15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002593967 2015-02-24"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο: Φάξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ. : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,40 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΦΠΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν. 3852/ που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2) Τον Ν.2286/95 περί «Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 3) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 4) Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε & ισχύει µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Τ.Β / ) 5) Τον Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού». 6) Το Π.. 60/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου ) Την υπ αριθµ. πρωτ.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα Πρόγραµµα καταπολέµησης των κουνουπιών

2 8) Το υπ αριθµ. πρωτ.3277/36344/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε θέµα Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών. 9) Την υπ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µε θέµα «Συµπληρωµατική εγκύκλιος Υπενθύµιση εγκυκλίου για προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών» 10) Το υπ αριθµ. πρωτ.οικ. 5836/ έγγραφο της ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών. 11) Το ΦΕΚ 3203/Τβ/ «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής». 12) Την υπ αριθµ, 389/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (θέµα 3 ο έγκριση σκοπιµότητας για εργασίες καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2014) όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ.26/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 13) Την υπ.αριθµ. 85/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης µε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο «Καταπολέµηση κουνουπιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών έτους 2015» 14) Την υπ αρ. 402/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. 15) Την µε αρ. πρωτ / (Α Α : 6Ζ1Η7Λ7-Γ04) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 16) Κατά τα λοιπά, ισχύει ότι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος. 17) Την ανάγκη έγκαιρης εφαρµογής του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2015, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού ,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι τοποθεσίες και οι ψεκασµοί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ιακήρυξης. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 09 / 03 / 2015, ηµέρα ευτέρα & ώρα π.µ. Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ 305) 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ - 2 -

3 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά (φυσικών ή & νοµικών προσώπων) Γ) Συνεταιρισµοί ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών (φυσικών ή & νοµικών προσώπων) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 3 -

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους ταχυδροµικώς, µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ή να υποβάλλονται, αυτοπροσώπως, (όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που ορίζεται από την διακήρυξη. (Η κατάθεση ή η αποστολή των προσφορών, θα γίνει στη ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών, Μεσογείων 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα (Η προσφορά υποβάλλεται εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξύσµατα) 1.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). Πιστοποιητικό ISO 9001/2008. Σχετική άδεια εντοµοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο καταστατικό, φεκ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. β) να αναγράφεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του πδ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω - 4 -

5 νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) Πιστοποίηση ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόµοιων έργων καταπολέµησης κουνουπιών κατά την τελευταία τριετία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) να αναφέρεται ότι ο ανάδοχος διαθέτει τα κατάλληλα βιοκτόνα βιολογικούς παράγοντες, σκευάσµατα, εγκεκριµένα για την συγκεκριµένη εργασία, σύµφωνα µε το υπ αριθ.3277/36344/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων β) να αναγράφεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στους ψεκασµούς τις προδιαγραφές σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας διακήρυξης γ) να δηλώνεται ότι είναι διαθέσιµος ο αναγκαίος εξοπλισµός, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτηµα (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας διακήρυξης δ) έχει λάβει υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας και ε) για τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιήσει διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο εν ισχύ και εν γένει ότι θα εφαρµόσει τα αναφερόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος. (Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) 1.4 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 1.5 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (οι φάκελοι της οικονοµικής & της τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) 1.6 Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 1.7 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.8 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 1.9 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ιακήρυξη Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόµενοι ή οι εκπρόσωποί τους λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν

6 2 ΤΙΜΕΣ 2.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ & θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης 2.2 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 2.3 Στην τιµή που προκύπτει µετά την ανάλυση του ποσοστού έκπτωσης θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Στην τιµή πληρωµής του αναδόχου περιλαµβάνεται η προµήθεια των κατάλληλων και εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές σκευασµάτων, η διάθεση του κατάλληλου εξοπλισµού, η αµοιβή του επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού, όλα τα λοιπά έξοδα (π.χ. µέσα ατοµικής προστασίας, έξοδα µεταφοράς κλπ.), οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πάσης φύσεως φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, (προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 2.4 Οι υποψήφιοι προµηθευτές, κατά την υποβολή της οικονοµικής τους προσφοράς, θα χρησιµοποιήσουν ως υπόδειγµα τον κάτωθι πίνακα (σελ.6), όπου θα συµπληρώσουν µε τις προσφερόµενες τιµές τους το ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής, το τελικό ποσό κύκλου εφαρµογής ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, το τελικό ποσό κύκλου εφαρµογής ΜΕ ΦΠΑ. Οι τιµές που θα δοθούν θα αναγράφονται στην προσφορά αριθµητικώς, θα είναι σταθερές σε ΕΥΡΩ και θα ισχύουν καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 940,00 ΕΥΡΏ - 6 -

7 3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αρµόδια τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: Η αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η ανωτέρω επιτροπή δεν θα προβεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων των οποίων τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής δεν συµφωνούν µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των µη αποσφραγισθεισών οικονοµικών προσφορών θα διαβιβασθούν από την Υπηρεσία, µαζί µε τους υπόλοιπους φακέλους, στο αρµόδιο για την τελική απόφαση όργανο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών και ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑ ΕΙΧΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της /νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλ. Υγιεινής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,40 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Μέσα σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της συµβάσεως, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη /νση Υγειον.Ελέγχου & Περιβαλ.Υγιεινής χρονοδιάγραµµα κατασκευής που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δύο (2) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. (Η παρέκκλιση από το χρονοδιάγραµµα, θεωρείται κατ εξαίρεση αποδεκτή, µόνο σε επαρκώς τεκµηριωµένη ανωτέρα βία) Στην τεχνική έκθεση (παράρτηµα ) της /νσης Υγειον.Ελέγχου & Περιβαλλ.Υγιεινής της Περιφέρειας Αθηνών Βορείου Τοµέα, αναφέρονται οι τοµείς όπου θα γίνονται οι ψεκασµοί. - 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, - χαρτόσηµο 3% επί της ανωτέρω κράτησης - ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 Ν.2198/1994 Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν 2198/94 Φόρος Εισοδήµατος (8% επί της καθαρής αξίας) - 8 -

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, στον µειοδότη του διαγωνισµού. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 10 (δέκα) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την σύµβαση. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Η σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και την ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του, από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τµηµατικά, ανά πραγµατοποιηθέντα κύκλο εφαρµογής & εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής και ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1.Πρακτικό για την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή του έργου 2.Τιµολόγιο του Προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ 3.Φορολογική & Ασφαλιστική ενηµερότητα 4.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Υπηρεσία Οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον Προµηθευτή Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής Η ιακήρυξη είναι διαθέσιµη στο ιαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και στο πρόγραµµα «ιαύγεια»: et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia attikis - 9 -

10 Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ιακήρυξης στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής και στο ιαύγεια. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής, µέσω της επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), και ειδικότερα τον Ε.Φ και ΚΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΩΝΩΠΟΕΙ ΩΝ Σκοπός της εργασίας είναι η προστασία των κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής από τα κουνούπια, µε κύριο στόχο την Προστασία της ηµόσιας Υγείας. Το έργο περιλαµβάνει την παρακολούθηση της πυκνότητας του πληθυσµού των ατελών σταδίων του εντόµου και κυρίως του προνυµφικού σταδίου, την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρεια Αττικής, την εφαρµογή ψεκασµών προνυµφοκτονίας, καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των περιοχών στις οποίες θα γίνει ψεκασµός. Η εφαρµογή των ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών στις παρακάτω αναφερόµενες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, θα γίνει από το έδαφος, µε ψεκαστικά συνεργεία, χρησιµοποιώντας κατάλληλα ψεκαστικά µηχανήµατα υψηλής πίεσης. Οι ηµεροµηνίες και η τεχνική εφαρµογής του έργου θα καθορίζονται από την Υπηρεσία, που έχει ορισθεί ως αρµόδια στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών ( ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) και από την αρµόδια Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου, σε συνεργασία µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να είναι παρών κατά την εφαρµογή των ψεκασµών (από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του), να λαµβάνει τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας που επιβάλλονται και να υποβάλλει εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κίνησης, ελέγχου και εφαρµογών, καθώς και όποιες προτάσεις για βελτιώσεις εφαρµογής του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται συνεχώς και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις - προτάσεις της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου, για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα. Επίσης, o εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα βιοκτόνα βιολογικούς παράγοντες σκευάσµατα, εγκεκριµένα για τη συγκεκριµένη εργασία, σύµφωνα µε το υπ αριθ. 3277/36344/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Για τους ψεκασµούς θα γίνεται αποκλειστική χρήση βιολογικού παράγοντα

11 ΗΜΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΙ (ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΠΟ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ) 1. Ρέµα περιοχής Αγ. Θωµά 2. Ρέµα περιοχής Ψαλιδίου 3. Ρέµα Σαπφούς (από Νέα Λέσβο έως και την οδό Πρωταγόρα στο ύψος του Ολυµπιακού Σταδίου). 4. Μέρος της ρεµατιάς στα όρια µε τους ήµους Βριλησσίων και Χαλανδρίου. 1. Ρέµα Χαλανδρίου- Βριλησσίων (οδοί Μυκηνών - Σισµανογλείου - Ρεµατιάς µέχρι Αττική οδό) 2. Ρέµα Βριλησσού (όρια µε ήµο Χαλανδρίου - Λ. Αναπαύσεως - Βριλησσού - Ιππολύτου- Αµαζόνων - Αγ. Αντωνίου) ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

12 1. Ρέµα Κατσαούνη 2. Ρέµα οδού Φιλικής Εταιρείας. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3. Ρέµα οδών Ανάφης και Κηφισίας. 1. Ρέµα Κοντοχρήστου (Νέα Ερυθραία) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2. Παραρεµάτια ζώνη στις Αδάµες (περιοχή Camping). 1. Κατά µήκος του Κηφισού ποταµού (από την οδό Τατοίου έως την οδό Μαρµάρων) 2. Ρέµα Κατσαούνη (Καλλιπόλεως) από την οδό Σπ. Μελά έως την οδό Αχιλλέως. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3. Ρέµα Σωκράτους (από την οδό Ιωαννίνων έως την οδό Μπάρκουλη) 4. Ρέµα ίπλα στο ηµοτικό Κοιµητήριο (από την οδό Τατοίου έως την οδό Αναπαύσεως) 2, ,5 12 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αδριάνειος Αρχαιολογικός χώρος Α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1. Ρέµα προ του Μεγάρου της ουκίσσης Πλακεντίας. 2. Ρέµα της Ιεράς Μονής Πεντέλης ( ιαδροµή Αδριάνειου Υδραγωγείου) 3. Ρέµα Καλισσίων (Ντράφι) 4. Ρέµατα της

13 περιοχής Καλισσίων Πεντέλης (Κοιµητηρίου, οδός Ασπασίας - Παιδικής Χαράς, οδός Θησέως). 5. Ρέµα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος (Νταού Πεντέλης). 6. Ρέµα Βαλανάρι, (το οποίο ξεκινάει από την ηµοτική κοινότητα Πεντέλης και διασχίζει τον οικισµό Νταού Πεντέλης). Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1. Ρέµα Νέας Πεντέλης ((οδοί Περικλέους και Ευριπίδου) µέχρι το ρέµα Αγίας Μαρίνας). 2. Ρέµα από Αγ. Σύλλα µέχρι τον Ποδονίφτη Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1. Ρέµα από το κοιµητήριο ηµοτικής κοινότητας Μελισσίων, µέχρι τον Ποδονίφτη (κτήµα αµανάκη) 2. Ρέµα Αγίου Ιωάννου Σαλιγκαρίου Μελισσίων. ΠΕΥΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Ρέµα της Πύρνας (οδοί Χαλκίδος, Γοργοποτάµου και Κρήτης)

14 ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ρέµα Χαλανδρίου Τεχνητή λίµνη Verde (εντός του Μεγάλου Πάρκου πλησίον της συµβολής των οδών Στρ. Παπάγου και 8 ης Μεραρχίας). 2. Μικρό ρέµα οδού Υγείας ΧΟΛΑΡΓΟΥ -(παράλληλα µε οδό ΠΑΠΑΓΟΥ Υγείας). 3. Ρέµα Καλλιρόης (αδιέξοδα Γ. Μπλέσσα και Ζακύνθινού). 4. Ρέµα οδού Χατζηκωνσταντή. 5. Ρέµα οδού Καραλή ΨΥΧΙΚΟΥ- ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ρέµα της Φιλοθέης 5 12 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1. Ρέµα (ανοιχτό) (από την οδό Αιτωλίας έως την οδό Θράκης) 2. Ρέµα (ανοιχτό) (από την οδό Πύλου έως την οδό Αχιλλέως) 3. Ηµιτελές ηµοτικό κολυµβητήριο του οικοδοµικού τετραγώνου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ (για 12 εφαρµογές) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1. Η δαπάνη των 940,00 ευρώ ανά εφαρµογή αφορά το µέσο όρο όλων των εφαρµογών ( 12 εφαρµογές) και το σύνολο της έκτασης, ανά περιοχή. 2. Ο κύκλος εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες και εργασίες για την εκτέλεση ενός πλήρους ψεκασµού σε όλες τις παραπάνω περιοχές για το σύνολο της έκτασης αυτών. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ α) Ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει τις υποδεικνυόµενες υδάτινες εκτάσεις, µε την ίδια τιµή προσφοράς του, αντίστοιχα για κάθε οµάδα, όσες φορές παραστεί ανάγκη. Επίσης, ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει και νέα σηµεία εντός της κάθε ψεκαζόµενης περιοχής και εκτός των υποδεικνυόµενων, σε περιπτώσεις, που αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα, µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών απαιτείται ο εξής εξοπλισµός: - ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, - κατάλληλο όχηµα µε ρυµουλκούµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού. - ψεκαστική αντλία µε ακροφύσιο (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών). - σωλήνες µήκους τουλάχιστον 20 µέτρων, που θα συνοδεύονται από χειριστή ακροφυσίων. - ικανός αριθµός φορητών ψεκαστήρων (πλάτης). γ) εν επιτρέπεται ο ψεκασµός έξω από τις οριοθετηµένες περιοχές που έχουν υποδειχθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο ψεκασµός καλλιεργειών και η απόρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους ή σε χώρους όπου διαβιούν ζώα, µέλισσες και υπάρχουν πηγάδια, δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά. δ) Οι ψεκασµοί θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του Έργου, που θα οριστεί για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών, ώστε να πραγµατοποιείται η συστηµατική καταπολέµηση των προνυµφών µε τον ορθό τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο επέµβασης και µετά από εντοπισµό των θέσεων αναπαραγωγής των κουνουπιών. ε) Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιηθούν την περίοδο από της υπογραφής της σύµβασης έως τον Οκτώβριο Οι επεµβάσεις κρίνεται αναγκαίο να πραγµατοποιούνται ανά δεκαπενθήµερο, από Μάρτιο έως και Οκτώβριο

16 στ) Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών, εγκαίρως και αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε υπεύθυνη δήλωση, την ακριβή διεύθυνσή του, τον αριθµό της τηλεφωνικής του σύνδεσης, και τον τηλεοµοιοτυπικό του αριθµό (fax) ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Οι αρµόδιες Υπηρεσίες θα ειδοποιούν τον ανάδοχο εγγράφως, µέσω τηλεφώνου, fax, ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης και την έκταση κάθε ψεκασµού. ζ) Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό το αργότερο µέσα σε µια (1) ηµέρα από την ειδοποίηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ψεκασµού που θα του δοθεί. η) Οι υπεύθυνοι της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου θα παρευρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την κανονικότητα εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση, καθώς και τα χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Επιπλέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης των ψεκασµών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ειδικό ηµερήσιο δελτίο, το οποίο θα υπογράφεται από τα µέλη της αρµόδιας Επιτροπής και τον ανάδοχο που εκτέλεσε το συγκεκριµένο έργο. θ) Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασµα βιοκτόνο, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε κάθε περίπτωση. Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρµόδιου φορέα και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση. Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα. ι) Το νερό που θα χρησιµοποιείται, από τα ψεκαστικά συνεργεία, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, θα είναι κατάλληλο διαυγές και άοσµο. ια) Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές. ιβ) Ο εργολάβος οφείλει, πριν την έναρξη των ψεκασµών, να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µη γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην παραλείπονται περιοχές που πρέπει να ψεκαστούν και να ενηµερώνει, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από κάθε εφαρµογή, τον ήµο στην περιοχή του οποίου θα γίνει η εφαρµογή. ιγ) Ο εργολάβος ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να γίνει, από οποιαδήποτε αιτία, στο προσωπικό που απασχολεί και σε τρίτα πρόσωπα, καθώς, επίσης, για τυχόν βλάβη στα µέσα ψεκασµού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχηµάτων και βλαβών, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα, για κάθε περίπτωση, µέτρα

17 ιδ) Ο επιστηµονικά υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασµού στις ψεκαζόµενες περιοχές και να συµµορφώνεται πρόθυµα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής. ιε) Οι αναγκαίες καθηµερινές ποσότητες φαρµάκων θα µεταφέρονται στις προς ψεκασµό περιοχές, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται και µε τις δαπάνες του απαιτούµενου νερού, καθώς και µε αυτές της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. ιστ) Η αµοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον εργολάβο, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεµία εντολή συνδέει αυτόν µε την Περιφέρεια Αττικής. ιζ) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη ή/και περάτωση, ή και ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου ψεκασµού, επιβάλλονται στον εργολάβο οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ιακήρυξη. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δεν γίνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους και τις υποδείξεις της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του Έργου, ο εργολάβος δεν θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο. 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Α. Στην περίπτωση ψεκασµού µε ψεκαστικά (µηχανοκίνητα) συγκροτήµατα: α) Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει απόλυτα κατάλληλα και επαρκή, για τις εργασίες, µέσα (ψεκαστήρες, µηχανοκίνητα, ψεκαστικά, κατάλληλα µπεκ κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολεί. β) Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται θα φυλάσσονται σε κατάλληλους, σκιερούς και ασφαλείς χώρους, σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης αυτών. γ) Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και, γενικότερα, ο χώρος ο οποίος χρησιµοποιείται από τα ψεκαστικά συνεργεία, θα διατηρείται καθαρός µε µέριµνα του εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού µε σκευάσµατα, ψεκαστικό υγρό, κενά δοχεία των σκευασµάτων, απαγορεύεται απολύτως. δ) Οι ψεκαστές, και κυρίως οι παρασκευαστές, πριν και κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα πρέπει να φορούν, µε ευθύνη του εργολάβου, τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (µάσκα, γάντια, ρούχα µε µακριά µανίκια) και να µην εισπνέουν πάνω από το δοχείο. ε) Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει, στο προσωπικό που θα απασχολεί, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας του κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντάς το µε προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες), τον

18 οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού, θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. στ) Το βυτίο ψεκασµού (που περιέχει το ψεκαστικό διάλυµα) θα αναγράφει την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ή αµφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκοµετρικό σωλήνα, το βυτίο θα ογκοµετρείται εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασµού),παρουσία των υπαλλήλων, των αρµόδιων υπηρεσιών, για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητά του. ζ) Για κάθε µπεκ ψεκασµού που φέρει το ψεκαστικό µηχάνηµα, θα αντιστοιχεί ένας ψεκαστής και θα µπορεί να ψεκάζει 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος, ανά ηµέρα ψεκασµού, και ένας χειριστής των ελαστικών του ψεκαστικού. Ο χειριστής και ο ψεκαστής µπορούν να εναλλάσσουν εργασία στο ψεκαστικό συγκρότηµα. η) Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και ψεκαστές πλάτης, για τις περιπτώσεις βλαβών. θ) Ο οδηγός του µέσου µεταφοράς του ψεκαστικού µηχανήµατος και του φορτηγού µεταφοράς προµήθειας νερού δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιηθεί και ως ψεκαστής. ι) Η ψεκαστική αντλία θα φέρει δύο ακροφύσια, τα οποία να δηµιουργούν, στην έξοδο τους, σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών. Επίσης θα διαθέτει σωλήνες, µήκους 20 µέτρων κατ ελάχιστον. Η ρύθµιση των ακροφυσίων θα γίνεται όµοια µε την περίπτωση του από αέρος ψεκασµού. ια) Η πίεση του ψεκαστικού συγκροτήµατος (µετρουµένη σε bar) θα καθορίζεται από την αρµόδια Επιτροπή. Τα ψεκαστικά θα είναι εφοδιασµένα µε αυτόµατη σκανδάλη διακοπής παροχής. ιβ) Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η χρησιµοποίηση άλλων γεωργικών ελκυστήρων ή Φ.Ι.Χ. από αυτά που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου. Για λόγους ανωτέρας βίας (ανεπανόρθωτη βλάβη κ.λπ.), δύναται να χρησιµοποιηθούν άλλα ψεκαστικά µέσα (γεωργικοί ελκυστήρες ή Φ.Ι.Χ.), από αυτά που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου, µετά από ειδική έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής. Για τα νέα µεταφορικά µέσα, που θα χρησιµοποιήσει ο εργολάβος και δεν περιγράφονται στην τεχνική του προσφορά, είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης. Β. Στην περίπτωση ψεκασµού µε ψεκαστήρες πλάτης: (Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να κινηθεί ψεκαστικό µηχάνηµα λόγω έλλειψης δρόµου, µεγάλης κλίσης εδάφους, αδυναµίας πρόσβασης). α) Το βυτίο ψεκασµού (που περιέχει το ψεκαστικό διάλυµα), είτε φέρεται σε καρότσα φορτηγού είτε έλκεται από άλλο µέσο (π.χ. γεωργικό ελκυστήρα), θα αναγράφει την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ή αµφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκοµετρικό σωλήνα, το βυτίο θα ογκοµετρείται εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασµού), παρουσία των υπαλλήλων των αρµόδιων υπηρεσιών, για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητά του. β) Ανάλογα µε την χωρητικότητα του βυτίου, θα καθορίζεται και ο αριθµός των ψεκαστών του ψεκαστικού συνεργείου, σύµφωνα µε την αρχή ότι ένας ψεκαστής δεν µπορεί να

19 υπερβαίνει τα 125 λίτρα ανά ηµέρα ψεκασµού. Οι ψεκαστήρες πλάτης πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 10 λίτρα. γ) Απαραίτητα όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκα, γυαλιά). Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό, ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού, θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή (αποβολή ψεκαστή), το ψεκαστικό συνεργείο θα ψεκάζει ποσότητα αντίστοιχη του εναποµείναντος αριθµού ψεκαστών. δ) Ο οδηγός του µέσου µεταφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως ψεκαστής, στην περίπτωση όµως αυτή θα είναι απαραίτητα εφοδιασµένος µε τον προστατευτικό εξοπλισµό του ψεκαστή (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκα, γυαλιά). ε) Οι ψεκαστήρες πρέπει να είναι ελεγµένοι πριν την χρήση τους, να έχουν σωστή παροχή και πίεση στο µπεκ και να µην χάνουν ψεκαστικό διάλυµα. στ) Με την ολοκλήρωση του έργου, ο εργολάβος υποχρεούται όπως παραδώσει, στην Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου, καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των ψεκασθεισών περιοχών. 5. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. α) Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να στελεχώσει τα ψεκαστικά συνεργεία µε έµπειρο, απόλυτα κατάλληλο και επαρκές, για την εκτέλεση του έργου, προσωπικό. β) Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει εργάτη, για όλο το χρονικό διάστηµα των εργασιών της καταπολέµησης των κουνουπιών, αρµοδιότητα του οποίου θα είναι η συλλογή και καταµέτρηση, ανά 15/νθήµερο, προνυµφών, καθώς και η τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, από περιοχές που θα του υποδειχθούν από την αρµόδια Επιτροπή. Το έργο αυτό θα εκτελείται µε ευθύνη του εργολάβου. γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ ή στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα νοµοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002825365 2015-06-05

15PROC002825365 2015-06-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-06-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 114975 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121 33 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 06-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 45029 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταx. /νση: Τρώων 1 & Χαλκίδος Τ.Κ.: 12133 Περιστέρι

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 Για την ανάδειξη εργολάβου για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙ ΙΩΝ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. οικ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. πρωτ. οικ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844603 2015-06-12

15PROC002844603 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 99068 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103664 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.24 10:01:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΡΖ7Λ9-ΛΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα 19-02-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,00 & &

KA: ,00  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 10.851,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα