Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 10 ΕΣΜΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Toν Οκτώβριο του 2009 πέντε διµερή εµπορικά επιµελητήρια της Ελλάδας (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερµανικό και Ελληνοϊταλικό), παρουσίασαν µία πλήρη πρόταση εξειδικευµένων στόχων και 123 συγκεκριµένων δράσεων ως εργαλείο δουλειάς προς την πολιτική ηγεσία του τόπου. Το έργο αυτό βασίστηκε σε εκτενή διαβούλευση και ανάλυση βάσει της Ελληνικής και διεθνούς εµπειρίας του ΙΟΒΕ και της The Boston Consulting Group (BCG). Βασικός στόχος ήταν να τεθεί ένα µεταρρυθµιστικό πλαίσιο και πρόγραµµα αναδιάταξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η βασικότερη διαπίστωση τότε ήταν ότι η ελληνική οικονοµία χρειαζόταν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει περισσότερο εξωστρεφής: να στηρίζεται περισσότερο στις εξαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στην κατανάλωση, διότι η Ελλάδα είναι µια µικρή οικονοµία και η ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης περιορίζεται από την µικρή εσωτερική αγορά. Οι προτάσεις των διµερών επιµελητηρίων υιοθετήθηκαν, η µεγάλη πλειοψηφία τους εντάχθηκε στα Μνηµόνια, στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και στα Πολυνοµοσχέδια. Η πρόκληση όµως παραµένει στην εφαρµογή τους. Σίγουρα η σφοδρή επιδείνωση των µακροοικονοµικών συνθηκών τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά των δηµοσιονοµικών, και η ανάδειξη του προβλήµατος του χρέους σε κρίση διεθνούς εµβέλειας, οδήγησαν την κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα, και, ορθώς, την παραµονή της χώρας στην ευρωζώνη. Ως παραγωγικοί φορείς πρέπει να τονίσουµε ότι οι βασικοί µας επίσης στόχοι είναι να επανέλθουµε όσο γίνεται συντοµότερα σε θετικούς και βιώσιµους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, συµβατούς µε το δυνητικό προϊόν (ΑΕΠ) της οικονοµίας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, πρέπει να επιτελείται και η µακροοικονοµική προσαρµογή της οικονοµίας σε µικρότερα δίδυµα ελλείµµατα: του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του δηµόσιου τοµέα. Κλειδί για την σύζευξη ανάπτυξης και δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και οι επενδύσεις. Το πλαίσιο αναφοράς για τη θέσπιση των στόχων και των µέσων για την επίτευξής τους πρέπει να είναι ένα Μακροπρόθεσµο Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση της δυναµικής των κλάδων και τοµέων µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους οποίους µπορεί να 1

2 στηριχτεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο: Παιδεία - Πολιτισµός, Αγροτικός Τοµέας, Τουρισµός, Ναυτιλία, Ενέργεια, Υγεία, Ορυκτός Πλούτος, Πληροφορική και Επικοινωνίες, καθώς και ορισµένοι κλάδοι της µεταποίησης (π.χ. τρόφιµα, δοµικά υλικά). Σηµαντικοί ενδιάµεσοι στόχοι είναι δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την προσέλκυση επενδύσεων, η βελτίωση του επιχειρείν, η αύξηση των θέσεων εργασίας και τελικά η αύξηση της ευηµερίας και η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Βασικές συνισταµένες των στόχων µας και του επιχειρησιακού σχεδίου που πρέπει να τονιστούν, είναι οι εξής: Αποτελεσµατικότητα του Κράτους Μείωση του µεγέθους του Κράτους και απλούστευση όλων των διαδικασιών που διέπουν τη σχέση Κράτους-Πολίτη και Κράτους-Επιχείρησης Μείωση της εξάρτησης των επιχειρήσεων από το Κράτος Ενίσχυση της Εξωστρέφειας: Υποκατάσταση εισαγωγών Αύξηση εξαγωγών Μεταφορά πόρων (εργασία-κεφάλαιο) από κλάδους εσωστρεφείς προς κλάδους εξωστρεφείς Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας µε µείωση του σχετικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, αύξηση της ολικής παραγωγικότητας και µείωση των σχετικών τιµών µέσω (α) της άρσης των εµποδίων στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα (β) του ανοίγµατος όλων των αγορών και των επαγγελµάτων στον ανταγωνισµό (γ) βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και εξειδίκευσης του εργατικού δυναµικού µέσω εντατικών προγραµµάτων επιµόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης, µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδότησης της Ε.Ε. Τα δυνητικά οφέλη είναι πολύ µεγάλα Περαιτέρω δηµοσιονοµική προσαρµογή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µέχρι το έλλειµµα να µειωθεί σε επίπεδα συµβατά µε σηµαντική µείωση του δηµόσιου χρέους, σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα του 100% του ΑΕΠ Ρευστότητα που θα διοχετευθεί στην οικονοµία. Η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να συνοδευθεί από ένα σύστηµα κινήτρων/αντικινήτρων που θα ευνοεί τις τράπεζες εκείνες που διοχετεύουν ρευστότητα στις φερέγγυες επιχειρήσεις Επενδύσεις ως βασικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ θα στηρίξει τις επενδύσεις σε υποδοµές, αρκεί να επιλεγεί ένας µικρός αριθµός µεγάλων έργων προκειµένου να πάρει µπρός το σύστηµα. Παράλληλα, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το κλειδί για την προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδύσεων. Η αξιοποίηση της γης που ανήκει στο δηµόσιο καθώς και των υποδοµών µε την υιοθέτηση πολύ ταχύτερων διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεων, εκχωρήσεων, Σ ΙΤ κλπ. µπορεί να αποδειχθεί καταλύτης για ξένες άµεσες επενδύσεις 2

3 υστυχώς, όµως, τα µεγάλα δοµικά προβλήµατα παραµένουν, δηλαδή ο υδροκεφαλισµός του κράτους, η δαπανηρή και κατακερµατισµένη γραφειοκρατία, η απουσία ηλεκτρονικής διοίκησης και πλήρης απουσία συσχέτισης δαπανών, στόχων και αποτελεσµάτων. Σήµερα, σκοπός είναι να επισηµάνουµε τις προτεραιότητες µέτρων όπως τις βλέπει ο επιχειρηµατικός κόσµος ώστε να εστιάσουµε στα προαπαιτούµενα και απολύτως απαραίτητα για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονοµίας. Όλα τα µεγάλα διµερή Επιµελητήρια (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερµανικό, Ελληνοϊταλικό, Ελληνο-ολλανδικό και Ελληνοσουηδικό) καθώς και η ΕΕ Ε, που υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία εκπροσωπούν σηµαντικές εταιρίες µε µεγάλο µέρισµα στην οικονοµία της χώρας αλλά και την κοινωνία κι έχουν µεγάλη εµπειρία διοίκησης. Επιπλέον ως διµερή Επιµελητήρια θέλουν να εκφραστούν για τις συνθήκες εκείνες που πρέπει να διαµορφωθούν για την βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας έτσι ώστε αυτή να προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις µε άµεσο αποτέλεσµα τόσο την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και την διατήρηση των υπαρχουσών. Σήµερα, µε την συνεχή και αµέριστη στήριξη και τεχνογνωσία του ΙΟΒΕ και της The Boston Consulting Group (BCG), προτείνουµε 10 συγκεκριµένες δέσµες δράσεων που θεωρούµε ότι συµβάλουν στην αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί ή προταθεί, και προπάντων στην επίτευξη των στόχων. ιότι το κυρίως ζητούµενο στο χώρο της οικονοµίας σήµερα δεν είναι το τι πρέπει να γίνει αφού αυτό έχει σε µεγάλο βαθµό πλέον καθοριστεί, αποφασιστεί ή και νοµοθετηθεί ακόµη, αλλά το πώς πρέπει να γίνει, αποτελεσµατικά και εντός ενός σφιχτού χρονοδιαγράµµατος. 1η δέσµη δράσεων: Σύσταση Κέντρου ιακυβέρνησης για τον κεντρικό συντονισµό του µεταρρυθµιστικού έργου της κυβέρνησης Ο µεγάλος αριθµός των απαιτούµενων δράσεων και εµπλεκόµενων φορέων στο µεταρρυθµιστικό έργο της κυβέρνησης απαιτεί την άµεση σύσταση Κέντρου ιακυβέρνησης µε: άµεση αναφορά στον πρωθυπουργό αρµοδιότητες: (1) τον σχεδιασµό της υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων, (2) την στοχοθεσία των δράσεων, (3) την διαµόρφωση προϋπολογισµού ανά υπουργείο, την συσχέτιση δαπανών, στόχων και αποτελεσµάτων 3

4 Στο Κέντρο ιακυβέρνησης πρέπει να συµµετέχει µία κεντρική οµάδα στελεχών που θα έχουν την γενική εποπτεία, ακριβώς όπως ένα Project Management Office (PMO), και παράλληλα να υπάρχουν δορυφορικές µονάδες του σε όλα τα υπουργεία. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας των οργάνων αυτών είναι, πρώτον, να µη συµµετέχουν σε αυτά πολιτικά πρόσωπα και δη µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου καθόσον αυτά ήδη συµµετέχουν σε πολιτικά όργανα λήψης αποφάσεων, όπως λ.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο, και δεύτερον, να έχουν ευρύτατες αρµοδιότητες. Απτό παράδειγµα που λειτούργησε µε επιτυχία στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Υλοποίησης Πολιτικών (Central Delivery Unit), υπό τον πρωθυπουργό, η οποία παρακολουθεί εντατικά και βήµα προς βήµα τις µεταρρυθµίσεις σε καίριους τοµείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η εγκληµατικότητα, οι µεταφορές και η µετανάστευση. Σκοπός της συγκεκριµένης µονάδας είναι όχι µόνο να επιβλέπει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων αλλά να συντονίζει σε καθηµερινή βάση τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης. Για αυτό το λόγο, δίνει απευθείας λογαριασµό στο πρωθυπουργικό γραφείο. 2η δέσµη δράσεων: Εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων Άµεση εφαρµογή των νόµων που ψηφίζονται και των αποφάσεων που λαµβάνονται: σε αυτό το στόχο θα διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο το Κέντρο ιακυβέρνησης, ώστε να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες εφαρµογής επίσης απαραίτητη είναι η κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε στόχο τη µείωση του όγκου της ρυθµιστικής ύλης. Οι εκτενείς νοµοθετικές ρυθµίσεις των τελευταίων ετών, πού φυσικά προστέθηκαν στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, καθιστούν το έργο της αφοµοίωσης και της εφαρµογής των νόµων ιδιαίτερα δυσχερές επίσης δεν πρέπει να εισάγεται ρύθµιση χωρίς προηγούµενη ενδελεχή ανάλυση των επιπτώσεων της. 3η δέσµη δράσεων: Λειτουργική και αποτελεσµατική ηµόσια ιοίκηση H δηµόσια διοίκηση µπορεί να βελτιωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο µόνο µέσω της αποκοπής του οµφάλιου λώρου που την συνδέει µε ποικίλους κοµµατικούς µηχανισµούς καθώς και µέσω της θέσπισης πρακτικών του ιδιωτικού τοµέα για την χρηστή διαχείριση των υπουργείων και των προϋπολογισµών τους: 4

5 πρώτο απαραίτητο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τοποθέτηση µονίµων Γενικών Γραµµατέων και η κατάργηση των συµβούλων των Υπουργών, Ειδικών Γραµµατειών και Ειδικών Γραµµατέων. Θα υπάρχει ένας Γενικός Γραµµατέας ανά υπουργείο ως υπηρεσιακός διοικητής (manager). Οι ΓΓ θα εγκρίνονται από διακοµµατική επιτροπή µε συγκεκριµένους στόχους και κίνητρα τα ΝΠ /ΝΠΙ θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το πεδίο πολιτικής που καλύπτουν και την προστιθέµενη αξία τους στη διοίκηση του πεδίου πολιτικής. Όσα εξ αυτών µπορούν να διασφαλίσουν σηµαντικό µέρος των δαπανών λειτουργίας µέσω ίδιων εσόδων συνεχίζουν να υφίστανται, τα υπόλοιπα καταργούνται οι αρµοδιότητες υπουργείων, ΝΠ κλπ καθορίζονται, τροποποιούνται και καταργούνται µόνο µε Π και µετά από ανάλυση επιπτώσεων από το Κέντρο ιακυβέρνησης. 4η δέσµη δράσεων: Υποχρεωτικό e-government Σηµαντικότατο κοµµάτι µίας λειτουργικής και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης είναι και το e-government. Η µεταφορά όλο και περισσότερων λειτουργιών του κράτους online θα παράγει οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το ηµόσιο. Το κράτος θα ωφεληθεί από την µείωση του κόστους, την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και την µεγαλύτερη διαφάνεια. Οι πολίτες θα ωφεληθούν από µεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία συναλλαγών. Οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν άνεση και εµπιστοσύνη στη χρήση του ιαδικτύου, στο οποίο πολλές από αυτές ακόµη υστερούν. Επιπρόσθετο όφελος, πλην της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας συγκριτικά µε τον παραδοσιακό τρόπο, είναι η ψηφιακή ανίχνευση στοιχείων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. ράσεις προς την ταχύτερη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (τα οποία θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από τα 2 δις ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ για την Ψηφιακή Σύγκλιση) περιλαµβάνουν: την υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων και έκδοση µέσω ιαδικτύου δηµοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γέννησης, άδειες κυκλοφορίας, αιτήσεις διαβατηρίων, πιστοποιητικά στρατιωτικών υποχρεώσεων, φορολογικές δηλώσεις και φόρµες επιστροφής φόρων) την αξιοποίηση της υψηλής διάδοσης κινητών συνδέσεων και smartphones για την επιτάχυνση της επικοινωνίας πολίτη-κράτους. Κάτι ανάλογο εφαρµόζεται στην Ινδία, όπου η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη και χρήση εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες 5

6 την απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις που υλοποιούν δηµόσιες συµβάσεις να εκτελούν όλες τις προµήθειές τους ηλεκτρονικά (προσφορές, τιµολόγια, κλπ). Παράλληλη αλλαγή πλαισίου διεξαγωγής δηµοσίων διαγωνισµών για ταχύτερα αποτελέσµατα και ασφαλιστικές δικλείδες για µείωση ανέξοδων και χωρίς λόγο ενστάσεων, σε κάθε δηµόσιο έργο (καθυστερήσεις - υπερβάσεις - κ.α.) ακόµα και σε θέµατα προκηρύξεων διαγωνισµών. 5η δέσµη δράσεων: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Πάταξης της ιαφθοράς Η δραστική πάταξη της διαφθοράς προϋποθέτει τη δηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής στην οποία να µεταφερθεί η συνολική ευθύνη και η οποία θα συνεργάζεται µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών και ιαφάνειας: σκοπός της Νέας Ενιαίας Αρχής θα είναι η έρευνα, η προβολή και η παραποµπή στην ικαιοσύνη υποθέσεων διαφθοράς οι διαδικασίες της δεν θα µπορούν να παρεµποδίζονται αλλά αντίθετα νοµοθετικά θα συνεπικουρούνται από κάθε δηµόσια υπηρεσία και, ιδιαίτερα, τις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές η λειτουργία µιας τέτοιας αρχής θα βοηθήσει την δηµιουργία συστηµατικών και ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων µε αποτέλεσµα την ταχύτητα, την απλοποίηση και την µείωση του κόστους διεκπεραίωσης όλων των εκκρεµών υποθέσεων η ύπαρξη και η εύρυθµη λειτουργία µιας τέτοιας αρχής θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα µε την επέκταση και ολοκλήρωση του e-government που εξ ορισµού καταργεί την φυσική συνάντηση ανάµεσα στον πολίτη και τον κρατικό λειτουργό. Τα παραδείγµατα της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης αποτελούν βέλτιστες πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση. 6η δέσµη δράσεων: Απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων Παρά την επιτακτική ανάγκη αύξησης της συνολικής προσφοράς της οικονοµίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, από τα 250 εµπόδια στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα που έχει εντοπίσει ο ΣΕΒ, λιγότερο από το 10% έχει αντιµετωπιστεί. Το πιο σηµαντικό από αυτά τα εµπόδια σχετίζεται µε τη νοµοθεσία για τις χρήσεις γης και τις περιβαλλοντικές άδειες, µε τις 6

7 γνωµοδοτήσεις του ΣτΕ να συµβάλλουν σηµαντικά στην καθυστέρηση ή και την εµπλοκή των υποθέσεων: πρέπει να ξεφύγουµε από την λογική των µεγάλων και µικρών επενδύσεων. Για όλες τις επενδύσεις, µία Αρχή: το Invest in Greece πού θα λειτουργεί ως κεντρικό αδειοδοτικό όργανο. Θα αδειοδοτεί το ίδιο τις µεγάλες επενδύσεις και τις υπόλοιπες ανά περιφέρεια µέσω των τοπικών γραφείων πού θα οργανώσει στην έδρα κάθε Περιφέρειας και µε την συνδροµή των τοπικών Επιµελητηρίων για την λήψη, αρχικό έλεγχο πληρότητας, περαιτέρω διαβίβαση κάθε επενδυτικού φακέλου στο γραφείο του Invest in Greece στην οικεία Περιφέρεια και, τέλος, παρακολούθηση του φακέλου, βάσει συµφώνου συνεργασίας και µε υπηρεσιακό στελεχιακό δυναµικό και µε µετατάξεις (ίσως και νέες προσλήψεις ειδικών για κάθε κλάδο τεχνοκρατών) παράλληλα, µε υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή που θα υποβάλλεται µε την υποβολή του φακέλου για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών αλλά και µε ανάληψη της ευθύνης προσκόµισης οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται εντός τακτής προθεσµίας, η επένδυση θα προχωρεί. Με αυτόν τον τρόπο, η ευθύνη µετατίθεται στον επιχειρηµατία. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ουσιώδους προϋπόθεσης της πραγµατοποίησης µιας τέτοιας επένδυσης, η οποία δεν θα επανορθώνεται εντός σύντοµης αποκλειστικής προθεσµίας από τη διαπίστωσή της από τη διοίκηση και την αιτιολογηµένη γνωστοποίησή της προς την επιχείρηση, η επιχείρηση θα διακόπτει τη λειτουργία της ενώ, σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι θα υποχρεώνονται, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, µεταξύ άλλων και στην καταβολή υψηλών και κλιµακωτά προβλεπόµενων προστίµων επειδή ειδικά σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χρήσεων γης θα προκύπτουν διαφορές, προτείνεται η σύσταση στο Συµβούλιο Επικρατείας ενός νέου τµήµατος ταχύρρυθµης συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων - οι δικαστές του οποίου θα προέρχονται από υφιστάµενα τµήµατά του - µε αρµοδιότητα την δικαιοδοτική κρίση επί επενδύσεων που θα χαρακτηρίζονται εκ του νόµου ως «στρατηγικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια εξαιρετικού και επείγοντος δηµοσίου συµφέροντος για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου» και πού θα πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις προβλεπόµενες από νόµο. Παράλληλα, να προβλεφθεί διαδικασία πού να περιορίζει δραστικά τον αριθµό των παρελκυστικά, αβάσιµα και χωρίς συνέπειες κατατιθέµενων αιτήσεων ακυρώσεων κατά πράξεων της διοίκησης. Οι νοµικές υπηρεσίες των ανωτέρω διµερών επιµελητηρίων θα είναι στη διάθεση της νέας κυβέρνησης µε συγκεκριµένες προτάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου προς αυτή την κατεύθυνση τις οποίες έχουν ήδη έτοιµες. Βέλτιστη πρακτική: Η Μαλαισία το 2005 αντιµετώπιζε δεινή ύφεση και ήθελε να προσελκύσει νέα κεφάλαια στην αγορά της. Η κυβέρνηση απέδειξε πως είχε και την βούληση και το όραµα θεσπίζοντας έναν ισχυρό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (όπως το Invest in Greece) που είχε την εξουσία εκδίδει άδειες και να απαντά σε όποια άλλη ερώτηση είχαν υποψήφιοι επενδυτές. Ο οργανισµός αυτός έδινε την έγκριση του ώστε να 7

8 δροµολογηθούν οι επενδύσεις στην χώρα χωρίς χρονοτριβές. Λειτουργούσε ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και είχε εκτός από τα τοπικά γραφεία στην Μαλαισία (ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν σε εµάς τα τοπικά επιµελητήρια), 12 γραφεία στην Ασία, 4 στις ΗΠΑ και 6 στην Ευρώπη για την ενεργή προσέλκυση επενδύσεων. Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο είναι πως υπήρχε εξειδικευµένο προσωπικό ανά τοµέα ενδιαφέροντος µε αποτέλεσµα ο οργανισµός να µπορεί να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα αποτελέσµατα της εγκαθίδρυσης του νεοσύστατου οργανισµού προώθησης των επενδύσεων είναι αξιοσηµείωτα: µέσα σε µία τριετία ( )οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Μαλαισία αυξήθηκαν κατά 70% ($75 δις.). 7η δέσµη δράσεων: Άµεση υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας Το πρόγραµµα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου στηρίζεται κατά 50% στην αξιοποίηση της γης, κατά 35% στην αξιοποίηση υποδοµών και κατά 15% στην πώληση µετοχών που σήµερα κατέχει το κράτος. Ο στόχος είσπραξης εσόδων ανέρχεται σε 19 δισ. ευρώ µέχρι το 2015, ενώ ο στόχος εσόδων µέχρι το 2020 είναι 45 δισ. ευρώ. Το κυβερνητικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων δεν είναι κυρίως εισπρακτικό, αλλά επιδιώκει την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας κυρίως µέσω αξιοποίησης γης και υποδοµών 1. Αναµένεται για παράδειγµα ότι η αξιοποίηση του Ελληνικού (περιοχή πρώην αεροδροµίου Αθήνας) θα προσθέσει 0,3% του ΑΕΠ στους ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, για κάθε έτος της χρονικής διάρκειας κατασκευών. Εντούτοις, οι διαδικασίες είναι αργές καθόσον η γραφειοκρατία δηµιουργεί συστηµατικά εµπόδια (µια τυπική διαδικασία ιδιωτικοποίησης διαρκεί µήνες), ενώ η καθυστέρηση µεταβίβασης ακινήτων ή περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) δυναµιτίζει το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων και δηµιουργεί φόβους ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα επιτύχουν. Ειδικοί στο χώρο των ιδιωτικοποιήσεων τονίζουν τη σηµασία να υπάρξουν γρήγορες επιτυχίες, να δηµιουργηθεί θετικό κλίµα στην οικονοµία και να δοθούν έτσι τα κατάλληλα µηνύµατα στους επενδυτές και την κοινωνία. Η δραστηριότητα και η αποτελεσµατικότητα τού ΤΑΙΠΕ θα πρέπει να αξιολογείται κατ' έτος ανάλογα µε την επίτευξη των εκάστοτε ελάχιστων συµβολαιοποιηµένων στόχων που θα έχει αναλάβει να επιτύχει ενώ θα πρέπει να θεσπισθεί για τα στελέχη του σύστηµα ποσοστιαίων κινήτρων επιτυχίας βάσει επίτευξης και υπέρβασης στόχων πώλησης των περιουσιακών στοιχείων βάσει χρονοδιαγράµµατος και ελάχιστης αξίας πώλησης κάθε περιουσιακού στοιχείου. Σε περίπτωση που µετά το 2014 δεν έχει ολοκληρωθεί το µέχρι τότε σκοπούµενο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, προτείνεται η µεταφορά περιουσιακών 1 Αναµένεται ότι για κάθε 1 που θα εισπράττεται 3 επί πλέον θα επενδύονται. 8

9 στοιχείων του ελληνικού δηµοσίου σε οργανισµούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε άµεση αποπληρωµή του ελληνικού δηµοσίου από αυτούς (µετά από εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων από δυο ανεξάρτητους εκτιµητές) και άµεση εξόφληση µέρους του δηµόσιου χρέους µε το τίµηµα. Επίσης προτείνεται άµεσα: ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος, ιδιαίτερα σε θέµατα αξιοποίησης γης, µπορεί να γίνει και µε τη δηµιουργία νέων θεσµών όπως η «επιφάνεια». Με τον θεσµό αυτό, το ελληνικό δηµόσιο δεν θα πωλεί το έδαφος της ακίνητης περιουσίας του, θα παρέχει όµως εµπράγµατα δικαιώµατα στους αντισυµβαλλόµενους επενδυτές, δίδοντας το δικαίωµα υποθήκευσης άρα την δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις οι συµφωνίες παραχώρησης για την αξιοποίηση υποδοµών όπως αεροδρόµια, λιµάνια, αυτοκινητόδροµοι, τουριστικές εγκαταστάσεις (µαρίνες) αποτελούν µια δοκιµασµένη και στην Ελλάδα πρακτική, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραµµα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου στηρίζεται κατά 35% στην αξιοποίηση υποδοµών. Μια ειδική περίπτωση µπορεί να αποτελέσουν τα δηµόσια νοσοκοµεία µε υπερβάλλουσα δυναµικότητα, ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις των οποίων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού οι παραπάνω διαδικασίες θα µπορούσαν να επιταχυνθούν και, κυρίως, να µεγιστοποιήσουν τα έσοδα του ηµοσίου επιτρέποντας την ταχεία αξιοποίηση της σηµαντικής και για δεκαετίες «αδρανούς» ακίνητης περιουσίας του εάν το ΤΑΙΠΕ ή µία άλλη κατάλληλη δηµόσια υπηρεσία αποκτούσε µε Συνταγµατική πρόβλεψη, σε σύντοµη αποκλειστική προθεσµία, την δυνατότητα καθορισµού χρήσεων γης επί των ηµοσίων Ακινήτων. 8η δέσµη µέτρων: Σταθεροποίηση και απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος καθιέρωση διεθνώς ελκυστικού / ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου για επιχειρήσεις και επενδύσεις για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών, µε νόµο αυξηµένης τυπικής ισχύος. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές του θα απαιτούν ενισχυµένη πλειοψηφία της Βουλής. άµεση αποπληρωµή / συµψηφισµός όλων των οφειλόµενων πληρωµών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις. Καθιέρωση τοκοχρεολυσίων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που υπολογίζονται περί τα 6,5 δις ευρώ µείωση ασφαλιστικών εισφορών για συνεπείς εταιρίες και φορείς. Βέλτιστη πρακτική: Το φορολογικό πλαίσιο στην Τουρκία ήταν για πολλά χρόνια πολύπλοκο και ασταθές. Στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, η κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να 9

10 θεσπίσει ένα πιο δίκαιο, σταθερό αλλά και πιο αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα, ανέθεσε σε συµβούλιο ειδικών γύρω από φορολογικά θέµατα να διεξάγει µελέτη για την φορολόγηση νοµικών προσώπων. Αφότου σχεδιάστηκε το νέο νοµικό πλαίσιο, το φορολογικό καθεστώς άλλαξε ώστε να ευθυγραµµιστεί µε το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς τάσεις. Τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα µιας και κατάφεραν να διευρύνουν τη φορολογική βάση, να αυξήσουν το φορολογητέο εισόδηµα, να ενισχυθεί ο µηχανισµός είσπραξης των φόρων. 9η δέσµη µέτρων: Ενίσχυση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Στον τοµέα των δηµοσίων επενδύσεων θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη υλοποίηση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο πρέπει να πάψει να θεωρείται η εύκολη λύση για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, δεδοµένου του αυξηµένου πλέον ποσοστού συγχρηµατοδότησης των ιαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (95%) και του υψηλού εισοδηµατικού πολλαπλασιαστή αυτών των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό: η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει έναν µικρό αριθµό σηµαντικών δηµοσίων έργων µε µεγάλη συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη που µπορούν να απορροφήσουν σηµαντικά ποσά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (οδικοί άξονες, εκσυγχρονισµός λιµανιών, µαρίνων, αεροδροµίων, ορισµένα ενεργειακά έργα κλπ) προκειµένου να αυξηθεί µε ταχείς ρυθµούς η απορροφητικότητα των επενδυτικών κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που αποµένουν (περίπου 12 δισ. ευρώ) η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να παράσχει εγγυήσεις ώστε να καλύψει το κενό χρηµατοδότησης που έχουν δηµιουργήσει οι ελληνικές και ξένες εµπορικές τράπεζες στα µεγάλα δηµόσια έργα λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν νέα εργαλεία κεφαλαιακής ενίσχυσης, στα πρότυπα ενδεχοµένως της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) στις πρώην ανατολικές χώρες της ΕΕ. 10η δέσµη µέτρων: Ενίσχυση του δυναµικού και του εποπτικού ρόλου της ΤτΕ όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες παγκοσµίως, η ΤτΕ θα πρέπει να επενδύσει σε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για αποτελεσµατικότερη εποπτεία, αλλά και την ενεργή προώθηση λύσεων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σε συντονισµό µε το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 10

11 τόσο το µέγεθος της κεφαλαιακής ενίσχυσης και της στήριξης της ρευστότητας των τραπεζών επιτάσσουν την καλύτερη δυνατή εποπτεία για την βέλτιστη χρήση της στήριξης, την ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος αλλά και την επινόηση µηχανισµών κινήτρων µέσω της ανακεφαλαιοποίησης για την διοχέτευση ρευστότητας σε φερέγγυες επιχειρήσεις δεδοµένων των αντίστοιχων θεµάτων που αντιµετωπίζουν ευρωπαϊκές τράπεζες, η ανάγκη θέσπισης Ενιαίας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής γίνεται επιτακτική και αυτό θα πρέπει να τεθεί στο πρόγραµµα της νέας κυβέρνησης. Πέραν, όµως, των στόχων και των επιµέρους δράσεων πού προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ελληνική οικονοµία πού θα θέτει το όραµα για την κατεύθυνσή της για τα επόµενα 20 τουλάχιστον χρόνια. Θα είναι ακριβώς αυτό το Σχέδιο πού θα υπηρετούν οι ανωτέρω στόχοι και δράσεις πού προτείνουµε και πού θα καθορίζει τους στρατηγικούς τοµείς ανάπτυξης της οικονοµίας, την εσωτερική τους διασύνδεση και την διασύνδεσή τους µε το κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα στα πλαίσια µιας συντονισµένης πορείας. Θα είναι ένα Σχέδιο πού θα καθορίζει ακόµα την διασύνδεση του Κέντρου µε την Περιφέρεια και θα αξιοποιεί το δυναµικό της. Η κατάστρωση ενός τέτοιου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου προϋποθέτει πολιτική βούληση και διακοµµατική συνεννόηση. Προϋποθέτει ακόµα συνεννόηση του Κράτους µε όλους τους φορείς επιχειρηµατικότητας και τις υπάρχουσες δεξαµενές σκέψεις της χώρας. Είναι µια εθνική προσπάθεια πού θα προσδώσει στη χώρα τη νέα διεθνή της ταυτότητα. Κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και µε στόχο να διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, χρειάζεται να επιλεγεί µία ταχύρρυθµη συνταγµατική αναθεωρητική διαδικασία πού το αποτέλεσµά της θα συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της χώρας και στην ανάκτηση της διεθνούς της αξιοπιστίας. 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης Βασικές αντινομίες στην οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους Ενώ καταγράφεται. 1. Υδροκεφαλισμός του πολιτικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παναγιώτης Καρκατσούλης

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παναγιώτης Καρκατσούλης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης Βασικές αντινομίες στην οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους Ενώ καταγράφεται. 1. Υδροκεφαλισμός του πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΒ Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΒ Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΒ Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας Η αντιστροφή της σηµερινής πτωτικής τάσης του ΑΕΠ, και η επιστροφή σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης µπορεί να γίνει µόνο µε δραστική βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Mε τις προτεινόμενες διατάξεις υλοποιείται η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

στην ηµερίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

στην ηµερίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου Γενικού ιευθυντή στην ηµερίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου «Τα χρονίζοντα φορολογικά προβλήµατα των επιχειρήσεων στην τελική ευθεία της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το στοίχηµα του νέου επενδυτικού νόµου και το αναγκαίο φορολογικό περιβάλλον

Το στοίχηµα του νέου επενδυτικού νόµου και το αναγκαίο φορολογικό περιβάλλον Το στοίχηµα του νέου επενδυτικού νόµου και το αναγκαίο φορολογικό περιβάλλον Κώστας Σφακάκης Σύµβουλος ιοίκησης - Φορολογικά Θέµατα 12ο Athens Tax Forum Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Αθήνα, 10/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@mnec.gr Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH HEAD EUROPEAN COMMISSION'S TASK FORCE FOR GREECE 16 th Roundtable with the Government of Greece Transforming uncertainty into stability, wisdom and growth

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα