ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 9 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Κ.Υ. & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΠ 1. α) Ανάληψη οσού α ό λογαριασµό ταµιευτηρίου µε φυσική αρουσία στα Καταστήµατα του T.Π. & ανείων (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) (α ό 6/7/2015 Υ.Α.:Γ..Ο.Π ΕΞ2015/Χ.Π.2251 (ΦΕΚ 1380/Β / ) 1. β) Ανάληψη οσού α ό λογαριασµό ίστωσης σύνταξης (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ ΠΝΠ ΦΕΚ 65/Α/ , αρθ. 1 και ΠΝΠ ΦΕΚ 1302/Β/ ): α) Ά αξ 120 στους δικαιούχους ή συνδικαιούχους κατόχους λογαριασµών ταµιευτηρίου ου τηρούνται στο ΤΠ, ανεξαρτήτως του λήθους των λογαριασµών ου αυτοί τηρούν και µόνο στην ερί τωση ου δεν έχει ήδη εισ ραχθεί το οσό των 120 (α όφαση Σ 3556) β) Μετά την υ ό στοιχείο (α) συναλλαγή, α ό την ε όµενη ηµέρα, ηµερήσια καταβολή έως 60 ανά καταθέτη (δικαιούχο ή συνδικαιούχο), ανεξαρτήτως του λήθους των λογαριασµών ου αυτός τηρεί. γ) Η α όδοση των χρηµάτων είναι ανά καταθέτη (δικαιούχο ή συνδικαιούχο λογαριασµού ) και όχι ανά λογαριασµό 1

2 2) Α οδοχή καταθέσεων (α ό: 1/7/2015, α όφαση Σ 3557, ΠΝΠ ΦΕΚ 66/Α/ , εδ. στ αρ. 2 αρθ. 1): σε µετρητά µε τρα εζική ε ιταγή σε διαταγή Τ. Π. & ανείων ου έχει εκδοθεί µέχρι 26/06/2015 µε ηλεκτρονική ληρωµή µε ιδιωτική ε ιταγή σε διαταγή Τ. Π. & ανείων Η συναλλαγή ε ιτρέ εται για όλους τους ελάτες, φυσικά ή νοµικά ρόσω α ου τηρούν λογαριασµούς όψεως ή ταµιευτηρίου και διενεργείται α ό όλα τα Καταστήµατα του Τ. Π.& ανείων (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες. 3) Εκτέλεση ληρωµών σε ίστωση λογαριασµού ου τηρείται στην Ελλάδα: α) σε φορείς του ηµοσίου (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ 3557 ΠΝΠ ΦΕΚ 65/Α/ , εδ. ε αρ. 3 αρθ.1 συναλλαγές της Ελληνικής ηµοκρατίας (.χ. ιστώσεις λογ/σµών ΟΤΑ) ) β) σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α Ιδιωτικού ικαίου (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ 3557 ΠΝΠ ΦΕΚ 66/Α/ , εδ. η αρ.2 αρθ.1 εκτέλεση ληρωµών σε λογαριασµούς καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας µε κεντρική εντολή (µη ηλεκτρονική)) µέσω: εµβασµάτων Ethnofiles DCT γ) στο Τ. Π. & ανείων, σε ίστωση λογαριασµού δανείου του Τ. Π & ανείων, (α ό 6/7/2015, α όφαση Σ 3558), για την καταβολή τρέχουσας δόσης, µερική ή ολική εξόφληση του δανείου. - Η συναλλαγή ε ιτρέ εται για όλους τους ελάτες, φυσικά ή νοµικά ρόσω α ου τηρούν λογαριασµούς όψεως ή ταµιευτηρίου και διενεργείται α ό όλα τα Καταστήµατα του Τ. Π.& ανείων (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) - Ο σκο ός της εντολής ρέ ει να είναι η ληρωµή και α οδεικνύεται α ό τον συναλλασσόµενο µε την κατάθεση δικαιολογητικών (.χ. α όκοµµα κίνησης λογαριασµού δανείου/ ιστωτικής κάρτας, Υ εύθυνη ήλωση Ν.1599/86, φωτοτυ ία βιβλιαρίου του συνδεδεµένου µε το δάνειο λογαριασµού ταµιευτηρίου κτλ). Κατ εξαίρεση µ ορεί το συγκεκριµένο αίτηµα ληρωµής να ικανο οιηθεί α ό ροθεσµιακή κατάθεση ου έχει λήξει και αραµένει ανεξόφλητη µε τόκο ταµιευτηρίου, µε µεταφορά αυτής σε λογαριασµό ταµιευτηρίου (Ενα όθεσης), µε τους ίδιους δικαιούχους και µόνο για το σκο ό αυτό. (α ό 6/7/2015 α όφαση Σ 3558) 2

3 4) Α όδοση οσού για κάλυψη εξόδων νοσηλείας είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ή για ληρωµή διδάκτρων σε Πανε ιστήµια του εξωτερικού.(α ό 1/7/2015 α όφαση Σ 3557 και α οφάσεις 2/ΕΞ/ , 3/ΕΞ/ της Ε ιτρο ής Έγκρισης Τρα εζικών Λογαριασµών του Γεν. Λογ. Του Κράτους) Η συναλλαγή διενεργείται µόνο α ό την Κ.Υ. του Τ. Π.& ανείων, κατό ιν αιτήσεως του συναλλασσόµενου, µε φυσική αρουσία, µε κατάθεση των α αραίτητων δικαιολογητικών. Τα εν λόγω αιτήµατα αξιολογούνται α ό την συσταθείσα για το σκο ό αυτό Ε ιτρο ή του Τ.. Π. & ανείων και διεκ εραιώνονται α ό την αρµόδια ιεύθυνση του Τ. Π. & ανείων κατό ιν σχετικής έγκρισης της Ε ιτρο ής. 5) Συγκεκριµένες συναλλαγές, οι ο οίες κρίνονται αναγκαίες µε α όφαση της Ε ιτρο ής Έγκρισης Τρα εζικών Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΠΝΠ ΦΕΚ 65/Α/ ) Η έγκριση των συναλλαγών α ό την αρµόδια ε ιτρο ή του ΓΛΚ γίνεται υ ό την ροϋ όθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος, συµ εριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, συναλλαγών για την ληρωµή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρµακευτικών ειδών. 3

4 6) Έκδοση ε ιταγών σε διαταγή της ΕΛΤΑ Α.Ε. (α ό 1/7/2015 α όφαση Σ 3557 Η έκδοση της ε ιταγής γίνεται µε χρέωση του λογαριασµού ου τηρεί η ΕΛΤΑ Α.Ε. στο Τ. Π.& ανείων, για την εξυ ηρέτηση των Ταχυδροµικών Γραφείων του Κράτους στις χρηµατικές δοσοληψίες τους για την εκτέλεση της Υ ηρεσίας Ταχυδροµικών, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 4 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ Κ.Υ. - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΠ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΥ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 7) Α οδοχή καταθέσεων για τη σύσταση χρηµατικών και τελωνειακών αρακαταθηκών (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ 3557, ΠΝΠ ΦΕΚ 66/Α/ , εδ. στ αρ. 2 αρθ. 1): σε µετρητά µε τρα εζική ε ιταγή σε διαταγή Τ. Π.& ανείων ου έχει εκδοθεί µέχρι 26/06/ Η συναλλαγή διενεργείται α ό τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Κ.Υ., των Καταστηµάτων, των Γραφείων Παρακαταθηκών στις.ο.υ. και των Γραφείων ιαχειρίσεως Τελωνειακών Παρακαταθηκών του Τ. Π.& ανείων, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες. - Ειδικά, όταν οι καταθέτες είναι φορείς του ηµοσίου, η κατάθεση για σύσταση χρηµατικών αρακαταθηκών στην Κεντρική Υ ηρεσία µ ορεί να γίνει και µε ηλεκτρονική ληρωµή, σύµφωνα µε οδηγίες ου θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Ταµείου. 4

5 8) Σύσταση αυτούσιας αρακαταθήκης (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ 3557 ΠΝΠ ΦΕΚ 65/Α/ , εδ. δ αρθ.1 συναλλαγές α ό α όσταση): Η συναλλαγή διενεργείται α ό τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Κ.Υ., των Καταστηµάτων και των Γραφείων Παρακαταθηκών στις.ο.υ. του Τ. Π.& ανείων, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες. 9) Εκτέλεση ληρωµών α ό α όδοση γραµµατίου αρακαταθήκης: α) σε φορείς του ηµοσίου (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ 3557 ΠΝΠ ΦΕΚ 65/Α/ , εδ. ε αρ. 3 αρθ.1 συναλλαγές της Ελληνικής ηµοκρατίας) β) σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α Ιδιωτικού ικαίου (α ό 1/7/2015, α όφαση Σ 3557 ΠΝΠ ΦΕΚ 66/Α/ , εδ. η αρ.2 αρθ.1 εκτέλεση ληρωµών σε λογαριασµούς καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας µε κεντρική εντολή (µη ηλεκτρονική)) µε ηλεκτρονική ληρωµή ή µε µεταφορά σε τρα εζικό λογαριασµό µε έκδοση ε ιταγής σε διαταγή της ΤτΕ και σχετική εντολή ρος αυτήν για ίστωση του λογαριασµού ου τηρεί ο δικαιούχος σε άλλη τρά εζα. Η συναλλαγή διενεργείται α ό όλα τα Καταστήµατα του Τ. Π.& ανείων (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), για εντολές ου έχουν κατατεθεί µέχρι 26/6/2015 5

6 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 10 ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΥ ΤΠ εν ε ιτρέ εται η ε ίσκεψη σε θυρίδες θησαυροφυλακείου. 10) Θυρίδες Θησαυροφυλακείου : Σύµφωνα µε την Α.Π. 118/ΕΞ/2015/ Α όφαση της Ε ιτρο ής Έγκρισης Τρα εζικών Συναλλαγών του Γεν. Λογ. Του Κράτους, δεν γίνονται α οδεκτά αιτήµατα για ανοίγµατα θυρίδων ελατών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ε ιτρέ ονται όλες οι συναλλαγές µε την Τρά εζα της Ελλάδας και όλες οι συναλλαγές της Ελληνικής ηµοκρατίας Σηµειώνεται ότι κατά το διάστηµα της τρα εζικής αργίας: Αναστολή ροθεσµιών: 1. αναστέλλονται οι ροθεσµίες λήξης, εµφάνισης και ληρωµής αξιόγραφων και οι δικαστικές ροθεσµίες. Κατά συνέ εια, οι κοµιστές δεν θα α ωλέσουν τα δικαιώµατα τους. 2. εν θα οφείλεται τόκος υ ερηµερίας για τη διάρκεια της τρα εζικής αργίας σε ότι αφορά α αιτήσεις ου καθίστανται α αιτητές κατά τη διάρκεια της. 6