ΒΑΘΑΙΝΕΙ. ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΑΓΑΡΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Πυκνώνει τις επαφές του ο πρώην αντινομάρχης αλλά δεν τολμά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΘΑΙΝΕΙ. ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΑΓΑΡΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Πυκνώνει τις επαφές του ο πρώην αντινομάρχης αλλά δεν τολμά"

Transcript

1 Χ. Μωραΐτη Α.Ε. Ισθμό Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα τη Κορινθία - Έτο 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ΤΙΜΗ: 0, 30 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Διπλό χτύπηµα για Πνευµατικό µέσα ον Φλεβάρη ΣΕΛ. 10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ Απόσυρση τη τροπολογία για τον Περιφερειακό Τύπο ΣΕΛ. 21 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ CLUB HOTEL Οι περιηγήσει του Αλ. Μάντη ην Ελλάδα ΣΕΛ. 27 ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΑΓΑΡΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Πυκνώνει τι επαφέ του ο πρώην αντινομάρχη αλλά δεν τολμά Όπω έχ ει γ ράψει από τ ον περασµέν ο Οκτώβριο ήδη η εφηµερίδα ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ, ο Νίκ ο Τ αγαρά αν αζητά τ ην κ ατάλληλη ιγµή, προκειµένου να εκδηλώσει εκ νέου την υποψηφιότητά του για τη νοµαρχία Κορινθία, ενώ σύµφ ωνα µε π ληροφορίε, έχει έτοιµη την δήλωση που θα αν ασκευάσει ή κ ατά πολλού, που θα πάρε ι π ίσω είχε πει κατά την δεύτερη ορκ οµωσία του ω νοµάρχη Κορινθία, για ολοκλήρωση τη θητεία του ο τέλο αυτή τη 4ετία. Μια δήλωση που κ ατά πολλού έγινε αδικαιολόγητα τότε, αφού δεν υπήρχε κανένα λόγο να σπεύσει ο κ. Ταγαρά και να κλείσει το κεφάλαιό του η νοµαρχία, έχοντα µόλι επιτύχει µια πανηγυρική επανεκλογή του ο αξίωµα του νοµάρχη. Σελ. 11

2 2 Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Τώρα εν τάξει µε τ ον Τ αγαρά σ τη νοµαρχία. Άντε και το αποφάσισε και δήλωσε πω θα ε ίναι ξανά υποψήφιο νοµάρχη. Από κει και πέρα; Ξέρει πω τ α πρά γµατα δεν ε ίναι όπω τι προη γούµενε δύο φ ορέ και πω π λέον τ α ζόρικ α βρίσκ ονται µπροά του; Για πολλού λόγου µάλια. Τώρα, το θέµα ε ίναι πώ θα αν τι- µετωπίσει και το ΠΑΣΟΚ την υποψηφιότητα Ταγαρά και ποιον θα ηρίξει, ή αν θα πάε ι ενωµένο σε µι α τ έτοια αναµέτρηση. Γιατί όµω κ αι ν α µη ν πάε ι. Δεν υπάρχουν λόγ οι διάσπαση σ το ΠΑ- ΣΟΚ µε αφ ορµή τι ν οµαρχιακέ εκλογέ, όταν όλοι έχου ν κ ατααλάξει πω ο Νίκ ο Παπαϊωάννου δικαιούται µια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ ον Γιώργο Παπανδρέου δίνουν και 3η ευκαιρία τώρα, µπα κ αι καταφέρει να ανατρέψει τον Κ. Κα ρα- µανλή κ αι αυτή τ ην προ σπάθεια τ ην θεωρούν και ω επιτυχία. Βέβαια, ο κ. Ταγαρά έχει µπροά του πολλά εµπόδι α, τόσο σ τον πολ ι- τικό του χώρο όσο κ αι ο αντίπαλο ρατόπεδο. Στ ο δεύτερο µάλ ια, έχει χάσει τα ερείσµατα που οι κ ακέ γλώσσε λένε πω τ ου έδινε η ισχύ του Α. Μανωλάκη. Από τ ην άλλη, η πτώση τ η Νέα Δηµοκρατία όπω αποτυπώνεται ι δηµοσκοπήσει, αλλά και η δική τ ου 8ετή φθορά, ε ίναι σ τοιχεία που θα πρέπει να λάβει υπόψη του. Στα λευκά και πάλι η Κορινθία Τουλάχιον οι φε τινέ βροχοπτώσε ι κ αι χιονοπτώσει αποτ ελούν µι α άλλη ε υχάριη πλευρά τ η σκ ληρή πραγµατικότητα µε τ ην συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση! Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, υπάρχει πλέον εδώ κ αι αρκετά χρόνια και µάλια συνεχώ επιδεινούµενη µια άλλη σοβα ρή κρίση, οικ ολογική: η κρίση µε τι πα γκόσµιε κλιµατολογικέ αλλαγέ, και ο υπ αριθµ. ΕΝΑΣ κίνδυνο που λέγεται: Δραµατική µε ίωση των υδάτιν ων πόρων! Αυτό το χειµώνα λοιπόν, βλέποντα τι συνεχεί βροχέ και τα συχνά χιόν ια τόσο σ την Κορινθία όσο κ αι σε όλη τ η χώρα, αισιοδοξούµε ότι θα περάσουµε έν α κ αλοκαίρι χωρί σοβα ρά προβλήµατα ην ύδρευση και οι α γρότε µα σ την άδρευση.ξυπνών τα σήµερα τ ο πρωί κ αι βλέποντα ασπρισµέν η και πάλι την ηµιορεινή και ορεινή µα Κορινθί α,αισθανθήκ αµε µι α άλλη νότα αισιοδοξία,σε αντιπαράθεση τη σκληρή καθηµερινή πραγµατικότητα! Είναι εκείνο που λέει πολύ σοφά και ο λαό µα: «Επιτέλου είδα- µε µια άσπρη µέρα!» Συνωισµό για µια θέση ο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Η προοπτική που καταγράφεται εδώ κ αι α ρκετό π λέον καιρό για τον ΠΑΣΟΚ κ αι οι δηµοσκοπήσει που δείχνουν ότι π λέον µπορε ί ν α βρεθε ί και πάλ ι σ την κυβέρν ηση, έχει αλ λάξει πολ λών τα σχ έ- δια σ το κόµµα τ η αξιωµατική αντιπολίτευση, κάνοντα «ελκυικέ» τι θέσε ι τ ου ψηφοδελτίου. Έτσι λοιπόν, η προοπτική που διαγράφεται για το κίνηµα έχει παγώσει άλλου είδου φιλοδοξίε καταρχήν για του δύο τέω βουλευτέ του κινήµατο. Ο Τάσο Χωρέµη αν και είχε αφήσει ανοιχτά σενάρια περί υποψηφιότητά του ον δήµο Σικυωνίων, τώρα δεν δε ίχνει διάθεση ν α εγκαταλείψει την κεντρική πολ ιτική σκη νή. Ούτ ε ο Άγ γελο Μανωλάκη θα αφήσει περιθώρι α ν α αν απτυχθούν άλ λε υποψηφιότ ητε, όταν ο ίδιο είναι ο πρώτο επιλαχόν, αλλά και ο αδικηµένο του εκλογικού νόµου. Για τον λόγο αυτόν φυσικά, τόσο ο κ. Μαν ωλάκη, όσο και ο Τάσο Χωρέµη εφόσον το επιθυµούν θα έχουν άλλη µια ε υκαιρία γι α επάν οδο α κοινοβουλευτικά έδρανα, ενώ δεν φαίνε ται πω µπορεί να απειληθούν αυτή τ ην ιγµή από άλ λο κ οµµατικό έλεχο. Άλ λωε, η υποψηφιότητα τ ου κ. Μπεγ λίτη θα ισχυροποιηθεί ακόµα περισσότερο, σε βάρο οποιουδήποτε επ ιχειρήσει έν α «µπάσιµο» σ το ψηφ οδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα εν ισχύσει αυτό τι υποψηφιότ ητε των κ. Μανωλάκη και Χωρέµη, οι οποίο θα πρέπε ι αναπόφευκτα να αναµετρηθούν µεταξύ του, τουλάχιον για την «σίγουρη» δεύτερη θέση. Στην περίπτωση που τ ο ΠΑΣΟΚ ε κλέξει µι α 3η έδρα προϋπόθεση βέβαια, να κερδίσει τι εκλογέ- τότε θα έχουν καταφέρει και οι δύο να εισέλθουν ο κοινοβούλιο. Άλλωε, το ποιο θα ε ίναι δεύτερο ή τ ρίτο, αυτό δεν έχ ει και τόση αξία, αφ ού δεν θα διε κδικήσουν κάποιο ν πα ραπάνω ρόλο από αυτόν του βουλευτή, αφήνοντα όποια προοπτική υπουργοποίηση ον Παν. Μπεγλίτη. ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα τη Κορινθία Εκδότη /ντή: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθο, τηλ & fax: , ιευθυντή αθλητικού: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Υπεύθυνη ιαφηµιικού ΒΙΒΙΑΝ ΔΑΡΕΙΩΤΗ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ, Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικέ, δήµοι, τράπεζε, επιχειρήσει: 50 - Ιδιώτε: 30

3

4

5 Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Μια θέση ο ψηφοδέλτιο τ ου ΠΑΣΟΚ λένε πω διεκδικεί ο Αν τώνη Κλα - δούχο, προκ ειµένου να περάσει και ο ίδιο ην κεντρική πολιτική σκηνή. Έγραψα (βλ. σε λ. 2) ότι αυτή τ ην φ ορά παρατηρείται έν τονο συ νωισµό ενδιαφεροµένων για το ψηφ οδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, όµω η τ ελική επιλογή θα είναι αυηρή και θα κρατήσει τι ισορροπίε τη. Θα ήταν παράτολµο να γράψω α σίγουρα πω ο κ. Κλαδούχο θα ε ίναι υποψήφιο βουλε υτή µε το ΠΑΣΟΚ, όµω θα ήτ αν µια καλή υποψηφιότητα γι α τ ο κίν ηµα, κυρί - ω ην δυτική Κορινθία, που θέλει να ισχυροποιηθεί και που χρειάζεται άτοµα µε κ αλή ε ικόνα κ αι συµµετοχή ον χώρο τη αυτοδιοίκηση. Το γεγονό αυτό θα αν ατρέψει πολ λέ ισορροπίε ον δήµο Ξυλοκάρου, που θα αν οίξει πολ λών π λέον τι ορέξει. Συνωισµό ην Βόχα Στον δήµο Βόχα πολ λοί ε ίναι φαίνεται οι υποψήφιοι κ αι αυτή τ ην φορά, πα ρόλο που ξε κάθαρα µόν ο ένα έχει εκδηλώσει την επιθυµία του να βρεθεί αντιµέτωπο µε τον Γιώργο Λιούντρη. Διότι όσο και αν λένε διάφορα σ την περιοχ ή, ο κ. Λιούν τρη θα ε ίναι ξανά υποψήφιο δήµα ρχο και µάλ ια θα διε κδικήσει µε αξι - ώσει τ ην επανε κλογή τ ου. Ωσ τόσο, βαρίδι θα έχ ει τ ην φθορά τ η Νέα Δηµοκρατία, µε την οποία ταυτίζεται, έω κι αν επισήµω ήριξη δεν έχει λάβει από το κυβερνών κόµµα. Από τ ην άλ λη, υπάρχ ει η ε κδήλωση τ η υποψηφιότ ητα τ ου Νίκου Ραχανιώτη, ω επιθυµία δική του όµω, που σε κ αµία περίπτωση δεν δεσµε ύει αυτή τ ην σ τιγµή τι επιλογέ του ΠΑΣΟΚ. Μάλια ο δη- µοτικό σύµβουλο ξε καθαρίζει ότι η υποψηφιότ ητά τ ου δεν αποτ ελεί διαδοχή του Σπύρου Χριοδούλου, ούτε έχει λάβει το δαχτυλίδι από τον τέω δήµαρχο. Φυσικά, αν τ α πράγ- µατα πάνε όπω τ α θέ λει, φαίνε ται πω θα έχει την ήριξη του κ. Χριοδούλου, που για την ώρα δεν επιχειρεί να εκδηλωθεί και πολύ. Άλλωε, η δική του άση θα κριθεί από την πορεία τη σηµερινή δηµοτική αρχή, αφού αν φανεί πω αποτ έλεσε µι α λάθο επ ιλογή, ο κ. Χρισ τοδούλου δεν αποκ λείεται να βρεθε ί κ αι πάλ ι σ το προ σκήνιο, διεκδικώντα τ ην αποκ ατάασή του. Δεν έφυ γε ω αποτυχ ηµένο δήµαρχο, απλώ δεν γ νώριζε καλά το «παιχνίδι» τη επικοινωνία, ώε να κρατήσει τι απαραίτητε ισορροπίε. Γι αυτό και έχω επιµείνει πολλέ φορέ πω ο τέω δήµαρχο δεν έχει κλείσει το κεφάλαιό του και θα κρίνει την άση του από τι εξε λίξει. Ίσω γι αυτό απο φεύγει µέχρι ιγµή την επίσηµη ταύτιση µε τ ην υποψηφιότητα Ραχανιώτη. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ Λένε πω ο ΠΑΣΟΚ έχο υν κατααλάξει ην πρότασή του για τη ν οµαρχία και αφορά τ ο πρόσωπο τ ου Χρήου Χασικίδη. Το έγραψα και σε προηγούµενο σχόλιο, όµω κάτι τέτοιο, δεν δείχνει πω µπορεί α υτή την ιγµή να αποτελέσει µια καλή λύση για το ΠΑΣΟΚ και πολύ περισσότερο µια λύση ενότητα. Κατ αρχήν ξέρουν πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να τριτώσει για το Χιλιοµόδι. Από την άλλη, πώ θα πετύχουν το πρώτο ζητούµενο, που είναι η ενότητα. Ευτυχώ που δεν του έπιασε το πολύ κρύο, διότι µετά θα έφταιγε ο καιρό. Ο άτιµο! Τελευταία α κούγεται όλο εν τονότερα το σενάριο που θα ήθελε τον Κώα Κόλλια υποψήφιο δήµα ρχο σ την πόλη τη Κορίνθου. Σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε για σενάρια επιηµονική φαντασία, αφού όλα έχουν την εξήγησή του. Φθάνει όλα ν α γίνουν ην ώρα τ ου. Χωρί ν α δηµιουργηθούν προβλήµατα και όσο ο βου - λευτή παραµένει ισχυρό. Τώρα, πώ προέκυψε αυτό. Δεν έχ ει γίνει τίποτα ερήµη ν τ ου Κώσ τα Κόλλια, πολύ περισ σότερο, τ ην σ τιγµή που ο βουλευτή κατέχει α κόµα το κοινοβουλευτικό του έδρανο. Όµω, ο ίδιο έχοντα υπηρε τήσει κ αι τ ον χώρο τ η αυτ οδιοίκηση, ω ν οµαρχιακό σύµβουλο και αναπληρωτή νοµάρχη, έχει ισχυρέ φιλοδοξίε η πόλη του. Δεν είναι και λίγο, ένα βουλευτή να αφήσει το κοινοβουλευτικό του έδρανο για να διεκδικήσει µια θέση ον δεύτερο όροφο του µεγάρου τη Κολιάτσου. Τώρα, θα µου πείτε, κι αν το κόµµα του χάσει τι εκλογέ, είναι σίγουρο πω θα κρατήσε ι αυτό τ ην µοναδική έδρα που θα τ ου µείνει. Από τ ην άλλη, λένε κάποιοι πω φ οβάται το κακό προηγούµενο του Κώα Ποττήρη. Μόνο που ο πρώην βουλευτή είχε πρώτα χάσει την έδρα του και µετά διεκδίκησε τον δήµο. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Πολύ ην γύρα το έριξε. Καιρό δεν ήταν. Όχι όµω κι έτσι. Μα αναµενόµενο ήταν. Αλλιώ τον περίµενα. Τώρα, τι περίµενε Λένε πω ο Χρήο Δήµα, ο µικρότερο γιο του Επιτρόπου έχει ήδη πάρει το πράσινο φω για να συµµετάσχει ο ψηφοδέλτιο Κορινθία τη Νέα Δηµοκρατία. Το σίγουρο είναι πω σ τη Νέα Δηµοκρατί α δεν έχ ει ανοίξει το θέµα του ψηφοδελτίου και δεν έχει πάρει κανεί το «χρίσµα» για να συµµετάσχει. Ωόσο, ο Χρήο Δήµα δεν θα δυσκ ολευτεί να κερδίσει µια θέση ην εξάδα, αλλά σε µια δύσκολη ιγµή. Πώ ηρίζεται άραγε η επιχειρη- µατικότητα 5 Το µό νο αποτ ρεπτικό η ν χώρα πο υ ζούµε τ ελικά είν αι η επιχειρ ηµατικότητα. Διαπι ώνω πω όποιο επιχειρήσει κάτι τ έτοιο η χώρα µα, αντιµετωπίζεται λε και έρ χεται να κατασπαράξει τον τόπο και θα πρέπει να τον εξοντώσουµε. Από τη ν έν αρξη µια επιχείρ ηση, για την οποία κάποτ ε ο πρωθυπο υργό µιλούσε για έν α µό νο χαρτί, µέχρι την αντιµετώπισή τη από το τραπεζικό σύηµα, τ ου φορεί εργασία κ.ο.κ. Αποτ έλεσµα, ν α αποθαρρύνονται κάθε επιχειρηµατικέ προσπάθειε. Νοµίζω ότι όσοι επιχείρ ησαν κάτι σε αυτό τον τόπο, θα πρέπει ην συνέχεια να αισθάνθηκαν ότι έµειναν µόνοι, να αγωνίζονται για κάτι που όλοι καραδοκούσαν να του το αρπάξουν. Διότι µε α υτό τ ον τ ρόπο µου περιγ ράφουν τη ν κατ άαση φίλοι επιχειρ ηµατίε, πο υ θέλη - σαν κάποια ιγµή να κάνουν κάτι περισσότερο. Όταν δεν υπάρ χει χωροτ αξικό σχεδια - σµό και αφήνει την κάθε επιχείρηση ην διάθεση κάθε τ οπική κοινωνία πο υ αλλάζει διαθέσει κάθε φορά, αν αλόγω µε το πώ θα έβλεπε τη ν ανάπτ υξη τ ου τ ό- που τη. Όταν ον δικό µα τόπο διώχνουµε επιχειρ ήσει µε τ ο πρόσχηµα τη περιβαλλο ντική καταροφή, ενώ ην ουσία ενδιαφερόµαε µόνο για τον ήσυχό ύπνο µα. Όταν οι επιχειρ ήσει αν αγκάζονται ν α εµπλέκονται κάθε τ όσο σε διάφο - ρε διαµάχε, ακόµα και ερ γασιακέ, για ν α αποδείξουν πράγµατα που θα έπρεπε ν α είναι ξεκάθαρα και αυτονόητα. Τι θα µπορούσε να πάει µπροά σε αυτό τον τόπο. Σήµερα, διεκδικούν την ψήφο του Κορινθιακού λαού υποψήφιοι πο υ έκαναν τα πάντα για ν α διώξουν την Σωληνουργεία από την πόλη. Που έκαναν τα πάντα για ν α µην γίνει το λιµάνι ην περιοχή που έφυγε η Σωληνουργεία και βλέπουν το κέντρο τη πόλη του να εξοντώνεται από τι νταλίκε. Επιχειρηµατίε αισθάνθηκαν σαν αποδιοποµπαίοι τράγοι, διότι το περιβάλλον που θέλησαν να επιχειρήσουν δεν ήταν ξεκάθαρο, µε αποτέλεσµα να εµπλακού ν σε προσωπικά και πολιτικά παιχνίδια. Σε µια χώρα που υποτίθεται πω αγωνιζό- µαε για τι εργασιακέ σχέσει, αυτέ έρ χονται περισσότ ερο ν α πνίξουν ο τέλο κάθε επιχείρ η- ση, δηµιουργώντα την ίδια ιγ - µή ένα αρνητικό κλίµα για όσο υ πραγµατικά αν αζητούν µια θέση ην αγορά εργασία.

6 6 θέματα Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Η ΟΝΝΕΔ Κορινθία ο περιοδικό «Η Ευρώπη η ζωή µα» Στο νέο του τεύχο, που μόλι κυκλοφόρησε, το περιοδικό «Η Ευρώπη η ζωή μα» φιλοξενεί ρεπορτάζ σχετικά με το πρόσφατο συνέδριο του YEPP και ο σχετικό του αφιέρωμα γίνεται εκτενή αναφορά ην παρουσία τη ΟΝΝΕΔ Κορινθία, αλλά και το κείμενο συνοδεύεται από τη φωτογραφία τη αποολή τη ΟΝΝΕΔ Κορινθία ο συνέδριο του YEPP με τον Πρόεδρο τη ΟΝΝΕΔ Γιώργο Παπανικολάου. Μεγάλη συμμετοχή και σημαντικέ προσελεύσει είχε το συνέδριο τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο (ΕΛΚ) από τι 22 έω τι 25 Ιανουαρίου ην Αθήνα. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ΟΝΝΕΔ και το ΥΕΡΡ, ενόψει του κεντρικού συνεδρίου του ΥΕΡΡ που θα γίνει η Ρώμη τον ερχόμενο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργό κ. Κωναντίνο Καραμανλή ην ομιλία του μίλησε για την παγκόσμια οικονομική κρίση, για το όραμα και την πορεία τη Ε.Ε., το ρόλο που μπορεί να παίξει απέναντι α προβλήματα των πολιτών τη Ευρώπη και την Παιδεία. Από την πλευρά τη, η ΥΠΕΞ κα Ντόρα Μπακογιάννη ην ομιλία τη τόνισε πω οι Ευρωπαίοι σήμερα εκφράζουν την απαισιοδοξία του ενώπιον τη παρούσα συγκυρία των οικονομικών δυσχερειών. Διανύουμε έναν δύσκολο χειμώνα με βαριέ πληγέ από την οικονομική κρίση, η οποία γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρη την Γηραιά Ήπειρο. Ζήτησε να κοιτάξουμε ο παρελθόν και να θυμηθούμε το όραμα που έδωσε σάρκα και οά ην ΕΕ. Η Ένωση, είπε, δεν εξελίχθηκε μέχρι εδώ προχωρώντα με τον αυτόματο πιλότο. Όπω και με οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα, το Ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι μοναδικό και πρωτοφανέ αλλά δεν είναι θαυματουργό. Υπήρχε όραμα και αποφασιικότητα, υπήρχε δέσμευση, πολιτική βούληση και εξαιρετική τόλμη, η θεωρία και ην πράξη, που προλείαναν το έδαφο ώε να έχουμε σήμερα την πεποίθηση ην κοινή μα ταυτότητα. Κατέληξε μάλια με το συμπέρασμα, ότι από τι εξελίξει προκύπτει τόσο εντό όσο και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χρειαζόμαε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Τέλο να σημειωθεί ότι σημερινό Πρόεδρο τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι ο Γιάννη Σμυρλή, ο οποίο κατάγεται από την Κορινθία. Αυτό είναι και ο ιδιαίτερο λόγο που οι Κορίνθιοι ΟΝΝΕ- Δίτε έδωσαν ένα μαζικό παρών ο Συνέδριο. Φύση: παρελθόν Με εγγυήσει για τα λιµάνια καθησυχαικό εµφανίηκε µε δηλώσε ι του ο υπουργό Εµπορική Ναυτιλί α κ. Αν. Παπαληγούρα. Ο υπουργό χθε βρέθηκ ε ο Ξυλόκαρο σ τι ε κδηλώσει τ η πόλη µε αφ ορµή την εορτή του πολιούχου, έγινε αποδέκτ η ερωτηµάτων γι α τ ην τύχη του λιµανιού τη Κορίνθου. Ο κ. Παπαληγούρα ανέφερε ότι το και µέλλον Νέα τάση, φωτογραφικέ εκδόσει που καλλιεργούν τι οικολογικέ ευαισθησίε των πολιτών Έχουν, συνήθω, πρωτότυπε και ιδιαίτερα ελκυικέ φωτογραφίε και ένα θέµα που αφορά κυρίω το περιβάλλον ή τι φυσικέ οµορφιέ περιοχών και χωρών. Τα τελευταία χρόνια οι εκδότε όλου του κόσµου εκδίδουν λευκώµατα, πολυσέλιδα και ακριβά, χάρµα ο φθαλ- µών κ αι γ εµάτα π ληροφορίε γι α τι φυσικ έ οµορφιέ που υπάρχουν, για την εξέλιξή του και του κινδύνου που διατρέχουν από την αλλαγή του κλίµατο. Είναι η νέα τάση των λευκωµάτων, των coffee able books. Λίγο πριν από τι γιορ τέ οι προθήκ ε και οι πά γκοι των βιβλιοπωλείων γέµισαν µε τέτοιου είδου βιβλία. Μεγάλου µεγέθου συνήθω. Το «Φωτογράφο άγρια φύση» είναι το λεύκωµα του BBC (α ελληνικά από τι εκδόσει Polaris) περιέχει περισσότερε από 70 φωτογραφίε, από 30 περιοχέ του πλανήτη επαγγελµατιών και ερασιτεχνών φωτογράφων που αποτυπώνουν αφηρηµένε φωτογραφίε φύση, συµπεριφ ορά άγριων ζώων, προ σωπογραφίε ζώων, περιβαλλοντικέ εικόνε. «Ζωή σε προ ασία - Τ α προ ατευόµενα πάρκ α κ αι οι προατευόµενε περιοχέ τη Ελλάδα» είναι ο τίτλο του λευκώµατο που κυκ λοφόρησε επίση από τι ε κδόσει Polaris σ τη σειρά «Πράσινη Βιβλιοθήκη». Πρόκειται για βιβλία που πραγµατεύονται το θέµα τη καταροφή του περιβάλλοντο, τι κ λιµατικέ αλλαγέ, τ ην αε ιφόρο ανάπτυξη, τι αν ανεώσιµε πη γέ ενέρ γεια, τ η βιοποι - κιλότητα, την περιβαλλοντικώ ορθή συµπεριφ ορά των πολιτών. Διαφορετική αντίληψη, αλλά ο ίδιο πλαίσιο, είναι τα «δίδυµα» λε υκώµατα που κυκ λοφόρησαν από τι ε κ- δόσει «Μέ λισσα». Τ ίτλο τ ου, «Γη» κ αι «Θάλασ σα» κ αι οι εξαιρετικέ φωτογραφίε που περιέχουν αφορούν αποκλειικά περιοχέ τη Ελλάδα και είναι τραβηγµένε από παλαιότερου ή σύγχρονου φωτογράφου. «Πρόθεση αυτού του λευκώµατο είναι να προ σφέρει προσεκτικά επ ιλεγµένε ε ικόνε, που ν α τ εκµηριώνουν και να αναδεικνύουν την αφάνταη ποικιλία των µορφών τη ελληνική γη κ αι φύση σ τι διαφορετικέ περιοχέ του έτου», σηµειώνει ον πρόλογό του για τη «Γη» ο αρχιτέκτονα Δηµ. Φιλ ιππίδη, ενώ τ α κ είµενα που συ νοδεύουν τι φ ωτογραφίε είναι του Βρετανού αξιωµατικού William Marin Leake. Οσο για το άλλο λεύκωµα, τη «Θάλασσα», πάλι ο Δηµ. Φιλιππίδη σηµειώνει ότι πρόκειται για ένα σύνολο «που Για την ανάπτυξη από θαλάσση µίλησε ο Αν. Παπαληγούρα δίληµµα π λέον ε ίναι ανάπτυξη ή µα - ρασµό και υπογράµµισε ότι το Υπουργείο µπορεί να δώσει εγγυήσει σχετικά µε τον τρόπο λειτουργία του και µε το ιδιοκτησιακό καθεώ. Στο µεταξύ, ο Δηµοτικό Συµβούλ ιο Κορίνθου, αποφασίηκε κατά πλειοψηφία, έναρξη κινητοποιήσεων για το θέµα αυτό, αφού πρώτα δοθεί µια χρονική παράταση διάρκεια ενό µηνό. µπορεί να παραλληλιεί µε γαλαξία, όπου κανεί απε ιρία ουράν ιων σωµάτων µε δι αφορετικά επ ιµέρου χα ρακτηριικά κ αι σε µο ναδικού σχηµατισµού». Τέλο, σ την ίδι α λο γική ε ί- ναι το πρωτότυπο λε ύκωµα των εκδόσεων «Οιωνό», που έρ - χεται από τ η Λαµί α. Τ ίτλο τ ου, «Η Γ η αύριο...» κ αι φιλοξενε ί προλόγου του προέδρου τ ου Ευρωπαϊκού Ινσ τιτούτου Οικ ολογία Jean-Marie Pel και του Ελληνα επιτρόπου σ την Ε.Ε. γι α το Περιβάλλον, Σταύρου Δήµα. Στι σε λίδε του παρουσιάζονται, όλε οι πτυχέ τη οικολογική πρόκληση που θα αντιµετωπίσουµε τ ον 21ο αιώνα. Εκδόσει που απευθύνονται σ τι αυξηµένε οικ ολογικέ ευαισθησίε των πολιτών, ή που όχο έχουν να τι καλλιεργήσουν µε βοηθό τ ην αισθη - τική και τη γοητεία τη κ αλή φ ωτογραφία. Να σηµε ιώσουµε όµω κ αι µια αντίφαση: ότι ενώ προβάλ λουν οικολογικέ ε υαισθησίε, µέσω των ακριβών ε κτυπώσεων σπατ αλούν πηγέ ενέργεια και φυσικού πλούτου. συναντά

7

8 8 πολιτική Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ «Η χώρα µα κλειδί ον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη» Η Βουλευτή Κορινθί α κ αι µέλο τη Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προ ασία του Περιβάλλοντο Αθη νά Κόρκ α, συµ µετείχε ην Ηµερίδα: Δίκτυα, Δι ασυνδέσει και Προµήθε ια Ηλε κτρική Ενέρ γεια ην Ελλάδα, τ ην οποί α διορ γάνωσε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδο ην Πάτρα, ω εκπρόσωπο τη ΝΕΑΣ ΔΗ- ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τ η οποί α όπω ε ίναι γνωό είναι Υπεύθυνη του Τοµέα Περιβάλλοντο, Χωροταξία και Δηµο σίων Έργων. Στόχο τη ηµερίδα ήταν η εν ηµέρωση γι α τι εξε λίξει σ τον ιδι αίτερα ευαίσθητο γι α τ ην οικ ονοµία κ λάδο τη ενέρ γεια κ αι τ ην κ ατάαση τ η ενεργειακή αγορά, καθώ και η εξα - γωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, ώε να ενισχυθεί η ενερ γειακή ρατηγική τη χώρα. Όπω τόν ισε η κ. Κόρκ α, µετά το 2004, όταν η Νέα Δηµοκρατί α ανέλαβε τ η δι ακυβέρνηση τ η χώρα, «περιέλαβε ι βασικέ τη προτεραιότητε τον τοµέα τη ενέργεια, λαµβάνοντα υπ όψη τ ην γεωπολιτική θέση τη Ελλάδο, την ανάγκη για καθαρότερο περιβάλλον, τ ο ν οικοκύρεµα τ η αγορά, την ενηµέρωση του πολίτη και την ενίσχυση τη ανταγωνιικότητα». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: Οι µεγ άλε διεθνε ί ενερ γειακέ διασυνδέσει, οι οποίε µα κ αθιούν χώρα - κ λειδί σ τον πα γκόσµιο ενεργειακό χάρ τη, µε τ ην υλοποίηση του α γωγού φυσικ ού αερίου δι ασύνδεση Τ ουρκία - Ελ λάδα - Ιτ αλία, µε τον αγωγό φυσικού αερίου SOUTH STREAM, µε τ ον α γωγό πε τρελαίου BURGAS - Αλεξανδρούπολη και µε την αναβάθµιση τ ου τ ερµατικού σ ταθµού υγροποιηµένου φυσικ ού αερίου σ τη Ρεβυθούσα. Η εν ίσχυση κ αι ο ε κσυγχρονισµό του ενερ γειακού συσ τήµατο τ η χώ - ρα. Η αύξηση συµµετοχή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργεια ο ενεργειακό ισοζύγιο. Η κ. Κόρκα παρατήρησε πω οι παραπάνω δράσε ι που ανέπτυξε η Κυ - βέρνηση «ενισχύουν τη µέριµνα για τη διασφάλιση τη ασφαλού τροφοδοσία τη ενεργειακή αγορά τη χώρα, µε υψηλή ποιότητα προϊόντα σε προσιτέ τιµέ για τον Έλληνα καταναλωτή και σ τοχεύουν σ τη σ ταδιακή υποκ α- τάαση του πετρελαίου από τ ο Φυσι - κό Αέριο κ αι τι Αν ανεώσιµε Πη γέ Ενέργεια, κ αθώ κ αι σ την εν ίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του συήµατο παραγωγή, µε ταφορά κ αι δι ανοµή ηλεκτρική ενέργεια». Στι Βρυξέλε ο Πάνο Μπεγλίτη Στι ερ γασίε τ η Επ ιτροπή Αµυ να κ αι Ασφάλεια τ η Κοιν οβουλευτική Συ νέλευση του ΝΑΤΟ που πραγµατοποιήθηκε από την περασµένη Κυριακή µέχρι και την χθεσινή µέρα, ι Βρυξέλλε, συµµετείχε ο βουλευτή Κορινθία και µέλο του Πολιτικού Συµβουλίου τ ου ΠΑΣΟΚ Πάνο Μπεγλίτη. Κατά τι ερ γασίε συζητήθηκαν πολύ σηµα - ντικά τα θέµατα, όπω: οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ και ο ρόλο του ΝΑΤΟ ο νέο διεθνέ σύηµα. οι σχ έσει Ευρώπη-ΗΠΑ υπό τ ο φ ω τ η νέα κυβέρνηση του Προέδρου Οµπάµα. η διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων (Μέση Ανατολή, Καύκασο, Αφγανιάν). η παγκόσµια οικονοµική κρίση κ αι οι προ - κλήσει για τη διεθνή ασφάλεια. Σε εκδηλώσει Συλλόγων και Φορέων ο Κώα Κόλλια Σε πολ λέ ε κδηλώσει πα ρέη κ αι αυτό τ ο Σαββατοκύριακο ο Βουλε υτή Κορινθί α κ. Κώ - α Κόλ λια, αν ταποκρινόµενο σ τι προ σκλήσει Συλλόγων και Φορέων του Νοµού µα. Την Παρασκευή παρευρέθη σε ε κδήλωση του ΚΑΠΗ Βέλου, επ ευκαιρία τη κοπή τη Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Κέντρου. Εξήρε το έργο του Προέδρου και των ερ γαζοµένων του ΚΑΠΗ, χα - ρακτηρίζοντα την προσφορά του επένδυση ον άνθρωπο κ αι τι αξίε µα. Αν αφέρθηκε σ την Τρίτη Ηλικία λέγοντα ότι αποτελεί την προσωποποίηση τη κληρονοµιά µα. Τόνισε ότι ο θεσµό των ΚΑΠΗ κάνε ι πράξη τ ο ενδιαφέρον τ η κ οινωνία για του ηλικιωµένου µα, προσφέροντά του συντροφικότητα και κάνοντά του συµµέτοχου ην κοινωνία. Στη συνέχεια παρέη ον αποκριάτικο χορό τη Πυρο σβεική Υ πηρεσία Κιάτ ου κ αι τ ου Π.Κ. Ευρωίνη. Στο χαιρετισµό του, ο κ. Κόλ - λια ευχαρίησε και συνεχάρη του Πυροσβέε και τι Πυρο σβέριε για τι ανεκτίµητε υπηρεσίε του προ ο κοινωνικό σύνολο, τον πολίτη και τ ο περιβάλ λον. Επαίνεσε τ η δύν αµη ψυχ ή και το πνε ύµα αλληλεγγύη που χα ρακτηρίζει τα µέλη του Σώµατ ο, λέγοντα ότι έχου ν συ νειδητά επιλέξει ένα επικίνδυνο λειτούργηµα, το οποίο υπηρετούν µε ε υσυνειδησία, αυτ απάρνηση κ αι επαγγελµατισµό. Το Σάββατο ο κ. Κόλλια παρευρέθη ο χορό τη Ένωση Αρκάδων «Το Μαίναλο». Αναφέρθηκε ην πλούσια ιορία τη Αρκαδία, η οποία έχει αναδείξει π λήθο εξεχουσών προ σωπικοτήτων τη χώρα, ενώ δεν πα ρέλειψε να αναφερθεί και ι φυσικ έ οµορφιέ τ ου Νοµού. Χαιρέ τισε τ ο έργο τη Ένωση Αρκάδων και τόνισε την ενεργό συµµετοχή των µε λών τη, λέγοντα ότι κοσµούν την Κορινθία µε τη συνεισφορά του ω ένα δραήριο και διακεκριµένο κοµµάτι τη τοπική κοινωνία. Το ίδιο βράδυ ο βουλε υτή συµµετείχε σε ε κ- δήλωση τ η Έν ωση Ασ τυνοµικών Υ παλλήλων Κορινθία, ενώ τ έλο τ ην Κυρι ακή, πα ρευρέθη ο χορό του Συνδέσµου Λουτρακιωτών Περαχωριτών «Ίβυκο».

9

10 άποψη 10 αυτοδιοίκηση Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Έκθετοι Παπαληγούρα Καλαντζή ου δηµότε τη Νεµέα του Βαγγέλη Ανδριανάκου Στην εφημερίδα «ΝΕΑ» του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2009 δημοσιεύονται τρία νέα τμήματα ΑΕΙ και δεκατρία νέα τμήματα ΤΕΙ, που ιδρύονται για το ακαδημαϊκό έτο Μεταξύ των νέων τμημάτων ΤΕΙ ανακοινώθηκε και το τμήμα Οινολογία και Τεχνολογία Ποτών του ΤΕΙ Καβάλα (παράρτημα Δράμα). Τον Ιούλιο του 2007 ο συμπατριώτη μα, υπουργό τότε Δικαιοσύνη, κ. Παπαληγούρα και η τότε υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων κα Γιαννάκου ανακοίνωσαν τη μεταφορά του τμήματο Οινολογία Τροφίμων και Ποτών του ΤΕΙ Αιγάλεω η Νεμέα. Η ανακοίνωση έγινε ην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέα παρουσία του Δημάρχου κ. Καλαντζή, του Δημοτικού Συμβουλίου, πολιτών τη Νεμέα και ΜΜΕ. Τότε σε τοπικέ εφημερίδε είχα μιλήσει για προεκλογικό «τρικ». Δυυχώ δε διαψεύηκα. Μετά από 1-2 μήνε πήρε απόφαση το τμήμα, που λέει με λίγα λόγια ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί. Στον ίδιο το Δήμαρχο, ο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και έξω από αυτό πολλέ φορέ είχα πει, πω η μεταφορά από το ΤΕΙ Αιγάλεω η Νεμέα είναι ανέφικτη, άρα και λάθο όχο. Έπρεπε να ραφούμε η δημιουργία νέου τμήματο Αμπελουργία Οινολογία η Νεμέα α πλαίσια του ΤΕΙ Καλαμάτα, που υπήρχε θετική εισήγηση κι από το ίδιο το ΤΕΙ. Δε νομίζω πω αξίζει κανεί να μπει η λογική να συγκρίνει του δυο αμπελώνε Δράμα και Νεμέα είτε ω προ το μέγεθο είτε ω προ τη μυθολογία και την ιορία του είτε ω προ τον αριθμό των Οινοποιείων που δραηριοποιούνται ην περιοχή. Στη Νεμέα ακόμα υπάρχουν οι εγκαταάσει του ΕΙΝ, που παλιά λειτουργούσε ω Γεωργική Οινολογική Σχολή, οι οποίε σε μεγάλο βαθμό είναι έτοιμε να υποδεχτούν και να εγάσουν ένα τέτοιο τμήμα. Α μην επικαλεεί κανεί επιημονικά, τεχνικοοικονομικά ή άλλα κριτήρια για τη δημιουργία αυτού του νέου τμήματο η Δράμα. Η απάντηση είναι πω όλα αυτά τα νέα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, που ανακοινώθηκαν, πληρούν το ένα και μοναδικό κριτήριο τη εκλογική περιφέρεια του προηγούμενου Υπουργού Παιδεία κ. Στυλιανίδη. Τι έχουν να πουν σήμερα ου πολίτε τη Νεμέα τόσο ο κ. Παπαληγούρα όσο και ο σημερινό Δήμαρχο Νεμέα κ. Καλαντζή; Πρέπει να ζητήσουν τουλάχιον ένα μεγάλο ΣΥΓΝΩΜΗ. Και καλά, ο κ. Παπαληγούρα προχώρησε σ αυτήν την ενέργεια, γιατί έβλεπε μπροά του τι εκλογέ. Ο κ. Δήμαρχο ποιο λόγο είχε να συμμετέχει σ αυτήν την προσπάθεια παραπλάνηση των Νεμεατών; Κι αν ισχυριεί πω εξαπατήθηκε και ο ίδιο, γιατί δε βγήκε δημόσια να καταγγείλει αυτού που τον εξαπάτησαν; Όταν υπηρετεί κανεί την αυτοδιοίκηση, η αναφορά του και η δύναμή του είναι ο λαό τη περιοχή του. Σ αυτόν δίνει λόγο κι όχι ο Κόμμα, το οποίο ανήκει ή ψηφίζει. Ο μοναδικό τρόπο για να πετύχει κανεί τέτοιου υψηλού όχου για την περιοχή του είναι: να πιέψει ο όχο να τον κάνει όχο όλων των ανθρώπων να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό τη περιοχή του είτε ζει εντό ή εκτό αυτή να αξιοποιήσει του τριάντα (30) Οινοποιού που δραηριοποιούνται ον αμπελώνα μα και να του κάνει όλου μαζί πολιορκητικό κριό για να ανοίξει πόρτε και αυτιά πολιτικών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να μην υπηρετεί Κόμματα και Πολιτικού αλλά να του αξιοποιεί για το καλό του τόπου. *Ο Βαγγέλη Ανδριανάκο είναι Δηµοτικό Σύµβουλο Νεµέα και επικεφαλή τη αντιπολίτευση ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Διπλό χτύπηµα για Πνευµατικό µέσα ον Μήνα που βρήκ ε, ο πρόεδρο τ ου Πνευµατικού Κέντρου Κορίνθου κ αι τη Αναπτυξιακή του δήµου Κορινθίων Δηµήτρη Φλεβάρη, για να προκαλέσει «παγωµάρα» ην δηµοτική πλειοψηφία, τη οποία είναι µέλο, παραιτούµενο από τι δύο ισχυρέ παραπάνω θέσει. Αν και ο δηµοτικό σύµβουλο τη πλειοψηφία είχε δεχθεί έντονα επικριτικά σχόλια, εµφανιζόµενο ω «διπ λοθεσίτη», έδειξε ότι δεν άντεξε άλλο την πίεση που έχει, κυρίω η θέση του Προέδρου τη Αναπτυξιακή. Θέση που του «φόρτωσε» ο δήµαρχο Αλ. Πνευµατικό, χωρί καν να τον ρωτήσει, όταν δηµόσια και µέσα ο δηµοτικό συµβούλ ιο α ρνήθηκε τ ην πα ραµονή του σ αυτήν ο γιατρό κ. Κουκουλίδη. Ο Δηµήτ ρη Φλεβάρη επ ικαλέηκε µεγάλο όγκο εργασία, η Διεύθυνση Συγκοινωνιών τη Ν.Α. Κορινθία, τη οποία προΐαται, βγάζοντα από τ ον δρόµο τ η τ ην δηµοτική πλειοψηφία κ αι δηµιουρ γώντα σενάρι α νέα διάσπαση, σε συ νέχεια αυτή που προκάλεσε η ρήξη µε τον Γιάννη Βορτελίνο. Από τ ην άλλη, η διπ λή πα ραίτηση Φλεβά - ρη έδωσε τ ο π λεονέκτηµα σ την αν τιπολίτευση να κατηγορήσει την δηµοτική α ρχή ότι βαδίζε ι χωρί πρόγραµµα και µε επιπόλαιε αποφάσει που ε κθέτουν τ ον δήµα ρχο. Κατ ηγορίε που αντέκρουσε ο χθεσινοβραδινό δηµοτικό συµβούλιο ο Αλ. Πνε υµατικό, καταγγέλλοντα την µείζονα κυρίω αντιπολίτευση ότι παίζει παιχνίδια σε βάρο του Κορινθιακού λαού. Επιλογή Ντιγκιρλάκη Ωόσο, θέλοντα να κατευνάσει τα πνεύµατα, έριξε σ τα δύσκ ολα ένα ε κ των σ τενών τ ου συνεργατών, τ ον Χα ρ. Ντι γκιρλάκη, ο οποί - ο σ την δυσκ ολότερη σ τιγµή αναλαµβάνει τ ην «καυτή πατάτα» τη Αναπτυξιακή, διατηρώντα Φλεβάρη παράλληλα και την θέση του αντιδηµάρχου. Γεγονό που ερµηνεύεται ω έντονη αδυναµία τη δηµοτική π λειοψηφία ν α «κ ουµαντάρει» τ ην Αναπτυξιακή. Μι α δηµοτική επ ιχείρηση που πολλέ φ ορέ ε ίχε βρεθε ί σ το σ τόχαρό τ η, κατά την διάρκεια τη θητεία του Θωµά Θωµαΐδη και που αποδεικνύεται αυτή την φορά ον αδύναµο κρίκο τη νέα δηµοτική αρχή. Αυτό διαπιώνεται και από το γεγονό ότι ενώ σε άλ λε περιόδου οι δήµα ρχοι ε ίχαν την προεδρεία τη Αναπτυξιακή ω µια ακόµα θέση για του συµβούλου τ ου, αυτή τ ην φορά φαίνεται πω η θέση αυτή προ σφέρεται µε «αµοιβή» την αντιδηµαρχεία. Τα ίδια πάλι Ωόσο, θα πρέπε ι να θυµίσουµε ότι η δη - µοτική επιχείρηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια µόνιµο πονοκέφαλο, ενώ ο τ έω δήµαρχο Θ. Θωµαΐδη έκανε την «υπέρβαση» κατά την δεύτερη θητ εία τ ου, ορίζο ντα πρόεδρο τ ον τότ ε σύµβουλο τ η µε ιοψηφία Γ ιώργο Φα ρµάκη. Αν και µέ λο τ η αντιπολίτευση τότ ε ο Γ ιώργο Φαρµάκη αποδέχθηκε την πρόκληση του κ. Θωµαΐδη, φθάνοντα ακόµα και σε ρήξη µε τον αρχηγό τη τότ ε αντιπολίτευση Αλ. Πνε υµατικό. Μι α ρήξη που γ εφυρώθηκε σ την πορε ία, µπροά σ την προοπτική που δηµιουρ γήθηκε για νίκη του Αλέκου Πνευµατικού ι εκλογέ, η οποία επιβεβαιώθηκε φυσικά και µε την ψήφο των δηµοτών τη Κορίνθου. Όµω, παρά την εµπειρία του, ο κ. Φα ρµάκη δεν θέλησε να παραµείνει ην Αναπτυξιακή, αλλά προτίµησε τα σίγουρα ην αντιδηµαρχεία, ενώ ούτε τώρα έδειξε διάθεση να περάσει α δύσκ ολα, όπω έκ ανε τ ην προη γούµενη φορά αποδεχόµεν ο την πρόκ ληση τ ου Θωµά Θωµαΐδη.

11 Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 αυτοδιοίκηση ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗΣ 11 Βαθαίνει το ρήγµα Ταγαρά Παπαφωτίου Πυκνώνει τι επαφέ του ο πρώην αντινοµάρχη αλλά δεν τολµά Όπω έχ ει γ ράψει από τον περασµέν ο Οκτώ - βριο ήδη η εφηµερίδα ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ, ο Νίκ ο Ταγαρά αν αζητά τ ην κατάλληλη σ τιγµή, προκ ειµένου να ε κ- δηλώσει ε κ νέου τ ην υποψηφιότ ητά του γι α τ η ν οµαρχία Κορινθί α, ενώ σύµφωνα µε π ληροφορίε, έχει έτοιµη την δήλωση που θα ανασκευάσει ή κατά πολλού, που θα πάρε ι π ίσω ε ίχε πε ι κατά την δεύτερη ορκοµωσία του ω νο- µάρχη Κορινθία, για ολοκλήρωση τη θητεία του ο τέλο αυτή τη 4ετία. Μια δήλωση που κ ατά πολ λού έ γινε αδικαιολόγητα τότ ε, αφ ού δεν υπήρχ ε κανένα λόγο να σπεύσει ο κ. Ταγαρά και να κλείσει το κεφάλαιό του η νο- µαρχία, έχοντα µόλι επιτύχει µια πανηγυρική επανε κλογή τ ου σ το αξίωµα του νοµάρχη. Όµω, ότι έγινε τότε, έγινε και τώρα, ο επιτελείο του αναζητούν τον χρόνο που ο κ. Ταγαρά θα κάνει επισήµω τι δηλώσει, καθώ και την αιτία που θα αναζητήσει. Καθοριική των αποφάσεών του, ήταν η συνάντηση που είχε τι προηγούµενε ηµέρε µε τ ου ν οµαρχιακού συµβούλου τ ου συ νδυασµού του, οι οποίοι δεν έχου ν λόγ ο να τ ου γυρίσουν την πλάτη, όσο δεν υπάρχουν για λογαριασµό του προσωπικέ φιλοδοξίε. Δεν σηµαίνει βέβαια το ίδιο κ αι για τον Απ. Παπαφωτίου, ο οποίο λαµβά - νοντα υπόψη τ ην ξε κάθαρη θέση τ ου Νίκου Ταγαρά, να µη ν διε κδικήσει 3η θητεία, έσπε υσε κ αι ο ίδιο πολύ ν ω- ρί να προβάλε ι τ ην δική τ ου υποψη - φιότητα, αφού πρώτο του όχο ήταν να κ αταήσει τ ον εαυτό τ ου ω τ ον αδιαφιλονίκητο διάδοχο τ ου ν οµάρχη. Μια προ σπάθεια που κ ατά πολ λού όµω, δεν έ γινε µε τ ον κ αλύτερο τ ρόπο, µε αποτέλεσµα να ανοίξει νωρί µέτωπο µε τ ον κ. Τ αγαρά. Από τ ην άλλη και σύµφ ωνα µε τ ο περιβάλλον του κ. Παπαφωτίου, η έν ταση που έχ ει δηµιουργηθεί ι σχέσει των δύο, δεν έχει να κάνει µε τι φιλοδοξίε του πρώην αντινοµάρχη, αλλά εξαιτία των προθέσεων του κ. Ταγαρά που ξανασκέφτηκε και µάλλον µετάνιωσε για τι δηλώσει του πω δεν θα διεκδικήσει άλλη θητεία η νοµαρχία. Το κατάλληλο iming Ο Νίκ ο Τ αγαρά, αφ ού φαίνε ται πω έχ ει ήδη κάνε ι τι διερε υνητικέ του κινήσε ι, µε ταξύ των µε λών τ ου συνδυασµού τ ου, αν αµένεται πω θα ανακοινώσει το επόµενο διάηµα την πρόθεσή τ ου γι α µι α 3η θητ εία, ώσ τε να µη ν αφήσε ι άλλα περιθώρε ια σ τον Απ. Παπαφ ωτίου ν α σχ εδιάζει σχ έδια Η πικρία του Απ. Παπαφωτίου Αν και ήδη εξοργισµένο ο Απ. Παπαφωτίου, µε τι προθέσει του Ν. Ταγαρά, ωόσο δεν φαίνεται πω θα το βάλει κάτω. Αντιθέτω, επιχειρεί τι δικέ του συµµαχίε που θα τον φέρουν ο προσκήνιο και θα του δώσουν ισχύ τόσο ον πολιτικό του χώρο, όσο και ο εκλογικό σώµα. Έτσι, ο πρώην αντινοµάρχη δηµιουργεί ήδη µια καλή σχέση µε τον Αν. Παπαληγούρα, ενώ µέσα ο νοµαρχιακό συµβούλιο ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει περιθώρια να δηµιουργήσει διάσπαση. Πολλοί τον βλέπουν πω θα επ ιδιώξει να δηµιουργήσει την δική του δυναµική, όµω θα περιµένει όλα να εξαρτηθούν από τι τελικέ επιλογέ του Νίκου Ταγαρά. Ο κ. Παπαφωτίου δεν είναι ο άνθρωπο των ρήξεων, όµω έχει δηµιουργήσει ψυχρέ σχέσει και κατά το παρελθόν, εξαιτία των πολιτικών του φιλοδοξιών. Το 2002 κατηγορήθηκε από το περιβάλλον του Θ. Θωµαΐδη ότι δεν ήριξε όπω το 1998 τον τέω δήµαρχο, αφού ήθελε να ανοίξει για τον ίδιο νωρί ο δρόµο προ το δηµαρχείο. Όµω, οι εκτιµήσει θέλουν τον κ. Παπαφωτίου ο ψηφοδέλτιο του Νίκου Ταγαρά, εφόσον τελικά επικρατήσει η υποψηφιότητα του νυν νοµάρχη, αφήνοντα για αργότερα τι δικέ του φιλοδοξίε. η νοµαρχία. Η δήλωση του κ. Ταγαρά θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα σε συνέντευξη τύπου, την οποία θα οργανώσει µετά από πολύ καιρό. Εκεί θα επιχειρήσει τον απολογισµό του, µια αναφορά α µεγάλα έργα τη νοµαρχία και ι προτεραιότητε του νοµού µα, ενώ θα αναφερθεί και ην ανάγκη να συνεχίσει το έργο του, ώε να τελειώσει τόσο τ ο διοικητήριο, που επί των ηµερών τ ου ξεκίνησε, όσο κ αι το φράγµα του Ασωπού, η συµβολή του ο οποίο ήτ αν κ αθοριική. Την ίδια ιγµή όµω, γ νωρίζει πολύ κ αλά ότι έχει ν α αν τιµετωπίσει έν α περιβάλ λον πολύ δυσκ ολότερο από ότι τι προη - γούµενε δύο φ ορέ, µε αν οιχτά µάλια µέτωπα. Στο πρώτ ο µέ τωπο που έχ ει π λέον αν οίξει ε ίναι αυτό µε τ ον υπουργό Εµπορική Ναυτιλί α Αν. Παπαλη γούρα, ο οποίο έπαιξε κ αθοριικό ρόλο το 2002 γι α να λάβει ο Νίκ ο Ταγαρά την ήριξη τη Νέα Δηµοκρατί α και να του ανοίξει ο δρόµο γι α τη νοµαρχία. Έκτοτε αναπτύχθηκαν πολύ σ τενέ σχέσει µεταξύ του, όµω δεν µπορούσαν να παραµείνουν τόσο ήρεµε, όσο ισχυροποιούνταν και οι δύο ο εσωτερικό του νοµού. Φυσικά, τ ο φρά γµα τ ου Ασωπού ήταν αυτό που ξεχ είλισε τ ο ποτήρι, αφού ο κ. Παπαλη γούρα επ ιχείρησε να τ ο αναδείξει ω δικό τ ου κ αι µόν ο «κατόρθωµα», γ εγονό που τ ου αµφι - σβήτησε δικαίω ο κ. Ταγαρά, από την πρώτη µάλια ιγµή, υποβαθµίζοντα κάθε δήλωση και κίνηση του υπουργού. Όταν ο υπουργείο έγινε η συνάντηση για το λιµάνι τη Κορίνθου, ο κ. Τ αγαρά ήταν απών, αφ ού ο υπουρ γό τον αγνόησε ακόµα και σε έν α τόσο σηµα - ντικό θέµα, σε µι α προσπάθεια να επιδείξει την ισχύ του. Τα µέτωπα Εκτό από αυτό του υπουργού, ο Νίκο Ταγαρά διατηρεί ένα ακόµα ανοιχτό µέτωπο µε τ ον Στ. Δήµα, κ αθώ ο επ ί- τροπο θεωρεί πω τ ον «άδειασε» µετά το 2002, αφού έγειρε προ την πλευρά του Αν. Παπαλη γούρα γι α να τ ου «ξε - πληρώσει» το καλό που του έκανε, όταν έβαζε «πλάτη» να εκλεγεί νοµάρχη. Για τον ίδιο λόγ ο, η σχ έση τ ου κ. Τ αγαρά δεν είναι και α καλύτερα µε τ ην Αθ. Κόρκα, ενώ µέσα σ τον συνδυασµό του θα έχει απέναντι έναν Παπαφωτίου που θα αισθάνεται αδικηµένο και έναν Βασίλη Γαρούφη που δεν φαίνε ται διατεθειµένο να δώσε ι κ αι πάλ ι τ ον εαυτό του γι α να επανε κλεγεί ν οµάρχη ο κ. Ταγαρά, παρόλο που δεν φαίνεται πω θα του αρνηθεί να είναι ξανά υποψήφιο ο ψηφοδέλτιό του.

12 12 απόψει Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Καταγγελία ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ για το χωροταξιακό Την Τετάρτη 4/2/2009, το Ειδικό Συμβούλιο Χωροταξία γνωμοδότησε αρνητικά για το «Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό» που προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ, με ψήφου 9 κατά και 7 υπέρ. Μια δυσάρεη για εμά έκπληξη, ήταν η άση των εκπροσώπων τη Αυτοδιοίκηση ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ, που τελικά ψήφισαν θετικά, παρά τι ενάσει που πρόβαλαν το τελευταίο διάημα. Το «Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό» και η δεύτερη «βελτιωμένη» έκδοσή του, δίνει μεγαλύτερο βάρο η διευκόλυνση των επενδύσεων και η ήριξη τη μεγέθυνση του τουρισμού με οποιοδήποτε κόο, παρά ην ενσωμάτωση των αρχών τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ορθολογική χωροταξική οργάνωση. Αντιμετωπίζει τον τουρισμό ω μια δραηριότητα που σχετίζεται κυρίω με κατασκευέ. Πλήθο τεχνικών και επιημονικών φορέων, αλλά και όλε οι οικολογικέ οργανώσει, το θεωρούν ω αντιπαροχή των ακτών και του μη δομημένου χώρου. Αντιπαροχή α μεγάλα κτηματομεσιτικά συμφέροντα, που μάλια θα επιδοτούνται από τον αναπτυξιακό νόμο για να κτίζουν τεράιε ξενοδοχειακέ εγκαταάσει και, η συνέχεια, να πωλούν το 50% του ω παραθεριική κατοικία. Επίση, αυξάνει, ενώ θα έπρεπε να μειώνει, την εκτό σχεδίου δόμηση πέριξ των ορίων οικισμού που δεν έχουν ω κύρια χρήση τον τουρισμό ή είναι ορεινέ και διατηρεί το χαμηλό όριο των 50 μέτρων απόαση από τον αιγιαλό για οικοδόμηση, παρά τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Χωροθετεί τεράιε τουριικέ εγκαταάσει διάσπαρτε και σε εκτό σχεδίου περιοχέ με βάση του νόμου του real esae και όχι με γνώμονα την ανάγκη προασία του κυριότερου τουριικού προϊόντο μα, που είναι το φυσικό περιβάλλον. Στι προατευόμενε περιοχέ NATURA, ανοίγει ένα παραθυράκι για την εκτό σχεδίου δόμηση, ενώ περιλαμβάνει δεκάδε ακόμα θολά σημεία που έχουν κάνει πολλού να το συγκρίνουν με το «ισπανικό μοντέλο», που τσιμεντοποίησε τι ακτέ τη Ισπανία και που ήδη σήμερα βιώνουν τι μεγάλε οικονομικέ επιπτώσει τη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Όλα τα παραπάνω, επισημαίνονται από την πρώτη ιγμή που εμφανίηκε το σχέδιο του Υπουργείου και η κοινωνία αγωνιά. Αγωνιά, γιατί βλέπει ότι προωθούνται λύσει που εντείνουν τη συμβολή μα ην κλιματική αλλαγή, υποβαθμίζουν βίαια το περιβάλλον και την πολιτιική μα κληρονομιά θυσιάζοντα κι άλλο χώρο και τοπίο ο βωμό του κέρδου των λίγων. Δυυχώ, για άλλη μια φορά, σε ένα ακόμα μείζον ζήτημα, οι θεσμικοί εκπρόσωποι τη Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν καταφέρνουν να προασπίσουν δημόσια αγαθά, δεν καταφέρνουν να προτείνουν κάτι άλλο, απέναντι ην καταροφική πολιτική που επιβάλλουν οι νόμοι τη αγορά. Οι κινήσει που μετέχουμε ην «Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων»*, δηλώνουμε την κατηγορηματική μα αντίθεση ο «Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό» και παράλληλα εκφράζουμε την απογοήτευσή μα από τη άση τη ΚΕΔΚΕ και τη ΕΝΑΕ. Ο δημόσιο χώρο, το τοπίο και η πολιτιική μα κληρονομιά, δέχονται μιαν ακόμα επίθεση, που πρέπει να αποκρουεί. Εμεί τασσόμαε ο πλευρό όσων υπερασπίζονται το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθά. Κίνηση Πολιτών Δήµου Κορινθίων Αρµονική Ανάπτυξη Ξυλοκάρου ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού Όταν πριν από δύο, περίπου, χρόνια ξε κινούσε, σ τι περιοχ έ µα, η επέ λαση τη ΔΕΗ, εγχώ - ριων και ξένων οικονοµικών κολοσσών, για την εγκατάαση µονάδων λιθάνθρακα, η α κύρωση, έω και µια, µονάδα φάνταζε σαν ένα τιτ άνιο έργο. Από τότ ε, µέχρι σήµερα, κύλησε πολύ νερό ο αυλάκι Ένα αυθόρµητ ο κίν ηµα πολ ι- τών αν απτύχθηκε, συσπε ιρώνοντα τ η µεγ άλη π λειοψηφία των τοπικών κ οινωνιών. Μι α σε ιρά πρωτόγνωρων, δυναµικών κινητοποιήσεων έφερε σ την επ ιφάνεια το µέγεθο τη επερχόµενη λαίλαπα του κάρβουνου. Από τη Βοιωτί α (1/7/2007) σ τον Αακό (14/7/2007), από τ ον Αλµυρό (28/1/2008) σ τη γέφυρα τ ου Ρίου (24/2/2008), από την Καβάλα (27/2/2008) σ το Μαντούδι (21/3/2008), από τ η Λιβαδειά (16/5/2008) σ τη Λά - ρυµνα (5/6/2008), από την Αντίκυρα (13/7/2008) ην πορεία ενέργεια η ΔΕΘ (6/9/2008), από τ ο Αλ ιβέρι (19/10/2008) ον Ασ τακό (15/1/2009), κ αι πάλι, σ το Αλ ιβέρι (1/2/2009), οι πολίτ ε έκ αναν αισθητή τ ην παρουσία τ ου, δίν οντα µαθή - µατα κοινωνική αντίαση. Έχοντα απο φύγει, από την πρώτη ιγµή, την πεπονόφλουδα του τοπικισµού και τη αυτοαποµόνωση ( αρκεί να φύγουν οι µονάδε από τ ην περιοχ ή µα ) δώσαµε τ ο πρα γµατικό σ τίγµα τη επ ιλογή τ ου λ ιθάνθρακα, σαν µια κοινωνικά και περιβαλλοντικά επικίνδυνη λύση, που θα σ τρεβλώσει, α κόµη περισ σότερο, τ ον ενερ γειακό σχ εδιασµό ολόκληρη τ η χώρα, γι α πολ - λέ δεκαετίε. Δηµιουργήσαµε το δίκτυο Πολίτε κατά του λιθάνθρακα, ήρθαµε σε επαφή κ αι κοινέ δράσε ι µε τι λ ιγνιτικέ περιοχέ, µε επ ιτροπέ α γώνα για άλ λε ενερ γειακέ δρασ τηριότητε, από όλη τ ην Ελ λάδα, ευαισθητοποιήσαµε πρωτ οβουλίε πολ ιτών σ τα µεγάλα ασ τικά κέντρα. Συντονιήκαµε µε άλλε παράλληλε δράσε ι κ αι προκ α- λέσαµε πα ρεµβάσει περιβαλ λοντικών ορ γανώσεων κ αι πολ ιτικών φ ορέων. Μιλήσαµε γι α τ ο µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό και καταθέσαµε το δικό µα προβληµατισµό για την ενέργεια, για την ανάπτυξη που επ ιθυµού- µε, για το µέλλον των ανθρώπων και των τοπικών µα κοινωνιών. Αυτό τ ο µεγ άλο µέ τωπο, κ α- τάφερε, σε πρώτ η φάση, ν α µα - ταιώσει τι µο νάδε των ΔΕΗ RWE, σε Καβάλα ή Αλ µυρό. Να παρεµποδίσει τ ην αδε ιοδότηση των µο νάδων σ την Αν τίκυρα, το Μαν τούδι, τ ο Αλ ιβέρι, τ ον Αακό κ αι τ η Λάρυµ να. Γ ια ν α φτάσουµε, σήµερα, ν α α κούµε, από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, τη διαβεβαίωση ότι ο λ ιθάνθρακα αποτ ελεί πα ρελθόν, γι α τ α επόµενα, τ ουλάχιον, χρόν ια. Πρόκειται για µια περιφανή νίκη των πολιτών, που δεν ακυρώνει, απλά, µια πλευρά τη ενεργειακή πολιτική, αλλά σηµατοδοτεί, κυρίω, τ ο δικ αίωµα των πολ ιτών να έχουν απο φασιικό λόγο σε όσα του αφορούν και τη ικανότητα να το επιβάλλουν. Αυτή τη ιγµή τη ικανοποίηση, δεν ξεχνάµε ότι το θέµα του ενεργειακού σχ εδιασµού ξαν α- νοίγει από την αρχή. Είναι ευκαιρία να γίνει τώρα ο ουσι αικό δηµόσιο διάλογο, που δεν έ γινε ποτέ µέχρι τώρα. Έτσι ώε: να υπάρξε ι σαφή κ αι αιτιο - λογηµένη αποτύπωση των πραγ- µατικών (σηµερινών κ αι µε λλοντικών) αν αγκών σε ηλε κτρική ενέργεια, µε διάθεση αµφισβή - τηση κ αθιερωµένων σ τρεβλών αναπτυξιακών προτύπων να εφα ρµοούν δεσµε υτικέ πολιτικέ εξοικ ονόµηση ενέρ - γεια, γ εγονό που µπορε ί ν α διαφοροποιήσει ριζικά τη ζήτηση ηλεκτρική ενέργεια να αν τιµετωπιεί η υπάρ - χουσα σκ ληρή πρα γµατικότητα των λιγνιτικών περιοχών κ αι να εφαρµοεί σχ έδιο σ ταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη να υπάρξε ι κ ατηγορηµατική απόρριψη τη χρήση τ η πυρηνική ενέρ γεια, σαν εν αλλακτική λύση κ αι, µάλια, πράσινη να αποτ ραπεί η ανεξέ λεγκτη χρήση τ ου φυσικ ού αερίου (τ ο νέο εφε ύρηµα), κ αθώ κ αι η δηµιουργία ενό νέου τ εράιου ενεργειακού κ έντρου, σαν αυτό που έχ ει α ρχίσει να υλοποιε ίται ην περιοχή τη ανατολική Στερεά και, ιδιαίτερα, τη Βοιωτία να ανοίξει µια ολοκληρωµένη συζήτηση, µέσα σ την κ οινωνία, για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, έτσι ώε οι οποιεσδήποτ ε αποφάσει να παίρνονται µε την προϋπόθεση ενό ολοκ ληρωµένου χωροταξικού σχ εδιασµού, ν α έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, να µην παραβιάζουν τι α ρχέ τ η αε ιφορία κ αι τ η βιώσιµη ανάπτυξη κ αι ν α ε ί- ναι προ σαρµόσιµε, ο µέγιο βαθµό, ο φυσικό τοπίο Η δικαίωση Σε όσου θα περίµεν αν ν α γυρίσουµε, τώρα, σ του καναπέδε µα έχουµε ν α πούµε τ ούτο: σήµερα δεν ε ίµαε όπω χθε. Τίποτα δεν είναι όπω χθε. Μέσα από το σκληρό αγώνα που δώσαµε, ωριµάσαµε σαν πολίτ ε και σαν συλλογικότητε. Ενηλικιωθήκαµε. Νοιώθουµε τ ην ανά - γκη και έχουµε την ικανότητα να συνεχίσουµε να µιλάµε δηµόσι α και δυ νατά. Να συ νεχίσουµε ν α αγωνιζόµαε γι α ν α κ ατοχυρώσουµε αυτά που έχουµε, ήδη, πετύχει και για να κ ερδίσουµε και άλλα. Γ ια τ α προβλήµατ α, ενερ - γειακά και µη, που συνεχίζουν να ταλανίζουν τι περιοχ έ µα κ αι ολόκληρη τ ην ε λληνική κ οινωνία. Στο πλευρό, ιδιαίτερα, εκείνων που µα άν οιξαν τα µάτια και που συ νεχίζουν να βιών ουν τη σκληρή εµπε ιρία τ ου λ ιγνίτη. Ο αγώνα συνεχίζεται!

13 Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ FULGOR Καμία συμæωνία με την εταιρεία για 4ήμερη απασχόληση «Με μεγάλη έκπληξη αλλά και πικρία διαβάσαμε ην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ( ) το σχόλιο που έκανε η Υπουργό Απασχόληση κ. Φάνη Πετραλιά σχτικά με την πρόταση του κ. Μίχαλου (ΕΒΕΑ) για μείωση του χρόνου εργασία. Θα θέλαμε σαν Δ.Σ να κατακρίνουμε και να καταγγείλουμε την δήλωση τη Υπουργού ην αναφορά τη για την εταιρεία FULGOR ην οποία εργαζόμαε. Σε μια περίοδο κρίση και ανασφάλεια είναι απαράδεκτο η ίδια η Υπουργό να ρίχνει «λάδι ην φωτιά». θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των εργαζομένων με προτάσει - λύσει για την αντιμετώπιση τη κρίση και τη ανεργία. Ουδέποτε υπήρξε συζήτηση και κατ επέκταση συμφωνία με την διοίκηση τη εταιρεία FULGOR για 4ήμερη απασχόληση. Παραθέτουμε την δήλωση τη Υπουργού όπω αναγράφεται και προκαλούμε την διεύθυνση τη εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ αλλά και την ίδια την Υπουργό να μα αποκαλύψουν την πηγή αυτή τη πληροφορία». ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ Απόσυρση τη τροπολογία για τον Περιæερειακό Τύπο Την απόσυρση τη τροπολογία Παυλόπουλου (ο ν.3548 του 2007) για τον Περιφερειακό Τύπο ζητεί με τη σύμφωνη γνώμη των Ενώσεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.). Όπω επισημαίνει η σχετική ανακοίνωσή τη η Ομοσπονδία, η τροπολογία: καταργεί το κριτήριο τη πλήρου απασχόληση των δημοσιογράφων και νομιμοποιεί το δελτίο παροχή υπηρεσιών, ανοίγει το παράθυρο ου εκδότε να αποφεύγουν τι ασφαλιικέ του υποχρεώσει, καταργώντα την ασφαλιική ενημερότητα, και τέλο «βαφτίζει» περιφερειακέ εφημερίδε εκδόσει χωρί τοπική ύλη και με αμφίβολη ποιότητα περιεχόμενο, μακριά από κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία. Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα την τροπολογία, που, όπω αναφέρει, συντάχθηκε ερήμην του κλάδου και καλεί τι Ενώσει - μέλη τη σε τετράωρη προειδοποιητική άση εργασία την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο.Α... Αιτήσει α Κ Π για προγράμματα απασχόληση Διευρύνεται συνεχώ, ο ρόλο των Κέντρων Εξυπηρέτηση Πολιτών, α οποία θα μπορούν να απευθύνονται πλέον οι πολίτε και για θέματα που αφορούν τα προγράμματα απασχόληση του Ο.Α.Ε.Δ. Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν η Υπουργό Απασχόληση και Κοινωνική Προασία κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά και ο Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Χρήο Ζώη, καθορίζεται ότι για τι διοικητικέ διαδικασίε που αφορούν τα προγράμματα απασχόληση του Ο.Α.Ε.Δ., αν και αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόληση, θα διεκπεραιώνονται ο εξή και α Κέντρα Εξυπηρέτηση Πολιτών. Η διαδικασία Το έντυπο τη αίτηση για κάθε πρόγραμμα απασχόληση, θα συμπληρώνεται μέσω διασύνδεση τη ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΚΕΠ e-kep, με το ηλεκτρονικό σύημα του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται μάλια, ότι για κάθε πρόγραμμα απασχόληση του ΟΑΕΔ που θα υλοποιείται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση Οργάνωση & Λειτουργία των ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, δέκα (10) ημέρε πριν από την έναρξη κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και να αποείλει ην υπηρεσία αυτή, εντό τη ίδια προθεσμία, υπόδειγμα του τύπου τη αίτηση που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με οδηγίε, για την συμπλήρωσή τη και ορισμό του χρόνου, εντό του οποίου θα γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων. άποψη Παραλειπόµενα για το λιµάνι τη Κορίνθου του Γιάννη Κουτσούκου Σίγουρα θυμάε τι ανώφελε και πομπώδει κινητοποιήσει ον Ισθμό επί κυβερνήσεω ΠΑΣΟΚ με σκοπό την μη παραχώρηση τη εκμετάλλευση τη Διώρυγα ην Αγγλική εταιρία.φανφάρε από τοπικού αυτοδιοικητικού για δήθεν απόκτηση τη Διώρυγα από του Δήμου και πολλά άλλα τέτοια λόγια και λεονταρισμοί και πολύ ύλη για τα τοπικά ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά το αναμενόμενο, δηλαδή μία μεγάλη σαπουνόφουσκα για την τοπική αυτοδιοίκηση τη Κορινθία. Η ιορία δυυχώ επαναλαμβάνεται σήμερα η ίδια και με το λιμάνι.πολύ φοβάμαι, ότι και εδώ το αποτέλεσμα θα είναι μία πιό μεγάλη σαπουνόφουσκα. Κερδισμένοι ή χαμένοι ανάλογα θα είναι, όσοι αυτοδιοικητικοί επενδύουν να σπεκουλάρουν με το θέμα αυτό. Αλλά το κέρδο του θα είναι χωρί πολιτικό αντίκρυσμα. Τελικά όμω ην ουσία δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Και θέλω να επισημάνω τα πιο κάτω. 1)Τα σχέδια για την συνεργασία των μεγάλων λιμανιών υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Αρα υπήρχαν και επί κυβερνήσεω ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει, ότι και το ΠΑΣΟΚ αν γίνει κυβέρνηση θα τα εφαρμόσει. Το επιβάλλει η ανάπτυξη του τόπου και η πραγματικότητα τη πλουραλιική παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 2) Το θέμα είναι,αν μεταξύ του γνωού πλέον διπόλου ανάπτυξη του τόπου και περιβάλλοντο-ποιότητα ζωή μπορεί να βρίσκεται πάντα η χρυσή τομή.αυτό συμβαίνει σε κάθε βιομηχανοποιημένη χώρα, εκτό αν εμεί οι κορίνθιοι δεν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη του νομού και τη Χωρα μα. 3)Αρα η προσπάθεια πρέπει να είναι με σοβαρέ προτάσει να γίνει διαλογική και υπεύθυνη συζήτηση με την αρμόδια κεντρική εξουσία για να επιτευχθεί το μέγιον δυνατόν αποτέλεσμα σε σχέσει με την αποφυγή τη όχληση που θα υπάρχει από την λειτουργεία του λιμανιού ην Κόρινθο και για το ιδιοκτησιακό καθεώ του.και νομίζω,ότι ο κορίνθιο αρμόδιο Υπουργό έχει εκφράσει δημόσια την καλή του προαίρεση να συντελέσει σε αυτό. 4)Και μη ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι δηλαδή η ανάπτυξη μια οικονομία διέπεται από αδυσώπητου νόμου,του οποίου δεν μπορεί πάντα να τηθασεύσει ο ανθρώπινο παράγων.εκτό αν θέλουμε η Κόρινθο να μείνει εκτό- ει βάρο των άλλων περιοχών- και απομονομένη σε ένα μπαλκόνι του Κορινθιακού μακρυά από καθε ανάπτυξη, κλείνοντα τι βιομηχανίε και τα λιμάνια τη και παρακολουθώντα τα οικονομικά δρώμενα τη εποχή μα μέσα από ένα γυιάλινο κλουβί τη.

14 22 οικονομία Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Εργασιακό µεσαίωνα λόγω.κρίση του Λάκη Γιαννιδάκη «O λύκο ην αναμπουμπούλα χαίρεται!» Σοφή Ελληνική παροιμία! Αγοραπωλησίε Ακινήτων, Μισθώσει, Αντιπαροχέ, Χρηµατοδοτήσει, Ασφάλιση Ακινήτων Κατάηµα Νοµού Κορινθία Αδειµάντου 35 Κόρινθο 1ο όρ. (κεντρ.πλατεία, πάνω από το Ταχυδροµείο) Τηλ & fax Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονό ότι σε περιόδου ειδικών προβλημάτων και κρίσεων κάθε μορφή, έχουν ψηφιεί «νύχτα» οι χειρότεροι αντεργατικοί και αντιλαϊκοί νόμοι! Για να αθούμε σ ένα μεγάλο γεγονό, θυμηθείτε τι αποφάσει η παγκόσμια κοινότητα με τα μέτρα κατά τη τρομοκρατία! Καταργήθηκαν και παραβιάηκαν βασικέ αρχέ τι ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Έτσι και τώρα, με την περιβόητη παγκόσμια οικονομική κρίση! Πάλι οι μη έχοντε και κατέχοντε θα την πληρώσουν. Τα μεγάλα θύματα για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι! Δεν λέω ο Δημόσιο ειδικά, πρέπει να παρθούν κάποια δραικά μέτρα όπου η σπατάλη του Δημοσίου χρήματο δίνει και παίρνει, όταν μάλια ο δείκτη τη παραγωγικότητα βρίσκεται ον πάτο. Όμω το πρόβλημα γενικεύεται με ελαική και ανασφάλιη εργασία, με ανεξέλεγκτε απολύσει και γενικότερα με ότι μορφή εκμετάλλευση μπορείτε να σκεφτείτε σε βάρο των εργαζομένων. Μόνο αυτοί δεν έφταιξαν για την σημερινή κατάαση τη παγκόσμια οικονομία. Την κρίση να πληρώσουν τα GOLDEN BOYS,οι τράπεζε με τα υπερκέρδη του και οι 1000 πλουσιότεροι άνθρωποι ον πλανήτη. Με το 20% τη περιουσία του,μπορεί να αναθερμανθεί και πάλι η οικονομία του πλανήτη και να λήξει η βαριά περίοδο τη ύφεση! Ανακατανομή του πλούτου χρειάζεται να γίνει σε παγκόσμια κλίμακα και όχι να επικρατήσει ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα προ δόξαν των υπερκερδών και του υπερπλουτισμού των ελαχίων! Πελάτε µα από Δίκτυο 48 Καταηµάτων Ζητούν Οικόπεδα, Διαµερίσµατα και Εξοχικέ Κατοικίε σε όλο το Νοµό Κορινθία. 1. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-Κ.ΛΟΥΤΡΟ,μονοκατοικία 73τμ.,σε οικόπεδο 265τμ.,με υπόλοιπο δόμηση 120τμ.,2υ/δ,2 μπάνια,αυτόνομη θέρμανση,καθιικό-κουζίνατζάκι,πάρκιν,100μ.από θάλασσα, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ, διώροφη μονοκατοικία 140τμ, οικόπεδο 250τμ, 4 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, αποθήκη, πάρκιν, 120μ από παραλία, θέα θάλασσα, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ, ρετιρέ 90τμ, 2 υ/δ, 55τμ βεράντε, διαμπερέ, θέα θάλασσαβουνό, ανακαινισμένο, μπόϊλερ, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΚΙΑΤΟ, νεόδμητο διαμέρισμαμεζονέτα 75τμ, 3ου ορόφου, 3 υ/δ, 2 μπάνια,τζάκι, πάρκιν, μεγάλη βεράντα με θέα θάλασσα, 250μ από παραλία, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, μονοκατοικία 150τμ, οικόπεδο 300τμ, 3 επιπέδων, 3 υ/δ, 3 μπάνια, 2 κουζίνε, τζάκι, πάρκιν, θέα θάλασσα, 100μ από παραλία, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΒΕΛΟ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ), μονοκατοικία 162τμ, 3 επιπέδων, 3 υ/δ, 3 μπάνια,τζάκι, αποθήκη, βεράντε, πάρκιν, σαλόνι με πανοραμική θέα θάλασσα, 230τμ οικόπεδο, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΒΡΑΧΑΤΙ, ισόγειο, διαμπερέ διαμέρισμα 65τμ, 2 υ/δ, με μεγάλο κήπο και βεράντε, πάρκιν, 150μ από θάλασσα, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΒΡΑΧΑΤΙ, διαμπερέ, νεόδμητο διαμέρισμα 68τμ, 2 υ/δ, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, μπαλκόνια μπρο-πίσω, πάρκιν, θέα θάλασσα, 30μ από παραλία, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΒΡΑΧΑΤΙ, διαμπερή μεζονέτα 85τμ, 2 επιπέδων, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, αποθήκη, πάρκιν, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΒΡΑΧΑΤΙ, μονοκατοικία 143τμ, 3 επιπέδων, 2 υ/δ, 2 μπάνια+wc, 48τμ ημιυπόγειο, μπόϊλερ, τζάκι, bbq, πάρκιν, 125τμ κήπο, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, γωνιακή γκαρσονιέρα 35τμ, κατασκευή 1976, 4ου ορόφου, άνετοι χώροι, βεράντα δυο πλευρέ, θέα σε κήπο, 60μ από παραλία και κέντρο, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ρετιρέ γωνιακό 48τμ, κατασκευή 1980, 5ου ορόφου, βεράντα 40τμ, θέα Γεράνεια, πλησίον παραλία, ευρώ Κωδικό :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, νεόδμητο διαμέρισμα 1ου ορόφου, 55τμ, 1υ/δ, πάρκιν, 50μ από παραλία, θέα θάλασσα, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, οροφοδιαμέρισμα 69τμ, 1ου ορόφου, 2 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, συναγερμό, δορυφορική, 18τμ βεράντα, πλησίον κέντρου και παραλία, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, νεόδμητο διαμπερέ διαμέρισμα 70τμ, 1ου ορόφου, 2 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, αποθήκη, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΜΕΛΙΣΣΙ, μονοκατοικία 120τμ, οικόπεδο 200τμ, 2 υ/δ + ξενώνα, τζάκι, πάρκιν, 50μ από θάλασσα, θέα, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, διαμπερή διαμερίσματα 50τμ, 1 υ/δ, 100μ από παραλία, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ, μονοκατοικία 85τμ, οικόπεδο 152τμ, 2 επιπέδων, 2υ/δ, 2 μπάνια, βεράντε με θέα, κήπο, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΝΩ ΛΟΥ- ΤΡΟ, οικόπεδο 521τμ, εντό οικισμού, πρόσοψη 19,55μ, βάθο 24,08μ, χτίζει 200τμ, θέα Κορινθιακού, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ ΕΞΑΜΙΛΙΑ, εντό οικισμού οικόπεδο 337τμ, πρόσοψη 21μ, βάθο 16μ, χτίζει 200τμ, ευρώ. Κωδικό :ΚΡ17-66 * ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κτηματομεσιτικοί Σύμβουλοι για το Νομό Κορινθία, χωρί προηγούμενη εμπειρία, αλλά με οργανωτικέ και επικοινωνιακέ ικανότητε, και επαγγελματισμό. Προσφέρονται υψηλέ αποδοχέ, παροχέ, bonus και διαρκή εκπαίδευση. **Για περισσότερα ακίνητα ο Νομό Κορινθία αναζητήε το περιοδικό «ΚΤΗ- ΜΑΤΑΓΟΡΑ» που κυκλοφορεί α περίπτερα ή επισκεφθείτε το sie η διεύθυνση: www. aspis-realesae.gr αγγελιεσ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίνε κι εσύ αν τιπρόσωπο, ή πελάτη µέλο, ην Yves Rocher εταιρεία υαλικών φυτικών καλλυντικών χωρί ρίσκο, κεφάλαιο, µε ελεύθερο ωράριο και υψηλέ αποδοχέ. Τηλ. Επικ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Αντιπρόσωπο ον χώρο του εσωρούχου, ζητείται από εταιρεία για συντήρηση και ανάπτυξη δικτύου. Πληροφορίε ΖΗΤΕΙΤΑΙ αν τιπρόσωπο γι α βιολο γικέ οικ ολογικέ τ ουαλέτε, χωρί νερό και χ ηµικέ ουσίε. Ιωάν νη Χολίδη, τηλ , κιν ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πολυεθν ική ε ταιρεία ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κτηματομεσιτικοί Σύμβουλοι για την περιοχή Κορίνθου, χωρί προηγούμενη εμπειρία, αλλά με οργανωτικέ και επικοινωνιακέ ικανότητε, και επαγγελματισμό. Προσφέρονται υψηλέ αποδοχέ, παροχέ, bonus και διαρκή εκπαίδευση. ASPIS REAL ESTATE Κορινθία. Πληρ. τηλ , fax άτοµα γι α π λήρη ή µερική απασχό - ληση προκ ειµένου ν α κ αλύψουν τ ο- µεί ορ γάνωση κ αι εποπτ εία. Πληρ. κα Ρούσ σου, τ ηλ κιν Γίνεται κι εσε ί µέ λο τ η YVES ROSHER (φυτικά κ αλλυντικά) και απο - κτήε µια πληθώρα από οφέλη. Όπω, έκπτωση από 30% σ τα προϊόν τα µα, δώρα και ακόµα δυνατότητα πρόσθετου εισοδήµατο µε ε ιδικά µπόνου. Πληρ. κυρία Λέκκα τηλ (www. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 23 άτ οµα γι α ν α χάσου ν από 2 µέχρι 50 κιλά, ή και περισσότερα, εντελώ φυσικά τ ρόγωντα ότι θέ λουν και µε εγγύηση. Τηλ κιν ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ωροµίσθιοι υπάλ ληλοι για κ αθαρισµό σε ηµι απασχόληση, ι πόλε ι Κόρινθο κ αι Κιάτ ο. Τ ηλ. Παράδοση µαθηµάτων ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ από έµπειρο καθηγητή. Φιλικέ τιµέ. Τηλ επικοινωνία : ΚΥΡΙΑ µε µητρική γλώσσα τα ΑΓΓΛΙΚΑ, επιθυµεί αµοιβαία ανταλλαγή πρακτική εξάσκηση γ λώσσα µε ΙΤ ΑΛΟΜΑΘΗ. Τηλ ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει εργασία για καθαρισµό γραφείων και πολυκατοικιών. Τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι αµέρισµα 85 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζ άκι, σ τον δρόµο Βραχάτι προ Βοχαϊκό. Τ ηλ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επα γγελµατικοί χώ - ροι, 2ου ορόφ ου σε νέα οικ οδοµή, 95 τ.µ., 86 τ.µ. και 140 τ.µ., ην οδό Εθνική Ανεξαρτησία. Πάρκινγκ, ασανσέρ, αυτονοµία. Πληρο φ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεοκτιο διαµερίσµα α ορόφου σε διώροφο κτίσµα άριη κατασκευή τριάρι 88τ.µ,κουζίνα µε πάσο ενιαίο χώρο σαλόνι,,δυο κρεβατ ο- κάµαρε, αυτόν οµη θέρµανση, µεγ άλα µπαλκόνια, κλειό γκαράζ.στην Κόρινθο επί τη Πατρών. Τιµή 530. Πληροφορίε, τηλ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσον ιέρε, ανακαινισµένε, σ τον Άγιο Γ εράσι- µο Λεχ αίου. Τ ηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκ αρσονιέρα σ το Λέ - χαιο, ανακαινισµένη. Τηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι δι αµέρισµα ο Λέχαιο. Τ ηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σ την Κόρινθο, (οδό Δαµασκηνού) δι αµέρισµα 100 τ.µ. Α ορόφ ου. Τ ιµή 450 ε υρώ. Τ ηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκ αρσονιέρα αν α- καινισµένη, σ το τ έρµα τ η Πατ ρών ην Κόρινθο. Τ ιµή 250 ευρώ. Τ ηλ κιν ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τ.µ. α Καλά- µια Κορίνθου, οδό Πριφτοπούλου, 100 µ. από τ ην θάλασσα. Τιµή Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ αµπέ λι 8 σ τρέµµατα, σ την ορεινή Κορινθία (χωριό Σκοτεινή). Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο, 5 ρεµµάτων, σε κ ατοικηµένη περιοχ ή, σ το Λέχαιο. Τιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα, 75 τ.µ. α Λουτρά Ωραία Ελέν η. Τ ιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι αµέρισµα επ ί τ η Κο - λιάτσου, 150 µ. από τ ην θάλασ σα, 85 τ.µ. 3ου ορόφ ου. Τιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα, σε διώροφη οικοδοµή, πλησίον ρατοπέδου. Τιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο σ την Μπαθα ρίρα, 640 τ.µ., άρ τια οικ οδοµήσιµο. Τιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τη Λυκ οποριά. Οικόπεδο 1300 άρ τιο κ αι οικ οδοµήσιµο χτίζε ι 100 τ.µ. θέα θάλασ σα. Απόσ ταση από θάλασσα 200 µέτρα. Τιµή ευρώ. τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τη Νεράν τζα οικόπεδο 1 ρέµµατο, χτίζε ι 140 τ.µ.. Με τά τ ην πράξη εφα ρµογή που ήδη έχ ει υπο - γραφεί θα χτίζε ι 600 τ.µ. Κατ άλληλο για επένδυση. Απόσ ταση από θάλασ σα 100 µέ τρα. Τ ιµή ε υρώ. τ ηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τη Λυκ οποριά. Οικόπε - δο 762 τ.µ. άρ τιο κ αι οικ οδοµήσιµο, κτίζει 200 τ.µ. απόσ ταση από θάλασ σα 400 µέ τρα. Τ ιµή ε υρώ. τ ηλ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συ νεχόµενα οικόπεδα, 500 τ.µ. σ το Κατ ακάλι Κορινθί α. Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ρούχων, µαζί µε το εµπόρε υµα. Τιµή ε υκαιρία, ευρώ. Πληροφ. κα Ελένη Μαθιουδάκη, τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση ρούχων, σ την κόρινθο, µαζί µε τ ο εµπόρε υµα. Τ ιµή ευκαιρία: Κα Ελέν η Μαθι - ουδάκη, τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο Ξυλόκαρο διαµέρισµα 4ου ορόφου, ην περιοχή Πευκιά,70 τ.µ. µε αυτόν οµη θέρµανση, πάρ - κινγκ. Τ ιµή ε υκαιρία Τ ηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα ο Περιγιάλι, ανεξάρτητη, 140 τ.µ. σε οικόπεδο 300 τ.µ. Τιµή ευρώ. Τηλ κιν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έξι ρέµµατα πορτοκαλιέ ην ζώνη οικισµού ο ΔΕΛΤΑ Βέλου. Τιµή ευρώ. Τηλ κιν Ο Θεόδωρο Βασι λόπουλο, τ ου Χρήου και τ η Αρε τή, που γ εννήθηκε σ το Παρά λογγο Αρκαδία και κα τοικεί σ την Κόρι νθο και η Nadezda Kuznesova τ ου Georgi και τη Galina, που γ εννήθηκε η Ρωσία και κα τοικεί σ την Κόρι νθο, πρόκειται να πα ντρευτούν και ο γάµο θα γίνει ην Κόρινθο.

15 Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Το Μάιο θα γίνει η δημοπράτηση του έργου «Νέοι Αυτοκινητόδρομοι Αττική», ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά, παρουσιάζοντα τον αναθεωρημένο και τελικό σχεδιασμό των έργων. Όπω διευκρίνισε, αν δεν υπάρξουν σοβαρά προβλήματα με ενάσει, τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν ο τέλο του έτου με την ανακήρυξη του αναδόχου και το σύνολο του έργου -μήκου 62,355 χλμ. και προϋπολογισμού 1,658 δισ. ευρώ- υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί α μέσα του Ωόσο, προβλέπονται και ενδιάμεσε προθεσμίε και ορισμένα τμήματα θα παραδοθούν νωρίτερα, όπω, π.χ. το τμήμα προ Ελληνικό και αυτό προ την παραλιακή λεωφόρο ο ύψο τη Αγία Μαρίνα. Το έργο θα κατασκευαεί με σύμβαση παραχώρηση. Συνοπτικά περιλαμβάνει την κατασκευή οδικού άξονα από την Κατεχάκη ο σημείο που είναι το ρατόπεδο Σακέτα, μέχρι την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο, που θα διέρχεται από την Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και το Ελληνικό και κατά 85% θα είναι υπόγεια σήραγγα. Στο σημείο του ρατοπέδου Σακέτα θα διανοιχτεί σήραγγα προ τα Μεσόγεια και από εκεί θα κατασκευαούν δύο οδικοί κλάδοι, ένα προ τα νότια παράλια ην περιοχή τη Αγ. Μαρίνα και ένα προ τη Ραφήνα, με προοπτική αργότερα να κατασκευαεί και ένα άξονα που να συνδέει τη Ραφήνα με τι Αφίδνε και την εθνική οδό. Όπω επεσήμανε ο υπουργό, με το έργο διπλασιάζονται οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι ταχεία κυκλοφορία ο Λεκανοπέδιο, συμβάλλοντα έτσι ην περιβαλλοντική αναβάθμιση και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των αικών κέντρων τη Αττική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ην περιβαλλοντική διάαση του έργου, με την πλήρη υπογειοποίηση τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, διατηρώντα ανέγγιχτε τι παρυφέ του Υμηττού προ Βύρωνα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Ελληνικό. Με την έναρξη των έργων θα δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία για διάημα 4,5 ετών, ενώ για τη λειτουργία του έργου θα απασχολούνται μόνιμα 800 άτομα. Πιο αναλυτικά, οι Νέοι Αυτοκινητόδρομοι Αττική περιλαμβάνουν: 1) Τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, από την νότια απόληξη τη Αττική Οδού ην Κατεχάκη έω την Λεωφ. Ποσειδώνο, μήκου 14,749 χλμ. (Τμήμα Λεωφ. Κατεχάκη- Λεωφ. Βουλιαγμένη μήκου 11,084 χλμ. και τμήμα Λεωφ. Βουλιαγμένη-Λεωφ. Ποσειδώνο μήκου 3,665 χλμ.) 2) Τη μεγάλη Σήραγγα Υμηττού, μήκου 3,915 χλμ., με τι εκατέρωθεν προσβάσει τη, που συνδέει τη Νότια Πλευρά του Λεκανοπεδίου με τα Μεσόγεια, από τον Α/Κ Σακέτα μέχρι τον Α/Κ Μεσογείων, μήκου 6,300 χλμ. 3) Τον Οδικό Άξονα σύνδεση Μεσογείων - Ραφήνα, από τον Α/Κ Μεσογείων (μετά τη μεγάλη Σήραγγα Υμηττού) μέχρι τη Ραφήνα, μήκου 18,628 χλμ. με ενδιάμεσο Α/Κ προ Αττική Οδό και Αεροδρόμιο. Προβλέπεται η επέκταση και η σύνδεσή του από τη Ραφήνα μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμία ι Αφίδνε, μήκου άλλων 25 χλμ. 4) Τον Οδικό Άξονα Μεσογείων - Αγ. Μαρίνα, από τον Α/Κ Μεσογείων μέχρι την Αγία Μαρίνα, μήκου 13,863 χλμ. οικονομία Το Μάιο η δημοπράτηση των επεκτάσεων Αττική Οδού 5) Την ολοκλήρωση του Άξονα Σταυρού - Ραφήνα, σε μήκο άλλων 3,339 χλμ. μέχρι τον Α/Κ Σπάτων, (επί του άξονα Α/Κ Μεσογείων Ραφήνα). 6) Την ανακατασκευή και υπογειοποίηση τη Λεωφ. Ποσειδώνο, μήκου 1,690 χλμ. 7) Συνδετήριο οδικό τμήμα προ το κέντρο τη Αθήνα από τον Α/Κ Σακέτα μέχρι την Ούλωφ Πάλμε μήκου 3,786 χλμ. Το τμήμα εντό του Πανεπιημίου είναι υπόγειο. Οι τρει βασικοί ανισόπεδοι «κόμβοι συήματο», υπό την έννοια ότι ου κόμβου αυτού συμβάλλουν κύριοι οδικοί άξονε (αυτοκινητόδρομοι) είναι: Ο A/K Μεσογείων, ο Α/Κ Σπάτων και ο Α/Κ Αττική Οδού. Παράλληλα προβλέπεται η ανάπτυξη 10 ανισόπεδων κόμβων και 8 ημικόμβων για την εξυπηρέτηση των παρόδιων Δήμων. Νέο σύημα διοδίων Όπω διευκρίνισε ο υπουργό, ου Νέου Αυτοκινητόδρομου Αττική θα υπάρχει ηλεκτρονικό σύημα ώε τα διόδια να καταβάλλονται ανά χλμ., δηλαδή οι οδηγοί θα χρεώνονται ανάλογα με την απόαση που θα διανύουν. Παράλληλα, θα υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμή διοδίων με χειροκίνητο σύημα. Για την εξυπηρέτηση τη πληρωμή με χειροκίνητο σύημα, έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη αθμών διοδίων ι παρακάτω θέσει: 1. Στην Νότια επέκταση τη Περιφερειακή Υμηττού ην περιοχή τη Ηλιούπολη μετωπικό αθμό διπλή κατεύθυνση 2. Στην Χ.Θ μετά την έξοδο τη σήραγγα Υμηττού προ τα Μεσόγεια και πριν από τον Α/Κ Μεσογείων, μετωπικό αθμό διπλή κατεύθυνση πλησίον του Κ.Ε.Σ. 3. Στον οδικό άξονα Α/Κ Μεσογείων - Α/Κ Ραφήνα ην Χ.Θ μεταξύ του Α/Κ Αττική Οδού και του Α/Κ Αρτέμιδα, μετωπικό αθμό διπλή κατεύθυνση. 4. Στο τμήμα Α/Κ Μεσογείων - Αγία Μαρίνα ην Χ.Θ δύο πλευρικοί αθμοί ου συνδετήριου κλάδου των ενδομεσογειακών μετακινήσεων του Α/Κ Μεσογείων. 5. Στην επέκταση τη Σταυρού - Ραφήνα σε θέση που έχει προβλεφθεί ο ήδη κατασκευασμένο τμήμα μετωπικό αθμό μονή κατεύθυνση Όσο για το ύψο των διοδίων, ο κ. Σουφλιά σημείωσε πω αποτελεί βασικό αντικείμενο του ανταγωνισμού ον διαγωνισμό και αρκέηκε να πει ότι η τιμή ανά χιλιόμετρο δεν θα είναι η ίδια σε όλα τα τμήματα. Επιπρόσθετα, με δεσμευμένα κονδύλια τη Δ Προγραμματική Περιόδου κατασκευάζονται ω δημόσια έργα: - Η επέκταση τη Λεωφόρου Κύμη, μέχρι την Εθνική Οδό. - Η επέκταση τη οδού Λαυρίου με παράκαμψη του Μαρκόπουλου και του Λαυρίου. - Ο περιφερειακό άξονα Παιανία - Μαρκόπουλου με παράκαμψη Παιανία και Κορωπίου. - Η μερική υπογειοποίηση τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Με τα παραπάνω έργα και του Νέου Αυτοκινητόδρομου Αττική (συνολικού μήκου 90,85 χλμ), υπογράμμισε ο κ. Σουφλιά, σχεδόν ολοκληρώνονται και ουσιαικά εξαντλούνται οι ανάγκε για την κατασκευή σημαντικών οδικών αξόνων ην περιοχή τη Αττική. άποψη Επείγουσε ενέργειε αντιµετώπιση τη τοπική κρίση ον τουρισµό του Χρήου Ντούσικου 23 Η χρηματοπιωτική κρίση τη παγκοσμιοποιημένη αγορά είναι βαθιά και προμηνύεται μακρά. Στην Ελληνική αγορά η αξιολόγηση των επιπτώσεων, δεν μπορεί να έχει ακόμη αξιόπια δεδομένα επίδραση και κατ επέκταση δεν δίνει πραγματική εικόνα ον επιχειρηματία εργαζόμενο καταναλωτή για την δυσκολία και το μέγεθο του προβλήματο. Ωόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονό ότι ην Κορινθιακή αγορά, υπάρχουν ήδη σημάδια ύφεση που επηρεάζουν πάρα πολύ τι Μικρομεσαίε Επιχειρήσει και πρέπει να ενεργήσουμε πριν είναι πολύ αργά, επιδεικνύοντα την ανάλογη σοβαρότητα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορεί να επέλθουν ην ερχόμενη τουριική περίοδο. Προτείνω και ζητώ έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, για λήψη απόφαση μέτρων αντιμετώπιση τη σοβαρή κρίση ον νομό, με προτάσει και ενέργειε όπω: 1ο: Κατάρτιση σχεδίου προώθηση διαφημιικά τη Κορινθία ο εσωτερικό τη χώρα, με όχευση ην πρωτεύουσα, του κατοίκου τη Αττική. Πρόταση προ την αυτοδιοίκηση, Δήμου, Νομαρχία, Περιφέρεια και επαγγελματικού φορεί, για ενιαία χρηματοδότηση και εφαρμογή ενό κατεπείγοντο προγράμματο προβολή, προώθηση και διαφήμιση. 2ο: Την παρέμβαση του Επιμελητηρίου και απαίτηση συνολικά από την τοπική αυτοδιοίκηση του Νομού (Νομαρχία, Δήμου) αλλά και το Λιμενικό ταμείο, για: χορήγηση όλων των αδειών που αιτούνται οι επαγγελματίε για την χρήση τη νέα χρονιά (ενοικίαση κοινόχρηων χώρων, τη απλή χρήση του αιγιαλού, μουσικών οργάνων, μουσική κ.λ.π.), χωρί την αδιάλλακτη απαίτηση των όποιων οφειλών, με πάγωμα αυτών ω την εκπνοή τη καλοκαιρινή σαιζόν και τη χρονιά. Είναι επιτακτική η ανάγκη η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δίνοντα ανάσα ο οικονομικό αδιέξοδο που βιώνουν οι επαγγελματίε και οι εργαζόμενοι ι επιχειρήσει του. 3ο: Παράλληλα, προτάσει για να ληφθούν αποφάσει ενεργοποίηση και αξιοποίηση προγραμμάτων, ιδιαίτερα για κατάρτιση και εκπαίδευση όσο και όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενημέρωση των μελών μα, που τώρα χρίζουν περισσότερο από ποτέ τη βοήθεια του Φορέα του. Μέσα ο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να κινηθούμε γρήγορα και συντεταγμένα ω Επιμελητήριο και επιχειρηματική κοινωνία, με ενέργειε σε βασικού άξονε ευθύνη. *ο Χρ. Ντούσικο είναι μέλο τη πλειοψηφία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κορινθία

16 Εθνική Αντίαση 74 Κόρινθο, τηλ , fax Ομαδικά ταξίδια σε όλον τον κόσμο Κρουαζιέρε Γαμήλια ταξίδια Ατομικά ταξίδια Επιλέξτε του ειδικού χώρο ό ω γν το.σ.. σα α δι ξί τα για τα Ταξίδια ω την άκρη τη γη Ταξίδια με δραηριότητε ποδοσφαιρικοί αγώνε, φόρμουλα, ιιοπλοϊκά, spa Επιχειρηματικά ταξίδια Ομαδικά ταξίδια για... εταιρείε, Συλλόγου, σωματεία, ήμου Αεροπορικά, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού!

17 Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 αγροτικά 25 Συνάντηση Κόλλια - Κιλτίδη για του Ιχθυοκαλλιεργητέ Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη κ. Κιλτίδη είχε ο Βουλευτή κ. Κώα Κόλλια, κατά την οποία του μετέφερε το αίτημα των ιχθυοκαλλιεργητών τη Κορινθία για ενίσχυσή του. Ο κ. Κόλλια εξέθεσε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ιδιαίτερα ι μικρέ επιχειρήσει ιχθυοκαλλιέργεια, λόγω τη οικονομική κρίση που πλήττει τον κλάδο. Ζήτησε την παρέμβασή του, ώε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομία, να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη ήριξη του κλάδου και ÇΑνοιχτή ΠρωτοβουλίαÈ προ του αγρότε τη Πελοποννήσου ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Πληρωμή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων σε αγρότε των προϊόντων. Ο βουλευτή ανέφερε ον Υφυπουργό ότι πρωταρχικό μέλημα τη κυβέρνηση πρέπει να είναι η ενίσχυση των μικρών, οικογενειακών επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργεια, που πλήττονται περισσότερο από την παγκόσμια οικονομική κρίση. «Τέτοιε μικρέ επιχειρήσει, που δεν έχουν έσοδα από το χρηματιήριο, που δουλεύουν με προσωπική εργασία των μελών τη οικογένεια, επαφίονται αυτή τη ιγμή η ήριξη τη πολιτεία» ανέφερε χαρακτηριικά. Από την πλευρά του, ο κ. Κιλτίτδη Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη & Τροφίμων, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη η έγκριση πίωση ύψου 170 εκατ. ευρώ για το έτο 2009, για την πληρωμή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων σε αγρότε, σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μία σειρά μέτρων όπω: Βιολογική Γεωργία Βιολογική Κτηνοτροφία Εκτατικοποίηση κτηνοτροφία Προασία των ευαίσθητων α Νιτρικά περιοχών Μακροχρόνια παύση τη εκμετάλλευση γεωργικών γαιών Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση Αποκατάαση αναβαθμίδων Προασία υγροτοπικών συημάτων Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προασία τη άγρια ζωή Προασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσα Διατήρηση αμπελοκομική πρακτική ον αμπελώνα Ν. Θήρα Προασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου κ.α Γενικό όχο των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων είναι η ήριξη μεθόδων γεωργική παραγωγή που αποσκοπούν: ην προασία και βελτίωση του περιβάλλοντο και των φυσικών του πόρων η διατήρηση τη βιοποικιλότητα σημείωσε ότι η ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργεια βρίσκεται ι πρώτε προτεραιότητε τη Κυβέρνηση και ότι ο επόμενο χρονικό διάημα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίε. Πρόσθεσε πω η οικονομία έχει ανάγκη υγιεί μικρέ επιχειρήσει, που θα συνεισφέρουν ον παραγωγικό ιό, ενώ κατέληξε υπογραμμίζοντα πω σε συνεργασία με του ιχθυοκαλλιεργητέ τη Κορινθία, «θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε το καλύτερο για του ίδιου, τι οικογένειέ του και τον κλάδο». Η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αγροτών τη Πελοποννήσου, που μαζευτήκαμε σήμερα ι 11/02/2009, ι Ρίζε Τεγέα, Αρκαδία, κάνει το πρώτο βήμα, για μια μόνιμη συζήτηση για προβληματισμό και δράσει, επάνω ον αγροτικό τομέα. Σε ανακοίνωσή του, τα μέλη τη Πρωτοβουλία αναφέρουν ότι διαπιώνουν: την δραματική εξέλιξη ον αγροτικό τομέα, με την απαξίωση τη αγροτική γη, την μείωση του αγροτικού εισοδήματο, την ερήμωση τη περιφέρεια. την αναγκαιότητα και νέων μορφών οργάνωση και διεκδίκηση, με αμεσοδημοκρατικέ διαδικασίε και αυτοοργάνωση, με κύρια χαρακτηριικά την ανακλητότητα και την αιρετότητα. τη διάθεσή μα, για μια αγροτική συνείδηση που θα υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των καλλιεργητών τη μάνα γη, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, την αυτάρκεια τη κοινωνία. Καλούν έτσι, όλο τον αγροτικό πληθυσμό τη Πελοποννήσου, «να συμμετάσχει ι ανοιχτέ συγκεντρώσει που θα πραγματοποιηθούν σε όλε τι πόλει και τα χωριά». ιδίω των γενετικών πόρων η διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριικών του. Ειδικότερα, πρόκειται για παρεμβάσει υπέρ τη προασία του εδάφου και των νερών, υπέρ τη διατήρηση παραδοσιακών καλλιεργητικών πρακτικών, τη προώθηση τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την διάδοση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών που οχεύουν ην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων. Στην παραπάνω δαπάνη συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Γεωργική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) με ποσοά συμμετοχή όπω αυτά ορίζονται ον εκάοτε χρηματοδοτικό πίνακα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΜΕΣΩ ΤΗΣ «COOP A.E» Νέε προοπτικέ για τα συνεταιριικά προϊόντα Αρτιότερη συνεργασία με του προμηθευτέ και την ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που διαθέτει ον καταναλωτή, πραγματικό όφελο για τι συνεταιριικέ οργανώσει, τα προϊόντα του, επομένω και του έλληνα παραγωγού εγγυάται το νέο, δυναμικό ξεκίνημα τη εταιρεία «Ελληνική Διατροφή Coop A.E», ην οποία συμμετέχει η ΠΑΣΕΓΕΣ, μέσω του επιχειρηματικού τη βραχίονα «Συνεταιριικέ Επενδύσει». Το 2009 θα είναι ένα έτο ανταγωνισμού τιμών ην αγορά λιανική ειδών κατανάλωση, με είσοδο νέων παικτών ην αγορά όπω η αλυσίδα Aldi. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία από Όμιλο διαπραγμάτευση και τεχνική υποήριξη των καταημάτων λιανική πώληση μετασχηματίζεται σε δίκτυο συνδυασμένων επιχειρηματικών δραηριοτήτων που έχει σαν άξονε: Δίκτυο καταημάτων με κοινά χαρακτηριικά και επιχειρηματικέ λειτουργία. Δίκτυο αποθηκών οι οποίε υποηρίζουν τι επιχειρηματικέ δραηριότητε του Ομίλου και προσφέρουν δίκτυο διανομή σε παραγωγικού συνεταιρισμού καταργώντα με τον τρόπο αυτό το κόο των ενδιάμεσων εμπορικών φορέων. Ενεργοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντο προ την κατεύθυνση τη τοπική ήριξη αυτών των δραηριοτήτων. Ανάπτυξη κεντρικών υπηρεσιών ήριξη α καταήματα κα τι αποθήκε του Ομίλου οι οποίε θα αυξήσουν την ανταγωνιικότητα των Μελών μα έναντι ι μεγάλε αλυσίδε. Ο Όμιλό δημιουργεί μια δομή η οποία έχει λειτουργίε μεγάλη αλυσίδα χωρί παράλληλα να είναι ενιαία επιχείρηση. Το πιο σημαντικό, όμω, είναι ότι η νέα οπτική η εταιρεία δεν αποτελεί έναν εμπορικό διαμεσολαβητή αλλά τον εταίρο των παραγωγών η διάθεση των προϊόντων του ην εγχώρια αγορά και δημιουργεί επίση τι προϋποθέσει για μια καλύτερη και αποδοτικότερη σχέση μόνιμη συνεργασία με την βιομηχανία και το χονδρικό εμπόριο προσφέροντά ένα πανελλαδικό δίκτυο από σημεία πώληση λιανικών πωλήσεων και παράλληλα ένα δίκτυο αποθηκών πανελλαδική κάλυψη για τη συγκεντροποίηση των πωλήσεών του και την ελαχιοποίηση του κόου διανομή.

18 πρό α µ µ α ρ γ ΗΜΟΣ ΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ EK ΗΛΩΣΕΩΝ ίου Πέµπτη Φεβρουαρ θµού reggae, lain, ρυ Οι «X-ROAD» σε σουν µια διαφορεχαρί µα θα so lyp ska & ca αγούδι ο ρό, γέλιο και τρ τική βραδιά µε χο «ΑLTERRA» ι 26 αρίου Σάββατο Φεβρου σουµε µε ελελάτε να γλεντή ρνα «Ε ΕΜ» βέ τα ην ληνική µουσική 0 σκευή ι 21.0 ην Αγία Παρα 21 ίου ουαρίου Παρασκευή Φεβρ a vid i m Que sera, οι λά είναι αληθινό αλ ο υτ τε ίσ απ ι ο αι ντ χο Ακούγετα έρ» RS N BROTHE ιά. αδ βρ διάσηµοι «GIBSO co µια µοναδική dis «FOURTEEN» για 27 αρίου Κυριακή Φεβρουαρ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, Σάββατο Φεβρου ι ΚΟΚΚΙΝΑ!!! ΓΙ Ελάτε ο ΚΥΝΗ ρόοπτα, έξυµερα όλα γίνοντα η του σή ό Απ ώτ απ ά πρ λλ ην πο ΛΙΑ» ένα παιχνίδι µε η που Τα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΑ ην πλατεία Λουτρακίου και πολλή κίνησ συναυλία πνε ερωτήσει διοργανώνεται ο λη γά µε ιά για δεύτερη χρον ι ίου αρ ου κι: βρ ρά Φε υτ ή ο Βραβείο Λο Παρασκευ 2 00, υλιαγµένη, 1ο Βραβείο 600, χιλιάκυριακή Μαρτίου Στη µαγευτική Βο A, οι «LOS ση αρµάτων και ι κα EM Φεβρουαρίου AN ίτη 00 ο YP Τρ 0, ar 40 ε -b οκριάτικη Παρέλα κεντρική λεωφόρο ρί Απ ο φο ογ έρο λλ λη ξιδ Σύ (π τα ό ο resauran τικ 00 τών ην Με τον Πολιτισ LA SALSA» θα µα 0 3ο Βραβείο 200, δων καρναβαλισ ολουθήσει το «ΧαραHERMANOS DE ι 16.30, θα ακ ΙΝΟΥ 5000) του ι 21.0 υ θα χορέψουµε ο τη 06 ρα κίο ική 44 χώ ρα υσ 27 ην υτ ρα µο ν Λο Πε υ τη κή το ΚΚ ϊβι οδ ΚΟ ρα είσ ΛΗ Κα ψουν µε ην ΕΛ τη ν 0 τη.0 µε Από τα πελάγη λάµπη» ι 19 µεγάλη συναυλία φαντασµαγορική τελετή περιµένει υ, το κουβανέζικο µα κίο τά ρα µε υτ ι η Λο κα τά ίου λία αρ µε ρα παρα ρο έτικη Περαχώ και αµέσω ββατο Φεβρου ην» σε µια λαϊκορεµπ ΡΗ» το µοναδικό Θέατ ζάκι ο Σχίνο... υ τρίο ο «CORAL in κλίµα θα γίνει και αείρευτο κέφι ΑΚ ξη ο λιµάνι µε REET THEATRE» λή «Μ Μεζεδάκι και ου το υ α το ρέ µα πα τη la ική ρό σε γκ IX ST έ ΑΚΙ» η µουσ ι βραδιά µε το συ ΡΑ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ» ρόµου τη «HEL υτουντζή λων ου νικητ ταβέρνα «ΛΙΜΑΝ ριµένει ι ρνα «ΠΕΤ : Ρέα Το ονοµή των επάθ βέ πε ση απ τα ία η µα ην υσ θα ρο, Πα ΝΗ ΑΝΤΩ του «κυνηγιού» Φεβρουαρίου α Μαρτίου η ίου ρτ αρ ου τά βρ Τε Φε Καθαρά ευτέρ Κυριακή R&B, reggae ροί µα ul, µικ Φεβρουαρίου so, ά α ck έρ εσ υτ Ro για y ε nk ρα Fu ΙΣΘΜΙΑ STIC h Μεγάλη µέ σουµε ην τατασκήνωηµα των Ισθµίων γκρότηµα «PLA Ελάτε να γλεντή λητική παιδική κα ηµοτικό Κατά ραδοσιακή µουσική βραδιά µε το συ ΠΛΩ» ι ύση ι ο Βρ Στ ρά Κυ φίλοι ην αθ 0 ην.0 Ν ντανή πα Π» από τι 11 βέρνα «ΑΝΝΑ» PEOPLE» ο «Ε κούλουµα µε ζω ο πέταγµα του χαρταετού ϊκή-ρεµπέτικη ση «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜ διαγωνισµοί: Painball, λα ή αν ντ ζω µε θεί 21.00, και διαγωνισµό έχουν διοργανω βολία, ευοχία ο ευή Φεβρουαρίου σκ. ρα ική Πα υσ ξο 0 µο Το.0 υ, 11 ι Αναρρίχηση γειτονιέ το ι φυσικά h Καντάδε ι λή Μικτή ο Μπάσκετ κα σα Ποδόσφαιρο και µε αρίου α ου 80 έν ν βρ ηµ τη Φε ό απ ίτη απ αγ Τρ υ υν τα Λουτρακίο ου «ΧΟΠΕΡΑΧΩΡΑ ό Σύλλογο θα σα περιµένο παιχνίδια, οι animaeur και πέταγµα κίου του συλλόγ Με τον Πολιτιικ ε το «Χαραλάτά ουµα ο γήπεδο έω τι 12.00, Χορωδία Λουτρα» που διευθύνει ο ύλ Κο υµ ψο γιγάντια φουσκω ι διαγωνισµού χορού ρέ χο ΚΙΟΥ τι 9.00 σε Λουτρακίου θα ΡΩ ΙΑ ΛΟΥΤΡΑ χαρταετού από ρνάβαλο ντρική πλατεία θα ξεκινήσουν που έχουν ετοιµά λό σα µάγο για ένα ι ην κε ό Ελεύθερο Κα Παντελέων και ακ η σι η» κα όρ ο δο µπ, ηγ ρα ού Γρ Πα δι 0 ο ου.3 ce 19 fa ι & τραγ σα Ε, οι έν ΟΣ ι οι λατρεµ Λουτρακίου. ν από την Πλατεία ό τι καλύτερε ι και COUSTIC TROU απίθανο show κα µεταµορφώσουν σε ότι ι από το Vicky B και οι «A α πρόγραµµα τη Τράτα» ρα ναµη µια απ σα h Η δύ µια ρό Η να h χο τα για «Ο s τη er κό in έν ρι pa ζουν και η λυ ογο Περαχώ BLES» παρουσιά χορευτικέ επιband τη Αθήνα ένα Πολιτιικό Σύλλ ική του ζητήσετε. τερε γίνει ι er ενώνονται για λύ τρ θα rm γα o εκ rfo µε Ηλ sin pe l ν τι Ca ο ica ώη µε el ρε us πρ m ην µεγαλύτε ογειώσουν Π. h Στο Club Ho που θα σα απ 0 πρόγραµµα µε τι υσική ρό του ΟΥΚΑΛ χίε χο ικό τυ υσ ικο µο άτ ρι οκ.0 µο ο απ ι 21 γκόσµια «Palmiebisro» επιτυχίε τη πα οι «FULL LOADED» ξεσηκώλουτρακι ό τον Σύλλογο αι in group θα σα la είν ί ck το bla αυ, Το ή h τη Τράτα απ τών «ΙΒΥΚΟΣ» σετε ην ρό δή σκ ι χο ου Ο αγ U» τρ EA να ι «B κα ο club Περαχωρι σει να χορέψετε που έρχονται Λουτρακιωτών ντρική Πλατεία ι ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΕΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» UA CQ «A ο κε µαζί του ι ην Λουτρακίου. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ίου Κυριακή Φεβρουαρ ελό πάρτυ ην ΠΛΩτρ α έν µε ε Ξεκινάµ & soul από disco, pop, rock, ού θµ ρυ σε ΡΗ ι N» του «FUNKTIO 8 13 αρίου ευτέρα Φεβρου από το συγκρόμουσική βραδιά ού ΤΗ ΑΣ ΡΑ µε σκοπ τηµα του ΗΛΙΑ ΠΛ την µουσική παράό και τραγούδια απ ο cafe «ΠΑΠΑ Α δα λά Ελ τη ση δο ι ΚΗΣ»

19 TEMPO Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ CLUB HOTEL Οι περιηγήσει του Αλ. Μάντη ην Ελλάδα «ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙHΓΗΣΙΣ» ε ίναι τ ο βιβλίο τ ου πρώην διευθυντή τη ΛΖ Εφορία Προϊορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου Αλέξανδρου Μά - ντη, το οποίο θα πα ρουσιαεί ο Αµφιθέατρο του Νέου Μουσε ίου Ακροπόλεω, τ ην επόµεν η Τετάρτη (24 Φεβρουαρίου). Ο συ γγραφέα τ ου έρ γου µε τ ον α κριβέ τίτλο «Humfry Payne ΕΛΛAΔΟΣ ΠΕΡΙHΓΗΣΙΣ Αρχαιολο - γία και νεοελληνική πραγµατικότητα α χρόνια του µεσοπολέµου», βρίσκεται σήµερα ην θέση του διευθυντή τη Α Εφορεία Προϊορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντα ω έδρα του το νέο Μουσείου Ακροπόλεω. Το έργο του ηρίζει η CLUB HO TEL CASINO LOUTRAKI, η οποί α συ νεχίζοντα τ ην τ ε- ράια προσφορά τη ον πολιτισµό και ι τέχνε, ανέλαβε αποκλειικό χορηγό τη έκδοση του παραπάνω βιβλίου. Στην εκδήλωση που θα γίνει παρουσία του υπουργού Πολιτισµού Αντώνη Σαµαρά, την επόµενη Τετάρτη και ώρα 6:30 µ.µ., τ ο βιβλίο θα πα ρουσιάσουν ο Μιχάλη Τ ιβέριο (κ αθηγητή κ λασική α ρχαιολογία ο Α.Π.Θ.), ο Πέ τρο Θέµελη (οµ. κ αθηγητή κλασική α ρχαιολογία σ το Πανεπ ιήµιο Κρήτ η), η Ισµήνη Τριάντη (οµ. κ αθηγήτρια κλασική αρχαιολογία σ το Πανεπ ιήµιο Ιωαννίνων) και ο James Coulon (οµ. κ αθηγητή κλασική αρχαιολογία ο Πανεπιήµιο τη Οξφόρδη) Εκτό του υπουργού Αντώνη Σαµαρά, χαιρετισµό θα απευθύνουν η διευθύντρια τη Βρετανική Σχολή Αθηνών Caherine Morgan, ο πρόεδρο τ η Ένωση των Φίλων Ακροπόλεω Μανώλη Νε ιάδα κ αι ο Αντώνη Στεργιώτη διαχειριή τη CLUB HO TEL CASINO LOUTRAKI που όπω προαν αφέραµε έχ ει αναλάβει χορηγό του βιβλίου. Σηµαντική θα ε ίναι και η πα ρουσία ε κεί του πρ. αρχαιοφύλακα Περαχώρα Σωτήρη Πρωτοπαπά, ο οποίο κατάγεται από την Περαχώρα και έχει κληθεί να απευθύνει χαιρετισµό. Μεγάλε εκδηλώσει και φέτο ο Λουτράκι Με καντάδε ι γειτονιέ του Λουτρακίου από την 80µελή µικτή χορωδία του συλλόγου ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, συνεχίζονται αύριο Παρασκευή οι εκδηλώσει του δή- µου Λουτρακίου Περαχώρα γι α τι αποκριέ. Το Σάββατο το γλέντι µεταφέρεται ην ταβέρνα ΕΔΕΜ, ην Αγία Παρασκευή, ενώ τ ην Κυρι ακή η πρόσκληση αφ ορά το «κυνήγι του θησαυρού». Ένα παιχνίδι µε πολλά απρόοπτα, έξυπνε ερωτήσε ι και πολύ κίνηση που για δεύτερη χρονιά διορ γανώνεται σ το Λουτ ράκι. Μάλια, ο α γώνα περιλαµβάνε ι και βραβείο που ανέρχεται α 600 ευρώ. Από τα πελάγη τη Καραϊβική ην παραλία Λουτρακίου, ο κουβανέζικο τρίο ο Coral. Την Δευτέρα, το γλέντι θα µεταφερθεί ην Κυραβρύση κ αι ην ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ Αποκριάτικε εκδηλώσει ην πόλη τη Κορίνθου ταβέρνα ΆΝΝΑ, ενώ τ ην Τ ρίτη, 24 Φεβρουα ρίου, ο Πολ ιτιικό Σύλλογο Λουτρακίου θα χορέψε ι τον Χα ραλάµπη, (7:00 µ.µ.) σ την κεντρική π λατεία τ η πόλη. Όσο για τ ην επόµεν η Πέµπτ η, Τσικνοπέµπτη, οι X-ROAD σε ρυθµού reggae, lain, ska κ αι calypso θα µα χα ρίσουν µι α δι αφορετική βραδιά µε χορό, γέλιο και τραγούδι ο Alera (9:00 µ.µ.). Το Πνευµατικό Πολιτιικό Κέντρο του Δήµου Κορινθίων, διοργανώνει αποκριάτικε εκδηλώσει, το Σάββατο 28 Φεβρουα ρίου, µε happening, συ ναυλία και παρέλαση ου κεντρικού δρόµου τ η πόλη τη Κορίνθου. Στην Κεντρική Παρέλαση θα συµµετέχουν τα σχολεία τη περιοχή, πολιτιικοί φορεί και οµάδε πολιτών. Ορισµένε ολέ θα διατίθενται από το Πνευµατικό Κέντρο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα. Πληροφορίε ο τηλ: Να είµαε όλοι εκεί! Η "ΣΦΕΝΤΟΝΑ" του Λάκη Γιαννιδάκη ο διαδίκτυο!!! Σημαδέψτε ο hp://sfedona.wordpress.com/ και με ένα κλικ...χτυπηστε ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!! Ένα µικρό διαµάντι για τον πολιτισµό µα του Λάκη Γιαννιδάκη Δεν είμαι ίσω ο καταλληλότερο για την κριτική ενό τέτοιου βιβλίου.και δυυχώ, δεν είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά-όσο βρισκόταν ην Αρχαία Κόρινθο-έναν τόσο σπουδαίο επιήμονα αλλά και ευαίσθητο άνθρωπο,όπω μαρτυράει η πένα του. Το βιβλίο αυτό σίγουρα είναι ένα μικρό διαμάντι για την ιορία μα και τον πολιτισμό μα. Ο Αλέξανδρο Μάντη ην ανεκτίμητη αυτή επιημονική του έρευνα, με τον γλαφυρό, άμεσο και δυναμικό λόγο του, μα ταξίδεψε α μυθικά- για εμά του κοινού θνητού - μονοπάτια τη αρχαιολογία και των ανασκαφών. Ταυτόχρονα με έναν υπέροχο αφηγηματικά τρόπο, που συγκεντρώνει και ξεχωριά λογοτεχνικά εικαικά αλλά και λαογραφικά οιχεία, μα χάρισε περιπλανήσει και γνώσει, ιορικέ αναδρομέ και συγκινήσει. Μα έκανε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε από πολύ κοντά ένα σπουδαίο φιλέλληνα ερευνητή, όπω ήταν ο Humfry Payne που δυυχώ για την αρχαιολογική επιήμη αλλά και την Ελλάδα έφυγε τόσο νέο! Τον ερευνητή που έκανε τι ανασκαφέ ο Ηραίο ( ) και η αρχαιολογική του σκαπάνη έφερε ο φω αυτό τον ανεκτίμητο ιορικό θησαυρό! Ευχαριούμε από καρδιά τον συγγραφέα και όλου του συντελεέ του εμπνευσμένου αυτού έργου, γιατί η σπουδαία αυτή εργασία του, κρατάει ολοζώντανε τι μνήμε από ένα σημαντικότατο κομμάτι τη ιορία και του αρχαιολογικού πλούτου τη Κορινθία μα,όπω είναι το Ηραίο τη Περαχώρα! Το Ηραίο, αλλά και ολόκληρη την Περαία Χώρα, την οποία τόσο πολύ αγάπησε μαζί με του ανθρώπου τη ο Άγγλο ερευνητή. Σύμφωνα με τι πολύτιμε μαρτυρίε παλαιών Περαχωριτών, που γνώρισαν τον Humfry Payne και με σπάνιε φωτογραφίε τη εποχή εκείνη τι οποίε διέσωσε ι 176 σελίδε του το θαυμάσιο από κάθε άποψη αυτό λεύκωμα -με σχεδιασμό και επιμέλεια του συμπατριώτη μα Μπάμπη Λέγγα-, ο Payne και η συζυγό του Powell, είχαν αναπτύξει μια ξεχωριή σχέση με του κατοίκου τη Περαχώρα. Με τη γνωή καταδεκτικότητα και γνήσια αγάπη του για την Ελληνική ύπαιθρο και του ανθρώπου τη, είχαν γίνει ένα μ αυτού: του μιλούσαν Ελληνικά, έπιναν μαζί του και συζητούσαν για τα προβλήματα του. Οι Περαχωρίτε έτρεφαν αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνη προ τον Άγγλο αρχαιολόγο που του πρόσφερε δουλειά και άνοιγε νέου ορίζοντε για το χωριό του! Αφήσαμε για το τέλο, τα ειλικρινή και θερμά συγχαρητήρια μα για την CLUB HOTEL CASINO LOYTRAKI, για την σπουδαία συμβολή τη ω αποκλειικού χορηγού τη έκδοση. Ειδικότερα για τον κ. Αντώνη Στεργιώτη και τον κ. Γιάννη Βραχάτη, η προτροπή και η επιμονή των οποίων -σύμφωνα με τον συγγραφέαήταν καθοριική για την λαμπερή αυτή έκδοση. Προίθεται ένα ακόμα κρίκο ην σπουδαία αλυσίδα προσφορά για τον πολιτισμό του τόπου μα! Κρατάμε την φράση του κ. Στεργιώτη από το εισαγωγικό του σημείωμα ο βιβλίο: «Ο πολιτισμό ω μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη ενό τόπου ο πολιτισμό που υπηρέτησαν άνθρωποι όπω ο Humfry Payne είναι και θα εξακολουθήσει να είναι ο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μα».

20 28 τέμπο Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 Ανάβαση ην Ευρυτανία από του ορειβάτε τη Κορίνθου Ορειβασία, πεζοπορία και περιήγηση ην όµορφη Γ ρανίτσα, τ η Ευρυτ ανία, ε τοιµάζουν για το τριήµερο τη Καθαρά Δευτέρα, οι ορειβάτε τη Κορίνθου. Ο Ορε ιβατικό Σύλλογο θα αν αχωρήσει από την Κόρινθο ι 8:00 το πρωί του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, µε πρώτη άση για καφέ ο Αντίρριο. Το πρόγραµµα τη εξόρµηση περιλαµβάνει, επίσκεψη ο φράγµα Καρακίου και µε θέα τη λίµνη Ματσούκι, τη λίµνη Καρακίου και τον ποταµό Ίναχο, ενώ θα γευτούν τοπικά εδέσµατα ο παλιό Χαλκιόπουλο. Στη συνέχεια, διασχίζοντα τη λίµνη Κρε- µαών και τη γέφυρα τη Ταρτάνα, οι ορειβάτε αναµένεται να φθάσου ν α ργά τ ο από - γευµα η Γρανίτσα, για διαµονή σε ξενώνα. Την Κυριακή, 1η Μα ρτίου τώρα, τ ο πρόγραµµα συνεχίζεται µε την ορειβασία ην κορυφή Καλόγερο, την πεζοπορία α Άγραφα και την περιήγηση ην Γρανίτσα. Το βράδυ τη ίδι α µέρα, θα γίνε ι τ ο κ αθιερωµένο πάρτι µασκέ. Την Καθαρά Δευτέρα, η αποολή θα βρεθεί γι α τ α κ ούλουµα σ το χωριό Φρα γκία, προτού επ ιρέψει σ την Κόρινθο, α ργά τ ο απόγευµα τη ίδια µέρα. Ικανοποίησαν οι κολυμβητέ του Λουτρακίου Πολύ κ αλή εµφάν ιση πρα γµατοποίησε η αγωνιική οµάδα του κολυµβητικού Τµήµατο τ ου Α. Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟ ΥΤΡΑΚΙΟΥ ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤ ΑΘΛΗΜΑ ΝΟ ΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που διεξήχθηκ ε τ ο τ ριήµερο & 15 Φεβρουαρίου 2009 ι εγκαταάσει του ΟΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ. Με τ ην συµ µετοχή 6 αθλητών τ ριών κατέκτησε 2 ΧΑΛΚΙΝΑ µε τάλλια & 15 θέ - σει ην οκτάδα (13 σ τα ατοµικά και 2 σ τα οµαδικά). Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ω εξή: 1. Αποόλου Γεώργιο (ΠΠ-Β): 8ο α 100 µ. πεταλούδα, 17ο α 100 µ. ύπτιο. 2. Γέρου Ασηµίνα- (ΚΟΡ) :5η α 400 µ. ελεύθερο, 6η σ τα 100 µ. ε λεύθερο & 9η α 200 µ. ελεύθερο. 3. Θώδη Μαρίνα (ΚΟΡ): 4η σ τα 100 & 200 µ. πεταλούδα & 7η σ τα 50 µ. πε ταλούδα. 4. Μεζίνη Δήµητρα (ΚΟΡ): 3η σ τα 200 µ. ύπτιο, 7η α 100 µ. ύπτιο & α 400 µ. µικτή ατοµική. 5. Μεζίν η Αν αασία (ΠΚ-Β): 3η σ τα 200 µ. ύπτιο, 6η α 100 µ. ύπτιο, και 13η α 200 µ. ελεύθερο. 6.Σπυράκη Αργυρώ (ΚΟΡ): 5η α µ. ελεύθερο, 6η α 200 µ. πρόσθιο & 12η α 100 µ. πρόσθιο. Τέλο ι σκυταλοδροµίε 4 χ 100 µι - κτή οµαδική, & 4 χ 200 µ. ε λεύθερο, κατηγορία Κορασίδων, η οµάδα αποτ ελού- µενη από τι Θώδη, Γ έρου, Σπυράκη, Μεζίνη κατέκτησε την πέµπτ η & τ ην έκτη θέση αντίοιχα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Ενθουσίασαν οι µαθητέ του Λουτρακίου µε την θεατρική παράαση Εντυπωσιασµένοι έφυ γαν οι µα - θητέ, οι εκπαιδευτικοί και οι γονεί των µαθητών τ ου Ερ γαηρίου Ει - δική Επα γγελµατική Εκ παίδευση και Κατ άρτιση Κορινθί α από τ ην θεατρική παράαση «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορο Ουγκώ από την Επα γγελµατική Παιδική Σκη νή του Πνευµατικού Πολιτιικού Κέντρου Λουτρακίου Περαχώρα. Ο διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κο - ρινθία Χρόν η Σιφα κάκη σε επ ι- ολή τ ου προ τ ον Πρόεδρο τ ου Πνευµατικού Πολιτιικού Κέντρου Λουτρακίου Περαχώρα Μιχάλη Δρίτσα τ ονίζει ότι ήτ αν µί α «ε υχάριη και αλησµόνητη εµπειρία» και ευχαριεί για την φιλοξενία και την «υψηλή ποιότητα παράαση». Στο κείµενο τη επιολή του, ο κ. Σιφακάκη αναφέρει: «Οι µαθητέ, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γ ονεί των µαθητών µα σα ε υχαριούµε θερµά γι α τ ην ε υχάριη κ αι αλη - σµόνητη εµπειρία που µα χα ρίσατε καλώντα µα ν α παρακολουθήσου- µε δωρεάν την παράαση «Η Παναγία των Παρισίων». Η φιλοξενία και η εξυπηρέτηση που µα προσέφεραν οι υπεύθυνοι τη διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Ιδιαίτερα θα θέ λαµε ν α συ γχαρούµε τ ην θεατ ρική οµάδα γι α τ ην εξαιρετική κ αι υψηλή ποιότ ητα παράαση που µα πρόσφεραν. Πιεύουµε ότι πρόκ ειται για µία δουλειά που θα ζήλευαν πολλοί πολλά υποσχόµενοι κ αι πολυδι αφηµισµένοι θίασοι». Γενική συνέλευση ο Πανεπιήμιο Πελοποννήσου Το Δ.Σ. τ ου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιηµίου Πελοποννήσου σα προσκαλεί σε Γ.Σ. τη Δευτέρα 23/2 και ώρα 12:30 ην Αίθουσα Συνεδριάσεων τη ΣΘΕΤ (Σχολή Θε τικών Επιηµών και Τεχνολογία) προκειµένου να εκλεγούν οι αν τιπρόσωποι του Πανεπ ιηµίου µα γι α το 9ο Συ νέδριο τη ΠΟΣΔΕΠ που θα λάβε ι χώρα σ την Αθήνα κατά το διάηµα 6-8 Μα ρτίου. Σε περίπτωση έ λλειψη απαρτία η συ νέλευση θα επαναληφθεί ι 13:00. Η Μουσική Σχολή του δήµου Λουτρακίου Περαχώρα του Λάκη Γιαννιδάκη Από τι σηµαν τικότερε κ αλλιτεχνικέ δρασ τηριότητε του Πνευµατικού -Πολιτιικοί Κέντρου Λουτρακίου, είναι η ίδρυση Μουσική Σχολή (αν αγνωρισµένη από το κράτο). Τα επ ίσηµα εγκ αίνια τ η, έ γιναν τ ο Σάββατ ο 7 Φε - βρουαρίου, όπου µαθητ έ µαζί µε τ ου δασκάλου τ ου έδωσαν έν α µικρό εν τυπωσιακό δε ίγµα από τ η µέχρι τώρα δουλειά του. Ο πρόεδρο τ ου Πνε υµατικού Κέν τρου κ.μιχάλη Δρίτσα-µε πολύ επιτυχηµένη ήδη θητεία ο Π.Κ - αναφέρθηκε ην σκοπιµότητα τη ίδρυση τη σχολή αλλά και ο αγκάλιασµά τη από του δηµότε, ο πολύ σύντοµο χρόνο τη λειτουργία τη. Ο Δήµαρχο κ.γιώργο Γκιώνη, συνεχάρει τον κ.δρίτσα και όλου του δασκάλου και µαθητέ τη σχολή,δηλώνοντα πω αισθάνε ται ιδιαίτερα χαρούµενο και υπερήφανο για ένα ακόµη πολιτιικό δηµιούργηµα τη Δηµοτική του αρχή που απε υθύνεται η νεολαία του Δήµου.Η εκδήλωσε ολοκληρώθηκε µε την κοπή τη καθιερωµένη πρωτοχρονιάτικη πίτα, την οποία έκοψαν από κοινού ο κ.γκιώνη, ο κ. Δρίτσα και ο κ.οικονόµου καλλιτεχνικό διευθυντή τη Σχολή.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Σύνολο ακινήτων 30. Οροφος, κατασκ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Σύνολο ακινήτων 30. Οροφος, κατασκ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑ 1 (Αγ. Γεώργιος) 350τμ ΣΚWC2MΠ 2επίπεδη βίλα ήσυχη τοποθεσία άψογη λειτουργικότητα τζάκι δρύινα δάπεδα μεγάλο σαλόνι πανοραμική θέα κόλπου πυλωτή κηπος 250τμ (κωδ 3198) 1.200 Κωδ.: < 3198 > 330 330

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 1 Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 Κυρίες και Κύριοι, Η διαδρομή μου λίγο πολύ γνωστή. Εκτός από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα ανέλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς τους συμπολίτες μου, ως Γιώργος Κοτρωνιάς και θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να κάνω

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327 1 -''INTERHOME'' πωλείται γκαρσονιέρα 50τμ 1Δ 1ου ορόφου ετοιμοπαράδοτο το διαμέρισμα διαθέτει ατομικό φυσικό αέριο, θωρακισμένη πόρτα. (κωδ 28828) Τιμή 100.000 Καλέστε 2310317100 6936146412 Κωδ.: < 28828

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίες στο Ν. Ηρακλείου

Κατοικίες στο Ν. Ηρακλείου Κατοικίες στο Ν. Ηρακλείου Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία έκδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίες στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας

Κατοικίες στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Κατοικίες στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ INTERHOME. Σύνολο ακινήτων 27 42 1Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ INTERHOME. Σύνολο ακινήτων 27 42 1Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65. 1 2 3 4 5 6 ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65.000 ΚΟΡΔΕΛΙΟ ακινητο ετοιμοπαραδοτο 65 τμ 1Δ 2ος αψογη διαρρυθμιση μεγαλους χωρους με συνθετικα κουφωματα μεγαλα μπαλκονια αποθηκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Α) Πρωτόκολλο Συνεργασίας Σ.Ε.Ο και Ξ.Ε.Ε- Η Ελλάδα μετά την κρίσηανασυνθέτοντας-το

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Α) Πρωτόκολλο Συνεργασίας Σ.Ε.Ο και Ξ.Ε.Ε- Η Ελλάδα μετά την κρίσηανασυνθέτοντας-το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α) Πρωτόκολλο Συνεργασίας Σ.Ε.Ο και Ξ.Ε.Ε- Η Ελλάδα μετά την κρίσηανασυνθέτοντας-το εθνικό μας προϊόν Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 221 - Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------

-------------------------------------- ------------------------------------- Project Brief Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής -------------------------------------- 1 Στόχοι / Overview 1. Περιγράψτε με λίγα λόγια το έργο. Ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet θέλει προσοχή!

Το Internet θέλει προσοχή! Το Internet θέλει προσοχή! Στο Internet αν θες να πας πρέπει να προσέχεις που πατάς γιατί με ένα λάθος βηματάκι θα πέσεις μέσα σε χαντάκι. Το Internet κρύβει πολλά άλλα ωραία άλλα τραγικά γι αυτό πρόσεχε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 3. Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια: Το µισό σχεδόν δείγµα των ερωτηθέντων (46,) ψήφισε γυναίκα, κυρίως γιατί τις θεωρεί αξιόλογες υποψήφιες (89,7), γιατί ήθελαν να στηρίξουν και γυναίκες (83,8) και γιατί θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίες στον Πειραιά

Κατοικίες στον Πειραιά Κατοικίες στον Πειραιά Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία έκδοσης, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα