ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2011 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»... 1 Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.26033/ απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης (ΦΕΚ 349/Β/11)... 2 Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων των 3009/2/27 γ από (Β 795) και 3009/2/20 στ από (Β 41), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ... 3 Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων υπ αριθ. 3009/2/ 26 α από (Β 513) απόφασης Υπουργού Δη μόσιας Τάξης, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 732 (1) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2011 στην Ανώ νυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του Ν. 3429/2005 «Δη μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο,)» (Α /314), όπως τροποποιημένος ισχύει, β. του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, (ΦΕΚ Α728), γ. του άρθρου 3 παρ. 4δ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ ληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α /212), δ. των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α798), ε. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α /221), στ. του άρθρου δεύτερου του ν. 1822/1988 (ΦΕΚ Α 272), «Σύσταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Το υπ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31 /οικ.80/ έγ γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προγραμματι σμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011». 3. Τα υπ αριθμ. Πρωτ. 7743/ και 7766/ έγγραφα της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» σχε τικά με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού έτους Το υπ αριθμ. οικ.2/1466/ έγγραφο του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2011 στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), 78 ατόμων διαφόρων ειδι κοτήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

2 7652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /Α 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 8 μήνες 5 μήνες 4 μήνες 2 μήνες 1 μήνας ΒΟΗΘΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΕΡΓΟ ΔΗΓΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΜΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΕ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟ ΜΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΔΕ ΔΗΣ ΑΛΑΤΟΣ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟ Υ.Ε ΠΛΙΣΜΟΥ) 11 ΟΔΗΓΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Η συνολική δαπάνη ύψους που θα προκληθεί από την συγκεκριμένη ενέργεια, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. η οποία δεν επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ (2) Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.26033/ από φασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης (ΦΕΚ 349/Β/11). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/01) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ.». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.260/76 (ΦΕΚ 25/Α/76) «Περί αντικαταστάσεως του ρυθμιστικού κέντρου διαλο γής ασθενών και καθορισμού συστήματος εφημερίας των Νοσοκομείων Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Περι φερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ F 5. Τις διατάξεις του Ν, 3370/07 (ΦΕΚ 176/Α/07) «Οργά νωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 3868/10 (ΦΕΚ 129/Α/10) «Ανα βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) και το γεγονός ότι τυχόν επιπλέον προκα λούμενες δαπάνες από την υλοποίηση της παρούσας απόφασης θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του εκάστοτε Νοσοκομείου. 8. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.26033/ απόφαση Γε νικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 349/Β/11): «Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/ (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομεί ων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις». 10. Την αριθμ. ΔΥ(3 4)Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 1765/ Β/10) απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», αποφασίζουμε: Οι παράγραφοι Ε.5. και Ε.6. της κατηγορίας Ε. της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.26033/ απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 349/Β/11) αντι καθίστανται ως εξής: Ε.5. Τα ανωτέρω αποτελούν τα Νοσοκομεία «Κύριας Εφημερίας» και λειτουργούν επί 24/ώρου βάσεως Πρω ινής, Απογευματινής και Νυκτερινής Εφημερίας. Κατά την «Κύρια Εφημερία», τα νοσοκομεία κάθε ομά δας λειτουργούν από 08:00 μέχρι 08:00 της επόμενης ημέρας και δέχονται μόνο έκτακτα περιστατικά. Ε.6. Τα Νοσοκομεία κατά τις ημέρες που δεν εκτελούν «Κύρια Εφημερία», εντάσσονται σε «Πρωινή Λειτουργία» από 08:00 έως 14:30 και δέχονται περιστατικά στα τα κτικά εξωτερικά ιατρεία ως εξής: Κατά την Κύρια Εφημερία της Α Ομάδας, τα Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ και Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία. Κατά την Κύρια Εφημερία της Β Ομάδας, τα Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ και Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία. Κατά την Κύρια Εφημερία της Γ Ομάδας, τα Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» και Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία. Κατά την Κύρια Εφημερία της Δ Ομάδας, τα Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» και Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», θα βρίσκονται σε Πρω ινή Λειτουργία. Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ F Αριθμ. 3009/2/27 η (3) Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων των 3009/2/27 γ από (Β 795) και 3009/2/20 στ από (Β 41), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περ. η και παρ. 6, 18 παρ. 1 και 22 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α 147), όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις άρθρου 4 του Ν.2334/1995 «Υπη ρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α 184) και άρθρου 9 του Ν.3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σ αυτά και άλλες διατάξεις (Α 189). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Το άρθρο 1 του Π. δ/τος 184/2009 «Σύσταση Υπουρ γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι οτήτων» (Α 213). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Άρθρο 1 (Άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2008/51/ΕΚ) 1. Το άρθρο 1 της 3009/2/27γ από απόφα σής μας, «Τηρούμενα Βιβλία και υποχρεώσεις εμπόρων όπλων, πυρομαχικών, περιστρόφων πιστολίων, εκρηκτι κών υλών κ.λπ. αντικειμένων του Ν. 2168/1993» (B 795), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίων «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορία πε ριστρόφων πιστολίων, αυτομάτων όπλων, όπλων σκο ποβολής, περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων, ειδικών όπλων κρότου θορύβου απομάκρυνσης πτη νών από αεροδρόμια, πυρομαχικών, κυνηγετικών όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, υποχρεούνται να τηρούν ειδικά βιβλία, ως ακολούθως: 1. ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ: α. Βιβλίο αποθήκης εκρηκτικών υλών, ως το συνημμένο παράρτημα «Α». β. Βιβλίο πώλησης εκρηκτικών υλών, ως το συνημμένο παράρτημα «Β». 2. ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΔΩΝ: α. Βιβλίο αποθήκης των ειδών αυτών, ως το συνημμένο παράρτημα «Γ». β. Βιβλίο πώλησης των εν λόγω ειδών, ως το συνημ μένο παράρτημα «Δ».» 2. Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 της ως άνω από φασης αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Να τηρούν τα ως άνω βιβλία και τα μηχανογρα φημένα στοιχεία που προβλέπονται σ αυτά καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής τους. Σε πε ρίπτωση διακοπής της λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να παραδίδουν τα εν λόγω βιβλία και τα μηχανογραφημένα στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή η οποία τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρ χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας». Άρθρο 2 Τα παραρτήματα «Γ» και «Δ» της 3009/2//27γ από απόφασής μας αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:

4 7654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ι-Γ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7655

6 7656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (Άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2008/51/ΕΚ) Στην παρ. 4 του άρθρου 2 της 3009/2/20στ από απόφασής μας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολο γητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κατοχής κυνη γετικών όπλων και συναφή θέματα» (Β 41), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης μετά των ως άνω δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων σε άτομα που διαθέτουν σε ισχύ άδεια κατοχής και οπλοφορίας περιστρόφων πι στολίων και όπλων σκοποβολής κατηγορίας Β. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω άδειες χορηγούνται στους ενδιαφερομένους με την υποβολή θεωρημένου φωτοα ντιγράφου της κατεχόμενης αδείας, περιστρόφων πι στολίων και όπλων σκοποβολής κατηγορίας Β». Άρθρο 4 Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 3009/2/27 θ (4) Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων υπ αριθ. 3009/2/ 26 α από (Β 513) απόφασης Υπουργού Δη μόσιας Τάξης, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α 147). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 184/2009 «Σύστα ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (Α 213). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 6 του π.δ.189/ 2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 (Άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2008/51/ΕΚ) 1. Το άρθρο 1 της 3009/2/26 α από απόφα σής μας, «Τηρούμενα Βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ. αντικειμέ νων του Ν. 2168/1993» (Β 513), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατασκευάζουν, μετα σκευάζουν, συναρμολογούν, επεξεργάζονται ή επισκευ άζουν εντός της χώρας τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2, περ. α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, ιβ, και ιδ, του Ν.2168/1993, ως ισχύει ή ενεργούν γόμωση ή αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, υποχρεούνται να τηρούν ειδικά βιβλία ως ακολούθως : 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ : α. Βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, ως το συνημμένο παράρτημα «Α». β. Βιβλίο αποθήκης ετοίμων προϊόντων, όπως το επι συναπτόμενο παράρτημα «Β». γ. Βιβλίο πώλησης ετοίμων προϊόντων, όπως το επι συναπτόμενο παράρτημα «Γ». 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΚΡΗ ΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΦΕΣΕΩΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝ ΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛ ΛΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ : α. (1) Βιβλίο αποθήκης μερών ανταλλακτικών, όπως το συνημμένο παράρτημα «Δ». (2) Βιβλίο αποθήκης ετοίμων όπλων, όπως το επισυ ναπτόμενο παράρτημα «Ε». (3) Βιβλίο πώλησης ετοίμων όπλων, όπως το επισυνα πτόμενο παράρτημα «ΣΤ». β. Τα ίδια βιβλία υποχρεούνται να τηρούν και όσοι μετασκευάζουν ή συναρμολογούν τα ανωτέρω είδη. 3. ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΓΟΜΩΣΗ Ή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥ ΣΙΓΓΙΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΛΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ: α. Βιβλίο αποθήκης καλύκων καψυλλίων πυρίτιδας και λοιπών πρώτων υλών, ως το συνημμένο παράρτημα «Ζ». β. Βιβλίο αποθήκης ετοίμων φυσιγγίων, όπως το επι συναπτόμενο παράρτημα «Η». 4. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΟΠΛΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΠΛΩΝ (πλην αεροβόλων) : α. Βιβλίο αποθήκης μερών και ανταλλακτικών όπλων, ως το συνημμένο παράρτημα «Ι». β. Βιβλίο επισκευαζομένων όπλων, όπως το επισυνα πτόμενο παράρτημα «ΙΑ» 2. Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Να τηρούν τα ως άνω βιβλία και τα μηχανογρα φημένα στοιχεία που προβλέπονται σ αυτά καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής τους. Σε πε ρίπτωση διακοπής της λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησής τους, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να πα ραδίδουν τα εν λόγω βιβλία και τα μηχανογραφημένα στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή η οποία τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας». Άρθρο 2 Τα επισυναπτόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση πα ραρτήματα «Δ», «Ε», «ΣΤ», «Η» και «Θ» αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7657

8 7658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

9 ΦΕΚ 538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7659

10 7660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ι-Γ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7661

12 7662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1835 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7004/3/47 από 27.11.2007 απόφασης Υπουργού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1293 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.... 1 Πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2096 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως 30 Απριλίου 2010, στο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 79174/23304/ 23.12.2004 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2244 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 874 11 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ήμερες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3684 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1288 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 435/0051/20.03.20112 απόφα σης «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1877 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2151 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπη ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1967 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών ερ γασίας προσωπικού ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2190 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύνταξη εκθέσεων Γενικών Διευθυντών Γ.Λ. Κράτους (άρθρο 13, παρ. 4, ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 691 19 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1629 11 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορη γείται σε υπηκόους τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα