2. Ειδικότερα µε την :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ειδικότερα µε την :"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/ Με το παρόν άρθρο προτείνεται η θέσπιση ρυθµίσεων, το περιεχόµενο των οποίων αντικαθιστά, τροποποιεί ή συµπληρώνει διατάξεις του επενδυτικού νόµου 3299/2004. α. Ο νόµος 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το εκέµβριο του 2004 (261/Α / ). Με επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «στοιχεία C(2005) 166f/ SG-Greffe (2004)D/200563/7.2.05» κρίθηκε ότι το καθεστώς, τη νοµική βάση του οποίου αποτελεί ο ν. 3299/2004, συµβιβάζεται µε τη Συνθήκη ΕΚ. Το Μάρτιο του 2005 εκδόθηκαν οι αναγκαίες κανονιστικές αποφάσεις και έκτοτε άρχισε η ουσιαστική εφαρµογή του. β. Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκριτική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κρατική Ενίσχυση µε αριθµ. Ν573/2004 (το καθεστώς κινήτρων δηλαδή του Ν. 3299/2004) λήγει στις 31 εκεµβρίου Ο λόγος για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης απορρέει από το γεγονός ότι στις αρχές του 2007 θα έχει εφαρµογή το νέο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και σε εναρµόνιση αυτών ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας Σηµειώνεται ότι τα κίνητρα που προβλέπονται και παρέχονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 αποτελούν ενισχύσεις κυρίως περιφερειακού χαρακτήρα (στοχεύουν στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση) και θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 87 παρ. 3 (α και γ) της συνθήκης Ε.Κ. γ. Η ανάγκη εποµένως εναρµόνισης προς τις νέες Κοινοτικές ρυθµίσεις επιβάλλει την άµεση θέσπιση των απαραίτητων τροποποιήσεων καθώς και ορισµένων περαιτέρω βελτιώσεων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο του Ν. 3299/2004 προκειµένου ο επενδυτικός νόµος, διατηρώντας τη βασική δοµή του, να εξακολουθήσει να λειτουργεί και να δέχεται αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων από την αρχή του επόµενου έτους, χωρίς την ύπαρξη «κενού διαστήµατος» µε κύριο στόχο την περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και επ ωφελεία της εθνικής οικονοµίας. 2. Ειδικότερα µε την : α. παράγραφο 1 προστίθενται δύο διατάξεις στο άρθρο 1 του Ν. 3299/2004. Η πρώτη (παράγραφος 4) θεσµοθετεί την υποχρέωση εναρµόνισης των προϋποθέσεων και διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων του καθεστώτος κινήτρων του Ν. 3299/2004 µε τα οριζόµενα στον απαλλακτικό Κανονισµό (αριθµ. 1628/2006) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 ης Οκτωβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός παρέχει το δικαίωµα ενεργοποίησης καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αρκεί µια απλή κοινοποίηση, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που εµπεριέχονται στις διατάξεις του. Επισηµαίνεται ότι η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων σε τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 αλλά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω απαλλακτικού Κανονισµού π.χ. πρωτογενής τοµέας κ.λ.π., ή είδη επενδυτικών σχεδίων που η δυνατότητα ενίσχυσής τους εξαρτάται από ειδικούς Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής π.χ. επιχειρήσεις εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς

2 ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές, επενδυτικά σχέδια προστασίας περιβάλλοντος κ.λ.π., θα πραγµατοποιούνται βάσει των ειδικότερων προδιαγραφών του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου. Με τη δεύτερη διάταξη (προστίθεται παράγραφος ε) αποτυπώνεται η ήδη διαµορφωθείσα πρακτική της υποβολής από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας για την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης στην ίδια παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικής απόφασης (υπήρξε σχετική αναφορά στην κοινοποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στην Ε.Ε.) µε την οποία θα ενσωµατώνονται στην εσωτερική έννοµη τάξη οι δεσµεύσεις που θα απορρέουν από τα Κοινοτικά κείµενα για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό και την ενεργοποίηση οιουδήποτε καθεστώτος ή προγράµµατος, από οποιοδήποτε φορέα, κρατικών ενισχύσεων µε περιφερειακή διάσταση. β. παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 3299/2004 και η Επικράτεια πλέον διαιρείται σε 3 περιοχές κινήτρων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας. Ο εγκεκριµένος Χάρτης έχει ουσιαστικά ως βάση αναφοράς την Περιφέρεια και όλη η Επικράτεια θεωρήθηκε επιλέξιµη για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είτε βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87, παράγραφος 3 στοιχείο α της Συνθήκης Ε.Κ. (συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση) είτε βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ (συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον). Σηµειώνεται ότι για την κατανοµή των περιοχών σε ζώνες κινήτρων προκειµένου να χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του Ν. 3299/2004, αλλά και σε κάθε καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων που θα ενεργοποιεί η χώρα µας, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η κατάταξη των Περιφερειών σύµφωνα µε τα δεδοµένα του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα διαφοροποιήσεων και επιλογών κατά την άσκηση της εθνικής πολιτικής π.χ. διαφορετική κατάταξη των Νοµών µιας ενιαίας περιφέρειας, τµηµάτων ενός Νοµού κ.λ.π. Ειδικότερα στην Περιοχή Β περιλήφθηκαν οι Περιφέρειες που το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται στο 30% ενώ στην Περιοχή Γ οι Περιφέρειες που το αντίστοιχο όριο είναι στο 40%. Ορίστηκαν επιπλέον ως περιοχή Α οι Νοµοί που περιέχουν τα µεγάλα αστικά κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης (πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών και των νησιών τους) µε την επισήµανση ωστόσο ότι και στη συγκεκριµένη ζώνη θα παρέχονται κίνητρα για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων. γ. παράγραφο 3 τροποποιείται το άρθρο 3 του Νόµου 3299/2004 ως εξής : - Τροποποιείται το υφιστάµενο καθεστώς για τα επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων µε την υιοθέτηση διακριτών προϋποθέσεων υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες των φορέων αυτών. - Στην παράγραφο 4 προστίθεται : περίπτωση ε µε την οποία προβλέπεται ότι δεν θα παρέχονται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια τα οποία πραγµατοποιούνται µε την πρωτοβουλία και για λογαριασµό του ηµοσίου, έστω και αν η εκτέλεσή τους έχει ανατεθεί, δια της συνάψεως σχετικής συµβάσεως, σε ιδιώτη, δεδοµένου ότι, σύµφωνα και µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι χρειάζεται περαιτέρω ενθάρρυνση η επενδυτική δραστηριότητα που το αντικείµενό της συνίσταται στην εκτέλεση έργου, του οποίου η ανάληψη και εκτέλεση δεν επαφίεται πλέον, µετά και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, στην ελεύθερη επιλογή του φορέα της ιδιωτικής επιχείρησης αλλά αποτελεί συµβατική του υποχρέωση και περίπτωση στ βάσει της οποίας δεν θα ενισχύονται φορείς επενδυτικών σχεδίων, σύµφωνα και µε σχετική αναφορά της Κοινοτικής νοµοθεσίας (άρθρο 7 του υπ αριθµ. 1628/2006 απαλλακτικού Κανονισµού της Ε.Ε.), για τους οποίους εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων µετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκρινε τις ενισχύσεις αυτές παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά. - αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης α της παραγράφου 5, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών σε σχέση µε την ισχύουσα ρύθµιση

3 (προέβλεπε την αγορά βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παρέµεναν σε αδράνεια επί δύο τουλάχιστον έτη) που θα αφορά πλέον την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής µονάδας εφόσον βέβαια η συγκεκριµένη µονάδα έχει παύσει την λειτουργία της, η απόκτηση θα γίνει από ανεξάρτητο επενδυτή, η συναλλαγή θα πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς και θα αφαιρεθούν τυχόν ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί πριν την αγορά στη συγκεκριµένη εγκατάσταση. - επίσης προστίθεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, υποπερίπτωση xxiv, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης της αγοράς γης, µόνο για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από µικρές επιχειρήσεις και έως το 10% της συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. - µε την προτεινόµενη αντικατάσταση της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αναπροσαρµόζεται από το 8% στο 10% το ποσοστό επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο αναγνωρίζεται η ενίσχυση δαπανών µελετών συµβούλων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των επενδυτικών τους προτάσεων. - η ρύθµιση της καταργούµενης περίπτωσης θ της παραγράφου 6 εµπεριέχεται στη νέα παράγραφο 7 που προστίθεται στο άρθρο 3, η οποία περιλαµβάνει επιπλέον και τις λοιπές προϋποθέσεις (δηµιουργία νέας ή επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης, διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας µε νέα πρόσθετα προϊόντα, θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία της υπάρχουσας εγκατάστασης) που συνθέτουν την έννοια της «αρχικής επένδυσης» και είναι απαραίτητος όρος για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων σύµφωνα µε τη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία. Εποµένως, προκειµένου να ενισχυθούν τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3299/2004, βάσει του απαλλακτικού Κανονισµού 1628/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 ης Οκτωβρίου 2006, θα πρέπει να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. δ. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο 4 του Ν. 3299/2004 που αναφέρεται κυρίως στην ένταση των παρεχόµενων ενισχύσεων. - Αρχικά επισηµαίνεται ότι για να υπάρξει απλούστευση στην ταξινόµηση των επενδυτικών σχεδίων σε κατηγορίες, προκειµένου να ορισθούν τα παρεχόµενα ποσοστά ενισχύσεων, οι 5 κατηγορίες του άρθρου 3 παρ. 1, ενοποιούνται για την εφαρµογή του άρθρου 4 σε 2 κατηγορίες και έτσι τα επενδυτικά σχέδια της 3ης, 4ης και 5ης αντιµετωπίζονται πλέον ως 1η κατηγορία, ενώ τα αντίστοιχα της 1ης και 2ης περιλαµβάνονται στη νέα 2 η κατηγορία (π.χ. ο εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων στο άρθρο 3 παρ. 1 κατατάσσεται στην 4η κατηγορία ενώ για την εφαρµογή του νέου άρθρου 4 θα θεωρείται 1η κατηγορία). Για τον προσδιορισµό των ποσοστών της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης ή της φορολογικής απαλλαγής στις επί µέρους περιοχές της χώρας ελήφθησαν υπόψη τα ανώτατα όρια του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας για την περίοδο Σηµειώνεται ότι το ανώτατο επιτρεπόµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποσοστό ενίσχυσης εκάστης Περιφέρειας έχει ορισθεί βάσει του κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε ορισµένες περιφέρειες θα υπάρξει µείωσή του το 2011 ενώ για άλλες θα υπάρξει και επαναξιολόγηση των στατιστικών δεδοµένων, καθώς και ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα παροχής κινήτρων περιφερειακού χαρακτήρα για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και στις περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στα αρχικά ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 (οι µεγάλες επιχειρήσεις υποχρεωτικά θα ενισχύονται µε τα συγκεκριµένα ποσοστά) και που δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (εξαντλήθηκαν τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια για την Περιοχή Β και Γ στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας 1 π.χ. ειδικές µορφές τουρισµού, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, υψηλή τεχνολογία κλπ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας 2 π.χ. µεταποίηση κ.λ.π. υπολείπονται µόλις κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες), υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται επιπλέον ποσοστά έως το 10% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως το 20% για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Το µέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται στο Παράρτηµα I του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 364/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ µε την πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικής απόφασης δύναται να ορίζεται το συγκεκριµένο επιπρόσθετο ύψος ενισχύσεων, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου και ανάλογα της περιοχής υλοποίησής του π.χ. µεσαία επιχείρηση που

4 δηµιουργεί µεταποιητική µονάδα στην Περιφέρεια Ηπείρου ή σε νησιωτική περιοχή κάτω των κατοίκων. Η διαφοροποίηση του ύψους ενίσχυσης θα τεκµηριώνεται σε στοιχεία δεικτών ανεργίας, του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος καθώς και της γεωγραφικής θέσης της κάθε περιοχής π.χ. αποµακρυσµένες από µεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών να αλλάζουν κατηγορία είδη επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παρ. 1 π.χ. ένας κλάδος της οικονοµίας λόγω κορεσµού, υστέρησης κ.λ.π. να χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη ενθάρρυνση και να διαφοροποιείται αντίστοιχα το ύψος ενίσχυσής του. - Οι ανωτέρω προσαυξήσεις που δύναται να ορισθούν για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν θα εφαρµόζονται, βάσει σχετικού περιορισµού της Κοινοτικής νοµοθεσίας, για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατοµµύρια ευρώ. Τα συγκεκριµένα «µεγάλα επενδυτικά σχέδια» (το συνολικό τους κόστος είναι άνω των 50 εκατ. ευρώ) υπόκεινται επιπρόσθετα σε προσαρµογή της παρεχόµενης ενίσχυσης βάσει της ακόλουθης κλίµακας : Επιλέξιµες δαπάνες Έως 50 εκατ. ευρώ Για το τµήµα άνω των 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. Ευρώ Για το τµήµα άνω των 100 εκατ. ευρώ Προσαρµοσµένο ανώτατο όριο ενίσχυσης 100% του περιφερειακού ανωτάτου ορίου 50% του περιφερειακού ανωτάτου ορίου 34% του περιφερειακού ανωτάτου ορίου Για να αποφεύγεται η τεχνητή υποδιαίρεση ενός µεγάλου επενδυτικού σχεδίου σε «υποσχέδια» ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να θεωρείται ενιαίο, εφόσον η αρχική επένδυση γίνεται εκ µέρους µιας η περισσότερων επιχειρήσεων µέσα σε περίοδο τριών ετών και αποτελείται από πάγια περιουσιακά στοιχεία, συνδυαζόµενα κατά αδιαίρετο, από οικονοµική άποψη, τρόπο. - αποσαφηνίζεται ακόµη η δυνατότητα χορήγησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και στα επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης. - η διάταξη για τα επενδυτικά σχέδια της αλλοδαπής υπάρχει και στο ισχύον άρθρο. ε. Με την παράγραφο 5 επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 5 του Ν. 3299/ Μειώνεται από 15% σε 5% το ποσοστό αναµόρφωσης του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. - Αντικαθίσταται η παράγραφος 6, η οποία, στο νέο περιεχόµενό της, προσδιορίζει την έναρξη πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου µετά τη χορήγηση από τις αρµόδιες διοικητικές αρχές επιβεβαίωσης της επιλεξιµότητάς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/2004. Η σχετική ρύθµιση συσχετίζεται µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7, η οποία επίσης αντικαθίσταται και προβλέπει την άσκηση δικαιώµατος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου να αιτείται από τις υπηρεσίες εφαρµογής του επενδυτικού νόµου χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας του επιχειρηµατικού του σχεδίου, οι οποίες οφείλουν να το εξετάσουν εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Η ρύθµιση αυτή, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά, στοχεύει να παράσχει το δικαίωµα στους φορείς των επιχειρηµατικών σχεδίων να πραγµατοποιήσουν έναρξη των σχεδιαζόµενων επενδυτικών δαπανών τους σε σύντοµο χρόνο µετά την υποβολή του αιτήµατος στις αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να αναµένουν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Σηµειώνεται ότι µε το ισχύον καθεστώς των περιφερειακών ενισχύσεων και σε εναρµόνισή του και οι διατάξεις του Ν. 3299/2004 παρείχαν τη δυνατότητα υλοποίησης, µε ευθύνη βέβαια του φορέα της επένδυσης, των περιλαµβανόµενων στην οικονοµοτεχνική µελέτη επενδυτικών δαπανών µετά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής. Στην αντίστοιχη νέα Κοινοτική νοµοθεσία και προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η περιφερειακή ενίσχυση θα αποτελεί πραγµατικό κίνητρο για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγµατοποιούνταν στις ενισχυόµενες περιφέρειες, ορίζεται ότι η έναρξη εργασιών του επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την έγγραφη επιβεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι το σχέδιο ικανοποιεί καταρχήν, υπό την αίρεση λεπτοµερούς επαλήθευσης, τους όρους επιλεξιµότητας που έχουν τεθεί από το συγκεκριµένο καθεστώς ενισχύσεων.

5 Σε περίπτωση βέβαια που οι επενδυτικές εργασίες αρχίσουν πριν τη χορήγηση της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας ή πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής εφόσον δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας, τότε ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο δεν θα µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ στις παραγράφους 23 και 24 διορθώνονται ορισµένες φραστικές ανακολουθίες και βελτιώνεται η προσαρµογή του κειµένου στα θέµατα αδειοδοτήσεων των συγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. - Περαιτέρω στην παράγραφο 26 προστίθεται περίπτωση στ. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής δεν υποβάλλουν αίτηµα υπαγωγής στις υπηρεσίες εφαρµογής του Ν. 3299/2004 αλλά, µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, καταθέτουν στην αρµόδια για τη φορολογία τους ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) αίτηση µε την οποία ζητούν τον έλεγχο της πραγµατοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Για ορισµένα είδη επενδυτικών σχεδίων π.χ. ανάπτυξη λογισµικού, παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας κ.λ.π., απαιτείται η έκδοση γνωµοδότησης ή χαρακτηρισµού από ειδικές Επιτροπές π.χ. Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενικής Γραµµατείας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης κ.λ.π., ή Υπηρεσίες του ηµοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προβαίνουν µε δική τους πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των γνωµοδοτήσεων αυτών, ενώ οι συγκεκριµένες υπηρεσίες υποχρεούνται να εξυπηρετούν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων. στ. Στην παράγραφο 6 προτείνονται διατάξεις που τροποποιούν, αντικαθιστούν ή συµπληρώνουν αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 7. - Με την περίπτωση α, η οποία συνδυάζεται και µε την αντικατάσταση της παραγράφου 21, προβλέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, η οποία σταδιακά θα υποκαταστήσει τον υφιστάµενο τρόπο κατάθεσης των αιτηµάτων, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί και στην συνολική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ελέγχου των επενδύσεων µε στόχο την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των επενδυτών, - Στην περίπτωση β, αξιοποιείται, όπως αναφέρθηκε και στην ανωτέρω παράγραφο ε, η δυνατότητα χορήγησης επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου, προκειµένου να παρασχεθεί η διευκόλυνση στον επιχειρηµατικό φορέα να προβεί, µε δική του βέβαια ευθύνη, στην έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών, - Με την περίπτωση γ παρέχεται η ευχέρεια, κατά την έκδοση της κανονιστικής απόφασης καθορισµού κονδυλίων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της κατανοµής τους και κατά τοµέα δραστηριότητας ή και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων προκειµένου, σε σχέση µε τις εκάστοτε συνθήκες της οικονοµίας, να δίδεται µεγαλύτερη έµφαση σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας ή σε ορισµένες µορφές επιχειρήσεων π.χ. µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλπ. - Με τις περιπτώσεις δ και ε θεσµοθετείται η συµµετοχή, άνευ ψήφου, στις συνεδριάσεις των Γνωµοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης α) Νοµικού Συµβούλου του ιδίου Υπουργείου και β) εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε., σε περίπτωση εξέτασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σε αυτό. - στην περίπτωση στ προβλέπεται ο περιορισµός των θεµάτων π.χ. τροποποιήσεις αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, εγκρίσεις παρατάσεων, συγχωνεύσεις εταιρειών κ.λ.π., που για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής τους προϋποτίθεται η γνωµοδότηση των αρµόδιων γνωµοδοτικών επιτροπών του Ν. 3299/2004, µε στόχο την ταχύτερη αξιολόγησή τους επ ωφελεία των φορέων των επενδυτικών σχεδίων. - µε την περίπτωση ζ αποσαφηνίζεται η έννοια της περίπτωσης ζ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ορίζοντας ότι δεν δύναται να συµµετέχουν σε συνεδριάσεις των Γνωµοδοτικών επιτροπών του Ν. 3299/2004 τα µέλη τους που συµµετέχουν ως σύµβουλοι ή ως φυσικά πρόσωπα στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων κατά την τελευταία πενταετία, όταν εξετάζονται θέµατα των επιχειρήσεων αυτών ή θέµατα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή παρόµοιου αντικειµένου. ζ. Με την παράγραφο 7 αντικαθίστανται δύο διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004.

6 - Με την πρώτη (αντικατάσταση της υποπ. iii της περίπτωσης α της παρ. 1) προβλέπεται αύξηση του ποσού της επιχορήγησης, σε ποσοστό 50% από 30% που ορίζεται στην καταργούµενη διάταξη, που δύναται να ζητήσει ο φορέας του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, πάντα µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10%, παρέχεται το δικαίωµα χορήγησης σε περισσότερες της µιας δόσης αυτής και εισάγεται η ρύθµιση ότι σε περίπτωση εκταµίευσης του συνόλου του προβλεπόµενου ποσού (δηλαδή του 50% της ενίσχυσης) θα πραγµατοποιείται ένας τελικός έλεγχος στη συγκεκριµένη επένδυση (καταργείται ουσιαστικά ο ενδιάµεσος έλεγχος για την καταβολή του 50% της α δόσης της επιχορήγησης) για την διαπίστωση της ολοκλήρωσής της και την παροχή του υπολοίπου 50% της οριζόµενης επιχορήγησης. - Με τη δεύτερη διάταξη αποτυπώνεται η υποχρέωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια, να τηρεί, πέραν των οριζοµένων από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και τις αντίστοιχες διαδικασίες της Κοινοτικής νοµοθεσίας για την καταβολή της επιχορήγησης. η. Με την παράγραφο 8 : - προστίθεται στο άρθρο 9 του Ν. 3299/2004 η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός νέου ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων που θα αναφέρεται σε νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις και θα προβλέπει την παροχή κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις καθώς και σε εκείνες που διανύουν το πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους στις ενισχυόµενες περιφέρειες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριµένη µορφή ενίσχυσης καθιερώνεται για πρώτη φορά στις υπάρχουσες κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και ότι για την εφαρµογή της δεν αρκεί απλή κοινοποίηση, αλλά απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνεται η ενσωµάτωσή της στα Ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων και η υλοποίησή της θα πραγµατοποιείται µε κοινή κανονιστική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Στο κείµενο της σχετικής διάταξης περιγράφονται τα στοιχεία που ρυθµίζονται µε την έκδοση της προβλεπόµενης Υπουργικής απόφασης π.χ. είδη ενισχυόµενων δαπανών, και προσδιορίζονται τα όρια π.χ. ανώτατα ποσά χορηγούµενων ενισχύσεων, ύψος έντασης κινήτρου µε συνάρτηση µε τις Περιφέρειες εφαρµογής, εντός των οποίων θα διαµορφώνονται τα παρεχόµενα κίνητρα, τα οποία σηµειώνεται ότι δύναται να λειτουργούν σωρευτικά µε τις ενισχύσεις που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του νόµου 3299/2004 και αφορούν επενδυτικές δαπάνες. - προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 9 το περιεχόµενο του οποίου είχε καταργηθεί µε τον ν. 2971/2001. θ. Με την παράγραφο 9 καταργείται η υποπερίπτωση α της περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 που προέβλεπε την υποχρέωση υποβολής αίτησης και την έκδοση εγκριτικής απόφασης της ιοίκησης για τις µεταβιβάσεις µετοχών των ενισχυόµενων µε τα κίνητρα του Ν. 3299/2004 επιχειρηµατικών φορέων δεδοµένου ότι στη σηµερινή εποχή η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης των επιχειρήσεων αποτελεί συνήθη πρακτική, η δε επιβολή µιας χρονοβόρας συχνά διοικητικής διαδικασίας µπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά στην επιχειρηµατική ζωή. Παράλληλα προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση της παραγράφου 2 βάσει του οποίου ο φορέας του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου οφείλει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία κάθε αλλαγή της εταιρικής του σύνθεσης, ενώ αν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι η ενισχυθείσα εταιρεία έπαυσε να είναι µικρή ή µεσαία επιχείρηση τότε θα αφαιρείται το επιπλέον ποσοστό που της εγκρίθηκε µε την απόφαση υπαγωγής, λόγω της ιδιότητάς της αυτής. ι. Με την παράγραφο 10 αντικαθίσταται η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόµου 3299/2004, ώστε να συµπεριλαµβάνει ρύθµιση για την διατήρηση σε ισχύ της κανονιστικής απόφασης που καθόριζε το είδος και την έκταση των έργων για τον ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό των τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (κάµπινγκ), η οποία εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στο αρχικό κείµενο του Ν. 3299/2004, µε συνέπεια να έχουν υποβληθεί ορισµένα επενδυτικά σχέδια στις Περιφερειακές υπηρεσίες και να µην είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Η αναδροµικότητα που προτείνεται για τη διάταξη αυτή έχει το σκοπό να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης των λιγοστών αυτών επενδυτικών σχεδίων. - Επίσης διορθώνονται ορισµένα φραστικά σφάλµατα διατάξεων του άρθρου 12.

7 Αθήνα, εκεµβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450. 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων

22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450. 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων 22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων 24. Ευρωπαϊκές ενισχύσεις και η Αρχή de minimis - H στρατηγική της E.E. 25. Παράδειγμα έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3908/2011 Ι.Κ. Δρυλλεράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Η-4ΟΣ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Η-4ΟΣ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Σκοπός-ΠλαίσιοΕφαρµογής Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µε τη διαµόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011)

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» Επί της αρχής : 1. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ενότητες Ενότητα 1. Σκοπός-Πλαίσιο Εφαρµογής Ενότητα 2. Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια Ενότητα 3. Παρεχόµενες ενισχύσεις Ενότητα 4. Καθορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα