Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο: Φάξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγ.Παρασκευή, Αρ. πρωτ.: οικ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,70 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν. 3852/ που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τον Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 3) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε & ισχύει με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Τ.Β / ) 5) Τον Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 6) Το Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ) Την υπ αριθμ. πρωτ.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών

2 8) Το υπ αριθμ. πρωτ.10597/105456/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. 9) Το υπ αριθμ. πρωτ.οικ. 5173/ έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 10) Το ΦΕΚ 223/Τεύχος Β / «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής». 11) Την υπ αριθμ, 45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 71/ ) Τις υπ.αριθμ. 233, 505/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και οι όροι της παρούσας διακήρυξης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών έτους ) Την υπ αρ. 440/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη συγκρότηση της τριμελούς τεχνικής επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2013 στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 14) Τις υπ αριθ. 71,70/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκαν: Α) η τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης έτους 2013 για την Π.Ε. Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών και Β) η τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 και προσφυγών του Ν 3886/10 15) Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 16) Την αριθμ. 905/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκε η ματαίωση του αρχικού διαγωνισμού και η επανάληψή του με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές. 17) Κατά τα λοιπά, ισχύει ότι προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος. 18) Την ανάγκη έγκαιρης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρμογής, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για το έτος 2013, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού ,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου - 2 -

3 ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι τοποθεσίες και οι ψεκασμοί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17/5/2013, ημέρα Παρασκευή & ώρα π.μ. Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ 305) 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά (φυσικών ή & νομικών προσώπων) Γ) Συνεταιρισμοί Δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών (φυσικών ή & νομικών προσώπων) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - 3 -

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικώς, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ή να υποβάλλονται, αυτοπροσώπως, (όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού που ορίζεται από την διακήρυξη. (Η κατάθεση ή η αποστολή των προσφορών, θα γίνει στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα (Η προσφορά υποβάλλεται εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξύσματα) 1.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Πιστοποιητικό ISO 9001/2008. Σχετική άδεια εντομοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. β) να αναγράφεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους (με ποινή αποκλεισμού): Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό - 4 -

5 διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) να αναφέρεται ότι ο εργολάβος διαθέτει τα κατάλληλα βιοκτόνα βιολογικούς παράγοντες, σκευάσματα, εγκεκριμένα για την συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το υπ αριθ.10597/105456/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων β) να αναγράφεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στους ψεκασμούς τις προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης γ) να δηλώνεται ότι είναι διαθέσιμος ο αναγκαίος εξοπλισμός, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτημα Δ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας διακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ (Τεχνικές Προδιαγραφές), όπου θα πραγματοποιεί την συλλογή και διατήρηση, τηρώντας Ευρωπαϊκά ή Διεθνή πρωτόκολλα, παραδίδοντας αυτά στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, προκειμένου να διερευνηθεί η παρουσία και ταυτοποίηση του μολυσματικού παράγοντα στον φορέα. Πιστοποίηση ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων καταπολέμησης κουνουπιών κατά την τελευταία τριετία. 1.4Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 1.5Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (οι φάκελοι της οικονομικής & της τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) 1.6 Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της, νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 1.7 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.8 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν

6 1.9 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 2 ΤΙΜΕΣ 2.1Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ & θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 2.2 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 2.3Στην τιμή που προκύπτει μετά την ανάλυση του ποσοστού έκπτωσης θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Στην τιμή πληρωμής του αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές σκευασμάτων, η διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, η αμοιβή του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, όλα τα λοιπά έξοδα (π.χ. μέσα ατομικής προστασίας, έξοδα μεταφοράς κλπ.), οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πάσης φύσεως φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, (προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 2.4 Οι υποψήφιοι προμηθευτές, κατά την υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς, θα χρησιμοποιήσουν ως υπόδειγμα τον κάτωθι πίνακα (σελ.6), όπου θα συμπληρώσουν με τις προσφερόμενες τιμές τους το ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρμογής, το τελικό ποσό κύκλου εφαρμογής ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, το τελικό ποσό κύκλου εφαρμογής ΜΕ ΦΠΑ. Οι τιμές που θα δοθούν θα αναγράφονται στην προσφορά αριθμητικώς, θα είναι σταθερές σε ΕΥΡΩ και θα ισχύουν καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.570,00 ΕΥΡΏ - 6 -

7 4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αρμόδια τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για την αποσφράγισή τους, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλ. Υγιεινής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,70 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της συμβάσεως, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη Δ/νση Υγειον.Ελέγχου & Περιβαλ.Υγιεινής χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δύο (2) μέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. (Η παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα, θεωρείται κατ εξαίρεση αποδεκτή, μόνο σε επαρκώς τεκμηριωμένη ανωτέρα βία) Στην τεχνική έκθεση (παράρτημα Δ ) της Δ/νσης Υγειον.Ελέγχου & Περιβαλλ.Υγιεινής της Περιφέρειας Αθηνών Βορείου Τομέα, αναφέρονται οι τομείς όπου θα γίνονται οι ψεκασμοί. - 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 Ν.2198/1994 Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν 2198/94 Φόρος Εισοδήματος (8% επί της καθαρής αξίας) - 8 -

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, στον μειοδότη του διαγωνισμού. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και μέσα σε χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την σύμβαση. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τμηματικά, ανά πραγματοποιηθέντα κύκλο εφαρμογής & εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής και ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1.Πρακτικό για την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή του έργου 2.Τιμολόγιο του Προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ 3.Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα 4.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Υπηρεσία Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - 9 -

10 Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»: et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia attikis Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής και στο Διαύγεια. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), και ειδικότερα τον Ε.Φ και ΚΑΕ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών) Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» Α. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Σκοπός της εργασίας είναι η προστασία από τα κουνούπια των κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών του Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής. Το έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πυκνότητας του πληθυσμού των ατελών σταδίων του εντόμου και κυρίως του προνυμφικού σταδίου, την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια Αττικής, την εφαρμογή ψεκασμών, προνυμφοκτονίας από εδάφους καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των ψεκασθεισών περιοχών. Περιοχή εφαρμογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης, όπως ρέματα, εκβολές αγωγών όμβριων, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυσικά συστήματα κατακράτησης υδάτων, κ.α. Η εφαρμογή των ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις παρακάτω αναφερόμενες περιοχές του Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής θα γίνει από το έδαφος, με ψεκαστικά συνεργεία και με ψεκαστήρες πλάτης. Οι ημερομηνίες και η τεχνική εφαρμογής του έργου θα καθοριστούν από την υπηρεσία μας και από την οριζόμενη Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει εβδομαδιαίο πρόγραμμα κίνησης ελέγχου και εφαρμογών καθώς και όποιες προτάσεις για βελτιώσεις εφαρμογής του έργου. Η εφαρμογή του έργου πρέπει να έχει ξεκινήσει τέλος Φεβρουαρίου έως αρχές Μαρτίου Επίσης, ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα - την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis - ή άλλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευάσματα (για εκτός του φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόμενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β1. ΕΡΓΟΥ Ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει τις παραπάνω εκτάσεις με την ίδια τιμή της προσφοράς του και όσες φορές παραστεί ανάγκη. Επίσης, ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει και νέα περιοχή, εντός της κάθε ψεκαζόμενης περιοχής και εκτός των προαναφερόμενων, σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίος ο εποχιακός ψεκασμός από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-παραλαβής του έργου. Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως μηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος και ικανό αριθμό παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, όπως περιγράφεται / ζητείται παρακάτω. Για την Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών απαιτείται ο εξής εξοπλισμός:

12 2 ψεκαστικά συγκροτήματα, Φ.Ι.Χ. με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού, ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δημιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια μικρότερα των 100 μικρών) και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων. Απαιτούνται, επίσης, 2 παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών. Απαγορεύεται ο ψεκασμός έξω από τις οριοθετημένες περιοχές που έχουν υποδειχθεί. Επίσης απαγορεύεται ο ψεκασμός άλλων καλλιεργειών και η απόρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών συσκευασιών σε κατοικημένους χώρους ή σε χώρους που βρίσκονται ζώα, μέλισσες, πηγάδια, δεξαμενές νερού ή τρεχούμενα νερά. Οι ψεκασμοί θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων που θα ορισθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του έργου, ώστε να πραγματοποιείται η συστηματική καταπολέμηση των προνυμφών με τον ορθό τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο επέμβασης, μετά από εντοπισμό των θέσεων αναπαραγωγής, δειγματοληψίες και ταυτοποίηση των ειδών των κουνουπιών. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος του έτους Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωρίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττική εγκαίρως και αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με υπεύθυνη δήλωση την ακριβή διεύθυνση του, τον αριθμό της τηλεφωνικής του σύνδεσης, του fax ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ειδοποιούν τον ανάδοχο εγγράφως, μέσω τηλεφώνου, fax, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και την έκταση κάθε ψεκασμού. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό το αργότερο μέσα σε μια (1) ημέρα από την ειδοποίηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ψεκασμού που θα του δοθεί. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών που παρακολουθούν το έργο, θα παραβρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την κανονικότητα εφαρμογής των ψεκασμών, την ψεκαζόμενη έκταση καθώς και τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Επιπλέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης των ψεκασμών. Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασμα - βιοκτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασμάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή και σύμφωνα με την έγκριση του κάθε σκευάσματος, και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται με σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και μετά το σκεύασμα με συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να μην περισσεύει για την επόμενη ημέρα. Το νερό που θα χρησιμοποιείται από τα επίγεια ψεκαστικά συνεργεία για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο - διαυγές, άοσμο, χαμηλής ολικής σκληρότητας. Ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής και να συμμορφώνεται πρόθυμα σε αυτές. Ο εργολάβος οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασμών να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μην γίνονται επικαλύψεις ψεκασμών και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. Ο εργολάβος ή αντιπρόσωπος του είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασμού στις ψεκαζόμενες περιοχές και να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις της Επιτροπής. Ο προσφέρων ευθύνεται για τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που χρησιμοποιεί και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα μέσα ψεκασμού κατά την

13 διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα. Οι αναγκαίες καθημερινές ποσότητες φαρμάκων μεταφέρονται στις περιοχές που θα ψεκαστούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο προσφέρων επιβαρύνεται και με τις δαπάνες του απαιτούμενου νερού καθώς και με αυτές της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Η αμοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον εργολάβο, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν με την Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη και περάτωση ή και ενδιάμεσης διακοπής συγκεκριμένου ψεκασμού, θα επιβάλλονται στον εργολάβο οι κυρώσεις που θα προβλέπονται από την παρούσα Διακήρυξη. Με την ολοκλήρωση του έργου ο εργολάβος υποχρεούται όπως παραδώσει στην τεχνική επιτροπή παρακολούθησης του έργου καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των ψεκασθεισών περιοχών. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την συλλογή και καταμέτρηση ανά επταήμερο προνυμφών καθώς και την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων των κουνουπιών από περιοχές που θα υποδειχθούν. Ο εργολάβος υποχρεούται να αποστέλλει στην τεχνική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή, ανά δεκαπενθήμερο αλλά και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσμού των προνυμφών από τα σημεία συλλογής που θα του έχουν υποδειχθεί. Β2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επανδρώσει τα συνεργεία με έμπειρο, απόλυτα κατάλληλο και επαρκές προσωπικό, για την εκτέλεση των κύκλων εφαρμογών όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5, παρ.1. Ευθύνη του αναδόχου είναι η συλλογή και διατήρηση ακμαίων, η ταυτοποίηση και παράδοσή τους στην αρμόδια Επιτροπή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για τον δειγματοληπτικό έλεγχο & να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.). Β3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει απόλυτα κατάλληλα και επαρκή, για παρόμοιες εργασίες μέσα (ελικόπτερα, ψεκαστήρες, μηχανοκίνητα, ψεκαστικά, κατάλληλα μπεκ) και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται σε κατάλληλους, σκιερούς και ασφαλείς χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων. Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και γενικότερα ο χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τα επίγεια ψεκαστικά συνεργεία θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού με σκευάσματα, ψεκαστικά υγρό, κενά δοχεία των σκευασμάτων απαγορεύεται απολύτως. Οι ψεκαστές και κυρίως οι παρασκευαστές, πριν και κατά την διάρκεια του ψεκασμού, θα πρέπει να φορούν με ευθύνη του εργολάβου τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκα, γάντια, ρούχα με μακριά μανίκια) και να μην εισπνέουν πάνω από το δοχείο. Στην περίπτωση ψεκασμού με ψεκαστικά μηχάνημα: 1. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασμού, εφοδιάζοντάς τους δηλαδή με προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα, καπέλο, γάντια, μάσκες), τον οποίο

14 όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισμό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασμού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. 2. Το βυτίο ψεκασμού (που περιέχει το ψεκαστικό διάλυμα) θα αναγράφει την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ή αμφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκομετρικό σωλήνα, το βυτίο εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασμού) θα ογκομετρείται παρουσία των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητά του. 3. Για κάθε μπεκ ψεκασμού που φέρει το ψεκαστικό μηχάνημα θα αντιστοιχεί ένας ψεκαστής και θα μπορεί να ψεκάζει 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά ημέρα ψεκασμού και ένας χειριστής των ελαστικών του ψεκαστικού καθώς και ψεκαστής πλάτης. Ο χειριστής και ψεκαστής μπορούν να εναλλάσσουν εργασία στο ψεκαστικό συγκρότημα. 4. Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά μηχανήματα και ψεκαστήρες πλάτης, για τις περιπτώσεις βλαβών. 5. Ο οδηγός του μέσου μεταφοράς του ψεκαστικού μηχανήματος και του φορτηγού μεταφοράς προμήθειας νερού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί και σαν ψεκαστής. 6. Η ψεκαστική αντλία θα φέρει δύο ακροφύσια, τα οποία να δημιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια μικρότερα των 100 μικρών και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων. Η ρύθμιση των ακροφυσίων θα γίνεται όμοια με την περίπτωση του από αέρος ψεκασμού. 7. Η πίεση του ψεκαστικού συγκροτήματος (bar) θα καθορίζεται από την Επιτροπή. Τα ψεκαστικά θα είναι εφοδιασμένα με αυτόματη σκανδάλη διακοπής παροχής. 8. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η χρησιμοποίηση άλλων γεωργικών ελκυστήρων ή Φ.Ι.Χ. από αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου. Για λόγους ανωτέρας βίας (ανεπανόρθωτη βλάβη κτλ), δύναται να χρησιμοποιεί άλλα ψεκαστικά μέσα (γεωργικούς ελκυστήρες ή Φ.Ι.Χ.), από αυτά που αναφέρονται στην τεχνική του προσφορά μετά από ειδική έγκριση της Επιτροπής. Για τα νέα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο εργολάβος και δεν περιγράφονται στην τεχνική του προσφορά, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης. Στην περίπτωση ψεκασμού με ψεκαστήρες πλάτης: Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να κινηθεί ψεκαστικά μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, αδυναμία πρόσβασης): 1. Το βυτίο ψεκασμού (που περιέχει το ψεκαστικά διάλυμα), είτε φέρεται σε καρότσα φορτηγού είτε έλκεται από άλλο μέσο (π.χ. γεωργικό ελκυστήρα), θα αναγράφει την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ή αμφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκομετρικό σωλήνα, το βυτίο εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασμού) θα ογκομετρείται παρουσία των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητά του. 2. Ανάλογα με την χωρητικότητα του βυτίου θα καθορίζεται και ο αριθμός των ψεκαστών του ψεκαστικού συνεργείου σύμφωνα με την αρχή ότι: ένας ψεκαστής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125 λίτρα ανά ημέρα ψεκασμού. Οι ψεκαστήρες πλάτης πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 10 λίτρα. 3. Απαραίτητα, όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα, καπέλο, γάντια, μάσκα, γυαλιά). Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισμό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασμού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικά συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή (αποβολή ψεκαστή), το ψεκαστικά συνεργείο θα ψεκάζει ποσότητα αντίστοιχη του εναπομείναντος αριθμού ψεκαστών. 4. Ο οδηγός του μέσου μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ψεκαστής, στην περίπτωση όμως αυτή θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένος με τον προστατευτικό εξοπλισμό του ψεκαστή (φόρμα, καπέλο, γάντια, μάσκα, γυαλιά)

15 5. Οι ψεκαστήρες πρέπει να είναι ελεγμένοι πριν την χρήση τους, να έχουν σωστή παροχή και πίεση στο μπεκ και να μην χάνουν ψεκαστικά διάλυμα. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις υποδείξεις της Επιτροπής, ο εργολάβος δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο. Γ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Η συνολική δαπάνη του έργου υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα 1: Πίνακας 1: Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη του έργου για την Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών για το έτος 2013 για σύνολο επτά εφαρμογών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ( ) (χωρίς Φ.Π.Α.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ( ) (χωρίς Φ.Π.Α.) Οι εκτάσεις που αφορούν οι ψεκασμοί για το έτος 2013 είναι όμοιοι με εκείνους του 2012 και οι οποίοι συντάχθηκαν ύστερα από έγγραφα που μας απέστειλα οι αρμόδιοι Δήμοι Βόρειου Τομέα Αθηνών. Ειδικότερα οι περιοχές αυτές ανά Δήμο παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2:

16 ΔΗΜΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΥΚΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7Λ7-Ξ76 Πίνακας 2: Περιοχές ανά Δήμο Προγράμματος Ψεκασμών έτους 2013 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Ρέμα περιοχής Αγ. Θωμά Ρέμα περιοχής Ψαλιδίου Ρέμα Χαλανδρίου Ρέμα του Βριλησσού Ρέμα Παπανδρέου Ρέμα Κατσαούνη Ρέμα Κέας Οδός Κανάρη Οδός Κηφισίας και Παπαιωάννου Οδοί μεταξύ Παναγούλη και Μωραϊτίδη Παραρεμάτια ζώνη στις Αδάμες (περιοχή Camping) Κατά μήκος του Κηφισού ποταμού Ρέμα Κατσαούνη (Καλλιπόλεως) Ρέμα Δαμάσκου Ρέμα Σωκράτους Ρέμα Δίπλα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ρέμα Ι. Κόττου ((Οδός Ήβης) Ρέμα Περσεφόνης Ρέμα Ποδονίφτη Αδριάνειος Αρχαιολογικός χώρος Ρέμα Πεντέλης - Μελισσιών Ρέμα Μελισσιών Ν. Πεντέλη: οδός Περικλέους & Ευριπίδου ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 1 1 2,5 2 2,5 Ρέμα της Τύρνας 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ρέμα Χαλανδρίου 1 ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ Τεχνητή λίμνη του Verde 0,1 ΨΥΧΙΚΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ρέμα της Φιλοθέης 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 15,1 1 2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4-7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ / ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

15PROC002593967 2015-02-24

15PROC002593967 2015-02-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νικήτα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 78-04/10-2-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002745797 2015-05-04

15PROC002745797 2015-05-04 ΦΑΚΕΛΟΣ: αλληλογραφία με τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Πληροφορίες: Χ.Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595949 2015-02-25

15PROC002595949 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ : Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Ναύπλιο, 25/02/2015 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002140184 2014-07-02

14PROC002140184 2014-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Διακ: 9/2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α.:7ΡΨΩΟΡΕ1-Τ5Ξ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 15/7/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 15/7/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 15/7/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθ. Πρωτ. 143721 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14PROC002167693

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα