ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,, αφ ενός η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλουµένη εφεξής «ΔΕΘ HELEXPO» ή/και «Αναθέτουσα Αρχή» και αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη συμβαλλόμενη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ενέκρινε την ανάθεση της προληπτικής και τρέχουσας συντήρησης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού και Συνεδριακού κέντρου Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO AE, για το χρονικό διάστημα από μέχρι με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος στη δεύτερη συμβαλλόμενη με τη συνολική τιμή των. (.. μηνιαίως) πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές που αναφέρονται στη συνημμένη προσφορά της με ημερομηνία. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του παρόντος άρχεται από την και λήγει την Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί μονομερώς από τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ χρονικά για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι την Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην χρονική επέκταση της παρούσας σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος μπορεί να γίνει με μονομερή έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής που θα απευθύνεται προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης ισχύουν όλοι ο όροι του παρόντος. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση του συμφωνούμενου με το παρόν έργου, η δεύτερη συμβαλλόμενη κατέθεσε στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E εγγυητική επιστολή Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα διζήσεως, ύψους 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ λήξης δύο μηνών μετά τη λήξη της σύμβασης, δηλ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά την χρονική παράταση της σύμβασης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ανανεωθεί για όσο χρονικό διάστημα παραταθεί η ισχύς της σύμβασης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία: α)των οικοδομικών και β)ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα στις δεύτερες συμπεριλαμβάνονται και o οι κλιματιστικές μονάδες και λέβητες o τα μόνιμα και φορητά συστήματα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης o τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) o οι συρόμενες θύρες και μπάρες και περιστρεφόμενες πόρτες o οι κυλιόμενες κλίμακες 1

2 o Λεβητοστάσια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO AE στη Θεσσαλονίκη. Ως εγκαταστάσεις αναφέρονται: 1. Τα περίπτερα (με ορόφους όπου υπάρχουν) Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π Τα γραφεία Διοίκησης. 3. Οι τρεις Πύλες. 4. Το Π11 (κτίριο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ και τα κύτταρα) 5. Ο Πύργος του ΟΤΕ 6. Σ.Κ.Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ και το υπόγειο Parking. 7. Σ.Κ.Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 8. Οι εγκαταστάσεις στους υπαίθριους χώρους. Σκοπός της συντήρησης και λειτουργίας είναι η διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των εκθετών και των λοιπών χρηστών των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ- HELEXPO AE. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Ανάδοχος θα φροντίζει για Την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τη συνεχή διαθεσιμότητά τους σε άριστη κατάσταση. Την αποδοτική λειτουργία τους. Επίσης θα παρέχει κάθε τεχνική βοήθεια στους εκθέτες και στους χρήστες για τη διαμόρφωση των χώρων, την παροχή νερού, ρεύματος κλπ 2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης διακρίνεται σε χρονικές περιόδους με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων εργατοτεχνιτών και το είδος της απασχόλησης ως εξής: 2.1. Περίοδος εκθέσεων-εκδηλώσεων Είναι τα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία διενεργούνται η Γενική ή οι κλαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις Περίοδος προετοιμασίας - αποξήλωσης Είναι τα χρονικά διαστήματα πριν από την διενέργεια των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων, κατά τα οποία απαιτείται ο γενικός έλεγχος των εγκαταστάσεων, η άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων και η εξυπηρέτηση των εκθετών-χρηστών κατά τη διαμόρφωση και κατασκευή των εκθεσιακών χώρων των. Η διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας ποικίλλει και εξαρτάται από το είδος της έκθεσηςεκδήλωσης από το εμβαδόν των χώρων και από τον αριθμό των περιπτέρων που καταλαμβάνει. Στην περίοδο αυτή ανήκει επίσης ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά το πέρας των εκθέσεωνεκδηλώσεων. Στο διάστημα αυτό πρέπει να εξυπηρετηθούν οι εκθέτες-χρήστες κατά την αποξήλωση των προσωρινών κατασκευών των και τη συγκέντρωση των εκθεμάτων των, καθώς και να αποκατασταθούν άμεσα ζημίες, οι οποίες έχουν προκληθεί. 2.3 Περίοδος συντήρησης Είναι όλα τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα πλην των χαρακτηριζομένων ανωτέρω ως περίοδος εκθέσεων και ως περίοδος προετοιμασίας και αποξήλωσης. Την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται από το απασχολούμενο προσωπικό όλες οι αναγκαίες προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις, ώστε οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο. Επίσης εκτελούνται εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων. 2

3 3. ΜΟΝΙMΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι νομίμως εργαζόμενοι στην ημεδαπή, θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις και θα αποδεικνύεται αυτό με την επίδειξη κάθε μήνα όλων των παραστατικών από τους ασφαλιστικούς φορείς για κάθε εργαζόμενο στο έργο ξεχωριστά. Το μόνιμο προσωπικό είναι αυτό, που θα απασχολείται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Είναι το προσωπικό που : την περίοδο συντήρησης πραγματοποιεί την τακτική και προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. την περίοδο εκθέσεων και την περίοδο προετοιμασίας αποτελεί τον πυρήνα για το συνεχή έλεγχο και την άμεση επέμβαση προς αποκατάσταση των βλαβών. Το ημερήσιο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού καθορίζεται ως εξής: έως (συμπεριλαμβάνεται και το προβλεπόμενο κατά Π.Δ. 88/1999 διάλειμμα) Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. η αντιμετώπιση βλαβών που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης) και κατόπιν έγγραφης έγκρισης της ΔΕΘ-HELEXPO AE το μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του ακόμη και υπερωριακά και Κυριακές ή αργίες. Το μόνιμο προσωπικό διαχωρίζεται σε 3.1. επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζεται από ένα μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο (ΠΕ) μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μεγάλων κτιριακών έργων, ο οποίος ορίζεται ως «Διευθυντής έργου» και οι αρμοδιότητες του αναφέρονται παρακάτω εργατοτεχνικό προσωπικό, που αποτελείται από εργατοτεχνίτες των εξής ειδικοτήτων: 1. Ένας Εργοδηγός 2. Τρεις (3) τεχνίτες ηλεκτρολόγους. Ένας (1) εξ αυτών τουλάχιστον, θα έχει ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μεγάλης δυναμικότητας, με Άδεια ΣΤ Ειδικών Σταθμών. Ένας (1) εξ αυτών με ελάχιστη τριετή εμπειρία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μεγάλης δυναμικότητας, με Άδειες Α & Γ Ειδικότητας. Ένας (1) εξ αυτών που θα έχει ελάχιστη τριετή εμπειρία πλέον των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας και σε οπτικοακουστικά μέσα (ήχο, εικόνα και δίκτυα ). 3. Δύο (2) τεχνίτες υδραυλικούς με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε μεγάλης δυναμικότητας εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης και ύδρευσης. Ένας (1) εξ αυτών τουλάχιστον θα είναι ψυκτικός με αποδεδειγμένη εμπειρία και Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Ένας (1) με άδεια συντηρητή καυστήρων. 4. Ένας (1) τεχνίτης μονταδόρος σιδηρουργός με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε σιδηρές κατασκευές, αλουμινοκατασκευές κλπ. 5. Ένας (1) τεχνίτης οικοδόμος με εμπειρία σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών όπως καλουπώματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων κλπ. και στην κατασκευή μονώσεων, γυψοσανίδων και ψευδοροφών. 6. Δύο (2) ηλεκτρονικούς ο ένας με ειδικότητα στους Η/Υ και ο άλλος με ειδικότητα στις τηλεπικοινωνιακές και οπτικοαουστικές εγκαταστάσεις. 3

4 Τουλάχιστον δύο άτομα από το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος ώστε να έχουν την δυνατότητα οδήγησης των οχημάτων που θα διαθέσει η ανάδοχος εταιρία. Η επιλογή του προσωπικού τόσο του μόνιμου όσο και του έκτακτου, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας και αντικειμένου του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO AE, θα τυγχάνει της έγκρισης της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Για προγραμματισμένες άδειες ή για άλλους λόγους απουσίας του μόνιμου προσωπικού, ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει τα κενά με πρόσθετο προσωπικό χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ώστε σε κάθε περίπτωση το σύνολο του μόνιμου προσωπικού να είναι το προβλεπόμενο από το παραπάνω άρθρο. Ο προγραμματισμός εργασιών ανά ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη σύνταξη του δεκαπενθημέρου προγράμματος εργασιών και με γνώμονα τις ανάγκες σε προσωπικό που προκύπτουν για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των απαιτούμενων εργασιών όπως θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE Διευθυντής Έργου Ο Διευθυντής έργου προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται να παρίσταται καθημερινά για οκτώ ώρες. Εκπροσωπεί τον Ανάδοχο στον τόπο του έργου, και για το λόγο αυτό πρέπει να κατατίθεται στη ΔΕΘ-HELEXPO AE έγγραφη εξουσιοδότηση εκ μέρους του Αναδόχου. Είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος για τη λήψη εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE, υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την εκτέλεση την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ενημερώνει τη ΔΕΘ-HELEXPO AE για την εξέλιξη και τα προβλήματα των εργασιών και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της εταιρείας των σχετικών με το συγκεκριμένο έργο. Ο Διευθυντής έργου θα είναι επίσης ο Υπεύθυνος Μηχανικός λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το έκτακτο προσωπικό είναι το προσωπικό, που θα καλείται να αντιμετωπίσει την ανάγκη για παροχή πρόσθετων (έκτακτων) υπηρεσιών για τις οποίες θα απαιτείται αυξημένος αριθμός εργατοτεχνιτών την περίοδο των εκθέσεων και εκδηλώσεων και την περίοδο της προετοιμασίας. Με το έκτακτο προσωπικό θα αντιμετωπίζονται επίσης οι μεγάλης κλίμακας βλάβες και φθορές κατά την περίοδο της συντήρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση εκτάκτου προσωπικού είναι η αδυναμία του μόνιμου προσωπικού να καλύψει την έκταση των εργασιών. Ο αριθμός των έκτακτων εργατοτεχνιτών, η ειδικότητά των και ο χρόνος απασχόλησής των θα εξαρτώνται από τις εργασίες και θα εγκρίνονται εγγράφως από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ- HELEXPO AE. O ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα το απαιτούμενο έκτακτο προσωπικό. Η αμοιβή του αναδόχου για την απασχόληση του έκτακτου προσωπικού θα γίνεται με βάση τις τιμές μονάδος της οικονομικής του προσφοράς με βάση τις ώρες πραγματικής απασχόλησης. 4

5 5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Α. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, η επισκευή του οποίου απαιτεί ειδικευμένο συνεργείο επισκευών εκτός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE, θα αποστέλλεται σε εξωτερικά συνεργεία επισκευών, μετά από έγκριση της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Τέτοιες εργασίες που ανήκουν στην παρακάτω κατηγορία είναι, ενδεικτικά: περιελίξεις βραχυκυκλωμένων ηλεκτροκινητήρων επισκευή ειδικών αντλητικών συγκροτημάτων όπως π.χ. υποβρύχιες αντλίες. 6. ΥΛΙΚΑ Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και την επισκευή των βλαβών θα διατίθενται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας των υλικών από την ΔΕΘ-HELEXPO AE θα τα προμηθεύεται ο ανάδοχος από το εμπόριο. Πριν οπό την παραγγελία των υλικών θα ενημερώνεται η ΔΕΘ-HELEXPO AE και επιπρόσθετα, θα ζητείται η έγκριση της δαπάνης. Η τιμή θα μπορεί να ελεγχθεί από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE και μετά την προμήθεια και την προσκόμιση των υλικών από τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος αφού ενημερωθεί για τα διαθέσιμα στην αποθήκη της ΔΕΘ-HELEXPO AE υλικά και ανταλλακτικά, θα προτείνει τον αριθμό και το είδος αυτών, τα οποία πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα, ώστε να αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση οι βλάβες του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ανάδοχος θα διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Αναλυτικότερα ο κάθε τεχνίτης ανά ειδικότητα θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργασίας του.( όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βιδολόγους, δράπανα, ψαλίδια, ηλεκτρολογικές συλλογές, σκάλες, φλόγιστρα, φιλιέρες, σφυριά, λοστούς, πινέλα κλπ) 7.1. Mόνιμος Εξοπλισμός Ειδικότερα ο ανάδοχος θα διαθέτει συνεχώς στο έργο τα εξής: Κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εντός του χώρου της ΔΕΘ HELEXPO τα κάτωθι: 1. Ένα (1) αυτοπροωθούμενο ψαλιδωτό ανυψωτικό με δυνατότητα ανύψωσης έως 8μ 2. Ένα (1) αυτοπροωθούμενο ανυψωτικό με βραχίονα με δυνατότητα ανύψωσης έως 10μ. 3. Ένα (1) φορτηγό ωφέλιμου βάρους 0,6 τον. Το 3 θα καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς υλικών και εργαλείων εντός του χώρου της ΔΕΘ- HELEXPO AE καθώς και τις προγραμματιζόμενες και έκτακτες προμήθειες υλικών από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Το όχημα αυτό θα καλύπτει και άλλες ανάγκες της ΔΕΘ-HELEXPO AE, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την επίβλεψη. 4. Μία (1) ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροκίνητη Α. 5. Μία (1) ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροκίνητη Α. 6. Ένα (1) ηλεκτρικό κομπρεσέρ μεσαίου τύπου. 7. Μία μπετονιέρα ηλεκτροκίνητη του ½ σακ. τσιμέντου. 8. Δύο (2) φιάλες οξυγόνου ασετυλίνης με συσκευές κοπής. 9. Δισκοπρίονο σιδήρου Φ Μία (1) σκαλωσιά κινητή αλουμινίου έως 6μ, με την πλατφόρμα της. 11. Ένα (1) εργοταξιακό πλυντήρα νερού, 12. Δράπανο κολώνας. 13. Ανυψωτικά εργαλεία (παλάγκα, κιθάρες κλπ). 5

6 14. Επτά (7) δράπανοι. 15. Έξι (6) τροχοί ηλεκτρικοί, τρεις (3) μικρούς και τρεις (3) μεγάλους. 16. Δώδεκα (12) ηλεκτρικούς βιδολόγους, εκ των οποίων οι έξι (6) θα είναι επαναφορτιζόμενοι. 17. Δυο (2) συλλογές υδραυλικών (κουρμπαδόροι, σωληνοκόφτες, φιλιέρες κλπ). 18. Συλλογές ηλεκτρολόγων. Ειδικότερα στις συλλογές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα εξής : Δυο (2) μικρές πρέσες διατομής έως και 25μμ Δυο (2) μεγάλες πρέσες διατομής έως και 185μμ Δυο (2) ψαλίδια για χοντρές διατομές. 19. Τρεις (3) υποβρύχιες αντλίες. 20. Σκάλες, τουλάχιστον όπως περιγράφονται παρακάτω: Έξι (6) ξύλινες, ύψους 2μ Τρεις (3) ξύλινες, ύψους 4μ Τρεις (3) αλουμινίου, ύψους 4μ Μία (1) αλουμινίου, ύψους 6μ με δυνατότητα προέκτασης. 21. Ξυλεία σε επαρκή ποσότητα για μικροκατασκευές. 22. Εργαλεία οικοδομικών εργασιών, όπως φλόγιστρα, σφυριά, λοστούς, φτυάρια, κόφτες, καροτσάκια, στερεωτικό (με φυσίγγια), ρολά, πινέλα, σπάτουλες, ξύστρες κλπ. 23. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) μικρό δίκυκλο για τις μετακινήσεις του προσωπικού μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της λειτουργίας των μηχανημάτων και υποχρεούται να τα διαθέτει ανά πάσα στιγμή στην ΔΕΘ-HELEXPO AE σε άριστη λειτουργία Επικουρικός Εξοπλισμός Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέτει άμεσα όποτε χρειασθεί χωρίς πρόσθετη δαπάνη και σε απρόσκοπτη λειτουργία για τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. 1. Γερανοφόρο φορτηγό με γερανό ανυψωτικής ικανότητας 8 τον. Το γερανοφόρο όχημα είναι εξοπλισμένο με καλάθι, που μπορεί να ανυψωθεί μέχρι ύψος 12μ. τουλάχιστον. 2. Φορτωτή εκσκαφέα, τύπου JCB. 3. Αεροσυμπιεστή πετρελαιοκίνητο παροχής 190 CFM. 4. Ασφαλτοκόπτη 5. Δονούμενη πλάκα μεσαίου τύπου (βατραχάκι) 6. Μηχανικό εκσκαφέα (τσάπα) 7. Ανατρεπόμενο φορτηγό ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων 8. Μικρό σκαπτικό (διαβολάκι)` 9. Λαστιχοφόρο φορτωτή άνω των 200 HP. 10. Εάν απαιτηθούν μηχανήματα πέραν των κατεγραμμένων ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει αυτά και θα δικαιούται πρόσθετης αμοιβή κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της ΔΕΘ-HELEXPO AE Διαθέσιμοι χώροι-εξυπηρέτηση Η ΔΕΘ-ΗΕLEXPO AE θα διαθέσει στον ανάδοχο, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης: 1. Χώρους γραφείων συνολικού εμβαδού 25 τ.μ. Οι χώροι θα είναι κλιματιζόμενοι. Ο εξοπλισμός των γραφείων με έπιπλα, Η/Υ, Τηλέφωνα, FAX κλπ θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου. Οι μονάδες των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και το πάγιο τέλος χρεώνονται στον Ανάδοχο. 2. Αποθήκη εργαλείων και υλικών εμβαδού 100 τ.μ. 3. Χώρο κατάλληλο για συνεργείο μικροεπισκευών εμβαδού 200 τ.μ. 4. Χώρο αποδυτηρίων εστίασης προσωπικού εμβαδού 60τμ. Το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγιεινής. 6

7 5. Σύμβαση χρησιδανείου για ένα (1) τρακτέρ που θα παραχωρηθεί από τη ΔΕΘ- HELEXPO AE, το οποίο θα οδηγείται από το μόνιμο προσωπικό. Η συντήρηση, τυχόν βλάβες και τα ατυχήματα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 8. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κατά την περίοδο συντήρησης το μόνιμο προσωπικό θα απασχολείται με εργασίες συντήρησης. Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα καταρτισθούν προγράμματα προληπτικής τακτικής συντήρησης του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού με τη βοήθεια των μηχανικών της Τ.Υ. της ΔΕΘ-HELEXPO AE και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν: Μετασχηματιστές Μ/Σ Έλεγχος, καθορισμός και συμπλήρωση ελαίου. Έλεγχος των διατάξεων ασφαλείας των Μ/Σ και των συνδέσεων καλωδίων Πίνακες ισχύος Καθαρισμός, αντικατάσταση των τηγμένων ασφαλειών, αντικατάσταση των μη λειτουργούντων οργάνων και ηλεκτρονόμων. Έλεγχος των συνδέσεων των παροχικών καλωδίων Ηλεκτροκινητήρες Καθαρισμός, αντικατάσταση ρουλεμάν, επισκευή ή αντικατάσταση πτερωτών ψύξης. Ανεμιστήρες Έλεγχος αντικατάσταση ρουλεμάν και ιμάντων. Στοιχεία κλιματιστικών μονάδων και ψυκτών και καθαρισμός στοιχείων Λεβητοστάσια. Τα προγράμματα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού θα τηρούνται απαρέγκλιτα. Επιπρόσθετα στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται: Αποκαταστάσεις επιχρισμάτων Αποκαταστάσεις μονώσεων Επισκευές διαρροών δικτύων ύδρευσης-κλιματισμού Αποφράξεις-καθαρισμοί δικτύου αποχέτευσης Τα προγράμματα θα εγκρίνονται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Οι εκτελούμενες εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου. Την περίοδο αυτή επίσης θα εκτελούνται από το μόνιμο προσωπικό διάφορες εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μετά από έγκριση της ΔΕΘ-HELEXPO AE. 9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Κατά την περίοδο της προετοιμασίας το μόνιμο προσωπικό ενισχύεται από το έκτακτο προσωπικό (αν κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη) Ο αριθμός των εργατοτεχνιτών του έκτακτου προσωπικού και ο χρόνος απασχόλησής τους εξαρτάται από το είδος της έκθεσης ή της εκδήλωσης και από το εμβαδόν των χώρων και τον αριθμό των περιπτέρων που καταλαμβάνει. Στις εκθέσεις ή εκδηλώσεις μικρού μεγέθους το απαιτούμενο προσωπικό της περιόδου αυτής μπορεί να καλύπτεται από το μόνιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός, η ειδικότητα και ο χρόνος εργασίας των εκτάκτων εργατοτεχνιτών θα εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Κατά την περίοδο αυτή. 7

8 1. Τίθενται σε λειτουργία όλες οι εγκαταστάσεις των χώρων που θα καλύπτει η εκδήλωση. Ενδεικτικά τίθενται σε λειτουργία: η εγκατάσταση κλιματισμού-θέρμανσης-ψύξης (ή/και καυστήρα) η εγκατάσταση εξαερισμού η εγκατάσταση ύδρευσης-πυρόσβεσης η ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης-ρευματοδοτών η εγκατάσταση φωτισμού η μεγαφωνική εγκατάσταση 2. Ελέγχονται οι εγκαταστάσεις για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των και καταγράφονται τα πιθανόν εμφανιζόμενα προβλήματα. 3. Αποκαθίστανται άμεσα τα προβλήματα και ενημερώνεται η ΔΕΘ-HELEXPO AE. 4. Αποκαθίστανται φθορές στα δομικά στοιχεία των εγκαταστάσεων όπως: Πλακίδια δαπέδων-τοίχων Μάρμαρα Χρωματισμοί Ψευδοροφές Μονώσεις 5. Εξυπηρετούνται άμεσα οι εκθέτες και οι χρήστες στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κ.λ.π. 6. Κατασκευάζονται προσωρινές κατασκευές (π.χ. εξέδρες, διαχωριστικά) κατόπιν εντολών της ΔΕΘ-HELEXPO AE. 7. Αποξηλώνονται οι προσωρινές κατασκευές και οι προσωρινές συνδέσεις μετά το πέρας των εκθέσεων ή εκδηλώσεων. 8. Καταγράφονται οι φθορές και οι ζημίες, που έχουν προκληθεί από τους εκθέτες και χρήστες αμέσως μετά την αποχώρησή τους και υποβάλλεται αναλυτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αποκατάστασης στη ΔΕΘ-HELEXPO AE. 10. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Κατά την περίοδο των εκθέσεων ή των εκδηλώσεων το μόνιμο προσωπικό ενισχύεται από το έκτακτο προσωπικό, αν κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη. Όπως και στην περίοδο προετοιμασίας, ο αριθμός, η ειδικότητα και ο χρόνος εργασίας των εκτάκτων εργατοτεχνιτών θα εγκρίνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Κατά την περίοδο αυτή το προσωπικό φροντίζει για: 1. την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων κάθε ημέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας των εκθέσεων ή των εκδηλώσεων. 2. Τη διακοπή λειτουργίας κάθε ημέρα μετά το πέρας λειτουργίας των εκθέσεων ή των εκδηλώσεων. 3. Τη συνεχή επιθεώρηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων καθ όλη τη διάρκεια των εκθέσεων. 4. Την άμεση επέμβαση προς αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται. 5. Τη συνεχή επικοινωνία με τον υπεύθυνο της εκδήλωσης και των περιπτέρων για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι βλάβες, οι εργασίες αποκατάστασης και οι πιθανές παρατηρήσεις θα καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου. 8

9 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11.1 Κλιματισμός-Θέρμανση Ειδικότερα όσον αφορά στη συντήρηση όλων (αερόψυκτα, υδρόψυκτα, split, package, ντουλάπες, κ.τ.λ.) των κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO AE ισχύουν τα παρακάτω: 1. η πρωτοβάθμια συντήρησή τους γίνεται από το μόνιμο προσωπικό του αναδόχου. Ενδεικτικά στην πρωτοβάθμια συντήρηση περιλαμβάνονται εργασίες όπως : Έλεγχος νερών καθάρισμα φίλτρων νερού των συγκροτημάτων Έλεγχος λειτουργίας αντλιών νερού και πύργων ψύξεως Καθαρισμός στοιχείων και φίλτρων κλιματιστικών μονάδων με νερό Έλεγχος κινητήρων και ιμάντων 2. Ειδικότερα, για τα παρακάτω συγκεκριμένα ψυκτικά συγκροτήματα : αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα o Ισόγειο περίπτερο 1 τεμ. 2 o περίπτερο 4&5 τεμ. 2 o Ισόγειο περίπτερο 6 τεμ. 2 o περίπτερο 8 τεμ. 1 (Σ.Κ.Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ) o περίπτερο 9&10 τεμ. 2 o περίπτερο 15 τεμ. 2 o περίπτερο 16 τεμ. 1 αντλίες θερμότητος o βόρεια πύλη τεμ.1 (Σιντριβανίου) o πύλη εμπορίου τεμ 1 o κτίριο γραφείων τεμ. 2 o αίθουσα ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ τεμ. 1 υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα o περίπτερο 8 τεμ. 1 (Σ.Κ.Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ) o Περίπτερο 13 τεμ. 2 o Περίπτερο 17 τεμ. 2 o Σ.Κ. Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ τεμ 2 o Σ.Κ. Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ τεμ 1 θα γίνεται έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE μία ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει : Ανάλυση της οξύτητας των λαδιών (oiltest) και εργασία αντικατάστασης του (εάν απαιτείται) όλων των παραπάνω μηχανημάτων, εκτός των φερόντων ερμητικούς συμπιεστές. Χημικό καθαρισμό των συμπυκνωτών όλων των υδρόψυκτων συγκροτημάτων (εργασία και υλικά, έως της ποσότητας των 400lit χημικού υγρού συνολικά) Έλεγχο διαρροών και πλήρωση με οικολογικό φρέον Έλεγχο όλων των λειτουργιών και του μικροεπεξεργαστή ελέγχου και λειτουργίας του κάθε μηχανήματος. Ρύθμιση ασφαλιστικών και παραμέτρων λειτουργίας. Πλύσιμο με νερό και χημικός καθαρισμός των αερόψυκτων συμπυκνωτών των μηχανημάτων Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω εργασίες, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2, καθώς και η αμοιβή εξειδικευμένων συνεργείων που θα απαιτηθούν για οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργασίες ή για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης ή την αντικατάσταση απαιτουμένων εξαρτημάτων συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα της πάγιας αμοιβής. Δεν συμπεριλαμβάνονται: 9

10 Χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών όλων των υδρόψυκτων συγκροτημάτων πλέον της ποσότητας των 400lit χημικού υγρού η δαπάνη για την ποσότητα του οικολογικού φρέον που τυχόν θα απαιτηθεί η δαπάνη για την ποσότητα του λαδιού που τυχόν θα απαιτηθεί Η αξία οποιουδήποτε εξαρτήματος, ανταλλακτικού ή αναλώσιμου υλικού που τυχόν θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Με το πέρας της παραπάνω ετήσιας συντήρησης θα εκδίδεται από τον ανάδοχο πιστοποιητικό για κάθε μηχάνημα. Η ετήσια συντήρηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν την γενική έκθεση του Σεπτεμβρίου. Επίσης μετά την συντήρηση τα μηχανήματα θα τίθενται σε λειτουργία ώστε να εξετάζεται και από την ΔΕΘ HELEXPO η καλή λειτουργία τους. Επίσης ετήσιος έλεγχος,ρύθμιση και συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα λεβητοστάσια της ΔΕΘ HELEXPO πριν την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και θα εκδίδονται όλα τα προβλεπόμενα φύλλα έλέγχου από αδειούχο συντηρητή.σε περίπτωση απόκλισης των μετρήσεων από τα αποδεκτά όρια, ο συντηρητής θα πρέπει να προτείνει τις απαιτούμενες επεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων. Θα γίνεται επίσης ο απαραίτητος καθαρισμός των λεβήτων,καυστήρων,φίλτρων πετρελαίου και ότι άλλο απαιτείται για την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO AE, αυτή θα τιμολογείται σύμφωνα με τη δοθείσα τιμή της προσφοράς. Ως εξειδικευμένο προσωπικό εννοείται συνεργείο δύο ατόμων (ενός τεχνικού και του βοηθού του) και η αμοιβή τους αφορά ωριαία απασχόληση εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την περίοδο της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης για τα μηχανήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Mόνιμα και φορητά συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO AE, υπάρχουν τα παρακάτω πυροσβεστικά συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης : 1. Συστήματα πυρανίχνευσης Περίπτερο Π1 ( υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π6 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π7 Περίπτερο Π8 Περίπτερο Π13 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π14 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π15 (υπάρχει και πυρόσβεση) Περίπτερο Π16 Συνεδριακά κέντρα Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ και υπόγειο Parking (και πυρόσβεση) και Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Πύργος ΟΤΕ (και πυρόσβεση) Κατά τη διάρκεια του έργου θα εγκατασταθούν μόνιμα πυροσβεστικά δίκτυα και στα υπόλοιπα περίπτερα, καθώς και στους υπαίθριους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνυπολογίσει στην προσφορά του και το κόστος συντήρησης των συστημάτων αυτών. 2. Τοπικά συστήματα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης 5 υποσταθμοί της ΔΕΗ 10

11 15 λεβητοστάσια 23 ηλεκτρικοί πίνακες 3. Φορητά συστήματα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες), συμπεριλαμβάνονται και αυτά που βρίσκονται στα συστήματα τοπικής εφαρμογής αυτόματης κατάσβεσης της προηγούμενης παραγράφου. ΤΥΠΟΣ PARKING ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Σ.Κ.Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τροχήλατος των 50 kgr Τροχήλατος των 25 kgr Τοπικής εφαρμογής των 100 kgr Τοπικής εφαρμογής των 50 kgr Τοπικής εφαρμογής των 25 kgr Τοπικής εφαρμογής των 12 kgr Οροφής των 12 kgr Φορητός ξηράς σκόνης των kgr Φορητός ξηράς σκόνης των 6 kgr Φορητός CO 2 των 6 kgr Ο διαχωρισμός γίνεται επειδή απαιτείται για τη λειτουργία του Parking ανεξάρτητου παραστατικού στοιχείων. Για τα ανωτέρω να δοθεί τιμή μονάδος ούτως ώστε εάν αυξηθούν τα παραπάνω είδη να μπορεί να υπολογισθεί το επιπλέον κόστος. 4. Πυροσβεστικές φωλιές και ερμάρια εργαλείων Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης-αυτόματης κατάσβεσης H συντήρηση - έλεγχος, αφορά στις περιπτώσεις της παραγράφου και θα περιλαμβάνει επισκέψεις στους χώρους που είναι εγκατεστημένα τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρανίχνευσης κατάσβεσης από τεχνικούς των συντηρητών του αναδόχου με δικό τους εξοπλισμό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό κατάλληλης ειδικότητας, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, που θα ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε έκτακτες κλήσεις, από τον υπεύθυνο πυρασφάλειας της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Επίσης θα υποχρεούται να αναφέρει κάθε φορά τις ελλείψεις που διαπίστωσε και τη συντήρηση που έγινε με αποτύπωση στα κατά τόπους έντυπα ελέγχου. Οι συντηρητές υποχρεούνται να εκπαιδεύουν άτομα που θα προτείνονται από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE όταν ζητείται από αυτή. Κατά τον έλεγχο - συντήρηση σε κάθε σύστημα θα ελέγχονται αναλυτικά τα παρακάτω: ο πίνακας πυρανίχνευσης κατάσβεσης α) η μονάδα κύριας τροφοδοσίας β) η μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας γ) η μονάδα αυτόματης φόρτισης συσσωρευτών δ) οι λοιπές διατάξεις και ο εξοπλισμός τα ηχητικά και οπτικά όργανα τα υαλόφρακτα κομβία συναγερμού-κατάσβεσης και ακύρωσης εντολής 11

12 οι ανιχνευτές καπνού η θερμοδιαφορικοί ο λοιπός εξοπλισμός η λειτουργία της εντολής κατάσβεσης. τέλος θα επιθεωρείται το σύστημα και θα τίθεται σε λειτουργία. Στη συντήρηση επίσης θα περιλαμβάνεται η εργασία για την αντικατάσταση ηλεκτρικούηλεκτρονικού εξοπλισμού & υδραυλικών σωληνώσεων- εξαρτημάτων των συστημάτων, όταν και όπου αυτό απαιτείται. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών θα βαρύνει τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ. Ακολουθούμενη διαδικασία κατά τον έλεγχο- συντήρηση των ανιχνευτών λύση ανιχνευτή από τη βάση του. έλεγχος ανιχνευτή με ειδική ηλεκτρονική συσκευή test set και μέτρηση κατανάλωσης ρευμάτων σε ηρεμία και σε κατάσταση alarm. καθαρισμός ανιχνευτή με συσκευή ξηρού αέρα καθαρισμός επαφών ανιχνευτή με ειδικό spray επαφών αρμολόγηση ανιχνευτή δοκιμή ανιχνευτή και πρόκληση συναγερμού με συσκευή smoke detector test pole. (αφορά στους ανιχνευτές ιονισμού καπνού & στους οπτικοηλεκτρονικούς καπνού) δοκιμή ανιχνευτή και πρόκληση συναγερμού με συσκευή heat detector test pole. (αφορά στους ανιχνευτές σταθερής θερμοκρασίας και στους θερμοδιαφορικούς) Συντήρηση-αναγομώσεις πυροσβεστήρων Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που περιγράφονται στην παράγραφο μία φορά ετησίως (το αργότερο 2 μήνες πριν την έναρξη της Γενικής Έκθεσης). Στη συντήρηση συμπεριλαμβάνονται και οι αντικαταστάσεις διαφόρων μικροεξαρτημάτων όπως μανόμετρα, λάστιχα κλπ. Η συλλογή των πυροσβεστήρων από τους χώρους στους οποίους βρίσκονται και η αποξήλωση και επανατοποθέτησή τους από τα συστήματα πυρόσβεσης βρίσκεται στην ευθύνη του αναδόχου. Η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και των συσκευών τοπικής εφαρμογής- αυτόματης κατάσβεσης, της παραγράφου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να περιέχουν σκόνη κατηγορίας ABC - ΡΑ. Η ΔΕΘ-HELEXPO AE έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των πυροσβεστήρων και να εξετάσει τα κατασβεστικά υλικά.οι πυροσβεστήρες που θα επιλεγούν για το δειγματοληπτικό έλεγχο θα αναγομωθούν από τον ανάδοχο άνευ επί πλέον χρέωσης. Η έκτακτη αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται με βάση την προσφερθείσα τιμή μονάδας ανά kg πυροσβεστικού υλικού. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδικών μικροεξαρτημάτων θα βαρύνει τη ΔΕΘ- HELEXPO AE. 12

13 Πυροσβεστικές φωλιές και ερμάρια εργαλείων H συντήρηση έλεγχος θα περιλαμβάνει επισκέψεις στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι πυροσβεστικές φωλιές και τα ερμάρια εργαλείων. Θα γίνεται έλεγχος των υπαρχόντων εργαλείων (στόμια, σωλήνες κλπ) και μετά την επιθεώρηση το σύστημα θα τίθεται σε λειτουργία. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αναφέρει κάθε φορά τις ελλείψεις που διαπίστωσε, ώστε να γίνεται έγκαιρα η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των μόνιμων και φορητών συστημάτων πυρανίχνευσης πυρόσβεσης Όλες οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα περί πυροπροστασίας, τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επίβλεψη για τη συντήρηση των συστημάτων θα γίνει από αρμόδιο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του αναδόχου, ο οποίος θα παρευρίσκεται σε όλες τις δοκιμές των συστημάτων και θα προσκομίζει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις μετά το πέρας των εργασιών στη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μελέτη πυρανίχνευσης των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης που δεν διαθέτουν τέτοια, ώστε ακολούθως η ΔΕΘ-HELEXPO AE να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ) Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO AE και συγκεκριμένα στο : o Σ.Κ. Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ o Περίπτερο 2 o Περίπτερο 6 o Περίπτερο 9 o Περίπτερο 14 o Πύργος ΟΤΕ o Περίπτερο 1 Γραφεία Διοίκησης Υπάρχουν εγκατεστημένα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του εφεδρικού φωτισμού. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της προληπτικής και τακτικής, δύο φορές ετησίως, συντήρησής τους. Στην τακτική συντήρηση συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : εργασία συντήρησης, ρυθμίσεων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες του κατασκευαστή αντικατάσταση λαδιών, φίλτρων, αντιψυκτικού, ιμάντων Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κλπ θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο του μηχανήματος ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή, συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία 13

14 των συρόμενων θυρών που υπάρχουν στις τρεις πύλες, στην Αψίδα της ΧΑΝΘ και στον όροφο του περιπτέρου 7 των περιστρεφόμενων θυρών στο Περ. 6., στα γραφεία Διοίκησης (εσωτερική/εξωτερική) των μπαρών στην πύλη εμπορίου (είσοδος-έξοδος), Περίπτερο 1 και 2 Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει την εγκατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και δηλώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρησή τους. Η συντήρηση τους θα γίνεται, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ειδικότερα τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο παρακολούθησης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κ.λ.π. θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από την ΔΕΘ-HELEXPO AE ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ. Στη σύνδεση των περιπτέρων Π13 και Π15 υπάρχουν τέσσερις κυλιόμενες κλίμακες και επίσης υπάρχουν και δύο πλατφόρμες μεταφοράς ΑμεΑ. Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει την εγκατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, που να έχει την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια και δηλώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρησή τους. Η συντήρησή τους θα γίνεται μία φορά το μήνα οπωσδήποτε, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ειδικότερα τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο παρακολούθησης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κλπ θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από την ΔΕΘ-HELEXPO AE ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει τις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, που να έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και δηλώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρησή τους. Η συντήρησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ειδικότερα τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους. Μετά από κάθε τακτική συντήρηση, ο συντηρητής θα καταγράφει το είδος της συντήρησης που έγινε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις στο ημερολόγιο παρακολούθησης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την έκδοση του φύλλου συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κλπ θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΘ-HELEXPO AE, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, η αξία των υλικών και η συνολική δαπάνη. Η εργασία θα εκτελείται μετά την αποδοχή της από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE. 12. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Στο ημερολόγιο του έργου θα καταγράφονται: Ο αριθμός και η ειδικότητα του εργαζομένου προσωπικού Οι ώρες εργασίας του προσωπικού Τα μηχανήματα που απασχολήθηκαν 14

15 Οι εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO AE, υπογεγραμμένες από τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο. Οι παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO AE υπογεγραμμένες από τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο. Το είδος των εκτελεσθεισών εργασιών Οι βλάβες του εξοπλισμού και οι ενέργειες αποκατάστασής τους Τα σημαντικής αξίας υλικά, που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο ή προμήθευσε ο ίδιος. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται καθημερινά από το διευθυντή του έργου και από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE. Αντίγραφο του ημερολογίου συνοδεύει απαραίτητα τις μηνιαίες πιστοποιήσεις 13. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μηνιαίες Αναφορές Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO AE κάθε μήνα και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα, Μηνιαία Αναφορά. Στην αναφορά αυτή θα καταγράφονται τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν το έργο, όπως οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης σε σχέση με το υφιστάμενο πρόγραμμα αλλά και οι επί πλέον εργασίες, τα προβλήματα λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, προτάσεις για την προμήθεια υλικών ή αναγκαίων ενεργειών συντήρησης, το απασχοληθέν μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Αντίγραφο των μηνιαίων αναφορών συνοδεύει απαραίτητα τις μηνιαίες πιστοποιήσεις Εξαμηνιαία Αναφορά Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δύο φορές το χρόνο εξαμηνιαίες αναφορές στη ΔΕΘ-HELEXPO AE. Στις αναφορές θα γίνεται διεξοδική ανάλυση των σημαντικότερων προβλημάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί την προμήθεια νέου εξοπλισμού ή την ενίσχυση του μόνιμου ή του έκτακτου προσωπικού. Για τα ανωτέρω οι αναφορές θα περιλαμβάνουν και κοστολόγιο κατά είδος εργασίας, ώστε αν εγκριθούν από τη ΔΕΘ-HELEXPO AE να γίνει σχετική πρόβλεψη στην κατάρτιση του νέου ετήσιου Προϋπολογισμού. Στις εξαμηνιαίες αναφορές θα συμπεριλαμβάνεται και απολογιστική έκθεση για όλα τα σημαντικά θέματα, που αντιμετωπίστηκαν κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση της προηγούμενης ετήσιας περιόδου ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τις ειδικές συντηρήσεις, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούμενα άρθρα, θα γίνονται ειδικές αναφορές στα ημερολόγια παρακολούθησης των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων. ΔΑΠΑΝΕΣ Η σύμβαση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δαπανών: Α) Προληπτική και τρέχουσα συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Οι τιμές αφορούν την Πάγια μηνιαία αμοιβή του προσφέροντoς, η οποία περιλαμβάνει: 15

16 1. Τις πάσης φύσεως αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού για μισθούς και ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας, αποζημίωση λόγω απόλυσης, και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού από και προς τον τόπο του έργου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία 2. Τις εργοδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού, τους συναφείς φόρους και τα τέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων δηλαδή για καύσιμα, λιπαντικά καθώς και τα ασφάλιστρα. 4. Τα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου. 5. Το ημερήσιο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού καθορίζεται ως εξής: έως (συμπεριλαμβάνεται και το προβλεπόμενο κατά Π.Δ. 88/1999 διάλειμμα) Στις περιόδους εκθέσεων ή εκδηλώσεων, το ωράριο απασχόλησης προσαρμόζεται ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των εκθέσεων και τις επί μέρους ανάγκες της Helexpo, εντός των πλαισίων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. 6. Για προγραμματισμένες άδειες ή για άλλους λόγους απουσίας του μόνιμου προσωπικού, ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει τα κενά με πρόσθετο προσωπικό χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ώστε σε κάθε περίπτωση το σύνολο του μόνιμου προσωπικού να είναι το προβλεπόμενο από το άρθρο 3 του Παραρτήματος Α.. 7. Στην πάγια αμοιβή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τις ειδικές συντηρήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 και στα επί μέρους άρθρα του 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5 του Παραρτήματος Α. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για τα οποία γίνεται σαφής αναφορά στα άρθρα 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5 ότι εξαιρούνται. Β) Ετοιμότητα αντιμετώπισης βλαβών κατά την περίοδο Εκθέσεων-Εκδηλώσεων και την περίοδο προετοιμασίας αποξήλωσης (παραμονή του εργατοτεχνικού προσωπικού πέραν του ημερήσιου ωραρίου της ανωτέρω περίπτωσης Α) Οι τιμές αφορούν στις τιμές μονάδος ανά ειδικότητα προσωπικού και ανά κατηγορία (Υπερεργασία και Υπερωρία εργασίμων ημερών, αμοιβή για απασχόληση κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες, υπερωριακή απασχόληση κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες ) Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, και τα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου. Γ) Απασχόληση έκτακτου Προσωπικού Οι τιμές αφορούν στις τιμές μονάδος ανά ειδικότητα προσωπικού και ανά κατηγορία. Η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με τη δοθείσα προσφορά και θα περιλαμβάνει αμοιβές για : Ημερήσια αποζημίωση και υπερεργασία για καθημερινές και Ημερήσια αποζημίωση για αργίες, Σάββατο και Κυριακές Αμοιβή για Υπερωριακή απασχόληση για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις Στην αμοιβή του έκτακτου προσωπικού περιλαμβάνεται και η αμοιβή του χειριστή δομικών μηχανημάτων και του συνεργείου κλιματισμού με τη διαφορά ότι η αποζημίωση για τις κατηγορίες αυτές θα είναι ωριαία και ίδια για κάθε χρονική περίοδο απασχόλησης. Δ) Αναγόμωση πυροσβεστήρων Οι τιμές αφορούν στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε ετήσια βάση (το αργότερο 2 μήνες πριν την έναρξη της Γενικής Έκθεσης). Η συλλογή των πυροσβεστήρων από τους χώρους στους οποίους βρίσκονται και η αποξήλωση και επανατοποθέτησή τους από τα συστήματα πυρόσβεσης βρίσκεται στην ευθύνη του αναδόχου. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, και τα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου. 16

17 Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση. Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Μετά το πέρας έκαστου μήνα στο οποίο ο ανάδοχος έχει παράσχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού που θα αφορά σε αυτές. Η πληρωμή του ως άνω παραστατικού θα πραγματοποιείται μετά από δύο (2) μήνες από την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προαναφερθέντων νόμιμων παραστατικών στοιχείων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ HELEXPO AE, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πριν τη πληρωμή στο τμήμα Λογιστηρίου ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και πιστοποίηση καταβολής μισθοδοσίας (μέσω τραπέζης ) των εργαζομένων της εταιρείας του που θα αφορά το μήνα του ανωτέω παραστατικού.( Παράδειγμα: όταν ο ανάδοχος καταθέσει το σχετικο παραστατικό για το μήνα Μάιο,στο τέλος του μηνός Ιουλίου για τη πληρωμή του, θα πρέπει να προσκομίσει τις αποδείξεις πληρωμής του προσωπικού που απασχολεί στο παραπάνω έργο,για το μήνα Μάιο.) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης: α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και τη νομιμότητά τους, άλλως, μπορεί να επιβληθεί ποινική ρήτρα από το Δ.Σ. της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. β. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. όλες τις δαπάνες για τη δίκη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος 17

18 αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. δ. Αμοιβές προσωπικού αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό (μόνιμο, έκτακτο, συνεργεία επισκευών, κλιματισμού, καυστήρα, χειριστές μηχανημάτων κλπ.) καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ). Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δεν έχει κανένα εργασιακό ή άλλο δεσμό με το προσωπικό του αναδόχου, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική από την εργασιακή σχέση του αναδόχου με το προσωπικό που χρησιμοποιεί αυτός(π.χ εργατικά ατυχήματα, παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κλπ). ε. Ευθύνη από ατυχήματα - εκχώρηση & υποκατάσταση Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα από τους κείμενους νόμους, αστυνομικές διατάξεις, κλπ υπαγορευμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος του παραπάνω προσωπικού ή τρίτων, καθώς και για την αποτροπή ζημιών συμφωνώντας και συνομολογώντας ότι είναι τεχνικός διευθυντής του έργου. Επίσης υποχρεούται να τηρεί όλους τους νόμους, διατάξεις και εθνικές ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που αφορούν την εν γένει μισθοδοσία, επιδόματα, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των εργαζομένων. Αν παρόλα αυτά αποδοθεί ποινική ή αστική ευθύνη στη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ή τους υπαλλήλους της για κάποια από τις αναφερόμενες σ αυτό το άρθρο περιπτώσεις και εν γένει για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά τους. Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. Κανένα δικαίωμα, αξίωση ή υποχρέωση που πηγάζει από την εν λόγω συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους, από τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Απαγορεύεται ρητώς η ενεχύραση της παρούσας σύμβασης. Σε καμιά περίπτωση δεν χωρεί υποκατάσταση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δεύτερου συμβαλλόμενου. στ. Υποχρεώσεις αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης Μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες η ανάδοχος εταιρεία θα καταθέσει σχέδιο εργασιών το οποίο θα υπογραφεί αφού εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. με την ανάδοχο εταιρεία. Για την αρτιότερη τεχνική υποστήριξη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ο ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., οι οποίες εφόσον ελεγχθούν μπορούν να εφαρμοσθούν, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή. 18

19 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E.. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λ.π. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί ένωση, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για την εκτέλεση της σύμβασης. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία ή ατομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από συναίνεση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για την ορθή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, σε περίπτωση ανάθεσης υλοποίησης μέρους υπηρεσιών σε τρίτους, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει στον ανάδοχο τον τρόπο επιλογής των τρίτων (Υπεργολάβους). Η ανάθεση σε τρίτους θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του αναδόχου με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 19

20 Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το παρόν συμφωνητικό, αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια αντίτυπα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους παίρνει από δύο, για να κατατεθεί από ένα στην αρμόδια ΔΟΥ. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ Σε περίπτωση αθέτησης όρων της παρούσας σύμβασης από τον ανάδοχο, και της σχετικής διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού που προηγήθηκε της διαπραγμάτευσης, η οποία διακήρυξη θεωρείται σύνολο με την παρούσα σύμβαση, ή μη έγκαιρης τελέσεως μέρους των εργασιών θα επιβάλλεται στον ανάδοχο από το Διοικητικό Συμβούλιο περικοπή από την πληρωμή του μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει συμβατικές του υποχρεώσεις, η ΔΕΘHELEXPO θα αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σε τρίτους κατά την κρίση της και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου ή στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, υποχρεούται αυτός και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού ενώ καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. η εγγύηση συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. να αξιώσει επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. έχει ακόμη στην περίπτωση αυτή, τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου, θα διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να λύσει τη σύμβαση και να προβεί σε αντικατάσταση του αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Στην παραπάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., λόγω ποινικής ρήτρας. Ο ανάδοχος στον οποίον θα ανατεθεί το έργο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΘ-HELEXPO AE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΘ-HELEXPO AE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΘ-HELEXPO AE ΠΡΡΤΗΜ ΠΙΝΚΕΣ ΚΤΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΙΝΚΣ 1 ΠΓΙ ΜΗΝΙΙ ΜΟΙΒΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΡΕΧΟΥΣΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΒΛΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΚΩΝ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αριθμ. Πρωτ. : 35535 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TMHMA B -. Ταχ. Δ/νση : Τσόχα & Βουρνάζου 4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 18-11-16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25324 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  Χολαργός ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ www.eof.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 2-4 - 2014 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 30140 Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές Είκοσι έξι (6) άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και προσόντα τα οποία θα αποδεικνύονται, με την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 19/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 33593/20.08.201 «Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων (έτους 201)» 1SYMV0022730

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ 12-05- 2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Πρωτοπαπαδάκη 70 Αρ. Πρωτ 4042 111 47-Γαλάτσι Πληροφορίες: Χ. Αποστολοπούλου Τηλ:2102135487,2102930430 Fax:2102927024

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ Β ΤΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 23 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004350770 2016-05-10 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Κατερίνη, 10/05/2016 Δ/νση : Π.Κανελλοπούλου 1, 60100 Κατερίνη Αρ.Πρωτ. 9286 Τηλ. : 23510 45186 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ των ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ των ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ των ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 110.650,40 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 11, του μήνα Αυγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα