Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009"

Transcript

1 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain name δεν μπορεί να ταυτιστεί άμεσα αλλά μόνο έμμεσα με την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το εμπορικό σήμα - Η σύγκρουση μεταξύ των ανωτέρω μπορεί να αρθεί με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας - Οι αρχές της καλής πίστης παραβιάζονται στην περίπτωση που ο χρήστης του domain name γνώριζε σε προγενέστερο χρόνο ότι χρησιμοποιείτο παρόμοιο σήμα για να διακρίνει ομοειδή προς τα δικά του προϊόντα και με τη χρήση του domain name επεδίωξε την πραγματοποίηση αθέμιτης ωφέλειας - Τέτοια υπάρχει στην περίπτωση που ο χρήστης είχε ως σκοπό την πώληση του domain name - Για να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτή απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονομικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το παρόμοιο σήμα - Η μεταβίβαση του domain name γίνεται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και όχι με ιδιωτικό συμφωνητικό - Αν δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία να ορίζεται η διαγραφή συγκεκριμένου domain name, δεν υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης της ΕΕΤΤ. Κείμενο ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 14ο Τριμελές Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Ιουλίου 2008, με δικαστές τους: Γεωργία Πετράκη Γιαννοπούλου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Βασιλική Δημητροπούλου και Κλημεντία Πραγκαστή (Εισηγήτρια), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Ουρανία Μεγαλοοικονόμου, δικαστική υπάλληλο για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία 30 Αυγούστου 2007 του..., κατοίκου Αθηνών (οδός... αρ...), ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Ευσταθίας Μαράντου. Εξάλλου, άσκησε παρέμβαση η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «......», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός... αρ....) και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, κατά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60) και παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Βασιλείου Κονδύλη και Μαριάννας Παπαδοπούλου. Εξάλλου, άσκησε παρέμβαση ο..., κάτοικος Χολαργού (οδός αρ...), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Νικολάου, με δήλωση στη γραμματεία ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να εμφανισθεί στο ακραοτήριο κατά την εκφώνησή της (άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.). Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

2 Η κρίση του είναι η εξής: 1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ( και ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α) ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της 444/052/ απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή του ονόματος χώρου «οn.gr», από τον προσφεύγοντα και η εκχώρησή του στον Επειδή, στο άρθρο 113 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α` 97), με τίτλο του άρθρου «Πρόσθετη παρέμβαση», προβλέπονται τα εξής: «1. Σε δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση προσφυγής ή αγωγής, μπορεί να παρέμβει τρίτος, προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη. 2. Ο παρεμβαίνων επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που προβλέπει ο νόμος εφόσον δεν αντιτίθενται στο συμφέρον και τις πράξεις του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεμβαίνει, έχει δε δικαίωμα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα. 3.». Έννομο δε συμφέρον προς παρέμβαση υφίσταται, όταν με αυτή μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η εις βάρος του δημιουργία νομικής υποχρεώσεως, πρέπει, όμως, αυτά να απειλούνται από τη δεσμευτικότητα ή την εκτελεστότητα της εκδοθησομένης αποφάσεως ή από την προσβολή τούτων από τις αντανακλαστικές συνέπειες (βλ. ΑΠ 1260/1983 ΝοΒ 1984, σελ Δ.Ε.Α 80/2000). Στην προκείμενη περίπτωση, ο... παραδεκτώς άσκησε στις πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΕΕΤΤ, αφού έχει προφανές έννομο συμφέρον. Ακολούθως, υπέρ του προσφεύγοντος άσκησε παρέμβαση και η εταιρεία με την επωνυμία «...» επικαλούμενη ως έννομο συμφέρον το ότι: α) το επίδικο όνομα χώρου... έχει πωληθεί σ` αυτήν από τον προσφεύγοντα, β) η ΕΕΤΤ αρνήθηκε την έγκριση της πώλησης αυτής λόγω της διαγραφής του και της καταχώρησης στον πρώτο παρεμβαίνοντα. γ) είναι δικαιούχος εκ μεταβιβάσεως του σήματος ΟΝ, δ) χρησιμοποιεί την ένδειξη ΟΝ προς διάκριση των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Ενόψει αυτών το Δικαστήριο και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι μεταξύ του προσφεύγοντος και της εταιρείας αυτής έχει συναφθεί σύμβαση πωλήσεως του επιδίκου ονόματος χώρου, ότι η μεταβίβαση αυτή γίνεται μόνο από την ΕΕΤΤ, η οποία δεν την ενέκρινε λόγω της παρούσας εκκρεμοδικίας, κρίνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «......». έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση παραμβάσεως υπέρ του προσφεύγοντος, η οποία κατά τα λοιπά ασκήθηκε παραδεκτώς. 3. Επειδή, το άρθρο 2 του «Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων χώρου με κατάληξη.gr» (ΦΕΚ 717/β/ ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 14, στοιχεία α και κη του ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 273 Α ) ορίζει ότι: «Φορέας Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr: Eίναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Eκχώρηση Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, σύμφωνα με την παρούσα». Περαιτέρω, ο ίδιος Κανονισμός στο άρθρο 4 παρ. 6 και 9 ορίζει ότι: «6. H Eκχώρηση των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη.gr διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr αποκτάται από την Εκχώρησή του σύμφωνα με την παρούσα, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Αίτησης Εκχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ O Φορέας δικαιώματος επί Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, δεν αποκτά από την Eκχώρηση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, σύμφωνα με την παρούσα και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει,

3 αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους.». Ακολούθως, ο ίδιος ως άνω Κανονισμός ορίζει στο άρθρο 9 παρ. 1 περ. β ορίζει ότι: «1. Ενα Όνομα Xώρου με κατάληξη.gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: α.. β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, που εξετάζεται στα πλαίσια του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: i. ii... iii.. iv... v. αν η αίτηση για την εκχώρηση ονόματος χώρου έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την vi. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr ή Oνόματος Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη.gr,το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Xώρου με κατάληξη.gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. vii...viii....ix. Μετά από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριμένου ονόματος χώρου.» Τέλος, το άρθρο 15 παρ. 1 του ίδιου ως άνω Κανονισμού ορίζει ότι: «1. Mε προηγούμενη Απόφαση της EETT, επιτρέπεται η μεταβίβαση καταχωρηθέντων Oνομάτων Xώρου με κατάληξη.gr. Mε τη μεταβίβαση ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώματός του σύμφωνα με την παρούσα, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση.» Τέλος, το άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α 274/2002) ορίζει ότι: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.» 4. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, βασική προϋπόθεση για την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί η δημιουργία ενός χώρου στο διαδίκτυο (internet), όπου θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση των συναλλαγών. Μέσο (εισιτήριο) για την είσοδο στο διαδίκτυο αποτελεί το "domain name" (όνομα περιοχής), το οποίο κατ` ουσία επιτελεί ρόλο ηλεκτρονικής διεύθυνσης, επιτρέποντας την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου με τον κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ετσι ο χρήστης, συνδεόμενος με ένα συγκεκριμένο όνομα διαδικτύου, επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα δεδομένα και κατ` επέκταση με το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, με τον τρόπο δε αυτό καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών ακόμη και η κατάρτιση συναλλαγών. Το "domain name" αποτελείται από σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων (τουλάχιστον τριών και όχι περισσότερων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς ή με λογικό ειρμό, σε μια ή περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σημεία. Η τελευταία από τις λέξεις (κατά κανόνα συγκεκριμένη), αποτελεί και το σημείο αναφοράς, συνήθως της χώρας αρχειακής καταχώρησης του "domain name" του χρήστη (Π.Χ. gr = Greece κ.λπ.) ή της βασικής ιδιότητας του (org = Organization). Το "domain name" δεν μπορεί κατ αρχήν να ταυτιστεί με την εμπορική επωνυμία, το

4 διακριτικό τίτλο και το εμπορικό σήμα. Πρέπει, ωστόσο, να αποδίδεται σ` αυτό λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου όσο και σήματος, κατά έμμεσο τρόπο, όταν αυτό χρησιμοποιείται ως διακριτικό στοιχείο για το πρόσωπο ή την επιχείρηση στο διαδίκτυο, διότι, όπως και τα προηγούμενα, έχει πρωταρχικά εξατομικευτική και αναγνωριστική λειτουργία. Η ευχέρεια ελεύθερης χρήσης οποιασδήποτε ονομασίας, όσο γνωστή και φημισμένη και αν είναι, από τον πρώτο τυχόντα θα προκαλούσε τεράστιες ή ανεπανόρθωτες ζημίες στην επιχείρηση που καθιερώθηκε στις συναλλαγές με την επίμαχη ονομασία. Για τη διαφύλαξη έτσι των νομίμων συμφερόντων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα πρέπει να αποδοθεί στο "domain name" μια οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου και σήματος. Τούτο ενισχύεται και από το ότι οι κάτοχοι "domain name" στην πράξη εμφανίζονται στο διαδίκτυο με τα διακριτικά γνωρίσματα που τους κατέστησαν γνωστούς στον υλικό κόσμο, δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα, την επωνυμία ή το σήμα τους, δεδομένων μάλιστα των περιορισμένων ορίων παροχής "domain name" για κάθε χρήση αλλά και της επιβαλλόμενης συντομίας για του είδους αυτού την επικοινωνία. Υπό τις ανωτέρω παραδοχές, η σύγκρουση μεταξύ διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης, επωνυμίας, σήματος κ.λπ. και "domain name" θα αρθεί κατ` αρχάς, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας κατά τα εν γένει ισχύοντα. Η ίδια αρχή ισχύει και στις περιπτώσεις που και οι δύο διεκδικητές ενός "domain name" είναι δικαιούχοι σήματος ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος. Συνεπώς, ο λιγότερο επιμελής δικαιούχος σήματος, που ήρθε δεύτερος θα είναι υποχρεωμένος να αποκλίνει επιλέγοντας την προσθήκη κάποιας ένδειξης στο σήμα του προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως "domain name" στο ίδιο top level domain. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση, που ο χρήστης του "domain name" εγνώριζε ότι σε προγενέστερο χρόνο ότι χρησιμοποιείτο παρόμοιο σήμα για να διακρίνει ομοειδή προς τα δικά του προϊόντα και με τη χρήση του ονόματος χώρου του επιδίωξε την πραγματοποίηση αθέμιτης ωφέλειας, δηλ. έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη. Ο κίνδυνος σύγχυσης, ωστόσο, πρέπει να νοηθεί ευρέως, ώστε να μην αποκλείεται ακόμα και όταν η μεταγενέστερη επιχείρηση παράγει ή εμπορεύεται ανόμοια προϊόντα ή προσφέρει ανόμοιες υπηρεσίες, αφού και στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής μπορεί να σχηματίσει την εντύπωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή ότι ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις υπάρχει σχέση συνεργασίας. Απαιτείται, όμως, στην περίπτωση αυτή, να υπάρχει τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονομικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι αντιμαχόμενες επιχειρήσεις. Και τούτο διότι η έλλειψη κάθε σχέσης των οικονομικών κλάδων δραστηριότητας θα έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα παραπλάνησης ενός αμελητέου τμήματος των σχετικών συναλλακτικών κύκλων, το οποίο δεν θα επαρκούσε για την αποδοχή του κινδύνου σύγχυσης (βλ. συνολικά για τα παραπάνω Β. Tουντόπουλου, ΔΕΕ 1999,1277 επ. παρατηρήσεις υπό ΜΠρΣυρ 637/1999, Α. Ανθιμου, Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο, ΕπισκΕΔ 1999,1046 επ., του ιδίου, Εισαγωγή στην προβληματική του "domain name", ΔΕΕ 1999,815 επ., του ιδίου, Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο, ο κίνδυνος από τα "domain names", ΕπισκΕΔ 2000,588 επ., Γεωργίου Γεωργιάδη. Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο, ΔΕΕ 1999,1243 επ., Β. Avτωvόπουλου, Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία, έκδ παρ. 395, 397). 5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τις από 20/2/2007 και δύο καταγγελίες, που υπέβαλε στην ΕΕΤΤ ο πρώτος παρεμβαίνων (...), κατήγγειλε ότι ο προσφεύγων είχε προβεί σε καταχώρηση και χρήση του ονόματος χώρου «οn.gr», κατά παράβαση των αρχών

5 της καλής πίστεως. Ειδικότερα, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι στις 14/10/1999 υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις υπ` αριθ και δηλώσεις των σημάτων ον και on, αντίστοιχα, τα οποία προορίζονταν να διακρίνουν υπηρεσίες της κλάσης 38 (σελίδα στο διαδίκτυο). Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν με τις 4700/2000 και 4701/2000 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, αντίστοιχα. Ωστόσο, κατά των αποφάσεων αυτών άσκησε τις από 7/9/2000 δύο προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές με τις 2780 και 2781/2003 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα, που δημοσιεύτηκαν στις , με τις οποίες ακυρώθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΣ και καταχωρήθηκαν τα ανωτέρω σήματα υπέρ του καταγγέλλοντος και μάλιστα η καταχώρηση ανέτρεξε στο χρόνο υποβολής της δήλωσης ( ). Εν τω μεταξύ ο προσφεύγων τρία (3) χρόνια πριν από τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την υπ` αριθ / δήλωση λεκτικού με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση και απεικόνιση ημεδαπού σήματος «on», με το οποίο θα διέκρινε προϊόντα των κλάσεων 9,16,35,38,41 και 42, η οποία έγινε δεκτή με την υπ` αριθ. 1131/01 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Στη συνέχεια και μετά την καταχώρηση του σήματος αυτού από τον προσφεύγοντα εκχωρήθηκε σ` αυτόν από την ΕΕΤΤ στις ,κατόπιν αιτήσεώς του, το όνομα χώρου στο διαδίκτυο το οποίο ενεργοποίησε με τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου παρέχονται στο κοινό υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Επί των δύο αυτών καταγγελιών διενεργήθηκε στις ακρόαση των μερών ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. με βάση την οποία εκδόθηκε η 444/052/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή του ονόματος χώρου «οn.gr», από τον προσφεύγοντα και η εκχώρησή του στον πρώτο παρεμβαίνοντα..., με την ακόλουθη αιτιολογία: Α) ότι ο προσφεύγων παρόλο που γνώριζε την υποβολή από τον παρεμβαίνοντα των υπ` αριθ και δηλώσεων των σημάτων ον και on, αντίστοιχα, τα οποία προορίζονταν να διακρίνουν υπηρεσίες της κλάσης 38 (σελίδα στο διαδίκτυο) και οι δηλώσεις αυτές απορρίφθηκαν με τις 4700/2000 και 4701/2000 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, αντίστοιχα και αν και κατά των αποφάσεων αυτών ασκήθηκαν οι από 7/9/2000 δύο προσφυγές ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών, εν τούτοις υπέβαλε αίτηση στην ΕΕΤΤ και στις εκχωρήθηκε σ` αυτόν το όνομα χώρου στο διαδίκτυο οποίο ενεργοποίησε με τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου παρήχονται στο κοινό υπηρεσίες πληροφορικής. Β) ότι ο προσφεύγων παρόλο που γνώριζε ότι δημοσιεύτηκαν οι 2780 και 2781/2003 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις της ΔΕΣ και καταχωρήθηκαν τα ανωτέρω σήματα στο όνομα του παρεμβαίνοντος..., ανατρέχοντας στο χρόνο κατάθεσης της δήλωσης (14/10/1999) εν τούτοις κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης χρησιμοποιεί το επίδικο όνομα χώρου «...», το οποίο είναι πανομοιότυπο με το λεκτικό σήμα «on», δικαιούχος του οποίου είναι ο πρώτος παρεμβαίνων. Και Γ) ότι μετά τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. να διαγράψει το όνομα χώρου από τον προσφεύγοντα και να το εκχωρήσει στον παρεμβαίνοντα Επειδή, ο παρεμβαίνων... προβάλλει ότι η κρινόμενη προσφυγή είναι απαράδεκτη γιατί στρέφεται μόνο κατά της ΕΕΤΤ και όχι και κατά του ιδίου. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται ως αβάσιμος, καθόσον στην παρούσα δίκη

6 νομιμοποιείται παθητικώς μόνο η ΕΕΤΤ, η οποία εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Περαιτέρω, ο ίδιος παρεμβαίνων προβάλλει ότι ο προσφεύγων δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς στην άσκηση της κρινόμενης προσφυγής καθ` όσον με το από ιδιωτικό συμφωνητικό έχει μεταβιβάσει το ένδικο όνομα χώρου στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».Ο ισχυρισμός αυτός του παρεμβαίνοντος απορρίπτεται γιατί στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, αφού σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού η μεταβίβαση του ονόματος χώρου δεν γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό αλλά με απόφαση της ΕΕΤΤ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία πράγματι υποβλήθηκε και απορρίφθηκε με την 449/076/ απόφασή της. 7. Επειδή, ο «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (Αριθ. Απόφασης 249/115/ , Β 642) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που θεσπίσθηκε κατ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 14 εδάφιο κζ του ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (Α 273), στη συνέχεια «Κανονισμός Ακροάσεων», ορίζεται στο άρθρο 4 με τον υπέρτιτλο «Προδικασία» ότι «1. Η διαδικασία ακρόασης κινείται με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη διεξαγωγής της. 2. Σε περίπτωση, κατά την οποία αποφασιστεί η διεξαγωγή διαδικασίας ακρόασης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ εκδίδει πράξη, με την οποία ορίζεται το θεματικό αντικείμενο, το αρμόδιο Όργανο, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της ακρόασης. Η πράξη επιδίδεται με Δικαστικό Επιμελητή ή άλλο Δημόσιο Όργανο στο καλούμενο πρόσωπο, επέχοντας θέση κλήτευσης προς εμφάνιση ενώπιον του Οργάνου, το οποίο θα διεξάγει την ακρόαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 3. Η κατά τα ανωτέρω κλήση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων του τηρούμενου από την ΕΕΤΤ φακέλου και να προβεί σε ανταπόδειξη ». 8. Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη γιατί εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθώς από τις δύο καταγγελίες του παρεμβαίνοντος... κοινοποιήθηκε σ` αυτόν μόνο η υπ` αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 16279/ και όχι η μεταγενέστερη υπ` αριθ / Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμος καθόσον το περιεχόμενο της δεύτερης καταγγελίας αναγνώστηκε ενώπιον της επιτροπής ακροάσεων, κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση και του χορηγήθηκε προθεσμία να αντικρούσει την καταγγελία αυτή. Περαιτέρω, ο προσφεύγων προβάλλει ότι το επίδικο όνομα χώρου εκχωρήθηκε σ` αυτόν στις , ήτοι πριν από την και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. v δεν διαγράφεται για το λόγο αυτό το όνομα χώρου, όπως εσφαλμένα εξέλαβε η ΕΕΤΤ με την προσβαλλόμενη πράξη. Εξάλλου, σχετικά με την χρήση του επιδίκου ονόματος χώρου κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, που του αποδίδεται με την προσβαλλόμενη πράξη, ο προσφεύγων προβάλλει ότι χρησιμοποιούσε ως όνομα χώρου «on. gr», επί επτά (7) χρόνια το νομίμως καταχωρημένο στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων σήμα «on», προς παροχή υπηρεσιών και παραγωγή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση προγραμμάτων λογισμικού, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου, ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και αγορών, υπηρεσίες σχετικές με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ότι μέσω της ιστοσελίδας οποιοσδήποτε επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τα είδη που επιθυμούσε, να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες (εγκατάστασης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης, αποκατάστασης βλαβών αναβάθμισης συσκευών κ.λ.π.)

7 αποφασίζοντας τον τρόπο πληρωμής. Αντίθετα ο καταγγέλων και παρεμβαίνων..., ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου καθ` όλη τη διάρκεια της χρήσης του επιδίκου ονόματος χώρου απ` αυτόν (προσφεύγοντα) δεν παρείχε δημοσιογραφικές υπηρεσίες με το σήμα ον ή on. Και ναι μεν ισχυρίστηκε ο παρεμβαίνων ενώπιον της επιτροπής ακροάσεων της ΕΕΤΤ και έγινε δεκτό και με την προσβαλλόμενη πράξη ότι είχε ανακοινώσει σε δημοσιογραφικούς κύκλους την πρόθεσή του να παρέχει δημοσιογραφικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πύλης, πλην, αφού δεν είναι δημοσιογράφος, δεν το γνώριζε ούτε είχε πρόθεση να τον βλάψει, καθόσον οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Σχετικά με την κακόπιστη χρήση του επιδίκου ονόματος χώρου που του αποδίδεται ο προσφεύγων προβάλλει ότι δεν προέβη σε καμία παράνομη και καταχρηστική ενέργεια η οποία μπορούσε να παρεμποδίσει την επαγγελματική δραστηριότητα και την εκχώρηση ονόματος χώρου στον παρεμβαίνοντα, καθώς οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες είναι διαφορετικές απ` αυτές του παρεμβαίνοντος. Τέλος, σχετικά με τη μη συμμόρφωσή του με τις ανωτέρω αποφάσεις 2780 και 2781/2003 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προβάλλει ότι αφορούν στην καταχώρηση του ανωτέρω εμπορικού σήματος «on» και «ον» του παρεμβαίνοντος στη ΔΕΣ και ότι αυτός δεν ήταν υποχρεωμένος να συμμορφωθεί καθόσον δεν ήταν διάδικος στη δίκη, η διάταξη δε του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΔΕΣ). 9. Επειδή, ο πρώτος παρεμβαίνων... αντικρούοντας τους ανωτέρω ισχυρισμούς του προσφεύγοντος προβάλλει ότι είναι νόμιμη η προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΕΤΤ,καθόσον ο προσφεύγων τόσο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης καταχώρησης του σήματος «on» στη Δ.Ε.Σ όσο και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εκχώρησης του επιδίκου ονόματος χώρου στην ΕΕΤΤ, γνώριζε ότι είχε προηγηθεί η υποβολή απ` αυτόν άλλων δηλώσεων καταχωρήσεως του ιδίου σήματος και είχαν απορριφθεί, κατά δε της απορριπτικής απόφασης είχαν ασκηθεί προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και παρόλα αυτά προέβη στην καταχώρηση. Ακολούθως ισχυρίζεται ότι ο προσφεύγων καταχώρησε το σήμα «on» στη ΔΕΣ, τη διαγραφή του οποίου έχει ζητά με τις από αιτήσεις διαγραφής, με σκοπό να ζητήσει και την εκχώρηση του επιδίκου ονόματος χώρου, προκειμένου να αποκλείσει κάθε τρίτο από αυτήν. Περαιτέρω, προβάλλει ότι ο προσφεύγων παρόλο που γνώριζε τη δημοσίευση των 2780 και 2781/2003 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών συνέχισε να χρησιμοποιεί το επίδικο όνομα χώρου κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστεως, ότι ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει στους δημοσιογραφικούς κύκλους την πρόθεσή του να ανοίξει ιστοσελίδα με το επίδικο όνομα χώρου αλλά καθυστερούσε λόγω των καταχωρήσεων του ονόματος του στην εταιρεία «......» για ακάλυπτες επιταγές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «...», της οποία ήταν εκπρόσωπος και οι οποίες διατάχθηκαν να διαγραφούν με την υπ` αριθ. πρωτ. 52/ απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Προς απόδειξη του τελευταίου αυτού ισχυρισμού της προσάγει και επικαλείται την απόφαση αυτή. 10. Επειδή, από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και δεδομένα το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α) το επίδικο Όνομα Χώρου με κατάληξη gr έχει εκχωρηθεί στον προσφεύγοντα στις δηλαδή πριν την και ως εκ τούτου σύμφωνα με την περ. v της παρ. 1 του άρθρου 9 Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων χώρου με κατάληξη.gr δεν ερευνάται η υποβολή αίτησης καταχώρησης εκ μέρους του φορέα κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστεως και δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί για το λόγο αυτό, κατά το βάσιμο λόγο της κρινόμενης προσφυγής, β) ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας

8 δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία ορίζεται η διαγραφή συγκεκριμένου ονόματος χώρου, όπως απαιτεί η διάταξη της περ. ix της παρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού,έτσι ώστε να υπάρχει υποχρέωση της ΕΕΤΤ να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή και να διαγράψει το όνομα χώρου από τον προσφεύγοντα, γ) ότι στην προκείμενη περίπτωση κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν 3068/2002 υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις 2780 και 2781/2003 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης (Διοικητική Επιτροπή Σημάτων), το οποίο οφείλει να καταχωρήσει τα ανωτέρω σήματα «ον» και «on» στο όνομα του παρεμβαίνοντος... και όχι η ΕΕΤΤ να διαγράψει το εκχωρηθέν στον προσφεύγοντα όνομα χώρου, Με βάση αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι νόμιμη η διαγραφή του ονόματος χώρου από την ΕΕΤΤ με την προσβαλλόμενη πράξη κατ` εφαρμογή των περ. v και ix της παρ. 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Κανονισμού, όπως εσφαλμένα εξέλαβε η ΕΕΤΤ με την προσβαλλόμενη απόφασή της. Ακολούθως, το Δικαστήριο σχετικά με διαγραφή του επιδίκου ονόματος χώρου κατ` εφαρμογή της περ. vi. της παρ. 1 του ίδιους ως άνω Κανονισμού, δηλαδή διαγραφή με την αιτιολογία ότι ο προσφεύγων έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη.gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο και ο προσφεύγων είχε καταχωρήσει και αυτός στη Δ.Ε.Σ. στις το ίδιο σήμα «on» με απεικόνιση και κατά της καταχώρησης αυτής δεν υπέβαλε αίτηση διαγραφής ο παρεμβαίνων παρά μόνο στις , δηλαδή μετά την πάροδο επτά (7) ετών, ότι ο προσφεύγων καταχώρησε και χρησιμοποιούσε από ως όνομα χώρου το νομίμως καταχωρηθέν στη ΔΕΣ σήμα «on», ότι επομένως ισχύει εν προκειμένω η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, ότι με το δικτυακό αυτό χώρο είχε γίνει γνωστός στο διαδίκτυο για τις υπηρεσίες που παρείχε και αναφέρθηκαν ανωτέρω, ενώ αντίθετα ο παρεμβαίνων δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το σήμα «on» ούτε ήταν γνωστός στις συναλλαγές με αυτό, έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το επίδικο όνομα χώρου προκειμένου να προσποριστεί αθέμιτο όφελος. Η ανακοίνωση στους δημοσιογραφικούς κύκλους της πρόθεσης του παρεμβαίνοντος να χρησιμοποιήσει το επίδικο όνομα χώρου για να παρέχει δημοσιογραφικές υπηρεσίες στο κοινό και αν ακόμη είναι αληθής δεν αποδεικνύει τη χρήση του δικτυακού χώρου από τον προσφεύγοντα κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης ούτε δε η αδράνεια του παρεμβαίνοντος για διαγραφή τόσο του σήματος του προσφεύγοντος όσο και του επιδίκου ονόματος χώρου δικαιολογείται από το γεγονός ότι το όνομά του είχε καταχωρηθεί στην... Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το επίδικο όνομα χώρου προκειμένου να αποκλείσει τον παρεμβαίνοντα από την εκχώρηση και χρήση αυτού, η προσφορά δε προς πώληση προς την παρεμβαίνουσα εταιρεία του επιδίκου ονόματος χώρου δεν αποτελεί καθ` εαυτή απόδειξη της κακής πίστης εφόσον ο καταγγέλων δεν απέδειξε ότι η χρήση από τον προσφεύγοντα του επιδίκου ονόματος χώρου επί επτά (7) έτη είχε ως σκοπό την πώλησή αυτού. Με βάση αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν αποδείχθηκε ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το επίδικο όνομα χώρου κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης ή κακόπιστα. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νόμιμη,κατά το βάσιμο λόγο τόσο της κρινόμενης προσφυγής όσο και της πρόσθετης παρέμβασης της εταιρείας «...». 11. Επειδή, κατ` ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας «......», να απορριφθεί

9 η πρόσθετη παρέμβαση του......, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να ορισθεί η επιστροφή στον προσφεύγοντα του κατατεθέντος παραβόλου και εκτιμωμένων των περιστάσεων κατ` άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. να απαλλαχθεί η ΕΕΤΤ και ο παρεμβαίνων από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος και της προσθέτως παρεμβαίνουσας εταιρείας. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Δέχεται την προσφυγή και την πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας «......». Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση του... Ακυρώνει την 444/052/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ορίζει την επιστροφή στον προσφεύγοντα του κατατεθέντος παραβόλου. Απαλλάσσει την ΕΕΤΤ και τον παρεμβαίνοντα... από τα δικαστικά έξοδα. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη,σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 30 Ιανουαρίου Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/1/2010 Αρ. Πρωτ.: 548/042 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/4/2010 Α. Π.: 561/084 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CENTREBET PTY LIMITED» και της Εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/090 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/090 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/090 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «JAGEX LIMITED» και της εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμός απόφασης: 2886/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ε' Με μέλη τους : Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Λαδοπούλου Θεοφανώ και Αλεβιζοπούλου Δήμητρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕίΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 1 Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Δέσποινα Βήχου-Τάταρη, Πρόεδρο Εφετών, Δ.Δ., Παναγιώτη Ζερβέα και Κωνσταντίνο Γιαννάκο (εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

d. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002, στο εξής «Κανονισμός Ακροάσεων»),

d. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002, στο εξής «Κανονισμός Ακροάσεων»), ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΓΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΪΡΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3-105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3213190- ΚΙΝ. 097 9074574 ΑΦΜ-. 056222Ζ50 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ Μαρούσι, 22-3-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/10-09-2009). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/07-05-2009). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 20 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 20 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 20 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 3251 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 5 4 / Τ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 5 4 / Τ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 5 4 / 2 0 1 4 Τ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συνήλθε στις 20 Οκτωβρίου 2014 στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου, με δικαστές τους: Σοφιανό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο-Domain names Λίλιαν Μήτρου Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε. Προς τον εδρεύοντα στην Αθήνα,οδός Αστροναυτών,αριθ. 1,Μαρούσι, Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ( ΣΥΝ.Π.Ε. ) με την επωνυμία: «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ( «SUPERLEAGUEGREECE»)

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη.gr καθώς και την λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως: 3359/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως: 3359/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3359/2003 Domain Name. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Αποφάσεως: 3359/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Βασιλική Μπαζάκη Δρακούλη, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 4114/5-8-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 4114/5-8-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 4114/5-8-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:. 208 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 23/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 541 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 764 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 927/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 927/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 927/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 3 Απρ 2015 για την άμεση καταβολή των αναδρομικών. ΣΧΕΤ.: α.

ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 3 Απρ 2015 για την άμεση καταβολή των αναδρομικών. ΣΧΕΤ.: α. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Υπόθεση: Αναδρομικά Μνημονίου ΙΙΙ Σελίδα - 1 - από 6 Φύση: Διοικητικό Ακυρωτικό Δίκαιο Αριθμ. Δικ/φίας: 13839 Πληρ.: κ. Ρωμαίο Αριθμ. Πρωτ.: 4918/2015 Ημερομηνία: 9 Μαρ 2015 Συνημμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6462 /07-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6462 /07-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6462 /07-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα