2. Ειδικότερα µε την :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ειδικότερα µε την :"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/ Με το παρόν άρθρο προτείνεται η θέσπιση ρυθµίσεων, το περιεχόµενο των οποίων αντικαθιστά, τροποποιεί ή συµπληρώνει διατάξεις του επενδυτικού νόµου 3299/2004. α. Ο νόµος 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το εκέµβριο του 2004 (261/Α / ). Με επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «στοιχεία C(2005) 166f/ SG-Greffe (2004)D/200563/7.2.05» κρίθηκε ότι το καθεστώς, τη νοµική βάση του οποίου αποτελεί ο ν. 3299/2004, συµβιβάζεται µε τη Συνθήκη ΕΚ. Το Μάρτιο του 2005 εκδόθηκαν οι αναγκαίες κανονιστικές αποφάσεις και έκτοτε άρχισε η ουσιαστική εφαρµογή του. β. Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκριτική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κρατική Ενίσχυση µε αριθµ. Ν573/2004 (το καθεστώς κινήτρων δηλαδή του Ν. 3299/2004) λήγει στις 31 εκεµβρίου Ο λόγος για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης απορρέει από το γεγονός ότι στις αρχές του 2007 θα έχει εφαρµογή το νέο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και σε εναρµόνιση αυτών ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας Σηµειώνεται ότι τα κίνητρα που προβλέπονται και παρέχονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 αποτελούν ενισχύσεις κυρίως περιφερειακού χαρακτήρα (στοχεύουν στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση) και θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 87 παρ. 3 (α και γ) της συνθήκης Ε.Κ. γ. Η ανάγκη εποµένως εναρµόνισης προς τις νέες Κοινοτικές ρυθµίσεις επιβάλλει την άµεση θέσπιση των απαραίτητων τροποποιήσεων καθώς και ορισµένων περαιτέρω βελτιώσεων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο του Ν. 3299/2004 προκειµένου ο επενδυτικός νόµος, διατηρώντας τη βασική δοµή του, να εξακολουθήσει να λειτουργεί και να δέχεται αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων από την αρχή του επόµενου έτους, χωρίς την ύπαρξη «κενού διαστήµατος» µε κύριο στόχο την περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και επ ωφελεία της εθνικής οικονοµίας. 2. Ειδικότερα µε την : α. παράγραφο 1 προστίθενται δύο διατάξεις στο άρθρο 1 του Ν. 3299/2004. Η πρώτη (παράγραφος 4) θεσµοθετεί την υποχρέωση εναρµόνισης των προϋποθέσεων και διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων του καθεστώτος κινήτρων του Ν. 3299/2004 µε τα οριζόµενα στον απαλλακτικό Κανονισµό (αριθµ. 1628/2006) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 ης Οκτωβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός παρέχει το δικαίωµα ενεργοποίησης καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αρκεί µια απλή κοινοποίηση, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που εµπεριέχονται στις διατάξεις του. Επισηµαίνεται ότι η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων σε τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 αλλά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω απαλλακτικού Κανονισµού π.χ. πρωτογενής τοµέας κ.λ.π., ή είδη επενδυτικών σχεδίων που η δυνατότητα ενίσχυσής τους εξαρτάται από ειδικούς Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής π.χ. επιχειρήσεις εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς

2 ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές, επενδυτικά σχέδια προστασίας περιβάλλοντος κ.λ.π., θα πραγµατοποιούνται βάσει των ειδικότερων προδιαγραφών του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου. Με τη δεύτερη διάταξη (προστίθεται παράγραφος ε) αποτυπώνεται η ήδη διαµορφωθείσα πρακτική της υποβολής από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας για την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης στην ίδια παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικής απόφασης (υπήρξε σχετική αναφορά στην κοινοποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στην Ε.Ε.) µε την οποία θα ενσωµατώνονται στην εσωτερική έννοµη τάξη οι δεσµεύσεις που θα απορρέουν από τα Κοινοτικά κείµενα για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό και την ενεργοποίηση οιουδήποτε καθεστώτος ή προγράµµατος, από οποιοδήποτε φορέα, κρατικών ενισχύσεων µε περιφερειακή διάσταση. β. παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 3299/2004 και η Επικράτεια πλέον διαιρείται σε 3 περιοχές κινήτρων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας. Ο εγκεκριµένος Χάρτης έχει ουσιαστικά ως βάση αναφοράς την Περιφέρεια και όλη η Επικράτεια θεωρήθηκε επιλέξιµη για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είτε βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87, παράγραφος 3 στοιχείο α της Συνθήκης Ε.Κ. (συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση) είτε βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ (συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον). Σηµειώνεται ότι για την κατανοµή των περιοχών σε ζώνες κινήτρων προκειµένου να χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του Ν. 3299/2004, αλλά και σε κάθε καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων που θα ενεργοποιεί η χώρα µας, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η κατάταξη των Περιφερειών σύµφωνα µε τα δεδοµένα του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα διαφοροποιήσεων και επιλογών κατά την άσκηση της εθνικής πολιτικής π.χ. διαφορετική κατάταξη των Νοµών µιας ενιαίας περιφέρειας, τµηµάτων ενός Νοµού κ.λ.π. Ειδικότερα στην Περιοχή Β περιλήφθηκαν οι Περιφέρειες που το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται στο 30% ενώ στην Περιοχή Γ οι Περιφέρειες που το αντίστοιχο όριο είναι στο 40%. Ορίστηκαν επιπλέον ως περιοχή Α οι Νοµοί που περιέχουν τα µεγάλα αστικά κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης (πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών και των νησιών τους) µε την επισήµανση ωστόσο ότι και στη συγκεκριµένη ζώνη θα παρέχονται κίνητρα για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων. γ. παράγραφο 3 τροποποιείται το άρθρο 3 του Νόµου 3299/2004 ως εξής : - Τροποποιείται το υφιστάµενο καθεστώς για τα επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων µε την υιοθέτηση διακριτών προϋποθέσεων υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες των φορέων αυτών. - Στην παράγραφο 4 προστίθεται : περίπτωση ε µε την οποία προβλέπεται ότι δεν θα παρέχονται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια τα οποία πραγµατοποιούνται µε την πρωτοβουλία και για λογαριασµό του ηµοσίου, έστω και αν η εκτέλεσή τους έχει ανατεθεί, δια της συνάψεως σχετικής συµβάσεως, σε ιδιώτη, δεδοµένου ότι, σύµφωνα και µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι χρειάζεται περαιτέρω ενθάρρυνση η επενδυτική δραστηριότητα που το αντικείµενό της συνίσταται στην εκτέλεση έργου, του οποίου η ανάληψη και εκτέλεση δεν επαφίεται πλέον, µετά και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, στην ελεύθερη επιλογή του φορέα της ιδιωτικής επιχείρησης αλλά αποτελεί συµβατική του υποχρέωση και περίπτωση στ βάσει της οποίας δεν θα ενισχύονται φορείς επενδυτικών σχεδίων, σύµφωνα και µε σχετική αναφορά της Κοινοτικής νοµοθεσίας (άρθρο 7 του υπ αριθµ. 1628/2006 απαλλακτικού Κανονισµού της Ε.Ε.), για τους οποίους εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων µετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκρινε τις ενισχύσεις αυτές παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά. - αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης α της παραγράφου 5, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών σε σχέση µε την ισχύουσα ρύθµιση

3 (προέβλεπε την αγορά βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παρέµεναν σε αδράνεια επί δύο τουλάχιστον έτη) που θα αφορά πλέον την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής µονάδας εφόσον βέβαια η συγκεκριµένη µονάδα έχει παύσει την λειτουργία της, η απόκτηση θα γίνει από ανεξάρτητο επενδυτή, η συναλλαγή θα πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς και θα αφαιρεθούν τυχόν ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί πριν την αγορά στη συγκεκριµένη εγκατάσταση. - επίσης προστίθεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, υποπερίπτωση xxiv, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης της αγοράς γης, µόνο για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από µικρές επιχειρήσεις και έως το 10% της συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. - µε την προτεινόµενη αντικατάσταση της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αναπροσαρµόζεται από το 8% στο 10% το ποσοστό επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο αναγνωρίζεται η ενίσχυση δαπανών µελετών συµβούλων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των επενδυτικών τους προτάσεων. - η ρύθµιση της καταργούµενης περίπτωσης θ της παραγράφου 6 εµπεριέχεται στη νέα παράγραφο 7 που προστίθεται στο άρθρο 3, η οποία περιλαµβάνει επιπλέον και τις λοιπές προϋποθέσεις (δηµιουργία νέας ή επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης, διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας µε νέα πρόσθετα προϊόντα, θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία της υπάρχουσας εγκατάστασης) που συνθέτουν την έννοια της «αρχικής επένδυσης» και είναι απαραίτητος όρος για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων σύµφωνα µε τη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία. Εποµένως, προκειµένου να ενισχυθούν τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3299/2004, βάσει του απαλλακτικού Κανονισµού 1628/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 ης Οκτωβρίου 2006, θα πρέπει να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. δ. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο 4 του Ν. 3299/2004 που αναφέρεται κυρίως στην ένταση των παρεχόµενων ενισχύσεων. - Αρχικά επισηµαίνεται ότι για να υπάρξει απλούστευση στην ταξινόµηση των επενδυτικών σχεδίων σε κατηγορίες, προκειµένου να ορισθούν τα παρεχόµενα ποσοστά ενισχύσεων, οι 5 κατηγορίες του άρθρου 3 παρ. 1, ενοποιούνται για την εφαρµογή του άρθρου 4 σε 2 κατηγορίες και έτσι τα επενδυτικά σχέδια της 3ης, 4ης και 5ης αντιµετωπίζονται πλέον ως 1η κατηγορία, ενώ τα αντίστοιχα της 1ης και 2ης περιλαµβάνονται στη νέα 2 η κατηγορία (π.χ. ο εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων στο άρθρο 3 παρ. 1 κατατάσσεται στην 4η κατηγορία ενώ για την εφαρµογή του νέου άρθρου 4 θα θεωρείται 1η κατηγορία). Για τον προσδιορισµό των ποσοστών της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης ή της φορολογικής απαλλαγής στις επί µέρους περιοχές της χώρας ελήφθησαν υπόψη τα ανώτατα όρια του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας για την περίοδο Σηµειώνεται ότι το ανώτατο επιτρεπόµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποσοστό ενίσχυσης εκάστης Περιφέρειας έχει ορισθεί βάσει του κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε ορισµένες περιφέρειες θα υπάρξει µείωσή του το 2011 ενώ για άλλες θα υπάρξει και επαναξιολόγηση των στατιστικών δεδοµένων, καθώς και ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα παροχής κινήτρων περιφερειακού χαρακτήρα για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και στις περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στα αρχικά ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 (οι µεγάλες επιχειρήσεις υποχρεωτικά θα ενισχύονται µε τα συγκεκριµένα ποσοστά) και που δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (εξαντλήθηκαν τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια για την Περιοχή Β και Γ στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας 1 π.χ. ειδικές µορφές τουρισµού, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, υψηλή τεχνολογία κλπ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας 2 π.χ. µεταποίηση κ.λ.π. υπολείπονται µόλις κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες), υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται επιπλέον ποσοστά έως το 10% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως το 20% για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Το µέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται στο Παράρτηµα I του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 364/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ µε την πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικής απόφασης δύναται να ορίζεται το συγκεκριµένο επιπρόσθετο ύψος ενισχύσεων, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου και ανάλογα της περιοχής υλοποίησής του π.χ. µεσαία επιχείρηση που

4 δηµιουργεί µεταποιητική µονάδα στην Περιφέρεια Ηπείρου ή σε νησιωτική περιοχή κάτω των κατοίκων. Η διαφοροποίηση του ύψους ενίσχυσης θα τεκµηριώνεται σε στοιχεία δεικτών ανεργίας, του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος καθώς και της γεωγραφικής θέσης της κάθε περιοχής π.χ. αποµακρυσµένες από µεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών να αλλάζουν κατηγορία είδη επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παρ. 1 π.χ. ένας κλάδος της οικονοµίας λόγω κορεσµού, υστέρησης κ.λ.π. να χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη ενθάρρυνση και να διαφοροποιείται αντίστοιχα το ύψος ενίσχυσής του. - Οι ανωτέρω προσαυξήσεις που δύναται να ορισθούν για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν θα εφαρµόζονται, βάσει σχετικού περιορισµού της Κοινοτικής νοµοθεσίας, για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατοµµύρια ευρώ. Τα συγκεκριµένα «µεγάλα επενδυτικά σχέδια» (το συνολικό τους κόστος είναι άνω των 50 εκατ. ευρώ) υπόκεινται επιπρόσθετα σε προσαρµογή της παρεχόµενης ενίσχυσης βάσει της ακόλουθης κλίµακας : Επιλέξιµες δαπάνες Έως 50 εκατ. ευρώ Για το τµήµα άνω των 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. Ευρώ Για το τµήµα άνω των 100 εκατ. ευρώ Προσαρµοσµένο ανώτατο όριο ενίσχυσης 100% του περιφερειακού ανωτάτου ορίου 50% του περιφερειακού ανωτάτου ορίου 34% του περιφερειακού ανωτάτου ορίου Για να αποφεύγεται η τεχνητή υποδιαίρεση ενός µεγάλου επενδυτικού σχεδίου σε «υποσχέδια» ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να θεωρείται ενιαίο, εφόσον η αρχική επένδυση γίνεται εκ µέρους µιας η περισσότερων επιχειρήσεων µέσα σε περίοδο τριών ετών και αποτελείται από πάγια περιουσιακά στοιχεία, συνδυαζόµενα κατά αδιαίρετο, από οικονοµική άποψη, τρόπο. - αποσαφηνίζεται ακόµη η δυνατότητα χορήγησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και στα επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης. - η διάταξη για τα επενδυτικά σχέδια της αλλοδαπής υπάρχει και στο ισχύον άρθρο. ε. Με την παράγραφο 5 επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 5 του Ν. 3299/ Μειώνεται από 15% σε 5% το ποσοστό αναµόρφωσης του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. - Αντικαθίσταται η παράγραφος 6, η οποία, στο νέο περιεχόµενό της, προσδιορίζει την έναρξη πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου µετά τη χορήγηση από τις αρµόδιες διοικητικές αρχές επιβεβαίωσης της επιλεξιµότητάς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/2004. Η σχετική ρύθµιση συσχετίζεται µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7, η οποία επίσης αντικαθίσταται και προβλέπει την άσκηση δικαιώµατος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου να αιτείται από τις υπηρεσίες εφαρµογής του επενδυτικού νόµου χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας του επιχειρηµατικού του σχεδίου, οι οποίες οφείλουν να το εξετάσουν εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Η ρύθµιση αυτή, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά, στοχεύει να παράσχει το δικαίωµα στους φορείς των επιχειρηµατικών σχεδίων να πραγµατοποιήσουν έναρξη των σχεδιαζόµενων επενδυτικών δαπανών τους σε σύντοµο χρόνο µετά την υποβολή του αιτήµατος στις αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να αναµένουν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Σηµειώνεται ότι µε το ισχύον καθεστώς των περιφερειακών ενισχύσεων και σε εναρµόνισή του και οι διατάξεις του Ν. 3299/2004 παρείχαν τη δυνατότητα υλοποίησης, µε ευθύνη βέβαια του φορέα της επένδυσης, των περιλαµβανόµενων στην οικονοµοτεχνική µελέτη επενδυτικών δαπανών µετά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής. Στην αντίστοιχη νέα Κοινοτική νοµοθεσία και προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η περιφερειακή ενίσχυση θα αποτελεί πραγµατικό κίνητρο για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγµατοποιούνταν στις ενισχυόµενες περιφέρειες, ορίζεται ότι η έναρξη εργασιών του επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την έγγραφη επιβεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι το σχέδιο ικανοποιεί καταρχήν, υπό την αίρεση λεπτοµερούς επαλήθευσης, τους όρους επιλεξιµότητας που έχουν τεθεί από το συγκεκριµένο καθεστώς ενισχύσεων.

5 Σε περίπτωση βέβαια που οι επενδυτικές εργασίες αρχίσουν πριν τη χορήγηση της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας ή πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής εφόσον δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση της επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας, τότε ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο δεν θα µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ στις παραγράφους 23 και 24 διορθώνονται ορισµένες φραστικές ανακολουθίες και βελτιώνεται η προσαρµογή του κειµένου στα θέµατα αδειοδοτήσεων των συγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. - Περαιτέρω στην παράγραφο 26 προστίθεται περίπτωση στ. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής δεν υποβάλλουν αίτηµα υπαγωγής στις υπηρεσίες εφαρµογής του Ν. 3299/2004 αλλά, µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, καταθέτουν στην αρµόδια για τη φορολογία τους ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) αίτηση µε την οποία ζητούν τον έλεγχο της πραγµατοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Για ορισµένα είδη επενδυτικών σχεδίων π.χ. ανάπτυξη λογισµικού, παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας κ.λ.π., απαιτείται η έκδοση γνωµοδότησης ή χαρακτηρισµού από ειδικές Επιτροπές π.χ. Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενικής Γραµµατείας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης κ.λ.π., ή Υπηρεσίες του ηµοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προβαίνουν µε δική τους πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των γνωµοδοτήσεων αυτών, ενώ οι συγκεκριµένες υπηρεσίες υποχρεούνται να εξυπηρετούν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων. στ. Στην παράγραφο 6 προτείνονται διατάξεις που τροποποιούν, αντικαθιστούν ή συµπληρώνουν αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 7. - Με την περίπτωση α, η οποία συνδυάζεται και µε την αντικατάσταση της παραγράφου 21, προβλέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, η οποία σταδιακά θα υποκαταστήσει τον υφιστάµενο τρόπο κατάθεσης των αιτηµάτων, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί και στην συνολική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ελέγχου των επενδύσεων µε στόχο την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των επενδυτών, - Στην περίπτωση β, αξιοποιείται, όπως αναφέρθηκε και στην ανωτέρω παράγραφο ε, η δυνατότητα χορήγησης επιβεβαίωσης επιλεξιµότητας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου, προκειµένου να παρασχεθεί η διευκόλυνση στον επιχειρηµατικό φορέα να προβεί, µε δική του βέβαια ευθύνη, στην έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών, - Με την περίπτωση γ παρέχεται η ευχέρεια, κατά την έκδοση της κανονιστικής απόφασης καθορισµού κονδυλίων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της κατανοµής τους και κατά τοµέα δραστηριότητας ή και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων προκειµένου, σε σχέση µε τις εκάστοτε συνθήκες της οικονοµίας, να δίδεται µεγαλύτερη έµφαση σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας ή σε ορισµένες µορφές επιχειρήσεων π.χ. µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλπ. - Με τις περιπτώσεις δ και ε θεσµοθετείται η συµµετοχή, άνευ ψήφου, στις συνεδριάσεις των Γνωµοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης α) Νοµικού Συµβούλου του ιδίου Υπουργείου και β) εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε., σε περίπτωση εξέτασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σε αυτό. - στην περίπτωση στ προβλέπεται ο περιορισµός των θεµάτων π.χ. τροποποιήσεις αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, εγκρίσεις παρατάσεων, συγχωνεύσεις εταιρειών κ.λ.π., που για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής τους προϋποτίθεται η γνωµοδότηση των αρµόδιων γνωµοδοτικών επιτροπών του Ν. 3299/2004, µε στόχο την ταχύτερη αξιολόγησή τους επ ωφελεία των φορέων των επενδυτικών σχεδίων. - µε την περίπτωση ζ αποσαφηνίζεται η έννοια της περίπτωσης ζ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ορίζοντας ότι δεν δύναται να συµµετέχουν σε συνεδριάσεις των Γνωµοδοτικών επιτροπών του Ν. 3299/2004 τα µέλη τους που συµµετέχουν ως σύµβουλοι ή ως φυσικά πρόσωπα στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων κατά την τελευταία πενταετία, όταν εξετάζονται θέµατα των επιχειρήσεων αυτών ή θέµατα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή παρόµοιου αντικειµένου. ζ. Με την παράγραφο 7 αντικαθίστανται δύο διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004.

6 - Με την πρώτη (αντικατάσταση της υποπ. iii της περίπτωσης α της παρ. 1) προβλέπεται αύξηση του ποσού της επιχορήγησης, σε ποσοστό 50% από 30% που ορίζεται στην καταργούµενη διάταξη, που δύναται να ζητήσει ο φορέας του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, πάντα µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10%, παρέχεται το δικαίωµα χορήγησης σε περισσότερες της µιας δόσης αυτής και εισάγεται η ρύθµιση ότι σε περίπτωση εκταµίευσης του συνόλου του προβλεπόµενου ποσού (δηλαδή του 50% της ενίσχυσης) θα πραγµατοποιείται ένας τελικός έλεγχος στη συγκεκριµένη επένδυση (καταργείται ουσιαστικά ο ενδιάµεσος έλεγχος για την καταβολή του 50% της α δόσης της επιχορήγησης) για την διαπίστωση της ολοκλήρωσής της και την παροχή του υπολοίπου 50% της οριζόµενης επιχορήγησης. - Με τη δεύτερη διάταξη αποτυπώνεται η υποχρέωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια, να τηρεί, πέραν των οριζοµένων από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και τις αντίστοιχες διαδικασίες της Κοινοτικής νοµοθεσίας για την καταβολή της επιχορήγησης. η. Με την παράγραφο 8 : - προστίθεται στο άρθρο 9 του Ν. 3299/2004 η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός νέου ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων που θα αναφέρεται σε νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις και θα προβλέπει την παροχή κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις καθώς και σε εκείνες που διανύουν το πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους στις ενισχυόµενες περιφέρειες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριµένη µορφή ενίσχυσης καθιερώνεται για πρώτη φορά στις υπάρχουσες κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και ότι για την εφαρµογή της δεν αρκεί απλή κοινοποίηση, αλλά απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνεται η ενσωµάτωσή της στα Ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων και η υλοποίησή της θα πραγµατοποιείται µε κοινή κανονιστική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Στο κείµενο της σχετικής διάταξης περιγράφονται τα στοιχεία που ρυθµίζονται µε την έκδοση της προβλεπόµενης Υπουργικής απόφασης π.χ. είδη ενισχυόµενων δαπανών, και προσδιορίζονται τα όρια π.χ. ανώτατα ποσά χορηγούµενων ενισχύσεων, ύψος έντασης κινήτρου µε συνάρτηση µε τις Περιφέρειες εφαρµογής, εντός των οποίων θα διαµορφώνονται τα παρεχόµενα κίνητρα, τα οποία σηµειώνεται ότι δύναται να λειτουργούν σωρευτικά µε τις ενισχύσεις που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του νόµου 3299/2004 και αφορούν επενδυτικές δαπάνες. - προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 9 το περιεχόµενο του οποίου είχε καταργηθεί µε τον ν. 2971/2001. θ. Με την παράγραφο 9 καταργείται η υποπερίπτωση α της περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 που προέβλεπε την υποχρέωση υποβολής αίτησης και την έκδοση εγκριτικής απόφασης της ιοίκησης για τις µεταβιβάσεις µετοχών των ενισχυόµενων µε τα κίνητρα του Ν. 3299/2004 επιχειρηµατικών φορέων δεδοµένου ότι στη σηµερινή εποχή η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης των επιχειρήσεων αποτελεί συνήθη πρακτική, η δε επιβολή µιας χρονοβόρας συχνά διοικητικής διαδικασίας µπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά στην επιχειρηµατική ζωή. Παράλληλα προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση της παραγράφου 2 βάσει του οποίου ο φορέας του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου οφείλει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία κάθε αλλαγή της εταιρικής του σύνθεσης, ενώ αν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι η ενισχυθείσα εταιρεία έπαυσε να είναι µικρή ή µεσαία επιχείρηση τότε θα αφαιρείται το επιπλέον ποσοστό που της εγκρίθηκε µε την απόφαση υπαγωγής, λόγω της ιδιότητάς της αυτής. ι. Με την παράγραφο 10 αντικαθίσταται η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόµου 3299/2004, ώστε να συµπεριλαµβάνει ρύθµιση για την διατήρηση σε ισχύ της κανονιστικής απόφασης που καθόριζε το είδος και την έκταση των έργων για τον ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό των τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (κάµπινγκ), η οποία εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στο αρχικό κείµενο του Ν. 3299/2004, µε συνέπεια να έχουν υποβληθεί ορισµένα επενδυτικά σχέδια στις Περιφερειακές υπηρεσίες και να µην είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Η αναδροµικότητα που προτείνεται για τη διάταξη αυτή έχει το σκοπό να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης των λιγοστών αυτών επενδυτικών σχεδίων. - Επίσης διορθώνονται ορισµένα φραστικά σφάλµατα διατάξεων του άρθρου 12.

7 Αθήνα, εκεµβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261 / τ. Α / 23-12-2004)

ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261 / τ. Α / 23-12-2004) ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261 / τ. Α / 23-12-2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α /28-6-2006) 2. ΝΟΜΟΣ 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α /22-12-2006) ΚΙΝΗΤΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ των µητροπολιτικών και λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών της χώρας, 1981 2007. Αττική 36,64 49,92 107,52 145,69

Πίνακας ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ των µητροπολιτικών και λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών της χώρας, 1981 2007. Αττική 36,64 49,92 107,52 145,69 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» Επί της αρχής: Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηµατικότητα και

τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηµατικότητα και www.acrnym.gr, inf@acrnym.gr ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και τροποποιήσεις του ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Η-4ΟΣ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Η-4ΟΣ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε..

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.. A Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-8-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.: 40844/ΕΥΣ6681 ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόµος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004

Αναπτυξιακός Νόµος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 Αναπτυξιακός Νόµος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΚΙΝΗΤΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Για τον νέο αναπτυξιακό νόµο 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόμου. «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος. για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόμου. «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος. για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργική Απόφαση 8356/2005 «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.» (ΦΕΚ Β 350/17.3.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ, ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ, ΤΗΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων «Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Logistics) στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 ------------------------------------------------------------------- Προϋποθέσεις και περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Σκοπός του προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα