12/ /12/2004 ROCE 133% 149% ROE 96% 107% EVA 645 εκ. ευρώ 755 εκ. ευρώ Η μεταβολή, που παρατηρείται στους δείκτες ROCE, ROE και EVA μεταξύ των δύο χρήσεων, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι στο 2004 έγινε η αναστροφή της γνωστής σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού 148,01 εκ. ευρώ, μετά την απόφαση 953/2004 του Εφετείου Αθηνών σχετικά με την προσφυγή της αναδόχου εταιρίας του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως της εταιρίας. Σήμερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 3 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

44 αποκαλούνται «ανεξάρτητα» ( με βάση την απόφαση 42/ του Δ.Σ. συγκρότηση σε σώμα των μελών του Δ.Σ.) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από 1 έως 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. Η Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει τον τίτλο Eπιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου και αποτελείται σήμερα από δύο μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ τον Πρόεδρο κ. Καρκάση Χρήστο και μέλος κ. Ρηγόπουλο Κων/νο. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νομοθεσία (κυρίως την χρηματιστηριακή) και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θεσμοθέτησε την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου από την έγκριση του Εσωτερικού της Κανονισμού Λειτουργίας στις 17/12/2002, εφαρμόζοντας άμεσα τις επιταγές του ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι από 05/08/2003 υπάλληλος της Εταιρίας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα της Εταιρίας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή μερίσματος ίσου με 1,42 / μετοχή έναντι 1,48 / μετοχή το Τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος), ύψους ,84, προσαυξανόμενα με το ποσό των ,16 προερχόμενο από τα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων δύνανται να διατεθούν προς απόδοση διανομής μερίσματος χρήσης 2005 ως εξής: ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ,84 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,42 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της εταιρίας, με την υπ αριθμ. 43/ απόφασή του ενέκρινε την διανομή προμερίσματος για την χρήση του 2005, 0,48 ευρώ ανά μετοχή, στους κατόχους μετοχών με το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 3/12/2005 (συνολικό ποσό που δόθηκε σαν προμέρισμα ,00 ευρώ). Αθήνα ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

45 2.2 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή Για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005 προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε., της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της Διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και της Εταιρίας, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της εταιρίας, της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ 127 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

46 2.3 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και 2004 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Έσοδα Κόστος πωλήσεων 3 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4 (93.392) (61.767) Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 4 (31.915) (25.106) Άλλα λειτουργικά έξοδα (2.287) (1.927) Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων Ζημιές από απομείωση περιουσιακών 6 στοιχείων (10.100) - Κέρδη από δραστηριότητες Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 9 ( ) ( ) Αναβαλλόμενος φόρος (13.076) Κέρδη μετά φόρων Βασικά κέρδη ανά μετοχή 11 1,39 1,57 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Ανάπτυξης Ο Διευθυντής Λογιστηρίου Οικονομικής Διαχείρισης και Επενδύσεων Κωστάκος Σωτήριος Νειάδας Βασίλειος Τσαούσης Κωνσταντίνος Τσιλιβής Κωνσταντίνος Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

47 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Οικόπεδα, εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Υποχρεώσεις Φόροι Δεδουλευμένες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Μερίσματα πληρωτέα Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

48 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και /1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα (9.651) (6.577) Προγράμματα παροχών προσωπικού 122 (419) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπές προβλέψεις Αναστροφή προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις - ( ) Ζημιές απομείωσης Σύνολο: Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων (27.132) Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωθέντων (2.725) Τόκοι έξοδα (1.390) (2.525) Φόροι πληρωθέντες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων Εγγυήσεις (33) (21) Δάνεια στο προσωπικό (290) (1.155) Αγορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών - (25.172) Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (8.787) (15.491) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (310) (1.239) Τόκοι έσοδα Ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες (33.858) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμές δανείων (21.574) (36.762) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) Ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση /μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (7.943) Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

49 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 και 2004 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Μερίσματα Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Αλλαγές σε λογιστικές αρχές E (28) (28) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης (αναμορφωμένα) Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ) - ( ) Μερίσματα προτεινόμενα ( ) 0 Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Αλλαγές σε λογιστικές αρχές E (4.257) (4.257) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ) - ( ) Μερίσματα προτεινόμενα ( ) 0 Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

50 Προσαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ με τα Δ.Π.Χ.Π α. Προσαρμογές στα Ίδια Κεφάλαια 31/12/ /12/2003 Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Αναστροφή προβλέψεων υποτίμησης συμμετοχών Κόστος παροχών αποχώρησης Αναβαλλόμενοι φόροι Αναμορφώσεις αποσβέσεων ασώματων παγίων (234) (300) Αναμορφώσεις αποσβέσεων ενσώματων παγίων Προβλέψεις για λειτουργικές ζημιές - (38.617) Προτεινόμενα μερίσματα Υπεραξία αποτίμησης (38) Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π β. Προσαρμογές στο Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα 31/12/2004 Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Αναστροφή προβλέψεων υποτίμησης συμμετοχών 875 Κόστος παροχών αποχώρησης Αναβαλλόμενοι φόροι (13.076) Αναμορφώσεις αποσβέσεων ασώματων παγίων 105 Αναμορφώσεις αποσβέσεων ενσώματων παγίων (195) Προβλέψεις για λειτουργικές ζημιές Επιβάρυνση φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

51 Αναστροφή προβλέψεων υποτίμησης συμμετοχών: Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα οι επενδύσεις πρέπει να αναγνωρίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της τιμής αγοράς και της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής παρουσίασης πρέπει να αναγνωρίζονται είτε στην τιμή αγοράς μείον κάθε απομείωση είτε σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 39 στην καθαρή αξία. Η εταιρία αναγνωρίζει επενδύσεις στις θυγατρικές και τις συγγενείς επιχειρήσεις στο κόστος βάσει του Δ.Λ.Π. Νο 27. Κόστος παροχών σε εργαζόμενους: Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., οι παροχές αποζημίωσης στο προσωπικό έχουν υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου και την συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού, ενώ οι συνταξιοδοτικές παροχές βάσει των Δ.Π.Χ.Π., έχουν προσδιοριστεί με αναλογιστική μελέτη. Προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. να συμμορφωθούν με τα Δ.Π.Χ.Π. τα αποτελέσματα χρήσεως των αντίστοιχων περιόδων έχουν επιβαρυνθεί με τις διαφορές που προέκυψαν. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν υπολογίζονται διαφορές για τους αναβαλλόμενους φόρους. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων πρέπει να καταγραφούν για την επίδραση όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ του φόρου και της βάσης βιβλίων των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Αναμόρφωση κεφαλαιοποίησης εξόδων πολυετούς απόσβεσης: Στο Ε.Γ.Λ.Σ. υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες δαπανών (π.χ. δαπάνες εισαγωγής στο Χ. Α. ) που μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν στον ισολογισμό και να αποσβεστούν. Στα Δ.Π.Χ.Π. αυτές οι κατηγορίες δαπανών πρέπει να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προέκυψαν. Ως εκ τούτου οι δαπάνες αυτές αναμόρφωσαν τα αποτελέσματα των οικονομικών ετών στα οποία αναφέρονται. Αναμορφώσεις αποσβέσεων: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει συντελεστών που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από τους συντελεστές που προκύπτουν από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων στοιχείων βάσει των οποίων υπολογίζονται οι αποσβέσεις στα Δ.Π.Χ.Π. Συγκεκριμένα, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού των πρακτόρων αναμορφώθηκε από πέντε σε οκτώ έτη. Προβλέψεις για λοιπές λειτουργικές ζημίες: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., η πρόβλεψη για αποζημίωση στον ανάδοχο του Στοιχήματος ήταν υπολογισμένη σε δεδουλευμένη βάση. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. το ποσό πρόβλεψης απεικονίζει την εκτίμηση της Εταιρίας για τη συνολική απώλεια που μπορεί να εμφανιστεί. Το πρώτο τρίμηνο του 2004 το συσσωρευμένο ποσό της πρόβλεψης αντιστράφηκε και στις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. Η διαφορά μεταξύ του συσσωρευμένου ποσού υπό τα Δ.Π.Χ.Π. και το Ε.Γ.Λ.Σ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με το Ε.Γ.Λ.Σ.. Μερίσματα προτεινόμενα: Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. το μέρισμα που προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να περιληφθεί στις υποχρεώσεις της εταιρίας. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., το ποσό αυτό πρέπει να περιληφθεί στα Ίδια Κεφάλαια μέχρι να εγκριθεί από την ετήσια Συνέλευση των μετόχων. Διαφορές αναπροσαρμογής: Σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεκτιμήσουν τα κτίρια και τα γήπεδά τους για φορολογικούς λόγους βασισμένοι σε συγκεκριμένους συντελεστές. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα τα Ίδια Κεφάλαια. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., η εφαρμογή της λογιστικής αρχής του κόστους κτήσης για τον υπολογισμό την αξίας των κτιρίων και των γηπέδων δεν επιτρέπει τέτοια ανατίμηση. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

52 I. Πληροφορίες για την εταιρία Διοικητικό Συμβούλιο: Νομική μορφή: Χώρα: ΑΡ. Μ.Α.Ε.: Ορκωτοί Ελεγκτές: Κωστάκος Σωτήριος (Πρόεδρος) Νειάδας Βασίλειος (Διευθύνων Σύμβουλος) Ανύσιος Ιωάννης Καρκάσης Χρήστος Κουλοσούσας Σωτήριος Κρανιάς Δημήτριος Λιάπης Σεραφείμ Λυκόπουλος Δημήτριος Νικολαρόπουλος Σωτήριος Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος Ευάγγελος Ανώνυμη Εταιρία Ελλάδα 46329/06/B/00/15 Grant Thornton Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1999 και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ως ανώνυμης εταιρίας ξεκίνησε το Η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννιά ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Η Εταιρία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο. Προς το παρόν η Εταιρία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (Joker, Lotto, Proto, Extra 5, Super 3 και Kino) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (Στοίχημα, Προπο και Προπο-γκολ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (Bingo και Super 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της μέσω ενός εκτεταμένου online δικτύου περίπου αντιπροσώπων. II. Ανασύσταση της εταιρίας Μέχρι το 1999, η ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργούσε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η Εταιρία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί αριθμολαχεία και παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων. Για τα παιχνίδια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδιδε στο ελληνικό κράτος τα συνολικά έσοδα των αριθμολαχείων και των παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων μετά την αφαίρεση ενός συγκεκριμένου ποσοστού που κρατούσε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του και την εφαρμογή των αναπτυξιακών σχεδίων του. Όταν η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε ως ανώνυμη εταιρία, ορίστηκε μια επιτροπή αποτίμησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για να αποτιμήσει το ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού με βάση την αξία τους, η οποία αποτελείτο από έναν ορκωτό ελεγκτή, έναν ορκωτό εκτιμητή και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου Η εν λόγω επιτροπή δεν αποτελεί έναν «επαγγελματία εκτιμητή» στο πλαίσιο της έννοιας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ένας επαγγελματίας εκτιμητής μπορεί να είχε κάνει διαφορετική αποτίμηση της αγοραίας αξίας. Από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αγοραίας αξίας και της ιστορικής αξίας προέκυψε μετοχικό κεφάλαιο με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εταιρία αγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι συνολικού ποσού Από την ημερομηνία αυτής της συμφωνίας, η Εταιρία δεν καταβάλλει πλέον στο Ελληνικό ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

53 Δημόσιο ποσοστό των εσόδων της, ενώ η σχέση της με αυτό είναι σχέση εταιρίας μετόχου, όπως αυτή ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η Εταιρία δεν κατέβαλε φόρο εισοδήματος. Μετά την ανασύστασή της ως ανώνυμη εταιρία φορολογείται με τον τρόπο που φορολογούνται όλες οι ελληνικές εταιρίες. Το 2000, ωστόσο, τα φορολογητέα κέρδη της προσδιορίστηκαν μετά την αφαίρεση από τα κέρδη προ φόρων των αφορολόγητων ποσών που περιλάμβαναν το ποσό των αποδόσεων που κατέβαλε η Εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο. III. Κύριες εξελίξεις Η εταιρία στις 25/06/2005 προχώρησε σε μερική αναθεώρηση της σύμβασης για την διεξαγωγή του Στοιχήματος με την ανάδοχο εταιρία. Η αναθεώρηση έχει αναδρομική ισχύ από την 30η Ιανουαρίου Οι βασικές αλλαγές της σύμβασης αφορούν: α) στην αύξηση του ποσοστού αποδόσεων σε νικητές που εγγυάται η ανάδοχος εταιρία πλέον του 60% και μέχρι 6%, λόγω της σταδιακής εισαγωγής αγώνων μεταξύ ελληνικών ομάδων, εισαγωγή στοιχηματισμών μορφής live betting και εισαγωγή μη αθλητικών γεγονότων. Το ποσοστό των κερδών των νικητών για την περίοδο από 30/01/2005 μέχρι 31/12/2005 ανήλθε σε 63,06% επί των εσόδων του παιχνιδιού. Επειδή δεν υλοποιήθηκε η εισαγωγή ελληνικών διοργανώσεων ή γεγονότων στα παιχνίδια στοιχημάτων, το επιπλέον ποσοστό 3,06% θα επιβαρύνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τον ανάδοχο σε αναλογία 90% προς 10% αντιστοίχως, βάσει του συμφωνητικού της 25/06/2005. Κάθε ποσό πέραν του ποσοστού 66% καταβάλλεται από τον ανάδοχο με την λήξη της σύμβασης και β) στον χρόνο εκκαθάρισης ο οποίος θα γίνει με την ολοκλήρωση της σύμβασης και θα αφορά στο διάστημα από την 30η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 29η Ιανουαρίου IV. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις του έτους για τις περιόδους που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου 2005 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις λογιστικές αρχές παρακάτω. V. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές Οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι που είχαν χρησιμοποιηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2004 ακολουθούνται τώρα και στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, εκτός αυτών που αναφέρονται στην συνέχεια. Το 2003 και 2004 η IASB έθεσε σε κυκλοφορία μια σειρά νέων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης και αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που σε σύνδεση με τα παλαιότερα Δ.Λ.Π. που είχαν κυκλοφορήσει από την I.A.S.C., προκάτοχος της IASB, αναφέρονται ως " IFRS Stable Platform 2005". Η εταιρία εφαρμόζει τα " IFRS Stable Platform 2005" από την 1 η Ιανουαρίου Η εταιρία μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2004 λογιστικοποιούσε τις επενδύσεις της σε θυγατρικές και συγγενείς σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση τις διατάξεις των αναθεωρημένων προτύπων Δ.Λ.Π. Νο 27 και 28 οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις λογιστικοποιούνται είτε στο κόστος είτε με βάση το Δ.Λ.Π. Νο 39. Η εταιρία από την 1 η Ιανουαρίου 2005 λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς με την μέθοδο του κόστους. Η αλλαγή στην λογιστική αρχή έγινε με την εφαρμογή του προτύπου Δ.Λ.Π. Νο 8. Η εφαρμογή των προτύπων Δ.Λ.Π. Νο 27 και Δ.Λ.Π. Νο 28 οδήγησε στις ακόλουθες αναμορφώσεις στην κατάσταση αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου του 2004 : 2004 Απαλοιφή εισοδήματος από θυγατρικές (6.314) Απαλοιφή εισοδήματος από συγγενείς (338) Απαλοιφή αποσβέσεων υπεραξίας Μείωση στα κέρδη μετά φόρων (4.229) Μείωση στα βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,01 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

54 VI. Κύριες λογιστικές αρχές Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό των ετήσιων αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας είναι οι εξής: Μετοχικό Κεφάλαιο Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Διανομή μερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι επενδύσεις της εταιρίας σε θυγατρικές υπολογίζονται από το κόστος μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν ανακοινώνονται. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Οι επενδύσεις της εταιρίας σε συγγενείς εταιρίες υπολογίζονται στο κόστος κτήσεως τους μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν ανακοινώνονται. Έσοδα Τα έσοδα από τα παιχνίδια αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών που γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση δύο φορές την εβδομάδα. Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται με βάση τις ακόλουθες μεθόδους: α) άλλα έσοδα αναγνωρίζονται όταν συμβεί το γεγονός και β) ο τόκος σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (τυπικά 26 ή λιγότερες ημέρες) αναγνωρίζεται σε ταμειακή βάση και κατά την ημερομηνία ισολογισμού σε δεδουλευμένη βάση. Δάνεια Τα δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες μεταγενέστερες του ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. Κόστος παροχών αποχώρησης Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές μετά την συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών, που καθορίζεται από μια αναλογιστική μελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τμήμα αυτών των παροχών μπορεί να καταβληθεί στον εργαζόμενο πριν την αποχώρησή του. Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού, μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών της εταιρίας, και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του, αποσβένονται στην διάρκεια της υπολειπόμενης διάρκειας εργασίας των εργαζομένων που συμμετέχουν στο σχήμα. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

55 Γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Το κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν μετά την 1 η Ιανουαρίου 2000 καταχωρείται στο κόστος κτήσης. Η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 1999 εκτιμήθηκε από μια επιτροπή αποτίμησης που ορίστηκε σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία. Τα αποτιμημένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό με αυτή την ημερομηνία. Το πλεόνασμα της αποτίμησης καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: Οικόπεδα - Κτίρια 20 έτη Εγκαταστάσεις & μηχανήματα 5-8 έτη Οχήματα 6,5 έτη Εξοπλισμός 5 έτη Ασώματες ακινητοποιήσεις Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που παραχωρήθηκε στην Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό ορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές. Το κόστος του λογισμικού που αγοράστηκε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999 δηλώνεται στο αποτιμημένο ποσό. Το λογισμικό που αποκτήθηκε μετά την 1 η Ιανουαρίου 2000 δηλώνεται στο κόστος κτήσης. Η αξία του λογισμικού υπολογίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1999 από την επιτροπή αποτίμησης που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Τα αποτιμημένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό με αυτήν την ημερομηνία. Το πλεόνασμα των διαφορών καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας και χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εταιρία δεν έχει ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια ζωής. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: Δικαίωμα Λογισμικό 20 έτη 3 έτη Επενδύσεις σε ακίνητα Στην κατηγορία αυτή η εταιρεία αναγνωρίζει κτίρια ή τμήματα κτιρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία δεν χρησιμοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι επενδύσεις αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες από την απομείωση της αξίας τους. Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση με αυτή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Αποθέματα Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος καθορίζεται με βάση το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. Συναλλαγματικές διαφορές Την ημερομηνία του ισολογισμού τα ποσά σε ξένο νόμισμα υπολογίζονται με βάση την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία. Μη χρηματικά κονδύλια εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία της συναλλαγής. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

56 Έξοδα φορολογίας εισοδήματος Τα έξοδα φορολογίας εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ της φορολογητέας βάσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του ποσού που αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, αναγνωρίζεται υποχρέωση φόρου επόμενων χρήσεων ή απαίτηση φόρου επόμενων χρήσεων. Οι βασικές προσωρινές διαφορές που προκύπτουν οφείλονται στις προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές στο προσωπικό και στις προβλέψεις για λοιπές λειτουργικές ζημιές (αναστροφή πρόβλεψης). Ο φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου επόμενων χρήσεων είναι ο συντελεστής με τον οποίο αναμένεται να συμψηφισθούν οι διαφορές στις επόμενες χρήσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες σχετίζονται με συναλλαγές οι οποίες αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έτσι ώστε αυτό το ποσό να ανακτηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις συμψηφίζονται όταν αναφέρονται στην ίδια φορολογική αρχή, και ο όμιλος προτίθεται να τακτοποιήσει τόσο τις απαιτήσεις όσο και τις υποχρεώσεις σε κοινή βάση. Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. Εγγυήσεις Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στην Εταιρία. Παροχές αποχώρησης Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρίας. Από την 31 Δεκεμβρίου 2000 οι παροχές καταβάλλονται στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει 17,5 έτη προϋπηρεσίας (πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2000 η προϋπόθεση ήταν 25 έτη προϋπηρεσίας). Το ποσό που δίνεται είναι η συνολική αποζημίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία που συμπληρώθηκε μέχρι εκείνη την ημερομηνία (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000 το ποσό που δινόταν ήταν 50% της συνολικής αποζημίωσης αποχώρησης της παρεχόμενης προϋπηρεσίας). Ποσά που προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο με την αποχώρησή του. Το επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται είναι 2%. Στεγαστικά δάνεια προσωπικού Σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρίας, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια 25 έτη με αρχική περίοδο χάριτος δύο ετών στην εξόφληση του κύριου κεφαλαίου και των τόκων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι έχουν επιτόκιο 2%. Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων: Αγοράς ως ,73 Κατασκευής ως ,86 Επισκευής ως 8.070,43 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν το ταμείο, τρεχούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται και υπολογίζονται όταν η Εταιρία αποφασίζει ότι προκύπτει μια υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) οφειλόμενη σε γεγονότα του παρελθόντος και για την τακτοποίηση της θα απαιτηθεί χρηματική εκροή, καθώς και όταν μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

57 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε νέο ισολογισμό για να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα εκτίμηση της υποχρέωσης. Η πρόβλεψη ισχύει μόνο για τα έξοδα για τα οποία σχηματίστηκε αρχικά. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πράκτορες που η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από τους πράκτορες σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της Εταιρίας με αυτούς. Οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους είναι επαρκείς λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το μεγάλο όγκο και τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων και τον έλεγχο πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο των πρακτόρων της Εταιρίας μέσω του δικτύου on-line. Πληροφόρηση κατά τομέα Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικό τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας) ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η διοίκηση της εταιρίας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα από κάθε παιχνίδι. Χρήση εκτιμήσεων Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για να είναι συνεπής με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης απαιτεί η Διοίκηση να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σημειώσεις επί αυτών. Σημαντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων και των ασώματων παγίων καθώς και προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά πού εκτιμήθηκαν. Αναταξινομήσεις Ορισμένα ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί για να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα παρουσίαση. VII. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος τιμής Τα έσοδα από παιχνίδια έχουν σταθερές τιμές και δεν αναμένονται αλλαγές. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρία έχει δραστηριότητα στο εξωτερικό, δεν αντιμετωπίζει όμως ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι τα διαθέσιμα από τη λειτουργία στο εξωτερικό (συγκεκριμένα, στην Κύπρο), επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκεί δραστηριότητας, και συνεπώς δεν απαιτείται συναλλαγή μετατροπής συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των εισπράξεων είναι οι τρεις ημέρες. Επίσης η εταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου με σημαντικότερη την θέσπιση ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί σε καμία χρονική στιγμή. Κίνδυνος ρευστότητας Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών της εταιρίας, διασφαλίζει την επάρκεια των διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: Η σύμβαση της εταιρίας με τον ανάδοχο του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» περιλαμβάνει διακανονισμό διαχείρισης κινδύνου. Σε περίπτωση που η απόδοση κερδών στους νικητές είναι μεγαλύτερη από το στόχο διανομής κερδών, ο ανάδοχος καταβάλλει τη διαφορά στην εταιρία. Για τα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης, το μέγιστο ποσοστό διανομής κερδών είναι 65,40%. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

58 Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει το 70% των ακαθάριστων εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το διάστημα όμως, κατά το οποίο παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι αποδόσεις κινούνται γύρω από τον μέσο όρο στόχο. Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις της εταιρίας και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητα του. Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Η εταιρία έχει χαμηλής αξίας δάνεια τα οποία δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης από την αλλαγή των επιτοκίων. Στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

59 VIII. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Στοιχεία ανά τομέα Επιχειρηματικοί τομείς για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΤΖΟΚΕΡ ΠΡΟΤΟ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΕΧΤRA 5 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) SUPER 3 ΚΙΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα Μικτά Κέρδη Άλλα στοιχεία: Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένο παθητικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Αποσβέσεις ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

60 Επιχειρηματικοί τομείς για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΤΖΟΚΕΡ ΠΡΟΤΟ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΕΧΤRA 5 Έσοδα SUPER Μικτά Κέρδη ΚΙΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Άλλα στοιχεία: Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένο παθητικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Αποσβέσεις Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Το ενεργητικό κάθε τομέα αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ασώματες ακινητοποιήσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Το ενεργητικό που δεν έχει επιμεριστεί αφορά κυρίως σε αναβαλλόμενους φόρους και μακροπρόθεσμές επενδύσεις. Οι υποχρεώσεις κάθε τομέα αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και εξαιρούν κονδύλια όπως φορολογία, υποχρεώσεις συνταξιοδότησης και προβλέψεις. Ένα τμήμα του κόστους των πωλήσεων επιμερίστηκε στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Η ανάλυση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο είναι η εξής : Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης Ενοίκια Συναλλαγματικές διαφορές Λοιπά έσοδα Σύνολο ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

61 Κόστος πωλήσεων Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με το είδος του εξόδου είναι ως εξής: Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, Κέρδη στους νικητές Προμήθειες πρακτόρων αριθμολαχείων Προμήθειες παιχνιδιών πρόγνωσης Κόστος απόσβεσης ενσώματων ακιν Κόστος απόσβεσης ασώματων ακιν Έξοδα επισκευών και συντήρησης Παροχές τρίτων Αποδόσεις σε Ε.Π.Α.Ε. & Ε.Π.Ο Κόστος μισθοδοσίας Άλλα έξοδα Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Συνολικό κόστος πωλήσεων Στα κέρδη για την Εταιρία, το ποσοστό των νικητών του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκε στο 69,19% και του Στοιχήματος στο 62,98% βάσει του συμφωνητικού της 25/06/2005. Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων της Εταιρίας και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων του Στοιχήματος και του Super 3, στο 7% επί τον εσόδων του Kino και στο 12% επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Οι προμήθειες για τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων καταβάλλονται σε αυτόν που λειτουργεί το Στοίχημα για τις υπηρεσίες που παρέχει σχετικά με τη λειτουργία του Στοιχήματος, το οποίο ξεκίνησε το Οι διανομές στην Ε.Π.Α.Ε. και Ε.Π.Ο. αφορούν παιγνίδια του Προπο και Προπο-γκολ. Δαπάνες διοίκησης/ διάθεσης Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής : Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις Σύνολο Δαπανών Διοίκησης ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

62 Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Κονδύλια διαφήμισης Δωρεές Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων Κονδύλια χορηγιών Σύνολο Δαπάνες μισθοδοσίας Αμοιβές τρίτων Λοιπές δαπάνες διάθεσης Σύνολο Σύνολο Δαπανών Διάθεσης Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων Στην προηγούμενη χρήση η εταιρία, βασιζόμενη στην από 953/2004 απόφαση του Αρείου Πάγου, αναγνώρισε στα αποτελέσματά της το ποσό των Το ποσό αυτό αφορά την αναστροφή της συσσωρευμένης πρόβλεψης, η οποία είχε αναγνωριστεί από την διοίκηση της εταιρίας μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2003 βασιζόμενη στην από 2/ απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η εταιρία θα έπρεπε να πληρώσει το ποσό των ετησίως για κάθε χρόνο καθυστέρησης των ιπποδρομιακών και κυνοδρομιακών στοιχηματισμών, επιπλέον της διοργάνωσης του Στοιχήματος. Απομείωση της αξίας θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων Η εταιρία στην τρέχουσα χρήση αναγνώρισε απομείωση επί του κόστους κτήσης των επενδύσεων σε συγγενείς και θυγατρικές επιχειρήσεις συνολικού ποσού Η ζημιά απομείωσης αναλύεται σε ποσό από την επένδυση στην συγγενή επιχείρηση GLORY TECHNOLOGY LTD και ποσό που αφορά την επένδυση στην θυγατρική εταιρία OPAP GLORY LTD. Το ανακτήσιμο ποσό βασίζεται σε αποτίμηση που έγινε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο και αποτελεί την αξία χρήσης των επενδύσεων (value in use). Η προεξόφληση των ταμειακών ροών υπολογίστηκε με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου το οποίο ανήλθε σε 10,88%. Οι σημαντικές ζημιές της τρέχουσας χρήσεως αποτελούν το βασικό λόγο που οδήγησε στην αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για την επένδυση στην εταιρία GLORY TECHNOLOGY LTD ενώ ο δύο συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις για την επένδυση στην OPAP GLORY LTD. Για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιήθηκε η παραδοχή ότι το υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών στην Κυπριακή αγορά αναμένεται να αλλάξει. Στην παρούσα φάση υπολογίζεται φόρος 25% επί της αξίας του δελτίου ενώ με το αναθεωρημένο καθεστώς θα επιβάλλεται φόρος 15% επί των κερδισμένων δελτίων. Υπό το νέο καθεστώς εκτιμάται αύξηση της νόμιμης αγοράς για το % για το % για το % για το % και 5% για το Η παραδοχή για την αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης στην Κυπριακή αγορά στηρίζεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Κυπριακή Βουλή την 9η Φεβρουαρίου 2006 υπό τον τίτλο «Περί Στοιχημάτων Νόμος». Η συμφωνία του ποσού απομείωσης έχει ως εξής: Αξία κτήσης OPAP GLORY Αξία κτήσης GLORY TECHNOLOGY Σύνολο (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Αξία βιβλίων Αξία εταιρίας Αναλογία επί της αξίας (%) 90% 20% Αξία αναλογία Αξία απομείωσης Η διοίκηση της εταιρίας θα εξετάζει τις παραδοχές αποτίμησης του μοντέλου σε ετήσια βάση. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

63 Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα Η ανάλυση του Καθαρού Χρηματοοικονομικού αποτελέσματος έχει ως εξής: Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έξοδα από τόκους για τραπεζικά δάνεια (1.390) (2.524) Εισόδημα από τόκους Τόκοι καταθέσεων Δάνεια προσωπικού Άλλα έσοδα από τόκους Σύνολο εσόδων από τόκους Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των δανείων ήταν 3,44% το 2005 και 3,51% το Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων 2,10% το 2005 και 2,02% για το έτος Η ανάλυση των Αμοιβών προσωπικού έχει ως εξής: Αμοιβές προσωπικού Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Αμοιβές προσωπικού Ασφαλιστικοί οργανισμοί Παροχές αποχώρησης Άλλα έξοδα μισθοδοσίας Σύνολο εξόδων προσωπικού Ο μέσος αριθμός προσωπικού με πλήρη απασχόληση ήταν 290 το 2005 και 246 το Ο μέσος αριθμός προσωπικού με μερική απασχόληση ήταν 434 το 2005 και 380 το Η ανάλυση των Φόρων έχει ως εξής: Φόροι Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Δαπάνη Φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Αναβαλλόμενοι φόροι (13.076) Συνολική δαπάνη Φόρων ( ) ( ) Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 32% (35% την προηγούμενη χρήση). Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με βάση τον ισχύοντα για την Εταιρία φορολογικό συντελεστή. Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

64 Για την 31 η Δεκεμβρίου, (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων Κέρδη σύμφωνα με τον φορολογικό συντελεστή 32% (35%την χρήση 2004) ( ) ( ) Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά (8.699) (4.112) Τρέχων φόρος εισοδήματος ( ) ( ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (6.421) - Δαπάνη Φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Τα έξοδα που δεν εκπίπτουν αφορούν κυρίως την δαπάνη από ζημιά απομείωσης δαπάνες αποσβέσεων δαπάνες απομείωσης επισφαλών πρακτόρων. Ποσό περιέχεται στην δαπάνη φόρου της τρέχουσας χρήσης. Το ποσό αφορά πρόσθετους φόρους που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003 και 2004 από τις φορολογικές αρχές. Συναλλαγματικές διαφορές Οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη χρήση μαζί με τις συναλλαγματικές διαφορές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού είναι ως εξής : Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (133) (101) Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσματα Η εταιρία δεν έχει πολιτική διαχείρισης κινδύνου από ξένο νόμισμα λόγω του ότι τα διαθέσιμα από τη λειτουργία στην Κύπρο επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της και συνεπώς, οι δραστηριότητες στην Κύπρο δεν απαιτούν συναλλαγές μετατροπής συναλλάγματος που θα εξέθεταν την εταιρία σε σημαντικό κίνδυνο ξένου νομίσματος. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: Κέρδη ανά μετοχή Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της πλειοψηφίας (σε χιλιάδες ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,39 1,57 Η εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία. Μερίσματα Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2006 τη διανομή μερίσματος ίσου με 1,42 / μετοχή για το 2005, έναντι 1,48 / μετοχή για το ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

65 Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. της εταιρίας, με την υπ αριθμ. 43/ απόφασή του ενέκρινε την διανομή προμερίσματος για την χρήση του 2005, 0,48 / μετοχή, (0,55 στην χρήση του 2004). Το συνολικό ποσό που δόθηκε σαν προμέρισμα ήταν ,00 ευρώ ( ,00 στην χρήση του 2004). Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός Γήπεδα και κτίρια Εγκ/σεις και μηχανήματα Οχήματα και εξοπλισμός Σύνολο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Μειώσεις - - (83) (83) Επιβάρυνση απόσβεσης (1.059) (6.133) (1.247) (8.439) 31η Δεκεμβρίου 2004 Κόστος κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις (1.466) (24.427) (10.243) (36.136) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Μειώσεις - - (10) (10) Αποσβέσεις μειώσεων 5 5 Επιβάρυνση απόσβεσης (1.130) (2.609) (1.539) (5.278) 31η Δεκεμβρίου 2005 Κόστος κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις (2.596) (27.036) (11.777) (41.409) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό για πράκτορες παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

66 Ασώματες ακινητοποιήσεις Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Επιβάρυνση απόσβεσης (1.563) (16.141) (17.704) 31η Δεκεμβρίου 2004 Αποτίμηση Συσσωρευμένες αποσβέσεις (6.653) (80.705) (87.358) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες Μειώσεις (253) - (253) Αποσβέσεις μειώσεων Επιβάρυνση απόσβεσης (1.438) (16.141) (17.579) 31η Δεκεμβρίου 2005 Αποτίμηση Συσσωρευμένες αποσβέσεις (7.838) (96.846) ( ) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η απόσβεση του 20ετούς δικαιώματος περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται μεταξύ του κόστους πωλήσεων, των διοικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης. Η υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του δικαιώματος είναι δεκατέσσερα (14) χρόνια. Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι θυγατρικές της εταιρίας που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: Ενοποιημένη Θυγατρική Μερίδιο Αξία Κύρια δραστηριότητα (Ποσά σε χιλ. ) Ο.Π.Α.Π (ΚΥΠΡΟΥ) LTD 100% Αριθμολαχεία Ο.Π.Α.Π GLORY LTD 90% Εταιρία στοιχημάτων Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD 100% Εταιρία συμμετοχών Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 100% Αθλητικά γεγονότα Προβολή Σύνολο Η αξία της εταιρίας ΟΠΑΠ GLORY LTD έχει απομειωθεί κατά το ποσό των 1,3 εκ. (βλ. Σημ. 6) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν στην εξαγορά του 20% της Glory Technology Ltd, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του Συνδεδεμένη Μερίδιο Έδρα Κύρια Δραστηριότητα Glory Technology Ltd 20% Κύπρος Λογισμικό ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

67 Η αξία της εταιρίας έχει απομειωθεί κατά το ποσό των 8,8 εκ. (βλ. Σημ.6) Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Η ανάλυση των Λοιπών μη κυκλοφοριακών στοιχείων ενεργητικού έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Εγγυητικές καταβολές Προκαταβολές παροχών αποχώρησης Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού Το βραχυπρόθεσμο ποσό των κονδυλίων των «Λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού» περιλαμβάνεται στα «Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού και έξοδα επομένων χρήσεων» (βλ. Σημ. 21). Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2,10% το 2005 και 2,02% το Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 26 ημερολογιακές ημέρες για το έτος 2005 και 28 ημερολογιακές ημέρες για το έτος /12/ /12/2004 Ταμείο Διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών ισοδύναμων Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: Αποθέματα 31/12/ /12/2004 Πρώτες Ύλες Αναλώσιμα υλικά Σύνολο αποθεμάτων Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από χαρτί και υλικό εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των αριθμολαχείων. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

68 Απαιτήσεις Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Απαιτήσεις από πρακτορεία Επισφαλείς απαιτήσεις Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (13.379) (10.879) Προκαταβολές σε προμηθευτές Άλλες απαιτήσεις Σύνολο απαιτήσεων Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρίας προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 οι απαιτήσεις αυτές έφθαναν στο ποσό των ( το 2004). Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου η Εταιρία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους ( το 2004). Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πράκτορες είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο εγγυήσεων πρακτόρων που εξασφαλίζει υποχρεώσεις των πρακτόρων προς την Εταιρία ύψους τον Δεκεμβρίου του 2005 ( το 2004). Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για να καλύψει τις παραπάνω επισφαλείς απαιτήσεις (Βλ. Σημ. 27). Η Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις επαρκείς. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού και έξοδα επόμενων χρήσεων Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Υποχρεώσεις αναδόχου του «Στοιχήματος» Έξοδα επομένων χρήσεων Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης Λοιπά Προπληρωθέντα έξοδα-έσοδα εισπρακτέα Φόρος επόμενης χρήσης Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού Τα ποσά των απαιτήσεων από την ανάδοχο εταιρία του παιχνιδιού Στοίχημα καθώς και τα έξοδα επομένων χρήσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με την εταιρία αυτή. Σύμφωνα με τη σύμβαση αν οι αποδόσεις στους νικητές του συγκεκριμένου παιχνιδιού υπερβούν την απόδοση στόχο επί των συνολικών εσόδων που προέρχονται τότε ο ανάδοχος καταβάλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το υπερβάλλον ποσό. Το τελικό ποσό ρυθμίζεται ετησίως, στο τέλος του Ιανουαρίου. Η ανάδοχος εταιρία πλήρωσε το καθορισμένο ποσό των την 6 η Μαΐου Το ποσό των εξόδων επομένων χρήσεων επιβαρύνθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης Τα στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό εξασφαλίζονται με υποθήκες της ιδιοκτησίας που αγοράζεται. Τα προπληρωθέντα έξοδα-έσοδα εισπρακτέα αφορούν κυρίως προπληρωμές που έγιναν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και χορηγίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων που υπογράφηκαν ξεχωριστά με καθεμιά από τις δυο αυτές Ενώσεις. Ο φόρος επόμενης χρήσης αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος της μητρικής εταιρίας για τα κέρδη της επόμενης χρήσης. Σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο, οι εταιρίες υποχρεούνται να υπολογίζουν ένα επιπρόσθετο ποσό του 55% του φόρου του τρέχοντος έτους. Με το νέο φορολογικό καθεστώς, το παραπάνω ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

69 ποσοστό αυξήθηκε σε 65% και ισχύει στην κατάρτιση της φορολογικής δήλωσης και των οικονομικών καταστάσεων Την ημερομηνία του Ισολογισμού αναγνωρίζεται μια ισάξια υποχρέωση με τον αναβαλλόμενο φόρο. Το ποσό αυτών των πληρωμών συμψηφίζεται στο φόρο του επόμενου έτους. Μετοχικό κεφάλαιο Όταν η εταιρία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1999, το καταστατικό της προέβλεπε την αποτίμηση των παγίων στοιχείων της από επιτροπή αποτίμησης εντός ενός έτους. Σύμφωνα με αυτή την προϋπόθεση, η επιτροπή αποτίμησε τα πάγια της Εταιρίας στα Από το ποσό αυτό τα κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου μετοχών. Το υπόλοιπο καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια των μετόχων. Στις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι κοινές μετοχές της Εταιρίας διαιρέθηκαν για να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που κυκλοφορούσαν σε Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των και ανήλθε σε με έκδοση νέων μετοχών. Η αύξηση των προήλθε από (α) αδιανέμητα κέρδη, (β) ένα ποσό από το λογαριασμό διαφορών αναπροσαρμογής αξίας και (γ) τμήμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης ( ). Το 2001, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας αυξήθηκε από 0,29 σε 0,30 με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών. Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία είναι κοινές μετοχές. Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2004 με ονομαστική αξία 0,30 ανά μετοχή ( 0,30 το 2004). Όλες οι εκδομένες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες. Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Σύνολο Στις 31/12/ Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασμού αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια των μετόχων είναι ως εξής: Άλλα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη προηγούμενων ετών. Μετά τη φορολόγηση είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους. Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ ελάχιστο στο 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Μετά την διανομή της χρήσης του 2003 το αποθεματικό έχει φτάσει το υποχρεωτικό όριο και επιπλέον κράτηση δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Τα αφορολόγητα αποθεματικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε τμήμα αυτού του αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η Εταιρία δεν έχει πρόθεση να διανέμει αυτά τα αποθεματικά. Αναβαλλόμενοι φόροι Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων συμψηφίζονται όταν υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού τρέχουσων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αυτές οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν τις ίδιες φορολογικές αρχές. Η κίνηση των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επόμενων χρήσεων είναι ως εξής: ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

70 Ποσά επόμενων χρήσεων (κατάσταση αποτ/των) Απαιτήσεις φόρων επόμενων χρήσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ) Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου Κόστος αποσβέσεων παγίων επόμενων χρήσεων (95) (95) Κόστος παροχών αποχώρησης προσωπικού επομένων (573) (573) χρήσεων Κόστος προβλέψεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων Λοιπές προσωρινά μη αναγνωριζόμενες δαπάνες Λοιποί αναβαλλόμενοι ενδεχόμενοι φόροι (700) (700) Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου Ο συντελεστής για τον υπολογισμό των φόρων επόμενων χρήσεων θα είναι το ποσοστό το οποίο θα αντιστοιχεί στο φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει για την εταιρία στις επόμενες χρήσεις. Το κόστος παροχών αποχώρησης στο προσωπικό αφαιρείται για τον καθορισμό του λογιστικού κέρδους. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, το κόστος αυτό αφαιρείται, όταν καταβάλλονται οι παροχές από την Εταιρία. Η διαφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρηση φορολογικών απαιτήσεων επόμενων χρήσεων, καθώς προκύπτει οικονομικό όφελος για την Εταιρία από την αφαίρεση των παροχών από τα φορολογητέα κέρδη. Οι λοιποί αναβαλλόμενοι ενδεχόμενοι φόροι αφορούν εκτίμηση για φόρους που ενδέχεται να προκύψουν μετά τον έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης του Δάνεια Τα δάνεια της εταιρίας έχουν την ακόλουθη χρονική διάρκεια: 31/12/ /12/2004 Σε λιγότερο από 1 έτος έτη Περισσότερα από 5 έτη - - Σύνολο δανείων Το μέσο σταθμικό επιτόκιο ήταν 3,44% τον Δεκέμβριο του 2005 και 3,51% τον Δεκέμβριο του Τα δάνεια έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, αποτελούμενα από ένα εύρος 0,45% μέχρι 0,85%, πάνω σε τρίμηνο ή εξάμηνο επιτόκιο Euribor, ανάλογα με το δάνειο. Οι όροι αποπληρωμής των δανείων έχουν ως εξής: Δάνειο Πλήθος δόσεων Συχνότητα Πρώτη δόση δόσεων Δάνειο Εξαμηνιαία 1/01/2003 Δάνειο Εξαμηνιαία 30/06/2003 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

71 Προγράμματα Παροχών Προσωπικού Η εταιρία προσφέρει δύο συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι θυγατρικές της εταιρίας δεν παρέχουν ανάλογα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η ανάλυση του κάθε προγράμματος είναι η εξής: Αποζημίωση συνταξιοδότησης Με τον τερματισμό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό που είναι ίσο για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας με το 1/14 της συνολικής αμοιβής του εργαζομένου κατά το τελευταίο έτος που εργάστηκε, πλέον αναλογίας υπερωριών και επιδόματος πληρωτέου βασιζόμενο στα χρόνια υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα προγράμματα παροχών δεν χρηματοδοτούνται εκτός αν η Εταιρία προκαταβάλλει παροχές αποχώρησης σε εργαζόμενο σύμφωνα με της Λογιστικές Αρχές. Η εταιρία περιοδικά προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους με σκοπό να καθορίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα. Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 η παρούσα αξία των επιδομάτων αποχώρησης με βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου και τα προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι και αντίστοιχα. Το ποσό των είναι το τρέχον κόστος της περιόδου επιμερισμένο αναλογικά σε κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης ενώ το κόστος για το 2004 ήταν Προνόμια βάσει συνταξιοδοτικού συμβολαίου Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρίας που τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2003, με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2003, αύξησε σημαντικά τα προνόμια των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε μελέτη από αναλογιστή για τον υπολογισμό των προνομίων. Επιπρόσθετα η εταιρεία αποφάσισε να αναγνωρίσει αυτό το πρόγραμμα ως καθορισμένης εισφοράς και όχι ως καθορισμένης παροχής, όπως είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας του περιορισμένου ποσού της υποχρέωσης. Η εμφάνιση των προγραμμάτων στον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι η εξής: Πρόγραμμα Συνταξιοδοτικό αποχώρησης πρόγραμμα Σύνολο 31 Δεκεμβρίου Πληρωμές - (565) (565) Χρήση (1.585) - (1.585) Συνολικό κόστος στην Κ.Α.Χ Δεκεμβρίου Πληρωμές (1.457) (779) (2.236) Κόστος υπηρεσίας Κόστος κεφαλαίου Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών ζημιών/κερδών Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (83) (83) Συνολικό κόστος στην Κ.Α.Χ Δεκεμβρίου Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 είναι: Επιτόκιο προεξόφλησης 4,50% 4,50 % Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 4,50% 2,50 % Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία 12,22 11,12 Πληθωρισμός 2,50% 2,50% ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

72 Ημερομηνία Προβλέψεις Το ποσό των στις «Λοιπές Προβλέψεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2003 αφορά την κάλυψη του συνόλου των ζημιών οι οποίες ήταν πιθανό να προκύψουν εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ανάδοχο εταιρεία του Στοιχήματος για την μη εισαγωγή κυνοδρομιακών και ιπποδρομιακών στοιχηματισμών. Μετά την απόφαση του Εφετείου η πρόβλεψη αναστράφηκε πλήρως. (βλέπε σημείωση 5). Το ποσό των αφορά πρόβλεψη, με βάση την επιστολή της νομικής υπηρεσίας της εταιρίας, για κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές που έχει κάνει το έκτακτο προσωπικό της εταιρίας. Άλλες υποχρεώσεις μη βραχυπρόθεσμες Η ανάλυση των άλλων μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες Τόκοι πρόστιμα πρακτόρων-εγγυήσεις μετρητοίς Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατίθενται για να εξασφαλίσουν συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων. Οι καταθέσεις των εγγυήσεων επιστρέφονται στους πράκτορες μόνο όταν αυτοί παύουν να ενεργούν ως πράκτορες. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπές προβλέψεις Για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, 31/12/ /12/2004 Σύνολο Επιπλέον προβλέψεις Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (499) - (499) Αντεστραμμένες προβλέψεις - ( ) ( ) Υπόλοιπο την Επιπλέον προβλέψεις Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση Υπόλοιπο την Προμηθευτές Κέρδη σε νικητές Μερίσματα πληρωτέα Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων-βραχυπρόθεσμων ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

73 Δουλευμένες υποχρεώσεις Οι δουλευμένες υποχρεώσεις αφορούν σε δεδουλευμένα έξοδα και χορηγίες πληρωτέες στο έτος 2006: 31/12/ /12/2004 Λοιπές δουλευμένες υποχρεώσεις Σύνολο δουλευμένων υποχρεώσεων IX. Λοιπές αποκαλύψεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα: Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από τρίτους έναντι της εταιρίας με εξαίρεση εκείνες που διατυπώνονται στην επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά τα ακόλουθα: α) αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού , το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρία, σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, β) αγωγές προσωπικού για διαφορές πριμ παραγωγικότητας συνολικά αιτούμενου ποσού Η πιθανότητα ευδοκίμησης των ανωτέρω αγωγών είναι μικρότερη σε επίπεδο αμετάκλητης απόφασης, σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, γ) αγωγές έκτακτου προσωπικού για διαφορές επιδομάτων και δώρων συνολικά αιτούμενου ποσού Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, η αγωγή θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο κατά ποσοστό 30% περίπου. Για το ποσό αυτό σχηματίστηκε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων (άλλα λειτουργικά έξοδα) ποσού , δ) αγωγές από πράκτορες που απαιτούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού Η πιθανότητα ευδοκίμησης των ανωτέρω αγωγών είναι περιορισμένη σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, ε) αγωγή για ηθική βλάβη για το ποσό των Η πιθανότητα ευδοκίμησης της ανωτέρω είναι περιορισμένη σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, στ) αγωγή από παίκτη Στοιχήματος που ζητά αποζημίωση για το ποσό των Σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο η υπόθεση έχει περιορισμένες πιθανότητες να είναι δυσμενής για την εταιρία. Στην ακραία περίπτωση που η έκβαση θα είναι αρνητική η αποζημίωση θα πρέπει να πληρωθεί από την ανάδοχο του Στοιχήματος και ζ) αγωγή από εκμισθωτή ακινήτου (οδός Κολωνού 2) για αποζημίωση από φθορές ποσού Επί της διαφοράς επετεύχθη εξώδικος συμβιβασμός βάσει του οποίου η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέβαλε στον εκμισθωτή το ποσό των πλέον νόμιμων επιβαρύνσεων, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των αξιώσεων του εκμισθωτή, ο δε εκμισθωτής παραιτήθηκε του δικογράφου. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογράψει μία σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρία του Στοιχήματος, σε σχέση με την λειτουργία ορισμένων μερών του Στοιχήματος. Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Αναδόχου εταιρίας καθορίζει ότι στο κουπόνι του Στοιχήματος θα περιλαμβάνει ποικιλία γεγονότων στοιχηματισμού περιλαμβάνοντας παιχνίδια στοιχηματισμού προκαθορισμένης και μη απόδοσης. Η Ανάδοχος απαίτησε αποζημίωση από την εταιρία για ζημιές που οφείλονται στην αδυναμία της εταιρίας για την μη εισαγωγή ιπποδρομιακών και κυνοδρομιακών γεγονότων στοιχηματισμού. Η Ανάδοχος και η ΟΠΑΠ Α.Ε. προσέφυγαν σε διαιτητικό δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς τους. Το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση του αποδίδοντας στην Ανάδοχο εταιρία σε σχέση με την λειτουργία ορισμένων μερών του Στοιχήματος το ποσό των ετησίως για κάθε χρόνο καθυστέρησης στην έναρξη των ιπποδρομιακών και κυνοδρομιακών στοιχηματισμών μετά την 29 η Μαρτίου 2001 μέχρι οι ιπποδρομιακοί και κυνοδρομιακοί στοιχηματισμοί ξεκινήσουν ή μέχρι το τέλος της σύμβασης ( 28 Ιανουαρίου 2007). Σχετικά με την ανωτέρω απόφαση η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε αγωγή αναίρεσης της απόφασης αυτής. Η ακρόαση της αγωγής ακύρωσης έγινε από το Δικαστήριο την 7η Οκτωβρίου 2003 και το οποίο στην συνέχεια έκδωσε απόφαση ευνοϊκή για την εταιρία. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

74 Η Ανάδοχος κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου, η οποία συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο στις Επί της αίτησης αναίρεσης εκδόθηκε η υπ αριθμ. 133/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε την αίτηση αναίρεσης. Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος: Δεσμεύσεις Η εταιρία έχει κάνει συμφωνία με την Ανάδοχο εταιρία του Στοιχήματος παραχωρώντας της το αποκλειστικό δικαίωμα να διαχειρίζεται ορισμένους τομείς του Στοιχήματος για 7 χρόνια με αφετηρία το Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, ο ανάδοχος επιλέγει τα γεγονότα για το Στοίχημα, ορίζει τις πιθανότητες, εκτυπώνει τα λαχεία, αναλαμβάνει τη διαφήμιση, παρακολουθεί τη λειτουργία του Στοιχήματος και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του κινδύνου του Στοιχήματος. Όλα τα μελλοντικά Στοιχήματα με καθορισμένες και μη καθορισμένες πιθανότητες αναμένεται να λειτουργήσουν με τον ίδιο ανάδοχο, όπως ορίζει η συμφωνία συμπεριλαμβανομένων αθλητικών γεγονότων, ιπποδρομιών (όχι εγχώριων) και κυνοδρομιών. Παρά τη συμφωνία, η Εταιρία διατηρεί την αποκλειστική διαχείριση των παιχνιδιών και συμμετέχει ενεργά σε πολλές εργασίες σχετικά με τη λειτουργία τους. Επιπλέον, ο εργολάβος πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό της Εταιρίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Στοιχήματος όπως ορίζουν οι όροι της συμφωνίας. Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία είναι οι εξής: α) Υποχρέωση προμήθειας με εκτυπωτικό χαρτί και κουπόνια. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογράψει συμβόλαια για την αγορά χαρτιού εκτύπωσης των κουπονιών για τα παιχνίδια και συμβόλαιο για την αγορά χάρτινων κουπονιών για συγκεκριμένα παιχνίδια. β) Συντήρηση Λειτουργία πληροφορικών συστημάτων Τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της εταιρίας έχει αναλάβει η Ανάδοχος εταιρία πληροφοριακών συστημάτων όπως ορίζεται σε συμφωνία το Φεβρουάριο του Σύμφωνα με αυτήν, η Ανάδοχος εταιρία πρέπει να παρέχει και να συντηρεί υπολογιστές, λογισμικό κεντρικού συστήματος, τα LOTOS (Lottery Operating System) πλατφόρμα λογισμικού αριθμολαχείων που δημιούργησε η ίδια, τερματικά πρακτορείων και να διαμορφώνει λειτουργικές διαδικασίες σχετικά με το σύστημα επεξεργασίας στοιχείων. Η διάρκεια της συμφωνίας διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. Για υπηρεσίες συντήρησης σε υπολογιστές και κεντρικά συστήματα λογισμικού, η διάρκεια είναι μέχρι το γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού των παιγνιδιών EXTRA 5 και SUPER 3 Η Ανάδοχος εταιρία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού για την λειτουργία των αριθμολαχείων EXTRA 5 και SUPER 3. Οι όροι της σύμβασης ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται και η σύμβαση εκτείνεται σε 10 χρόνια, αρχόμενα την 25 η Μαΐου δ) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού ERP Η Ανάδοχος εταιρία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του ERP σχετικού με τις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες. Η συντήρηση εκτείνεται για μια περίοδο πέντε χρόνων αρχόμενης της 25 ης Μαΐου 2002, και το κόστος της ποικίλει ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται. ε) Την 31 η Δεκεμβρίου 2005, η ΟΠΑΠ ΑΕ αποτελεί μέρος σε χρηματοδοτική σύμβαση μίσθωσης μεταφορικών μέσων. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι : Την 31 η Δεκεμβρίου, Λιγότερο από 1 έτος Από 1-5 έτη Περισσότερο από 5 έτη - - ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

75 στ) Την 31 η Δεκεμβρίου 2005, η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι μέρος σε σύμβαση ενοικίασης σχετική με διοικητικό κτίριο. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι : Την 31 η Δεκεμβρίου, Λιγότερο από 1 έτος Από 1-5 έτη Περισσότερο από 5 έτη - - Συναλλαγές με συγγενικά μέρη Η κατά 100% θυγατρική εταιρία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Ltd βασιζόμενη στην νέα διακρατική συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003, καταβάλει το 10% των εσόδων της από παιχνίδια στην μητρική εταιρία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των για την τρέχουσα περίοδο. Η μητρική εταιρία πούλησε χαρτί στην εν λόγω θυγατρική αντί του ποσού των Η συναλλαγή έγινε πάνω σε καθαρά εμπορικούς όρους. Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο κατέβαλλε στην κατά 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών ποσό Το ποσό αφορά: α) ποσοστό 1% επί των εισπράξεων της από το ΚΙΝΟ, με σκοπό την βελτίωση (εξοπλισμός, σχεδιασμός κ.τ.λ) των καταστημάτων των πρακτόρων, β) ποσοστό 5% επί του ανωτέρω ποσού ως αμοιβή διαχείρισης γ) έξοδα για το πρώτο έτος λειτουργίας της θυγατρικής, οι σχετικές αμοιβές προκύπτουν βάσει σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιριών και τα έξοδα προκύπτουν βάσει της απόφασης 2/ και δ) ποσό για εκτέλεση χορηγικού προγράμματος. Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ( την προηγούμενη χρήση.) Οι αμοιβές των διευθυντών για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ( την προηγούμενη χρήση.) Οψιγενή γεγονότα Δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα που έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

76 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 135 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την εννιάμηνη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΚΑΙ 2006 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ 2006 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 Τα έσοδα της ΟΠΑΠ σταθεροποιούνται μετά από 12 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα Αθήνα 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, 104 37 Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΑΙ 2007 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΑΙ 2006 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2009 Πωλήσεις: 1.462,7 εκ. ευρώ έναντι 1.379,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2008 (αύξηση 6,0%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 (Ποσά σε ) Σημειώσεις μετά απο προσαρμογή 31 Μαρτίου 2005 31 Μαρτίου 2004 Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (μετά από προσαρμογή) (Ποσά σε ) Σημειώσεις 1.01-30.06.2005 1.01-30.06.2004 1.04-30.06.2005 1.04-30.06.2004

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2009) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα