ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνοψη Θεσμικού Πλαισίου"

Transcript

1 Αθήναι, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (στο εξής ΠΝΠ) με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α 84/ ), και ειδικότερα με το πρώτο άρθρο αυτής, με θέμα «Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων», έληξε τη ευτέρα 20 Ιουλίου 2015 η Τραπεζική Αργία και επιβάλλονται περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων. Οι τραπεζικές εργασίες στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί καθώς και τυχόν εξαιρέσεις επί των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με την ως άνω ΠΝΠ και τις τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ Β 1721/ , ΦΕΚ Α 90/ , ΦΕΚ Β 1617/ , ΦΕΚ Β 1561/ ), παρατίθενται κατωτέρω 1 : Α. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ εν επιτρέπεται, πέραν των κάτωθι εξαιρέσεων, κάθε άλλης μορφής ανάληψη μετρητών, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων: Των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί Της διενεργούμενης με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών (Cash Advance) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κάρτες που έχουν εκδοθεί από Πιστωτικά Ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα. [Παρ. 2 και 3] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 1] ΦΕΚ Β 1561/ Επιτρέπεται μόνον στις κάτωθι περιπτώσεις η ανάληψη μετρητών: Από Κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) μέχρι του ποσού των Ευρώ εξήντα (60) ανά καταθέτη, ανά ημέρα. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των Ευρώ τετρακοσίων είκοσι (420) ανά εβδομάδα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την ανάληψη μετρητών από λογαριασμό τηρούμενο σε ξένο νόμισμα (με βάση την εκάστοτε ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία). [Παρ. 2 i ] Εφάπαξ μέγιστου ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα από συνοδό ασθενούς που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηριώσεως του σκοπού της μεταβάσεως[παρ. 11 ιγ.] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Χωρίς περιορισμό ποσού, από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβείες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαιώσεως από την οικεία πρεσβεία ή του διπλωματικού διαβατηρίου. [Παρ. 11 ι.] Έως του ποσού Ευρώ ημερησίως για ναυτιλιακές εταιρίες (ν. 27/1975, 959/1979 και ν.δ. 2687/1953) υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από χρηματικά ποσά, τα οποία από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Η διενέργεια των τραπεζικών εργασιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι για την ολοκλήρωσή τους δεν απαιτείται συναλλαγή που εμπίπτει στους περιορισμούς της ΠΝΠ ούτε και το αποτέλεσμα αυτών 1/7

2 Β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ εν επιτρέπεται η πληρωμή/εξόφληση ιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών τοις μετρητοίς. [Παρ. 3] Επιτρέπεται η πληρωμή/εξόφληση ιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών μόνον με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. [Παρ. 3] Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ εν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό με οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές. [Παρ. 4] Επιτρέπεται: Χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 5] Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για: I. Πληρωμή νοσηλίων, ιατρικών εξόδων και διδάκτρων εξωτερικού με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. [Παρ. 11 ιβ] II. Έξοδα διαμονής και διαβιώσεως φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, μέγιστου ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά. Σε περίπτωση απευθείας πιστώσεως σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, το μέγιστο ποσό διαμορφώνεται σε Ευρώ οκτώ χιλιάδες (8.000) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά. [Παρ. 11 ιδ] ΦΕΚ Β 1721/ III. Πληρωμή μισθοδοσίας για εργαζόμενους σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού ημοσίου στο εξωτερικό, με μεταφορά του ισόποσου της μισθοδοσίας τους: σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. από λογαριασμό μισθοδοσίας που τηρούν στην Τράπεζα, σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι προσκομίζουν έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την ιδιότητά τους. [Παρ. 11 η] IV. Έμβασμα ή μεταφορά πιστώσεως από ελληνικό δημόσιο ερευνητικό εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα ή ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α 258) σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα στο εξωτερικό, ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από έμβασμα ή μεταφορά πιστώσεως από το εξωτερικό, το οποίο εκτελέσθηκε εντός του 2015 ή μετά την για την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευνητικού προγράμματος ή άλλου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού σκοπού. Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών απαιτείται το άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά. [Παρ. 11 ζ και θ] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ V. Χρηματικά ποσά, τα οποία από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου (μερικώς ή ολικώς) σε λογαριασμό 2/7

3 που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ειδικά οι ναυτιλιακές εταιρίες (ν. 27/1975, 959/1979 και ν.δ. 2687/1953) δύναται να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών εκ των ανωτέρω ποσών έως του ποσού Ευρώ ημερησίως. Με απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών ανάλογη δυνατότητα αναλήψεως δύναται να παρασχεθεί και σε άλλους κλάδους επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παρούσας διατάξεως. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου στην αλλοδαπή και αναλήψεως μετρητών, είναι ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο και τον χρόνο υλοποιήσεως της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή. [Παρ. 11 στ] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ VI. Πληρωμή συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως που διέπονται από το Ελληνικό ημόσιο με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος ελάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο την σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα πριν από την έναρξη της Τραπεζικής αργίας ( ) [Παρ. 5 θ] ΦΕΚ Β 1561/ VII. Στο πλαίσιο εντολής ιδρυμάτων πληρωμών και αντιπροσώπων τους, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, έως και του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων (500) ανά συναλλασσόμενο (Φυσικό Πρόσωπο) ανά μήνα και μέχρι μηνιαίου ορίου σε Ευρώ το οποίο ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών ανά ίδρυμα Πληρωμών. [Παρ. 5Α] ΦΕΚ Β 1721/ Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Άρσεως περιορισμών της ΠΝΠ της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (ΦΕΚ Β 1617/ , άρθρο 1, Παρ. 5). ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ εν επιτρέπεται: το άνοιγμα νέων λογαριασμών καταθέσεων όψεως, ταμιευτηρίου κ.ά. (εκτός των περιπτώσεων που παρατίθενται κατωτέρω) [Παρ. 6] η μεταβολή (προσθήκη) δικαιούχων σε ήδη υφιστάμενο λογαριασμό [Παρ. 6] η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών με την επισήμανση ότι αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013 [Παρ. 6 ] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 4] ΦΕΚ Α 90/ Επιτρέπεται κατ εξαίρεση το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός, μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν: πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού [Παρ. 7α] πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την Τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της ενάρξεως της Τραπεζικής Αργίας ( ) [Παρ. 7β] καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων [Παρ. 7γ] εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής καρτών (acquiring) [Παρ. 7δ] εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1 Μαΐου 2015, Νομικών Προσώπων [Παρ. 7ε] 3/7

4 εξυπηρέτηση νεοφυών εταιριών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στηρίξεως της νέας επιχειρηματικότητας [Παρ. 7στ] κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πιστώσεως ή δανείου στην ίδια τράπεζα [Παρ. 7ζ] άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαιτήσεως, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής αποφάσεως ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαιτήσεως, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαιτήσεως, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει λογαριασμό καταθέσεων με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη [Παρ. 7η] πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα [Παρ. 7θ] αποδοχή προθεσμιακής καταθέσεως μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του υφιστάμενου τροφοδότη λογαριασμού της, καταθέσεων ή όψεως [Παρ. 7ι] κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 7ια] άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα αναλήψεως από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως και στο Ελληνικό ημόσιο [Παρ. 7ιβ] ΦΕΚ Β 1721/ άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών. [Παρ. 7ιβ] ΦΕΚ Β 1721/ άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα αναλήψεως, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. [Παρ. 7Α] ΦΕΚ Β 1721/ Επιτρέπεται επίσης το άνοιγμα λογαριασμών για τους σκοπούς που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Άρσεως περιορισμών της ΠΝΠ της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (ΦΕΚ Β 1617/ , άρθρο 1, Παρ. 2) Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ εν επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. [Παρ. 9] Εξαιρείται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής καταθέσεως, η οποία διενεργείται αποκλειστικά και μόνον για την ισόποση εξόφληση: οφειλών προς το ημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς [Παρ. 9α] τρέχουσας δόσεως και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου τηρούμενου στην Τράπεζα [Παρ. 9β] πληρωμής μισθοδοσίας στην Τράπεζα [Παρ. 9γ] πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό [Παρ. 9δ] πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα 4/7

5 σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως. [Παρ. 9.ε] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 3] ΦΕΚ Β 1561/ ΣΤ. ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ εν επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου, με εξαίρεση: την αποπληρωμή με μετρητά ή με έμβασμα από το εξωτερικό [Παρ. 8] την αποπληρωμή μέσω χορηγήσεως νέου δανείου με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου ισούται τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου [Παρ. 8] ΦΕΚ Β 1721/ Ζ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών. [Παρ. 10β] Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος, της Τραπέζης της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της απαιτήσεως σε μετρητά. Το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατάσχοντος, που τηρείται στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. [Παρ. 10α] Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007. [Παρ. 10.γ] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 4] ΦΕΚ Β 1561/ Κατ εξαίρεση της ανωτέρω απαγορεύσεως, επιτρέπεται η μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεματοφύλακα εκτός Ελλάδος προς εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών επί των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜ, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση συστάσεως ενεχύρου, ο αιτούμενος τη μεταφορά των χρηματοπιστωτικών μέσων, στο πλαίσιο του διακανονισμού, πρέπει να προσκομίζει πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής στον οικείο θεματοφύλακα. (ΦΕΚ Β 1617/ , άρθρο 2) εν επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, μέσω οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγματεύσεως ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες. [Παρ. 10δ] Επιτρέπονται κατά παρέκκλιση του ανωτέρω περιορισμού η μεταφορά κεφαλαίων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Άρσεως περιορισμών της ΠΝΠ της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (ΦΕΚ Β 1617/ , άρθρο 1) Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε Ευρώ ή/και σε Ξένο Νόμισμα έως του ποσού των Ευρώ ή του ισόποσου σε Ξένο Νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, με εξαίρεση του Μόνιμους Κατοίκους εξωτερικού. [Παρ. 2] ΦΕΚ Β 1561/ /7

6 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να αίρονται οι περιορισμοί των ως άνω περιπτώσεων γ και δ και να ρυθμίζονται οι όροι διενέργειας των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων. [Παρ. 10] Τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στους περιορισμούς της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου δύνανται κατ εξαίρεση να εκτελεστούν κατόπιν υποβολής αιτήματος στην αρμόδια Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, η οποία έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αξιολογεί τα αιτήματα που υποβάλλουν οι Πελάτες όλων των Τραπεζών με κριτήριο την διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. [Παρ. 12] εν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή από άλλους αρμόδιους φορείς - μη εξοφλημένες επιταγές επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια Τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την έως και την μη εξοφλημένα γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξεως εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την [Άρθρο 2 ο ] ΦΕΚ Α 90/ Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων παραγράφων: Συναλλαγές της Ελληνικής ημοκρατίας. [Παρ. 11α] Όλες ανεξαιρέτως οι συναλλαγές της Τραπέζης της Ελλάδος. [Παρ. 11β] Συγκεκριμένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποίων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 11γ] Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά την πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη διάταξη η οποία περιγράφεται ανωτέρω και αφορά χρηματικά ποσά, τα οποία από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πιστώσεως σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα [Παρ. 11.δ] ΦΕΚ Α 84/ και [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Συναλλαγές κινήσεως κεφαλαίων που αφορούν διαχείριση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και υποχρεώσεις πληρωμών στο πλαίσιο διαχειρίσεως συμβάσεων, όπως ενδεικτικά συναλλαγές με άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού / Οίκους Εκκαθαρίσεως Εξωτερικού στο πλαίσιο διαχειρίσεως του Ιδίου Χαρτοφυλακίου του Πιστωτικού Ιδρύματος και οι οποίες σχετίζονται με: i. Πράξεις Νομισματικής Πολιτικής. ii. ιακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών που έχουν συναφθεί πριν την iii. έσμευση/αποδέσμευση ενεχύρων, μεταφορές κεφαλαίων για κάλυψη/ανταλλαγή περιθωρίου ασφαλίσεως (π.χ. ISDA, CSA, GMRA, CLS, Escrow, EIB κ.α.), παροχή εξασφαλίσεως, πληρωμές στο πλαίσιο συναλλαγών που διέπονται από τις ανωτέρω συμβάσεις ή/και δανειακές συμβάσεις του ΠΙ για ίδιο λογαριασμό. iv. Μετακύληση, ανανέωση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων (ενδεικτικά θέσεων σε ξένο νόμισμα, συναλλαγές παραγώγων, λοιπές διατραπεζικές συναλλαγές, κ.ά.) που έχουν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η ανανέωσή τους, είτε μερικώς είτε ολικώς, με τον ίδιο ή διαφορετικό αντισυμβαλλόμενο. v. Σύναψη και διακανονισμό νέων διατραπεζικών συναλλαγών ( όπως τραπεζικός δανεισμός, συναλλαγές παραγώγων, συναλλαγές FX spot, repos, buy/sell back, δανεισμός τίτλων, κ.ά.) ή πρόωρο τερματισμό ή μεταβολή όρων υφιστάμενων, 6/7

7 εφόσον δεν οδηγούν σε ουσιαστική μεταβολή στην συνολική ρευστότητα του ΠΙ. Στην έννοια των διατραπεζικών συναλλαγών περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές και πληρωμές που εκτελούνται με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, Οίκους Εκκαθαρίσεως εξωτερικού, θυγατρικές των ΠΙ τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα. vi. Οποιαδήποτε άλλη διατραπεζική συναλλαγή είναι αναγκαία για τη διαχείριση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής και της συναλλαγματικής θέσης της Τραπέζης (θέσεις σε ξένο νόμισμα, παράγωγα προϊόντα κ.λπ.) που προκύπτουν από εκτέλεση επιτρεπτών πράξεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. vii. Εκπλήρωση εν γένει υποχρεώσεων από φόρους και τέλη, καθώς και από προμήθειες και έξοδα που απορρέουν από συναλλαγές πιστωτικού ιδρύματος, επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ΟΣΕΚΑ και πελατών τους, έναντι συστημάτων συναλλαγών, πληρωμών, διακανονισμού τίτλων, αποθετηρίων, οίκων εκκαθαρίσεως, οίκων αξιολογήσεως, θεματοφυλακών, ανταποκριτών διαμεσολαβητών, αρχείων καταγραφής συναλλαγών, εκπροσώπων πληρωμών, οργανωμένων αγορών ή λοιπών πολυμερών μηχανισμών διαπραγματεύσεως. viii. Εξυπηρέτηση πληρωμών σε σχέση με τίτλους και τιτλοποιήσεις που έχει εκδώσει άμεσα ή έμμεσα το πιστωτικό ίδρυμα και θυγατρικές του, ενδεικτικά: o πληρωμές κουπονιών κ.λπ. o εξόφληση τιμολογίων τρίτων προσώπων o ολική ή μερική αποπληρωμή κεφαλαίου στο πλαίσιο υλοποιήσεως συμβατικών υποχρεώσεων ή ενεργοποιήσεως συμβατικών ρητρών. ix. Πληρωμή εξόδων εξωτερικών συμβούλων για έκδοση γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που άπτονται των ως άνω υπό i-viii συναλλαγών. x. Χρεώσεις/Πιστώσεις Nostro - Vostro Accounts θυγατρικών και τρίτων πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω εντολών μηνυμάτων, ανεξαρτήτως νομίσματος. Οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος εκτελούνται χωρίς ειδική ενημέρωση, εφόσον δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη ρευστότητά του. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών που αφορούν πελάτες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Στο τέλος της ημέρας οι εν λόγω συναλλαγές θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. [Παρ. 11ε] ΦΕΚ Β 1721/ Χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από το εξωτερικό και έχουν συγκεντρωθεί ειδικώς για ανθρωπιστικούς σκοπούς από διεθνείς οργανισμούς και νομίμως συσταθέντα φιλανθρωπικά ιδρύματα. [Παρ. 11ιε] ΦΕΚ Β 1721/ Όλες οι συναλλαγές πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων και Ε.Π.Ε.Υ. που αφορούν την συμμετοχή τους στις δημοπρασίες έκδοσης κρατικών χρεογράφων που διενεργεί ο Οργανισμός ιαχείρισης ημόσιου Χρέους (Ο.. Η. Χ.) [Παρ. 3] ΦΕΚ Α 90/ Προς απόδειξη της ως άνω φύσεως των εξαιρούμενων συναλλαγών, θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση. i Όπου στις ανωτέρω διατάξεις δεν αναφέρεται σχετικό ΦΕΚ, εννοείται ότι η διάταξη περιέχεται στην αρχική ΠΝΠ και στο αντίστοιχο ΦΕΚ Α 84/ /7

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει µε την νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου;

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει µε την νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου; ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CAPITAL CONTROLS) Χρήστος Παρασκευόπουλος- Κόλιας LL.M., M.Sc. Το παρόν σημείωμα επιχειρεί να αποσαφηνίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84, 18.7.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1561/24.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 28 ης Ιουνίου 2015, 14 ης Ιουλίου 2015, 18 ης Ιουλίου 2015 και 31 ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟ ΘΕΡΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ!

ΚΑΛΟ ΘΕΡΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ! H συντακτική ομάδα για τα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά σας εύχεται ΚΑΛΟ ΘΕΡΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ! 1 Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 4 Παράταση στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSM Greece. Tax Alert. Αύγουστος 2015

RSM Greece. Tax Alert. Αύγουστος 2015 RSM Greece Tax Alert Αύγουστος 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης σύμφωνα με το Ν.4334/2015 2. Για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ [1]. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο; α) Με τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α 151/10.7.2007)

Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α 151/10.7.2007) Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α 151/10.7.2007) Ά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα