15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002593967 2015-02-24"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο: Φάξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ. : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,40 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΦΠΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν. 3852/ που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2) Τον Ν.2286/95 περί «Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 3) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 4) Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε & ισχύει µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Τ.Β / ) 5) Τον Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού». 6) Το Π.. 60/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου ) Την υπ αριθµ. πρωτ.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα Πρόγραµµα καταπολέµησης των κουνουπιών

2 8) Το υπ αριθµ. πρωτ.3277/36344/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε θέµα Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών. 9) Την υπ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µε θέµα «Συµπληρωµατική εγκύκλιος Υπενθύµιση εγκυκλίου για προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών» 10) Το υπ αριθµ. πρωτ.οικ. 5836/ έγγραφο της ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών. 11) Το ΦΕΚ 3203/Τβ/ «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής». 12) Την υπ αριθµ, 389/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (θέµα 3 ο έγκριση σκοπιµότητας για εργασίες καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2014) όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ.26/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 13) Την υπ.αριθµ. 85/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης µε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο «Καταπολέµηση κουνουπιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών έτους 2015» 14) Την υπ αρ. 402/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. 15) Την µε αρ. πρωτ / (Α Α : 6Ζ1Η7Λ7-Γ04) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 16) Κατά τα λοιπά, ισχύει ότι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος. 17) Την ανάγκη έγκαιρης εφαρµογής του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2015, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού ,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι τοποθεσίες και οι ψεκασµοί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ιακήρυξης. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 09 / 03 / 2015, ηµέρα ευτέρα & ώρα π.µ. Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ 305) 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ - 2 -

3 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά (φυσικών ή & νοµικών προσώπων) Γ) Συνεταιρισµοί ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών (φυσικών ή & νοµικών προσώπων) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 3 -

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους ταχυδροµικώς, µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ή να υποβάλλονται, αυτοπροσώπως, (όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που ορίζεται από την διακήρυξη. (Η κατάθεση ή η αποστολή των προσφορών, θα γίνει στη ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών, Μεσογείων 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα (Η προσφορά υποβάλλεται εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξύσµατα) 1.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). Πιστοποιητικό ISO 9001/2008. Σχετική άδεια εντοµοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο καταστατικό, φεκ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. β) να αναγράφεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του πδ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω - 4 -

5 νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) Πιστοποίηση ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόµοιων έργων καταπολέµησης κουνουπιών κατά την τελευταία τριετία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) να αναφέρεται ότι ο ανάδοχος διαθέτει τα κατάλληλα βιοκτόνα βιολογικούς παράγοντες, σκευάσµατα, εγκεκριµένα για την συγκεκριµένη εργασία, σύµφωνα µε το υπ αριθ.3277/36344/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων β) να αναγράφεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στους ψεκασµούς τις προδιαγραφές σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας διακήρυξης γ) να δηλώνεται ότι είναι διαθέσιµος ο αναγκαίος εξοπλισµός, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτηµα (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας διακήρυξης δ) έχει λάβει υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας και ε) για τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιήσει διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο εν ισχύ και εν γένει ότι θα εφαρµόσει τα αναφερόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος. (Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) 1.4 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 1.5 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (οι φάκελοι της οικονοµικής & της τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) 1.6 Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 1.7 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.8 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 1.9 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ιακήρυξη Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόµενοι ή οι εκπρόσωποί τους λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν

6 2 ΤΙΜΕΣ 2.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ & θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης 2.2 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 2.3 Στην τιµή που προκύπτει µετά την ανάλυση του ποσοστού έκπτωσης θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Στην τιµή πληρωµής του αναδόχου περιλαµβάνεται η προµήθεια των κατάλληλων και εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές σκευασµάτων, η διάθεση του κατάλληλου εξοπλισµού, η αµοιβή του επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού, όλα τα λοιπά έξοδα (π.χ. µέσα ατοµικής προστασίας, έξοδα µεταφοράς κλπ.), οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πάσης φύσεως φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, (προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 2.4 Οι υποψήφιοι προµηθευτές, κατά την υποβολή της οικονοµικής τους προσφοράς, θα χρησιµοποιήσουν ως υπόδειγµα τον κάτωθι πίνακα (σελ.6), όπου θα συµπληρώσουν µε τις προσφερόµενες τιµές τους το ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής, το τελικό ποσό κύκλου εφαρµογής ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, το τελικό ποσό κύκλου εφαρµογής ΜΕ ΦΠΑ. Οι τιµές που θα δοθούν θα αναγράφονται στην προσφορά αριθµητικώς, θα είναι σταθερές σε ΕΥΡΩ και θα ισχύουν καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 940,00 ΕΥΡΏ - 6 -

7 3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αρµόδια τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: Η αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η ανωτέρω επιτροπή δεν θα προβεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων των οποίων τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής δεν συµφωνούν µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των µη αποσφραγισθεισών οικονοµικών προσφορών θα διαβιβασθούν από την Υπηρεσία, µαζί µε τους υπόλοιπους φακέλους, στο αρµόδιο για την τελική απόφαση όργανο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών και ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑ ΕΙΧΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της /νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλ. Υγιεινής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,40 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Μέσα σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της συµβάσεως, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη /νση Υγειον.Ελέγχου & Περιβαλ.Υγιεινής χρονοδιάγραµµα κατασκευής που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δύο (2) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. (Η παρέκκλιση από το χρονοδιάγραµµα, θεωρείται κατ εξαίρεση αποδεκτή, µόνο σε επαρκώς τεκµηριωµένη ανωτέρα βία) Στην τεχνική έκθεση (παράρτηµα ) της /νσης Υγειον.Ελέγχου & Περιβαλλ.Υγιεινής της Περιφέρειας Αθηνών Βορείου Τοµέα, αναφέρονται οι τοµείς όπου θα γίνονται οι ψεκασµοί. - 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, - χαρτόσηµο 3% επί της ανωτέρω κράτησης - ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 Ν.2198/1994 Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν 2198/94 Φόρος Εισοδήµατος (8% επί της καθαρής αξίας) - 8 -

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, στον µειοδότη του διαγωνισµού. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 10 (δέκα) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την σύµβαση. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Η σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και την ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του, από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τµηµατικά, ανά πραγµατοποιηθέντα κύκλο εφαρµογής & εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής και ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1.Πρακτικό για την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή του έργου 2.Τιµολόγιο του Προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ 3.Φορολογική & Ασφαλιστική ενηµερότητα 4.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Υπηρεσία Οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον Προµηθευτή Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής Η ιακήρυξη είναι διαθέσιµη στο ιαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και στο πρόγραµµα «ιαύγεια»: et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia attikis - 9 -

10 Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ιακήρυξης στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής και στο ιαύγεια. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής, µέσω της επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), και ειδικότερα τον Ε.Φ και ΚΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΩΝΩΠΟΕΙ ΩΝ Σκοπός της εργασίας είναι η προστασία των κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής από τα κουνούπια, µε κύριο στόχο την Προστασία της ηµόσιας Υγείας. Το έργο περιλαµβάνει την παρακολούθηση της πυκνότητας του πληθυσµού των ατελών σταδίων του εντόµου και κυρίως του προνυµφικού σταδίου, την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρεια Αττικής, την εφαρµογή ψεκασµών προνυµφοκτονίας, καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των περιοχών στις οποίες θα γίνει ψεκασµός. Η εφαρµογή των ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών στις παρακάτω αναφερόµενες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, θα γίνει από το έδαφος, µε ψεκαστικά συνεργεία, χρησιµοποιώντας κατάλληλα ψεκαστικά µηχανήµατα υψηλής πίεσης. Οι ηµεροµηνίες και η τεχνική εφαρµογής του έργου θα καθορίζονται από την Υπηρεσία, που έχει ορισθεί ως αρµόδια στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών ( ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) και από την αρµόδια Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου, σε συνεργασία µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να είναι παρών κατά την εφαρµογή των ψεκασµών (από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του), να λαµβάνει τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας που επιβάλλονται και να υποβάλλει εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κίνησης, ελέγχου και εφαρµογών, καθώς και όποιες προτάσεις για βελτιώσεις εφαρµογής του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται συνεχώς και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις - προτάσεις της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου, για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα. Επίσης, o εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα βιοκτόνα βιολογικούς παράγοντες σκευάσµατα, εγκεκριµένα για τη συγκεκριµένη εργασία, σύµφωνα µε το υπ αριθ. 3277/36344/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Για τους ψεκασµούς θα γίνεται αποκλειστική χρήση βιολογικού παράγοντα

11 ΗΜΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΙ (ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΠΟ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ) 1. Ρέµα περιοχής Αγ. Θωµά 2. Ρέµα περιοχής Ψαλιδίου 3. Ρέµα Σαπφούς (από Νέα Λέσβο έως και την οδό Πρωταγόρα στο ύψος του Ολυµπιακού Σταδίου). 4. Μέρος της ρεµατιάς στα όρια µε τους ήµους Βριλησσίων και Χαλανδρίου. 1. Ρέµα Χαλανδρίου- Βριλησσίων (οδοί Μυκηνών - Σισµανογλείου - Ρεµατιάς µέχρι Αττική οδό) 2. Ρέµα Βριλησσού (όρια µε ήµο Χαλανδρίου - Λ. Αναπαύσεως - Βριλησσού - Ιππολύτου- Αµαζόνων - Αγ. Αντωνίου) ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

12 1. Ρέµα Κατσαούνη 2. Ρέµα οδού Φιλικής Εταιρείας. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3. Ρέµα οδών Ανάφης και Κηφισίας. 1. Ρέµα Κοντοχρήστου (Νέα Ερυθραία) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2. Παραρεµάτια ζώνη στις Αδάµες (περιοχή Camping). 1. Κατά µήκος του Κηφισού ποταµού (από την οδό Τατοίου έως την οδό Μαρµάρων) 2. Ρέµα Κατσαούνη (Καλλιπόλεως) από την οδό Σπ. Μελά έως την οδό Αχιλλέως. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3. Ρέµα Σωκράτους (από την οδό Ιωαννίνων έως την οδό Μπάρκουλη) 4. Ρέµα ίπλα στο ηµοτικό Κοιµητήριο (από την οδό Τατοίου έως την οδό Αναπαύσεως) 2, ,5 12 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αδριάνειος Αρχαιολογικός χώρος Α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1. Ρέµα προ του Μεγάρου της ουκίσσης Πλακεντίας. 2. Ρέµα της Ιεράς Μονής Πεντέλης ( ιαδροµή Αδριάνειου Υδραγωγείου) 3. Ρέµα Καλισσίων (Ντράφι) 4. Ρέµατα της

13 περιοχής Καλισσίων Πεντέλης (Κοιµητηρίου, οδός Ασπασίας - Παιδικής Χαράς, οδός Θησέως). 5. Ρέµα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος (Νταού Πεντέλης). 6. Ρέµα Βαλανάρι, (το οποίο ξεκινάει από την ηµοτική κοινότητα Πεντέλης και διασχίζει τον οικισµό Νταού Πεντέλης). Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1. Ρέµα Νέας Πεντέλης ((οδοί Περικλέους και Ευριπίδου) µέχρι το ρέµα Αγίας Μαρίνας). 2. Ρέµα από Αγ. Σύλλα µέχρι τον Ποδονίφτη Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1. Ρέµα από το κοιµητήριο ηµοτικής κοινότητας Μελισσίων, µέχρι τον Ποδονίφτη (κτήµα αµανάκη) 2. Ρέµα Αγίου Ιωάννου Σαλιγκαρίου Μελισσίων. ΠΕΥΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Ρέµα της Πύρνας (οδοί Χαλκίδος, Γοργοποτάµου και Κρήτης)

14 ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ρέµα Χαλανδρίου Τεχνητή λίµνη Verde (εντός του Μεγάλου Πάρκου πλησίον της συµβολής των οδών Στρ. Παπάγου και 8 ης Μεραρχίας). 2. Μικρό ρέµα οδού Υγείας ΧΟΛΑΡΓΟΥ -(παράλληλα µε οδό ΠΑΠΑΓΟΥ Υγείας). 3. Ρέµα Καλλιρόης (αδιέξοδα Γ. Μπλέσσα και Ζακύνθινού). 4. Ρέµα οδού Χατζηκωνσταντή. 5. Ρέµα οδού Καραλή ΨΥΧΙΚΟΥ- ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ρέµα της Φιλοθέης 5 12 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1. Ρέµα (ανοιχτό) (από την οδό Αιτωλίας έως την οδό Θράκης) 2. Ρέµα (ανοιχτό) (από την οδό Πύλου έως την οδό Αχιλλέως) 3. Ηµιτελές ηµοτικό κολυµβητήριο του οικοδοµικού τετραγώνου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ (για 12 εφαρµογές) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1. Η δαπάνη των 940,00 ευρώ ανά εφαρµογή αφορά το µέσο όρο όλων των εφαρµογών ( 12 εφαρµογές) και το σύνολο της έκτασης, ανά περιοχή. 2. Ο κύκλος εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες και εργασίες για την εκτέλεση ενός πλήρους ψεκασµού σε όλες τις παραπάνω περιοχές για το σύνολο της έκτασης αυτών. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ α) Ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει τις υποδεικνυόµενες υδάτινες εκτάσεις, µε την ίδια τιµή προσφοράς του, αντίστοιχα για κάθε οµάδα, όσες φορές παραστεί ανάγκη. Επίσης, ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει και νέα σηµεία εντός της κάθε ψεκαζόµενης περιοχής και εκτός των υποδεικνυόµενων, σε περιπτώσεις, που αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα, µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών απαιτείται ο εξής εξοπλισµός: - ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, - κατάλληλο όχηµα µε ρυµουλκούµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού. - ψεκαστική αντλία µε ακροφύσιο (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών). - σωλήνες µήκους τουλάχιστον 20 µέτρων, που θα συνοδεύονται από χειριστή ακροφυσίων. - ικανός αριθµός φορητών ψεκαστήρων (πλάτης). γ) εν επιτρέπεται ο ψεκασµός έξω από τις οριοθετηµένες περιοχές που έχουν υποδειχθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο ψεκασµός καλλιεργειών και η απόρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους ή σε χώρους όπου διαβιούν ζώα, µέλισσες και υπάρχουν πηγάδια, δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά. δ) Οι ψεκασµοί θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του Έργου, που θα οριστεί για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών, ώστε να πραγµατοποιείται η συστηµατική καταπολέµηση των προνυµφών µε τον ορθό τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο επέµβασης και µετά από εντοπισµό των θέσεων αναπαραγωγής των κουνουπιών. ε) Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιηθούν την περίοδο από της υπογραφής της σύµβασης έως τον Οκτώβριο Οι επεµβάσεις κρίνεται αναγκαίο να πραγµατοποιούνται ανά δεκαπενθήµερο, από Μάρτιο έως και Οκτώβριο

16 στ) Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών, εγκαίρως και αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε υπεύθυνη δήλωση, την ακριβή διεύθυνσή του, τον αριθµό της τηλεφωνικής του σύνδεσης, και τον τηλεοµοιοτυπικό του αριθµό (fax) ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Οι αρµόδιες Υπηρεσίες θα ειδοποιούν τον ανάδοχο εγγράφως, µέσω τηλεφώνου, fax, ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης και την έκταση κάθε ψεκασµού. ζ) Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό το αργότερο µέσα σε µια (1) ηµέρα από την ειδοποίηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ψεκασµού που θα του δοθεί. η) Οι υπεύθυνοι της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου θα παρευρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την κανονικότητα εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση, καθώς και τα χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Επιπλέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης των ψεκασµών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ειδικό ηµερήσιο δελτίο, το οποίο θα υπογράφεται από τα µέλη της αρµόδιας Επιτροπής και τον ανάδοχο που εκτέλεσε το συγκεκριµένο έργο. θ) Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασµα βιοκτόνο, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε κάθε περίπτωση. Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρµόδιου φορέα και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση. Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα. ι) Το νερό που θα χρησιµοποιείται, από τα ψεκαστικά συνεργεία, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, θα είναι κατάλληλο διαυγές και άοσµο. ια) Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές. ιβ) Ο εργολάβος οφείλει, πριν την έναρξη των ψεκασµών, να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µη γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην παραλείπονται περιοχές που πρέπει να ψεκαστούν και να ενηµερώνει, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από κάθε εφαρµογή, τον ήµο στην περιοχή του οποίου θα γίνει η εφαρµογή. ιγ) Ο εργολάβος ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να γίνει, από οποιαδήποτε αιτία, στο προσωπικό που απασχολεί και σε τρίτα πρόσωπα, καθώς, επίσης, για τυχόν βλάβη στα µέσα ψεκασµού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχηµάτων και βλαβών, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα, για κάθε περίπτωση, µέτρα

17 ιδ) Ο επιστηµονικά υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασµού στις ψεκαζόµενες περιοχές και να συµµορφώνεται πρόθυµα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής. ιε) Οι αναγκαίες καθηµερινές ποσότητες φαρµάκων θα µεταφέρονται στις προς ψεκασµό περιοχές, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται και µε τις δαπάνες του απαιτούµενου νερού, καθώς και µε αυτές της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. ιστ) Η αµοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον εργολάβο, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεµία εντολή συνδέει αυτόν µε την Περιφέρεια Αττικής. ιζ) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη ή/και περάτωση, ή και ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου ψεκασµού, επιβάλλονται στον εργολάβο οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ιακήρυξη. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δεν γίνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους και τις υποδείξεις της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του Έργου, ο εργολάβος δεν θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο. 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Α. Στην περίπτωση ψεκασµού µε ψεκαστικά (µηχανοκίνητα) συγκροτήµατα: α) Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει απόλυτα κατάλληλα και επαρκή, για τις εργασίες, µέσα (ψεκαστήρες, µηχανοκίνητα, ψεκαστικά, κατάλληλα µπεκ κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολεί. β) Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται θα φυλάσσονται σε κατάλληλους, σκιερούς και ασφαλείς χώρους, σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης αυτών. γ) Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και, γενικότερα, ο χώρος ο οποίος χρησιµοποιείται από τα ψεκαστικά συνεργεία, θα διατηρείται καθαρός µε µέριµνα του εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού µε σκευάσµατα, ψεκαστικό υγρό, κενά δοχεία των σκευασµάτων, απαγορεύεται απολύτως. δ) Οι ψεκαστές, και κυρίως οι παρασκευαστές, πριν και κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα πρέπει να φορούν, µε ευθύνη του εργολάβου, τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (µάσκα, γάντια, ρούχα µε µακριά µανίκια) και να µην εισπνέουν πάνω από το δοχείο. ε) Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει, στο προσωπικό που θα απασχολεί, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας του κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντάς το µε προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες), τον

18 οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού, θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. στ) Το βυτίο ψεκασµού (που περιέχει το ψεκαστικό διάλυµα) θα αναγράφει την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ή αµφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκοµετρικό σωλήνα, το βυτίο θα ογκοµετρείται εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασµού),παρουσία των υπαλλήλων, των αρµόδιων υπηρεσιών, για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητά του. ζ) Για κάθε µπεκ ψεκασµού που φέρει το ψεκαστικό µηχάνηµα, θα αντιστοιχεί ένας ψεκαστής και θα µπορεί να ψεκάζει 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος, ανά ηµέρα ψεκασµού, και ένας χειριστής των ελαστικών του ψεκαστικού. Ο χειριστής και ο ψεκαστής µπορούν να εναλλάσσουν εργασία στο ψεκαστικό συγκρότηµα. η) Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και ψεκαστές πλάτης, για τις περιπτώσεις βλαβών. θ) Ο οδηγός του µέσου µεταφοράς του ψεκαστικού µηχανήµατος και του φορτηγού µεταφοράς προµήθειας νερού δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιηθεί και ως ψεκαστής. ι) Η ψεκαστική αντλία θα φέρει δύο ακροφύσια, τα οποία να δηµιουργούν, στην έξοδο τους, σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών. Επίσης θα διαθέτει σωλήνες, µήκους 20 µέτρων κατ ελάχιστον. Η ρύθµιση των ακροφυσίων θα γίνεται όµοια µε την περίπτωση του από αέρος ψεκασµού. ια) Η πίεση του ψεκαστικού συγκροτήµατος (µετρουµένη σε bar) θα καθορίζεται από την αρµόδια Επιτροπή. Τα ψεκαστικά θα είναι εφοδιασµένα µε αυτόµατη σκανδάλη διακοπής παροχής. ιβ) Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η χρησιµοποίηση άλλων γεωργικών ελκυστήρων ή Φ.Ι.Χ. από αυτά που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου. Για λόγους ανωτέρας βίας (ανεπανόρθωτη βλάβη κ.λπ.), δύναται να χρησιµοποιηθούν άλλα ψεκαστικά µέσα (γεωργικοί ελκυστήρες ή Φ.Ι.Χ.), από αυτά που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου, µετά από ειδική έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής. Για τα νέα µεταφορικά µέσα, που θα χρησιµοποιήσει ο εργολάβος και δεν περιγράφονται στην τεχνική του προσφορά, είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης. Β. Στην περίπτωση ψεκασµού µε ψεκαστήρες πλάτης: (Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να κινηθεί ψεκαστικό µηχάνηµα λόγω έλλειψης δρόµου, µεγάλης κλίσης εδάφους, αδυναµίας πρόσβασης). α) Το βυτίο ψεκασµού (που περιέχει το ψεκαστικό διάλυµα), είτε φέρεται σε καρότσα φορτηγού είτε έλκεται από άλλο µέσο (π.χ. γεωργικό ελκυστήρα), θα αναγράφει την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ή αµφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκοµετρικό σωλήνα, το βυτίο θα ογκοµετρείται εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασµού), παρουσία των υπαλλήλων των αρµόδιων υπηρεσιών, για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητά του. β) Ανάλογα µε την χωρητικότητα του βυτίου, θα καθορίζεται και ο αριθµός των ψεκαστών του ψεκαστικού συνεργείου, σύµφωνα µε την αρχή ότι ένας ψεκαστής δεν µπορεί να

19 υπερβαίνει τα 125 λίτρα ανά ηµέρα ψεκασµού. Οι ψεκαστήρες πλάτης πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 10 λίτρα. γ) Απαραίτητα όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκα, γυαλιά). Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό, ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού, θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή (αποβολή ψεκαστή), το ψεκαστικό συνεργείο θα ψεκάζει ποσότητα αντίστοιχη του εναποµείναντος αριθµού ψεκαστών. δ) Ο οδηγός του µέσου µεταφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως ψεκαστής, στην περίπτωση όµως αυτή θα είναι απαραίτητα εφοδιασµένος µε τον προστατευτικό εξοπλισµό του ψεκαστή (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκα, γυαλιά). ε) Οι ψεκαστήρες πρέπει να είναι ελεγµένοι πριν την χρήση τους, να έχουν σωστή παροχή και πίεση στο µπεκ και να µην χάνουν ψεκαστικό διάλυµα. στ) Με την ολοκλήρωση του έργου, ο εργολάβος υποχρεούται όπως παραδώσει, στην Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου, καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των ψεκασθεισών περιοχών. 5. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. α) Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να στελεχώσει τα ψεκαστικά συνεργεία µε έµπειρο, απόλυτα κατάλληλο και επαρκές, για την εκτέλεση του έργου, προσωπικό. β) Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει εργάτη, για όλο το χρονικό διάστηµα των εργασιών της καταπολέµησης των κουνουπιών, αρµοδιότητα του οποίου θα είναι η συλλογή και καταµέτρηση, ανά 15/νθήµερο, προνυµφών, καθώς και η τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, από περιοχές που θα του υποδειχθούν από την αρµόδια Επιτροπή. Το έργο αυτό θα εκτελείται µε ευθύνη του εργολάβου. γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ ή στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα νοµοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σαµάρα 13 Τ.Κ. : 49100 Πληροφ. : Ε.Ρούτση Τηλ. : 26613-62257 Fax : 26610-33632

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ 26/2/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3965 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Α: ΩΦ 3Ι-6 9 «Αναρτητέα στο µητρώο» Α ΑΜ: 14PROC002400555 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 / 6 / 2014 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 / 6 / 2014 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2014 Σελ. : 1/40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 / 6 / 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. :Φ 6767/οικ.2500/14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2014 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14PROC002099454

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός ιακήρυξης: 13 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 05-11-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα