ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,, αφ ενός η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλουµένη εφεξής «ΔΕΘ HELEXPO» ή/και «Αναθέτουσα Αρχή» και αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη συμβαλλόμενη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ενέκρινε την ανάθεση της προληπτικής και τρέχουσας συντήρησης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού και Συνεδριακού κέντρου Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO AE, για το χρονικό διάστημα από μέχρι με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος στη δεύτερη συμβαλλόμενη με τη συνολική τιμή των. (.. μηνιαίως) πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές που αναφέρονται στη συνημμένη προσφορά της με ημερομηνία. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του παρόντος άρχεται από την και λήγει την Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί μονομερώς από τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ χρονικά για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι την Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην χρονική επέκταση της παρούσας σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος μπορεί να γίνει με μονομερή έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής που θα απευθύνεται προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης ισχύουν όλοι ο όροι του παρόντος. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση του συμφωνούμενου με το παρόν έργου, η δεύτερη συμβαλλόμενη κατέθεσε στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E εγγυητική επιστολή Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα διζήσεως, ύψους 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ λήξης δύο μηνών μετά τη λήξη της σύμβασης, δηλ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά την χρονική παράταση της σύμβασης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ανανεωθεί για όσο χρονικό διάστημα παραταθεί η ισχύς της σύμβασης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία: α)των οικοδομικών και β)ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα στις δεύτερες συμπεριλαμβάνονται και o οι κλιματιστικές μονάδες και λέβητες o τα μόνιμα και φορητά συστήματα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης o τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) o οι συρόμενες θύρες και μπάρες και περιστρεφόμενες πόρτες o οι κυλιόμενες κλίμακες 1

2 o Λεβητοστάσια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO AE στη Θεσσαλονίκη. Ως εγκαταστάσεις αναφέρονται: 1. Τα περίπτερα (με ορόφους όπου υπάρχουν) Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π Τα γραφεία Διοίκησης. 3. Οι τρεις Πύλες. 4. Το Π11 (κτίριο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ και τα κύτταρα) 5. Ο Πύργος του ΟΤΕ 6. Σ.Κ.Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ και το υπόγειο Parking. 7. Σ.Κ.Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 8. Οι εγκαταστάσεις στους υπαίθριους χώρους. Σκοπός της συντήρησης και λειτουργίας είναι η διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των εκθετών και των λοιπών χρηστών των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ- HELEXPO AE. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Ανάδοχος θα φροντίζει για Την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τη συνεχή διαθεσιμότητά τους σε άριστη κατάσταση. Την αποδοτική λειτουργία τους. Επίσης θα παρέχει κάθε τεχνική βοήθεια στους εκθέτες και στους χρήστες για τη διαμόρφωση των χώρων, την παροχή νερού, ρεύματος κλπ 2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης διακρίνεται σε χρονικές περιόδους με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων εργατοτεχνιτών και το είδος της απασχόλησης ως εξής: 2.1. Περίοδος εκθέσεων-εκδηλώσεων Είναι τα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία διενεργούνται η Γενική ή οι κλαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις Περίοδος προετοιμασίας - αποξήλωσης Είναι τα χρονικά διαστήματα πριν από την διενέργεια των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων, κατά τα οποία απαιτείται ο γενικός έλεγχος των εγκαταστάσεων, η άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων και η εξυπηρέτηση των εκθετών-χρηστών κατά τη διαμόρφωση και κατασκευή των εκθεσιακών χώρων των. Η διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας ποικίλλει και εξαρτάται από το είδος της έκθεσηςεκδήλωσης από το εμβαδόν των χώρων και από τον αριθμό των περιπτέρων που καταλαμβάνει. Στην περίοδο αυτή ανήκει επίσης ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά το πέρας των εκθέσεωνεκδηλώσεων. Στο διάστημα αυτό πρέπει να εξυπηρετηθούν οι εκθέτες-χρήστες κατά την αποξήλωση των προσωρινών κατασκευών των και τη συγκέντρωση των εκθεμάτων των, καθώς και να αποκατασταθούν άμεσα ζημίες, οι οποίες έχουν προκληθεί. 2.3 Περίοδος συντήρησης Είναι όλα τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα πλην των χαρακτηριζομένων ανωτέρω ως περίοδος εκθέσεων και ως περίοδος προετοιμασίας και αποξήλωσης. Την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται από το απασχολούμενο προσωπικό όλες οι αναγκαίες προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις, ώστε οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο. Επίσης εκτελούνται εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων. 2

3 3. ΜΟΝΙMΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι νομίμως εργαζόμενοι στην ημεδαπή, θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις και θα αποδεικνύεται αυτό με την επίδειξη κάθε μήνα όλων των παραστατικών από τους ασφαλιστικούς φορείς για κάθε εργαζόμενο στο έργο ξεχωριστά. Το μόνιμο προσωπικό είναι αυτό, που θα απασχολείται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Είναι το προσωπικό που : την περίοδο συντήρησης πραγματοποιεί την τακτική και προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. την περίοδο εκθέσεων και την περίοδο προετοιμασίας αποτελεί τον πυρήνα για το συνεχή έλεγχο και την άμεση επέμβαση προς αποκατάσταση των βλαβών. Το ημερήσιο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού καθορίζεται ως εξής: έως (συμπεριλαμβάνεται και το προβλεπόμενο κατά Π.Δ. 88/1999 διάλειμμα) Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. η αντιμετώπιση βλαβών που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης) και κατόπιν έγγραφης έγκρισης της ΔΕΘ-HELEXPO AE το μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του ακόμη και υπερωριακά και Κυριακές ή αργίες. Το μόνιμο προσωπικό διαχωρίζεται σε 3.1. επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζεται από ένα μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο (ΠΕ) μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μεγάλων κτιριακών έργων, ο οποίος ορίζεται ως «Διευθυντής έργου» και οι αρμοδιότητες του αναφέρονται παρακάτω εργατοτεχνικό προσωπικό, που αποτελείται από εργατοτεχνίτες των εξής ειδικοτήτων: 1. Ένας Εργοδηγός 2. Τρεις (3) τεχνίτες ηλεκτρολόγους. Ένας (1) εξ αυτών τουλάχιστον, θα έχει ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μεγάλης δυναμικότητας, με Άδεια ΣΤ Ειδικών Σταθμών. Ένας (1) εξ αυτών με ελάχιστη τριετή εμπειρία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μεγάλης δυναμικότητας, με Άδειες Α & Γ Ειδικότητας. Ένας (1) εξ αυτών που θα έχει ελάχιστη τριετή εμπειρία πλέον των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας και σε οπτικοακουστικά μέσα (ήχο, εικόνα και δίκτυα ). 3. Δύο (2) τεχνίτες υδραυλικούς με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε μεγάλης δυναμικότητας εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης και ύδρευσης. Ένας (1) εξ αυτών τουλάχιστον θα είναι ψυκτικός με αποδεδειγμένη εμπειρία και Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Ένας (1) με άδεια συντηρητή καυστήρων. 4. Ένας (1) τεχνίτης μονταδόρος σιδηρουργός με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε σιδηρές κατασκευές, αλουμινοκατασκευές κλπ. 5. Ένας (1) τεχνίτης οικοδόμος με εμπειρία σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών όπως καλουπώματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων κλπ. και στην κατασκευή μονώσεων, γυψοσανίδων και ψευδοροφών. 6. Δύο (2) ηλεκτρονικούς ο ένας με ειδικότητα στους Η/Υ και ο άλλος με ειδικότητα στις τηλεπικοινωνιακές και οπτικοαουστικές εγκαταστάσεις. 3

4 Τουλάχιστον δύο άτομα από το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος ώστε να έχουν την δυνατότητα οδήγησης των οχημάτων που θα διαθέσει η ανάδοχος εταιρία. Η επιλογή του προσωπικού τόσο του μόνιμου όσο και του έκτακτου, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας και αντικειμένου του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO AE, θα τυγχάνει της έγκρισης της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Για προγραμματισμένες άδειες ή για άλλους λόγους απουσίας του μόνιμου προσωπικού, ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει τα κενά με πρόσθετο προσωπικό χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ώστε σε κάθε περίπτωση το σύνολο του μόνιμου προσωπικού να είναι το προβλεπόμενο από το παραπάνω άρθρο. Ο προγραμματισμός εργασιών ανά ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη σύνταξη του δεκαπενθημέρου προγράμματος εργασιών και με γνώμονα τις ανάγκες σε προσωπικό που προκύπτουν για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των απαιτούμενων εργασιών όπως θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE Διευθυντής Έργου Ο Διευθυντής έργου προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται να παρίσταται καθημερινά για οκτώ ώρες. Εκπροσωπεί τον Ανάδοχο στον τόπο του έργου, και για το λόγο αυτό πρέπει να κατατίθεται στη ΔΕΘ-HELEXPO AE έγγραφη εξουσιοδότηση εκ μέρους του Αναδόχου. Είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος για τη λήψη εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE, υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την εκτέλεση την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ενημερώνει τη ΔΕΘ-HELEXPO AE για την εξέλιξη και τα προβλήματα των εργασιών και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της εταιρείας των σχετικών με το συγκεκριμένο έργο. Ο Διευθυντής έργου θα είναι επίσης ο Υπεύθυνος Μηχανικός λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το έκτακτο προσωπικό είναι το προσωπικό, που θα καλείται να αντιμετωπίσει την ανάγκη για παροχή πρόσθετων (έκτακτων) υπηρεσιών για τις οποίες θα απαιτείται αυξημένος αριθμός εργατοτεχνιτών την περίοδο των εκθέσεων και εκδηλώσεων και την περίοδο της προετοιμασίας. Με το έκτακτο προσωπικό θα αντιμετωπίζονται επίσης οι μεγάλης κλίμακας βλάβες και φθορές κατά την περίοδο της συντήρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση εκτάκτου προσωπικού είναι η αδυναμία του μόνιμου προσωπικού να καλύψει την έκταση των εργασιών. Ο αριθμός των έκτακτων εργατοτεχνιτών, η ειδικότητά των και ο χρόνος απασχόλησής των θα εξαρτώνται από τις εργασίες και θα εγκρίνονται εγγράφως από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ- HELEXPO AE. O ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα το απαιτούμενο έκτακτο προσωπικό. Η αμοιβή του αναδόχου για την απασχόληση του έκτακτου προσωπικού θα γίνεται με βάση τις τιμές μονάδος της οικονομικής του προσφοράς με βάση τις ώρες πραγματικής απασχόλησης. 4

5 5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Α. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, η επισκευή του οποίου απαιτεί ειδικευμένο συνεργείο επισκευών εκτός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE, θα αποστέλλεται σε εξωτερικά συνεργεία επισκευών, μετά από έγκριση της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Τέτοιες εργασίες που ανήκουν στην παρακάτω κατηγορία είναι, ενδεικτικά: περιελίξεις βραχυκυκλωμένων ηλεκτροκινητήρων επισκευή ειδικών αντλητικών συγκροτημάτων όπως π.χ. υποβρύχιες αντλίες. 6. ΥΛΙΚΑ Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και την επισκευή των βλαβών θα διατίθενται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας των υλικών από την ΔΕΘ-HELEXPO AE θα τα προμηθεύεται ο ανάδοχος από το εμπόριο. Πριν οπό την παραγγελία των υλικών θα ενημερώνεται η ΔΕΘ-HELEXPO AE και επιπρόσθετα, θα ζητείται η έγκριση της δαπάνης. Η τιμή θα μπορεί να ελεγχθεί από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE και μετά την προμήθεια και την προσκόμιση των υλικών από τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος αφού ενημερωθεί για τα διαθέσιμα στην αποθήκη της ΔΕΘ-HELEXPO AE υλικά και ανταλλακτικά, θα προτείνει τον αριθμό και το είδος αυτών, τα οποία πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα, ώστε να αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση οι βλάβες του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ανάδοχος θα διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Αναλυτικότερα ο κάθε τεχνίτης ανά ειδικότητα θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργασίας του.( όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βιδολόγους, δράπανα, ψαλίδια, ηλεκτρολογικές συλλογές, σκάλες, φλόγιστρα, φιλιέρες, σφυριά, λοστούς, πινέλα κλπ) 7.1. Mόνιμος Εξοπλισμός Ειδικότερα ο ανάδοχος θα διαθέτει συνεχώς στο έργο τα εξής: Κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εντός του χώρου της ΔΕΘ HELEXPO τα κάτωθι: 1. Ένα (1) αυτοπροωθούμενο ψαλιδωτό ανυψωτικό με δυνατότητα ανύψωσης έως 8μ 2. Ένα (1) αυτοπροωθούμενο ανυψωτικό με βραχίονα με δυνατότητα ανύψωσης έως 10μ. 3. Ένα (1) φορτηγό ωφέλιμου βάρους 0,6 τον. Το 3 θα καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς υλικών και εργαλείων εντός του χώρου της ΔΕΘ- HELEXPO AE καθώς και τις προγραμματιζόμενες και έκτακτες προμήθειες υλικών από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Το όχημα αυτό θα καλύπτει και άλλες ανάγκες της ΔΕΘ-HELEXPO AE, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την επίβλεψη. 4. Μία (1) ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροκίνητη Α. 5. Μία (1) ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροκίνητη Α. 6. Ένα (1) ηλεκτρικό κομπρεσέρ μεσαίου τύπου. 7. Μία μπετονιέρα ηλεκτροκίνητη του ½ σακ. τσιμέντου. 8. Δύο (2) φιάλες οξυγόνου ασετυλίνης με συσκευές κοπής. 9. Δισκοπρίονο σιδήρου Φ Μία (1) σκαλωσιά κινητή αλουμινίου έως 6μ, με την πλατφόρμα της. 11. Ένα (1) εργοταξιακό πλυντήρα νερού, 12. Δράπανο κολώνας. 13. Ανυψωτικά εργαλεία (παλάγκα, κιθάρες κλπ). 5

6 14. Επτά (7) δράπανοι. 15. Έξι (6) τροχοί ηλεκτρικοί, τρεις (3) μικρούς και τρεις (3) μεγάλους. 16. Δώδεκα (12) ηλεκτρικούς βιδολόγους, εκ των οποίων οι έξι (6) θα είναι επαναφορτιζόμενοι. 17. Δυο (2) συλλογές υδραυλικών (κουρμπαδόροι, σωληνοκόφτες, φιλιέρες κλπ). 18. Συλλογές ηλεκτρολόγων. Ειδικότερα στις συλλογές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα εξής : Δυο (2) μικρές πρέσες διατομής έως και 25μμ Δυο (2) μεγάλες πρέσες διατομής έως και 185μμ Δυο (2) ψαλίδια για χοντρές διατομές. 19. Τρεις (3) υποβρύχιες αντλίες. 20. Σκάλες, τουλάχιστον όπως περιγράφονται παρακάτω: Έξι (6) ξύλινες, ύψους 2μ Τρεις (3) ξύλινες, ύψους 4μ Τρεις (3) αλουμινίου, ύψους 4μ Μία (1) αλουμινίου, ύψους 6μ με δυνατότητα προέκτασης. 21. Ξυλεία σε επαρκή ποσότητα για μικροκατασκευές. 22. Εργαλεία οικοδομικών εργασιών, όπως φλόγιστρα, σφυριά, λοστούς, φτυάρια, κόφτες, καροτσάκια, στερεωτικό (με φυσίγγια), ρολά, πινέλα, σπάτουλες, ξύστρες κλπ. 23. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) μικρό δίκυκλο για τις μετακινήσεις του προσωπικού μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της λειτουργίας των μηχανημάτων και υποχρεούται να τα διαθέτει ανά πάσα στιγμή στην ΔΕΘ-HELEXPO AE σε άριστη λειτουργία Επικουρικός Εξοπλισμός Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέτει άμεσα όποτε χρειασθεί χωρίς πρόσθετη δαπάνη και σε απρόσκοπτη λειτουργία για τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. 1. Γερανοφόρο φορτηγό με γερανό ανυψωτικής ικανότητας 8 τον. Το γερανοφόρο όχημα είναι εξοπλισμένο με καλάθι, που μπορεί να ανυψωθεί μέχρι ύψος 12μ. τουλάχιστον. 2. Φορτωτή εκσκαφέα, τύπου JCB. 3. Αεροσυμπιεστή πετρελαιοκίνητο παροχής 190 CFM. 4. Ασφαλτοκόπτη 5. Δονούμενη πλάκα μεσαίου τύπου (βατραχάκι) 6. Μηχανικό εκσκαφέα (τσάπα) 7. Ανατρεπόμενο φορτηγό ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων 8. Μικρό σκαπτικό (διαβολάκι)` 9. Λαστιχοφόρο φορτωτή άνω των 200 HP. 10. Εάν απαιτηθούν μηχανήματα πέραν των κατεγραμμένων ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει αυτά και θα δικαιούται πρόσθετης αμοιβή κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της ΔΕΘ-HELEXPO AE Διαθέσιμοι χώροι-εξυπηρέτηση Η ΔΕΘ-ΗΕLEXPO AE θα διαθέσει στον ανάδοχο, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης: 1. Χώρους γραφείων συνολικού εμβαδού 25 τ.μ. Οι χώροι θα είναι κλιματιζόμενοι. Ο εξοπλισμός των γραφείων με έπιπλα, Η/Υ, Τηλέφωνα, FAX κλπ θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου. Οι μονάδες των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και το πάγιο τέλος χρεώνονται στον Ανάδοχο. 2. Αποθήκη εργαλείων και υλικών εμβαδού 100 τ.μ. 3. Χώρο κατάλληλο για συνεργείο μικροεπισκευών εμβαδού 200 τ.μ. 4. Χώρο αποδυτηρίων εστίασης προσωπικού εμβαδού 60τμ. Το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγιεινής. 6

7 5. Σύμβαση χρησιδανείου για ένα (1) τρακτέρ που θα παραχωρηθεί από τη ΔΕΘ- HELEXPO AE, το οποίο θα οδηγείται από το μόνιμο προσωπικό. Η συντήρηση, τυχόν βλάβες και τα ατυχήματα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 8. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κατά την περίοδο συντήρησης το μόνιμο προσωπικό θα απασχολείται με εργασίες συντήρησης. Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα καταρτισθούν προγράμματα προληπτικής τακτικής συντήρησης του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού με τη βοήθεια των μηχανικών της Τ.Υ. της ΔΕΘ-HELEXPO AE και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν: Μετασχηματιστές Μ/Σ Έλεγχος, καθορισμός και συμπλήρωση ελαίου. Έλεγχος των διατάξεων ασφαλείας των Μ/Σ και των συνδέσεων καλωδίων Πίνακες ισχύος Καθαρισμός, αντικατάσταση των τηγμένων ασφαλειών, αντικατάσταση των μη λειτουργούντων οργάνων και ηλεκτρονόμων. Έλεγχος των συνδέσεων των παροχικών καλωδίων Ηλεκτροκινητήρες Καθαρισμός, αντικατάσταση ρουλεμάν, επισκευή ή αντικατάσταση πτερωτών ψύξης. Ανεμιστήρες Έλεγχος αντικατάσταση ρουλεμάν και ιμάντων. Στοιχεία κλιματιστικών μονάδων και ψυκτών και καθαρισμός στοιχείων Λεβητοστάσια. Τα προγράμματα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού θα τηρούνται απαρέγκλιτα. Επιπρόσθετα στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται: Αποκαταστάσεις επιχρισμάτων Αποκαταστάσεις μονώσεων Επισκευές διαρροών δικτύων ύδρευσης-κλιματισμού Αποφράξεις-καθαρισμοί δικτύου αποχέτευσης Τα προγράμματα θα εγκρίνονται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Οι εκτελούμενες εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου. Την περίοδο αυτή επίσης θα εκτελούνται από το μόνιμο προσωπικό διάφορες εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μετά από έγκριση της ΔΕΘ-HELEXPO AE. 9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Κατά την περίοδο της προετοιμασίας το μόνιμο προσωπικό ενισχύεται από το έκτακτο προσωπικό (αν κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη) Ο αριθμός των εργατοτεχνιτών του έκτακτου προσωπικού και ο χρόνος απασχόλησής τους εξαρτάται από το είδος της έκθεσης ή της εκδήλωσης και από το εμβαδόν των χώρων και τον αριθμό των περιπτέρων που καταλαμβάνει. Στις εκθέσεις ή εκδηλώσεις μικρού μεγέθους το απαιτούμενο προσωπικό της περιόδου αυτής μπορεί να καλύπτεται από το μόνιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός, η ειδικότητα και ο χρόνος εργασίας των εκτάκτων εργατοτεχνιτών θα εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Κατά την περίοδο αυτή. 7

8 1. Τίθενται σε λειτουργία όλες οι εγκαταστάσεις των χώρων που θα καλύπτει η εκδήλωση. Ενδεικτικά τίθενται σε λειτουργία: η εγκατάσταση κλιματισμού-θέρμανσης-ψύξης (ή/και καυστήρα) η εγκατάσταση εξαερισμού η εγκατάσταση ύδρευσης-πυρόσβεσης η ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης-ρευματοδοτών η εγκατάσταση φωτισμού η μεγαφωνική εγκατάσταση 2. Ελέγχονται οι εγκαταστάσεις για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των και καταγράφονται τα πιθανόν εμφανιζόμενα προβλήματα. 3. Αποκαθίστανται άμεσα τα προβλήματα και ενημερώνεται η ΔΕΘ-HELEXPO AE. 4. Αποκαθίστανται φθορές στα δομικά στοιχεία των εγκαταστάσεων όπως: Πλακίδια δαπέδων-τοίχων Μάρμαρα Χρωματισμοί Ψευδοροφές Μονώσεις 5. Εξυπηρετούνται άμεσα οι εκθέτες και οι χρήστες στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κ.λ.π. 6. Κατασκευάζονται προσωρινές κατασκευές (π.χ. εξέδρες, διαχωριστικά) κατόπιν εντολών της ΔΕΘ-HELEXPO AE. 7. Αποξηλώνονται οι προσωρινές κατασκευές και οι προσωρινές συνδέσεις μετά το πέρας των εκθέσεων ή εκδηλώσεων. 8. Καταγράφονται οι φθορές και οι ζημίες, που έχουν προκληθεί από τους εκθέτες και χρήστες αμέσως μετά την αποχώρησή τους και υποβάλλεται αναλυτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αποκατάστασης στη ΔΕΘ-HELEXPO AE. 10. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Κατά την περίοδο των εκθέσεων ή των εκδηλώσεων το μόνιμο προσωπικό ενισχύεται από το έκτακτο προσωπικό, αν κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη. Όπως και στην περίοδο προετοιμασίας, ο αριθμός, η ειδικότητα και ο χρόνος εργασίας των εκτάκτων εργατοτεχνιτών θα εγκρίνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Κατά την περίοδο αυτή το προσωπικό φροντίζει για: 1. την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων κάθε ημέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας των εκθέσεων ή των εκδηλώσεων. 2. Τη διακοπή λειτουργίας κάθε ημέρα μετά το πέρας λειτουργίας των εκθέσεων ή των εκδηλώσεων. 3. Τη συνεχή επιθεώρηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων καθ όλη τη διάρκεια των εκθέσεων. 4. Την άμεση επέμβαση προς αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται. 5. Τη συνεχή επικοινωνία με τον υπεύθυνο της εκδήλωσης και των περιπτέρων για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι βλάβες, οι εργασίες αποκατάστασης και οι πιθανές παρατηρήσεις θα καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου. 8

9 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11.1 Κλιματισμός-Θέρμανση Ειδικότερα όσον αφορά στη συντήρηση όλων (αερόψυκτα, υδρόψυκτα, split, package, ντουλάπες, κ.τ.λ.) των κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO AE ισχύουν τα παρακάτω: 1. η πρωτοβάθμια συντήρησή τους γίνεται από το μόνιμο προσωπικό του αναδόχου. Ενδεικτικά στην πρωτοβάθμια συντήρηση περιλαμβάνονται εργασίες όπως : Έλεγχος νερών καθάρισμα φίλτρων νερού των συγκροτημάτων Έλεγχος λειτουργίας αντλιών νερού και πύργων ψύξεως Καθαρισμός στοιχείων και φίλτρων κλιματιστικών μονάδων με νερό Έλεγχος κινητήρων και ιμάντων 2. Ειδικότερα, για τα παρακάτω συγκεκριμένα ψυκτικά συγκροτήματα : αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα o Ισόγειο περίπτερο 1 τεμ. 2 o περίπτερο 4&5 τεμ. 2 o Ισόγειο περίπτερο 6 τεμ. 2 o περίπτερο 8 τεμ. 1 (Σ.Κ.Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ) o περίπτερο 9&10 τεμ. 2 o περίπτερο 15 τεμ. 2 o περίπτερο 16 τεμ. 1 αντλίες θερμότητος o βόρεια πύλη τεμ.1 (Σιντριβανίου) o πύλη εμπορίου τεμ 1 o κτίριο γραφείων τεμ. 2 o αίθουσα ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ τεμ. 1 υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα o περίπτερο 8 τεμ. 1 (Σ.Κ.Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ) o Περίπτερο 13 τεμ. 2 o Περίπτερο 17 τεμ. 2 o Σ.Κ. Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ τεμ 2 o Σ.Κ. Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ τεμ 1 θα γίνεται έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE μία ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει : Ανάλυση της οξύτητας των λαδιών (oiltest) και εργασία αντικατάστασης του (εάν απαιτείται) όλων των παραπάνω μηχανημάτων, εκτός των φερόντων ερμητικούς συμπιεστές. Χημικό καθαρισμό των συμπυκνωτών όλων των υδρόψυκτων συγκροτημάτων (εργασία και υλικά, έως της ποσότητας των 400lit χημικού υγρού συνολικά) Έλεγχο διαρροών και πλήρωση με οικολογικό φρέον Έλεγχο όλων των λειτουργιών και του μικροεπεξεργαστή ελέγχου και λειτουργίας του κάθε μηχανήματος. Ρύθμιση ασφαλιστικών και παραμέτρων λειτουργίας. Πλύσιμο με νερό και χημικός καθαρισμός των αερόψυκτων συμπυκνωτών των μηχανημάτων Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω εργασίες, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2, καθώς και η αμοιβή εξειδικευμένων συνεργείων που θα απαιτηθούν για οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργασίες ή για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης ή την αντικατάσταση απαιτουμένων εξαρτημάτων συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα της πάγιας αμοιβής. Δεν συμπεριλαμβάνονται: 9

10 Χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών όλων των υδρόψυκτων συγκροτημάτων πλέον της ποσότητας των 400lit χημικού υγρού η δαπάνη για την ποσότητα του οικολογικού φρέον που τυχόν θα απαιτηθεί η δαπάνη για την ποσότητα του λαδιού που τυχόν θα απαιτηθεί Η αξία οποιουδήποτε εξαρτήματος, ανταλλακτικού ή αναλώσιμου υλικού που τυχόν θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Με το πέρας της παραπάνω ετήσιας συντήρησης θα εκδίδεται από τον ανάδοχο πιστοποιητικό για κάθε μηχάνημα. Η ετήσια συντήρηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν την γενική έκθεση του Σεπτεμβρίου. Επίσης μετά την συντήρηση τα μηχανήματα θα τίθενται σε λειτουργία ώστε να εξετάζεται και από την ΔΕΘ HELEXPO η καλή λειτουργία τους. Επίσης ετήσιος έλεγχος,ρύθμιση και συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα λεβητοστάσια της ΔΕΘ HELEXPO πριν την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και θα εκδίδονται όλα τα προβλεπόμενα φύλλα έλέγχου από αδειούχο συντηρητή.σε περίπτωση απόκλισης των μετρήσεων από τα αποδεκτά όρια, ο συντηρητής θα πρέπει να προτείνει τις απαιτούμενες επεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων. Θα γίνεται επίσης ο απαραίτητος καθαρισμός των λεβήτων,καυστήρων,φίλτρων πετρελαίου και ότι άλλο απαιτείται για την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO AE, αυτή θα τιμολογείται σύμφωνα με τη δοθείσα τιμή της προσφοράς. Ως εξειδικευμένο προσωπικό εννοείται συνεργείο δύο ατόμων (ενός τεχνικού και του βοηθού του) και η αμοιβή τους αφορά ωριαία απασχόληση εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την περίοδο της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης για τα μηχανήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Mόνιμα και φορητά συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO AE, υπάρχουν τα παρακάτω πυροσβεστικά συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης : 1. Συστήματα πυρανίχνευσης Περίπτερο Π1 ( υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π6 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π7 Περίπτερο Π8 Περίπτερο Π13 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π14 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π15 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π16 Συνεδριακά κέντρα Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ και υπόγειο Parking (και πυρόσβεση) και Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Πύργος ΟΤΕ (και πυρόσβεση) Κατά τη διάρκεια του έργου θα εγκατασταθούν μόνιμα πυροσβεστικά δίκτυα και στα υπόλοιπα περίπτερα, καθώς και στους υπαίθριους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνυπολογίσει στην προσφορά του και το κόστος συντήρησης των συστημάτων αυτών. 2. Τοπικά συστήματα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης 5 υποσταθμοί της ΔΕΗ 10

11 15 λεβητοστάσια 23 ηλεκτρικοί πίνακες 3. Φορητά συστήματα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες), συμπεριλαμβάνονται και αυτά που βρίσκονται στα συστήματα τοπικής εφαρμογής αυτόματης κατάσβεσης της προηγούμενης παραγράφου. ΤΥΠΟΣ PARKING ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Σ.Κ.Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τροχήλατος των 50 kgr Τροχήλατος των 25 kgr Τοπικής εφαρμογής των 100 kgr Τοπικής εφαρμογής των 50 kgr Τοπικής εφαρμογής των 25 kgr Τοπικής εφαρμογής των 12 kgr Οροφής των 12 kgr Φορητός ξηράς σκόνης των kgr Φορητός ξηράς σκόνης των 6 kgr Φορητός CO 2 των 6 kgr Ο διαχωρισμός γίνεται επειδή απαιτείται για τη λειτουργία του Parking ανεξάρτητου παραστατικού στοιχείων. Για τα ανωτέρω να δοθεί τιμή μονάδος ούτως ώστε εάν αυξηθούν τα παραπάνω είδη να μπορεί να υπολογισθεί το επιπλέον κόστος. 4. Πυροσβεστικές φωλιές και ερμάρια εργαλείων Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης-αυτόματης κατάσβεσης H συντήρηση - έλεγχος, αφορά στις περιπτώσεις της παραγράφου και θα περιλαμβάνει επισκέψεις στους χώρους που είναι εγκατεστημένα τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρανίχνευσης κατάσβεσης από τεχνικούς των συντηρητών του αναδόχου με δικό τους εξοπλισμό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό κατάλληλης ειδικότητας, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, που θα ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε έκτακτες κλήσεις, από τον υπεύθυνο πυρασφάλειας της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Επίσης θα υποχρεούται να αναφέρει κάθε φορά τις ελλείψεις που διαπίστωσε και τη συντήρηση που έγινε με αποτύπωση στα κατά τόπους έντυπα ελέγχου. Οι συντηρητές υποχρεούνται να εκπαιδεύουν άτομα που θα προτείνονται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE όταν ζητείται από αυτή. Κατά τον έλεγχο - συντήρηση σε κάθε σύστημα θα ελέγχονται αναλυτικά τα παρακάτω: ο πίνακας πυρανίχνευσης κατάσβεσης α) η μονάδα κύριας τροφοδοσίας β) η μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας γ) η μονάδα αυτόματης φόρτισης συσσωρευτών δ) οι λοιπές διατάξεις και ο εξοπλισμός τα ηχητικά και οπτικά όργανα τα υαλόφρακτα κομβία συναγερμού-κατάσβεσης και ακύρωσης εντολής 11

12 οι ανιχνευτές καπνού η θερμοδιαφορικοί ο λοιπός εξοπλισμός η λειτουργία της εντολής κατάσβεσης. τέλος θα επιθεωρείται το σύστημα και θα τίθεται σε λειτουργία. Στη συντήρηση επίσης θα περιλαμβάνεται η εργασία για την αντικατάσταση ηλεκτρικούηλεκτρονικού εξοπλισμού & υδραυλικών σωληνώσεων- εξαρτημάτων των συστημάτων, όταν και όπου αυτό απαιτείται. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών θα βαρύνει τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ. Ακολουθούμενη διαδικασία κατά τον έλεγχο- συντήρηση των ανιχνευτών λύση ανιχνευτή από τη βάση του. έλεγχος ανιχνευτή με ειδική ηλεκτρονική συσκευή test set και μέτρηση κατανάλωσης ρευμάτων σε ηρεμία και σε κατάσταση alarm. καθαρισμός ανιχνευτή με συσκευή ξηρού αέρα καθαρισμός επαφών ανιχνευτή με ειδικό spray επαφών αρμολόγηση ανιχνευτή δοκιμή ανιχνευτή και πρόκληση συναγερμού με συσκευή smoke detector test pole. (αφορά στους ανιχνευτές ιονισμού καπνού & στους οπτικοηλεκτρονικούς καπνού) δοκιμή ανιχνευτή και πρόκληση συναγερμού με συσκευή heat detector test pole. (αφορά στους ανιχνευτές σταθερής θερμοκρασίας και στους θερμοδιαφορικούς) Συντήρηση-αναγομώσεις πυροσβεστήρων Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που περιγράφονται στην παράγραφο μία φορά ετησίως (το αργότερο 2 μήνες πριν την έναρξη της Γενικής Έκθεσης). Στη συντήρηση συμπεριλαμβάνονται και οι αντικαταστάσεις διαφόρων μικροεξαρτημάτων όπως μανόμετρα, λάστιχα κλπ. Η συλλογή των πυροσβεστήρων από τους χώρους στους οποίους βρίσκονται και η αποξήλωση και επανατοποθέτησή τους από τα συστήματα πυρόσβεσης βρίσκεται στην ευθύνη του αναδόχου. Η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και των συσκευών τοπικής εφαρμογής- αυτόματης κατάσβεσης, της παραγράφου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να περιέχουν σκόνη κατηγορίας ABC - ΡΑ. Η ΔΕΘ-HELEXPO AE έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των πυροσβεστήρων και να εξετάσει τα κατασβεστικά υλικά.οι πυροσβεστήρες που θα επιλεγούν για το δειγματοληπτικό έλεγχο θα αναγομωθούν από τον ανάδοχο άνευ επί πλέον χρέωσης. Η έκτακτη αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται με βάση την προσφερθείσα τιμή μονάδας ανά kg πυροσβεστικού υλικού. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδικών μικροεξαρτημάτων θα βαρύνει τη ΔΕΘ- HELEXPO AE. 12

13 Πυροσβεστικές φωλιές και ερμάρια εργαλείων H συντήρηση έλεγχος θα περιλαμβάνει επισκέψεις στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι πυροσβεστικές φωλιές και τα ερμάρια εργαλείων. Θα γίνεται έλεγχος των υπαρχόντων εργαλείων (στόμια, σωλήνες κλπ) και μετά την επιθεώρηση το σύστημα θα τίθεται σε λειτουργία. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αναφέρει κάθε φορά τις ελλείψεις που διαπίστωσε, ώστε να γίνεται έγκαιρα η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των μόνιμων και φορητών συστημάτων πυρανίχνευσης πυρόσβεσης Όλες οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα περί πυροπροστασίας, τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επίβλεψη για τη συντήρηση των συστημάτων θα γίνει από αρμόδιο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του αναδόχου, ο οποίος θα παρευρίσκεται σε όλες τις δοκιμές των συστημάτων και θα προσκομίζει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις μετά το πέρας των εργασιών στη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μελέτη πυρανίχνευσης των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης που δεν διαθέτουν τέτοια, ώστε ακολούθως η ΔΕΘ-HELEXPO AE να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ) Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO AE και συγκεκριμένα στο : o Σ.Κ. Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ o Περίπτερο 2 o Περίπτερο 6 o Περίπτερο 9 o Περίπτερο 14 o Πύργος ΟΤΕ o Περίπτερο 1 Γραφεία Διοίκησης Υπάρχουν εγκατεστημένα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του εφεδρικού φωτισμού. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της προληπτικής και τακτικής, δύο φορές ετησίως, συντήρησής τους. Στην τακτική συντήρηση συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : εργασία συντήρησης, ρυθμίσεων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες του κατασκευαστή αντικατάσταση λαδιών, φίλτρων, αντιψυκτικού, ιμάντων Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κλπ θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο του μηχανήματος ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή, συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία 13

14 των συρόμενων θυρών που υπάρχουν στις τρεις πύλες, στην Αψίδα της ΧΑΝΘ και στον όροφο του περιπτέρου 7 των περιστρεφόμενων θυρών στο Περ. 6., στα γραφεία Διοίκησης (εσωτερική/εξωτερική) των μπαρών στην πύλη εμπορίου (είσοδος-έξοδος), Περίπτερο 1 και 2 Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει την εγκατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και δηλώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρησή τους. Η συντήρηση τους θα γίνεται, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ειδικότερα τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο παρακολούθησης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κ.λ.π. θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από την ΔΕΘ-HELEXPO AE ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ. Στη σύνδεση των περιπτέρων Π13 και Π15 υπάρχουν τέσσερις κυλιόμενες κλίμακες και επίσης υπάρχουν και δύο πλατφόρμες μεταφοράς ΑμεΑ. Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει την εγκατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, που να έχει την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια και δηλώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρησή τους. Η συντήρησή τους θα γίνεται μία φορά το μήνα οπωσδήποτε, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ειδικότερα τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο παρακολούθησης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κλπ θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από την ΔΕΘ-HELEXPO AE ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει τις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, που να έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και δηλώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρησή τους. Η συντήρησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ειδικότερα τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο παρακολούθησης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την έκδοση του φύλλου συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κλπ θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. 12. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Στο ημερολόγιο του έργου θα καταγράφονται: Ο αριθμός και η ειδικότητα του εργαζομένου προσωπικού Οι ώρες εργασίας του προσωπικού Τα μηχανήματα που απασχολήθηκαν 14

15 Οι εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO AE, υπογεγραμμένες από τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο. Οι παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO AE υπογεγραμμένες από τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο. Το είδος των εκτελεσθεισών εργασιών Οι βλάβες του εξοπλισμού και οι ενέργειες αποκατάστασής τους Τα σημαντικής αξίας υλικά, που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο ή προμήθευσε ο ίδιος. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται καθημερινά από το διευθυντή του έργου και από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Αντίγραφο του ημερολογίου συνοδεύει απαραίτητα τις μηνιαίες πιστοποιήσεις 13. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μηνιαίες Αναφορές Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE κάθε μήνα και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα, Μηνιαία Αναφορά. Στην αναφορά αυτή θα καταγράφονται τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν το έργο, όπως οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης σε σχέση με το υφιστάμενο πρόγραμμα αλλά και οι επί πλέον εργασίες, τα προβλήματα λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, προτάσεις για την προμήθεια υλικών ή αναγκαίων ενεργειών συντήρησης, το απασχοληθέν μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Αντίγραφο των μηνιαίων αναφορών συνοδεύει απαραίτητα τις μηνιαίες πιστοποιήσεις Εξαμηνιαία Αναφορά Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δύο φορές το χρόνο εξαμηνιαίες αναφορές στη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Στις αναφορές θα γίνεται διεξοδική ανάλυση των σημαντικότερων προβλημάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί την προμήθεια νέου εξοπλισμού ή την ενίσχυση του μόνιμου ή του έκτακτου προσωπικού. Για τα ανωτέρω οι αναφορές θα περιλαμβάνουν και κοστολόγιο κατά είδος εργασίας, ώστε αν εγκριθούν από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE να γίνει σχετική πρόβλεψη στην κατάρτιση του νέου ετήσιου Προϋπολογισμού. Στις εξαμηνιαίες αναφορές θα συμπεριλαμβάνεται και απολογιστική έκθεση για όλα τα σημαντικά θέματα, που αντιμετωπίστηκαν κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση της προηγούμενης ετήσιας περιόδου ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τις ειδικές συντηρήσεις, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούμενα άρθρα, θα γίνονται ειδικές αναφορές στα ημερολόγια παρακολούθησης των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων. ΔΑΠΑΝΕΣ Η σύμβαση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δαπανών: Α) Προληπτική και τρέχουσα συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Οι τιμές αφορούν την Πάγια μηνιαία αμοιβή του προσφέροντoς, η οποία περιλαμβάνει: 15

16 1. Τις πάσης φύσεως αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού για μισθούς και ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας, αποζημίωση λόγω απόλυσης, και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού από και προς τον τόπο του έργου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία 2. Τις εργοδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού, τους συναφείς φόρους και τα τέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων δηλαδή για καύσιμα, λιπαντικά καθώς και τα ασφάλιστρα. 4. Τα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου. 5. Το ημερήσιο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού καθορίζεται ως εξής: έως (συμπεριλαμβάνεται και το προβλεπόμενο κατά Π.Δ. 88/1999 διάλειμμα) Στις περιόδους εκθέσεων ή εκδηλώσεων, το ωράριο απασχόλησης προσαρμόζεται ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των εκθέσεων και τις επί μέρους ανάγκες της Helexpo, εντός των πλαισίων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. 6. Για προγραμματισμένες άδειες ή για άλλους λόγους απουσίας του μόνιμου προσωπικού, ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει τα κενά με πρόσθετο προσωπικό χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ώστε σε κάθε περίπτωση το σύνολο του μόνιμου προσωπικού να είναι το προβλεπόμενο από το άρθρο 3 του Παραρτήματος Α.. 7. Στην πάγια αμοιβή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τις ειδικές συντηρήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 και στα επί μέρους άρθρα του 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5 του Παραρτήματος Α. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για τα οποία γίνεται σαφής αναφορά στα άρθρα 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5 ότι εξαιρούνται. Β) Ετοιμότητα αντιμετώπισης βλαβών κατά την περίοδο Εκθέσεων-Εκδηλώσεων και την περίοδο προετοιμασίας αποξήλωσης (παραμονή του εργατοτεχνικού προσωπικού πέραν του ημερήσιου ωραρίου της ανωτέρω περίπτωσης Α) Οι τιμές αφορούν στις τιμές μονάδος ανά ειδικότητα προσωπικού και ανά κατηγορία (Υπερεργασία και Υπερωρία εργασίμων ημερών, αμοιβή για απασχόληση κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες, υπερωριακή απασχόληση κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες ) Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, και τα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου. Γ) Απασχόληση έκτακτου Προσωπικού Οι τιμές αφορούν στις τιμές μονάδος ανά ειδικότητα προσωπικού και ανά κατηγορία. Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με τη δοθείσα προσφορά και θα περιλαμβάνει αμοιβές για : Ημερήσια αποζημίωση και υπερεργασία για καθημερινές και Ημερήσια αποζημίωση για αργίες, Σάββατο και Κυριακές Αμοιβή για Υπερωριακή απασχόληση για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις Στην αμοιβή του έκτακτου προσωπικού περιλαμβάνεται και η αμοιβή του χειριστή δομικών μηχανημάτων και του συνεργείου κλιματισμού με τη διαφορά ότι η αποζημίωση για τις κατηγορίες αυτές θα είναι ωριαία και ίδια για κάθε χρονική περίοδο απασχόλησης. Δ) Αναγόμωση πυροσβεστήρων Οι τιμές αφορούν στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε ετήσια βάση (το αργότερο 2 μήνες πριν την έναρξη της Γενικής Έκθεσης). Η συλλογή των πυροσβεστήρων από τους χώρους στους οποίους βρίσκονται και η αποξήλωση και επανατοποθέτησή τους από τα συστήματα πυρόσβεσης βρίσκεται στην ευθύνη του αναδόχου. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, και τα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου. 16

17 Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση. Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Μετά το πέρας έκαστου μήνα στο οποίο ο ανάδοχος έχει παράσχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού που θα αφορά σε αυτές. Η πληρωμή του ως άνω παραστατικού θα πραγματοποιείται μετά από δύο (2) μήνες από την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προαναφερθέντων νόμιμων παραστατικών στοιχείων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ HELEXPO AE, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πριν τη πληρωμή στο τμήμα Λογιστηρίου ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και πιστοποίηση καταβολής μισθοδοσίας (μέσω τραπέζης ) των εργαζομένων της εταιρείας του που θα αφορά το μήνα του ανωτέω παραστατικού.( Παράδειγμα: όταν ο ανάδοχος καταθέσει το σχετικο παραστατικό για το μήνα Μάιο,στο τέλος του μηνός Ιουλίου για τη πληρωμή του, θα πρέπει να προσκομίσει τις αποδείξεις πληρωμής του προσωπικού που απασχολεί στο παραπάνω έργο,για το μήνα Μάιο.) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης: α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και τη νομιμότητά τους, άλλως, μπορεί να επιβληθεί ποινική ρήτρα από το Δ.Σ. της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. β. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. όλες τις δαπάνες για τη δίκη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος 17

18 αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. δ. Αμοιβές προσωπικού αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό (μόνιμο, έκτακτο, συνεργεία επισκευών, κλιματισμού, καυστήρα, χειριστές μηχανημάτων κλπ.) καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ). Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει κανένα εργασιακό ή άλλο δεσμό με το προσωπικό του αναδόχου, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική από την εργασιακή σχέση του αναδόχου με το προσωπικό που χρησιμοποιεί αυτός(π.χ εργατικά ατυχήματα, παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κλπ). ε. Ευθύνη από ατυχήματα - εκχώρηση & υποκατάσταση Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα από τους κείμενους νόμους, αστυνομικές διατάξεις, κλπ υπαγορευμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος του παραπάνω προσωπικού ή τρίτων, καθώς και για την αποτροπή ζημιών συμφωνώντας και συνομολογώντας ότι είναι τεχνικός διευθυντής του έργου. Επίσης υποχρεούται να τηρεί όλους τους νόμους, διατάξεις και εθνικές ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που αφορούν την εν γένει μισθοδοσία, επιδόματα, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των εργαζομένων. Αν παρόλα αυτά αποδοθεί ποινική ή αστική ευθύνη στη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ή τους υπαλλήλους της για κάποια από τις αναφερόμενες σ αυτό το άρθρο περιπτώσεις και εν γένει για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά τους. Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. Κανένα δικαίωμα, αξίωση ή υποχρέωση που πηγάζει από την εν λόγω συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους, από τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Απαγορεύεται ρητώς η ενεχύραση της παρούσας σύμβασης. Σε καμιά περίπτωση δεν χωρεί υποκατάσταση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου. στ. Υποχρεώσεις αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης Μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες η ανάδοχος εταιρεία θα καταθέσει σχέδιο εργασιών το οποίο θα υπογραφεί αφού εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. με την ανάδοχο εταιρεία. Για την αρτιότερη τεχνική υποστήριξη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ο ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., οι οποίες εφόσον ελεγχθούν μπορούν να εφαρμοσθούν, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή. 18

19 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E.. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λ.π. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί ένωση, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για την εκτέλεση της σύμβασης. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία ή ατομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από συναίνεση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για την ορθή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, σε περίπτωση ανάθεσης υλοποίησης μέρους υπηρεσιών σε τρίτους, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει στον ανάδοχο τον τρόπο επιλογής των τρίτων (Υπεργολάβους). Η ανάθεση σε τρίτους θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του αναδόχου με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 19

20 Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το παρόν συμφωνητικό, αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια αντίτυπα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους παίρνει από δύο, για να κατατεθεί από ένα στην αρμόδια ΔΟΥ. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ Σε περίπτωση αθέτησης όρων της παρούσας σύμβασης από τον ανάδοχο, και της σχετικής διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού που προηγήθηκε της διαπραγμάτευσης, η οποία διακήρυξη θεωρείται σύνολο με την παρούσα σύμβαση, ή μη έγκαιρης τελέσεως μέρους των εργασιών θα επιβάλλεται στον ανάδοχο από το Διοικητικό Συμβούλιο περικοπή από την πληρωμή του μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει συμβατικές του υποχρεώσεις, η ΔΕΘHELEXPO θα αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σε τρίτους κατά την κρίση της και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου ή στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, υποχρεούται αυτός και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού ενώ καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. η εγγύηση συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. να αξιώσει επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. έχει ακόμη στην περίπτωση αυτή, τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου, θα διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να λύσει τη σύμβαση και να προβεί σε αντικατάσταση του αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Στην παραπάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., λόγω ποινικής ρήτρας. Ο ανάδοχος στον οποίον θα ανατεθεί το έργο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 20

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές Είκοσι έξι (6) άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και προσόντα τα οποία θα αποδεικνύονται, με την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ 12-05- 2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Πρωτοπαπαδάκη 70 Αρ. Πρωτ 4042 111 47-Γαλάτσι Πληροφορίες: Χ. Αποστολοπούλου Τηλ:2102135487,2102930430 Fax:2102927024

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αριθμ. Πρωτ. : 35535 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TMHMA B -. Ταχ. Δ/νση : Τσόχα & Βουρνάζου 4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9317 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ A.M. : 148/2014 ΠΡΟΫΠ: 17.000,00 Κ.Α.: 02.30.6262.002 CPVS: 50000000-5 ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΔΑ : Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Αθήνα 13/01/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. πρωτ.: 4449 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αφ ενός η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κλιματιστικών μηχανημάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10.6264.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 18 η, ημέρα Παρασκευή, του μήνα Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 15/11/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 103540 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα