ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/ (Φ.Ε.Κ. 182/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προ ηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (Φ.Ε.Κ. 903/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορί ας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γυναίκες και Φύλλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προ σεγγίσεις» Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2005/80/ΕΚ της Επιτροπής «για την τρο ποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβου λίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκο πό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β7 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/ (Φ.Ε.Κ. 182/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πληρο φορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης» του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας...και άλλες διατά ξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και θέσπιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α ). 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5 (Φ.Ε.Κ. 608/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. Β7/ (Φ.Ε.Κ. 182/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφο ρικής» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Πα νεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β7/ (Φ.Ε.Κ. 182/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστή ματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Δομή και Περιεχόμενο του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» είναι μονοετές και εμπεριέ χει τέσσερις κατευθύνσεις. Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η παρα κολούθηση πέντε μαθημάτων κορμού, ενός μαθήματος επιλογής εκ των τεσσάρων προσφερομένων και δύο σεμιναριακών μαθημάτων. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεχθεί

2 1520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Έξοδα προβολής και διαφή μισης ,00 η) Συνδρομές εισφορές 1.600,00 θ) Έντυπα και γραφική ύλη ,00 ι) Υλικά άμεσης ανάλωσης 3.564,00 κ) Έξοδα δημοσιεύσεων 4.342,82 λ) Γενικά έξοδα ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2. Από το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται στο ποσό των ,00 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α) Ανθρώπινο δυναμικό 9.000,00 β) Έξοδα μετακινήσεων 4.000,00 γ) Έξοδα προβολής και διαφή μισης 3.000,00 δ) Συνδρομές εισφορές 1.500,00 ε) Έντυπα και γραφική ύλη 3.500,00 στ) Υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 ζ) Έξοδα δημοσιεύσεων 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3. Πηγή Χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα δί δακτρα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ. Α.Π.ΔΥΓ3α/79603/06 (3) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδη γία 2005/80/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α /1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. 70/Α /1984) «Συμμετοχή της Ελλά δας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α /1990) «Για τον εκσυγχρο νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 14 παρ.4 και 2 παρ.1 και 2 του ν. 1316/1983 (Φ.Ε.Κ. 3/Α / ) «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότη τες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1965/1991 (Φ.Ε.Κ. Α /146) «Τροποποιηση και συμπλήρω ση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α /98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004 (Α /60) «Κύρωση της Συνθήκης Κρατών μελών της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης». 3. Την Οδηγία 2005/80/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ, και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο» (Ε Ε L 303/2005). 4. Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ (Φ.Ε.Κ. Β /352/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Την υπ αριθμ /9 η / πρόταση του Δ.Σ./ ΕΟΦ. 6. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ. Β /517/ ), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτω ση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2005/80/ΕΚ. Προς το σκοπό αυτό τροποποιούνται και συμπληρώ νονται τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του άρθου 27 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ.Π (Φ.Ε.Κ. 352/B / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.2602 Φ.Ε.Κ. 795/Β / κοινή υπουργική απόφαση για την προ σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες 2005/42/ΕΚ, 2005/52/ΕΚ και 2005/9/ΕΚ. Άρθρο 2 (Οδηγία 2005/80/ΕΚ) 1). Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: α. Διαγράφονται οι καταχωρήσεις υπό τους αριθμούς αναφοράς 615 και 616. β. Αντικαθίσταται η καταχώρηση υπό τον αριθμό ανα φοράς 687 από το ακόλουθο κείμενο: «687.δινιτροτολου όλιο τεχνικής καθαρότητας (αριθμ.cas ). γ. Μετά το Νο 1136 προστίθενται οι αριθμοί αναφοράς 1137 έως 1211 ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1521 Αριθ. αναφ. Χημική ονομασία Αριθ.CAS αριθ..ek 1137 νιτρώδες ισοβουτύλιο ισοπρένιο (σταθεροποιημένο) (2 μεθυλο 1, 3 βουταδιένιο) βρωμοπροπάνιο ν βρωμίδιο του προπυλιου 1140 χλωροπρένιο (σταθεροποιημένο) (2 χλωροβουτα 1,3 διένιο) ,2,3 τριχλωροπροπάνιο Διμεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (ΕGDME) ντινοκαπ (ISO) διαμινοτολουόλιο, τεχνικό προιόν μείγμα των [4 μεθυλο m φαινυλενοδιαμίνη](1) και [2 2 μεθυλο m φαινυλενοδιαμίνη](2) μεθυλο φαινυλενοδιαμίνη π χλωροβενζοτριχλωρίδιο διφαινυλαιθέρας οκταβρωμο παράγωγο ,2 δις(2 μεθοξυαιθόξυ)αιθανόλη διμεθυλαιθέρας της τριαιθυλενογλυκόλης (ΤΕGDME) τετραυδροθειοπυρανο 3 καρβοξαλδευδη ,4 δις (διμεθυλαμινο) βενζοφαινόνη (κετόνη του Michler) μεθυλοβενζολο σουλφονικός S οξιρανομεθανολεστέρας Διπεντυλεστέρας του 1,2 βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, διακλαδισμένος και γραμμικός [1] [1] Ισοπεντυλοφθαλικός n πεντυλεστέρας [2] Φθαλικός δι n πεντυλεστέρας [3] [2] [3] Φθαλικός διισοπεντυλεστέρας [4] [4] 1152 φθαλικό βεζύλιο βουτύλιο (ΒΒP) Δι C7 11 διακλαδισμένοι και γραμμικοί αλκυλεστέρες του 1,2 βενζολοδικαρβοξυ λικού οξέος 1154 Μειγμα από 4 (3 αιθοξυκαρβονυλο 4 (5 (3 αιθοξυκαρβονυλο 5 υδροξυ 1 (4 σουλφονατοφαινυλο)πυραζολ 4 υλο)πεντα 2,4 διενυλιδενο) 4,5 διυδρο 5 οξοπυραζολ 1 υλο) βενζολοσουλφονικό δινάτριο και 4 (3 αιθοξυκαρβονυλο 4 (5 (3 αιθοξυκαρβονυλο 5 οξιδο 1 (4 σουλφονατοφαινυλο)πυραζολ 4 υλ) πεντα 2,4 διενυλιδενο) 4,5 διυδρο 5 οξοπυραζολ 1 υλο) βενζολοσουλφονικό τρινάτριο 1155 (Μεθυλενοδις (4,1 φαινυλεναζω(1 (3 (διμεθυλαμινο)προπυλο) 1,2 διυδρο 6 υδροξυ 4 μεθυλο 2 οξοπυριδινο 5,3 διυλο))) 1,1 διπυριδίνιο διχλωριουχο δι υδροχλωρίδιο [2 υδροξυ 3 (2 χλωροφαινυλ)καρβαμουλο 1 ναφθυλαζο] 7 [ 2 υδροξυ 3 (3 μεθυλοφαινυλο)καρβαμουλο 1 ναφθυλαζο]φθορεν 9 ονη αριθ.εκ αριθ.εκ αριθ.εκ azafenidin ,4,5 τριμεθυλανιλίνη [1] Υδροχλωρική 2,4,5 τριμεθυλανιλίνη [2] [1] [2] ,4 θειοδιανιλίνη [1] και τα άλατα της

4 1522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. αναφ. Χημική ονομασία Αριθ.CAS αριθ..ek ,4 οξυδιανιλίνη [1] και τα άλατα της Ν,Ν,Ν,Ν τετραμεθυλο 4,4 μεθυλενοδιανιλίνη μεθοξυ μ τολουιδινη (π κρεσιδίνη) αιθυλο 2 μεθυλο 2 (3 μεθυλοβουτυλο) 1,3 οξαζολιδίνη Μείγμα: 1,3,5 τρι(3 αμινομεθυλοφαινυλ) 1,3,5 (1 Η,3 Η,5 Η) τριαζινο 2,4,6 τριονης Μειγμα ολιγομερών 3,5 δις(3 αμινομεθυλοφαινυλο) 1 πολύ[3,5 δις (3 αμινομεθυλοφαινυλο) 2,4,6 τριοξο 1,3,5 (1 Η,3 Η,5 Η) τριαζινο 1 υλ] 1,3,5 (1 Η,3 Η,5 Η) τριαζινο 2,4,6 τριόνης αριθ.εκ νιτροτολουόλιο τριβουτυλοφωσφορική ένωση ναφθαλένιο Εννευλοφαινόλη [1] 4 εννευλοφαινόλη, διακλαδισμένη [2] [1] [2] ,1,2 τριχλωροαιθάνιο πενταχλωροαιθάνιο βινυλιδενοχλωρίδιο (1,1 διχλωροαιθυλένιο) 1172 αλλυλοχλωρίδιο (3 χλωροπρένιο) ,4 διχλωροβενζόλιο (π διχλωροβενζόλιο) δις (2 χλωροαιθυλικός) αιθέρας φαινόλη διφαινόλη 4,4 Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη) 1177 τριοξυμεθυλένιο (1,3,5 trioxan) 1178 propargite (ISO) (θειώδες 2 (4 τριτβουτυλοφαινοξυ)κυκλοεξύλιο και προπ 2 υνύλιο) χλωρο 4 νιτροβενζόλιο μολινάτ (ISO) fenpropimorf epoxiconazole Ισοκυανικός μεθυλεστέρας Τετράκις (πενταφθοροφαινυλο)βορικό Ν,Ν διμεθυλανιλίνιο Ο,Ο (ethenylmethylsilylene) di[(4 methylpentan 2 one) oxime] αριθ.εκ A 2:1 μειγμα από : 4 (7 hydroxy 2,4,4 trimethyl 2 chromanyl)resorcinol 4 yl tris (6 diazo 5,6 dihydro 5 oxonaphthalen 1 sulfonate)καi 4 (7 hydroxy 2,4,4 trimethyl 2 chromanyl) resorcinolbis(6 diazo 5,6 dihydro 5 oxo naphthalen 1 sulfonate) 1187 Mείγμα από: προιόν αντίδρασης 4,4 methylenebis [2 (4 hydroxybenzyl) 3,6 dimethylphenol] και 6 diazo 5,6 dihydro 5 oxo naphthalenesulfonate(1:2) προιον αντίδρασης 4,4 methylenebis[2 (4 hydroxybenzyl) 3,6 dimethylphenol] και 6 diazo 5,6 dihydro 5 oxonaphthalenesulfonate (1:3) αριθ.εκ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1523 Αριθ. αναφ malachite green hydrochloride [1] Χημική ονομασία Αριθ.CAS αριθ..ek [1] malachite green oxalate [2] [2] (4 chlorophenyl) 4,4 dimethyl 3 (1,2,4 triazol 1 ylmethyl)pentan 3 ol (3 butyryl 2,4,6 trimethylphenyl) 2 [1 (ethoxyimino)propyl] 3 hydroxy cyclohex 2 en 1 one trans 4 phenyl L proline επτανοική βρωμοξυνίλη (ΙSO) Μείγμα από: 5 [(4 [(7 amino 1 hydroxy 3 sulfo 2 naphthyl) azo] 2,5 diethoxyphenyl)azo] 2 [(3 phosphonophenyl)azo]benzoic acid 5 [(4 [(7 amino 1 hydroxy 3 sulfo 2 naphthyl)azo] 2,5 diethoxyphenyl)azo] 3 [(3 phosphonophenyl)azo]benzoic acid {4 (2 ammoniopropylamino) 6 [4 hydroxy 3 (5 methyl 2 methoxy 4 sulamoylphenylazo) 2 sulfonatonaphth 7 ylamino] 1,3,5 triazin 2 ylamino} 2 aminopropyl formate νιτρο ο τολουιδίνη [1] υδροχλωρική 5 νιτρο ο τολουιδίνη [2] (1 naphthylmethyl)quinolinium chloride 1197 (R) 5 bromo 3 (1 methyl 2 pyrrolidinyl methyl) 1H indole αριθ.εκ [1] [2] πυμετροζίνη (ΙSΟ) oxadiargyl (ISΟ) Chlorotoluron 3 (3 χλωρο p τολυλο) 1,1 διμεθυλουρία 1201 N [2 (3 acetyl 5 nitrothiophen 2 ylazo) 5 diethylaminophenyl]acetamide αριθ.εκ ,3 δις (βινυλοσουλφονυλακεταμιδο)προπάνιο π φαινετιδίνη (4 αιθοξυανιλίνη) μ φαινυλενοδιαμίνη και αλατά της Υπολείμματα (λιθανθρακόπισσας ),απόσταξης κρεοζωτελαίου,εάν περιέχουν >0,005 % w/w βενζο[a]πυρένιο 1206 Κρεοζωτέλαιο,κλάσμα ακεναφθενίου, έλαια έκπλυσης εάν περιέχουν > 0,005 % w/w βενζο [a] πυρένιο Κρεοζωτέλαιο, εάν περιέχει > 0,005 % w/w βενζο[a] πυρένιο Κρεόζωτο, εάν περιέχει > 0,005 % βενζο[a]πυρένιο Κρεοζωτέλαιο, αποστάγματα υψηλής θερμοκρασίας, έλαια έκπλυσης εάν περιέ χουν > 0,005 % w/w βενζο[a] πυρένιο 1210 Υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), οξυ κρεοζωτελαίου υπολείμματα εκχύλισης ελαίων έκπλυσης εανπεριέχουν > 0,005 % w/w βενζο[a]πυρένιο 1211 Κρεοζωτέλαιο, αποστάγματα χαμηλής θερμοκρασίας βρασμού έλαια έκπλυσης, εάν περιέχουν > 0,005 % w/w βενζο[a]πυρένιο

6 1524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (1) Για το επί μέρους συστατικό βλέπε αριθμό αναφο ράς 364 στο παράρτημα II (2) Για το επί μέρους συστατικό βλέπε αριθμό αναφο ράς 413 στο παράρτημα II 2) Το παράρτημα III, μέρος 1, τροποποιείται ως εξής: α. Διαγράφεται η καταχώρηση υπό τον αριθμό ανα φοράς 19. β. Από τον αριθμό αναφοράς 1 α στήλη β, αντικαθί στανται οι λέξεις «Βορικό οξύ, Βορικά και τετραβορικά άλατα» από τις λέξεις «Βορικό οξύ, βορικά και τετρα βορικά άλατα με εξαίρεση την ουσία αριθμ.1184 στο παράρτημα ΙΙ». γ. Υπό τον αριθμό αναφοράς 8 στήλη β, αντικαθίστα νται οι λέξεις «μ και π Φαινυλενοδιαμίνη, τα Ν υπο κατεστημένα παράγωγά της και τα άλατά της, τα Ν υποκατεστημένα παράγωγα της Ο Φαινυλενοδιαμίνης (5), με εξαίρεση εκείνα τα παράγωγα που εμφαίνονται αλλού στο παρόν παράρτημα», από τις λέξεις «Π Φαι νυλενοδιαμίνη, τα Ν υποκατεστημένα παράγωγά της και τα άλατά της, τα Ν υποκατεστημένα παράγωγα της Ο Φαινυλενοδιαμίνης (5), με εξαίρεση εκείνα τα παράγωγα που εμφαίνονται αλλού στο παρόν παράρτημα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 331 29 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοινοτική Οδηγία 2007/53/ΕΚ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ711/94 Β7/206 (ΦΕΚ 305/ Β /7.5.1996) υπουργικής απόφασης αναφορικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 3 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΔΑΥ και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 851 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 68745/E5/2 9 2009 (ΦΕΚ 1906/Β /7 9 2009) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 444 15 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Aλλογενών Αλλοδαπών υπό στοι χεία ΚΙΑΡΡΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. πατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Nantes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 563 7 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισήμανση, παρουσί αση τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1912 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/ Β ) απόφασης, σε εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1914 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελλη νικού Δημοσίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 894 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 276123/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα