Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 10 ΕΣΜΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Toν Οκτώβριο του 2009 πέντε διµερή εµπορικά επιµελητήρια της Ελλάδας (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερµανικό και Ελληνοϊταλικό), παρουσίασαν µία πλήρη πρόταση εξειδικευµένων στόχων και 123 συγκεκριµένων δράσεων ως εργαλείο δουλειάς προς την πολιτική ηγεσία του τόπου. Το έργο αυτό βασίστηκε σε εκτενή διαβούλευση και ανάλυση βάσει της Ελληνικής και διεθνούς εµπειρίας του ΙΟΒΕ και της The Boston Consulting Group (BCG). Βασικός στόχος ήταν να τεθεί ένα µεταρρυθµιστικό πλαίσιο και πρόγραµµα αναδιάταξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η βασικότερη διαπίστωση τότε ήταν ότι η ελληνική οικονοµία χρειαζόταν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει περισσότερο εξωστρεφής: να στηρίζεται περισσότερο στις εξαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στην κατανάλωση, διότι η Ελλάδα είναι µια µικρή οικονοµία και η ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης περιορίζεται από την µικρή εσωτερική αγορά. Οι προτάσεις των διµερών επιµελητηρίων υιοθετήθηκαν, η µεγάλη πλειοψηφία τους εντάχθηκε στα Μνηµόνια, στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και στα Πολυνοµοσχέδια. Η πρόκληση όµως παραµένει στην εφαρµογή τους. Σίγουρα η σφοδρή επιδείνωση των µακροοικονοµικών συνθηκών τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά των δηµοσιονοµικών, και η ανάδειξη του προβλήµατος του χρέους σε κρίση διεθνούς εµβέλειας, οδήγησαν την κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα, και, ορθώς, την παραµονή της χώρας στην ευρωζώνη. Ως παραγωγικοί φορείς πρέπει να τονίσουµε ότι οι βασικοί µας επίσης στόχοι είναι να επανέλθουµε όσο γίνεται συντοµότερα σε θετικούς και βιώσιµους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, συµβατούς µε το δυνητικό προϊόν (ΑΕΠ) της οικονοµίας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, πρέπει να επιτελείται και η µακροοικονοµική προσαρµογή της οικονοµίας σε µικρότερα δίδυµα ελλείµµατα: του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του δηµόσιου τοµέα. Κλειδί για την σύζευξη ανάπτυξης και δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και οι επενδύσεις. Το πλαίσιο αναφοράς για τη θέσπιση των στόχων και των µέσων για την επίτευξής τους πρέπει να είναι ένα Μακροπρόθεσµο Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση της δυναµικής των κλάδων και τοµέων µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στους οποίους µπορεί να 1

2 στηριχτεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο: Παιδεία - Πολιτισµός, Αγροτικός Τοµέας, Τουρισµός, Ναυτιλία, Ενέργεια, Υγεία, Ορυκτός Πλούτος, Πληροφορική και Επικοινωνίες, καθώς και ορισµένοι κλάδοι της µεταποίησης (π.χ. τρόφιµα, δοµικά υλικά). Σηµαντικοί ενδιάµεσοι στόχοι είναι δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την προσέλκυση επενδύσεων, η βελτίωση του επιχειρείν, η αύξηση των θέσεων εργασίας και τελικά η αύξηση της ευηµερίας και η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Βασικές συνισταµένες των στόχων µας και του επιχειρησιακού σχεδίου που πρέπει να τονιστούν, είναι οι εξής: Αποτελεσµατικότητα του Κράτους Μείωση του µεγέθους του Κράτους και απλούστευση όλων των διαδικασιών που διέπουν τη σχέση Κράτους-Πολίτη και Κράτους-Επιχείρησης Μείωση της εξάρτησης των επιχειρήσεων από το Κράτος Ενίσχυση της Εξωστρέφειας: Υποκατάσταση εισαγωγών Αύξηση εξαγωγών Μεταφορά πόρων (εργασία-κεφάλαιο) από κλάδους εσωστρεφείς προς κλάδους εξωστρεφείς Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας µε µείωση του σχετικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, αύξηση της ολικής παραγωγικότητας και µείωση των σχετικών τιµών µέσω (α) της άρσης των εµποδίων στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα (β) του ανοίγµατος όλων των αγορών και των επαγγελµάτων στον ανταγωνισµό (γ) βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και εξειδίκευσης του εργατικού δυναµικού µέσω εντατικών προγραµµάτων επιµόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης, µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδότησης της Ε.Ε. Τα δυνητικά οφέλη είναι πολύ µεγάλα Περαιτέρω δηµοσιονοµική προσαρµογή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µέχρι το έλλειµµα να µειωθεί σε επίπεδα συµβατά µε σηµαντική µείωση του δηµόσιου χρέους, σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα του 100% του ΑΕΠ Ρευστότητα που θα διοχετευθεί στην οικονοµία. Η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να συνοδευθεί από ένα σύστηµα κινήτρων/αντικινήτρων που θα ευνοεί τις τράπεζες εκείνες που διοχετεύουν ρευστότητα στις φερέγγυες επιχειρήσεις Επενδύσεις ως βασικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ θα στηρίξει τις επενδύσεις σε υποδοµές, αρκεί να επιλεγεί ένας µικρός αριθµός µεγάλων έργων προκειµένου να πάρει µπρός το σύστηµα. Παράλληλα, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το κλειδί για την προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδύσεων. Η αξιοποίηση της γης που ανήκει στο δηµόσιο καθώς και των υποδοµών µε την υιοθέτηση πολύ ταχύτερων διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεων, εκχωρήσεων, Σ ΙΤ κλπ. µπορεί να αποδειχθεί καταλύτης για ξένες άµεσες επενδύσεις 2

3 υστυχώς, όµως, τα µεγάλα δοµικά προβλήµατα παραµένουν, δηλαδή ο υδροκεφαλισµός του κράτους, η δαπανηρή και κατακερµατισµένη γραφειοκρατία, η απουσία ηλεκτρονικής διοίκησης και πλήρης απουσία συσχέτισης δαπανών, στόχων και αποτελεσµάτων. Σήµερα, σκοπός είναι να επισηµάνουµε τις προτεραιότητες µέτρων όπως τις βλέπει ο επιχειρηµατικός κόσµος ώστε να εστιάσουµε στα προαπαιτούµενα και απολύτως απαραίτητα για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονοµίας. Όλα τα µεγάλα διµερή Επιµελητήρια (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερµανικό, Ελληνοϊταλικό, Ελληνο-ολλανδικό και Ελληνοσουηδικό) καθώς και η ΕΕ Ε, που υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία εκπροσωπούν σηµαντικές εταιρίες µε µεγάλο µέρισµα στην οικονοµία της χώρας αλλά και την κοινωνία κι έχουν µεγάλη εµπειρία διοίκησης. Επιπλέον ως διµερή Επιµελητήρια θέλουν να εκφραστούν για τις συνθήκες εκείνες που πρέπει να διαµορφωθούν για την βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας έτσι ώστε αυτή να προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις µε άµεσο αποτέλεσµα τόσο την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και την διατήρηση των υπαρχουσών. Σήµερα, µε την συνεχή και αµέριστη στήριξη και τεχνογνωσία του ΙΟΒΕ και της The Boston Consulting Group (BCG), προτείνουµε 10 συγκεκριµένες δέσµες δράσεων που θεωρούµε ότι συµβάλουν στην αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί ή προταθεί, και προπάντων στην επίτευξη των στόχων. ιότι το κυρίως ζητούµενο στο χώρο της οικονοµίας σήµερα δεν είναι το τι πρέπει να γίνει αφού αυτό έχει σε µεγάλο βαθµό πλέον καθοριστεί, αποφασιστεί ή και νοµοθετηθεί ακόµη, αλλά το πώς πρέπει να γίνει, αποτελεσµατικά και εντός ενός σφιχτού χρονοδιαγράµµατος. 1η δέσµη δράσεων: Σύσταση Κέντρου ιακυβέρνησης για τον κεντρικό συντονισµό του µεταρρυθµιστικού έργου της κυβέρνησης Ο µεγάλος αριθµός των απαιτούµενων δράσεων και εµπλεκόµενων φορέων στο µεταρρυθµιστικό έργο της κυβέρνησης απαιτεί την άµεση σύσταση Κέντρου ιακυβέρνησης µε: άµεση αναφορά στον πρωθυπουργό αρµοδιότητες: (1) τον σχεδιασµό της υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων, (2) την στοχοθεσία των δράσεων, (3) την διαµόρφωση προϋπολογισµού ανά υπουργείο, την συσχέτιση δαπανών, στόχων και αποτελεσµάτων 3

4 Στο Κέντρο ιακυβέρνησης πρέπει να συµµετέχει µία κεντρική οµάδα στελεχών που θα έχουν την γενική εποπτεία, ακριβώς όπως ένα Project Management Office (PMO), και παράλληλα να υπάρχουν δορυφορικές µονάδες του σε όλα τα υπουργεία. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας των οργάνων αυτών είναι, πρώτον, να µη συµµετέχουν σε αυτά πολιτικά πρόσωπα και δη µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου καθόσον αυτά ήδη συµµετέχουν σε πολιτικά όργανα λήψης αποφάσεων, όπως λ.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο, και δεύτερον, να έχουν ευρύτατες αρµοδιότητες. Απτό παράδειγµα που λειτούργησε µε επιτυχία στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Υλοποίησης Πολιτικών (Central Delivery Unit), υπό τον πρωθυπουργό, η οποία παρακολουθεί εντατικά και βήµα προς βήµα τις µεταρρυθµίσεις σε καίριους τοµείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η εγκληµατικότητα, οι µεταφορές και η µετανάστευση. Σκοπός της συγκεκριµένης µονάδας είναι όχι µόνο να επιβλέπει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων αλλά να συντονίζει σε καθηµερινή βάση τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης. Για αυτό το λόγο, δίνει απευθείας λογαριασµό στο πρωθυπουργικό γραφείο. 2η δέσµη δράσεων: Εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων Άµεση εφαρµογή των νόµων που ψηφίζονται και των αποφάσεων που λαµβάνονται: σε αυτό το στόχο θα διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο το Κέντρο ιακυβέρνησης, ώστε να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες εφαρµογής επίσης απαραίτητη είναι η κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε στόχο τη µείωση του όγκου της ρυθµιστικής ύλης. Οι εκτενείς νοµοθετικές ρυθµίσεις των τελευταίων ετών, πού φυσικά προστέθηκαν στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, καθιστούν το έργο της αφοµοίωσης και της εφαρµογής των νόµων ιδιαίτερα δυσχερές επίσης δεν πρέπει να εισάγεται ρύθµιση χωρίς προηγούµενη ενδελεχή ανάλυση των επιπτώσεων της. 3η δέσµη δράσεων: Λειτουργική και αποτελεσµατική ηµόσια ιοίκηση H δηµόσια διοίκηση µπορεί να βελτιωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο µόνο µέσω της αποκοπής του οµφάλιου λώρου που την συνδέει µε ποικίλους κοµµατικούς µηχανισµούς καθώς και µέσω της θέσπισης πρακτικών του ιδιωτικού τοµέα για την χρηστή διαχείριση των υπουργείων και των προϋπολογισµών τους: 4

5 πρώτο απαραίτητο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τοποθέτηση µονίµων Γενικών Γραµµατέων και η κατάργηση των συµβούλων των Υπουργών, Ειδικών Γραµµατειών και Ειδικών Γραµµατέων. Θα υπάρχει ένας Γενικός Γραµµατέας ανά υπουργείο ως υπηρεσιακός διοικητής (manager). Οι ΓΓ θα εγκρίνονται από διακοµµατική επιτροπή µε συγκεκριµένους στόχους και κίνητρα τα ΝΠ /ΝΠΙ θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το πεδίο πολιτικής που καλύπτουν και την προστιθέµενη αξία τους στη διοίκηση του πεδίου πολιτικής. Όσα εξ αυτών µπορούν να διασφαλίσουν σηµαντικό µέρος των δαπανών λειτουργίας µέσω ίδιων εσόδων συνεχίζουν να υφίστανται, τα υπόλοιπα καταργούνται οι αρµοδιότητες υπουργείων, ΝΠ κλπ καθορίζονται, τροποποιούνται και καταργούνται µόνο µε Π και µετά από ανάλυση επιπτώσεων από το Κέντρο ιακυβέρνησης. 4η δέσµη δράσεων: Υποχρεωτικό e-government Σηµαντικότατο κοµµάτι µίας λειτουργικής και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης είναι και το e-government. Η µεταφορά όλο και περισσότερων λειτουργιών του κράτους online θα παράγει οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το ηµόσιο. Το κράτος θα ωφεληθεί από την µείωση του κόστους, την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και την µεγαλύτερη διαφάνεια. Οι πολίτες θα ωφεληθούν από µεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία συναλλαγών. Οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν άνεση και εµπιστοσύνη στη χρήση του ιαδικτύου, στο οποίο πολλές από αυτές ακόµη υστερούν. Επιπρόσθετο όφελος, πλην της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας συγκριτικά µε τον παραδοσιακό τρόπο, είναι η ψηφιακή ανίχνευση στοιχείων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. ράσεις προς την ταχύτερη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (τα οποία θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από τα 2 δις ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ για την Ψηφιακή Σύγκλιση) περιλαµβάνουν: την υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων και έκδοση µέσω ιαδικτύου δηµοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γέννησης, άδειες κυκλοφορίας, αιτήσεις διαβατηρίων, πιστοποιητικά στρατιωτικών υποχρεώσεων, φορολογικές δηλώσεις και φόρµες επιστροφής φόρων) την αξιοποίηση της υψηλής διάδοσης κινητών συνδέσεων και smartphones για την επιτάχυνση της επικοινωνίας πολίτη-κράτους. Κάτι ανάλογο εφαρµόζεται στην Ινδία, όπου η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη και χρήση εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες 5

6 την απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις που υλοποιούν δηµόσιες συµβάσεις να εκτελούν όλες τις προµήθειές τους ηλεκτρονικά (προσφορές, τιµολόγια, κλπ). Παράλληλη αλλαγή πλαισίου διεξαγωγής δηµοσίων διαγωνισµών για ταχύτερα αποτελέσµατα και ασφαλιστικές δικλείδες για µείωση ανέξοδων και χωρίς λόγο ενστάσεων, σε κάθε δηµόσιο έργο (καθυστερήσεις - υπερβάσεις - κ.α.) ακόµα και σε θέµατα προκηρύξεων διαγωνισµών. 5η δέσµη δράσεων: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Πάταξης της ιαφθοράς Η δραστική πάταξη της διαφθοράς προϋποθέτει τη δηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής στην οποία να µεταφερθεί η συνολική ευθύνη και η οποία θα συνεργάζεται µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών και ιαφάνειας: σκοπός της Νέας Ενιαίας Αρχής θα είναι η έρευνα, η προβολή και η παραποµπή στην ικαιοσύνη υποθέσεων διαφθοράς οι διαδικασίες της δεν θα µπορούν να παρεµποδίζονται αλλά αντίθετα νοµοθετικά θα συνεπικουρούνται από κάθε δηµόσια υπηρεσία και, ιδιαίτερα, τις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές η λειτουργία µιας τέτοιας αρχής θα βοηθήσει την δηµιουργία συστηµατικών και ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων µε αποτέλεσµα την ταχύτητα, την απλοποίηση και την µείωση του κόστους διεκπεραίωσης όλων των εκκρεµών υποθέσεων η ύπαρξη και η εύρυθµη λειτουργία µιας τέτοιας αρχής θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα µε την επέκταση και ολοκλήρωση του e-government που εξ ορισµού καταργεί την φυσική συνάντηση ανάµεσα στον πολίτη και τον κρατικό λειτουργό. Τα παραδείγµατα της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης αποτελούν βέλτιστες πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση. 6η δέσµη δράσεων: Απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων Παρά την επιτακτική ανάγκη αύξησης της συνολικής προσφοράς της οικονοµίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, από τα 250 εµπόδια στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα που έχει εντοπίσει ο ΣΕΒ, λιγότερο από το 10% έχει αντιµετωπιστεί. Το πιο σηµαντικό από αυτά τα εµπόδια σχετίζεται µε τη νοµοθεσία για τις χρήσεις γης και τις περιβαλλοντικές άδειες, µε τις 6

7 γνωµοδοτήσεις του ΣτΕ να συµβάλλουν σηµαντικά στην καθυστέρηση ή και την εµπλοκή των υποθέσεων: πρέπει να ξεφύγουµε από την λογική των µεγάλων και µικρών επενδύσεων. Για όλες τις επενδύσεις, µία Αρχή: το Invest in Greece πού θα λειτουργεί ως κεντρικό αδειοδοτικό όργανο. Θα αδειοδοτεί το ίδιο τις µεγάλες επενδύσεις και τις υπόλοιπες ανά περιφέρεια µέσω των τοπικών γραφείων πού θα οργανώσει στην έδρα κάθε Περιφέρειας και µε την συνδροµή των τοπικών Επιµελητηρίων για την λήψη, αρχικό έλεγχο πληρότητας, περαιτέρω διαβίβαση κάθε επενδυτικού φακέλου στο γραφείο του Invest in Greece στην οικεία Περιφέρεια και, τέλος, παρακολούθηση του φακέλου, βάσει συµφώνου συνεργασίας και µε υπηρεσιακό στελεχιακό δυναµικό και µε µετατάξεις (ίσως και νέες προσλήψεις ειδικών για κάθε κλάδο τεχνοκρατών) παράλληλα, µε υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή που θα υποβάλλεται µε την υποβολή του φακέλου για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών αλλά και µε ανάληψη της ευθύνης προσκόµισης οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται εντός τακτής προθεσµίας, η επένδυση θα προχωρεί. Με αυτόν τον τρόπο, η ευθύνη µετατίθεται στον επιχειρηµατία. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ουσιώδους προϋπόθεσης της πραγµατοποίησης µιας τέτοιας επένδυσης, η οποία δεν θα επανορθώνεται εντός σύντοµης αποκλειστικής προθεσµίας από τη διαπίστωσή της από τη διοίκηση και την αιτιολογηµένη γνωστοποίησή της προς την επιχείρηση, η επιχείρηση θα διακόπτει τη λειτουργία της ενώ, σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι θα υποχρεώνονται, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, µεταξύ άλλων και στην καταβολή υψηλών και κλιµακωτά προβλεπόµενων προστίµων επειδή ειδικά σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χρήσεων γης θα προκύπτουν διαφορές, προτείνεται η σύσταση στο Συµβούλιο Επικρατείας ενός νέου τµήµατος ταχύρρυθµης συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων - οι δικαστές του οποίου θα προέρχονται από υφιστάµενα τµήµατά του - µε αρµοδιότητα την δικαιοδοτική κρίση επί επενδύσεων που θα χαρακτηρίζονται εκ του νόµου ως «στρατηγικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια εξαιρετικού και επείγοντος δηµοσίου συµφέροντος για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου» και πού θα πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις προβλεπόµενες από νόµο. Παράλληλα, να προβλεφθεί διαδικασία πού να περιορίζει δραστικά τον αριθµό των παρελκυστικά, αβάσιµα και χωρίς συνέπειες κατατιθέµενων αιτήσεων ακυρώσεων κατά πράξεων της διοίκησης. Οι νοµικές υπηρεσίες των ανωτέρω διµερών επιµελητηρίων θα είναι στη διάθεση της νέας κυβέρνησης µε συγκεκριµένες προτάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου προς αυτή την κατεύθυνση τις οποίες έχουν ήδη έτοιµες. Βέλτιστη πρακτική: Η Μαλαισία το 2005 αντιµετώπιζε δεινή ύφεση και ήθελε να προσελκύσει νέα κεφάλαια στην αγορά της. Η κυβέρνηση απέδειξε πως είχε και την βούληση και το όραµα θεσπίζοντας έναν ισχυρό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (όπως το Invest in Greece) που είχε την εξουσία εκδίδει άδειες και να απαντά σε όποια άλλη ερώτηση είχαν υποψήφιοι επενδυτές. Ο οργανισµός αυτός έδινε την έγκριση του ώστε να 7

8 δροµολογηθούν οι επενδύσεις στην χώρα χωρίς χρονοτριβές. Λειτουργούσε ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και είχε εκτός από τα τοπικά γραφεία στην Μαλαισία (ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν σε εµάς τα τοπικά επιµελητήρια), 12 γραφεία στην Ασία, 4 στις ΗΠΑ και 6 στην Ευρώπη για την ενεργή προσέλκυση επενδύσεων. Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο είναι πως υπήρχε εξειδικευµένο προσωπικό ανά τοµέα ενδιαφέροντος µε αποτέλεσµα ο οργανισµός να µπορεί να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα αποτελέσµατα της εγκαθίδρυσης του νεοσύστατου οργανισµού προώθησης των επενδύσεων είναι αξιοσηµείωτα: µέσα σε µία τριετία ( )οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Μαλαισία αυξήθηκαν κατά 70% ($75 δις.). 7η δέσµη δράσεων: Άµεση υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας Το πρόγραµµα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου στηρίζεται κατά 50% στην αξιοποίηση της γης, κατά 35% στην αξιοποίηση υποδοµών και κατά 15% στην πώληση µετοχών που σήµερα κατέχει το κράτος. Ο στόχος είσπραξης εσόδων ανέρχεται σε 19 δισ. ευρώ µέχρι το 2015, ενώ ο στόχος εσόδων µέχρι το 2020 είναι 45 δισ. ευρώ. Το κυβερνητικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων δεν είναι κυρίως εισπρακτικό, αλλά επιδιώκει την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας κυρίως µέσω αξιοποίησης γης και υποδοµών 1. Αναµένεται για παράδειγµα ότι η αξιοποίηση του Ελληνικού (περιοχή πρώην αεροδροµίου Αθήνας) θα προσθέσει 0,3% του ΑΕΠ στους ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, για κάθε έτος της χρονικής διάρκειας κατασκευών. Εντούτοις, οι διαδικασίες είναι αργές καθόσον η γραφειοκρατία δηµιουργεί συστηµατικά εµπόδια (µια τυπική διαδικασία ιδιωτικοποίησης διαρκεί µήνες), ενώ η καθυστέρηση µεταβίβασης ακινήτων ή περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) δυναµιτίζει το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων και δηµιουργεί φόβους ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα επιτύχουν. Ειδικοί στο χώρο των ιδιωτικοποιήσεων τονίζουν τη σηµασία να υπάρξουν γρήγορες επιτυχίες, να δηµιουργηθεί θετικό κλίµα στην οικονοµία και να δοθούν έτσι τα κατάλληλα µηνύµατα στους επενδυτές και την κοινωνία. Η δραστηριότητα και η αποτελεσµατικότητα τού ΤΑΙΠΕ θα πρέπει να αξιολογείται κατ' έτος ανάλογα µε την επίτευξη των εκάστοτε ελάχιστων συµβολαιοποιηµένων στόχων που θα έχει αναλάβει να επιτύχει ενώ θα πρέπει να θεσπισθεί για τα στελέχη του σύστηµα ποσοστιαίων κινήτρων επιτυχίας βάσει επίτευξης και υπέρβασης στόχων πώλησης των περιουσιακών στοιχείων βάσει χρονοδιαγράµµατος και ελάχιστης αξίας πώλησης κάθε περιουσιακού στοιχείου. Σε περίπτωση που µετά το 2014 δεν έχει ολοκληρωθεί το µέχρι τότε σκοπούµενο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, προτείνεται η µεταφορά περιουσιακών 1 Αναµένεται ότι για κάθε 1 που θα εισπράττεται 3 επί πλέον θα επενδύονται. 8

9 στοιχείων του ελληνικού δηµοσίου σε οργανισµούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε άµεση αποπληρωµή του ελληνικού δηµοσίου από αυτούς (µετά από εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων από δυο ανεξάρτητους εκτιµητές) και άµεση εξόφληση µέρους του δηµόσιου χρέους µε το τίµηµα. Επίσης προτείνεται άµεσα: ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος, ιδιαίτερα σε θέµατα αξιοποίησης γης, µπορεί να γίνει και µε τη δηµιουργία νέων θεσµών όπως η «επιφάνεια». Με τον θεσµό αυτό, το ελληνικό δηµόσιο δεν θα πωλεί το έδαφος της ακίνητης περιουσίας του, θα παρέχει όµως εµπράγµατα δικαιώµατα στους αντισυµβαλλόµενους επενδυτές, δίδοντας το δικαίωµα υποθήκευσης άρα την δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις οι συµφωνίες παραχώρησης για την αξιοποίηση υποδοµών όπως αεροδρόµια, λιµάνια, αυτοκινητόδροµοι, τουριστικές εγκαταστάσεις (µαρίνες) αποτελούν µια δοκιµασµένη και στην Ελλάδα πρακτική, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραµµα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου στηρίζεται κατά 35% στην αξιοποίηση υποδοµών. Μια ειδική περίπτωση µπορεί να αποτελέσουν τα δηµόσια νοσοκοµεία µε υπερβάλλουσα δυναµικότητα, ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις των οποίων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού οι παραπάνω διαδικασίες θα µπορούσαν να επιταχυνθούν και, κυρίως, να µεγιστοποιήσουν τα έσοδα του ηµοσίου επιτρέποντας την ταχεία αξιοποίηση της σηµαντικής και για δεκαετίες «αδρανούς» ακίνητης περιουσίας του εάν το ΤΑΙΠΕ ή µία άλλη κατάλληλη δηµόσια υπηρεσία αποκτούσε µε Συνταγµατική πρόβλεψη, σε σύντοµη αποκλειστική προθεσµία, την δυνατότητα καθορισµού χρήσεων γης επί των ηµοσίων Ακινήτων. 8η δέσµη µέτρων: Σταθεροποίηση και απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος καθιέρωση διεθνώς ελκυστικού / ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου για επιχειρήσεις και επενδύσεις για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών, µε νόµο αυξηµένης τυπικής ισχύος. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές του θα απαιτούν ενισχυµένη πλειοψηφία της Βουλής. άµεση αποπληρωµή / συµψηφισµός όλων των οφειλόµενων πληρωµών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις. Καθιέρωση τοκοχρεολυσίων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που υπολογίζονται περί τα 6,5 δις ευρώ µείωση ασφαλιστικών εισφορών για συνεπείς εταιρίες και φορείς. Βέλτιστη πρακτική: Το φορολογικό πλαίσιο στην Τουρκία ήταν για πολλά χρόνια πολύπλοκο και ασταθές. Στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, η κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να 9

10 θεσπίσει ένα πιο δίκαιο, σταθερό αλλά και πιο αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα, ανέθεσε σε συµβούλιο ειδικών γύρω από φορολογικά θέµατα να διεξάγει µελέτη για την φορολόγηση νοµικών προσώπων. Αφότου σχεδιάστηκε το νέο νοµικό πλαίσιο, το φορολογικό καθεστώς άλλαξε ώστε να ευθυγραµµιστεί µε το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς τάσεις. Τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα µιας και κατάφεραν να διευρύνουν τη φορολογική βάση, να αυξήσουν το φορολογητέο εισόδηµα, να ενισχυθεί ο µηχανισµός είσπραξης των φόρων. 9η δέσµη µέτρων: Ενίσχυση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Στον τοµέα των δηµοσίων επενδύσεων θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη υλοποίηση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο πρέπει να πάψει να θεωρείται η εύκολη λύση για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, δεδοµένου του αυξηµένου πλέον ποσοστού συγχρηµατοδότησης των ιαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (95%) και του υψηλού εισοδηµατικού πολλαπλασιαστή αυτών των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό: η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει έναν µικρό αριθµό σηµαντικών δηµοσίων έργων µε µεγάλη συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη που µπορούν να απορροφήσουν σηµαντικά ποσά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (οδικοί άξονες, εκσυγχρονισµός λιµανιών, µαρίνων, αεροδροµίων, ορισµένα ενεργειακά έργα κλπ) προκειµένου να αυξηθεί µε ταχείς ρυθµούς η απορροφητικότητα των επενδυτικών κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που αποµένουν (περίπου 12 δισ. ευρώ) η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να παράσχει εγγυήσεις ώστε να καλύψει το κενό χρηµατοδότησης που έχουν δηµιουργήσει οι ελληνικές και ξένες εµπορικές τράπεζες στα µεγάλα δηµόσια έργα λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν νέα εργαλεία κεφαλαιακής ενίσχυσης, στα πρότυπα ενδεχοµένως της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) στις πρώην ανατολικές χώρες της ΕΕ. 10η δέσµη µέτρων: Ενίσχυση του δυναµικού και του εποπτικού ρόλου της ΤτΕ όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες παγκοσµίως, η ΤτΕ θα πρέπει να επενδύσει σε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για αποτελεσµατικότερη εποπτεία, αλλά και την ενεργή προώθηση λύσεων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σε συντονισµό µε το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 10

11 τόσο το µέγεθος της κεφαλαιακής ενίσχυσης και της στήριξης της ρευστότητας των τραπεζών επιτάσσουν την καλύτερη δυνατή εποπτεία για την βέλτιστη χρήση της στήριξης, την ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος αλλά και την επινόηση µηχανισµών κινήτρων µέσω της ανακεφαλαιοποίησης για την διοχέτευση ρευστότητας σε φερέγγυες επιχειρήσεις δεδοµένων των αντίστοιχων θεµάτων που αντιµετωπίζουν ευρωπαϊκές τράπεζες, η ανάγκη θέσπισης Ενιαίας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής γίνεται επιτακτική και αυτό θα πρέπει να τεθεί στο πρόγραµµα της νέας κυβέρνησης. Πέραν, όµως, των στόχων και των επιµέρους δράσεων πού προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ελληνική οικονοµία πού θα θέτει το όραµα για την κατεύθυνσή της για τα επόµενα 20 τουλάχιστον χρόνια. Θα είναι ακριβώς αυτό το Σχέδιο πού θα υπηρετούν οι ανωτέρω στόχοι και δράσεις πού προτείνουµε και πού θα καθορίζει τους στρατηγικούς τοµείς ανάπτυξης της οικονοµίας, την εσωτερική τους διασύνδεση και την διασύνδεσή τους µε το κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα στα πλαίσια µιας συντονισµένης πορείας. Θα είναι ένα Σχέδιο πού θα καθορίζει ακόµα την διασύνδεση του Κέντρου µε την Περιφέρεια και θα αξιοποιεί το δυναµικό της. Η κατάστρωση ενός τέτοιου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου προϋποθέτει πολιτική βούληση και διακοµµατική συνεννόηση. Προϋποθέτει ακόµα συνεννόηση του Κράτους µε όλους τους φορείς επιχειρηµατικότητας και τις υπάρχουσες δεξαµενές σκέψεις της χώρας. Είναι µια εθνική προσπάθεια πού θα προσδώσει στη χώρα τη νέα διεθνή της ταυτότητα. Κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και µε στόχο να διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, χρειάζεται να επιλεγεί µία ταχύρρυθµη συνταγµατική αναθεωρητική διαδικασία πού το αποτέλεσµά της θα συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της χώρας και στην ανάκτηση της διεθνούς της αξιοπιστίας. 11

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ 1 ΕΛΛΑΣ Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, 28-8-2012 Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη» Στις αρχές Αυγούστου σας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Νο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύµβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα